Is this book trustworthy?

 

EUAGGELION

TO KATA MATQAION

 

1:1 BibloV genesewV Ihsou Cristou, uiou Dabid, uiou Abraam.

1:2 Abraam egennhse ton Isaak; Isaak de egennhse ton Iakwb; Iakwb de egennhse ton Ioudan kai touV adelfouV

autou.

1:3 IoudaV de egennhse ton FareV kai ton Zara ek thV Qamar; FareV de egennhse ton Esrwm; Esrwm de egennhse ton Aram.

1:4 Aram de egennhse ton Aminadab; Aminadab de egennhse ton Naasswn; Naasswn de egennhse ton Salmwn.

1:5 Salmwn de egennhse ton Booz ek thV Racab; Booz de egennhse ton Wbhd ek thV Rouq; Wbhd de egennhse ton

Iessai.

1:6 Iessai de egennhse ton Dabid ton basilea; Dabid de o basileuV egennhse ton Solomwnta ek thV tou Ouriou

1:7 Solomwn de egennhse ton Roboam; Roboam de egennhse ton Abia; Abia de egennhse ton Asa.

1:8 Asa de egennhse ton Iwsafat; Iwsafat de egennhse ton Iwram; Iwram de egennhse ton Ozian.

1:9 OziaV de egennhse ton Iwaqam; Iwaqam de egennhse ton Acaz; Acaz de egennhse ton Ezekian;

1:10 EzekiaV de egennhse ton Manassh; ManasshV de egennhse ton Amwn; Amwn de egennhse ton Iwsian.

1:11 IwsiaV de egennhse ton Ieconian kai touV adelfouV autou, epi thV metoikesiaV BabulwnoV.

1:12 Meta de thn metoikesian BabulwnoV, IeconiaV egennhse ton Salaqihl; Salaqihl de egennhse ton Zorobabel.


1:13 Zorobabel de egennhse ton Abioud; Abioud de egennhse ton Eliakeim; Eliakeim de egennhse ton Azwr.

1:14 Azwr de egennhse ton Sadwk; Sadwk de egennhse ton Aceim; Aceim de egennhse ton Elioud.

1:15 Elioud de egennhse ton Eleazar; Eleazar de egennhse ton Matqan; Matqan de egennhse ton Iakwb.

1:16 Iakwb de egennhse ton Iwshf ton andra MariaV, ex hV egennhqh IhsouV o legomenoV CristoV.

1:17 Pasai oun ai geneai apo Abraam ewV Dabid geneai dekatessareV kai apo Dabid ewV thV metoikesiaV

BabulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV BabulwnoV ewV tou Cristou geneai dekatessareV.

1:18 Tou de Ihsou Cristou h gennhsiV outwV hn mnhsteuqeishV gar thV mhtroV autou MariaV tw Iwshf, prin h

sunelqein autouV, eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV Agiou.

1:19 Iwshf de o anhr authV, dikaioV wn, kai mh qelwn authn paradeigmatisai, eboulhqh laqra apolusai authn.

1:20 Tauta de autou enqumhqentoV, idou, aggeloV Kuriou kat onar efanh autw, legwn, Iwshf, uioV Dabid, mh

fobhqhV paralabein Mariam thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek PneumatoV estin Agiou.

1:21 Texetai de uion, kai kaleseiV to onoma autou Ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn

autwn.

1:22 Touto de olon gegonen, ina plhrwqh to rhqen upo tou Kuriou dia tou profhtou, legontoV.

1:23 Idou, h parqenoV en gastri exei kai texetai uion, kai kalesousi to onoma autou Emmanouhl, o esti

meqermhneuomenon, Meq hmwn o qeoV.


1:24 DiegerqeiV de o Iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV Kuriou kai parelabe thn gunaika autou,

1:25 kai ouk eginwsken authn ewV ou eteke ton uion authV ton prototokon kai ekalese to onoma autou IHSOUN.

 

 

2:1 Tou de Ihsou gennhqentoV en Bhqleem thV IoudaiaV, en hmeraiV Hrwdou tou basilewV, idou, magoi apo anatolwn paregenonto eiV Ierosoluma,

2:2 legonteV, Pou estin o tecqeiV basileuV twn Ioudaiwn; eidomen gar autou ton astera en th anatolh, kai

hlqomen proskunhsai autw.

2:3 AkousaV de HrwdhV o basileuV etaracqh, kai pasa Ierosoluma met autou.

2:4 Kai sunagagwn pantaV touV arciereiV kai grammateiV tou laou, epunqaneto par autwn pou o CristoV gennatai.

2:5 Oi de eipon autw, En Bhqleem thV IoudaiaV outw gar gegraptai dia tou profhtou,

2:6 Kai su Bhqleem, gh Iouda, oudamwV elacisth ei en toiV hgemosin Iouda ek sou gar exeleusetai hgoumenoV, ostiV poimanei ton laon mou ton Israhl.

2:7 Tote HrwdhV laqra kalesaV touV magouV, hkribwse par autwn ton cronon tou fainomenou asteroV.

2:8 Kai pemyaV autouV eiV Bhqleem eipe, PoreuqenteV akribwV exetasate peri tou paidiou epan de eurhte,

apaggeilate moi, opwV kagw elqwn proskunhsw autw.

2:9 Oi de akousanteV tou basilewV eporeuqhsan kai idou, o asthr, on eidon en th anatolh, prohgen autouV , ewV

elqwn esth epanw ou hn to paidion.

2:10 IdonteV de ton astera, ecarhsan caran megalhn sfodra.


2:11 Kai elqonteV eiV thn oikian, eidon to paidion meta MariaV thV mhtroV autou, kai pesonteV prosekunhsan autw, kai anoixanteV touV qhsaurouV autwn proshnegkan autw dwra cruson kai libanon kai smurnan.

2:12 Kai crhmatisqenteV kat onar mh anakamyai proV Hrwdhn, di allhV odou anecwrhsan eiV thn cwran autwn.

2:13 Anacwrhsantwn de autwn, idou, aggeloV Kuriou fainetai kat onar tw Iwshf, legwn, EgerqeiV paralabe to

paidion kai thn mhtera autou, kai feuge eiV Aigupton, kai isqi ekei ewV an eipw soi mellei gar HrwdhV zhtein to

paidion, tou apolesai auto.

2:14 O de egerqeiV parelabe to paidion kai thn mhtera autou nuktoV, kai anecwrhsen eiV Aigupton,

2:15 kai hn ekei ewV thV teleuthV Hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo tou Kuriou dia tou profhtou, legontoV, Ex

Aiguptou ekalesa ton uion mou.

2:16 Tote HrwdhV, idwn oti enepaicqh upo twn magwn, equmwqh lian, kai aposteilaV aneile pantaV touV paidaV

touV en Bhqleem kai en pasi toiV orioiV authV, apo dietouV kai katwterw, kata ton cronon on hkribwse para twn

magwn.

2:17 Tote eplhrwqh to rhqen upo Ieremiou tou profhtou, legontoV,

2:18 Fwnh en Rama hkousqh, qrhnoV kai klauqmoV kai odurmoV poluV, Rachl klaiousa ta tekna authV, kai ouk

hqele paraklhqhnai, oti ouk eisi.

2:19 TeleuthsantoV de tou Hrwdou, idou, aggeloV Kuriou kat onar fainetai tw Iwshf en Aiguptw,

2:20 legwn, EgerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou, kai poreuou eiV ghn Israhl teqnhkasi gar oi

zhtounteV thn yuchn tou paidiou.

2:21 O de egerqeiV parelabe to paidion kai thn mhtera autou, kai hlfen eiV ghn Israhl.


2:22 AkousaV de oti ArcelaoV basileuei epi thV IoudaiaV anti Hrodou tou patroV autou, efobhqh ekei apelqein

crhmatisqeiV de kat onar, anecwrhsen eiV ta merh thV GalilaiaV,

2:23 kai elqwn katwkhsen eiV polin legomenhn Nazareq opwV plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti NazwraioV klhqhsetai.

 

 

3:1 En de taiV hmeraiV ekeinaiV paraginetai IwannhV o baptisthV, khrusswn en th erhmw thV IoudaiaV,

kai legwn,

3:2 Metanoeite hggike gar h basileia twn ouranwn.

3:3 OutoV gar estin o rhqeiV upo Hsaiou tou profhtou, legontoV, Fwnh bowntoV en th erhmw, Etoimasate thn odon Kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou.

3:4 AutoV de o IwannhV eice to enduma autou apo tricwn kamhlou, kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh autou hn akrideV kai meli agrion.

3:5 Tote exeporeueto proV auton Ierosoluma kai pasa h Ioudaia kai pasa h pericwroV tou Iordanou

3:6 kai ebaptizonto en tw Iordanh up autou, exomologoumenoi taV amartiaV autwn.

3:7 Idwn de pollouV twn Farisaiwn kai Saddoukaiwn ercomenouV epi to baptisma autou, eipen autoiV, Gennhmata

ecidnwn, tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV;

3:8 poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV

3:9 kai mh doxhte legein en eautoiV, Patera ecomen ton Abraam legw gar umin oti dunatai o QeoV ek twn liqwn

toutwn egeirai tekna tw Abraam.

3:10 Hdh de kai h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai

kai eiV pur balletai.


3:11 Egw men baptizw umaV en udati eiV metanoian o de opisw mou ercomenoV iscuroteroV mou estin, ou ouk eimi

ikanoV ta upodhmata bastasai autoV umaV baptisei en Pneumati Agiw kai puri.

3:12 Ou to ptuon en th ceiri autou, kai diakaqariei thn alwna autou, kai sunaxei ton siton autou eiV thn

apoqhkhn, to de acuron katakausei puri asbestw.

3:13 Tote paraginetai o IhsouV apo thV GalilaiaV epi ton Iordanhn proV ton Iwannhn, tou baptisqhnai up autou.

3:14 O de IwannhV diekwluen auton, legwn, Egw creian ecw upo sou baptisqhnai, kai su erch proV me;

3:15 apokriqeiV de o IhsouV eipe proV auton, Afes arti outw gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn.

Tote afihsin auton.

3:16 Kai baptisqeiV o IhsouV anebh euquV apo tou udatoV kai idou, anewcqhsan autw oi ouranoi, kai eide to

Pneuma tou Qeou katabainon wsei peristeran kai ercomenon ep auton.

3:17 Kai idou, fwnh ek twn ouranwn, legousa, OutoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa.

 

 

4:1 Tote o IhsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou PneumatoV, peirasqhnai upo tou diabolou.

4:2 Kai nhsteusaV hmeraV tessarakonta kai nuktaV tessarakonta, usteron epeinase.

4:3 Kai proselqwn autw o peirazwn eipen, Ei uioV ei tou Qeou, eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai.

4:4 O de apokriqeiV eipe, Gegraptai, Ouk ep artw monw zhsetai anqrwpoV, all epi panti rhmati ekporeuomenw dia

stomatoV Qeou.

4:5 Tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin, kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou,


4:6 kai legei autw, Ei uioV ei tou Qeou, bale seauton katw gegraptai gar oti ToiV aggeloiV autou enteleitai peri

sou, kai epi ceirwn arousi se, mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou.

4:7 Efh autw o IhsouV, Palin gegraptai, Ouk ekpeiraseiV Kurion ton Qeon sou.

4:8 Palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian, kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou

kosmou kai thn doxan autwn,

4:9 kai legei autw, Tauta panta soi dwsw, ean peswn proskunhshV moi.

4:10 Tote legei autw o IhsouV, Upage, Satana gegraptai gar, Kurion ton Qeon sou proskunhseiV, kai autw monw latreuseiV.

4:11 Tote afihsin auton o diaboloV kai idou, aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw.

4:12 AkousaV de o IhsouV oti IwannhV paredoqh, anecwrhsen eiV thn Galilaian

4:13 kai katalipwn thn Nazareq, elqwn katwkhsen eiV Kapernaoum thn paraqalassian, en orioiV Zaboulwn kai Nefqaleim

4:14 ina plhrwqh to rhqen dia Hsaiou tou profhtou, legontoV,

4:15 Gh Zaboulwn kai gh Nefqaleim, odon qalasshV, peran tou Iordanou, Galilaia twn eqnwn,

4:16 o laoV o kaqhmenoV en skotei eide fwV mega, kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou, fwV aneteilen

autoiV.

4:17 Apo tote hrxato o IhsouV khrussein kai legein, Metanoeite hggike gar h basileia twn ouranwn.

4:18 Peripatwn de o IhsouV para thn qalassan thV GalilaiaV eide duo adelfouV, Simwna ton legomenon Petron, kai Andrean ton adelfon autou, ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV.


4:19 Kai legei autoiV, Deute opisw mou, kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn.

4:20 Oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw.

4:21 Kai probaV ekeiqen, eiden allouV duo adelfouV, Iakwbon ton tou Zebedaiou kai Iwannhn ton adelfon autou,

en tw ploiw meta Zebedaiou tou patroV autwn, katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV.

4:22 Oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw.

4:23 Kai perihgen olhn thn Galilaian o IhsouV, didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn, kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law.

4:24 Kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn Surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV, poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV, kai daimonizomenouV, kai selhniazomenouV, kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV.

4:25 Kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV GalilaiaV kai DekapolewV kai Ierosolumwn kai IoudaiaV kai

peran tou Iordanou.

 

 

5:1 Idwn de touV oclouV anebh eiV to oroV kai kaqisantoV autou, proshlqon autw oi maqhtai autou

5:2 kai anoixaV to stoma autou, edidasken autouV, legwn,

5:3 Makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn.

5:4 Makarioi oi penqounteV oti autoi paraklhqhsontai.

5:5 Makarioi oi praeiV oti autoi klhronomhsousi thn ghn.


5:6 Makarioi oi peinwnteV kai diywnteV thn dikaiosunhn oti autoi cortasqhsontai.

5:7 Makarioi oi elehmoneV oti autoi elehqhsontai.

5:8 Makarioi oi kaqaroi th kardia oti autoi ton Qeon oyontai.

5:9 Makarioi oi eirhnopoioi oti autoi uioi Qeou klhqhsontai.

5:10 Makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhV oti autwn estin h basileia twn ouranwn.

5:11 Makarioi este, otan oneidiswsin umaV kai diwxwsi, kai eipwsi pan ponhron rhma kaq umwn yeudomenoi,

eneken emou.

5:12 Cairete kai agalliasqe, oti o misqoV umwn poluV en toiV ouranoiV outw gar ediwxan touV profhtaV touV pro

umwn.

5:13 UmeiV este to alaV thV ghV ean de to alaV mwranqh, en tini alisqhsetai; eiV ouden iscuei eti, ei mh blhqhnai exw kai katapateisqai upo twn anqrwpwn.

5:14 UmeiV este to fwV tou kosmou ou dunatai poliV krubhnai epanw orouV keimenh

5:15 oude kaiousi lucnon kai tiqeasin auton upo ton modion, all epi thn lucnian, kai lampei pasi toiV en th oikia.

5:16 Outw lamyatw to fwV umwn emprosqen twn anqrwpwn, opwV idwsin umwn ta kala erga, kai doxaswsi ton patera umwn ton en toiV ouranoiV.

5:17 Mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h touV profhtaV ouk hlqon katalusai alla plhrwsai.

5:18 Amhn gar legw umin, ewV an parelqh o ouranoV kai h gh, iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou, ewV an panta genhtai.


5:19 OV ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn, kai didaxh outw touV anqrwpouV, elacistoV klhqhsetai en th basileia twn ouranwn oV d an poihsh kai didaxh, outoV megaV klhqhsetai en th basileia twn ouranwn.

5:20 Legw gar umin oti ean mh perisseush h dikaiosunh umon pleion twn grammatewn kai Farisaiwn, ou mh eiselqhte eiV thn basileian twn ouranwn.

5:21 Hkousate oti erreqh toiV arcaioiV, Ou foneuseiV os d an foneush, enocoV estai th krisei

5:22 egw de legw umin oti paV o orgizomenoV tw adelfw autou eikh enocoV estai th krisei oV d an eiph tw adelfw autou, Raka, enocoV estai tw sunedriw oV d an eiph, Mwre, enocoV estai eiV thn geennan tou puroV.

5:23 Ean oun prosferhV to dwron sou epi to qusiasthrion, kakei mnhsqhV oti o adelfoV sou ecei ti kata sou,

5:24 afeV ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou, kai upage, prwton diallaghqi tw adelfw sou, kai tote elqwn prosfere to dwron sou.

5:25 Isqi eunown tw antidikw sou tacu, ewV otou ei en th odw met autou, mhpote se paradw o antidikoV tw krith, kai o krithV se paradw tw uphreth, kai eiV fulakhn blhqhsh.

5:26 Amhn legw soi, ou mh exelqhV ekeiqen, ewV an apodwV ton escaton kodranthn.

5:27 Hkousate oti erreqh toiV arcaioiV, Ou moiceuseiV.

5:28 Egw de legw umin, oti paV o blepwn gunaika proV to epiqumhsai authV hdh emoiceusen authn en th kardia autou.

5:29 Ei de o ofqalmoV sou o dexioV skandalizei se, exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou, kai mh olon to swma sou blhqh eiV geennan.


5:30 Kai ei h dexia sou ceir skandalizei se, ekkoyon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou, kai mh olon to swma sou blhqh eiV geennan.

5:31 Erreqh de oti OV an apolush thn gunaika autou, dotw auth apostasion

5:32 egw de legw umin, oti oV an apolush thn gunaika autou, parektoV logou porneiaV, poiei authn moicasqai kai oV ean apolelumenhn gamhsh moicatai.

5:33 Palin hkousate oti erreqh toiV arcaioiV, Ouk epiorkhseiV, apodwseiV de tw Kuriw touV orkouV sou

5:34 egw de legw umin mh omosai olwV mhte en tw ouranw, oti qronoV esti tou Qeou

5:35 mhte en th gh, oti upopodion esti twn podwn autou mhte eiV Ierosoluma, oti poliV esti tou megalou basilewV

5:36 mhte en th kefalh sou omoshV, oti ou dunasai mian trica leukhn h melainan poihsai.

5:37 Estw de o logoV umwn, nai nai, ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin.

5:38 Hkousate oti erreqh, Ofqalmon anti ofqalmou, kai odonta anti odontoV

5:39 egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostiV se rapisei epi thn dexian sou siagona, streyon autw kai thn allhn

5:40 kai tw qelonti soi kriqhnai kai ton citwna sou labein, afeV autw kai to imation

5:41 kai ostiV se aggareusei milion en, upage met autou duo.

5:42 Tw aitounti se didou kai ton qelonta apo sou daneisasqai mh apostrafhV.

5:43 Hkousate oti erreqh, AgaphseiV ton plhsion sou, kai mishseiV ton ecqron sou

5:44 egw de legw umin, agapate touV ecqrouV umwn, eulogeite touV katarwmenouV umaV, kaloV poieite touV misountaV emaV, kai proseucesqe uper twn ephreazontwn umaV, kai diwkontwn umaV

5:45 opwV genhsqe uioi tou patroV umwn tou en ouranoiV, oti ton hlion autou anatellei epi ponhrouV kai agaqouV, kai brecei epi dikaiouV kai adikouV.

5:46 Ean gar agaphshte touV agapwntaV umaV, tina misqon ecete; ouci kai oi telwnai to auto poiousi;

5:47 kai ean aspashsqe touV adelfouV umwn monon, ti perisson poieite; ouci kai oi telwnai outw poiousin;

5:48 esesqe oun umeiV teleioi, wsper o pathr umwn o en toiV ouranioV teleioV esti.

 

 

6:1 Prosecete de thn elehmosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn, proV to qeaqhnai autoiV ei de mhge, misqon ouk ecete para tw patri umwn tw en toiV ouranoiV.

6:2 Otan oun poihV elehmosunhn, mh salpishV emprosqen sou, wsper oi upokritai poiousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV rumaiV, opwV doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin, apecousi ton misqon autwn.

6:3 Sou de poiountoV elehmosunhn, mh gnwtw h aristera sou ti poiei h dexia sou,

6:4 opwV h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw autoV apodwsei soi en tw qanerw.

6:5 Kai otan proseuch, ouk esh wsper oi upokritai, oti filousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV gwniaiV twn plateiwn estwteV proseucesqai, opwV an fanwsi toiV anqrwpoiV amhn legw umin oti apecousi ton misqon autwn.

6:6 Su de, otan proseuch, eiselqe eiV to tamieion sou, kai kleisaV thn quran sou, proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw.


6:7 Proseucomenoi de mh battologhshte, wsper oi eqnikoi dokousi gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai.

6:8 Mh oun omoiwqhte autoiV oide gar o pathr umwn wn creian ecete, pro tou umaV aithsai auton.

6:9 OutwV oun proseucesqe umeiV Pater hmwn o en toiV ouranoiV, agiasqhtw to onoma sou

6:10 elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou, wV en ouranw, kai epi thV ghV

6:11 ton arton hmwn ton epiousion doV hmin shmeron

6:12 kai afeV hmin ta ofeilhmata hmwn, wV kai hmeiV afiemen toiV ofeiletaiV hmwn

6:13 kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon, alla rusai hmaV apo tou ponhrou. Oti sou estin h basileia kai h dunamiV kai h doxa eiV touV aiwnaV. Amhn.

6:14 Ean gar afhte toiV anqrwpoiV ta paraptwmata autwn, afhsei kai umin o pathr umwn o ouranioV

6:15 ean de mh afhte toiV anqrwpoiV ta paraptwmata autwn, oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn.

6:16 Otan de nhsteuhte, mh ginesqe wsper oi upokritai skuqrwpoi afanizousi gar ta proswpa autwn, opwV fanwsi toiV anqrwpoiV nhsteuonteV amhn legw umin oti apecousi ton misqon autwn.

6:17 Su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn, kai to proswpon sou niyai,

6:18 opwV mh fanhV toiV anqrwpoiV nhsteuwn, alla tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw krupto apodwsei soi en tw fanerw.

6:19 Mh qhsaurizete umin qhsaurouV epi thV ghV, opou shV kai brwsiV afanizei, kai opou kleptai diorussousi kai kleptousi

6:20 qhsaurizete de umin qhsaurouV en ouranw, opou oute shV oute brwsiV afanizei, kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin.


6:21 Opou gar estin o qhsauroV umwn, ekei estai kai h kardia umwn.

6:22 O lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV ean oun o ofqalmoV sou aplouV h, olon to swma sou fwteinon estai

6:23 ean de o ofqalmoV sou ponhroV h, olon to swma sou skoteinon estai. Ei oun to fwV to en soi skotoV esti, to skotoV poson;

6:24 oudeiV dunatai dusi kurioiV douleuein h gar ton ena mishsei, kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai, kai tou eterou katafronhsei. Ou dunasqe Qew douleuein kai mammwna.

6:25 Dia touto legw umin, mh merimnate th yuch umwn, ti faghte kai ti pihte mhde tw swmati umwn, ti endushsqe. Ouci h yuch pleion esti thV trofhV, kai to swma tou endumatoV;

6:26 embleyate eiV ta peteina tou ouranou, oti ou speirousin, oude qerizousin, oude sunagousin eiV apoqhkaV, kai o pathr umwn o ouranioV trefei auta ouc umeiV mallon diaferete autwn;

6:27 tiV de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena;

6:28 kai peri endumatoV ti merimnate; katamaqete ta krina tou agrou, pwV auxanei ou kopia, oude nhqei

6:29 legw de umin oti oude Solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn.

6:30 Ei de ton corton tou agrou, shmeron onta, kai aurion eiV klibanon ballomenon, o QeoV outwV amfiennusin, ou pollw mallon umaV, oligopistoi;

6:31 mh oun merimnhshte, legonteV, Ti fagwmen, h ti piwmen, h ti peribalwmeqa;


6:32 panta gar tauta ta eqnh epizhtei oide gar o pathr umwn o ouranioV oti crhzete toutwn apantwn.

6:33 Zhteite de prwton thn basileian tou Qeou kai thn dikaiosunhn autou, kai tauta panta prosteqhsetai umin.

6:34 Mh oun merimnhshte eiV thn aurion h gar aurion merimnhsei ta eauthV. Arketon th hmera h kakia authV.

 

 

7:1 Mh krinete, ina mh kriqhte

7:2 en w gar krimati krinete, kriqhsesqe kai en w metrw metreite, antimetrhqhsetai umin.

7:3 Ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou, thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV;

7:4 h pwV ereiV tw adelfw sou, AfeV ekbalw to karfoV apo tou ofqalmou sou kai idou, h dokoV en tw ofqalmw sou;

7:5 upokrita, ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou, kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou.

7:6 Mh dwte to agion toiV kusi mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn, mhpote katapathswsin autouV en toiV posin autwn, kai strafenteV rhxwsin umaV.

7:7 Aiteite, kai doqhsetai umin zhteite, kai eurhsete krouete, kai anoighsetai umin.

7:8 PaV gar o aitwn lambanei, kai o zhtwn euriskei, kai tw krouonti anoighsetai.

7:9 H tiV estin ex umwn anqrwpoV, on ean aithsh o uioV autou arton, mh liqon epidwsei autw;

7:10 kai ean icqun aithsh, mh ofin epidwsei autw;

7:11 ei oun umeiV, ponhroi onteV, oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn, posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton;


7:12 panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi, outw kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai.

7:13 Eiselqete dia thV stenhV pulhV oti plateia h pulh, kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian, kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

7:14 oti stenh h pulh, kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn, kai oligoi eisin oi euriskonteV authn.

7:15 Prosecete de apo twn yeudoprofhtwn, oitineV ercontai proV umaV en endumasi probatwn, eswqen de eisi lukoi arpageV.

7:16 Apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn, h apo tribolwn suka;

7:17 outw pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpouV ponhrouV poiei.

7:18 Ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV poiein, oude dendron sapron karpouV kalouV poiein.

7:19 Pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai.

7:20 Arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV.

7:21 Ou paV o legwn moi, Kurie, Kurie, eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV.

7:22 Polloi erousi moi en ekeinh th hmera, Kurie, Kurie, ou tw sw onomati proefhteusamen, kai tw sw onomati daimonia exebalomen, kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen;

7:23 kai tote omologhsw autoiV, oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian.


7:24 PaV oun ostiV akouei mou touV logouV toutouV kai poiei autouV, omoiwsw auton andri fronimw, ostiV wkodomhse thn oikian autou epi thn petran

7:25 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi, kai prosepeson th oikia ekeinh, kai ouk epese teqemeliwto gar epi thn petran.

7:26 Kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV, omoiwqhsetai andri mwrw, ostiV wkodomhse thn oikian autou epi thn ammon

7:27 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi, kai prosekoyan th oikia ekeinh, kai epese kai hn h ptwsiV authV megalh.

7:28 Kai egeneto ote sunetelesen o IhsouV touV logouV toutouV, exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

7:29 hn gar didaskwn autouV ws exousian ecwn, kai ouc wV oi grammateiV.

 

 

8:1 Katabanti de autw apo tou orouV, hkolouqhsan autw ocloi polloi

8:2 kai idou, leproV elqwn prosekunei autw, legwn, Kurie, ean qelhV, dunasai me kaqarisai.

8:3 Kai ekteinaV thn ceira, hyato autou o IhsouV, legwn, Qelw, kaqarisqhti. Kai euqewV ekaqarisqh autou h lepra.

8:4 Kai legei autw o IhsouV, Ora mhdeni eiphV all upage, seauton deixon tw ierei, kai prosenegke to dwron o prosetaxe MwshV, eiV marturion autoiV.

8:5 Eiselqonti de tw Ihsou eiV Kapernaoum, proshlqen autw ekatontarcoV parakalwn auton,

8:6 kai legwn, Kurie, o paiV mou beblhtai en th oikia paralutikoV, deinwV basanizomenoV.

8:7 Kai legei autw o IhsouV, Egw elqwn qerapeusw auton.

8:8 Kai apokriqeiV o ekatontarcoV efh, Kurie, ouk eimi ikanoV ina mou upo thn steghn eiselqhV alla monon eipe logon, kai iaqhsetai o paiV mou.


8:9 Kai gar egw anqrwpoV eimi upo exousian, ecwn up emauton stratiwtaV kai legw toutw, Poreuqhti, kai poreuetai kai allw, Ercou, kai ercetai kai tw doulw mou, Poihson touto, kai poiei.

8:10 AkousaV de o IhsouV eqaumase, kai eipe toiV akolouqousin, Amhn legw umin, oude en tw Israhl tosauthn pistin euron.

8:11 Legw de umin, oti polloi apo anatolwn kai dusmwn hxousi, kai anakliqhsontai meta Abraam kai Isaak kai Iakwb en th basileia twn ouranwn

8:12 oi de uioi thV basileiaV ekblhqhsontai eis to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn.

8:13 Kai eipen o IhsouV tw ekatontarcw, Upage, kai wV episteusaV genhqhtw soi. Kai iaqh o paiV autou en th wra ekeinh.

8:14 Kai elqwn o IhsouV eiV thn oikian Petrou, eide thn penqeran autou beblhmenhn kai puressousan,

8:15 kai hyato thV ceiroV authV, kai afhken authn o puretoV kai hgerqh, kai dihkonei autoiV.

8:16 OyiaV de genomenhV proshnegkan autw daimonizomenouV pollouV kai exebale ta pneumata logw, kai pantaV touV kakwV econtaV eqerapeusen

8:17 opwV plhrwqh to rhqen dia Hsaiou tou profhtou, legontoV, AutoV taV asqeneiaV hmwn elabe, kai taV nosouV ebastasen.

8:18 Idwn de o IhsouV pollouV oclouV peri auton, ekeleusen apelqein eiV to peran.

8:19 Kai proselqwn eiV grammateuV eipen autw, Didaskale, akolouqhsw soi opou ean aperch.


8:20 Kai legei autw o IhsouV, Ai alwpekeV fwleouV ecousi, kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh.

8:21 EteroV de twn maqhtwn autou eipen autw, Kurie, epitreyon moi prwton apelqein kai qayai ton patera mou.

8:22 O de IhsouV eipen autw, Akolouqei moi, kai afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV.

8:23 Kai embanti autw eiV to ploion, hkolouqhsan autw oi maqhtai autou.

8:24 Kai idou, seismoV megaV egeneto en th qalassh, wste to ploion kaluptesqai upo twn kumatwn autoV de ekaqeude.

8:25 Kai proselqonteV oi maqhtai autou hgeiran auton, legonteV, Kurie, swson hmas, apollumeqa.

8:26 Kai legei autoiV, Ti deiloi este, oligopistoi; tote egerqeiV epetimhse toiV anemoiV kai th qalassh, kai egeneto galhnh megalh.

8:27 Oi de anqrwpoi eqaumasan, legonteV, PotapoV estin outoV, oti kai oi anemoi kai h qalassa upakouousin autw;

8:28 Kai elqonti autw eiV to peran eiV thn cwran twn Gergeshnwn, uphnthsan autw duo daimonizomenoi ek twn mnhmeiwn exercomenoi, calepoi lian, wste mh iscuein tina parelqein dia thV odou ekeinhV

8:29 kai idou, ekraxan legonteV, Ti hmin kai soi, Ihsou, uie tou Qeou; hlqeV wde pro kairou basanisai hmaV;

8:30 hn de makran ap autwn agelh coirwn pollwn boskomenh.

8:31 Oi de daimoneV parekaloun auton, legonteV, Ei ekballeiV hmaV, epitreyon hmin apelqein eiV thn agelhn twn coirwn.


8:32 Kai eipen autoiV, Upagete. Oi de exelqonteV aphlqon eiV thn agelhn twn coirwn kai idou, wrmhse pasa h agelh twn coirwn kata tou krhmnou eiV thn qalassan, kai apeqanon en toiV udasin.

8:33 Oi de boskonteV efugon, kai apelqonteV eiV thn polin aphggeilan panta, kai ta twn daimonizomenwn.

8:34 Kai idou, pasa h poliV exhlqen eiV sunanthsin tw Ihsou kai idonteV auton, parekalesan opwV metabh apo twn oriwn autwn.

 

 

 

9:1 Kai embaV eiV to ploion dieperase kai hlqen eiV thn idian polin.

9:2 Kai idou, proseferon autw paralutikon epi klinhV beblhmenon kai idwn o IhsouV thn pistin autwn eipe tw paralutikw, Qarsei, teknon afewntai soi ai amartiai sou.

9:3 Kai idou, tineV twn grammatewn eipon en eautoiV, OutoV blasfhmei.

9:4 Kai idwn o IhsouV taV enqumhseiV autwn eipen, Inati umeiV enqumeisqe ponhra en taiV kardiaiV umwn;

9:5 ti gar estin eukopwteron, eipein, Afewntai soi ai amartiai h eipein, Egeirai kai peripatei;

9:6 ina de eidhte, oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai amartiaV (tote legei tw paralutikw), EgerqeiV aron sou thn klinhn, kai upage eiV ton oikon sou.

9:7 Kai egerqeiV aphlqen eiV ton oikon autou.

9:8 IdonteV de oi ocloi eqaumasan, kai edoxasan ton Qeon, ton donta exousian toiauthn toiV anqrwpoiV.

9:9 Kai paragwn o IhsouV ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion, Matqaion legomenon, kai legei autw, Akolouqei moi. kai anastaV hkolouqhsen autw.

9:10 Kai egeneto autou anakeimenou en th oikia, kai idou, polloi telwnai kai amartwloi elqonteV sunanekeinto tw Ihsou kai toiV maqhtaiV autou.


9:11 Kai idonteV oi Farisaioi eipon toiV maqhtaiV autou, Diati meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskaloV umwn;

9:12 o de IhsouV akousaV eipen autoiV, Ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou, all oi kakwV econteV.

9:13 PoreuqenteV de maqete ti estin, Eleon qelw, kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaiouV, all amartwlouV eiV metanoian.

9:14 Tote prosercontai autw oi maqhtai Iwannou, legonteV, Diati hmeiV kai oi Farisaioi nhsteuomen polla, oi de maqhtai sou ou nhsteuousi;

9:15 kai eipen autoiV o IhsouV, Mh dunantai oi uioi tou numfwnoV penqein, ef oson met autwn estin o numfioV; eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV, kai tote nhsteusousin.

9:16 OudeiV de epiballei epiblhma rakouV agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou, kai ceiron scisma ginetai.

9:17 Oude ballousin oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mhge, rhgnuntai oi askoi, kai o oinoV ekceitai, kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon eiV askouV kainouV, kai amfotera sunthrountai.

9:18 Tauta autou lalountoV autoiV, idou, arcwn eiV elqwn prosekunei autw, legwn oti H qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqeV thn ceira sou ep authn, kai zhsetai.

9:19 Kai egerqeiV o IhsouV hkolouqhsen autw kai oi maqhtai autou.

9:20 Kai idou, gunh aimorroousa dwdeka eth, proselqousa opisqen, hyato tou kraspedou tou imatiou autou.

9:21 Elege gar en eauth, Ean monon aywmai tou imatiou autou, swqhsomai.


9:22 O de IhsouV epistrafeiV kai idwn authn eipe, Qarsei, qugater h pistiV sou seswke se. Kai eswqh h gunh apo thV wraV ekeinhV.

9:23 Kai elqwn o IhsouV eiV thn oikian tou arcontoV, kai idwn touV aulhtaV kai ton oclon qoruboumenon,

9:24 legei autoiV, Anacwreite ou gar apeqane to korasion, alla kaqeudei. Kai kategelwn autou.

9:25 Ote de exeblhqh o ocloV, eiselqwn ekrathse thV ceiroV authV, kai hgerqh to korasion.

9:26 Kai exhlqen h fhmh auth eiV olhn thn ghn ekeinhn.

9:27 Kai paragonti ekeiqen tw Ihsou, hkolouqhsan autw duo tufloi, krazonteV kai legonteV, Elehson hmaV, uie Dabid.

9:28 Elqonti de eiV thn oikian, proshlqon autw oi tufloi, kai legei autoiV o IhsouV, Pisteuete oti dunamai touto poihsai; legousin autw, Nai, Kurie.

9:29 Tote hyato twn ofqalmwn autwn, legwn, Kata thn pistin umwn genhqhtw umin.

9:30 Kai anewcqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhsato autoiV o IhsouV, legwn, Orate mhdeiV ginwsketw.

9:31 Oi de exelqonteV diefhmisan auton en olh th gh ekeinh.

9:32 Autwn de exercomenwn, idou, proshnegkan autw anqrwpon kwfon daimonizomenon.

9:33 Kai ekblhqentoV tou daimoniou, elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi, legonteV, Oudepote efanh outwV en tw Israhl.

9:34 Oi de Farisaioi elegon, En tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia.


9:35 Kai perihgen o IhsouV taV poleiV pasaV kai taV kwmaV, didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn, kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV, kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en to law.

9:36 Idwn de touV oclouV, esplagcnisqh peri autwn, oti hsan eklelumenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena.

9:37 Tote legei toiV maqhtaiV autou, O men qerismoV poluV, oi de ergatai oligoi

9:38 dehqhte oun tou Kuriou tou qerismou, opwV ekbalh ergataV eiV ton qerismon autou.

 

 

10:1 Kai proskalesamenoV touV dwdeka maqhtaV autou, edwken autoiV exousian pneumatwn akaqartwn, wste ekballein auta, kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian.

10:2 Twn de dwdeka apostolwn ta onomata esti tauta prwtoV Simwn o legomenoV PetroV, kai AndreaV o adelfoV autou; IakwboV o tou Zebedaiou, kai IwannhV o adelfoV autou;

10:3 FilippoV, kai BarqolomaioV; QwmaV, kai MatqaioV o telwnhV; IakwboV o tou Alfaiou, kai LebbaioV o epiklhqeiV QaddaioV;

10:4 Simwn o KananithV, kai IoudaV IskariwthV o kai paradouV auton.

10:5 ToutouV touV dwdeka apesteilen o IhsouV, paraggeilaV autoiV, legwn, EiV odon eqnwn mh apelqhte, kai eiV polin Samareitwn mh eiselqhte

10:6 poreuesqe de mallon proV ta probata ta apolwlota oikou Israhl.

10:7 Poreuomenoi de khrussete, legonteV oti Hggiken h basileia twn ouranwn.

10:8 AsqenountaV qerapeuete, leprouV kaqarizete, nekrouV egeirete, daimonia ekballete. Dwrean elabete, dwrean dote.


10:9 Mh kthshsqe cruson, mhde arguron, mhde calkon eiV taV zwnaV umwn,

10:10 mh phran eiV odon, mhde duo citwnaV, mhde upodhmata, mhde rabdouV axioV gar o ergathV thV trofhV autou estin.

10:11 EiV hn d an polin h kwmhn eiselqhte, exetasate tiV en auth axioV esti kakei meinate, ewV an exelqhte.

10:12 Eisercomenoi de eiV thn oikian, aspasasqe authn.

10:13 Kai ean men h h oikia axia, elqetw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia, h eirhnh umwn proV umaV epistrafhtw.

10:14 Kai oV ean mh dexhtai umaV mhde akoush touV logouV umwn, exercomenoi thV oikiaV h thV polewV ekeinhV, ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn.

10:15 Amhn legw umin, anektoteron estai gh Sodomwn kai Gomorrwn en hmera krisewV, h th polei ekeinh.

10:16 Idou, egw apostellw umaV wV probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wV oi ofeiV, kai akeraioi wV ai peristerai.

10:17 Prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousi gar umaV eiV sunedria, kai en taiV sunagwgaiV autwn mastigwsousin umaV

10:18 kai epi hgemonaV de kai basileiV acqhsesqe eneken emou, eiV marturion autoiV kai toiV eqnesin.

10:19 Otan de paradidwsin umaV, mh merimnhshte pwV h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhsete

10:20 ou gar umeiV este oi lalounteV, alla to Pneuma tou patroV umwn to laloun en umin.


10:21 Paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton, kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV, kai qanatwsousin autouV.

10:22 Kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV, outoV swqhsetai.

10:23 Otan de diwkwsin umaV en th polei tauth, feugete eiV thn allhn amhn gar legw umin, ou mh teleshte taV poleiV tou Israhl, ewV an elqh o uioV tou anqrwpou.

10:24 Ouk esti maqhthV uper ton didaskalon, oude douloV uper ton kurion autou.

10:25 Arketon tw maqhth ina genhtai wV o didaskaloV autou, kai o douloV wV o kurioV autou. Ei ton oikodespothn beelzeboub ekalesan, posw mallon touV oikiakouV autou;

10:26 mh oun fobhqhte autouV ouden gar esti kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai.

10:27 O legw umin en th skotia, eipate en tw fwti kai o eiV to ouV akouete, khruxate epi twn dwmatwn.

10:28 Kai mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma, thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobhqhte de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh.

10:29 Ouci duo strouqia assariou pwleitai; kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroV umwn

10:30 umwn de kai ai triceV thV kefalhV pasai hriqmhmenai eisi.

10:31 Mh oun fobhqhte pollwn strouqiwn diaferete umeiV.

10:32 PaV oun ostiV omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn, omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV.

10:33 OstiV d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn, arnhsomai auton kagw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV.


10:34 Mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn, alla macairan.

10:35 Hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patroV autou, kai qugatera kata thV mhtroV authV, kai numfhn kata thV penqeraV authV

10:36 kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou.

10:37 O filwn patera h mhtera uper eme, ouk esti mou axioV kai o filwn uion h qugatera uper eme, ouk esti mou axioV

10:38 kai oV ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou, ouk esti mou axioV.

10:39 O eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesaV thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn.

10:40 O decomenoV umaV eme decetai kai o eme decomenoV decetai ton aposteilanta me.

10:41 O decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou lhyetai kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou misqon dikaiou lhyetai.

10:42 Kai oV ean potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eiV onoma maqhtou, amhn legw umin, ou mh apolesh ton misqon autou.

 

 

11:1 Kai egeneto ote etelesen o IhsouV diatasswn toiV dwdeka maqhtaiV autou, metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en taiV polesin autwn.

11:2 O de IwannhV akousaV en tw desmwthriw ta erga tou Cristou, pemyaV duo twn maqhtwn autou,

11:3 eipen autw, Su ei o ercomenoV, h eteron prosdokwmen;

11:4 kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, PoreuqenteV apaggeilate Iwannh a akouete kai blepete


11:5 tufloi anablepousi, kai cwloi peripatousi, leproi kaqarizontai, kai kwfoi akouousi, nekroi egeirontai, kai ptwcoi euaggelizontai

11:6 kai makarioV estin, oV ean mh skandalisqh en emoi.

11:7 Toutwn de poreuomenwn, hrxato o IhsouV legein toiV ocloiV peri Iwannou, Ti exhlqete eiV thn erhmon qeasasqai; kalamon upo anemou saleuomenon;

11:8 alla ti exhlqete idein; anqrwpon en malakoiV imatioiV hmfiesmenon; idou, oi ta malaka forounteV en toiV oikoiV twn basilewn eisin.

11:9 Alla ti exhlqete idein; profhthn; nai, legw umin, kai perissoteron profhtou

11:10 outoV gar esti peri ou gegraptai, idou, egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou, oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou.

11:11 Amhn legw umin, ouk eghgertai en gennhtoiV gunaikwn meizwn Iwannou tou baptistou o de mikroteroV en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin.

11:12 Apo de twn hmerwn Iwannou tou baptistou ewV arti h basileia twn ouranwn biazetai, kai biastai arpazousin authn.

11:13 PanteV gar oi profhtai kai o nomoV ewV Iwannou proefhteusan

11:14 kai ei qelete dexasqai, autoV estin HliaV o mellwn ercesqai.

11:15 O ecwn wta akouein akouetw.

11:16 Tini de omoiwsw thn genean tauthn; omoia esti paidarioiV en agoraiV kaqhmenoiV, kai prosfwnousi toiV etairoiV autwn,

11:17 kai legousin, Hulhsamen umin, kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen umin, kai ouk ekoyasqe.

11:18 Hlqe gar IwannhV mhte esqiwn mhte pinwn, kai legousi, Daimonion ecei.


11:19 Hlqen o uioV tou anqrwpou esqiwn kai pinwn, kai legousin, Idou, anqrwpoV fagoV kai oinopothV, telwnwn filoV kai amartwlwn. Kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authV.

11:20 Tote hrxato oneidizein taV poleiV en aiV egenonto ai pleistai dunameiV autou, oti ou metenohsan.

11:21 Ouai soi, Corazin, ouai soi, Bhqsaida, oti ei en Turw kai Sidwni egenonto ai dunameiV ai genomenai en umin, palai an en sakkw kai spodw metenohsan.

11:22 Plhn legw umin, Turw kai Sidwni anektoteron estai en hmera krisewV, h umin.

11:23 Kai su, Kapernaoum, h ewV tou ouranou uywqeisa, ewV adou katabibasfhsh oti ei en SodomoiV egenonto ai dunameiV ai genomenai en soi, emeinan an mecri thV shmeron.

11:24 Plhn legw umin, oti gh Sodomwn anektoteron estai en hmera krisewV, h soi.

11:25 En ekeinw tw kairw apokriqeiV o IhsouV eipen, Exomologoumai soi, pater, Kurie tou ouranou kai thV ghV, oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn, kai apekaluyaV auta nhpioiV.

11:26 Nai o pathr, oti outwV egeneto eudokia emprosqen sou.

11:27 Panta moi paredoqh upo tou patroV mou kai oudeiV epiginwskei ton uion, ei mh o pathr oude ton patera tiV epiginwskei, ei mh o uioV, kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai.

11:28 Deute proV me panteV oi kopiwnteV kai pefortismenoi, kagw anapausw umaV.

11:29 Arate ton zugon mou ef umaV kai maqete ap emou, oti praoV eimi kai tapeinoV th kardia kai eurhsete anapausin taiV yucaiV umwn.

11:30 O gar zugoV mou crhstoV, kai to fortion mou elafron estin.

 

 


12:1 En ekeinw tw kairw eporeuqh o IhsouV toiV sabbasi dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan, kai hrxanto tillein stacuaV kai esqiein,

12:2 oi de Farisaioi idonteV eipon autw, idou, oi maqhtai sou poiousin o ouk exesti poiein en sabbatw.

12:3 O de eipen autoiV, Ouk anegnwte ti epoihse Dabid, ote epeinasen autoV kai oi met autou

12:4 pwV eishlqen eiV ton oikon tou Qeou, kai touV artouV thV proqesewV efagen, ouV ouk exon hn autw fagein, oude toiV met autou, ei mh toiV iereusi monoiV;

12:5 h ouk anegnwte en tw nomw, oti toiV sabbasin oi iereiV en tw ierw to sabbaton bebhlousi, kai anaitioi eisi;

12:6 legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde.

12:7 Ei de egnwkeite ti estin, Eleon qelw kai ou qusian, ouk an katedikasate touV anaitiouV.

12:8 KurioV gar esti kai tou sabbatou o uioV tou anqrwpou.

12:9 Kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn.

12:10 Kai idou, anqrwpoV hn thn ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton, legonteV, Ei exesti toiV sabbasi qerapeuein; ina kathgorhswsin autou.

12:11 O de eipen autoiV, TiV estai ex umwn anqrwpoV, oV exei probaton en, kai ean empesh touto toiV sabbasin eiV boqunon, ouci krathsei auto kai egerei;

12:12 posw oun diaferei anqrwpoV probatou. Wste exesti toiV sabbasi kalwV poiein.

12:13 Tote legei tw anqrwpw, Ekteinon thn ceira sou. Kai exeteine, kai apokatestaqh ugihV wV h allh.

12:14 Oi de Farisaioi sumboulion elabon kat autou exelfonteV, opwV auton apoleswsin.


12:15 O de IhsouV gnouV anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw ocloi polloi, kai eqerapeusen autouV pantaV,

12:16 kai epetimhsen autoiV, ina mh faneron auton poihswsin

12:17 opwV plhrwqh to rhqen dia Hsaiou tou profhtou, legontoV,

12:18 Idou, o paiV mou on hretisa o agaphtoV mou eiV on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton, kai krisin toiV eqnesin apaggelei.

12:19 Ouk erisei, oude kraugasei oude akousei tiV en taiV plateiaiV thn fwnhn autou.

12:20 Kalamon suntetrimmenon ou kateaxei, kai linon tufomenon ou sbesei ewV an ekbalh eiV nikoV thn krisin.

12:21 Kai en tw onomati autou eqnh elpiousi.

12:22 Tote proshnecqh autw daimonizomenoV, tufloV kai kwfoV kai eqerapeusen auton, wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein.

12:23 Kai existanto panteV oi ocloi kai elegon, Mhti outoV estin o uioV Dabid;

12:24 oi de Farisaioi akousanteV eipon, OutoV ouk ekballei ta daimonia, ei mh en tw Beelzeboul arconti twn daimoniwn.

12:25 EidwV de o IhsouV taV enqumhseiV autwn eipen autoiV, Pasa basileia merisqeisa kaq eauthV erhmoutai kai pasa poliV h oikia merisqeisa kaq eauthV ou staqhsetai.

12:26 Kai ei o SatanaV ton Satanan ekballei, ef eauton emerisqh pwV oun staqhsetai h basileia autou;

12:27 kai ei egw en Beelzeboul ekballw ta daimonia, oi uioi umwn en tini ekballousi; dia touto autoi umwn esontai kritai.


12:28 Ei de egw en Pneumati Qeou ekballw ta daimonia, ara efqasen ef umaV h basileia tou Qeou.

12:29 H pwV dunatai tiV eiselqein eiV thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou diarpasai, ean mh prwton dhsh ton iscuron; kai tote thn oikian autou diarpasei.

12:30 O mh wn met emou, kat emou esti, kai o mh sunagwn met emou, skorpizei.

12:31 Dia touto legw umin, Pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toiV anqrwpoiV h de tou PneumatoV blasfhmia ouk afeqhsetai toiV anqrwpoiV.

12:32 Kai oV an eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou, afeqhsetai autw oV d an eiph kata tou PneumatoV tou Agiou, ouk afeqhsetai autw, oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti.

12:33 H poihsate to dendron kalon, kai ton karpon autou kalon, h poihsate to dendron sapron, kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai.

12:34 Gennhmata ecidnwn, pwV dunasqe agaqa lalein, ponhroi onteV; ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV to stoma lalei.

12:35 O agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou thV kardiaV ekballei ta agaqa kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra.

12:36 Legw de umin, oti pan rhma argon, o ean lalhswsin oi anqrwpoi, apodwsousi peri autou logon en hmera krisewV.

12:37 Ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh.

12:38 Tote apekriqhsan tineV twn grammatewn kai Farisaiwn, legonteV, Didaskale, qelomen apo sou shmeion idein.


12:39 O de apokriqeiV eipen autoiV, Genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth, ei mh to shmeion Iwna tou profhtou.

12:40 Wsper gar hn IwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV, outwV estai o uioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV.

12:41 AndreV Nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma Iwna kai idou, pleion Iwna wde.

12:42 Basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian SolomwntoV kai idou, pleion SolomwntoV wde.

12:43 Otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou, diercetai di anudrwn topwn, zhtoun anapausin, kai ouc euriskei.

12:44 Tote legei, Epistreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta, sesarwmenon, kai kekosmhmenon.

12:45 Tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou, kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn. OutwV estai kai th genea tauth th ponhra.

12:46 Eti de autou lalountoV toiV ocloiV, idou, h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw, zhtounteV autw lalhsai.

12:47 Eipen de tiV autw, idou, h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasi, zhtounteV soi lalhsai.

12:48 O de apokriqeiV eipe tw eiponti autw, TiV estin h mhthr mou; kai tineV eisin oi adelfoi mou;

12:49 kai ekteinaV thn ceira autou epi touV maqhtaV autou eipen, idou, h mhthr mou kai oi adelfoi mou.


12:50 OstiV gar an poihsh to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV, autoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin.

 

 

13:1 En de th hmera ekeinh exelqwn o IhsouV apo thV oikiaV ekaqhto para thn qalassan.

13:2 Kai sunhcqhsan proV auton ocloi polloi, wste auton eiV to ploion embanta kaqhsqai kai paV o ocloV epi ton aigialon eisthkei.

13:3 Kai elalhsen autoiV polla en parabolaiV, legwn, idou, exhlqen o speirwn tou speirein.

13:4 Kai en tw speirein auton, a men epese para thn odon kai hlqe ta peteina kai katefagen auta.

13:5 Alla de epesen epi ta petrwdh, opou ouk eice ghn pollhn kai euqewV exaneteile, dia to mh ecein baqoV ghV

13:6 hliou de anateilantoV ekaumatisqh, kai dia to mh ecein rizan, exhranqh.

13:7 Alla de epesen epi taV akanqaV, kai anebhsan ai akanqai kai apepnixan auta.

13:8 Alla de epesen epi thn ghn thn kalhn, kai edidou karpon, o men ekaton, o de exhkonta, o de triakonta.

13:9 O ecwn wta akouein akouetw.

13:10 Kai proselqonteV oi maqhtai eipon autw, Diati en parabolaiV laleiV autoiV;

13:11 o de apokriqeiV eipen autoiV oti Umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV twn ouranwn, ekeinoiV de ou dedotai.

13:12 OstiV gar ecei, doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostiV de ouk ecei, kai o ecei, arqhsetai ap autou.

13:13 Dia touto en parabolaiV autoiV lalw, oti bleponteV ou blepousi, kai akouonteV ouk akouousin, oude suniousi.


13:14 Kai anaplhroutai ep autoiV h profhteia Hsaiou, h legousa, Akoh akousete, kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete, kai ou mh idhte.

13:15 Epacunqh gar h kardia tou laou toutou, kai toiV wsi barewV hkousan, kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsi toiV ofqalmoiV, kai toiV wsin akouswsi, kai th kardia sunwsi, kai epistreywsi, kai iasomai autouV.

13:16 Umwn de makarioi oi ofqalmoi, oti blepousi kai ta wta umwn, oti akouei.

13:17 Amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete, kai ouk eidon kai akousai a akouete, kai ouk hkousan.

13:18 UmeiV oun akousate thn parabolhn tou speirontoV.

13:19 PantoV akouontoV ton logon thV basileiaV kai mh sunientoV, ercetai o ponhroV, kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outoV estin o para thn odon spareiV.

13:20 O de epi ta petrwdh spareiV, outoV estin o ton logon akouwn, kai euquV meta caraV lambanwn auton.

13:21 Ouk ecei de rizan en eautw, alla proskairoV esti genomenhV de qliyewV h diwgmou dia ton logon, euquV skandalizetai.

13:22 O de eiV taV akanqaV spareiV, outoV estin o ton logon akouwn, kai h merimna tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon, kai akarpoV ginetai.

13:23 O de epi thn ghn thn kalhn spareiV, outoV estin o ton logon akouwn kai suniwn oV dh karpoforei, kai poiei o men ekaton, o de exhkonta, o de triakonta.

13:24 Allhn parabolhn pareqhken autoiV, legwn, Wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speiranti kalon sperma en tw agrw autou


13:25 en de tw kaqeudein touV anqrwpouV, hlqen autou o ecqroV kai espeire zizania ana meson tou sitou, kai aphlqen.

13:26 Ote de eblasthsen o cortoV kai karpon epoihse, tote efanh kai ta zizania.

13:27 ProselqonteV de oi douloi tou oikodespotou eipon autw, Kurie, ouci kalon sperma espeiraV en tw sw agrw; poqen oun ecei ta zizania;

13:28 o de efh autoiV, EcqroV anqrwpoV touto epoihsen. Oi de douloi eipon autw, QeleiV oun apelqonteV sullexwmen auta;

13:29 o de efh, Ou mhpote, sullegonteV ta zizania, ekrizwshte ama autoiV ton siton.

13:30 Afete sunauxanesqai amqotera mecri tou qerismou kai en tw kairw tou qerismou erw toiV qeristaiV, Sullexate prwton ta zizania, kai dhsate auta eiV desmaV proV to katakausai auta ton de siton sunagagete eiV thn apoqhkhn mou.

13:31 Allhn parabolhn pareqhken autoiV, legwn, Omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapewV, on labwn anqrwpoV espeiren en tw agrw autou

13:32 o mikroteron men esti pantwn twn spermatwn otan de auxhqh, meizon twn lacanwn esti, kai ginetai dendron, wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en toiV kladoiV autou.

13:33 Allhn parabolhn elalhsen autoiV, Omoia estin h basileia twn ouranwn zumh, hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria, ewV ou ezumwqh olon.

13:34 Tauta panta elalhsen o IhsouV en parabolaiV toiV ocloiV, kai cwriV parabolhV ouk elalei autoiV

13:35 opwV plhrwqh to rhqen dia tou profhtou, legontoV, Anoixw en parabolaiV to stoma mou, ereuxomai kekrummena apo katabolhV kosmou.


13:36 Tote afeiV touV oclouV hlqen eiV thn oikian o IhsouV kai proshlqon autw oi maqhtai autou, legonteV, Frason hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou.

13:37 O de apokriqeiV eipen autoiV, O speirwn to kalon sperma estin o uioV tou anqrwpou

13:38 o de agroV estin o kosmoV to de kalon sperma, outoi eisin oi uioi thV basileiaV ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou

13:39 o de ecqroV o speiraV auta estin o diaboloV o de qerismoV sunteleia tou aiwnoV estin oi de qeristai aggeloi eisin.

13:40 Wsper oun sullegetai ta zizania kai puri katakaietai, outwV estai en th sunteleia tou aiwnoV toutou.

13:41 Apostelei o uioV tou anqrwpou touV aggelouV autou, kai sullexousin ek thV basileiaV autou panta ta skandala kai touV poiountaV thn anomian,

13:42 kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn.

13:43 Tote oi dikaioi eklamyousin wV o hlioV en th basileia tou patroV autwn. O ecwn wta akouein akouetw.

13:44 Palin omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw, on eurwn anqrwpoV ekruye kai apo thV caraV autou upagei, kai panta osa ecei pwlei, kai agorazei ton agron ekeinon.

13:45 Palin omoia estin h basileia twn ouranwn anqrwpw emporw zhtounti kalouV margaritaV

13:46 oV eurwn ena polutimon margarithn, apelqwn peprake panta osa eice, kai hgorasen auton.

13:47 Palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eiV thn qalassan, kai ek pantoV genouV sunagagoush


13:48 hn, ote eplhrwqh, anabibasanteV epi ton aigialon, kai kaqisanteV, sunelexan ta kala eiV aggeia, ta de sapra exw ebalon.

13:49 OutwV estai en th sunteleia tou aiwnoV exeleusontai oi aggeloi, kai aforiousi touV ponhrouV ek mesou twn dikaiwn,

13:50 kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn.

13:51 Legei autoiV o IsouV, Sunhkate tauta panta; legousin autw, Nai, Kurie.

13:52 O de eipen autoiV, Dia touto paV grammateuV maqhteuqeiV eiV thn basileian twn ouranwn omoioV estin anqrwpw oikodespoth, ostiV ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia.

13:53 Kai egeneto ote etelesen o IhsouV taV parabolaV tautaV, methren ekeiqen

13:54 kai elqwn eiV thn patrida autou edidasken autouV en th sunagwgh autwn, wste ekplhttesqai autouV kai legein, Poqen toutw h sofia auth kai ai dunameiV;

13:55 ouc outoV estin o tou tektonoV uioV; ouc h mhthr autou legetai Mariam, kai oi adelfoi autou IakwboV kai IwshV kai Simwn kai IoudaV;

13:56 kai ai adelfai autou ouci pasai proV hmaV eisi; poqen oun toutw tauta panta;

13:57 kai eskandalizonto en autw. O de IhsouV eipen autoiV, Ouk esti profhthV atimoV, ei mh en th patridi autou kai en th oikia autou.

13:58 Kai ouk epoihsen ekei dunameiV pollaV, dia thn apistian autwn.

 

 

14:1 En ekeinw tw kairw hkousen HrwdhV o tetrarchV thn akohn Ihsou,

14:2 kai eipe toiV paisin autou, OutoV estin IwannhV o baptisthV autoV hgerqh apo twn nekrwn, kai dia touto ai dunameiV energousin en autw.


14:3 O gar HrwdhV krathsaV ton Iwannhn edhsen auton kai eqeto en fulakh, dia Hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou.

14:4 Elege gar autw o IwannhV, Ouk exesti soi ecei authn.

14:5 Kai qelwn auton apokteinai, efobhqh ton oclon, oti wV profhthn auton eicon.

14:6 Genesiwn de agomenwn tou Hrwdou, wrchsato h qugathr thV HrwdiadoV en tw mesw, kai hrese tw Hrwdh.

14:7 Oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai.

14:8 H de, probibasqeisa upo thV mhtroV authV, DoV moi, fhsin, wde epi pinaki thn kefalhn Iwannou tou baptistou.

14:9 Kai eluphqh o basileuV, dia de touV orkouV kai touV sunanakeimenouV ekeleuse doqhnai

14:10 kai pemyaV apekefalise ton Iwannhn en th fulakh.

14:11 Kai hnecqh h kefalh autou epi pinaki, kai edoqh tw korasiw kai hnegke th mhtri authV.

14:12 Kai proselqonteV oi maqhtai autou hran to swma, kai eqayan auto kai elqonteV aphggeilan tw Ihsou.

14:13 Kai akousaV o IhsouV anecwrhsen ekeiqen en ploiw eiV erhmon topon kat idian kai akousanteV oi ocloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn.

14:14 Kai exelqwn o IhsouV eide polun oclon, kai esplagcnisqh ep autouV, kai eqerapeuse touV arrwstouV autwn.

14:15 OyiaV de genomenhV, proshlqon autw oi maqhtai autou, legonteV, ErhmoV estin o topoV, kai h wra hdh parhlqen apoluson touV oclouV, ina apelqonteV eiV taV kwmaV agoraswsin eautoiV brwmata.


14:16 O de IhsouV eipen autoiV, Ou creian ecousin apelqein dote autoiV umeiV fagein.

14:17 Oi de legousin autw, Ouk ecomen wde ei mh pente artouV kai duo icquaV.

14:18 O de eipe, Ferete moi autouV wde.

14:19 Kai keleusaV touV oclouV anakliqhnai epi touV cortouV, kai labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV, anableyaV eiV ton ouranon, euloghse, kai klasaV edwke toiV maqhtaiV touV artouV, oi de maqhtai toiV ocloiV.

14:20 Kai efagon panteV, kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn, dwdeka kofinouV plhreiV.

14:21 Oi de esqionteV hsan andreV wsei pentakiscilioi, cwriV gunaikwn kai paidiwn.

14:22 Kai euqewV hnagkasen o IhsouV touV maqhtaV autou embhnai eiV to ploion, kai proagein auton eiV to peran, ewV ou apolush touV oclouV.

14:23 Kai apolusaV touV oclouV, anebh eiV to oroV kat idian proseuxasqai oyiaV de genomenhV, monoV hn ekei.

14:24 To de ploion hdh meson tiV qalasshV hn, basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantioV o anemoV.

14:25 Tetarth de fulakh thV nuktoV aphlqe proV autouV o IhsouV, peripatwn epi thV qalasshV.

14:26 Kai idonteV auton oi maqhtai epi thn qalassan peripatounta etaracqhsan, legonteV oti Fantasma esti kai apo tou fobou ekraxan.

14:27 EuqewV de elalhsen autoiV o IhsouV, legwn, qarseite egw eimi mh fobeisqe.

14:28 ApokriqeiV de autw o PetroV eipe, Kurie, ei su ei keleuson me proV se elqein epi ta udata.


14:29 O de eipen, Elqe. Kai katabaV apo tou ploiou o PetroV periepathsen epi ta udata, elqein proV ton Ihsoun.

14:30 Blepwn de ton anemon iscuron efobhqh kai arxamenoV katapontizesqai ekraxe, legwn, Kurie, swson me.

14:31 EuqewV de o IhsouV ekteinaV thn ceira epelabeto autou, kai legei autw, Oligopiste, eiV ti edistasaV;

14:32 kai embantwn autwn eiV to ploion, ekopasen o anemoV

14:33 oi de en tw ploiw elqonteV prosekunhsan autw, legonteV, AlhqwV Qeou uioV ei.

14:34 Kai diaperasanteV hlqon eiV thn ghn Gennhsaret.

14:35 Kai epignonteV auton oi andreV tou topou ekeinou apesteilan eiV olhn thn pericwron ekeinhn, kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV

14:36 kai parekaloun auton, ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsan.

 

15:01 Tote prosercontai tw Ihsou oi apo Ierosolumwn grammateiV kai Farisaioi, legonteV,

15:02 Diati oi maqhtai sou parabainousi thn paradosin twn presbuterwn; ou gar niptontai taV ceiraV autwn, otan arton esqiwsin.

15:03 O de apokriqeiV eipen autoiV, Diati kai umeiV parabainete thn entolhn tou Qeou dia thn paradosin umwn;

15:04 o gar QeoV eneteilato, legwn, Tima ton patera sou, kai thn mhtera kai, O kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

15:05 umeiV de legete, OV an eiph tw patri h th mhtri, Dwron, o ean ex emou wfelhqhV,


15:06 kai ou mh timhsh ton patera autou h thn mhtera autou kai hkurwsate thn entolhn tou Qeou dia thn paradosin umwn.

15:07 Upokritai, kalwV proefhteuse peri umwn HsaiaV, legwn,

15:08 Eggizei moi o laoV outoV tw stomati autwn, kai toiV ceilesi me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou.

15:09 Mathn de sebontai me, didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn.

15:10 Kai proskalesamenoV ton oclon, eipen autoiV, Akouete kai suniete.

15:11 Ou to eisercomenon eiV to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatoV, touto koinoi ton anqrwpon.

15:12 Tote proselqonteV oi maqhtai autou eipon autw, OidaV oti oi Farisaioi akousanteV ton logon eskandalisqhsan;

15:13 o de apokriqeiV eipe, Pasa futeia, hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranioV, ekrizwqhsetai.

15:14 Afete autouV odhgoi eisi tufloi tuflwn tufloV de tuflon ean odhgh, amfoteroi eiV boqunon pesountai.

15:15 ApokriqeiV de o PetroV eipen autw, Frason hmin thn parabolhn tauthn.

15:16 O de IhsouV eipen, Akmhn kai umeiV asunetoi este;

15:17 oupw noeite, oti pan to eisporeuomenon eiV to stoma eiV thn koilian cwrei, kai eiV afedrwna ekballetai;

15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatoV ek thV kardiaV exercetai, kakeina koinoi ton anqrwpon.

15:19 Ek gar thV kardiaV exercontai dialogismoi ponhroi, fonoi, moiceiai, porneiai, klopai, yeudomarturiai, blasfhmiai

15:20 tauta esti ta koinounta ton anqrwpon to de aniptoiV cersi fagein ou koinoi ton anqrwpon.


15:21 Kai exelqwn ekeiqen o IhsouV anecwrhsen eiV ta merh Turou kai SidwnoV.

15:22 Kai idou, gunh Cananaia apo twn oriwn ekeinwn exelqousa ekraugasen autw, legousa, Elehson me, Kurie, uie Labid h qugathr mou kakwV daimonizetai.

15:23 O de ouk apekriqh auth logon. Kai proselqonteV oi maqhtai autou hrwtwn auton, legonteV, Apoluson authn, oti krazei opisqen hmwn.

15:24 O de apokriqeiV eipen, Ouk apestalhn ei mh eiV ta probata ta apolwlota oikou Israhl.

15:25 H de elqousa prosekunei autw legousa, Kurie, bohqei moi.

15:26 O de apokriqeiV eipen, Ouk esti kalon labein ton arton twn teknwn, kai balein toiV kunarioiV.

15:27 H de eipe, Nai, Kurie kai gar ta kunaria esqiei apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV twn kuriwn autwn.

15:28 Tote apokriqeiV o IhsouV eipen auth, W gunai, megalh sou h pistiV genhqhtw soi wV qeleiV. Kai iaqh h qugathr authV apo thV wraV ekeinhV.

15:29 Kai metabaV ekeiqen o IhsouV hlqe para thn qalassan thV GalilaiaV kai anabaV eiV to oroV ekaqhto ekei.

15:30 Kai proshlqon autw ocloi polloi, econteV meq eautwn cwlouV, tuflouV, kwfouV, kullouV, kai eterouV pollouV, kai erriyan autouV para touV podaV tou Ihsou kai eqerapeusen autouV

15:31 wste touV oclouV qaumasai, blepontaV kwfouV lalountaV, kullouV ugieiV, cwlouV peripatountaV, kai tuflouV blepontaV kai edoxasan ton Qeon Israhl.


15:32 O de IhsouV proskalesamenoV touV maqhtaV autou eipe, Splagcnizomai epi ton oclon, oti hdh hmeraV treiV prosmenousi moi, kai ouk ecousi ti fagwsi kai apolusai autouV nhsteiV ou qelw, mhpote ekluqwsin en th odw.

15:33 Kai legousin autw oi maqhtai autou, Poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi, wste cortasai oclon tosouton;

15:34 kai legei autoiV o IhsouV, PosouV artouV ecete; oi de eipon, Epta, kai oliga icqudia.

15:35 Kai ekeleuse toiV ocloiV anapesein epi thn ghn

15:36 kai labwn touV epta artouV kai touV icquaV, eucaristhsaV eklase, kai edwke toiV maqhtaiV autou, oi de maqhtai tw oclw.

15:37 Kai efagon panteV kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn, epta spuridaV plhreiV.

15:38 Oi de esqionteV hsan tetrakiscilioi andreV, cwriV gunaikwn kai paidiwn.

15:39 Kai apolusaV touV oclouV enebh eiV to ploion, kai hlqen eiV ta oria Magdala.

 

16:01 Kai proselqonteV oi Farisaioi kai Saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV.

16:02 O de apokriqeiV eipen autoiV , OyiaV genomenhV legete, Eudia purrazei gar o ouranoV.

16:03 Kai prwi, Shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV. Upokritai, to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein, ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe;

16:04 genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth, ei mh to shmeion Iwna tou profhtou. Kai katalipwn autouV, aphlqe.

16:05 Kai elqonteV oi maqhtai autou eiV to peran epelaqonto artouV labein.

16:06 O de IhsouV eipen autoiV, Orate kai prosecete apo thV zumhV twn Farisaiwn kai Saddoukaiwn.

16:07 Oi de dielogizonto en eautoiV, legonteV oti ArtouV ouk elabomen.


16:08 GnouV de o IhsouV eipen autoiV, Ti dialogizesqe en eautoiV, oligopistoi, oti artouV ouk elabete;

16:09 oupw noeite, oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn, kai posouV kofinouV elabete;

16:10 oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn, kai posaV spuridaV elabete;

16:11 pwV ou noeite, oti ou peri artou eipon umin prosecein apo thV zumhV twn Farisaiwn kai Saddoukaiwn;

16:12 tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV tou artou, all apo thV didachV twn Farisaiwn kai Saddoukaiwn.

16:13 Elqwn de o IhsouV eiV ta merh KaisareiaV thV Filippou hrwta touV maqhtaV autou, legwn, Tina me legousin oi anqrwpoi einai, ton uion tou anqrwpou;

16:14 oi de eipon, Oi men Iwannhn ton Baptisthn alloi de Hlian eteroi de Ieremian, h ena twn profhtwn.

16:15 Legei autoiV, UmeiV de tina me legete einai;

16:16 apokriqeiV de Simwn PetroV eipen, Su ei o CristoV, o uioV tou Qeou tou zwntoV.

16:17 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen autw, MakarioV ei, Simwn Bar Iwna, oti sarx kai aima ouk apekaluye soi, all o pathr mou o en toiV ouranoiV.

16:18 Kagw de soi legw, oti su ei PetroV, kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian, kai pulai adou ou katiscusousin authV.

16:19 Kai dwsw soi taV kleiV thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV, estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV, estai lelumenon en toiV ouranoiV.

16:20 Tote diesteilato toiV maqhtaiV autou ina mhdeni eipwsin oti autoV estin IhsouV o CristoV.


16:21 Apo tote hrxato o IhsouV deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton apelqein eiV Ierosoluma, kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn, kai apoktanqhnai, kai th trith hmera egerqhnai.

16:22 Kai proslabomenoV auton o PetroV hrxato epitiman autw legwn, IlewV soi, Kurie ou mh estai soi touto.

16:23 O de strafeiV eipe tw Petrw, Upage opisw mou, Satana, skandalon mou ei oti ou froneiV ta tou Qeou, alla ta twn anqrwpwn.

16:24 Tote o IhsouV eipe toiV maqhtaiV autou, Ei tiV qelei opisw mou elqein, aparnhsasqw eauton, kai aratw ton stauron autou, kai akolouqeitw moi.

16:25 OV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

16:26 ti gar wfeleitai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh, thn de yuchn autou zhmiwqh; h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou;

16:27 mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou, kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou.

16:28 Amhn legw umin, eisi tineV twn wde esthkotwn, oitineV ou mh geuswntai qanatou, ewV an idwsi ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou.

 

 

17:01 Kai meq hmeraV ex paralambanei o IhsouV ton Petron kai Iakwbon kai Iwannhn ton adelfon autou, kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian.

17:02 Kai metemorfwqh emprosqen autwn, kai elamye to proswpon autou wV o hlioV, ta de imatia autou egeneto leuka wV to fwV.

17:03 Kai idou, wfqhsan autoiV MwshV kai HliaV, met autou sullalounteV.


17:04 ApokriqeiV de o PetroV eipe tw Ihsou, Kurie, kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV, poihswmen wde treiV skhnaV, soi mian, kai Mwsh mian, kai mian Hlia.

17:05 Eti autou lalountoV, idou, nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou, fwnh ek thV nefelhV, legousa, OutoV estin o uioV mou o agaphtoV, en w eudokhsa autou akouete.

17:06 Kai akousanteV oi maqhtai epeson epi proswpon autwn, kai efobhqhsan sfodra.

17:07 Kai proshlqwn o IhsouV hyato autwn kai eipen, Egerqhte kai mh fobeisqe.

17:08 EparanteV de touV ofqalmouV autwn, oudena eidon, ei mh ton Ihsoun monon.

17:09 Kai katabainontwn autwn apo tou orouV, eneteilato autoiV o IhsouV, legwn, Mhdeni eiphte to orama, ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth.

17:10 Kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV, Ti oun oi grammateiV legousin oti Hlian dei elqein prwton;

17:11 o de IhsouV apokriqeiV eipen autoiV, HliaV men ercetai prwton, kai apokatasthsei panta

17:12 legw de umin oti HliaV hdh hlqe, kai ouk epegnwsan auton, all epoihsan en autw osa hqelhsan outw kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn.

17:13 Tote sunhkan oi maqhtai oti peri Iwannou tou Baptistou eipen autoiV.

17:14 Kai elqontwn autwn proV ton oclon, proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn autw

17:15 kai legwn, Kurie, elehson mou ton uion, oti selhniazetai kai kakwV pascei pollakiV gar piptei eiV to pur, kai pollakiV eiV to udwr.

17:16 Kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou, kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai.


17:17 ApokriqeiV de o IhsouV eipen, W genea apistoV kai diestrammenh, ewV pote esomai meq umwn; ewV pote anexomai umwn; ferete moi auton wde.

17:18 Kai epetimhsen autw o IhsouV, kai exhlqen ap autou to daimonion, kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV.

17:19 Tote proselqonteV oi maqhtai tw Ihsou kat idian eipon, Diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto;

17:20 o de IhsouV eipen autoiV, Dia thn apistian umwn. Amhn gar legw umin, ean echte pistin wV kokkon sinapewV, ereite tw orei toutw, Metabhqi enteuqen ekei, kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin.

17:21 Touto de to genoV ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nusteia.

17:22 Anastrefomenwn de autwn en th Galilaia, eipen autoiV o IhsouV, Mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn,

17:23 kai apoktenousin auton, kai th trith hmera egerqhsetai. Kai eluphqhsan sfodra.

17:24 Elqontwn de autwn eiV Kapernaoum, proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw Petrw kai eipon, O didaskaloV umwn ou telei ta didracma;

17:25 legei, Nai. Kai ote eishlqen eiV thn oikian, proefqasen auton o IhsouV, legwn, Ti soi dokei, Simwn; oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousi telh h khnson; apo twn uiwn autwn, h apo twn allotriwn;

17:26 legei autw o PetroV, Apo twn allotriwn. Efh autw o IhsouV, Arage eleuqeroi eisin oi uioi.

17:27 Ina de mh skandaliswmen autouV, poreuqeiV eiV thn qalassan bale agkistron, kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou, eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou.

 

 

18:1 En ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw Ihsou, legonteV, TiV ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn;


18:2 kai proskalesamenoV o IhsouV paidion esthsen auto en mesw autwn,

18:3 kai eipen, Amhn legw umin, ean mh strafhte kai genhsqe wV ta paidia, ou mh eiselqhte eiV thn basileian twn ouranwn.

18:4 OstiV oun tapeinwsei eauton wV to paidion touto, outoV estin o meizwn en th basileia twn ouranwn.

18:5 Kai oV ean dexhtai paidion toiouton en epi tw onomati mou, eme decetai

18:6 oV d an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eiV eme, sumferei autw ina kremasqh muloV onikoV epi tou trachlon autou, kai katapontisqh en tw pelagei thV qalasshV.

18:7 Ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagkh gar estin elqein ta skandala plhn ouai tw anqrwpw ekeinw, di ou to skandalon ercetai.

18:8 Ei de h ceir sou h o pouV sou skandalizei se, ekkoyon auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselqein eiV thn zwhn cwlon h kullon, h duo ceiraV h duo podaV econta blhqhnai eiV to pur to aiwnion.

18:9 Kai ei o ofqalmoV sou skandalizei se, exele auton kai bale apo sou kalon soi esti monofqalmon eiV thn zwhn eiselqein, h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV thn geennan tou puroV.

18:10 Orate mh katafronhshte enoV twn mikrwn toutwn, legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranoiV dia pantoV blepousi to proswpon tou patroV mou tou en ouranoiV.

18:11 Hlqe gar o uioV tou anqrwpou swsai to apolwloV.

18:12 Ti umin dokei; ean genhtai tini anqrwpw ekaton probata, kai planhqh en ex autwn ouci afeiV ta ennenhkontaennea, epi ta orh poreuqeiV zhtei to planwmenon;


18:13 kai ean genhtai eurein auto, amhn legw umin oti cairei ep autw mallon, h epi toiV ennenhkontaennea toiV mh peplanhmenoiV.

18:14 OutwV ouk esti qelhma emprosqen tou patroV umwn tou en ouranoiV, ina apolhtai eiV twn mikrwn toutwn.

18:15 Ean de amarthsh eis se o adelfoV sou, upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou. Ean sou akoush, ekerdhsaV ton adelfon sou

18:16 ean de mh akoush, paralabe meta sou eti ena h duo, ina epi stomatoV duo marturwn h triwn staqh pan rhma.

18:17 Ean de parakoush autwn, eipe th ekklhsia ean de kai thV ekklhsiaV parakoush, estw soi wsper o eqnikoV kai o telwnhV.

18:18 Amhn legw umin, osa ean dhshte epi thV ghV, estai dedemena en tw ouranw kai osa ean lushte epi thV ghV, estai lelumena en tw ouranw.

18:19 Palin legw umin, oti ean duo umwn sumfwnhswsin epi thV ghV peri pantoV pragmatoV ou ean aithswntai, genhsetai autoiV para tou patroV mou tou en ouranoiV.

18:20 Ou gar eisi duo h treiV sunhgmenoi eiV to emon onoma, ekei eimi en mesw autwn.

18:21 Tote proselqwn autw o PetroV eipe, Kurie, posakiV amarthsei eiV eme o adelfoV mou, kai afhsw autw; ewV eptakiV;

18:22 legei autw o IhsouV, Ou legw soi ewV eptakiV, all ewV ebdomhkontakiV epta.

18:23 Dia touto wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei, oV hqelhse sunarai logon meta twn doulwn autou.


18:24 Arxamenou de autou sunairein, proshnecqh autw eiV ofeilethV muriwn talantwn.

18:25 Mh econtoV de autou apodounai, ekeleusen auton o kurioV autou praqhnai, kai thn gunaika autou kai ta tekna, kai panta osa ecei, kai apodoqhnai.

18:26 Peswn oun o douloV prosekunei autw, legwn, Kurie, makroqumhson ep emoi, kai panta soi apodwsw.

18:27 SplagcnisqeiV de o kurioV tou doulou ekeinou apelusen auton, kai to daneion afhken autw.

18:28 Exelqwn de o douloV ekeinoV euren ena twn sundoulwn autou, oV wfeilen autw ekaton dhnaria, kai krathsaV auton epnige, legwn, ApodoV moi o ti ofeileiV.

18:29 Peswn oun o sundouloV autou eiV touV podaV autou parekalei auton, legwn, Makroqumhson ep emoi, kai panta apodwsw soi.

18:30 O de ouk hqelen, all apelqwn ebalen auton eiV fulakhn, ewV ou apodw to ofeilomenon.

18:31 IdonteV de oi sundouloi autou ta genomena eluphqhsan sfodra kai elqonteV diesafhsan tw kuriw autwn panta ta genomena.

18:32 Tote proskalesamenoV auton o kurioV autou legei autw, Doule ponhre, pasan thn ofeilhn ekeinhn afhka soi, epei parekalesaV me

18:33 ouk edei kai se elehsai ton sundoulon sou, wV kai egw se hlehsa;

18:34 kai orgisqeiV o kurioV autou paredwken auton toiV basanistaiV, ewV ou apodw pan to ofeilomenon autw.

18:35 Outw kai o pathr mou o epouranioV poihsei umin, ean mh afhte ekastoV tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn ta paraptwmata auton.

 

 

19:1 Kai egeneto ote etelesen o IhsouV touV logouV toutouV, methren apo thV GalilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV IoudaiaV peran tou Iordanou.

19:2 Kai hkolouqhsan autw ocloi polloi, kai eqerapeusen autouV ekei.


19:3 Kai proshlqon autw oi Farisaioi peirazonteV auton, kai legonteV autw, Ei exestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian;

19:4 o de apokriqeiV eipen autoiV, Ouk anegnwte oti o poihsaV ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV,

19:5 kai eipen, Eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera, kai proskollhqhsetai th gunaiki autou, kai esontai oi duo eiV sarka mian;

19:6 wste ouketi eisi duo, alla sarx mia o oun o FeoV sunezeuxen, anqrwpoV mh cwrizetw.

19:7 Legousin autw, Ti oun MwshV eneteilato dounai biblion apostasiou, kai apolusai authn;

19:8 legei autoiV oti MwshV proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outw.

19:9 Legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou, ei mh epi porneia, kai gamhsh allhn, moicatai kai o apolelumenhn gamhsaV moicatai.

19:10 Legousin autw oi maqhtai autou, Ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV, ou sumferei gamhsai.

19:11 O de eipen autoiV, Ou panteV cwrousi ton logon touton, all oiV dedotai.

19:12 Eisi gar eunoucoi, oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outw kai eisin eunoucoi, oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi, oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn. O dunamenoV cwrein cwreitw.

19:13 Tote proshnecqh autw paidia, ina taV ceiraV epiqh autoiV, kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV.

19:14 O de IhsouV eipen, Afete ta paidia, kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn.


19:15 Kai epiqeiV autoiV taV ceiraV, eporeuqh ekeiqen.

19:16 Kai idou, eiV proselqwn eipen autw, Didaskale agaqe, ti agaqon poihsw, ina ecw zwhn aiwnion;

19:17 o de eipen autw, Ti me legeiV agaqon; oudeiV agaqoV, ei mh eiV, o QeoV. Ei de qeleiV eiselqein eiV thn zwhn, thrhson taV entolaV.

19:18 Legei autw, PoiaV; o de IhsouV eipe, To ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV

19:19 tima ton patera sou kai thn mhtera kai, agaphseiV ton plhsion sou wV seauton.

19:20 Legei autw o neaniskoV, Panta tauta efulaxamhn ek neothtoV mou ti eti usterw;

19:21 efh autw o IhsouV, Ei qeleiV teleioV einai, upage, pwlhson sou ta uparconta kai doV ptwcoiV, kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro, akolouqei moi.

19:22 AkousaV de o neaniskoV ton logon aphlqe lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla.

19:23 O de IhsouV eipe toiV maqhtaiV autou, Amhn legw umin oti duskolwV plousioV eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn.

19:24 Palin de legw umin, eukopwteron esti kamhlon dia truphmatoV rafidoV dielqein, h plousion eiV thn basileian tou Qeou eiselqein.

19:25 AkousanteV de oi maqhtai autou exeplhssonto sfodra, legonteV, TiV ara dunatai swqhnai;

19:26 embleyaV de o IhsouV eipen autoiV, Para anqrwpoiV touto adunaton esti, para de Qew panta dunata esti.

19:27 Tote apokriqeiV o PetroV eipen autw, Idou, hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin;


19:28 o de IhsouV eipen autoiV, Amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi, en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou, kaqisesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV, krinonteV taV dwdeka fulaV tou Israhl,

19:29 kai paV oV afhken oikiaV, h adelfouV, h adelfaV, h patera, h mhtera, h gunaika, h tekna, h agrouV, eneken tou onomatoV mou, ekatontaplasiona lhyetai, kai zwhn aiwnion klhronomhsei.

19:30 Polloi de esontai prwtoi escatoi, kai escatoi prwtoi.

 

 

20:1 Omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth, ostiV exhlqen ama prwi misqwsasqai ergataV eiV ton ampelwna autou.

20:2 SumfwnhsaV de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran, apesteilen autouV eiV ton ampelwna autou.

20:3 Kai exelqwn peri thn trithn wran, eiden allouV estwtaV en th agora argouV

20:4 kakeinoiV eipen, Upagete kai umeiV eiV ton ampelwna, kai o ean h dikaion dwsw umin.

20:5 Oi de aphlqon. palin exelqwn peri ekthn kai ennathn wran, epoihsen wsautwV.

20:6 Peri de thn endekathn wpan exelqwn, euren allouV estwtaV argouV, kai legei autoiV, Ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi;

20:7 legousin autw, Oti oudeiV hmaV emisqwsato. Legei autoiV, Upagete kai umeiV eiV ton ampelwna,

kai o ean h dikaion lhyesqe.

20:8 OyiaV de genomenhV legei o kurioV tou ampelwnoV tw epitropw autou, Kaleson touV ergataV, kai apodoV autoiV ton misqon, arxamenoV apo twn escatwn ewV twn prwtwn.

20:9 Kai elqonteV oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion.


20:10 ElqonteV de oi prwtoi enomisan oti pleiona lhyontai kai elabon kai autoi ana dhnarion.

20:11 LabonteV de egogguzon kata tou oikodespotou,

20:12 legonteV oti Outoi oi escatoi mian wran epoihsan, kai isouV hmin autouV epoihsaV, toiV bastasasi to baroV thV hmeraV kai ton kauswna.

20:13 O de apokriqeiV eipen eni autwn, Etaire, ouk adikw se ouci dhnariou sunefwnhsaV moi;

20:14 aron to son kai upage qelw de toutw tw escatw dounai wV kai soi.

20:15 H ouk exesti moi poihsai o qelw en toiV emoiV; ei o ofqalmoV sou ponhroV estin, oti egw agaqoV eimi;

20:16 outwV esontai oi escatoi prwtoi, kai oi prwtoi escatoi polloi gar eisi klhtoi, oligoi de eklektoi.

20:17 Kai anabainwn o Ihsou eiV Ierosoluma parelabe touV dwdeka maqhtaV kat idian en th odw, kai eipen autoiV,

20:18 Idou, anabainomen eiV Ierosoluma, kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusi kai grammateusi kai katakrinousin auton qanatw,

20:19 kai paradwsousin auton toiV eqnesin eiV to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera anasthsetai.

20:20 Tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn Zebedaiou meta twn uiwn authV, proskunousa kai aitousa ti par autou.

20:21 O de eipen auth, Ti qeleiV; legei autw, Eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou, eiV ek dexiwn sou, kai eiV ex euwnumwn, en th basileia sou.


20:22 Apokriqei de o IhsouV eipen, Ouk oidate ti aiteisqe. Dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein, kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai; legousin autw, Dunameqa.

20:23 Kai legei autoiV, To men pothrion mou piesqe, kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou, ouk estin emon dounai, all oiV htoimastai upo tou patroV mou.

20:24 Kai akousanteV oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn.

20:25 O de IhsouV proskalesamenoV autouV eipen, Oidate oti oi arconteV twn eqnwn katakurieuousin autwn, kai oi megaloi katexousiazousin autwn.

20:26 Ouc outwV de estai en umin all oV ean qelh en umin megaV genesqai estw umwn diakonoV

20:27 kai oV ean qelh en umin einai prwtoV estw umwn douloV

20:28 wsper o uioV tou anqrwpou ouk hlqe diakonhqhnai, alla diakonhsai, kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn.

20:29 Kai ekporeuomenwn autwn apo Iericw, hkolouqhsen autw ocloV poluV.

20:30 Kai idou, duo tufloi kaqhmenoi para thn odon, akousanteV oti IhsouV paragei, ekraxan, legonteV Elehson hmaV, Kurie, uioV dabid.

20:31 O de ocloV epetimhsen autoiV ina siwphswsin. Oi de meizon ekrazon, legonteV, Elehson hmaV, Kurie, uioV dabid.

20:32 Kai staV o IhsouV efwnhsen autouV, kai eipe, Ti qelete poihsw umin;

20:33 legousin autw, Kurie, ina anoicqwsin hmwn oi ofqalmoi.

20:34 SplagcnisqeiV de o IhsouV hyato twn ofqalmwn autwn kai euqewV anebleyan autwn oi ofqalmoi, kai hkolouqhsan autw.

 


21:1 Kai ote hggisan eiV Ierosoluma, kai hlqon eiV Bhqfagh proV to oroV twn elaiwn, tote o IhsouV apesteile duo maqhtaV,

21:2 legwn autoiV, Poreuqhte eiV thn kwmhn thn apenanti umwn, kai euqewV eurhsete onon dedemenhn, kai pwlon met authV lusanteV agagete moi.

21:3 Kai ean tiV umin eiph ti, ereite oti O KurioV autwn creian ecei euqewV de apostelei autouV.

21:4 Touto de olon gegonen, ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou, legontoV,

21:5 Eipate th qugatri Siwn, Idou, o basileuV sou ercetai soi, prauV kai epibebhkwV epi onon kai pwlon uion upozugiou.

21:6 PoreuqenteV de oi maqhtai, kai poihsanteV kaqwV prosetaxen autoiV o IhsouV,

21:7 hgagon thn onon kai ton pwlon, kai epeqhkan epanw autwn ta imatia autwn, kai epekaqisan epanw autwn.

21:8 O de pleistoV ocloV estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladouV apo twn dendrwn, kai estrwnnuon en th odw.

21:9 Oi de ocloi oi proagonteV kai oi akolouqounteV ekrazon, legonteV, Wsanna tw uiw Dabid euloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou Wsanna en toiV uyistoiV.

21:10 Kai eiselqontoV autou eiV Ierosoluma, eseisqh pasa h poliV, legousa, TiV estin outoV;

21:11 oi de ocloi elegon, OutoV estin IhsouV o profhthV, o apo Nazareq thV GalilaiaV.

21:12 Kai eishlqen o IhsouV eiV to ieron tou Qeou, kai exebale pantaV touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw, kai taV trapezaV twn kollubistwn katestreye, kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV.


21:13 Kai legei autoiV, Gegraptai, O oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai umeiV de auton epoihsate sphlaion lhstwn.

21:14 Kai proshlqon autw tufloi kai cwloi en tw ierw kai eqerapeusen autouV.

21:15 Idonte de oi arciereiV kai oi grammateiV ta qaumasia a epoihse, kai touV paidaV krazontaV en tw ierw, kai legontaV, Wsanna tw uiw Dabid, hganakthsan,

21:16 kai eipon autw, AkoueiV ti outoi legousin; o de IhsouV legei autoiV, Nai oudepote anegnwte oti Ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon;

21:17 kai katalipwn autouV exhlqen exw thV polewV eiV Bhqanian, kai hulisqh ekei.

21:18 PrwiaV de epanagwn eiV thn polin, epeinase

21:19 kai idwn sukhn mian epi thV odou, hlqen ep authn, kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth, Mhketi ek sou karpoV genhtai eiV ton aiwna. Kai exhranqh paracrhma h sukh.

21:20 Kai idonteV oi maqhtai eqaumasan, legonteV, PwV paracrhma exhranqh h sukh;

21:21 apokriqeiV de o IhsouV eipen autoiV, Amhn legw umin, ean echte pistin, kai mh diakriqhte, ou monon to thV sukhV poihsete, alla kan tw orei toutw eiphte, Arqhti kai blhqhti eiV thn qalassan, genhsetai.

21:22 Kai panta osa an aithshte en th proseuch, pisteuonteV, lhyesqe.

21:23 Kai elqontI autw eiV to ieron, proshlqon autw didaskonti oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou, legonteV, En poia exousia tauta poieiV; kai tiV soi edwke thn exousian tauthn;

21:24 apokriqeiV de o IhsouV eipen autoiV, Erwthsw umaV kagw logon ena, on ean eiphte moi, kagw umin erw en poia exousia tauta poiw.


21:25 To baptisma Iwannou poqen hn, ex ouranou h ex anqrwpwn; oi de dielogizonto par eautoiV, legonteV, Ean eipwmen, ex ouranou, erei hmin, Diati oun ouk episteusate autw;

21:26 ean de eipwmen, ex anqrwpwn, foboumeqa ton oclon panteV gar ecousi ton Iwannhn wV profhthn.

21:27 Kai apokriqenteV tw Ihsou eipon, Ouk oidamen. Efh autoiV kai autoV, Oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw.

21:28 Ti de umin dokei; anqrwpoV eice tekna duo, kai proselqwn tw prwtw eipe, Teknon, upage, shmeron ergazou en tw ampelwni mou.

21:29 O de apokriqeiV eipen, Ou qelw usteron de metamelhqeiV, aphlqe.

21:30 Kai proselqwn tw deuterw eipen wsautwV. O de apokriqeiV eipen, Egw, kurie kai ouk aphlqe.

21:31 TiV ek twn duo epoihse to qelhma tou patroV; legousin auto, O prwtoV. Legei autoiV o IhsouV, Amhn legw umin, oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umaV eiV thn basileian tou Qeou.

21:32 Hlqe gar proV umaV IwannhV en odw dikaiosunhV, kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeiV de idonteV ou metemelhqhte usteron tou pisteusai autw.

21:33 Allhn parabolhn akousate. AnqrwpoV tiV hn oikodespothV, ostiV efuteusen ampelwna, kai fragmon autw perieqhke, kai wruxen en autw lhnon, kai wkodomhse purgon, kai exedoto auton gewrgoiV, kai apedhmhsen.

21:34 Ote de hggisen o kairoV twn karpwn, apesteile touV doulouV autou proV touV gewrgouV, labein touV karpouV autou


21:35 kai labonteV oi gewrgoi touV doulouV autou, on men edeiran, on de apekteinan, on de eliqobolhsan.

21:36 Palin apesteilen allouV doulouV pleionaV twn prwtwn kai epoihsan autoiV wsautwV.

21:37 Usteron de apesteile proV autouV ton uion autou, legwn, Entraphsontai ton uion mou.

21:38 Oi de gewrgoi idonteV ton uion eipon en eautoiV, OutoV estin o klhronomoV deute, apokteinwmen auton, kai katascwmen thn klhronomian autou.

21:39 Kai labonteV auton exebalon exw tou ampelwnoV kai apekteinan.

21:40 Otan oun elqh o kurioV tou ampelwnoV, ti poihsei toiV gewrgoiV ekeinoiV;

21:41 legousin autw, KakouV kakwV apolesei autouV, kai ton ampelwna ekdosetai alloiV gewrgoiV, oitineV apodwsousin autw touV karpouV en toiV kairoiV autwn.

21:42 Legei autoiV o IhsouV, Oudepote anegnwte en taiV grafaiV, Liqon on apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV para Kuriou egeneto auth, kai esti qaumasth en ofqalmoiV hmwn;

21:43 dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou Qeou, kai doqhsetai eqnei poiounti touV karpouV authV.

21:44 Kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh, likmhsei auton.

21:45 Kai akousanteV oi arciereiV kai oi Farisaioi taV parabolaV autou egnwsan oti peri autwn legei.

21:46 Kai zhtounteV auton krathsai efobhqhsan touV oclouV, epeidh wV profhthn auton eicon.

 

 

22:1 Kai apokriqeiV o IhsouV palin eipen autoiV en parabolaiV, legwn,


22:2 Wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei, ostiV epoihse gamouV tw uiw autou

22:3 kai apesteile touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV, kai ouk hqelon elqein.

22:4 Palin apesteilen allouV doulouV, legwn, Eipate toiV keklhmenoiV. Idou, to ariston mou htoimasa, oi tauroi mou kai ta sitista tequmena, kai panta etoima deute eiV touV gamouV.

22:5 Oi de amelhsanteV aphlqon, o men eiV ton idion agron, o de eiV thn emporian autou

22:6 oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan.

22:7 AkousaV de o basileuV wrgisqh, kai pemyaV ta strateumata autou apwlese touV foneiV ekeinouV, kai thn polin autwn eneprhse.

22:8 Tote legei toiV douloiV autou, O men gamoV etoimoV estin, oi de keklhmenoi ouk hsan axioi.

22:9 Poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn, kai osouV an eurhte, kalesate eiV touV gamouV.

22:10 Kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV osouV euron, ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn.

22:11 Eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

22:12 kai legei autw, Etaire, pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou; o de efimwqh.

22:13 Tote eipen o basileuV toiV diakonoiV, DhsanteV autou podaV kai ceiraV, arate auton kai ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn.

22:14 Polloi gar eisi klhtoi, oligoi de eklektoi.


22:15 Tote poreuqenteV oi Farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw.

22:16 Kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn Hrwdianwn, legonteV, Didaskale, oidamen oti alhqhV ei, kai thn odon tou Qeou en alhqeia didaskeiV, kai ou melei soi peri oudenoV, ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn.

22:17 Eipe oun hmin, ti soi dokei; exesti dounai khnson Kaisari, h ou;

22:18 gnouV de o IhsouV thn ponhrian autwn eipe, Ti me peirazete, upokritai;

22:19 epideixate moi to nomisma tou khnsou. Oi de proshnegkan autw dhnarion.

22:20 Kai legei autoiV, TinoV h eikwn auth kai h epigrafh;

22:21 legousin autw, KaisaroV. Tote legei autoiV, Apodote oun ta Kaisaros Kaisari kai ta tou Qeou tw Qew.

22:22 Kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqon.

22:23 En ekeinh th hmera proshlqon autw Saddoukaioi, oi legonteV mh einai anastasin, kai ephrwthsan auton,

22:24 legonteV, Didaskale, MwshV eipen, Ean tiV apoqanh mh ecwn tekna, epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou, kai anasthsei sperma tw adelfw autou.

22:25 Hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV gamhsaV eteleuthse kai mh ecwn sperma, afhke thn gunaika autou tw adelfw autou.

22:26 OmoiwV kai o deuteroV, kai o tritoV, ewV twn epta.

22:27 Usteron de pantwn apeqane kai h gunh.

22:28 En th oun anastasei, tinoV twn epta estai gunh; panteV gar escon authn.


22:29 ApokriqeiV de o IhsouV eipen autoiV, Planasqe, mh eidoteV taV grafaV, mhde thn dunamin tou Qeou.

22:30 En gar th anastasei oute gamousin, oute ekgamizontai, all wV aggeloi tou Qeou en ouranw eisi.

22:31 Peri de thV anastasewV twn nekrwn, ouk anegnwte to rhqen umin upo tou Qeou, legontoV,

22:32 Egw eimi o QeoV Abraam, kai o QeoV Isaak, kai o QeoV Iakwb; ouk estin o QeoV QeoV nekrwn, alla zwntwn.

22:33 Kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou.

22:34 Oi de Farisaioi, akousanteV oti efimwse touV SaddoukaiouV, sunhcqhsan epi to auto.

22:35 Kai ephrwthsen eiV ex autwn nomikoV, peirazwn auton, kai legwn,

22:36 Didaskale, poia entolh megalh en tw nomw;

22:37 o de IhsouV eipen autw, AgaphseiV Kurion ton Qeon sou, en olh th kardia sou, kai en olh th yuch sou, kai en olh th dianoia sou.

22:38 Auth esti prwth kai megalh entolh.

22:39 Deutera de omoia auth, AgaphseiV ton plhsion sou wV seauton.

22:40 En tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai krematai.

22:41 Sunhgmenwn de twn Farisaiwn, ephrwthsen autouV o IhsouV,

22:42 legwn, Ti umin dokei peri tou Cristou; tinoV uioV esti; legousin autw, Tou Dabid.

22:43 Legei autoiV, PwV oun Dabid en pneumati Kurion auton kalei, legwn,

22:44 Eipen o KurioV tw kuriw mou, Kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou;

22:45 ei oun Dabid kalei auton Kurion, pwV uioV autou esti;


22:46 kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhse tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi.

 

 

23:1 Tote o IhsouV elalhse toiV ocloiV kai toiV maqhtaiV autou,

23:2 legwn, Epi thV MwsewV kaqedraV ekaqisan oi grammateiV kai oi Farisaioi

23:3 panta oun osa an eipwsin umin threin, threite kai poieite kata de ta erga autwn mh poieite, legousi gar kai ou poiousi.

23:4 Desmeuousi gar fortia barea kai dusbastakta, kai epitiqeasin epi touV wmouV twn anqrwpwn, tw de daktulw autwn ou qelousi kinhsai auta.

23:5 Panta de ta erga autwn poiousi proV to qeaqhnai toiV anqrwpoiV platunousi de ta fulakthria autwn, kai megalunousi ta kraspeda twn imatiwn autwn

23:6 filousi te thn prwtoklisian en toiV deipnoiV, kai taV prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV,

23:7 kai touV aspasmouV en taiV agoraiV, kai kaleisqai upo twn anqrwpwn, rabbi, rabbi

23:8 umeiV de mh klhqhte rabbi eiV gar estin umwn o kaqhghthV, o CristoV panteV de umeiV adelfoi este.

23:9 Kai patera mh kaleshte umwn epi thV ghV eiV gar estin o pathr umwn, o en toiV ouranioV.

23:10 Mhde klhqhte kaqhghtai eiV gar umwn estin o kaqhghthV, o CristoV.

23:11 O de meizwn umwn estai umwn diakonoV.

23:12 OstiV de uywsei eauton, tapeinwqhsetai kai ostiV tapeinwsei eauton, uywqhsetai.


23:13 Ouai de umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umeiV gar ouk eisercesqe, oude touV eisercomenouV afiete eiselqein.

23:14 Ouai umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti katesqiete taV oikiaV twn chrwn, kai profasei makra mroseucomenoi dia touto lhyesqe perissoteron krima.

23:15 Ouai umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti periagete thn qalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton, kai otan genhtai, poieite auton uion geennhV diploteron umwn.

23:16 Ouai umin, odhgoi tufloi, oi legonteV, OV an omosh en tw naw, ouden estin oV d an omosh en tw crusw tou naou, ofeilei.

23:17 Mwroi kai tufloi tiV gar meizwn estin, o crusoV, h o naoV o agiazwn ton cruson;

23:18 kai, OV ean omosh en tw qusiasthriw, ouden estin oV d an omosh en tw dwrw tw epanw autou, ofeilei.

23:19 Mwroi kai tufloi ti gar meizon, to dwron, h to qusiasthrion to agiazon to dwron;

23:20 o oun omosaV en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasi toiV epanw autou

23:21 kai o omosaV en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton

23:22 kai o omosaV en tw ouranw omnuei en tw qronw tou Qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou.

23:23 Ouai umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon, kai afhkate ta barutera tou nomou, thn krisin kai ton eleon kai thn pistin tauta edei poihsai, kakeina mh afienai.

23:24 Odhgoi tufloi, oi diulizonteV ton kwnwpa, thn de kamhlon katapinonteV.

23:25 Ouai umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai thV paroyidoV, eswqen de gemousin ex arpaghV kai akrasiaV.

23:26 Farisaie tufle, kaqarison prwton to entoV tou pothriou kai thV paroyidoV, ina genhtai kai to ektoV autwn kaqaron.


23:27 Ouai umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti paromoiazete tafoiV kekoniamenoiV, oitineV exwqen men fainontai wraioi, eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pashV akaqarsiaV.

23:28 Outw kai umeiV exwqen men fainesqe toiV anqrwpoiV dikaioi, eswqen de mestoi este upokrisewV kai anomiaV.

23:29 Ouai umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti oikodomeite touV tafouV twn profhtwn, kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn,

23:30 kai legete, Ei hmen en taiV hmeraiV twn paterwn hmwn, ouk an hmen koinwnoi autwn en tw aimati twn profhtwn.

23:31 Wste martureite eautoiV oti uioi este twn foneusantwn touV profhtaV

23:32 kai umeiV plhrwsate to metron twn paterwn umwn.

23:33 OfeiV, gennhmata ecidnwn, pwV fughte apo thV krisewV thV geennhV;

23:34 dia touto, idou, egw apostellw proV umaV profhtaV kai sofouV kai grammateiV kai ex autwn apokteneite kai staurwsete, kai ex autwn mastigwsete en taiV sunagwgaiV umwn kai diwxete apo polewV eiV polin

23:35 opwV elqh ef umaV pan aima dikaion ekcunomenon epi thV ghV, apo tou aimatoV Abel tou dikaiou, ewV tou aimatoV Zacariou uiou baraciou, on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou.

23:36 Amhn legw umin, hxei tauta panta epi thn genean tauthn.


23:37 Ierousalhm, Ierousalhm, h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn, posakiV hqelhsa episunagagein ta tekna sou, on tropon episunagei orniV ta nossia eauthV upo taV pterugaV, kai ouk hqelhsate.

23:38 Idou, afietai umin o oikoV umwn erhmoV.

23:39 Legw gar umin, Ou mh me idhte ap arti, ewV an eiphte, EuloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou.

 

24:1 Kai exelqwn o IhsouV eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou.

24:2 O de IhsouV eipen autoiV, Ou blepete panta tauta; amhn legw umin, ou mh afeqh wde liqoV epi liqon, oV ou mh kataluqhsetai.

24:3 Kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn, proshlqon autw oi maqhtai kat idian, legonteV, Eipe hmin, pote tauta estai; kai ti to shmeion thV shV parousiaV, kai thV sunteleiaV tou aiwnoV;

24:4 kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, Blepete, mh tiV umaV planhsh.

24:5 Polloi gar eleusontai epi tw onomati mou, legonteV, Egw eimi o CristoV kai pollouV planhsousi.

24:6 Mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate, mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw esti to teloV.

24:7 Egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV, kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouV.

24:8 Panta de tauta arch wdinwn.

24:9 Tote paradwsousin umaV eiV qliyin, kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou.

24:10 Kai tote skandalisqhsontai polloi, kai allhlouV paradwsousi, kai mishsousin allhlouV.

24:11 Kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai, kai planhsousi pollouV.


24:12 Kai dia to plhqunqhnai thn anomian, yughsetai h agaph twn pollwn

24:13 o de upomeinaV eiV teloV, outoV swqhsetai.

24:14 Kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eiV marturion pasi toiV eqnesi kai tote hxei to teloV.

24:15 Otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV, to rhqen dia Danihl tou profhtou, estwV en topw agiw (o anaginwskwn noeitw),

24:16 tote oi en th Ioudaia feugetwsan epi ta orh

24:17 o epi tou dwmatoV mh katabainetw arai ti ek thV oikiaV autou

24:18 kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou.

24:19 Ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV.

24:20 Proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV, mhde en sabbatw.

24:21 Estai gar tote qliyiV megalh, oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun, oud ou mh genhtai.

24:22 Kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai, ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai.

24:23 Tote ean tiV umin eiph, idou, wde o CristoV, h wde mh pisteushte.

24:24 Egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai, kai dwsousi shmeia megala kai terata, wste planhsai, ei dunaton, kai touV eklektouV.

24:25 Idou, proeirhka umin.

24:26 Ean oun eipwsin umin, Idou, en th erhmw esti, mh exelqhte Idou, en toiV tameioiV, mh pisteushte.

24:27 Wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn, outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou.


24:28 Opou gar ean h to ptwma, ekei sunacqhsontai oi aetoi.

24:29 EuqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn, o hlioV skotisqhsetai, kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV, kai oi astereV pesountai apo tou ouranou, kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai.

24:30 Kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV, kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV.

24:31 Kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV fwnhV megalhV, kai episunaxousi touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn, ap akrwn ouranwn ewV akrwn autwn.

24:32 Apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV, kai ta fulla ekfuh, ginwskete oti egguV to qeroV

24:33 outw kai umeiV, otan idhte panta tauta, ginwskete oti egguV estin epi quraiV.

24:34 Amhn legw umin, ou mh parelqh h genea auth, ewV an panta tauta genhtai.

24:35 O ouranoV kai h gh pareleusontai, oi de logoi mou ou mh parelqwsi.

24:36 Peri de thV hmeraV ekeinhV kai tiV wraV oudeiV oiden, oude oi aggeloi twn ouranwn, ei mh o pathr mou monoV.

24:37 Wsper de ai hmerai tou Nwe, outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou.

24:38 Wsper gar hsan en taiV hmeraiV taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV, gamounteV kai ekgamizonteV, acri hV hmeraV eishlqe Nwe eiV thn kibwton,


24:39 kai ouk egnwsan, ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV, outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou.

24:40 Tote duo esontai en tw agrw o eiV paralambanetai, kai o eiV afietai.

24:41 Duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai, kai mia afietai.

24:42 Grhgoreite oun, oti ouk oidate poia wra o KurioV umwn ercetai.

24:43 Ekeino de ginwskete, oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai, egrhgorhsen an, kai ouk an eiase diorughnai thn oikian autou.

24:44 Dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite, o uioV tou anqrwpou ercetai.

24:45 TiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV, on katesthsen o kurioV autou epi thV qerapeiaV autou, tou didonai autoiV thn trofhn en kairw;

24:46 makarioV o douloV ekeinoV, on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV.

24:47 Amhn legw umin, oti epi pasi toiV uparcousin autou katasthsei auton.

24:48 Ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou, Cronizei o kurioV mou elqein,

24:49 kai arxhtai tuptein touV sundoulouV, esqiein de kai pineih meta twn mequontwn,

24:50 hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka, kai en wra h ou ginwskei,

24:51 kai dicotomhsei auton, kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn.

25:1 Tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoiV, aitineV labousai taV lampadaV autwn exhlqon eiV apanthsin tou numfiou.


25:2 Pente de hsan ex autwn fronimoi, kai ai pente mwrai.

25:3 AitineV mwrai, labousai taV lampadaV eautwn, ouk elabon meq eautwn elaion

25:4 Ai de fronimoi elabon elaion en toiV aggeioiV autwn meta twn lampadwn autwn.

25:5 CronizontoV de tou numfiou, enustaxan pasai kai ekaqeudon.

25:6 MeshV de nuktoV kraugh gegonen, Idou, o numfioV erxetai, exercesqe eiV apanthsin autou.

25:7 Tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai, kai ekosmhsan taV lampadaV autwn.

25:8 Ai de mwrai taiV fronimoiV eipon, Dote hmin ek tou elaiou umwn, oti ai lampadeV hmwn sbennuntai.

25:9 Apekriqhsan de ai fronimoi, legousai, Mhpote ouk arkesh hmin kai umin poreuesqe de mallon proV touV pwlountaV kai agorasate eautaiV.

25:10 Apercomenwn de autwn agorasai, hlqen o numfioV kai ai etoimoi eishlqon met autou eiV touV gamouV, kai ekleisqh h qura.

25:11 Usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi, legousai, Kurie, kurie, anoixon hmin.

25:12 O de apokriqeiV eipen, Amhn legw umin, ouk oida umaV.

25:13 Grhgoreite oun, oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran, en h o uioV tou anqrwpou ercetai.

25:14 Wsper gar anqrwpoV apodhmwn ekalese touV idiouV doulouV, kai paredwken autoiV ta uparconta autou

25:15 kai w men edwke pente talanta, w de duo, w de en, ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewV.


25:16 PoreuqeiV de o ta pente talanta labwn eirgasato en autoiV, kai epoihsen alla pente talanta.

25:17 WsautwV kai o ta duo ekerdhse kai autoV alla duo.

25:18 O de to en labwn apelqwn wruxen en th gh, kai apekruye to argurion tou kuriou autou.

25:19 Meta de cronon polun ercetai o kurioV twn doulwn ekeinwn, kai sunairei met autwn logon.

25:20 Kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta, legwn, Kurie, pente talanta moi paredwkaV ide, alla pente talanta ekerdhsa ep autoiV.

25:21 Efh de autw o kurioV autou, Eu, doule agaqe kai piste, epi oliga hV pistoV, epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou.

25:22 Proselqwn de kai o ta duo talanta labwh eipe, Kurie, duo talanta moi paredwkaV ide, alla duo talanta ekerdhsa ep autoiV.

25:23 Efh autw o kurioV autou, Eu doule agaqe kai piste, epi oliga hV pistoV, epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou.

25:24 Proselqwn de kai o to en talanton eilhfwV eipe, Kurie, egnwn se oti sklhroV ei anqrwpoV, qerizwn opou ouk espeiraV, kai sunagwn oqen ou dieskorpisaV

25:25 kai fobhqeiV, apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide, eceiV to son.

25:26 ApokriqeiV de o kurioV autou eipen autw, Ponhre doule kai oknhre, hdeiV oti qerizw opou ouk espeira, kai sunagw oqen ou dieskorpisa

25:27 edei oun se balein to argurion mou toiV trapezitaiV, kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw.

25:28 Arate oun ap autou to talanton, kai dote tw econti ta deka talanta.


25:29 Tw gar econti panti doqhsetai, kai perisseuqhsetai apo de tou mh econtoV, kai o ecei, arqhsetai ap autou.

25:30 Kai ton acreion doulon ekballete eiV to skotoV to exwteron. Ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn.

25:31 Otan de elqh o uioV tou anqrwpou en th doxh autou, kai panteV oi agioi aggeloi met autou, tote kaqisei epi qronou doxhV autou,

25:32 kai sunacqhsetai emprosqen autou panta ta eqnh, kai aforiei autouV ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn

25:33 kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou, ta de erifia ex euwnumwn.

25:34 Tote erei o basileuV toiV ek dexiwn autou, Deute, oi euloghmenoi tou patroV mou, klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhV kosmou.

25:35 Epeinasa gar, kai edwkate moi fagein ediyhsa, kai epotisate me xenoV hmhn, kai sunhgagete me

25:36 gumnoV, kai periebalete me hsqenhsa, kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn, kai hlqate proV me.

25:37 Tote apokriqhsontai autw oi dikaioi, legonteV, Kurie, pote se eidomen peinwnta, kai eqreyamen; h diywnta, kai epotisamen;

25:38 pote de se eidomen xenon, kai sunhgagomen; h gumnon, kai periebalomen;

25:39 pote de se eidomen asqenh, h en fulakh, kai hlqomen proV se;

25:40 kai apokriqeiV o basileuV erei autoiV, Amhn legw umin, ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn, emoi epoihsate.

25:41 Tote erei kai toiV ex euwnumwn, Poreuesqe ap emou, oi kathramenoi, eiV to pur to aiwnion, to htoimasmenon tw diabolw kai toiV aggeloiV autou.


25:42 Epeinasa gar, kai ouk edwkate moi fagein ediyhsa, kai ouk epotisate me

25:43 xenoV hmhn, kai ou sunhgagete me gumnoV, kai ou periebalete me asqenhV, kai en fulakh, kai ouk epeskeyasqe me.

25:44 Tote apokriqhsontai autw kai autoi, legonteV, Kurie, pote se eidomen peinwnta, h diywnta, h xenon, h gumnon, h asqenh, h en fulakh, kai ou dihkonhsamen soi;

25:45 tote apokriqhsetai autoiV, legwn, Amhn legw umin, ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn, oude emoi epoihsate.

25:46 Kai apeleusontai outoi eiV kolasin aiwnion oi de dikaioi eiV zwhn aiwnion.

 

 

26:1 Kai egeneto ote etelesen o IhsouV pantaV touV logouV toutouV, eipe toiV maqhtaiV autou,

26:2 Oidate oti meta duo hmeraV to pasca ginetai, kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV to

staurwqhnai.

26:3 Tote sunhcqhsan oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi tou laou eiV thn aulhn tou arcierewV tou legomenou Kaiafa,

26:4 kai sunebouleusanto ina ton Ihsoun krathswsi dolw kai apokteinwsin.

26:5 Elegon de, Mh en th eorth, ina mh qoruboV genhtai en tw law.

26:6 Tou de Ihsou genomenou en Bhqania en oikia SimwnoV tou leprou,

26:7 proshlqen autw gunh alabastron murou ecousa barutimou, kai kateceen epi thn kefalhn autou anakeimenou.

26:8 IdonteV de oi maqhtai autou hganakthsan, legonteV, EiV ti h apwleia auth;

26:9 edunato gar touto to muron praqhnai pollou, kai doqhnai ptwcoiV.


26:10 GnouV de o IhsouV eipen autoiV, Ti kopouV parecete th gunaiki; ergon gar kalon eirgasato eiV eme.

26:11 Pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn, eme de ou pantote ecete.

26:12 Balousa gar auth to muron touto epi tou swmatoV mou, proV to entafiasai me epoihsen.

26:13 Amhn legw umin, opou ean khrucqh to euaggelion touto en olw tw kosmw, lalhqhsetai kai o epoihsen auth, eiV mnhmosunon authV.

26:14 Tote poreuqeiV eiV twn dwdeka, o legomenoV IoudaV IskariwthV, proV touV arciereiV,

26:15 eipe, Ti qelete moi dounai, kagw umin paradwsw auton; oi de esthsan autw triakonta arguria.

26:16 Kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw.

26:17 Th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw Ihsou, legonteV autw, Pou qeleiV etoimaswmen soi fagein to pasca;

26:18 o de eipen, Upagete eiV thn polin proV ton deina, kai eipate autw, O didaskaloV legei, O kairoV mou egguV esti proV se poiw to pasca meta twn maqhtwn mou.

26:19 Kai epoihsan oi maqhtai wV sunetaxen autoiV o IhsouV, kai htoimasan to pasca.

26:20 OyiaV de genomenhV anekeito meta twn dwdeka.

26:21 Kai esqiontwn autwn eipen, Amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me.

26:22 Kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw ekastoV autwn, Mhti egw eimi, Kurie;

26:23 o de apokriqeiV eipen, O embayaV met emou en tw trubliw thn ceira, outoV me paradwsei.


26:24 O men uioV tou anqrwpou upagei, kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw, di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV.

26:25 ApokriqeiV de IoudaV o paradidouV auton eipe, Mhti egw eimi, rabbi; legei autw, Su eipaV.

26:26 Esqiontwn de autwn, labwn o IhsouV ton arton, kai euloghsaV, eklase kai edidou toiV maqhtaiV, kai eipe, Labete, fagete touto esti to swma mou.

26:27 Kai labwn to pothrion, kai eucaristhsaV, edwken autoiV, legwn, Piete ex autou panteV

26:28 touto gar esti to aima mou, to thV kainhV diaqhkhV, to peri pollwn ekcunomenon eiV afesin amartiwn.

26:29 Legw de umin oti ou mh piw ap arti ek toutou tou gennhmatoV thV ampelou, ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patroV mou.

26:30 Kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn.

26:31 Tote legei autoiV o IhsouV, PanteV umeiV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar, Pataxw ton poimena, kai diaskorpisqhsetai ta probata thV poimnhV.

26:32 Meta de to egerqhnai me, proaxw umaV eiV thn Galilaian.

26:33 ApokriqeiV de o PetroV eipen autw, Ei kai panteV skandalisqhsontai en soi, egw oudepote skandalisqhsomai.

26:34 Efh autw o IhsouV, Amhn legw soi oti en tauth th nukti, prin alektora fwnhsai, triV aparnhsh me.

26:35 Legei autw o PetroV, Kan deh me sun soi apoqanein, ou mh se aparnhsomai. OmoiwV kai panteV oi maqhtai eipon.

26:36 Tote ercetai met autwn o IhsouV eiV cwrion legomenon Geqshmani, kai legei toiV maqhtaiV, Kaqisate autou, ewV ou apelqwn proseuxwmai ekei.

26:37 Kai paralabwn ton Petron kai touV duo uiouV Zebedaiou, hrxato lupeisqai kai adhmonein.

26:38 Tote legei autoiV, perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou.

26:39 Kai proelqwn mikron, epesen epi proswpon autou proseucomenoV kai legwn, Pater mou, ei dunaton esti, parelqetw ap emou to pothrion touto plhn ouc wV egw qelw, all wV su.

26:40 Kai ercetai proV touV maqhtaV, kai euriskei autouV kaqeudontaV, kai legei tw Petrw, OutwV ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou;

26:41 grhgoreite kai proseucesqe, ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon, h de sarx asqenhV.

26:42 Palin ek deuterou apelqwn proshuxato, legwn, Pater mou, ei ou dunatai touto to pothrion parelqein ap emou, ean mh auto piw, genhqhtw to qelhma sou.

26:43 Kai elqwn euriskei autouV palin kaqeudontaV, hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi.

26:44 Kai afeiV autouV apelqwn palin proshuxato ek tritou, ton auton logon eipwn.

26;45 Tote ercetai proV touV maqhtaV autou, kai legei autoiV, Kaqeudete to loipon kai anapauesqe idou, hggiken h wra, kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV amartwlwn.

26:46 Egeiresqe, agwmen. Idou, hggiken o paradidouV me.

26:47 Kai eti autou lalountoV, idou, IoudaV eiV twn dwdeka hlqe, kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn, apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou.

26:48 O de paradidouV auton edwken autoiV shmeion, legwn, On an filhsw, autoV esti krathsate auton.


26:49 Kai euqewV proselqwn tw Ihsou eipe, Caire, rabbi kai katefilhsen auton.

26:50 O de IhsouV eipen autw, Etaire, ef w parei; tote proselqonteV epebalon taV ceiraV epi ton Ihsoun, kai ekrathsan auton.

26:51 Kai idou, eiV twn meta Ihsou, ekteinaV thn ceira, apespase thn macairan autou, kai pataxaV ton doulon tou arcierewV afeilen autou to wtion.

26:52 Tote legei autw o IhsouV, Apostreyon sou thn macairan eiV ton topon authV panteV gar oi labonteV macairan en macaira apolountai.

26:53 H dokeiV oti ou dunamai arti parakalesai ton patera mou, kai parasthsei moi pleiouV h dwdeka legewnaV aggelwn;

26:54 pwV oun plhrwqwsin ai grafai, oti outw dei genesqai;

26:55 en ekeinh th wra eipen o IhsouV toiV ocloiV, WV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me; kaq hmeran proV umaV ekaqezomhn didaskwn en tw ierw, kai ouk ekrathsate me.

26:56 Touto de olon gegonen, ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn. Tote oi maqhtai panteV afenteV auton efugon.

26:57 Oi de krathsanteV ton Ihsoun aphgagon proV Kaiafan ton arcierea, opou oi grammateiV kai oi presbuteroi sunhcqhsan.

26:58 O de PetroV hkolouqei autw apo makroqen, ewV thV aulhV tou arcierewV, kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn, idein to teloV.

26:59 Oi de arciereiV kai oi presbuteroi kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou Ihsou, opwV auton qanatwswsi.


26:60 Kai ouc euron kai pollwn yeudomarturwn proselqontwn, ouc euron. usteron de proselqonteV duo yeudomartureV eipon,

26:61 OutoV efh, Dunamai katalusai ton naon tou Qeou, kai dia triwn hmerwn oikodomhsai auton.

26:62 Kai anastaV o arciereuV eipen autw, Ouden apokrinh; ti outoi sou katamarturousin;

26:63 o de IhsouV esiwpa. Kai apokriqeiV o arciereuV eipen autw, Exorkizw se kata tou Qeou tou zwntoV, ina hmin eiphV ei su ei o CristoV, o uioV tou Qeou.

26:64 Legei autw o IhsouV, Su eipaV. Plhn legw umin, ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou.

26:65 Tote o arciereuV dierrhxe ta imatia autou, legwn oti Eblasfhmhse ti eti creian ecomen marturwn; ide, nun hkousate thn blasfhmian autou.

26:66 Ti umin dokei; oi de apokriqenteV eipon, EnocoV qanatou esti.

26:67 Tote eneptusan eiV to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de errapisan,

26:68 legonteV, Profhteuson hmin, Criste, tiV estin o paisaV se;

26:69 O de PetroV Exw ekaqhto en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh, legousa, Kai su hsqa meta Ihsou tou Galilaiou.

26:70 O de hrnhsato emprosqen pantwn, legwn, Ouk oida ti legeiV.

26:71 Exelqonta de auton eiV ton pulwna, eiden auton allh, kai legei toiV ekei, Kai outoV hn meta Ihsou tou Nazwraiou.

26:72 Kai palin hrnhsato meq orkou oti Ouk oida ton anqrwpon.


26:73 Meta mikron de proselqonteV oi estwteV eipon tw Petrw, AlhqwV kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei.

26:74 Tote hrxato katanaqematizein kai omnuein oti Ouk oida ton anqrwpon. Kai euqewV alektwr efwnhse.

26:75 Kai emnhsqh o PetroV tou rhmatoV tou Ihsou eirhkotoV autw oti Prin alektora fwnhsai, triV aparnhsh me. Kai exelqw exw eklause pikrwV.

 

27:1 PrwiaV de genomenhV, sumboulion elabon panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou kata tou Ihsou, wste qanatwsai auton

27:2 kai dhsanteV auton aphgagon kai paredwkan auton Pontiw Pilatw tw hgemoni.

27:3 Tote idwn IoudaV o paradidouV auton oti katekriqh, metamelhqeiV apestreye ta triakonta arguria toiV arciereusi kai toiV presbuteroiV,

27:4 legwn, Hmarton paradouV aima aqwon. Oi de eipon, Ti proV hmaV; su oyei.

27:5 Kai riyaV ta arguria en tw naw, anecwrhse kai apelqwn aphgxato.

27:6 Oi de arciereiV labonteV ta arguria eipon, Ouk exesti balein auta eiV ton korbanan, epei timh aimatoV esti.

27:7 Sumboulion de labonteV hgorasan ex autwn ton agron tou keramewV, eiV tafhn toiV xenoiV.

27:8 Dio eklhqh o agroV ekeinoV agroV aimatoV, ewV thV shmeron.

27:9 Tote eplhrwqh to rhqen dia Ieremiou tou profhtou, legontoV, Kai elabon ta triakonta arguria, thn timhn tou tetimhmenou, on etimhsanto apo uiwn Israhl

27:10 kai edwkan auta eiV ton agron tou keramewV, kaqa sunetaxe moi KurioV.

27:11 O de IhsouV esth emprosqen tou hgemonoV kai ephrwthsen auton o hgemwn, legwn, Su ei o basileuV twn Ioudaiwn; o de IhsouV efh autw, Su legeiV.


27:12 Kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arcierewn kai twn presbuterwn, ouden apekrinato.

27:13 Tote legei autw o PilatoV, Ouk akoueiV posa sou katamarturousi;

27:14 kai ouk apekriqh autw proV oude en rhma, wste qaumazein ton hgemona lian.

27:15 Kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oclw desmion, on hqelon.

27:16 Eicon de tote desmion epishmon, legomenon Barabban.

27:17 Sunhgmenwn oun autwn, eipen autoiV o PilatoV, Tina qelete apolusw umin; Barabban, h Ihsoun ton legomenon Criston;

27:18 hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton.

27:19 Kaqhmenou de autou epi tou bhmatoV, apesteile proV auton h gunh autou, legousa, Mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton.

27:20 Oi de arciereiV kai oi presbuteroi epeisan touV oclouV ina aithswntai ton Barabban, ton de Ihsoun apoleswsin.

27:21 ApokriqeiV de o hgemwn eipen autoiV, Tina qelete apo twn duo apolusw umin; oi de eipon, Barabban.

27:22 Legei autoiV o PilatoV, Ti oun poihsw Ihsoun ton legomenon Criston; legousin autw panteV, Staurwqhtw.

27:23 O de hgemwn efh, Ti gar kakon epoihsen; oi de perisswV ekrazon, legonteV, Staurwqhtw.

27:24 Idwn de o PilatoV oti ouden wfelei, alla mallon qoruboV ginetai, labwn udwr, apeniyato taV ceiraV apenanti tou oclou, legwn, AqwoV eimi apo tou aimatoV tou dikaiou toutou umeiV oyesqe.


27:25 Kai apokriqeiV paV o laoV eipe, To aima autou ef hmaV kai epi ta tekna hmwn.

27:26 Tote apelusen autoiV ton Barabban ton de Ihsoun fragellwsaV paredwken ina staurwqh.

27:27 Tote oi stratiwtai tou hgemonoV, paralabonteV ton Ihsoun eiV to praitwrion, sunhgagon ep auton olhn thn speiran

27:28 kai ekdusanteV auton, perieqhkan autw clamuda kokkinhn.

27:29 Kai plexanteV stefanon ex akanqwn, epeqhkan epi thn kefalhn autou, kai kalamon epi thn dexian autou kai gonupethsanteV emprosqen autou enepaixon autw, legonteV, Caire, o basileuV twn Ioudaiwn

27:30 kai emptusanteV eiV auton, elabon ton kalamon, kai etupton eiV thn kefalhn autou.

27:31 Kai ote enepaixan autw, exedusan auton thn clamuda, kai enedusan auton ta imatia autou, kai aphgagon auton eiV to staurwsai.

27:32 exercomenoi de euron anqrwpon kurhnaion, onomati Simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou.

27:33 Kai elqonteV eiV topon legomenon Golgoqa, oV esti legomenoV kraniou topoV,

27:34 edwkan autw piein oxoV meta colhV memigmenon kai geusamenoV ouk hqele piein.

27:35 StaurwsanteV de auton, diemerisanto ta imatia autou, ballonteV klhron ina plhrwqh to rhqen upo tou proqhtou, Diemerisanto ta imatia mou eautoiV, kai epi ton imatismon mou ebalon klhron.

27:36 kai kaqhmenoi ethroun auton ekei.

27:37 Kai epeqhkan epanw thV kefalhV autou thn aitian autou gegrammenhn, OutoV estin IhsouV o basileuV twn Ioudaiwn.

27:38 Tote staurountai sun autw duo lhstai, eiV ek dexiwn kai eiV ex euwnumwn.


27:39 Oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton, kinounteV taV kefalaV autwn,

27:40 kai legonteV, O kataluwn ton naon kai en trisin hmeraiV oikodomwn, swson seauton ei uioV ei tou Qeou, katabhqi apo tou staurou.

27:41 OmoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon,

27:42 AllouV eswsen, eauton ou dunatai swsai. Ei basileuV Israhl esti, katabatw nun apo tou staurou, kai pisteusomen autw.

27:43 Pepoiqen epi ton Qeon rusasqw nun auton, ei qelei auton. Eipe gar oti Qeou eimi uioV.

27:44 To d auto kai oi lhstai oi sustaurwqenteV autw wneidizon autw.

27:45 Apo de ekthV wraV skotoV egeneto epi pasan thn ghn ewV wraV ennathV

27:46 peri de thn ennathn wran anebohsen o IhsouV fwnh megalh, legwn, Hli, Hli, lama sabacqani; tout esti, Qee mou, Qee mou, inati me egkatelipeV;

27:47 tineV de twn ekei estwtwn akousanteV elegon oti Hlian fwnei outoV.

27:48 Kai euqewV dramwn eiV ex autwn, kai labwn spoggon, plhsaV te oxouV, kai periqeiV kalamw, epotizen auton.

27:49 Oi de loipoi elegon, AfeV, idwmen ei ercetai HliaV swswn auton.

27:50 O de IhsouV palin kraxaV fwnh megalh afhke to pneuma.

27:51 Kai idou, to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan

27:52 kai ta mnhmeia anewcqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqh


27:53 kai exelqonteV ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon eiV thn agian polin, kai enefanisqhsan polloiV.

27:54 O de ekatontarcoV kai oi met autou throunteV ton Ihsoun, idonteV ton seismon kai ta genomena, efobhqhsan sfodra, legonteV, AlhqwV Qeou uioV hn outoV.

27:55 Hsan de ekei gunaikeV pollai apo makroqen qewrousai, aitineV hkolouqhsan tw Ihsou apo thV GalilaiaV, diakonousai autw

27:56 en aiV hn Maria h Magdalhnh, kai Maria h tou Iakwbou kai Iwsh mhthr, kai h mhthr twn uiwn Zebedaiou.

27:57 OyiaV de genomenhV, hlqen anqrwpoV plousioV apo ArimaqaiaV, tounoma Iwshf, oV kai autoV emaqhteuse tw Ihsou.

27:58 OutoV proselqwn tw Pilatw, hthsato to swma tou Ihsou. Tote o PilatoV ekeleusen apodoqhnai to swma.

27:59 Kai labwn to swma o Iwshf enetulixen auto sindoni kaqara,

27:60 kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw, o elatomhsen en th petra kai proskulisaV liqon megan th qura tou mnhmeiou, aphlqen.

27:61 Hn de ekei Maria h Magdalhnh, kai h allh Maria, kaqhmenai apenanti tou tafou.

27:62 Th de epaurion, htiV esti meta thn Paraskeuhn, sunhcqhsan oi arciereiV kai oi Farisaioi proV Pilaton,

27:63 legonteV, Kurie, emnhsqhmen oti ekeinoV o planoV eipen eti zwn, Meta treiV hmeraV egeiromai.

27:64 Keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ewV thV trithV hmeraV mhpote elqonteV oi maqhtai autou nuktoV kleywsin auton, kai eipwsi tw law, Hgerqh apo twn nekrwn kai estai h escath planh ceirwn thV prwthV.


27:65 Efh de autoiV o PilatoV, Ecete koustwdian upagete, asfalisasqe wV oidate.

27:66 Oi de poreuqenteV hsfalisanto ton tafon, sfragisanteV ton liqon, meta thV koustwdiaV.

 

28:1 Oye de sabbatwn, th epifwskoush eiV mian sabbatwn, hlqe Maria h Magdalhnh, kai h allh Maria, qewrhsai ton tafon.

28:2 Kai idou, seismoV egeneto megaV aggeloV gar Kuriou katabaV ex ouranou, proselqwn apekulise ton liqon apo thV quraV, kai ekaqhto epanw autou.

28:3 Hn de h idea autou wV astraph, kai to enduma autou leukon wVei ciwn.

28:4 Apo de tou fobou autou eseisqhsan oi throunteV kai egenonto wVei nekroi.

28:5 ApokriqeiV de o aggeloV eipe taiV gunaixi, Mh fobeisqe umeiV oida gar oti Ihsoun ton estaurwmenon zhteite.

28:6 Ouk estin wde hgerqh gar, kaqwV eipe. Deute, idete ton topon opou ekeito o KurioV.

28:7 Kai tacu poreuqeisai eipate toiV maqhtaiV autou oti Hgerqh apo twn nekrwn kai idou, proagei umaV eiV thn Galilaian ekei auton oyesqe idou, eipon umin.

28:8 Kai exelqousai tacu apo tou mnhmeiou meta fobou kai caraV megalhV, edramon apaggeilai toiV maqhtaiV autou. WV de eporeuonto apaggeilai toiV maqhtaiV autou,

28:9 kai idou, o IhsouV aphnthsen autaiV, legwn, Cairete. Ai de proselqousai ekrathsan autou touV podaV, kai prosekunhsan autw.

28:10 Tote legei autaiV o IhsouV Mh fobeisqe upagete, apaggeilate toiV adelfoiV mou ina apelqwsin eiV thn Galilaian, kakei me oyontai.


28:11 Poreuomenwn de autwn, idou, tineV thV koustwdiaV elqonteV eiV thn polin aphggeilan toiV arciereusin apanta ta genomena.

28:12 Kai sunacqenteV meta twn presbuterwn, sumboulion te labonteV, arguria ikana edwkan toiV stratiwtaiV,

28:13 legonteV, Eipate oti Oi maqhtai autou nuktoV elqonteV ekleyan auton hmwn koimwmenwn.

28:14 Kai ean akousqh touto epi tou hgemonoV, hmeiV peisomen auton, kai umaV amerimnouV poihsomen.

28:15 Oi de labonteV ta arguria epoihsan wV edidacqhsan. Kai diefhmisqh o logoV outoV para IoudaioiV mecri thV shmeron.

28:16 Oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eiV thn Galilaian, eiV to oroV ou etaxato autoiV o IhsouV.

28:17 Kai idonteV auton prosekunhsan autw oi de edistasan.

28:18 Kai proselqwn o IhsouV elalhsen autoiV, legwn, Edoqh moi pasa exousia en ouranw kai epi ghV.

28:19 PoreuqenteV oun maqhteusate panta ta eqnh, baptizonteV autouV eiV to onoma tou PatroV kai tou Uiou kai tou Agiou PneumatoV

28:20 didaskonteV autouV threin panta osa eneteilamhn umin kai idou, egw meq umwn eimi pasaV taV hmeraV ewV thV sunteleiaV tou aiwnoV. Amhn.

 

 

 

EUAGGELION

TO KATA MARKON

 

1:1 Arch tou euaggeliou Ihsou Cristou, uiou tou qeou

1:2 WV gegraptai en toiV profhtaiV, idou, egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou, oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou.

1:3 Fwnh bowntoV en th erhmw, Etoimasate thn odon Kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou.

1:4 Egeneto IwannhV baptizwn en th erhmw, kai khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn.


1:5 Kai exeporeueto proV auton pasa h Ioudaia cwra, kai oi Ierosolumitai, kai ebaptizonto panteV en tw Iordanh potamw up autou, exomologoumenoi taV amartiaV autwn.

1:6 Hn de IwannhV endedumenoV tricaV kamhlou, kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou, kai esqiwn akridaV kai meli agrion.

1:7 Kai ekhrusse, legwn, Ercetai o iscuroteroV mou opisw mou, ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou.

1:8 Egw men ebaptisa umaV en udati autoV de baptisei umaV en Pneumati Agiw.

1:9 Kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV, hlqen IhsouV apo Nazareq thV GalilaiaV, kai ebaptisqh upo Iwannou eiV ton Iordanhn.

1:10 Kai euqewV anabainwn apo tou udatoV, eide scizomenouV touV ouranouV, kai to Pneuma wsei peristeran katabainon ep auton

1:11 kai fwnh egeneto ek twn ouranwn, Su ei o uioV mou o agaphtoV, en w eudokhsa.

1:12 Kai euquV to Pneuma auton ekballei eiV thn erhmon.

1:13 Kai hn ekei en th erhmw hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou Satana, kai hn meta twn qhriwn, kai oi aggeloi dihkonoun autw.

1:14 Meta de to paradoqhnai ton Iwannhn, hlqen o IhsouV eiV thn Galilaian, khrusswn to euaggelion tiV basileiaV tou Qeou,

1:15 kai legwn oti Peplhrwtai o kairoV, kai hggiken h basileia tou Qeou metanoeite, kai pisteuete en tw euaggeliw.

1:16 Peripatwn de para thn qalassan thV GalilaiaV eide Simwna kai Andrean ton adelfon autou, ballontaV amfiblhstron en th qalassh hsan gar alieiV.


1:17 Kai eipen autoiV o IhsouV, Deute opisw mou, kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn.

1:18 Kai euqewV afenteV ta diktua autwn, hkolouqhsan autw.

1:19 Kai probaV ekeiqen oligon, eiden Iakwbon ton tou Zebedaiou, kai Iwannhn ton adelfon autou, kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua.

1:20 Kai euqewV ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn Zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou.

1:21 Kai eisporeuontai eiV Kapernaoum kai euqewV toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn, edidaske.

1:22 Kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn, kai ouc wV oi grammateiV.

1:23 kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw, kai anekraxe,

1:24 legwn, Ea,ti hmin kai soi, Ihsou Nazarhne; hlqeV apolesai hmaV; oida se tiV ei, o agioV tou Qeou.

1:25 Kai epetimhsen autw o IhsouV, legwn, Fimwqhti, kai exelqe ex autou.

1:26 Kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai kraxan fwnh megalh, exhlqen ex autou.

1:27 Kai eqambhqhsan panteV, wste suzhtein proV autouV, legontaV, Ti esti touto; tiV h didach h kainh auth, oti kat exousian kai toiV pneumasi toiV akaqartoiV epitassei, kai upakouousin autw;

1:28 exhlqe de h akoh autou euquV eiV olhn tin pericwron thV GalilaiaV.

1:29 Kai euqewV ek thV sunagwghV exelqonteV, hlqon eiV thn oikian SimwnoV kai Andreou, meta Iakwbou kai Iwannou.


1:30 H de penqera SimwnoV katekeito puressousa, kai euqewV legousin autw peri authV

1:31 kai proselqwn hgeiren authn, krathsaV thV ceiroV authV kai afhken authn o puretoV euqewV, kai dihkonei autoiV.

1:32 OyiaV de genomenhV, ote edu o hlioV, eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

1:33 kai h poliV olh episunhgmenh hn proV thn quran.

1:34 Kai eqerapeuse pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV, kai daimonia polla exebale, kai ouk hfie lalein ta daimonia, oti hdeisan auton.

1:35 Kai prwi ennucon lian anastaV exhlqe, kai aphlqen eiV erhmon topon, kakei proshuceto.

1:36 Kai katediwxan auton o Simwn kai oi met autou

1:37 kai euronteV auton legousin autw oti PanteV zhtousi se.

1:38 Kai legei autoiV, Agwmen eiV taV ecomenaV kwmopoleiV, ina kakei khruxw eiV touto gar exelhluqa.

1:39 Kai hn khrusswn en taiV sunagwgaiV autwn eiV olhn thn Galilaian, kai ta daimonia ekballwn.

1:40 Kai ercetai proV auton leproV, parakalwn auton kai gonupetwn auton, kai legwn autw oti Ean qelhV, dunasai me kaqarisai.

1:41 O de IhsouV splagcnisqeiV, ekteinaV thn ceira, hyato autou, kai legei autw, qelw, kaqarisqhti.

1:42 Kai eipontoV autou euqewV aphlqen ap autou h lepra, kai ekaqarisqh.

1:43 Kai embrimhsamenoV autw, euqewV exebalen auton,


1:44 kai legei autw, Ora, mhdeni mhden eiphV all upage, seauton deixon tw ierei, kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxe MwshV, eiV marturion autoiV.

1:45 O de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon, wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein, all exw en erhmoiV topoiV hn kai hrconto proV auton pantacoqen.

 

 

2:1 Kai palin eishlqen eiV Kapernaoum di hmerwn kai hkousqh oti eiV oikon esti.

2:2 Kai euqewV sunhcqhsan polloi, wste mhketi cwrein mhde ta proV thn quran kai elalei autoiV ton logon.

2:3 Kai ercontai proV auton, paralutikon feronteV, airomenon upo tessarwn.

2:4 Kai mh dunamenoi proseggisai autw dia ton oclon, apestegasan thn steghn opou hn, kai exoruxanteV calwsi ton krabatton ef w o paralutikoV katekeito.

2:5 Idwn de o IhsouV thn pistin autwn legei tw paralutikw, Teknon, afewntai soi ai amartiai

sou.

2:6 Hsan de tineV twn grammatewn ekei kaqhmenoi, kai dialogizomenoi en taiV kardiaiV autwn,

2:7 Ti outoV outw lalei blasfhmiaV; tiV dunatai afienai amartiaV ei mh eiV, o QeoV;

2:8 kai euqewV epignouV o IhsouV tw pneumati autou oti outwV dialogizontai en eautoiV, eipen autoiV, Ti tauta dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn;

2:9 ti estin eukopwteron, eipein tw paralutikw, Afewntai soi ai amartiai, h eipein, Egeire, kai aron sou ton krabatton, kai peripatei;

2:10 ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou afienai epi tiV ghV amartiaV (legei tw paralutikw),


2:11 Soi legw, egeirai, kai aron ton krabbaton sou, kai upage eiV ton oikon sou.

2:12 Kai hgerqh euqewV, kai araV ton krabbaton, exhlqen enantion pantwn wste existasqai pantaV, kai doxazein ton Qeon, legontaV oti Oudepote outwV eidomen.

2:13 Kai exhlqe palin para thn qalassan kai paV o ocloV hrceto proV auton, kai edidasken autouV.

2:14 Kai paragwn eide Leuin ton tou Alfaiou kaqhmenon epi to telwnion, kai legei autw, Akolouqei moi. Kai anastaV hkolouqhsen autw.

2:15 Kai egeneto en tw katakeisqai auton en th oikia autou, kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw Ihsou kai toiV maqhtaiV autou hsan gar polloi, kai hkolouqhsan autw.

2:16 Kai oi grammateiV kai oi Farisaioi, idonteV auton esqionta meta twn telwnwn kai amartwlwn, elegon toiV maqhtaiV autou, Ti oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei kai pinei;

2:17 kai akousaV o IhsouV legei autoiV, Ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou, all oi kakwV econteV. Ouk hlqon kalesai dikaiouV, alla amartwlouV eiV metanoian.

2:18 Kai hsan oi maqhtai Iwannou kai oi twn Farisaiwn nhsteuonteV kai ercontai kai legousin autw, Diati oi maqhtai Iwannou kai oi twn Farisaiwn nhsteuousin, oi de soi maqhtai ou nhsteuousi;

2:19 kai eipen autoiV o IhsouV, Mh dunantai oi uioi tou numfwnoV, en w o numfioV met autwn esti, nhsteuein; oson cronon meq eautwn ecousi ton numfion, ou dunantai nhsteuein

2:20 eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV, kai tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV.


2:21 Kai oudeiV epiblhma rakouV agnafou epirraptei epi imatiw palaiw ei de mh, airei to plhrwma autou to kainon tou palaiou, kai ceiron scisma ginetai.

2:22 Kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mh, rhssei o oinoV o neoV touV askouV, kai o oinoV ekceitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon eiV askouV kainouV blhteon.

2:23 Kai egeneto paraporeuesqai auton en toiV sabbasi dia twn sporimwn, kai hrxanto oi maqhtai autou odon poiein tillonteV touV stacuaV.

2:24 Kai oi Farisaioi elegon autw, Ide, ti poiousin en toiV sabbasin o ouk exesti;

2:25 kai autoV elegen autoiV, Oudepote anegnwte ti epoihse Dabid, ote creian esce kai epeinasen autoV kai oi met autou;

2:26 pwV eishlqen eiV ton oikon tou Qeou epi Abiaqar tou arcierewV, kai touV artouV thV proqesewV efagen, ouV ouk exesti fagein ei mh toiV iereusi, kai edwke kai toiV sun autw ousi;

2:27 kai elegen autoiV, To sabbaton dia ton anqrwpon egeneto, ouc o anqrwpoV dia to sabbaton

2:28 wste KurioV estin o uioV tou anqrwpou kai tou sabbatou.

 

3:1 Kai eishlqe palin eiV thn sunagwghn, kai hn ekei anqrwpoV exhrammenhn ecwn thn ceira.

3:2 Kai parethroun auton ei toiV sabbasi qerapeusei auton, ina kathgorhswsin autou.

3:3 Kai legei tw anqrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira, Egeirai eiV to meson.

3:4 Kai legei autoiV, Exesti toiV sabbasin agaqopoihsai, h kakopoihsai; yuchn swsai, h apokteinai; oi de esiwpwn.


3:5 Kai peribleyamenoV autouV met orghV, sullupoumenoV epi th pwrwsei thV kardiaV autwn, legei tw anqrwpw, Ekteinon thn ceira sou. Kai exeteine, kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh.

3:6 Kai exelqonteV oi Farisaioi euqewV meta twn Hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou, opwV auton apoleswsi.

3:7 Kai o IhsouV anecwrhse meta twn maqhtwn autou proV thn qalassan kai polu plhqoV apo thV GalilaiaV hkolouqhsan autw, kai apo thV IoudaiaV,

3:8 kai apo Ierosolumwn, kai apo thV idoumaiaV, kai peran tou Iordanou, kai oi peri Turon kai Sidwna, plhqoV polu, akousanteV osa epoiei, hlqon proV auton.

3:9 Kai eipe toiV maqhtaiV autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon, ina mh qlibwsin auton.

3:10 PollouV gar eqerapeusen, wste epipiptein autw, ina autou aywntai, osoi eicon mastigaV.

3:11 Kai ta pneumata ta akaqarta, otan auton eqewrei, prosepipten autw, kai ekraze, legonta oti Su ei o uioV tou Qeou.

3:12 Kai polla epetima autoiV ina mh auton faneron poihswsi.

3:13 Kai anabainei eiV to oroV, kai proskaleitai ouV hqelen autoV kai aphlqon proV auton.

3:14 Kai epoihse dwdeka, ina wsi met autou, kai ina apostellh autouV khrussein

3:15 kai ecein exousian qerapeuein taV nosouV, kai ekballein ta daimonia

3:16 kai epeqhke tw Simwni onoma Petron

3:17 kai Iakwbon ton tou Zebedaiou, kai Iwannhn ton adelfon tou Iakwbou kai epeqhken autoiV onomata BoanergeV, o estin, Uioi bronthV


3:18 kai Andrean, kai Filippon, kai Barqolomaion, kai Matqaion, kai Qwman, kai Iakwbon ton tou Alfaiou, kai Qaddaion, kai Simwna ton Kananithn,

3:19 kai Ioudan Iskariwthn, oV kai paredwken auton.

3:20 Kai ercontai eiV oikon kai sunercetai palin ocloV, wste mh dunasqai autouV mhte arton fagein.

3:21 Kai akousanteV oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti Exesth.

3:22 Kai oi grammateiV oi apo Ierosolumwn katabanteV elegon oti beelzeboul ecei, kai oti En tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia.

3:23 Kai proskalesamenoV autouV, en parabolaiV elegen autoiV, PwV dunatai SatanaV Satanan ekballein;

3:24 kai ean basileia ef eauthn merisqh, ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh.

3:25 Kai ean oikia ef eauthn merisqh, ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh.

3:26 Kai ei o SatanaV anesth ef eauton kai memeristai, ou dunatai staqhnai, alla teloV ecei.

3:27 Ou dunatai oudeiV ta skeuh tou iscurou, eiselqwn eiV thn oikian autou, diarpasai, ean mu prwton ton iscuron dhsh, kai tote thn oikian autou diarpasei.

3:28 Amhn legw umin, oti panta afeqhsetai ta amarthmata toiV uioV twn anqrwpwn, kai blasfhmiai osaV an blasfhmhswsin

3:29 oV d an blasfhmhsh eiV to Pneuma to Agion, ouk ecei afesin eiV ton aiwna, all enocoV estin aiwniou krisewV.

3:30 Oti elegon, Pneuma akaqarton ecei.


3:31 Ercontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou, kai exw estwteV apesteilan proV auton, fwnounteV auton.

3:32 Kai ekaqhto ocloV peri auton eipon de autw, Idou, h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw zhtousi se.

3:33 Kai apekriqh autoiV legwn, TiV estin h mhthr mou h oi adelfoi mou;

3:34 kai peribleyamenoV kuklw touV peri auton kaqhmenouV, legei, Ide, h mhthr mou kai oi adelfoi mou.

3:35 OV gar an poihsh to qelhma tou Qeou, outoV adelfoV mou kai adelfh mou kai mhthr esti.

 

 

 

4:1 Kai palin hrxato didaskein para thn qalassan. Kai sunhcqh proV auton ocloV poluV, wste auton embanta eiV to ploion kaqhsqai en th qalassh kai paV o ocloV proV thn qalassan epi thV ghV hn.

4:2 Kai edidasken autouV en parabolaiV polla, kai elegen autoiV en th didach autou,

4:3 Akouete idou, exhlqen o speirwn tou speirai

4:4 kai egeneto en tw speirein, o men epese para thn odon, kai hlqe ta peteina tou ouranou kai katefagen auto.

4:5 Allo de epesen epi to petrwdeV, opou ouk eice ghn pollhn kai euqewV exaneteile, dia to mh ecein baqoV ghV

4:6 hliou de anateilantoV ekaumatisqh, kai dia to mh ecein rizan exhranqh.

4:7 Kai allo epesen eiV taV akanqaV, kai anebhsan ai akanqai, kai sunepnixan auto, kai karpon ouk edwke.

4:8 Kai allo epesen eiV thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai auxanonta, kai eferen en triakonta, kai en exhkonta, kai en ekaton.

4:9 Kai elegen autoiV, O ecwn wta akouein akouetw.


4:10 Ote de egeneto katamonaV, hrwthsan auton oi peri auton sun toiV dwdeka thn parabolhn.

4:11 Kai elegen autoiV, Umin dedotai gnwnai to musthrion thV basileiaV tou Qeou ekeinoiV de toiV exw, en parabolaiV ta panta ginetai

4:12 ina bleponteV blepwsi, kai mh idwsi kai akouonteV akouwsi, kai mh suniwsi mhpote epistreywsi, kai afeqh autoiV ta amarthmata.

4:13 Kai legei autoiV, Ouk oidate thn parabolhn tauthn; kai pwV pasaV taV parabolaV gnwsesqe;

4:14 o speirwn ton logon speirei.

4:15 Outoi de eisin oi para thn odon, opou speiretai o logoV, kai otan akouswsin, euqewV ercetai o SatanaV kai airei ton logon ton esparmenon en taiV kardiaV autwn.

4:16 Kai outoi eisin omoiwV oi epi ta petrwdh speiromenoi, oi, otan akouswsi ton logon, euqewV meta caraV lambanousin auton,

4:17 kai ouk ecousi rizan en eautoiV, alla proskairoi eisin eita genomenhV qliyewV h diwgmou dia ton logon, euqewV skandalizontai.

4:18 Kai outoi eisin oi eiV taV akanqaV speiromenoi, oi ton logon akouonteV,

4:19 kai ai merimnai tou aiwnoV toutou, kai h apath tou ploutou, kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousi ton logon, kai akarpoV ginetai.

4:20 Kai outoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparenteV, oitineV akouousi ton logon, kai paradecontai, kai karpoforousin, en triakonta, kai en exhkonta, kai en ekaton.

4:21 Kai elegen autoiV, Mhti o lucnoV ercetai ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn; ouc ina epi thn lucnian epiteqh;


4:22 ou gar esti ti krupton, o ean mh fanerwqh oude egeneto apokrufon, all ina eiV faneron elqh.

4:23 Ei tiV ecei wta akouein akouetw.

4:24 Kai elegen autoiV, blepete ti akouete. En w metrw metreite metrhqhsetai umin, kai prosteqhsetai umin toiV akouousin.

4:25 OV gar an ech, doqhsetai autw kai oV ouk ecei, kai o ecei arqhsetai ap autou.

4:26 Kai elegen, OutwV estin h basileia tou Qeou, wV ean anqrwpoV balh ton sporon epi thV ghV,

4:27 kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran, kai o sporoV blastanh kai mhkunhtai wV ouk oiden autoV.

4:28 Automath gar h gh karpoforei, prwton corton, eita stacun eita plhrh siton en tw stacui.

4:29 Otan de paradw o karpoV, euqewV apostellei to drepanon, oti paresthken o qerismoV.

4:30 Kai elege, Tini omoiwswmen thn basileian tou Qeou; h en poia parabolh parabalwmen authn;

4:31 wV kokkw sinapewV, oV, otan sparh epi th ghV, mikroteroV pantwn twn spermatwn esti twn epi thV ghV

4:32 kai otan sparh, anabainei, kai ginetai pantwn twn lacanwn meizwn, kai poiei kladouV megalouV, wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun.

4:33 Kai toiautaiV parabolaiV pollaiV elalei autoiV ton logon, kaqwV hdunanto akouein

4:34 cwriV de parabolhV ouk elalei autoiV kat idian de toiV maqhtaiV autou epelue panta.

4:35 Kai legei autoiV en ekeinh th hmera, oyiaV genomenhV, Dielqwmen eiV to peran.

4:36 Kai afenteV ton oclon, paralambanousin auton wV hn en tw ploiw. Kai alla de ploiaria hn met autou.


4:37 Kai ginetai lailay anemou megalh ta de kumata epeballen eiV to ploion, wste auto hdh gemizesqai.

4:38 Kai hn autoV epi th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai diegeirousin auton, kai legousin autw, Didaskale, ou melei soi oti apollumeqa;

4:39 kai diegerqeiV epetimhse tw anemw, kai eipe th qalassh, Siwpa, pefimwso. Kai ekopasen o anemoV, kai egeneto galhnh megalh.

4:40 Kai eipen autoiV Ti deiloi este oupw; poV ouk ecete pistin;

4:41 kai efobhqhsan fobon megan, kai elegon proV allhlouV, Tis ara outoV estin, oti kai o anemoV kai h qalassa upakouousin autw;

 

 

5:1 Kai hlqon eiV to peran thV qalasshV, eiV thn cwran twn Gadarhnwn.

5:2 Kai exelqonti autw ek tou ploiou, euqewV aphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpoV en pneumati akaqartw,

5:3 oV thn katoikhsin eicen en toiV mnhmeioiV kai oute alusesin oudeiV hdunato auton dhsai,

5:4 dia to auton pollakiV pedaiV kai alusesi dedesqai, kai diespasqai up autou taV aluseiV, kai taV pedaV suntetrifqai kai oudeiV auton iscue damasai

5:5 kai dia pantoV, nuktoV kai hmeraV, en toiV oresi kai en toiV mnhmasin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqoiV.

5:6 Idwn de ton Ihsoun apo makroqen edrame kai prosekunhsen autw,

5:7 kai kraxaV fwnh megalh eipe, Ti emoi kai soi, Ihsou, uie tou Qeou tou uyistou; orkizw se ton Qeon, mh me basanishV.

5:8 Elege gar autw, Exelqe, to pneuma to akaqarton, ek tou anqrwpou.


5:9 Kai ephrwta auton, Ti soi onoma; kai apekriqh, legwn, Legewn onoma moi, oti polloi esmen.

5:10 Kai parekalei auton polla, ina mh autouV aposteilh exw thV cwraV.

5:11 Hn de ekei proV ta orh agelh coirwn megalh boskomenh

5:12 kai parekalesan auton panteV oi daimoneV, legonteV, Pemyon hmaV eiV touV coirouV, ina eiV autouV eiselqwmen.

5:13 Kai epetreyen autoiV euqewV o IhsouV. Kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn qalassan hsan de wV discilioi kai epnigonto en th qalassh.

5:14 Oi de boskonteV touV coirouV efugon, kai anhggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV. Kai exhlqon idein ti esti to gegonoV

5:15 kai ercontai proV ton Ihsoun, kai qewrousi ton daimonizomenon kaqhmenon kai imatismenon kai swfronounta, ton eschkota ton legewna kai efobhqhsan.

5:16 Kai dihghsanto autoiV oi idonteV pwV egeneto tw daimonizomenw, kai peri twn coirwn.

5:17 Kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn.

5:18 Kai embantoV autou eiV to ploion, parekalei auton o daimonisqeiV, ina h met autou.

5:19 O de IhsouV ouk afhken auton, alla legei autw, Upage eiV ton oikon sou proV touV souV, kai anaggeilon autoiV osa soi o KurioV epoihse, kai hlehse se.

5:20 Kai aphlqe kai hrxato khrussein en th Dekapolei osa epoihsen autw o IhsouV kai panteV eqaumazon.

5:21 Kai diaperasantoV tou Ihsou en tw ploiw palin eiV to peran, sunhcqh ocloV poluV ep auton, kai hn para thn qalassan.


5:22 Kai idou, ercetai eiV twn arcisunagwgwn, onomati IaeiroV, kai idwn auton, piptei proV touV podaV autou,

5:23 kai parekalei auton polla, legwn oti To qugatrion mou escatwV ecei ina elqwn epiqhV auth taV ceiraV, opwV swqh kai zhsetai.

5:24 Kai aphlqe met autou kai hkolouqei autw ocloV poluV, kai suneqlibon auton.

5:25 Kai gunh tiV ousa en rusei aimatoV eth dwdeka,

5:26 kai polla paqousa upo pollwn iatrwn, kai dapanhsasa ta par eauthV panta, kai mhden wfelhqeisa, alla mallon eiV to ceiron elqousa,

5:27 akousasa peri tou Ihsou, elqousa en tw oclw opisqen, hyato tou imatiou autou

5:28 elege gar oti Kan twn imatiwn autou aywmai, swqhsomai.

5:29 Kai euqewV exhranqh h phgh tou aimatoV authV, kai egnw tw swmati oti iatai apo thV mastigoV.

5:30 Kai euqewV o IhsouV epignouV en eautw thn ex autou dunamin exelqousan, epistrafeiV en tw oclw, elege, TiV mou hyato twn imatiwn;

5:31 kai elegon autw oi maqhtai autou, BlepeiV ton oclon sunqlibonta se, kai legeiV, TiV mou hyato;

5:32 kai perieblepeto idein thn touto poihsasan.

5:33 H de gunh fobhqeisa kai tremousa, eiduia o gegonen ep auth, hlqe kai prosepesen autw, kai eipen autw pasan thn alhqeian.

5:34 O de eipen auth, Qugater, h pistiV sou seswke se upage eiV eirhnhn, kai isqi ugihV apo thV mastigoV sou.


5:35 Eti autou lalountoV, ercontai apo tou arcisunagwgou, legonteV oti H qugathr sou apeqane ti eti skulleiV ton didaskalon;

5:36 o de IhsouV euqewV akousaV ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw, Mh fobou, monon pisteue.

5:37 Kai ouk afhken oudena autw sunakolouqhsai, ei mh Petron kai Iakwbon kai Iwannhn ton adelfon Iakwbou.

5:38 Kai ercetai eiV ton oikon tou arcisunagwgou, kai qewrei qorubon, kai klaiontaV kai alalazontaV polla.

5:39 Kai eiselqwn legei autoiV, Ti qorubeisqe kai klaiete; to paidion ouk apeqanen, alla kaqeudei.

5:40 Kai kategelwn autou. O de, ekbalwn apantaV, paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touV met autou, kai eisporeuetai opou hn to paidion anakeimenon.

5:41 Kai krathsaV thV ceiroV tou paidiou, legei auth, Taliqa, koumi o esti meqermhneuomenon, To korasion, soi legw, egeire.

5:42 Kai euqewV anesth to korasion kai periepatei, hn gar etwn dwdeka kai exesthsan ekstasei megalh.

5:43 Kai diesteilato autoiV polla ina mhdeiV gnw touto kai eipe doqhnai auth fagein.

 

6:1 Kai exhlqen ekeiqen, kai hlqen eiV thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou.

6:2 Kai genomenou sabbatou, hrxato en th sunagwgh didaskein kai polloi akouonteV exeplhssonto, legonteV, Poqen toutw tauta; kai tiV h sofia h doqeisa autw, oti kai dunameiV toiautai dia twn ceirwn autou ginontai;


6:3 ouc outoV estin o tektwn, o uioV MariaV, adelfoV de Iakwbou kai Iwsh kai Iouda kai SimwnoV; kai ouk eisin ai adelfai autou wde proV hmaV; kai eskandalizonto en autw.

6:4 Elege de autoiV o IhsouV oti Ouk esti profhthV atimoV, ei mh en th patridi autou, kai en toiV suggenesi kai en th oikia autou.

6:5 Kai ouk edunato ekei oudemian dunamin poihsai, ei mh oligoiV arrwstoiV epiqeiV taV ceiraV, eqerapeuse.

6:6 Kai eqaumaze dia thn apistian autwn. Kai perihge taV kwmaV kuklw didaskwn.

6:7 Kai proskaleitai touV dwdeka, kai hrxato autouV apostellein duo duo, kai edidou autoiV exousian twn pneumatwn twn akaqartwn.

6:8 Kai parhggeilen autoiV ina mhden airwsin eiV odon, ei mh rabdon monon mh phran, mh arton, mh eiV thn zwnhn calkon

6:9 all upodedemenouV sandalia kai mh endusasqai duo citwnaV.

6:10 Kai elegen autoiV, Opou ean eiselqhte eiV oikian, ekei menete ewV an exelqhte ekeiqen.

6:11 Kai osoi an mh dexwntai umaV, mhde akouswsin umwn, ekporeuomenoi ekeiqen, ektinaxate ton coun to nupokatw twn podwn umwn eiV marturion autoiV. Amhn legw umin, anektoteron estai SodomoiV h GomorroiV en hmera krisewV, h th polei ekeinh.

6:12 Kai exelqonteV ekhrusson ina metanohswsi

6:13 kai daimonia polla exeballon, kai hleifon elaiw pollouV arrwstouV kai eqerapeuon.

6:14 Kai hkousen o basileuV HrwdhV, faneron gar egeneto to onoma autou, kai elegen oti IwannhV o baptizwn ek nekrwn hgerqh, kai dia touto energousin ai dunameiV en autw.

6:15 Alloi elegon oti HliaV estin alloi de elegon oti ProfhthV estin, h wV eiV twn profhtwn.


6:16 AkousaV de o HrwdhV eipen oti On egw apekefalisa Iwannhn, outoV estin autoV hgerqh ek nekrwn.

6:17 AutoV gar o HrwdhV aposteilaV ekrathse ton Iwannhn, kai edhsen auton en th fulakh, dia Hrwdiada thn gunaika Filippou tou adelfou autou, oti authn egamhsen.

6:18 Elege gar o IwannhV tw Hrwdh oti Ouk exesti soi ecein thn gunaika tou adelfou sou.

6:19 H de HrwdiaV eneicen autw, kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato

6:20 o gar HrwdhV efobeito ton Iwannhn, eidwV auton andra dikaion kai agion, kai sunethrei auton kai akousaV autou, polla epoiei, kai hdewV autou hkoue.

6:21 Kai genomenhV hmeraV eukairou, ote HrwdhV toiV genesioiV autou deipnon epoiei toiV megistasin autou kai toiV ciliarcoiV kai toiV prwtoiV thV GalilaiaV,

6:22 kai eiselqoushV thV qugatroV authV thV HrwdiadoV kai orchsamenhV, kai aresashV tw Hrwdh kai toiV sunanakeimenoiV, eipen o basileuV tw korasiw, Aithson me o ean qelhV, kai dwsw soi

6:23 kai wmosen auth oti O ean me aithshV, dwsw soi, ewV hmisouV thV basileiaV mou.

6:24 H de exelqousa eipe th mhtri authV, Ti aithswmai; h de eipe, Thn kefalhn Iwannou tou baptistou.

6:25 Kai eiselqousa euqewV meta spoudhV proV ton basilea, hthsato, legousa, Qelw ina moi dwV exauthV epi pinaki thn kefalhn Iwannou tou baptistou.

6:26 Kai perilupoV genomenoV o basileuV, dia touV orkouV kai touV sunanakeimenouV ouk hqelhsen authn aqethsai.


6:27 Kai euqewV aposteilaV o basileuV spekoulatwra epetaxen enecqhnai thn kefalhn autou. O de apelqwn apekefalisen auton en th fulakh,

6:28 kai hnegke thn kefalhn autou epi pinaki, kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri authV.

6:29 Kai akousanteV oi maqhtai autou hlqon, kai hran to ptwma autou, kai eqhkan auto en mnhmeiw.

6:30 Kai sunagontai oi apostoloi proV ton Ihsoun, kai aphggeilan autw panta, kai osa epoihsan kai osa edidaxan.

6:31 Kai eipen autoiV, Deute umeiV autoi kat idian eiV erhmon topon, kai anapauesqe oligon. Hsan gar oi ercomenoi kai oi upagonteV polloi, kai oude fagein hukairoun.

6:32 Kai aphlqon eiV erhmon topon tw ploiw kat idian.

6:33 Kai eidon autouV upagontaV oi ocloi, kai epegnwsan auton polloi, kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei, kai prohlqon autouV,

6:34 Kai sunhlqon proV auton. Kai exelqwn eiden o IhsouV polun oclon, kai esplagcnisqh ep autoiV, oti hsan wV probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autouV polla.

6:35 Kai hdh wraV pollhV genomenhV, proselqonteV autw oi maqhtai autou legousin oti ErhmoV estin o topoV, kai hdh wra pollh

6:36 apoluson autouV, ina apelqonteV eiV touV kuklw agrouV kai kwmaV agoraswsin eautoiV artouV. Ti gar fagwsin ouk ecousin.

6:37 O de apokriqeiV eipen autoiV, Dote autoiV umeiV fagein. Kai legousin autw, ApelqonteV agoraswmen diakosiwn dhnariwn artouV, kai dwmen autoiV fagein;

6:38 o de legei autoiV, PosouV artouV ecete; upagete kai idete. Kai gnonteV legousi, Pente, kai duo icquaV.


6:39 Kai epetaxen autoiV anaklinai pantaV sumposia sumposia epi tw clwrw cortw.

6:40 Kai anepeson prasiai prasiai, ana ekaton kai ana penthkonta.

6:41 Kai labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV, anableyaV eiV ton ouranon, euloghse, kai kateklase touV artouV, kai edidou toiV maqhtaiV autou ina paraqwsin autoiV kai touV duo icquaV emerise pasi.

6:42 Kai efagon panteV, kai ecortasqhsan

6:43 kai hran klasmatwh dwdeka kofinouV plhreiV, kai apo twn icquwn.

6:44 Kai hsan oi fagonteV touV artouV wsei pentakiscilioi andreV.

6:45 Kai euqewV hnagkase touV maqhtaV autou embhnai eiV to ploion, kai proagein eiV to peran proV Bhqsaida, ewV autoV apolush ton oclon.

6:46 Kai apotaxamenoV autoiV, aphlqen eiV to oroV proseuxasqai.

6:47 Kai oyiaV genomenhV, hn to ploion en mesw thV qalasshV, kai autoV monoV epi thV ghV.

6:48 Kai eiden autouV basanizomenouV en tw elaunein, hn gar o anemoV enantioV autoiV, kai peri tetarthn fulakhn thV nuktoV ercetai proV autouV, peripatwn epi thV qalasshV kai hqele parelqein autouV.

6:49 Oi de, idonteV auton peripatounta epi thV qalasshV, edoxan fantasma einai, kai anekraxan

6:50 panteV gar auton eidon, kai etaracqhsan. Kai euqewV elalhse met autwn, kai legei autoiV, Qarseite egw eimi, mh fobeisqe.

6:51 Kai anebh proV autouV eiV to ploion, kai ekopasen o anemoV kai lian ek perissou en eautoiV existanto, kai eqaumazon.


6:52 Ou gar sunhkan epi toiV artoiV hn gar h kardia autwn pepwrwmenh.

6:53 Kai diaperasanteV hlqon epi thn ghn Gennhsaret, kai proswrmisqhsan.

6:54 Kai exelqontwn autwn ek tou ploiou, euqewV epignonteV auton,

6:55 peridramonteV olhn thn pericwron ekeinhn, hrxanto epi toiV krabattoiV touV kakwV econtaV periferein, opou hkouon oti ekei esti.

6:56 Kai opou an eiseporeueto eiV kwmaV h poleiV h agrouV, en taiV agoraiV etiqoun touV asqenountaV, kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hptonto autou eswzonto.

 

 

 

7:1 Kai sunagontai proV auton oi Farisaioi, kai tineV twn grammatewn, elqonteV apo Ierosolumwn

7:2 kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou koinaiV cersi, tout estin aniptoiV, esqiontaV artouV ememyanto.

7:3 Oi gar Farisaioi kai panteV oi Ioudaioi, ean mh pugmh niywntai taV ceiraV, ouk esqiousi, kratounteV thn paradosin twn presbuterwn

7:4 kai apo agoraV, ean mh baptiswntai, ouk esqiousi kai alla polla estin a parelabon kratein, baptismouV pothriwn kai xestwn kai calkiwn kai klinwn.

7:5 Epeita eperwtwsin auton oi Farisaioi kai oi grammateiV, Diati oi maqhtai sou ou peripatousi kata thn paradosin twn presbuterwn, alla aniptoiV cersin esqiousi ton arton;

7:6 o de apokriqeiV eipen autoiV oti KalwV proefhteusen HsaiaV peri umwn twn upokritwn, wV gegraptai, OutoV o laoV toiV ceilesi me tima, h de kardia autwn porrw apecei ap emou.

7:7 Mathn de sebontai me, didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn.


7:8 AfenteV gar thn entolhn tou Qeou, krateite thn paradosin twn anqrwpwn, baptismouV xestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite.

7:9 Kai elegen autoiV, KalwV aqeteite thn entolhn tou Qeou, ina thn paradosin umwn thrhshte.

7:10 MwshV gar eipe, tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai, O kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

7:11 umeiV de legete, Ean eiph anqrwpoV tw patri h th mhtri, Korban, o esti, dwron, o ean ex emou wfelhqhV

7:12 kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou,

7:13 akurounteV ton logon tou Qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite.

7:14 Kai proskalesamenoV panta ton oclon, elegen autoiV, Akouete mou panteV, kai suniete.

7:15 Ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eiV auton, o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou, ekeina esti ta koinounta ton anqrwpon.

7:16 Ei tiV ecei wta akouein akouetw.

7:17 Kai ote eishlqen eiV oikon apo tou oclou, ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri thV parabolhV.

7:18 Kai legei autoiV, Outw kai umeiV asunetoi este; ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eiV ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai,

7:19 oti ouk eisporeuetai autou eiV thn kardian, all eiV thn koilian kai eiV ton afedrwna ekporeuetai, kaqarizwn panta ta brwmata.

7:20 Elege de oti To ek tou anqrwpou ekporeuomenon, ekeino koinoi ton anqrwpon.


7:21 Eswqen gar, ek thV kardiaV twn anqrwpwn, oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai, moiceiai, porneiai, fonoi,

7:22 klopai, pleonexiai, ponhriai, doloV, aselgeia, ofqalmoV ponhroV, blasfhmia, uperhfania, afrosunh

7:23 panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai, kai koinoi ton anqrwpon.

7:24 Kai ekeiqen anastaV aphlqen eiV ta meqoria Turou kai SidwnoV. Kai eiselqwn eiV thn oikian, oudena hqele gnwnai, kai ouk hdunhqh laqein.

7:25 Akousasa gar gunh peri autou, hV eice to qugatrion authV pneuma akaqarton, elqousa prosepese proV touV podaV autou

7:26 hn de h gunh EllhniV, Surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thV qugatroV authV.

7:27 O de IhsouV eipen auth, AfeV prwton cortasqhnai ta tekna ou gar kalon esti labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV.

7:28 H de apekriqh kai legei autw, Nai, Kurie kai gar ta kunaria upokatw thV trapezhV esqiei apo twn yiciwn twn paidiwn.

7:29 Kai eipen auth, Dia touton ton logon upage exelhluqe to daimonion ek thV qugatroV sou.

7:30 Kai apelqousa eiV ton oikon authV, eure to daimonion exelhluqoV, kai thn qugatera beblhmenhn epi thV klinhV.

7:31 Kai palin exelqwn ek twn oriwn Turou kai SidwnoV, hlqe proV thn qalassan thV GalilaiaV, ana meson twn oriwn DekapolewV.

7:32 Kai ferousin autw kwfon mogilalon, kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira.


7:33 Kai apolabomenoV auton apo tou oclou kat idian, ebale touV daktulouV autou eiV ta wta autou, kai ptusaV hyato thV glwsshV autou,

7:34 kai anableyaV eiV ton ouranon, estenaxe, kai legei autw, Effaqa, o esti, Dianoicqhti.

7:35 Kai euqewV dihnoicqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou, kai elalei orqwV.

7:36 Kai diesteilato autoiV ina mhdeni eipwsin oson de autoV autoiV diestelleto, mallon perissoteron ekhrusson.

7:37 Kai uperperisswV exeplhssonto, legonteV, KalwV panta pepoihke kai touV kwfouV poiei akouein, kai touV alalouV lalein.

 

 

 

8:1 En ekeinaiV taiV hmeraiV, pampollou oclou ontoV, kai mh econtwn ti fagwsi, proskalesamenoV o IhsouV touV maqhtaV autou legei autoiV,

8:2 Splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmeraV treiV prosmenousi moi, kai ouk ecousi ti fagwsi

8:3 kai ean apolusw autouV nhsteiV eiV oikon autwn, ekluqhsontai en th odw tineV gar autwn makroqen hkasi.

8:4 Kai apekriqhsan autw oi maqhtai autou, Poqen toutouV dunhsetai tiV wde cortasai artwn ep erhmiaV;

8:5 kai ephrwta autouV, PosouV ecete artouV; oi de eipon, Epta.

8:6 Kai parhggeile tw oclw anapesein epi thV ghV kai labwn touV epta artouV, eucaristhsaV eklase kai edidou toiV maqhtaiV autou, ina paraqwsi kai pareqhkan tw oclw.

8:7 Kai eicon icqudia oliga kai euloghsaV eipe paraqeinai kai auta.


8:8 Efagon de, kai ecortasqhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spuridaV.

8:9 Hsan de oi fagonteV wV tetrakiscilioi kai apelusen autouV.

8:10 Kai euqewV embaV eiV to ploion meta twn maqhtwn autou, hlqen eiV ta merh Dalmanouqa.

8:11 Kai exhlqon oi Farisaioi, kai hrxanto suzhtein autw, zhtounteV par autou shmeion apo tou ouranou, peirazonteV auton.

8:12 Kai anastenaxaV tw pneumati autou legei, Ti h genea auth shmeion epizhtei; amhn legw umin, ei doqhsetai th genea tauth shmeion.

8:13 Kai afeiV autouV, embaV palin eiV to ploion, aphlqen eiV to peran.

8:14 Kai epelaqonto oi maqhtai labein artouV, kai ei mh ena arton ouk eicon meq eautwn en tw ploiw.

8:15 Kai diestelleto autoiV, legwn, Orate, blepete apo thV zumhV twn Farisaiwn kai thV zumhV Hrwdou.

8:16 Kai dielogizonto proV allhlouV, legonteV oti ArtouV ouk ecomen.

8:17 Kai gnouV o IhsouV legei autoiV, Ti dialogizesqe oti artouV ouk ecete; oupw noeite, oude suniete; eti pepwrwmenhn ecete thn kardian umwn;

8:18 ofqalmouV econteV ou blepete; kai wta econteV ouk akouete; kai ou mnhmoneuete;

8:19 ote touV pente artouV eklasa eiV touV pentakisciliouV, posouV kofinouV plhreiV klasmatwn hrate; legousin autw, Dwdeka.

8:20 Ote de touV epta eiV touV tetrakisciliouV, poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate; oi de eipon, Epta.

8:21 kai elegen autoiV, PwV ou suniete;


8:22 kai ercetai eiV Bhqsaida. Kai ferousin autw tuflon, kai parakalousin auton ina autou ayhtai.

8:23 Kai epilabomenoV thV ceiroV tou tuflou, exhgagen auton exw thV kwmhV kai ptusaV eiV ta ommata autou, epiqeiV taV ceiraV autw, ephrwta auton ei ti blepei.

8:24 kai anableyaV elege, Blepw touV anqrwpouV wV dendra peripatountaV.

8:25 Eita palin epeqhke taV ceiraV epi touV ofqalmouV autou, kai epoihsen auton anableyai. Kai apokatestaqh, kai enebleye thlaugwV apantaV.

8:26 Kai apesteilen auton eiV ton oikon autou, legwn, Mhde eiV thn kwmhn eiselqhV, mhde eiphV tini en th kwmh.

8:27 Kai exhlqen o IhsouV kai oi maqhtai autou eiV taV kwmaV KaisareiaV thV Filippou kai en th odw ephrwta touV maqhtaV autou, legwn autoiV Tina me legousin oi anqrwpoi einai;

8:28 oi de apekriqhsan, Iwannhn ton baptisthn kai alloi Hlian, alloi de ena twn profhtwn.

8:29 Kai autoV legei autoiV, UmeiV de tina me legete einai; apokriqeiV de o PetroV legei autw, Su ei o CristoV.

8:30 Kai epetimhsen autoiV, ina mhdeni legwsi peri autou.

8:31 Kai hrxato didaskein autouV, oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein, kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn, kai apoktanqhnai, kai meta treiV hmeraV anasthnai

8:32 kai parrhsia ton logon elalei. Kai proslabomenoV auton o PetroV hrxato epitiman autw.

8:33 O de epistrafeiV, kai idwn touV maqhtaV autou, epetimhse tw Petrw, legwn, Upage opisw mou, Satana oti ou froneiV ta tou Qeou, alla ta twn anqrwpwn.


8:34 Kai proskalesamenoV ton oclon sun toiV maqhtaiV autou, eipen autoiV, OstiV qelei opisw mou elqein, aparnhsasqw eauton, kai aratw ton stauron autou, kai akolouqeitw moi.

8:35 OV gar an qelh thn yuchn autou swsai, apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou kai tou euaggeliou, outoV swsei authn.

8:36 Ti gar wfelsei anqrwpon, ean kerdhsh ton kosmon olon, kai zhmiwqh thn yuchn autou;

8:37 h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou;

8:38 oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw, kai o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai auton, otan elqh en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn twn agiwn.

 

9:1 Kai elegen autoiV, Amhn legw umin, oti eisi tineV twn wde esthkotwn, oitineV ou mh geuswntai qanatou, ewV an idwsi thn basileian tou Qeou elhluquian en dunamei.

9:2 Kai meq hmeraV ex paralambanei o IhsouV ton Petron kai ton Iakwbon kai ton Iwannhn, kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian monouV kai metemorfwqh emprosqen autwn

9:3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian wV ciwn, oia gnafeuV epi thV ghV ou dunatai leukanai.

9:4 Kai wfqh autoiV HliaV sun Mwsei, kai hsan sullalounteV tw Ihsou.

9:5 Kai apokriqeiV o PetroV legei tw Ihsou, Rabbi, kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV, soi mian, kai Mwsei mian, kai Hlia mian.

9:6 Ou gar hdei ti lalhsh hsan gar ekfoboi.


9:7 Kai egeneto nefelh episkiazousa autoiV kai hlqe fwnh ek thV nefelhV, legousa, OutoV estin o uioV mou o agaphtoV autou akouete.

9:8 Kai exapina peribleyamenoi, ouketi oudena eidon, alla ton Ihsoun monon meq eautwn.

9:9 Katabainontwn de autwn apo tou orouV, diesteilato autoiV ina mhdeni dihghswntai a eidon, ei mh otan o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth.

9:10 Kai ton logon ekrathsan proV eautouV, suzhtounteV ti esti to ek nekrwn anasthnai.

9:11 Kai ephrwtwn auton, legonteV oti Legousin oi grammateiV oti Hlian dei elqein prwton;

9:12 o de apokriqeiV, eipen autoiV, HliaV men elqwn prwton, apokaqista panta kai pwV gegraptai epi ton uion tou anqrwpou, ina polla paqh kai exoudenwqh.

9:13 Alla legw umin oti kai HliaV elhluqe, kai epoihsan autw osa hqelhsan, kaqwV gegraptai ep auton.

9:14 Kai elqon proV touV maqhtaV, eiden oclon polun peri autouV, kai grammateiV suzhtountaV autoiV.

9:15 Kai euqewV paV o ocloV idon auton exeqambhqh, kai prostreconteV hspazonto auton.

9:16 Kai ephrwthse touV grammateiV, Ti suzhteite proV autouV;

9:17 kai apokriqeiV eiV ek tou oclou eipe, Didaskale, hnegka ton uion mou proV se, econta pneuma alalon.

9:18 Kai opou an auton katalabh, rhssei auton kai afrizei, kai trizei touV odontaV autou, kai xhrainetai kai eipon toiV maqhtaiV sou ina auto ekbalwsi, kai ouk iscusan.


9:19 O de apokriqeiV autw legei, W genea apistoV, ewV pote proV umaV esomai; ewV pote anexomai umwn; ferete auton proV me.

9:20 Kai hnegkan auton proV auton kai idwn auton, to euqewV to pneuma esparaxen auton kai peswn epi thV ghV, ekulieto afrizwn.

9:21 Kai ephrwthse ton patera autou, PosoV cronoV estin, wV touto gegonen autw; o de eipe, Paidioqen.

9:22 Kai pollakiV auton kai eiV pur ebale kai eiV udata, ina apolesh auton all ei ti dunasai, bohqhson hmin, splagcnisqeiV ef hmaV.

9:23 O de IhsouV eipen autw to, Ei dunasai pisteusai, panta dunata tw pisteuonti.

9:24 Kai euqewV kraxaV o pathr tou paidiou, meta dakruwn elege, Pisteuw, Kurie, bohqei mou th apistia.

9:25 Idwn de o IhsouV oti episuntrecei ocloV, epetimhse tw pneumati tw akaqartw, legwn autw, To pneuma to alalon kai kwfon, egw soi epitassw, exelqe ex autou, kai mhketi eiselqhV eiV auton.

9:26 Kai kraxan, kai polla sparaxan auton, exhlqe kai egeneto wsei nekroV, wste pollouV legein oti apeqanen.

9:27 O de IhsouV krathsaV auton thV ceiroV, hgeiren auton kai anesth.

9:28 Kai eiselqonta auton eiV oikon, oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti HmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto;

9:29 kai eipen autoiV, Touto to genoV en oudeni dunatai exelqein, ei mh en proseuch kai nhsteia.

9:30 Kai ekeiqen exelqonteV pareporeuonto dia thV GalilaiaV kai ouk hqelen ina tiV gnw.


9:31 Edidaske gar touV maqhtaV autou, kai elegen autoiV oti O uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV anqrwpwn, kai apoktenousin auton kai apoktanqeiV, th trith hmera anasthsetai.

9:32 Oi de hgnooun to rhma, kai efobounto auton eperwthsai.

9:33 Kai hlqen eiV Kapernaoum kai en th oikia genomenoV ephrwta autouV, Ti en th odw proV eautouV dielogizesqe;

9:34 oi de esiwpwn proV allhlouV gar dielecqhsan en th odw, tiV meizwn.

9:35 Kai kaqisaV efwnhse touV dwdeka, kai legei autoiV, Ei tiV qelei prwtoV einai, estai pantwn escatoV, kai pantwn diakonoV.

9:36 Kai labwn paidion, esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenoV auto, eipen autoiV

9:37 OV ean en twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou, eme decetai kai oV ean eme dexhtai, ouk eme decetai, alla ton aposteilanta me.

9:38 Apekriqh de autw o IwannhV, legwn, Didaskale, eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia, oV ouk akolouqei hmin kai ekwlusamen auton, oti ouk akolouqei hmin.

9:39 O de IhsouV eipe, Mh kwluete auton oudeiV gar estin oV poihsei dunamin epi tw onomati mou, kai dunhsetai tacu kakologhsai me.

9:40 OV gar ouk esti kaq hmwn, uper hmwn estin.

9:41 OV gar an potish umaV pothrion udatoV en tw onomati mou, oti Cristou este, amhn legw umin, ou mh apolesh ton misqon autou.

9:42 Kai oV an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eiV eme, kalon estin autw mallon ei perikeitai liqoV mulikoV peri ton trachlon autou, kai beblhtai eiV thn qalassan.


9:43 Kai ean skandalizh se h ceir sou, apokoyon authn kalon soi esti kullon eiV thn zwhn eiselqein, h taV duo ceiraV econta apelqein eiV thn geennan, eiV to pur to asbeston,

9:44 opou o skwlhx auton ou teleuta, kai to pur ou sbennutai.

9:45 Kai ean o pouV sou skandalizh se, apokoyon auton kalon esti soi eiselqein eiV thn zwhn cwlon, h touV duo poda econta blhqhnai eiV thn geennan, eiV to pur to asbeston,

9:46 opou o skwlhx autwn ou teleuta, kai to pur ou sbennutai.

9:47 Kai ean o ofqalmoV sou skandalizh se, ekbale auton kalon soi esti monofqalmon eiselqein eiV thn basileian tou Qeou, h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV thn geennan tou puroV,

9:48 opou o skwlhx autwn ou teleuta, kai to pur ou sbennutai.

9:49 PaV gar puri alisqhsetai, kai pasa qusia ali alisqhsetai.

9:50 Kalon to alaV ean de to alaV analon genhtai, en tini auto artusete; ecete en eautoiV alaV, kai eirhneuete en allhloiV.

 

 

10:1 Kakeiqen anastaV ercetai eiV ta oria thV IoudaiaV dia tou peran tou Iordanou kai sumporeuontai palin ocloi proV auton kai, wV eiwqei, palin edidasken autouV.

10:2 Kai proselqonteV oi Farisaioi ephrwthsan auton, Ei exestin andri gunaika apolusai, peirazonteV auton.

10:3 O de apokriqeiV eipen autoiV, Ti umin eneteilato MwshV;

10:4 oi de eipon, MwshV epetreye biblion apostasiou grayai, kai apolusai.

10:5 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, ProV thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn

10:6 apo de archV ktisewV, arsen kai qhlu epoihsen autouV o QeoV.


10:7 Eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou,

10:8 kai esontai oi duo eiV sarka mian. Wste ouketi eisi duo, alla mia sarx.

10:9 O oun o QeoV sunezeuxen, anqrwpoV mh cwrizetw.

10:10 Kai en th oikia palin oi maqhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton.

10:11 Kai legei autoiV, OV ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn, moicatai ep authn

10:12 kai ean gunh apolush ton andra authV kai gamhqh allw, moicatai.

10:13 Kai proseferon autw paidia ina ayhtai autwn oi de maqhtai epetimwn toiV prosferousin.

10:14 Idwn de o IhsouV hganakthse, kai eipen autoiV, Afete ta paidia ercesqai proV me, kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou Qeou.

10:15 Amhn legw umin, oV ean mh dexhtai thn basileian tou Qeou wV paidion, ou mh eiselqh eiV authn.

10:16 Kai enagkalisamenoV auta, tiqeiV taV ceiraV ep auta, hulogei auta.

10:17 Kai ekporeuomenou autou eiV odon, prosdramwn eiV kai gonupethsaV auton ephrwta auton, Didaskale agaqe, ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw;

10:18 o de IhsouV eipen autw, Ti me legeiV agaqon; oudeiV agaqoV, ei mh eiV, o QeoV.

10:19 TaV entolaV oidaV, Mh moiceushV, mh foneushV, mh kleyhV, mh yeudomarturhshV, mh aposterhshV, tima ton patera sou kai thn mhtera.

10:20 O de apokriqeiV eipen autw, Didaskale, tauta panta efulaxamhn ek neothtoV mou.


10:21 O de IhsouV embleyaV autw hgaphsen auton, kai eipen autw, en soi usterei upage, osa eceiV pwlhson, kai doV toiV ptwcoiV, kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro, akolouqei moi, araV ton stauron.

10:22 o de stugnasaV epi tw logw aphlqe lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla.

10:23 Kai peribleyamenoV o IhsouV legei toiV maqhtaiV autou, PwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiV thn basileian tou Qeou eiseleusontai.

10:24 Oi de maqhtai eqambounto epi toiV logoiV autou. O de IhsouV palin apokriqeiV legei autoiV, Tekna, pwV duskolon esti touV pepoiqotaV epi toiV crhmasin eiV thn basileian tou Qeou eiselqein.

10:25 Eukopwteron esti kamhlon dia thV trumaliaV thV rafidoV dielqein, h plousion eiV thn basileian tou Qeou eiselqein.

10:26 Oi de perisswV exeplhssonto, legonteV proV eautouV, Kai tiV dunatai swqhnai;

10:27 embleyaV de autoiV o IhsouV legei, Para anqrwpoiV adunaton, all ou para tw Qew panta gar dunata esti para tw qew.

10:28 Kai hrxato o PetroV legein autw, Idou, hmeiV afhkamen panta, kai hkolouqhsamen soi.

10:29 ApokriqeiV de o IhsouV eipen, Amhn legw umin, oudeiV estin oV afhken oikian, h adelfouV, h adelfaV, h patera, h mhtera, h gunaika, h tekna, h agrouV, eneken emou kai tou euaggeliou,

10:30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw, oikiaV kai adelfouV kai adelfaV kai mhteraV kai tekna kai agrouV, meta diwgmwn, kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion.

10:31 Polloi de esontai prwtoi escatoi, kai oi escatoi prwtoi.


10:32 Hsan de en th odw anabainonteV eiV Ierosoluma kai hn proagwn autouV o IhsouV, kai eqambounto, kai akolouqounteV efobounto. Kai paralabwn palin touV dwdeka, hrxato autoiV legein ta mellonta autw sumbainein oti Idou,

10:33 anabainomen eiV Ierosoluma, kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusi kai toiV grammateusi, kai katakrinousin auton qanatw, kai paradwsousin auton toiV eqnesi,

10:34 kai empaixousin autw, kai mastigwsousin auton, kai emptusousin autw, kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai.

10:35 Kai prosporeuontai autw IakwboV kai IwannhV oi uioi Zebedaiou, legonteV, Didaskale, qelomen ina o ean aithswmen, poihshV hmin.

10:36 O de eipen autoiV, Ti qelete poihsai me umin;

10:37 oi de eipon autw, DoV hmin, ina eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn sou kaqiswmen en th doxh sou.

10:38 O de IhsouV eipen autoiV, Ouk oidate ti aiteisqe. Dunasqe piein to pothrion o egw pinw, kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai;

10:39 oi de eipon autw, Dunameqa. O de IhsouV eipen autoiV, To men pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe

10:40 to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai, all oiV htoimastai.

10:41 Kai akousanteV oi deka hrxanto aganaktein peri Iakwbou kai Iwannou.

10:42 O de IhsouV proskalesamenoV autouV legei autoiV, Oidate oti oi dokounteV arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn.

10:43 Ouc outw de estai en umin all oV ean qelh genesqai megaV en umin, estai diakonoV umwn

10:44 kai oV an qelh umwn genesqai prwtoV, estai pantwn douloV.


10:45 Kai gar o uioV tou anqrwpou ouk hlqe diakonhqhnai, alla diakonhsai, kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn.

10:46 Kai ercontai eiV Iericw kai ekporeuomenou autou apo Iericw, kai twn maqhtwn autou, kai oclou ikanou, uioV Timaiou BartimaioV o tufloV ekaqhto para thn odon prosaitwn.

10:47 Kai akousaV oti IhsouV o NazwraioV estin, hrxato krazein kai legein, O uioV Dabid, Ihsou, elehson me.

10:48 Kai epetimwn autw polloi, ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen, Uie Dabid, elehson me.

10:49 Kai staV o IhsouV eipen auton fwnhqhnai kai fwnousi ton tuflon, legonteV autw, Qarsei egeirai, fwnei se.

10:50 O de apobalwn to imation autou anastaV hlqe proV ton Ihsoun.

10:51 kai apokriqeiV legei autw o IhsouV, Ti qeleiV poihsw soi; o de tufloV eipen autw, Rabboni, ina anableyw.

10:52 O de IhsouV eipen autw, Upage h pistiV sou seswke se. Kai euqewV anebleye, kai hkolouqei tw Ihsou en th odw.

 

 

11:1 Kai ote eggizousin eiV Ierousalhm, eiV Bhqfagh kai Bhqanian, proV to oroV twn elaiwn, apostellei duo twn maqhtwn autou,

11:2 kai legei autoiV, Upagete eiV thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqewV eisporeuomenoi eiV authn eurhsete pwlon dedemenon, ef on oudeiV anqrwpwn kekaqike lusanteV auton agagete.

11:3 Kai ean tiV umin eiph, Ti poieite touto; eipate oti O KurioV autou creian ecei kai euqewV auton apostelei wde.


11:4 Aphlqon de kai euron ton pwlon dedemenon proV thn quran exw epi tou amfodou, kai luousin auton.

11:5 Kai tineV twn ekei esthkotwn elegon autoiV, Ti poieite luonteV ton pwlon;

11:6 oi de eipon autoiV kaqwV eneteilato o IhsouV kai afhkan autouV.

11:7 Kai hgagon ton pwlon proV ton Ihsoun, kai epebalon autw ta imatia autwn, kai ekaqisen ep autw.

11:8 Polloi de ta imatia autwn estrwsan eiV thn odon alloi de stoibadaV ekopton ek twn dendrwn, kai estrwnnuon eiV thn odon.

11:9 Kai oi proagonteV kai oi akolouqounteV ekrazon, legonteV, Wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou

11:10 euloghmenh h ercomenh basileia en onomati Kuriou tou patroV hmwn Dabid Wsanna en toiV uyistoiV.

11:11 Kai eishlqen eiV Ierosoluma o IhsouV, kai eiV to ieron kai peribleyamenoV panta, oyiaV hdh oushV thV wraV, exhlqen eiV Bhqanian meta twn dwdeka.

11:12 Kai th epaurion exelqontwn autwn apo BhqaniaV, epeinase.

11:13 Kai idwn sukhn makroqen, ecousan fulla, hlqen ei ara eurhsei ti en auth kai elqwn ep authn, ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairoV sukwn.

11:14 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen auth, Mhketi ek sou eiV ton aiwna mhdeiV karpon fagoi. Kai hkouon oi maqhtai autou.

11:15 Kai ercontai eiV Ierosoluma kai eiselqwn o IhsouV eiV to ieron hrxato ekballein touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw kai taV trapezaV twn kollubistwn, kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV katestreye

11:16 kai ouk hfien ina tiV dienegkh skeuoV dia tou ierou.


11:17 Kai edidaske, legwn autoiV, Ou gegraptai oti O oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai pasi toiV eqnesin; umeiV de epoihsate auton sphlaion lhstwn.

11:18 Kai hkousan oi grammateiV kai oi arciereiV, kai ezhtoun pwV auton apolesousin efobounto gar auton, oti paV o ocloV exeplhsseto epi th didach autou.

11:19 Kai ote oye egeneto, exeporeueto exw thV polewV.

11:20 Kai prwi paraporeuomenoi, eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn.

11:21 Kai anamnhsqeiV o PetroV legei autw, Rabbi, ide h sukh hn kathrasw exhrantai.

11:22 Kai apokriqeiV IhsouV legei autoiV, Ecete pistin Qeou.

11:23 Amhn gar legw umin oti oV an eiph tw orei toutw, Arqhti, kai blhqhti eiV thn qalassan, kai mh diakriqh en th kardia autou, alla pisteush oti a lalei ginetai estai autw o ean eiph.

11:24 Dia touto legw umin, Panta osa an proseucomenoi aiteisqe, pisteuete oti lambanete, kai estai umin.

11:25 Kai otan sthkhte proseucomenoi, afiete ei ti ecete kata tinoV ina kai o pathr umwn o en toiV ouranoiV afh umin ta paraptwmata umwn.

11:26 Ei de umeiV ouk afiete, oude o pathr umwn o en toiV ouranoiV afhsei ta paraptwmata umwn.

11:27 Kai ercontai palin eiV Ierosoluma kai en tw ierw peripatountoV autou, ercontai proV auton oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi,

11:28 kai legousin autw, En poia exousia tauta poieiV; kai tiV soi thn exousian tauthn edwken ina tauta poihV;


11:29 o de IhsouV apokriqeiV eipen autoiV, Eperwthsw umaV kagw ena logon, kai apokriqhte moi, kai erw umin en poia exousia tauta poiw.

11:30 To baptisma Iwannou ex ouranou hn, h ex anqrwpwn; apokriqhte moi.

11:31 Kai elogizonto proV eautouV, legonteV, Ean eipwmen Ex ouranou, erei, Diati oun ouk episteusate autw;

11:32 all ean eipwmen, Ex anqrwpwn, efobounto ton laon apanteV gar eicon ton Iwannhn, oti ontwV profhthV hn.

11:33 Kai apokriqenteV legousi tw Ihsou, Ouk oidamen. Kai o IhsouV apokriqeiV legei autoiV, Oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw.

 

 

12:1 Kai hrxato autoiV en parabolaiV lalein, Ampelwna efuteusen anqrwpoV, kai perieqhke fragmon, kai wruxen upolhnion, kai wkodomhse purgon, kai exedoto auton gewrgoiV, kai apedhmhse.

12:2 Kai apesteile proV touV gewrgouV tw kairw doulon, ina para twn gewrgwn labh apo tou karpou tou ampelwnoV.

12:3 Oi de labonteV auton edeiran, kai apesteilan kenon.

12:4 Kai palin apesteile proV autouV allon doulon kakeinon liqobolhsanteV ekefalaiwsan, kai apesteilan htimwmenon.

12:5 Kai palin allon apesteile kakeinon apekteinan kai pollouV allouV, touV men deronteV, touV de apokteinonteV.

12:6 Eti oun ena uion ecwn agaphton autou, apesteile kai auton proV autouV escaton, legwn oti Entraphsontai ton uion mou.

12:7 Ekeinoi de oi gewrgoi eipon proV eautouV oti OutoV estin o klhronomoV deute, apokteinwmen auton, kai hmwn estai h klhronomia.


12:8 Kai labonteV auton apekteinan, kai exebalon exw tou ampelwnoV.

12:9 Ti oun poihsei o kurioV tou ampelwnoV; eleusetai kai apolesei touV gewrgouV, kai dwsei ton ampelwna alloiV.

12:10 Oude thn grafhn tauthn anegnwte, Liqon on apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

12:11 para Kuriou egeneto auth, kai esti qaumasth en ofqalmoiV hmwn;

12:12 kai ezhtoun auton krathsai, kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn eipe kai afenteV auton aphlqon.

12:13 Kai apostellousi proV auton tinaV twn Farisaiwn kai twn Hrwdianwn, ina auton agreuswsi logw.

12:14 Oi de elqonteV legousin autw, Didaskale, oidamen oti alhqhV ei, kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn, all ep alhqeiaV thn odon tou Qeou didaskeiV exesti khnson Kaisari dounai h ou; dwmen, h mh dwmen;

12:15 o de eidwV autwn thn upokrisin eipen autoiV, Ti me peirazete; ferete moi dhnarion, ina idw.

12:16 Oi de hnegkan. Kai legei autoiV, TinoV h eikwn auth kai h epigrafh; oi de eipon autw, KaisaroV.

12:17 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, Apodote ta KaisaroV Kaisari, kai ta tou Qeou tw Qew. Kai eqaumasan ep autw.

12:18 Kai ercontai Saddoukaioi proV auton, oitineV legousin anastasin mh einai kai ephrwthsan auton, legonteV,


12:19 Didaskale, MwshV egrayen hmin, oti ean tinoV adelfoV apoqanh, kai kataliph gunaika, kai tekna mh afh, ina labh o adelfoV autou thn gunaika autou, kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

12:20 epta oun adelfoi hsan kai o prwtoV elabe gunaika, kai apoqnhskwn ouk afhke sperma

12:21 kai o deuteroV elaben authn, kai apeqane, kai oude autoV afhke sperma kai o tritoV wsautwV.

12:22 Kai elabon authn oi epta, kai ouk afhkan sperma. Escath pantwn apeqane kai h gunh.

12:23 En th oun anastasei, otan anastwsi, tinoV autwn estai gunh; oi gar epta escon authn gunaika.

12:24 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, Ou dia touto planasqe, mh eidoteV taV grafaV, mhde thn dunamin tou Qeou;

12:25 otan gar ek nekrwn anastwsin, oute gamousin, oute gamiskontai, all eisin wV aggeloi oi en toiV ouranoiV.

12:26 Peri de twn nekrwn, oti egeirontai, ouk anegnwte en th biblw MwsewV, epi tiV batou, wV eipen autw o QeoV, legwn, Egw o QeoV Abraam, kai o QeoV Isaak, kai o QeoV Iakwb;

12:27 ouk estin o QeoV nekrwn, alla QeoV zwntwn umeiV oun polu planasqe.

12:28 Kai proselqwn eiV twn grammatewn, akousaV autwn suzhtountwn, eidwV oti kalwV autoiV apekriqh, ephrwthsen auton, Poia esti prwth paswn entolh;

12:29 o de IhsouV apekriqh autw oti prwth paswn twn entolwn,Akoue,Israhl KurioV o QeoV hmwn, KurioV eiV esti

12:30 kai agaphseiV Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou, kai ex olhV thV yuchV sou, kai ex olhV thV dianoiaV sou, kai ex olhV thV iscuoV sou. Auth prwth entolh.

12:31 Kai deutera omoia auth, AgaphseiV ton plhsion sou wV seauton. Meizwn toutwn allh entolh ouk esti.


12:32 Kai eipen autw o grammateuV, kalwV, didaskale, ep alhqeiaV eipaV oti eiV esti QeoV, kai ouk estin alloV plhn autou.

12:33 Kai to agapan auton ex olhV thV kardiaV, kai ex olhV thV sunesewV, kai ex olhV thV yuchV, kai ex olhV thV iscuoV, kai to agapan ton plhsion wV eauton, pleion esti pantwn twn olokautwmatwn kai twn qusiwn.

12:34 Kai o IhsouV idwn auton oti nounecwV apekriqh, eipen autw, Ou makran ei apo thV basileiaV tou Qeou. Kai oudeiV ouketi etolma auton eperwthsai.

12:35 Kai apokriqeiV o IhsouV elege, didaskwn en tw ierw, PwV legousin oi grammateiV oti o CristoV uioV esti Dabid;

12:36 autoV gar Dabid eipen en tw Pneumati tw Agiw, Eipen o KurioV tw Kuriw mou, Kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou.

12:37 AutoV oun Dabid legei auton Kurion kai poqen uioV autou esti; kai o poluV ocloV hkouen autou hdewV.

12:38 Kai elegen autoiV en th didach autou, Blepete apo twn grammatewn, twn qelontwn en stolaiV peripatein, kai aspasmouV en taiV agoraiV,

12:39 kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV, kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

12:40 oi katesqionteV taV oikiaV twn chrwn, kai profasei makra proseucomenoi outoi lhyontai perissoteron krima.

12:41 Kai kaqisaV o IhsouV katenanti tou gazofulakiou eqewrei pwV o ocloV ballei calkon eiV to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla.

12:42 Kai elqousa mia chra ptwch ebale lepta duo, o esti kodranthV.

12:43 Kai proskalesamenoV touV maqhtaV autou, legei autoiV, Amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn beblhke twn balontwn eiV to gazofulakion


12:44 panteV gar ek tou perisseuontoV autoiV ebalon auth de ek thV usterhsewV authV panta osa eicen ebalen, olon ton bion authV.

 

 

13:1 Kai ekporeuomenou autou ek tou ierou, legei autw eiV twn maqhtwn autou, Didaskale, ide, potapoi liqoi kai potapai oikodomai.

13:2 Kai o IhsouV apokriqeiV eipen autw, blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV; ou mh afeqh liqoV epi liqw, oV ou mh kataluqh.

13:3 Kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou, ephrwtwn auton kat idian PetroV kai IakwboV kai IwannhV kai AndreaV,

13:4 Eipe hmin, pote tauta estai; kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai;

13:5 o de IhsouV apokriqeiV autoiV hrxato legein, blepete mh tiV umaV planhsh.

13:6 Polloi gar eleusontai epi tw onomati mou, legonteV oti Egw eimi kai pollouV planhsousin.

13:7 Otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn, mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloV.

13:8 Egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV, kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouV, kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta.

13:9 Blepete de umeiV eautouV paradwsousi gar umaV eiV sunedria, kai eiV sunagwgaV darhsesqe, kai epi hgemonwn kai basilewn acqhsesqe eneken emou, eiV marturion autoiV.

13:10 Kai eiV panta ta eqnh dei prwton khrucqhnai to euaggelion.

13:11 Otan de agagwsin umaV paradidonteV, mh promerimnate ti lalhshte, mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra, touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV, alla to Pneuma to Agion.


13:12 Paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton, kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV, kai qanatwsousin autouV

13:13 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV, outoV swqhsetai.

13:14 Otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV, to rhqen upo Danihl tou profhtou, estwV opou ou dei (o anaginwskwn noeitw), tote oi en th Ioudaia feugetwsan eiV ta orh

13:15 o de epi tou dwmatoV mh katabatw eiV thn oikian, mhde eiselqetw arai ti ek thV oikiaV autou

13:16 kai o eiV ton agron wn mh epistreyatw eiV ta opisw, arai to imation autou.

13:17 Ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV.

13:18 Proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV.

13:19 Esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV, oia ou gegone toiauth ap archV ktisewV hV ektisen o DeoV ewV tou nun, kai ou mh genhtai.

13:20 Kai ei mh KurioV ekolobwse taV hmeraV, ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV, ouV exelexato, ekolobwse taV hmeraV.

13:21 Kai tote ean tiV umin eiph, Idou, wde o Cristo, h Idou, ekei, mh pisteushte.

13:22 Egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai, kai dwsousi shmeia kai terata, proV to apoplanan, ei dunaton, kai touV eklektouV.

13:23 UmeiV de blepete idou, proeirhka umin panta.

13:24 All en ekeinaiV taiV hmeraiV, meta thn qliyin ekeinhn, o hlioV skotisqhsetai, kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV,

13:25 kai oi astereV tou ouranou esontai ekpiptonteV, kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai.


13:26 Kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV.

13:27 Kai tote apostelei touV aggelouV autou, kai episunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn, ap akrou ghV ewV akrou ouranou.

13:28 Apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan authV hdh o kladoV apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla, ginwskete oti egguV to qeroV estin

13:29 outw kai umeiV, otan tauta idhte ginomena, ginwskete oti egguV estin epi quraiV.

13:30 Amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth, mecriV ou panta tauta genhtai.

13:31 O ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsi.

13:32Peri de thV hmeraV ekeinhV kai thV wraV oudeiV oiden, oude oi aggeloi oi en ouranw, oude o uioV,ei mh o pathr.

13:33 Blepete, agrupneite kai proseucesqe ouk oidate gar pote o kairoV estin.

13:34 WV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou, kai douV toiV douloiV autou thn exousian, kai ekastw to ergon autou, kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh.

13:35 Grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai, oye, h mesonuktiou, h alektorofwniaV, h prwi

13:36 mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV.

13:37 A de umin legw pasi legw, Grhgoreite.

 

 

14:1 Hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeraV kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV pwV auton en dolw krathsanteV apokteinwsin

14:2 elegon de, Mh en th eorth, mhpote qoruboV estai tou laou.


14:3 Kai ontoV autou en Bhqania, en th oikia SimwnoV tou leprou, katakeimenou autou, hlqe gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhV polutelouV kai suntriyasa to alabastron, kateceen autou kata thV kefalhV.

14:4 Hsan de tineV aganaktounteV proV eautouV, kai legonteV, EiV ti h apwleia auth tou murou gegonen;

14:5 hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn, kai doqhnai toiV ptwcoiV. Kai enebrimwnto auth.

14:6 O de IhsouV eipen, Afete authn ti auth kopouV parecete; kalon ergon eirgasato eiV eme.

14:7 Pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn, kai otan qelhte dunasqe autouV eu poihsai eme de ou pantote ecete.

14:8 O eicen auti epoihse proelabe murisai mou to swma eiV ton entafiasmon.

14:9 Amhn legw umin, opou an khrucqh to euaggelion touto eiV olon ton kosmon, kai o epoihsen auth lalhqhsetai eiV mnhmosunon authV.

14:10 Kai o IoudaV o IskariwthV, eiV twn dwdeka, aphlqe proV touV arciereiV, ina paradw auton

autoiV.

14:11 Oi de akousanteV ecarhsan, kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwV eukairwV auton paradw.

14:12 Kai th prwth hmera twn azumwn, ote to pasca equon, legousin autw oi maqhtai autou, Pou qeleiV apelqonteV etoimaswmen ina faghV to pasca;

14:13 kai apostellei duo twn maqhtwn autou, kai legei autoiV, Upagete eiV thn polin, kai apanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw,

14:14 kai opou ean eiselqh, eipate tw oikodespoth oti O didaskaloV legei, Pou esti to kataluma, opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw;

14:15 kai autoV umin deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin.


14:16 Kai exhlqon oi maqhtai autou, kai hlqon eiV thn polin, kai euron kaqwV eipen autoiV, kai htoimasan to pasca.

14:17 Kai oyiaV genomenhV ercetai meta twn dwdeka.

14:18 Kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn, eipen o IhsouV, Amhn legw umin, oti eiV ex umwn paradwsei me, o esqiwn met emou.

14:19 Oi de hrxanto lupeisqai, kai legein autw eiV kaq eiV, Mh ti egw; kai alloV, Mh ti egw;

14:20 o de apokriqeiV eipen autoiV, EiV ek twn dwdeka, o embaptomenoV met emou eiV to trublion.

14:21 O men uioV tou anqrwpou upagei, kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV.

14:22 Kai esqiontwn autwn, labwn o IhsouV arton euloghsaV eklase, kai edwken autoiV, kai eipe, Labete, fagete touto esti to swma mou.

14:23 Kai labwn to pothrion eucaristhsaV edwken autoiV kai epion ex autou panteV.

14:24 Kai eipen autoiV, Touto esti to aima mou, to thV kainhV diaqhkhV, to peri pollwn ekcunomenon.

14:25 Amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatoV thV ampelou, ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw kainon en th basileia tou Qeou.

14:26 Kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn.

14:27 Kai legei autoiV o IhsouV oti PanteV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai, Pataxw ton poimena, kai diaskorpisqhsetai ta probata.

14:28 Alla meta to egerqhnai me, proaxw umaV eiV thn Galilaian.


14:29 O de PetroV efh autw, Kai ei panteV skandalisqhsontai, all ouk egw.

14:30 Kai legei autw o IhsouV, Amhn legw soi, oti shmeron en th nukti tauti, prin h diV alektora fwnhsai, triV aparnhsh me.

14:31 O de ek perissou elele mallon, Ean me deh sunapoqanein soi, ou mh se aparnhsomai. WsautwV de kai panteV elegon.

14:32 Kai ercontai eiV cwrion ou to onoma Geqshmanh kai legei toiV maqhtaiV autou, Kaqisate wde, ewV proseuxwmai.

14:33 Kai paralambanei ton Petron kai ton Iakwbon kai Iwannhn meq eautou, kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein.

14:34 Kai legei autoiV PerilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite.

14:35 Kai proelqwn mikron, epesen epi thV ghV, kai proshuceto ina, ei dunaton esti, parelqh ap autou h wra.

14:36 Kai elegen, Abba, o pathr, panta dunata soi. Parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw, alla ti su.

14:37 Kai ercetai kai euriskei autouV kaqeudontaV, kai legei tw Petrw, Simwn, kaqeudeiV; ouk iscusaV mian wran grhgorhsai;

14:38 grhgoreite kai proseucesqe, ina mh eiselqhte eiV peirasmon. To men pneuma proqumon, h de sarx asqenhV.

14:39 Kai palin apelqwn proshuxato, ton auton logon eipwn.

14:40 Kai upostreyaV euren autouV palin kaqeudontaV hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi, kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsi.


14:41 Kai ercetai to triton, kai legei autoiV, Kaqeudete to loipon kai anapauesqe. Apecei hlqen h wra idou, paradidotai o uioV tou anqrwpou eiV taV ceiraV twn amartwlwn.

14:42 Egeiresqe, agwmen idou, o paradidouV me hggike.

14:43 Kai euqewV, eti autou lalountoV, paraginetai IoudaV, eiV wn twn dwdeka, kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn, para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn.

14:44 Dedwkei de o paradidouV auton susshmon autoiV, legwn, On an filhsw, autoV esti krathsate auton, kai apagagete asfalwV.

14:45 Kai elqwn, euqewV proselqwn autw legei, Rabbi, rabbi kai katefilhsen auton.

14:46 Oi de epebalon ep auton taV ceiraV autwn, kai ekrathsan auton.

14:47 EiV de tiV twn paresthkotwn spasamenoV thn macairan epaise ton doulon tou arcierewV, kai afeilen autou to wtion.

14:48 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, OV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me;

14:49 kaq hmeran hmhn proV umaV en tw ierw didaskwn, kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai.

14:50 Kai afenteV auton panteV efugon.

14:51 Kai eiV tiV neaniskoV hkolouqei autw, peribeblhmenoV sindona epi gumnou. Kai kratousin auton oi neaniskoi

14:52 o de katalipwn thn sindona gumnoV efugen ap autwn.

14:53 Kai aphgagon ton Ihsoun proV ton arcierea kai sunercontai autw panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi kai oi grammateiV.


14:54 Kai o PetroV apo makroqen hkolouqhsen autw ewV esw eiV thn aulhn tou arcierewV kai hn sugkaqhmenoV meta twn uphretwn, kai qermainomenoV proV to fwV.

14:55 Oi de arciereiV kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou Ihsou marturian, eiV to qanatwsai auton kai ouc euriskon.

14:56 Polloi gar eyeudomarturoun kat autou, kai isai ai marturiai ouk hsan.

14:57 Kai tineV anastanteV eyeudomarturoun kat autou, legonteV

14:58 oti HmeiV hkousamen autou legontoV oti Egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton, kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw.

14:59 Kai oude outwV ish hn h marturia autwn.

14:60 Kai anastaV o arciereuV eiV to meson ephrwthse ton Ihsoun, legwn, Ouk apokrinh ouden; ti outoi sou katamarturousin;

14:61 o de esiwpa, kai ouden apekrinato. Palin o arciereuV ephrwta auton, kai legei autw, Su ei o CristoV, o uioV tou euloghtou;

14:62 o de IhsouV eipen, Egw eimi. kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV, kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou.

14:63 O de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei, Ti eti creian ecomen marturwn;

14:64 hkousate thV blasfhmiaV ti umin fainetai; oi de panteV katekrinan auton einai enocon qanatou.

14:65 Kai hrxanto tineV emptuein autw, kai perikaluptein to proswpon autou, kai kolafizein auton, kai legein autw, Profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon.

14:66 Kai ontoV tou Petrou en th aulh katw, ercetai mia twn paidiskwn tou arcierewV,


14:67 kai idousa ton Petron qermainomenon, embleyasa autw legei, Kai su meta tou Nazarhnou Ihsou hsqa.

14:68 O de hrnhsato, legwn, Ouk oida, oude epistamai ti su legeiV. Kai exhlqen exw eiV to proaulion kai alektwr efwnhse.

14:69 Kai h paidiskh idousa auton palin hrxato legein toiV paresthkosin oti OutoV ex autwn estin.

 

14:70 O de palin hrneito. Kai meta mikron palin oi parestwteV elegon tw Petrw, AlhqwV ex autwn ei kai gar GalilaioV ei, kai h lalia sou omoiazei.

14:71 O de hrxato anaqematizein kai omnuein oti Ouk oida ton anqrwpon touton on legete.

14:72 Kai ek deuterou alektwr efwnhse. Kai anemnhsqh o PetroV tou rhmatoV ou eipen autw o IhsouV oti Prin alektora fwnhsai diV, aparnhsh me triV. Kai epibalwn eklaie.

 

15:1 Kai euqewV epi to prwi sumboulion poihsanteV oi arciereiV meta twn presbuterwn kai grammatewn, kai olon to sunedrion, dhsanteV ton Ihsoun aphnegkan kai paredwkan tw Pilatw.

15:2 Kai ephrwthsen auton o PilatoV, Su ei o basileuV twn Ioudaiwn; o de apokriqeiV eipen autw, Su legeiV.

15:3 Kai kathgoroun autou oi arciereiV polla autoV de ouden apekrinato.

15:4 O de PilatoV palin ephrwthsen auton, legwn, Ouk apokrinh ouden; ide, posa sou katamarturousin.

15:5 O de IhsouV ouketi ouden apekriqh, wste qaumazein ton Pilaton.

15:6 Kata de eorthn apeluen autoiV ena desmion, onper htounto.


15:7 Hn de o legomenoV BarabbaV meta twn sustasiastwn dedemenoV, oitineV en th stasei fonon pepoihkeisan.

15:8 Kai anabohsaV o ocloV hrxato aiteisqai kaqwV aei epoiei autoiV.

15:9 O de PilatoV apekriqh autoiV, legwn, Qelete apolusw umin ton basilea twn Ioudaiwn;

15:10 eginwske gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton oi arciereiV.

15:11 Oi de arciereiV aneseisan ton oclon, ina mallon ton Barabban apolush autoiV.

15:12 O de PilatoV apokriqeiV palin eipen autoiV, Ti oun qelete poihsw on legete basilea twn Ioudaiwn;

15:13 oi de palin ekraxan, Staurwson auton.

15:14 O de PilatoV elegen autoiV, Ti gar kakon epoihsen; oi de perissoterwV ekraxan, Staurwson auton.

15:15 O de PilatoV boulomenoV tw oclw to ikanon poihsai, apelusen autoiV ton Barabban kai paredwke ton Ihsoun, fragellwsaV, ina staurwqh.

15:16 Oi de stratiwtai aphgagon auton esw thV aulhV, o esti praitwrion, kai sugkalousin olhn thn speiran.

15:17 Kai enduousin auton porfuran, kai peritiqeasin autw plexanteV akanqinon stefanon,

15:18 kai hrxanto aspazesqai auton, Caire, basileu twn Ioudaiwn

15:19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw, kai eneptuon autw, kai tiqenteV ta gonata prosekunoun autw.

15:20 Kai ote enepaixan autw, exedusan auton thn porfuran, kai enedusan auton ta imatia ta idia. Kai exagousin auton ina staurwswsin auton.

15:21 Kai aggareuousi paragonta tina Simwna Kurhnaion, ercomenon ap agrou, ton patera Alexandrou kai Roufou, ina arh ton stauron autou.


15:22 Kai ferousin auton epi Golgoqa topon, o esti meqermhneuomenon, kraniou topoV.

15:23 Kai edidoun autw piein esmurnismenon oinon o de ouk elabe.

15:24 Kai staurwsanteV auton, diemerizon ta imatia autou, ballonteV klhron ep auta, tiV ti arh.

15:25 Hn de wra trith, kai estaurwsan auton.

15:26 Kai hn h epigrafh thV aitiaV autou epigegrammenh, O basileuV twn Ioudaiwn.

15:27 Kai sun autw staurousi duo lhstaV, ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou.

15:28 Kai eplhrwqh h grafh h legousa, Kai meta anomwn elogisqh.

15:29 Kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton, kinounteV taV kefalaV autwn, kai legonteV, Oua, o kataluwn ton naon, kai en trisin hmeraiV oikodomwn,

15:30 swson seauton, kai kataba apo tou staurou.

15:31 OmoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV proV allhlouV meta twn grammatewn elegon, AllouV eswsen, eauton ou dunatai swsai.

15:32 O CristoV o basileuV tou Israhl katabatw nun apo tou staurou, ina idwmen kai pisteuswmen. Kai oi sunestaurwmenoi autw wneidizon auton.

15:33 GenomenhV de wraV ekthV, skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV ennathV.

15:34 Kai th wra th ennath ebohsen o IhsouV fwnh megalh, legwn, Elwi, Elwi, lamma sabacqani; o esti meqermhneuomenon, O QeoV mou, o QeoV mou, eiV ti me egkatelipeV;

15:35 kai tineV twn paresthkotwn akousanteV elegon, Idou, Hlian fwnei.

15:36 Dramwn de eiV, kai gemisaV spoggon oxouV, periqeiV te kalamw, epotizen auton, legwn, Afete, idwmen ei ercetai HliaV kaqelein auton.


15:37 O de IhsouV afeiV fwnhn megalhn exepneuse.

15:38 Kai to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw.

15:39 Idwn de o kenturiwn o paresthkwV ex enantiaV autou oti outw kraxaV exepneusen, eipen, AlhqwV o anqrwpoV outoV uioV hn Qeou.

15:40 Hsan de kai gunaikeV apo makroqen qewrousai, en aiV hn kai Maria h Magdalhnh, kai Maria h tou Iakwbou tou mikrou kai Iwsh mhthr, kai Salwmh,

15:41 ai kai, ote hn en th Galilaia, hkolouqoun autw, kai dihkonoun autw, kai allai pollai ai sunanabasai autw eiV Ierosoluma.

15:42 Kai hdh oyiaV genomenhV, epei hn Paraskeuh, o esti prosabbaton,

15:43 hlqwn Iwshf o apo ArimaqaiaV, euschmwn bouleuthV, oV kai autoV hn prosdecomenoV thn basileian tou Qeou tolmhsaV eishlqe proV Pilaton, kai hthsato to swma tou Ihsou.

15:44 O de PilatoV eqaumasen ei hdh teqnhke kai proskalesamenoV ton kenturiwna, ephrwthsen auton ei palai apeqane.

15:45 Kai gnouV apo tou kenturiwnoV, edwrhsato to swma tw Iwshf.

15:46 Kai agorasaV sindona, kai kaqelwn auton, eneilhse th sindoni, kai kateqhken auton en mnhmeiw, o hn lelatomhmenon ek petraV kai prosekulise liqon epi thn quran tou mnhmeiou.

15:47 H de Maria h Magdalhnh kai Maria Iwsh eqewroun pou tiqetai.

 

 

16:1 Kai diagenomenou tou sabbatou, Maria h Magdalhnh kai Maria h tou Iakwbou kai Salwmh hgorasan arwmata, ina elqousai aleiywsin auton.


16:2 Kai lian prwi tiV miaV sabbatwn ercontai epi to mnhmeion, anateilantoV tou hliou.

16:3 Kai elegon proV eautaV, TiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou;

16:4 kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra.

16:5 Kai eiselqousai eiV to mnhmeion, eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV, peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan.

16:6 O de legei autaiV, Mh ekqambeisqe Ihsoun zhteite ton Nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh, ouk estin wde ide, o topoV opou eqhkan auton.

16:7 All upagete, eipate toiV maqhtaiV autou kai tw Petrw oti Proagei umaV eiV thn Galilaian ekei auton oyesqe, kaqwV eipen umin.

16:8 Kai exelqousai tacu efugon apo tou mnhmeiou eice de autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipon, efobounto gar.

16:9 AnastaV de prwi prwth sabbatou efanh prwton Maria th Magdalhnh, af hV ekbeblhkei epta daimonia.

16:10 Ekeinh poreuqeisa aphggeile toiV met autou genomenoiV, penqousi kai klaiousi.

16:11 Kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan.

16:12 Meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh, poreuomenoiV eiV agron.

16:13 Kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan.

16:14 Usteron anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh, kai wneidise thn apistian autwn kai sklhrokardian, oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan.


16:15 Kai eipen autoiV PoreuqenteV eiV ton kosmon apanta, khruxate to euaggelion pash th ktisei.

16:16 O pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai.

16:17 Shmeia de toiV pisteusasi tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousi glwssaiV lalhsousi kainaiV

16:18 ofeiV arousi kan qanasimon ti piwsin, ou mh autouV blayei epi arrwstouV ceiraV epiqhsousi, kai kalwV exousin.

16:19 O men oun KurioV, meta to lalhsai autoiV, anelhfqh eiV ton ouranon, kai ekaqisen ek dexiwn tou Qeou.

16:20 Ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou, tou Kuriou sunergountoV, kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn. Amhn.

 

 

EUAGGELION

TO KATA LOUKAN

 

1:1 Epeidhper polloi epeceirhsan anataxasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn,

1:2 kaqwV paredosan hmin oi ap archV autoptai kai uphretai genomenoi tou logou,

1:3 edoxe kamoi, parhkolouqhkoti anwqen pasin akribwV, kaqexhV soi grayai, kratiste Qeofile,

1:4 ina epignwV peri wn kathchqhV logwn thn asfaleian.

1:5 Egeneto en taiV hmeraiV Hrwdou tou basilewV thV IoudaiaV iereuV tiV onomati ZacariaV, ex efhmeriaV Abia kai h gunh autou ek twn qugaterwn Aarwn, kai to onoma authV Elisabet.


1:6 Hsan de dikaioi amfoteroi enwpion tou Qeou, poreuomenoi en pasaiV taiV entolaiV kai dikaiwmasi tou Kuriou amemptoi.

1:7 Kai ouk hn autoiV teknon, kaqoti h Elisabet hn steira, kai amfoteroi probebhkoteV en taiV hmeraiV autwn hsan.

1:8 Egeneto de en tw ierateuein auton en th taxei thV efhmeriaV autou enanti tou Qeou,

1:9 kata to eqoV thV ierateiaV, elace tou qumiasai eiselqwn eiV ton naon tou Kuriou.

1:10 Kai pan to plhqoV tou laou hn proseucomenon exw th wra tou qumiamatoV.

1:11 Wfqh de autw aggeloV Kuriou, estwV ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamatoV.

1:12 Kai etaracqh ZacariaV idwn, kai foboV epepesen ep auton.

1:13 Eipe de proV auton o aggeloV, Mh fobou, Zacaria dioti eishkousqh h dehsiV sou, kai h gunh sou Elisabet gennhsei uion soi, kai kaleseiV to onoma autou Iwannhn.

1:14 Kai estai cara soi kai agalliasiV, kai polloi epi th gennesei autou carhsontai.

1:15 Estai gar megaV enwpion tou Kuriou, kai oinon kai sikera ou mh pih, kai PneumatoV Agiou plhsqhsetai eti ek koiliaV mhtroV autou.

1:16 Kai pollouV twn uiwn Israhl epistreyei epi Kurion ton Qeon autwn

1:17 kai autoV proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei Hliou, epistreyai kardiaV paterwn epi tekna, kai apeiqeiV en fronhsei dikaiwn, etoimasai Kuriw laon kateskeuasmenon.


1:18 Kai eipe ZacariaV proV ton aggelon, Kata ti gnwsomai touto; egw gar eimi presbuthV, kai h gunh mou probebhkuia en taiV hmeraiV authV.

1:19 Kai apokriqeiV o aggeloV eipen autw, Egw eimi Gabrihl o paresthkwV enwpion tou Qeou kai apestalhn lalhsai proV se, kai euaggelisasqai soi tauta.

1:20 Kai idou, esh siwpwn kai mh dunamenoV lalhsai, acri hV hmeraV genhtai tauta, anq wn ouk episteusaV toiV logoiV mou, oitineV plhrwqhsontai eiV ton kairon autwn.

1:21 Kai hn o laoV prosdokwn ton Zacarian kai eqaumazon en tw cronizein auton en tw naw.

1:22 Exelqwn de ouk edunato lalhsai autoiV kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autoV hn dianeuwn autoiV, kai diemene kwfoV.

1:23 Kai egeneto, wV eplhsqhsan ai hmerai thV leitourgiaV autou, aphlqen eiV ton oikon autou.

1:24 Meta de tautaV taV hmeraV sunelaben Elisabet h gunh autou, kai periekruben eauthn mhnaV pente, legousa

1:25 oti Outw moi pepoihken o KurioV en hmeraiV aiV epeiden afelein to oneidoV mou en anqrwpoiV.

1:26 En de tw mhni tw ektw apestalh o aggeloV Gabrihl upo tou Qeou eiV polin thV GalilaiaV, h onoma Nazareq,

1:27 proV parqenon memnhsteumenhn andri, w onoma Iwshf, ex oikou Dabid kai to onoma thV parqenou Mariam.

1:28 kai eiselqwn o aggeloV proV authn eipe, Caire, kecaritwmenh o KurioV meta sou, euloghmenh su en gunaixin.

1:29 H de idousa dietaracqh epi tw logw autou, kai dielogizeto potapoV eih o aspasmoV outoV.

1:30 Kai eipen o aggeloV auth, Mh fobou, Mariam eureV gar carin para tw Qew.


1:31 Kai idou, sullhyh en gastri, kai texh uion, kai kaleseiV to onoma autou Ihsoun.

1:32 OutoV estai megaV, kai uioV uyistou klhqhsetai kai dwsei autw KurioV o QeoV ton qronon Dabid tou patroV autou,

1:33 kai basileusei epi ton oikon Iakwb eiV touV aiwnaV, kai thV basileiaV autou ouk estai teloV.

1:34 Eipe de Mariam proV ton aggelon, PwV estai touto, epei andra ou ginwskw;

1:35 kai apokriqeiV o aggeloV eipen auth, Pneuma Agion epeleusetai epi se, kai dunamiV uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon ek sou agion klhqhsetai uioV Qeou.

1:36 Kai idou, Elisabet h suggenhV sou, kai auth suneilhfuia uion en ghra authV kai outoV mhn ektoV estin auth th kaloumenh steira.

1:37 Oti ouk adunathsei para tw Qew pan rhma.

1:38 Eipe de Mariam, idou, h doulh Kuriou genoito moi kata to rhma sou. Kai aphlqen ap authV o aggeloV.

1:39 Anastasa de Mariam en taiV hmeraiV tautaiV eporeuqh eiV thn oreinhn meta spoudhV, eiV polin Iouda,

1:40 kai eishlqen eiV ton oikon Zacariou, kai hspasato thn Elisabet.

1:41 Kai egeneto wV hkousen h Elisabet ton aspasmon thV MariaV, eskirthse to brefoV en th koilia authV kai eplhsqh PneumatoV Agiou h Elisabet,

1:42 kai anefwnhse fwnh megalh, kai eipen, Euloghmenh su en gunaixi, kai euloghmenoV o karpoV thV koiliaV sou.


1:43 Kai poqen moi touto, ina elqh h mhthr tou Kuriou mou proV me;

1:44 idou gar, wV egeneto h fwnh tou aspasmou sou eiV ta wta mou, eskirthsen en agalliasei to brefoV en th koilia mou.

1:45 Kai makaria h pisteusasa, oti estai teleiwsiV toiV lelalhmenoiV auth para Kuriou.

1:46 Kai eipe Mariam,

1:47 Megalunei h yuch mou ton Kurion, kai hgalliase to pneuma mou epi tw Qew tw swthri mou.

1:48 Oti epebleyen epi thn tapeinwsin thV doulhV autou. Idou gar, apo tou nun makariousi me pasai ai geneai.

1:49 Oti epoihse moi megaleia o dunatoV, kai agion to onoma autou.

1:50 Kai to eleoV autou eiV geneaV genewn toiV foboumenoiV auton.

1:51 Epoihse kratoV en bracioni autou dieskorpisen uperhfanouV dianoia kardiaV autwn.

1:52 Kaqeile dunastaV apo qronwn, kai uywse tapeinouV.

1:53 PeinwntaV eneplhsen agaqwn, kai ploutountaV exapesteile kenouV.

1:54 Antelabeto Israhl paidoV autou, mnhsqhnai eleouV

1:55 (kaqwV elalhse proV touV pateraV hmwn) tw Abraam kai tw spermati autou eiV ton aiwna.

1:56 Emeine de Mariam sun auth wsei mhnaV treiV, kai upestreyen eiV ton oikon authV.

1:57 Th de Elisabet eplhsqh o cronoV tou tekein authn, kai egennhsen uion.

1:58 Kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneiV authV oti emegalune KurioV to eleoV autou met authV, kai sunecairon auth.


1:59 Kai egeneto en th ogdoh hmera, hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patroV autou Zacarian.

1:60 Kai apokriqeisa h mhthr autou eipen, Ouci, alla klhqhsetai IwannhV.

1:61 Kai eipon proV authn oti OudeiV estin en th suggeneia sou oV kaleitai tw onomati toutw.

1:62 Eneneuon de tw patri autou, to ti an qeloi kaleisqai auton.

1:63 Kai aithsaV pinakidion egraye, legwn, IwannhV esti to onoma autou kai eqaumasan panteV.

1:64 Anewcqh de to stoma autou paracrhma kai h glwssa autou, kai elalei eulogwn ton Qeon.

1:65 Kai egeneto epi pantaV foboV touV perioikountaV autouV kai en olh th oreinh thV IoudaiaV dielaleito panta ta rhmata tauta.

1:66 Kai eqento panteV oi akousanteV en th kardia autwn, legonteV, Ti ara to paidion touto estai; kai ceir Kuriou hn met autou.

1:67 Kai ZacariaV o pathr autou eplhsqh PneumatoV Agiou, kai proefhteuse, legwn,

1:68 EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, oti epeskeyato kai epoihse lutrwsin tw law autou,

1:69 kai hgeire keraV swthriaV hmin en tw oikw Dabid tou paidoV autou

1:70 (kaqwV elalhse dia stomatoV twn agiwn twn ap aiwnoV profhtwn autou),

1:71 swthrian ex ecqrwn hmwn, kai ek ceiroV pantwn twn misountwn hmaV

1:72 poihsai eleoV meta twn paterwn hmwn, kai mnhsqhnai diaqhkhV agiaV autou,

1:73 orkon on wmose proV Abraam ton patera hmwn, tou dounai hmin,


1:74 afobwV, ek ceiroV twn ecqrwn hmwn rusqentaV, latreuein autw

1:75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasaV taV hmeraV thV zwhV hmwn.

1:76 Kai su, de paidion, profhthV uyistou klhqhsh proporeush gar pro proswpou Kuriou etoimasai odouV autou

1:77 tou dounai gnwsin swthriaV tw law autou en afesei amartiwn autwn,

1:78 dia splagcna eleouV Qeou hmwn, en oiV epeskeyato hmaV anatolh ex uyouV,

1:79 epifanai toiV en skotei kai skia qanatou kaqhmenoiV, tou kateuqunai touV podaV hmwn eiV odon eirhnhV.

1:80 To de paidion huxane kai ekrataiouto pneumati, kai hn en taiV erhmoiV ewV hmeraV anadeixewV autou proV ton Israhl.

 

 

2:1 Egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV, exhlqe dogma para KaisaroV Augoustou, apografesqai pasan thn oikoumenhn.

2:2 Auth h apografh prwth egeneto hgemoneuontoV thV SuriaV Kurhniou.

2:3 Kai eporeuonto panteV apografesqai, ekastoV eiV thn idian polin.

2:4 Anebh de kai Iwshf apo thV GalilaiaV, ek polewV Nazareq, eiV thn Ioudaian, eiV polin Dabid, htiV kaleitai Bhqleem, dia to einai auton ex oikou kai patriaV Dabid,

2:5 apograyasqai sun Mariam th memnhsteumenh autw gunaiki, oush egkuw.

2:6 Egeneto de en tw einai autouV ekei, eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn.


2:7 Kai eteke ton uion authV ton prwtotokon, kai esparganwsen auton, kai aneklinen auton en th fatnh, dioti ouk hn autoiV topoV en tw katalumati.

2:8 Kai poimeneV hsan en th cwra th auth agraulounteV kai fulassonteV fulakaV thV nuktoV epi thn poimnhn autwn.

2:9 Kai idou, aggeloV Kuriou epesth autoiV, kai doxa Kuriou perielamyen autouV kai efobhqhsan fobon megan.

2:10 Kai eipen autoiV o aggeloV, Mh fobeisqe idou gar, euaggelizomai umin caran megalhn, htiV estai panti tw law

2:11 oti etecqh umin shmeron Swthr, oV esti CristoV KurioV, en polei Dabid.

2:12 Kai touto umin to shmeion eurhsete brefoV esparganwmenon, keimenon en th fatnh.

2:13 Kai exaifnhV egeneto sun tw aggelw plhqoV stratiaV ouraniou, ainountwn ton Qeon, kai legontwn,

2:14 Doxa en uyistoiV Qew, kai epi ghV eirhnh en anqrwpoiV eudokia.

2:15 Kai egeneto, wV aphlqon ap autwn eiV ton ouranon oi aggeloi, kai oi anqrwpoi oi poimeneV eipon proV allhlouV, Dielqwmen dh ewV Bhqleem, kai idwmen to rhma touto to gegonoV, o o KurioV egnwrisen hmin.

2:16 Kai hlqon speusanteV, kai aneuron thn te Mariam kai ton Iwshf, kai to brefoV keimenon en th fatnh.

2:17 IdonteV de diegnwrisan peri tou rhmatoV tou lalhqentoV autoiV peri tou paidiou toutou.

2:18 Kai panteV oi akousanteV eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn proV autouV.

2:19 H de Mariam panta sunethrei ta rhmata tauta, sumballousa en th kardia authV.

2:20 Kai epestreyan oi poimeneV, doxazonteV kai ainounteV ton Qeon epi pasin oiV hkousan kai eidon, kaqwV elalhqh proV autouV.


2:21 Kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein to paidion, kai eklhqh to onoma autou IhsouV, to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhfqhnai auton en th koilia.

2:22 Kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou authV kata ton nomon MwsewV, anhgagon auton eiV Ierosoluma, parasthsai tw Kuriw

2:23 (kaqwV gegraptai en nomw Kuriou oti Pan arsen dianoigon mhtran agion tw Kuriw klhqhsetai),

2:24 kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en nomw Kuriou, ZeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn.

2:25 Kai idou, hn anqrwpoV en Ierousalhm, w onoma Simewn, kai o anqrwpoV outoV dikaioV kai eulabhV, prosdecomenoV paraklhsin tou Israhl, kai Pneuma Agion hn ep auton.

2:26 Kai hn autw kecrhmatismenon upo tou PneumatoV tou Agiou, mh idein qanaton prin h idh ton Criston Kuriou.

2:27 Kai hlqen en tw Pneumati eiV to ieron kai en tw eisagagein touV goneiV to paidion Ihsoun, tou poihsai autouV kata to eiqismenon tou nomou peri autou,

2:28 kai autoV edexato auto eiV taV agkalaV autou, kai euloghse ton Qeon, kai eipe,

2:29 Nun apolueiV ton doulon sou, despota, kata to rhma sou, en eirhnh

2:30 oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou,

2:31 o htoimasaV kata proswpon pantwn twn lawn

2:32 fwV eiV apokaluyin eqnwn, kai doxan laou sou Israhl.

2:33 Kai hn Iwshf kai h mhthr autou qaumazonteV epi toiV laloumenoiV peri autou.


2:34 Kai euloghsen autouV Simewn, kai eipe proV Mariam thn mhtera autou, idou, outoV keitai eiV ptwsin kai anastasin pollwn en tw Israhl, kai eiV shmeion antilegomenon

2:35 kai sou de authV thn yuchn dieleusetai romfaia opwV an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi.

2:36 Kai hn Anna profhtiV, qugathr Fanouhl, ek fulhV Ashr (auth probebhkuia en hmeraiV pollaiV, zhsasa eth meta androV epta apo thV parqeniaV authV,

2:37 kai auth chra wV etwn ogdohkontatessarwn), h ouk afistato apo tou ierou, nhsteiaiV kai dehsesi latreuousa nukta kai hmeran.

2:38 Kai auth auth th wra epistasa anqwmologeito tw Kuriw, kai elalei peri autou pasi toiV prosdecomenoiV lutrwsin en Ierousalhm.

2:39 kai wV etelesan apanta ta kata ton nomon Kuriou, epestreyan eiV thn Galilaian, eiV thn polin autwn Nazareq.

2:40 To de paidion huxane, kai ekrataiouto pneumati, plhroumenon sofiaV kai cariV Qeou hn ep auto.

2:41 Kai eporeuonto oi goneiV autou kat etoV eiV Ierousalhm th eorth tou pasca.

2:42 Kai ote egeneto etwn dwdeka, anabantwn autwn eiV Ierosoluma kata to eqoV thV eorthV,

2:43 kai teleiwsantwn taV hmeraV, en tw upostrefein autouV, upemeinen IhsouV o paiV en Ierousalhm kai ouk egnw Iwshf kai h mhthr autou

2:44 nomisanteV de auton en th sunodia einai, hlqon hmeraV odon, kai anezhtoun auton en toiV suggenesi kai en toiV gnwstoiV

2:45 kai mh euronteV auton, upestreyan eiV Ierousalhm, zhtounteV auton.


2:46 Kai egeneto, mef hmeraV treiV euron auton en tw ierw, kaqezomenon en mesw twn didaskalwn, kai akouonta autwn, kai eperwtwnta autouV.

2:47 Existanto de panteV oi akouonteV autou epi th sunesei kai taiV apokrisesin autou.

2:48 Kai idonteV auton exeplaghsan kai proV auton h mhthr autou eipe, Teknon, ti epoihsaV hmin outwV; idou, o pathr sou kagw odunwmenoi ezhtoumen se.

2:49 Kai eipe proV autouV, Ti oti ezhteite me; ouk hdeite oti en toiV tou patroV mou dei einai me;

2:50 kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autoiV.

2:51 Kai katebh met autwn, kai hlqen eiV Nazareq kai hn upotassomenoV autoiV kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata tauta en th kardia authV.

2:52 Kai IhsouV proekopte sofia kai hlikia, kai cariti para Qew kai anqrwpoiV.

 

3:1 En etei de pentekaidekatw thV hgemoniaV Tiberiou KaisaroV, hgemoneuontoV Pontiou Pilatou thV IoudaiaV, kai tetrarcountoV thV GalilaiaV Hrwdou, Filippou de tou adelfou autou tetrarcountoV thV ItouraiaV kai TracwnitidoV cwraV, kai Lusaniou thV AbilhnhV tetrarcountoV,

3:2 ep arcierewn Anna kai Kaiafa, egeneto rhma Qeou epi Iwannhn ton tou Zacariou uion en th erhmw.

3:3 Kai hlqen eiV pasan thn pericwron tou Iordanou, khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

3:4 wV gegraptai en biblw logwn Hsaiou tou profhtou, legontoV, Fwnh bowntoV en th erhmw, Etoimasate thn odon Kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou.


3:5 Pasa faragx plhrwqhsetai, kai pan oroV kai bounoV tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eiV euqeian, kai ai traceiai eiV odouV leiaV

3:6 kai oyetai pasa sarx to swthrion tou Qeou.

3:7 Elegen oun toiV ekporeuomenoiV ocloiV baptisqhnai up autou, Gennhmata ecidnwn, tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV;

3:8 poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV kai mh arxhsqe legein en eautoiV, Patera ecomen ton Abraam legw gar umin oti dunatai o QeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw Abraam.

3:9 hdh de kai h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai.

3:10 Kai ephrwtwn auton oi ocloi legonteV, Ti oun poihsomen;

3:11 apokriqeiV de legei autoiV, O ecwn duo citwnaV metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiwV poieitw.

3:12 Hlqon de kai telwnai baptisqhnai, kai eipon proV auton, Didaskale, ti poihswmen;

3:13 o de eipe proV autouV, Mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete.

3:14 ephrwtwn de auton kai strateuomenoi, legonteV, Kai hmeiV ti poihsomen; kai eipe proV autouV, Mhdena diaseishte, mhde sukofanthshte kai arkeisqe toiV oywnioiV umwn.

3:15 ProsdokwntoV de tou laou, kai dialogizomenwn pantwn en taiV kardiaiV autwn peri tou Iwannou, mhpote autoV eih o CristoV,

3:16 apekrinato o IwannhV, apasi legwn, Egw men udati baptizw umaV ercetai de o iscuroteroV mou, ou ouk eimi ikanoV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autoV umaV baptisei en Pneumati Agiw kai puri


3:17 ou to ptuon en th ceiri autou, kai diakaqariei thn alwna autou, kai sunazei ton siton eiV thn apoqhkhn autou, to de acuron katakausei puri asbestw.

3:18 Polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon

3:19 o de HrwdhV o tetrarchV, elegcomenoV up autou peri HrwdiadoV thV gunaikoV Filippou tou adelfou autou, kai peri pantwn wn epoihse ponhrwn o HrwdhV,

3:20 proseqhke kai touto epi pasi, kai katekleise ton Iwannhn en th fulakh.

3:21 Egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon, kai Ihsou baptisqentoV kai proseucomenou, anewcqhnai ton ouranon,

3:22 kai katabhnai to Pneuma to Agion swmatikw eidei wsei peristeran ep auton, kai fwnhn ex ouranou genesqai, legousan, Su ei o uioV mou o agaphtoV, en soi hudokhsa.

3:23 Kai autoV hn o IhsouV wsei etwn triakonta arcomenoV, wn (wV enomizeto) uioV Iwshf, tou Hli,

3:24 tou Matqat, tou Leui, tou Melci, tou Ianna, tou Iwshf,

3:25 tou Mattaqiou, tou AmwV, tou Naoum, tou Esli, tou Naggai,

3:26 tou Maaq, tou Mattaqiou, tou Semei, tou Iwshf, tou Iouda,

3:27 tou Iwanna, tou Rhsa, tou Zorobabel, tou Salafihl, tou Nhri,

3:28 tou Melci, tou Addi, tou Kwsam, tou Elmwdam, tou Hr,

3:29 tou Iwsh, tou Eliezer, tou Iwreim, tou Matqat, tou Leui,

3:30 tou Simewn, tou Iouda, tou Iwshf, tou Iwnan, tou Eliakeim,


3:31 tou Melea, tou Menam., tou Mattaqa, tou Naqan, tou Dabid,

3:32 tou Iessai, tou Wbhd, tou Booz, tou Salmwn, tou Naasswn,

3:33 tou Aminadab, tou Aram, tou Esrwm, tou FareV, tou Iouda,

3:34 tou Iakwb, tou Isaak, tou Abraam, tou Qara, tou Nacwr,

3:35 tou Sarouc, tou Ragau, tou Falek, tou Eber, tou Sala,

3:36 tou Kainan, tou Arfaxad, tou Shm, tou Nwe, tou Lamec,

3:37 tou Maqousala, tou Enwc, tou Iared, tou Malelehl, tou Kainan,

3:38 tou EnwV, tou Shq, tou Adam, tou Qeou.

 

 

4:1 IhsouV de PneumatoV Agiou plhrhV upestreyen apo tou Iordanou, kai hgeto en tw Pneumati eiV thn erhmon,

4:2 hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou diabolou. Kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn, usteron epeinase.

4:3 Kai eipen autw o diaboloV, Ei uioV ei tou Qeou, eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV.

4:4 Kai apekriqh IhsouV proV auton, legwn, Gegraptai oti Ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV, all epi panti rhmati Qeou.

4:5 Kai anagagwn auton o diaboloV eiV oroV uyhlon edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou.

4:6 Kai eipen autw o diaboloV, Soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai, kai w ean qelw didwmi authn.

4:7 Su oun ean proskunhshV enwpion mou, estai sou panta.


4:8 Kai apokriqeiV autw eipen o IhsouV, Upage opisw mou, Satana gegraptai gar, ProskunhseiV Kurion ton Qeon sou, kai autw monw latreuseiV.

4:9 Kai hgagen auton eiV Ierousalhm, kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou, kai eipen autw, Ei o uioV ei tou Qeou, bale seauton enteuqen katw

4:10 gegraptai gar oti ToiV aggeloiV autou enteleitai peri sou, tou diafulaxai se

4:11 kai oti Epi ceirwn arousi se, mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou.

4:12 Kai apokriqeiV eipen autw o IhsouV oti Eirhtai, Ouk ekpeiraseiV Kurion ton Qeon sou.

4:13 Kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou.

4:14 Kai upestreyen o IhsouV en th dunamei tou PneumatoV eiV thn Galilaian kai fhmh exhlqe kaq olhV thV pericwrou peri autou.

4:15 Kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn, doxazomenoV upo pantwn.

4:16 Kai hlqen eiV thn Nazaref, ou hn teqrammenoV kai eishlqe, kata to eiwqoV autw, en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn, kai anesth anagnwnai.

4:17 Kai epedoqh autw biblion Hsaiou tou profhtou. Kai anaptuxaV to biblion, eure ton topon ou hn gegrammenon,

4:18 Pneuma Kuriou ep eme, ou eneken ecrise me euaggelizesqai ptwcoiV apestalke me iasasqai touV suntetrimmenouV thn kardian khruxai aicmalwtoiV afesin, kai tufloiV anableyin, aposteilai teqrausmenouV en afesei,

4:19 khruxai eniauton Kuriou dekton.

4:20 Kai ptuxaV to biblion, apodouV tw uphreth, ekaqise kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizonteV autw.

4:21 hrxato de legein proV autouV oti Shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn.


4:22 Kai panteV emarturoun autw, kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou, kai elegon, Ouc outoV estin o uioV Iwshf;

4:23 kai eipe proV autouV, PantwV ereite moi thn parabolhn tauthn, Iatre, qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th Kapernaoum, poihson kai wde en th patridi sou.

4:24 Eipe de, Amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou.

4:25 Ep alhqeiaV de legw umin, pollai chrai hsan en taiV hmeraiV Hliou en tw Israhl, ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex, wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn

4:26 kai proV oudemian autwn epemfqh HliaV, ei mh eiV Sarepta thV SidwnoV proV gunaika chran.

4:27 Kai polloi leproi hsan epi Elissaiou tou profhtou en tw Israhl kai oudeiV autwn ekaqarisqh, ei mh Neeman o SuroV.

4:28 Kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh, akouonteV tauta,

4:29 kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV, kai hgagon auton ewV thV ofruoV tou orouV ef ou h poliV autwn wkodomhto, eiV to katakrhmnisai auton.

4:30 AutoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto.

4:31 Kai kathlqen eiV Kapernaoum polin thV GalilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasi.

4:32 Kai exeplhssonto epi th didach autou, oti en exousia hn o logoV autou.

4:33 Kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou, kai anekraxe fwnh megalh,


legwn,

4:34 Ea, ti hmin kai soi, Ihsou Nazarhne; hlqeV apolesai hmaV; oida se tiV ei, o agioV tou Qeou.

4:35 Kai epetimhsen autw o IhsouV, legwn, Fimwqhti, kai exelqe ex autou. Kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou, mhden blayan auton.

4:36 Kai egeneto qamboV epi pantaV, kai sunelaloun proV allhlouV legonteV, TiV o logoV outoV, oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasi, kai exercontai;

4:37 kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou.

4:38 AnastaV de ek thV sunagwghV, eishlqen eiV thn oikian SimwnoV h penqera de tou SimwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV.

4:39 Kai epistaV epanw authV, epetimhse tw puretw, kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV.

4:40 DunontoV de tou hliou, panteV osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epiqeiV eqerapeusen autouV.

4:41 Exhrceto de kai daimonia apo pollwn, krazonta kai legonta oti Su ei o CristoV o uioV tou Qeou. Kai epitimwn ouk eia auta lalein, oti hdeisan ton Criston auton einai.

4:42 GenomenhV de hmeraV, exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon, kai oi ocloi ezhtoun auton, kai hlqon ewV autou, kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn.

4:43 O de eipe proV autouV oti Kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou Qeou oti eiV touto apestalmai.

4:44 Kai hn khrusswn en taiV sunagwgaiV thV GalilaiaV.

 

5:1 Egeneto de en tw ton oclon epikeisqai autw tou akouein ton logon tou Qeou, kai autoV hn estwV para thn limnhn Gennhsaret

5:2 kai eide duo ploia estwta para thn limnhn oi de alieiV apobanteV ap autwn apeplunan ta diktua.

5:3 EmbaV de eiV en twn ploiwn, o hn tou SimwnoV, hrwthsen auton apo thV ghV epanagagein oligon. Kai kaqisaV edidasken ek tou ploiou touV oclouV.

5:4 WV de epausato lalwn, eipe proV ton Simwna, Epanagage eiV to baqoV, kai calasate ta diktua umwn eiV agran.

5:5 Kai apokriqeiV o Simwn eipen autw, Epistata, di olhV thV nuktoV kopiasanteV ouden elabomen epi de tw rhmati sou calasw to diktuon.

5:6 Kai touto poihsanteV, sunekleisan icquwn plhqoV polu dierrhgnuto de to diktuon autwn

5:7 kai kateneusan toiV metocoiV toiV en tw eterw ploiw, tou elqontaV sullabesqai autoiV kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia, wste buqizesqai auta.

5:8 Idwn de Simwn PetroV prosepese toiV gonasi tou Ihsou, legwn, Exelqe ap emou, oti anhr amartwloV eimi, Kurie.

5:9 QamboV gar periescen auton kai pantaV touV sun autw, epi th agra twn icquwn h sunelabon

5:10 omoiwV de kai Iakwbon kai Iwannhn, uiouV Zebedaiou, oi hsan koinwnoi tw Simwni. Kai eipe proV ton Simwna o IhsouV, Mh fobou apo tou nun anqrwpouV esh zwgrwn.

5:11 Kai katagagonteV ta ploia epi thn ghn, afenteV apanta, hkolouqhsan autw.


5:12 Kai egeneto, en tw einai auton en mia twn polewn, kai idou, anhr plhrhV lepraV kai idwn ton Ihsoun, peswn epi proswpon, edehqh autou, legwn, Kurie, ean qelhV, dunasai me kaqarisai.

5:13 Kai ekteinaV thn ceira hyato autou, eipwn, Qelw, kaqarisqhti. Kai euqewV h lepra aphlqen ap autou.

5:14 Kai autoV parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deixon seauton tw ierei, kai prosenegke peri tou kaqarismou sou, kaqwV prosetaxe MwshV, eiV marturion autoiV.

5:15 Dihrceto de mallon o logoV peri autou kai sunhrconto ocloi polloi akouein, kai qerapeuesqai up aupou apo twn asqeneiwn autwn.

5:16 AutoV de hn upocwrwn en taiV erhmoiV kai proseucomenoV.

5:17 Kai egeneto en mia twn hmerwn, kai autoV hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi Farisaioi kai nomodidaskaloi, oi hsan elhluqoteV ek pashV kwmhV thV GalilaiaV kai IoudaiaV kai Ierousalhm kai dunamiV Kuriou hn eiV to iasqai autouV.

5:18 Kai idou, andreV feronteV epi klinhV anqrwpon oV hn paralelumenoV, kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai enwpion autou

5:19 kai mh euronteV dia poiaV eisenegkwsin auton dia ton oclon, anabanteV epi to dwma, dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eiV to meson emprosqen tou Ihsou.

5:20 Kai idwn thn pistin autwn, eipen autw, Anqrwpe, afewntai soi ai amartiai sou.

5:21 Kai hrxanto dialogizesqai oi grammateiV kai oi Farisaioi, legonteV, TiV estin outoV oV lalei blasfhmiaV; tiV dunatai afienai amartiaV, ei mh monoV o QeoV;


5:22 epignouV de o IhsouV touV dialogismouV autwn apokriqeiV eipe proV autouV, Ti dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn;

5:23 ti estin eukopwteron, eipein, Afewntai soi ai amartiai sou, h eipein, Egeirai kai peripatei;

5:24 ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai amartiaV (eipe tw paralelumenw), Soi legw, egeirai, kai araV to klinidion sou, poreuou eiV ton oikon sou.

5:25 Kai paracrhma anastaV enwpion autwn, araV ef w katekeito, aphlqen eiV ton oikon autou, doxazwn ton Qeon.

5:26 Kai ekstasiV elaben apantaV, kai edoxazon ton Qeon, kai eplhsqhsan fobou, legonteV oti Eidomen paradoxa shmeron.

5:27 Kai meta tauta exhlqe, kai eqeasato telwnhn, onomati Leuin, kaqhmenon epi to telwnion, kai eipen autw, akolouqei moi.

5:28 Kai katalipwn apanta, anastaV hkolouqhsen autw.

5:29 Kai epoihse dochn megalhn o LeuiV autw en th oikia autou kai hn ocloV telwnwn poluV, kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi.

5:30 Kai egogguzon oi grammateiV autwn kai oi Farisaioi proV touV maqhtaV autou, legonteV, Diati meta telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete;

5:31 kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV autouV, Ou creian ecousin oi ugiainonteV iatrou, all oi kakwV econteV.

5:32 Ouk elhluqa kalesai dikaiouV, alla amartwlouV eiV metanoian.

5:33 Oi de eipon proV auton, Diati oi maqhtai Iwannou nhsteuousi pukna, kai dehseiV poiountai, omoiwV kai oi twn Farisaiwn oi de soi esqiousi kai pinousin;


 

5:34 o de eipe proV autouV, Mh dunasqe touV uiouV tou numfwnoV, en w o numfioV met autwn esti, poihsai nhsteuein;

5:35 eleusontai de hmerai, kai otan aparqh ap autwn o numfioV, tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV.

5:36 Elege de kai parabolhn proV autouV oti OudeiV epiblhma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mhge, kai to kainon scizei, kai tw palaiw ou sumfwnei epiblhma to apo tou kainou.

5:37 Kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mhge, rhxei o neoV oinoV touV askouV, kai autoV ekcuqhsetai, kai oi askoi apolountai.

5:38 Alla oinon neon eiV askouV kainouV blhteon,

5:39 kai amfoteroi sunthrountai. Kai oudeiV piwn palaion euqewV qelei neon legei gar, O palaioV crhstoteroV estin.

 

6:1 Egeneto de en sabbatw deuteroprwtw diaporeuesqai auton dia twn sporimwn kai etillon oi maqhtai autou touV stacuaV, kai hsqion, ywconteV taiV cersi.

6:2 TineV de twn Farisaiwn eipon autoiV, Ti poieite o ouk exesti poiein en toiV sabbasi;

6:3 kai apokriqeiV proV autouV eipen o IhsouV, Oude touto anegnwte, o epoihse Dabid, opote epeinasen autoV kai oi met autou onteV;

6:4 wV eishlqen eiV ton oikon tou Qeou, kai touV artouV thV proqesewV elabe, kai efage, kai edwke kai toiV met autou, ouV ouk exesti fagein ei mh monouV touV iereiV;

6:5 kai elegen autoiV oti KurioV estin o uioV tou anqrwpou kai tou sabbatou.

6:6 Egeneto de kai en eterw sabbatw eiselqein auton eiV thn sunagwghn kai didaskein kai hn ekei anqrwpoV, kai h ceir autou h dexia hn xhra.


6:7 Parethroun de auton oi grammateiV kai oi Farisaioi, ei en tw sabbatw qerapeusei ina eurwsi kathgorian autou.

6:8 AutoV de hdei touV dialogismouV autwn, kai eipe tw anqrwpw tw xhran econti thn ceira, Egeirai, kai sthqi eiV to meson. O de anastaV esth.

6:9 Eipen oun o IhsouV proV autouV, Eperwthsw umaV ti, Exesti toiV sabbasin, agaqopoihsai h kakopoihsai; yuchn swsai h apolesai;

6:10 kai peribleyamenoV pantaV autouV, eipe tw anqrwpw, Ekteinon thn ceira sou. o de epoihsen outw. Kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh.

6:11 Autoi de eplhsqhsan anoiaV kai dielaloun proV allhlouV, ti an poihseian tw Ihsou.

6:12 Egeneto de en taiV hmeraiV tautaiV exelqen eiV to oroV proseuxasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuch tou Qeou.

6:13 Kai ote egeneto hmera, prosefwnhse touV maqhtaV autou kai eklexamenoV ap autwn dwdeka, ouV kai apostolouV wnomase,

6:14 Simwna on kai wnomase Petron, kai Andrean ton adelfon autou, Iakwbon kai Iwannhn, Filippon kai Barqolomaion,

6:15 Matqaion kai Qwman, Iakwbon ton tou Alfaiou, kai Simwna ton kaloumenon Zhlwthn,

6:16 Ioudan Iakwbou, kai Ioudan Iskariwthn, oV kai egeneto prodothV,

6:17 kai katabaV met autwn, esth epi topou pedinou, kai ocloV maqhtwn autou, kai plhqoV polu tou laou apo pashV thV IoudaiaV kai Ierousalhm, kai thV paraliou Turou kai SidwnoV,

6:18 oi hlqon akousai autou, kai iaqhnai apo twn noswn autwn kai oi ocloumenoi upo pneumatwn akaqartwn, kai eqerapeuonto.


6:19 Kai paV o ocloV ezhtei aptesqai autou oti dunamiV par autou exhrceto kai iato pantaV.

6:20 Kai autoV eparaV touV ofqalmouV autou eiV touV maqhtaV autou elege, Makarioi oi ptwcoi, oti umetera estin h basileia tou Qeou.

6:21 Makarioi oi peinwnteV nun, oti cortasqhsesqe. Makarioi oi klaionteV nun, oti gelasete.

6:22 Makarioi este, otan mishswsin umaV oi anqrwpoi, kai otan aforiswsin umaV, kai oneidiswsi, kai ekbalwsi to onoma umwn wV ponhron, eneka tou uiou tou anqrwpou.

6:23 Cairete en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar, o misqoV umwn poluV en tw ouranw kata tauta gar epoioun toiV profhtaiV oi patereV autwn.

6:24 Plhn ouai umin toiV plousioiV, oti apecete thn paraklhsin umwn.

6:25 Ouai umin, oi empeplhsmenoi, oti peinasete. Ouai umin, oi gelwnteV nun, oti penqhsete kai klausete.

6:26 Ouai umin, otan kalwV umaV eipwsi panteV oi anqrwpoi kata tauta gar epoioun toiV yeudoprofhtaiV oi patereV autwn.

6:27 All umin legw toiV akouousin, Agapate touV ecqrouV umwn, kalwV poieite toiV misousin umaV,

6:28 eulogeite touV katarwmenouV umin, kai proseucesqe uper twn ephreazontwn umaV.

6:29 Tw tuptonti se epi thn siagona, parece kai thn allhn kai apo tou airontoV sou to imation, kai ton citwna mh kwlushV.

6:30 panti de tw aitounti se didou kai apo tou airontoV ta sa mh apaitei.

6:31 Kai kaqwV qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi, kai umeiV poieite autoiV omoiwV.


6:32 Kai ei agapate touV agapwntaV umaV, poia umin cariV esti; kai gar oi amartwloi touV agapwntaV autouV agapwsi.

6:33 Kai ean agaqopoihte touV agaqopoiountaV umaV, poia umin cariV esti; kai gar oi amartwloi to auto poiousi.

6:34 Kai ean daneizhte par wn elpizhte apolabein, poia umin cariV esti; kai gar oi amartwloi amartwloiV daneizousin, ina apolabwsi ta isa.

6:35 Plhn agapate touV ecqrouV umwn, kai agaqopoieite, kai daneizete, mhden apelpizonteV kai estai o misqoV umwn poluV, kai esesqe uioi tou uyistou oti autoV crhstoV estin epi touV acaristouV kai ponhrouV.

6:36 Ginesqe oun oiktirmoneV, kaqwV kai o pathr umwn oiktirmwn esti.

6:37 Mh krinete, kai ou mh kriqhte. Mh katadikazete, kai ou mh katadikasqhte apoluete, kai apoluqhsesqe

6:38 didote, kai doqhsetai umin metron kalon, pepiesmenon kai sesaleumenon kai uperekcunomenon dwsousin eiV ton kolpon umwn. Tw gar autw metrw w metreite antimetrhqhsetai umin.

6:39 Eipe de parabolhn autoiV, Mhti dunatai tufloV tuflon odhgein; ouci amfoteroi eiV boqunon pesountai;

6:40 ouk esti maqhthV uper ton didaskalon autou kathrtismenoV de paV estai wV o didaskaloV autou.

6:41 Ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou, thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoeiV;


6:42 h pwV dunasai legein tw adelfw sou, Adelfe, afeV ekbalw to karfoV to en tw ofqalmw sou, autoV thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn; upokrita, ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou, kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou.

6:43 Ou gar esti dendron kalon poioun karpon sapron oude dendron sapron poioun karpon kalon.

6:44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai. Ou gar ex akanqwn sullegousi suka, oude ek batou trugwsi stafulhn.

6:45 O agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou thV kardiaV autou proferei to agaqon, kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou tiV kardiaV autou proqerei to ponhron ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV lalei to stoma autou.

6:46 Ti de me kaleite, Kurie, Kurie, kai ou poieite a legw;

6:47 paV o ercomenoV proV me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autouV, upodeixw umin tini estin omoioV

6:48 omoioV estin anqrwpw oikodomounti oikian, oV eskaye kai ebaqune, kai eqhke qemelion epi thn petran plhmmuraV de genomenhV, proserrhxen o potamoV th oikia ekeinh, kai ouk iscuse saleusai authn teqemeliwto gar epi thn petran.

6:49 O de akousaV kai mh poihsaV omoioV estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn cwriV qemeliou h proserrhxen o potamoV, kai euqewV epese, kai egeneto to rhgma thV oikiaV ekeinhV mega.

 

7:1 Epei dh eplhrwse panta ta rhmata autou eiV taV akoaV tou laou, eishlqen eiV Kapernaoum.

7:2 Ekatontarcou de tinoV douloV kakwV ecwn hmelle teleutan, oV hn autw entimoV.

7:3 AkousaV de peri tou Ihsou, apesteile proV auton presbuterouV twn Ioudaiwn, erwtwn auton, opwV elqwn diaswsh ton doulon autou.


7:4 Oi de, paragenomenoi proV ton Ihsoun, parekaloun auton spoudaiwV, legonteV oti axioV estin w parexei touto

7:5 agapa gar to eqnoV hmwn, kai thn sunagwghn autoV wkodomhsen hmin.

7:6 O de IhsouV eporeueto sun autoiV. Hdh de autou ou makran apecontoV apo thV oikiaV, epemye proV auton o ekatontarcoV filouV, legwn autw, Kurie, mh skullou ou gar eimi ikanoV ina upo thn steghn mou eiselqhV

7:7 dio oude emauton hxiwsa proV se elqein alla eipe logw, kai iaqhsetai o paiV mou.

7:8 Kai gar egw anqrwpoV eimi upo exousian tassomenoV, ecwn up emauton stratiwtaV, kai legw toutw, Poreuqhti, kai poreuetai kai allw, Ercou. kai ercetai kai tw doulw mou, Poihson touto, kai poiei.

7:9 AkousaV de tauta o IhsouV eqaumasen auton, kai strafeiV tw akolouqounti autw oclw eipe, Legw umin, oude en tw Israhl tosauthn pistin euron.

7:10 Kai upostreyanteV oi pemfqenteV eiV ton oikon euron ton asqenounta doulon ugiainonta.

7:11 Kai egeneto en th exhV, eporeueto eiV polin kaloumenhn Nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai autou ikanoi, kai ocloV poluV.

7:12 WV de hggise th pulh thV polewV, kai idou, exekomizeto teqnhkwV, uioV monogenhV th mhtri autou, kai auth hn chra kai ocloV thV polewV ikanoV hn sun auth.

7:13 Kai idwn authn o KurioV esplagcnisqh ep auth, kai eipen auth, Mh klaie.

7:14 Kai proselqwn hyato thV sorou oi de bastazonteV esthsan. Kai eipe, Neaniske, soi legw, egerqhti.

7:15 Kai anekaqisen o nekroV, kai hrxato lalein. Kai edwken auton th mhtri autou.


7:16 Elabe de foboV apantaV, kai edoxazon ton Qeon, legonteV oti ProfhthV megaV eghgertai en hmin, kai oti Epeskeyato o QeoV ton laon autou.

7:17 Kai exhlqen o logoV outoV en olh th Ioudaia peri autou, kai en pash th pericwrw.

7:18 Kai aphggeilan Iwannh oi maqhtai autou peri pantwn toutwn. Kai proskalesamenoV duo tinaV twn maqhtwn autou o IwannhV

7:19 epemye proV ton Ihsoun, legwn, Su ei o ercomenoV, h allon prosdokwmen;

7:20 paragenomenoi de proV auton oi andreV eipon, IwannhV o baptisthV apestalken hmaV proV se, legwn, Su ei o ercomenoV, h allon prosdokwmen;

7:21 en auth de th wra eqerapeuse pollouV apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn, kai tufloiV polloiV ecarisato to blepein.

7:22 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, PoreuqenteV apaggeilate Iwannh a eidete kai hkousate oti tufloi anablepousi, cwloi peripatousi, leproi kaqarizontai, kwfoi akouousi, nekroi egeirontai, ptwcoi euaggelizontai

7:23 kai makarioV estin, oV ean mh skandalisqh en emoi.

7:24 Apelqontwn de twn aggelwn Iwannou, hrxato legein proV touV oclouV peri Iwannou, Ti exelhluqate eiV thn erhmon qeasasqai; kalamon upo anemou saleuomenon;

7:25 alla ti exelhluqate idein; anqrwpon en malakoiV imatioiV hmfiesmenon; idou, oi en imatismw endoxw kai trufh uparconteV en toiV basileioiV eisin.

7:26 Alla ti exelhluqate idein; profhthn; nai, legw umin, kai perissoteron profhtou.


7:27 OutoV esti peri ou gegraptai, Idou, egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou, oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou.

7:28 Legw gar umin, meizwn en gennhtoiV gunaikwn profhthV Iwannou tou Baptistou oudeiV estin o de mikroteroV en th basileia tou Qeou meizwn autou esti.

7:29 Kai paV o laoV akousaV kai oi telwnai edikaiwsan ton Qeon. BaptisqenteV to baptisma Iwannou

7:30 oi de Farisaioi kai oi nomikoi thn boulhn tou Qeou hqethsan eiV eautouV, mh baptisqenteV up autou.

7:31 Eipe de o KurioV, Tini oun omoiwsw touV anqrwpouV thV geneaV tauthV, kai tini eisin omoioi;

7:32 omoioi eisi paidioiV toiV en agora kaqhmenoiV, kai prosfwnousin allhloiV, kai legousin, Hulhsamen umin, kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen umin, kai ouk eklausate.

7:33 Elhluqe gar IwannhV o BaptisthV mhte arton esqiwn mhte oinon pinwn, kai legete, Daimonion ecei.

7:34 Elhluqen o uioV tou anqrwpou esqiwn kai pinwn, kai legete, Idou, anqrwpoV fagoV kai oinopothV, telwnwn filoV kai amartwlwn.

7:35 Kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authV pantwn.

7:36 Hrwta de tiV auton twn Farisaiwn ina fagh met autou kai eiselqwn eiV thn oikian tou Farisaiou anekliqh.

7:37 Kai idou, gunh eh th polei, htiV hn amartwloV, epignousa oti anakeitai en th oikia tou Farisaiou, komisasa alabastron murou,

7:38 kai stasa para touV podaV autou opisw klaiousa, hrxato brecein touV podaV autou toiV dakrusi, kai taiV qrixi thV kefalhV authV exemasse, kai katefilei touV podaV autou, kai hleife tw murw.


7:39 Idwn de o FarisaioV o kalesaV auton eipen en eautw legwn, OutoV, ei hn profhthV, eginwsken an tiV kai potaph h gunh htiV aptetai autou, oti amartwloV esti.

7:40 Kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV auton, Simwn, ecw soi ti eipein. O de fhsi, Didaskale, eipe.

7:41 Duo creofeiletai hsan danisth tini o eiV wfeile dhnaria pentakosia, o de eteroV penthkonta.

7:42 Mh econtwn de autwn apodounai, amfoteroiV ecarisato. TiV oun autwn, eipe, pleion auton agaphsei;

7:43 apokriqeiV de o Simwn eipen, Upolambanw oti w to pleion ecarisato. O de eipen autw, OrqwV ekrinaV.

7:44 Kai strafeiV proV thn gunaika, tw Simwni efh, BlepeiV tauthn thn gunaika; eishlqon sou eiV thn oikian, udwr epi touV podaV mou ouk edwkaV auth de toiV dakrusin ebrexe mou touV podaV, kai taiV qrixi thV kefalhV authV exemaxe.

7:45 Filhma moi ouk edwkaV auth de, af hV eishlqon, ou dielipe katafilousa mou touV podaV.

7:46 Elaiw thn kefalhn mou ouk hleiyaV auth de murw hleiye mou touV podaV.

7:47 Ou carin, legw soi, afewntai ai amartiai authV ai pollai, oti hgaphse polu w de oligon afietai, oligon agapa.

7:48 Eipe de auth, Afewntai sou ai amartiai.

7:49 Kai hrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautoiV, TiV outoV estin oV kai amartiaV afihsin;

7:50 eipe de proV thn gunaika, H pistiV sou seswke se poreuou eiV eirhnhn.

 

 

8:1 Kai egeneto en tw kaqexhV, kai autoV diwdeue kata polin kai kwmhn, khrusswn kai euaggelizomenoV thn basileian tou Qeou kai oi dwdeka sun autw,


8:2 kai gunaikeV tineV ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn, Maria h kaloumenh Magdalhnh, af hV daimonia epta exelhluqei,

8:3 kai Iwanna gunh Couza epitropou Hrwdou, kai Sousanna, kai eterai pollai, aitineV dihkonoun autw apo twn uparcontwn autaiV.

8:4 SuniontoV de oclou pollou, kai twn kata polin epiporeuomenwn proV auton, eipe dia parabolhV,

8:5 Exhlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton, o men epese para thn odon, kai katepathqh, kai ta peteina tou ouranou katefagen auto.

8:6 Kai eteron epesen epi thn petran, kai fuen exhranqh, dia to mh ecein ikmada.

8:7 Kai eteron epesen en mesw twn akanqwn, kai sumfueisai ai akanqai apepnixan auto.

8:8 Kai eteron epesen epi thn ghn thn agaqhn, kai fuen epoihse karpon ekatontaplasiona. Tauta legwn efwnei, O ecwn wta akouein akouetw.

8:9 Ephrwtwn de auton oi maqhtai autou, legonteV, TiV eih h parabolh auth;

8:10 o de eipen, Umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV tou Qeou toiV de loipoiV en parabolaiV, ina bleponteV mh blepwsi, kai akouonteV mh suniwsin.

8:11 Esti de auth h parabolh o sporoV estin o logoV tou Qeou.

8:12 Oi de para thn odon eisin oi akouonteV, eita ercetai o diaboloV kai airei ton logon apo thV kardiaV autwn, ina mh pisteusanteV swqwsin.

8:13 Oi de epi thV petraV oi, otan akouswsi, meta caraV decontai ton logon, kai outoi rizan ouk ecousin, oi proV kairon pisteuousi, kai en kairw peirasmou afistantai.


8:14 To de eiV taV akanqaV peson, outoi eisin oi akousanteV, kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai, kai ou telesforousi.

8:15 To de en th kalh gh, outoi eisin oitineV en kardia kalh kai agaqh, akousanteV ton logon katecousi, kai karpoforousin en upomonh.

8:16 OudeiV de lucnon ayaV kaluptei auton skeuei, h upokatw klinhV tiqhsin, all epi lucniaV epitiqhsin, ina oi eisporeuomenoi blepwsi to fwV.

8:17 Ou gar esti krupton, o ou faneron genhsetai oude apokrufon, o ou gnwsqhsetai kai eiV faneron elqh.

8:18 Blepete oun pwV akouete oV gar an ech, doqhsetai autw kai oV an mh ech, kai o dokei ecein arqhsetai ap autou.

8:19 Paregenonto de proV auton h mhthr kai oi adelfoi autou, kai ouk hdunanto suntucein autw dia ton oclon.

8:20 Kai aphggelh autw, legontwn, H mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin exw, idein se qelonteV.

8:21 O de apokriqeiV eipe proV autouV, Mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin, oi ton logon tou Qeou akouonteV kai poiounteV auton.

8:22 Kai Egeneto en mia twn hmerwn, kai autoV enebh eiV ploion kai oi maqhtai autou, kai eipe proV autouV, Dielqwmen eiV to peran thV limnhV kai anhcqhsan.

8:23 Pleontwn de autwn afupnwse kai katebh lailay anemou eiV thn limnhn, kai suneplhrounto, kai ekinduneuon.

8:24 ProselqonteV de dihgeiran auton, legonteV, Epistata, epistata, apollumeqa. O de egerqeiV epetimhse tw anemw kai tw kludwni tou udatoV kai epausanto, kai egeneto galhnh.


8:25 Eipe de autoiV, Pou estin h pistiV umwn; fobhqenteV de eqaumasan, legonteV proV allhlouV, TiV ara outoV estin, oti kai toiV anemoiV epitassei kai tw udati, kai upakouousin autw;

8:26 Kai katepleusan eiV thn cwran twn Gadarhnwn, htiV estin antiperan thV GalilaiaV.

8:27 Exelqonti de autw epi thn ghn, uphnthsen autw anhr tiV ek thV polewV, oV eice daimonia ek cronwn ikanwn, kai imation ouk enedidusketo, kai en oikia ouk emenen, all en toiV mnhmasin.

8:28 Idwn de ton Ihsoun, kai anakraxaV, prosepesen autw, kai fwnh megalh eipe, Ti emoi kai soi, Ihsou, uie tou Qeou tou uyistou; deomai sou, mh me basanishV.

8:29 Parhggeile gar tw pneumati tw akaqartw exelqein apo tou anqrwpou polloiV gar cronoiV sunhrpakei auton, kai edesmeito alusesi kai pedaiV fulassomenoV, kai diarrhsswn ta desma hlauneto upo tou daimonoV eiV taV erhmouV.

8:30 Ephrwthse de auton o IhsouV, legwn, Ti soi estin onoma; o de eipe, legewn oti daimonia polla eishlqen eiV auton.

8:31 Kai parekaloun auton ina mh epitaxh autoiV eiV thn abusson apelqein.

8:32 Hn de ekei agelh coirwn ikanwn boskomenwh en tw orei kai parekaloun auton ina epitreyh autoiV eiV ekeinouV eiselqein. Kai epetreyen autoiV.

8:33 Exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqen eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn limnhn. Kai apepnigh.

8:34 IdonteV de oi boskonteV to gegenhmenon efugon, kai apelqonteV aphggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV.


8:35 Exhlqon de idein to gegonoV kai hlqon proV ton Ihsoun, kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exelhluqei, imatismenon kai swfronounta, para touV podaV tou Ihsou kai efobhqhsan.

8:36 Aphggeilan de autoiV kai oi idonteV pwV eswqh o daimonisqeiV.

8:37 Kai hrwthsan auton apan to plhqoV thV pericwrou twn Gadarhnwn apelqein ap autwn, oti fobw megalw suneiconto autoV de embaV eiV to ploion upestreyen.

8:38 Edeeto de autou o anhr af ou exelhluqei ta daimonia einai sun autw. Apeluse de auton o IhsouV legwn,

8:39 Upostrefe eiV ton oikon sou, kai dihgou osa epoihse soi o QeoV. Kai aphlqe, kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o IhsouV.

8:40 Egeneto de en tw upostreyai ton Ihsoun, apedexato auton o ocloV hsan gar panteV prosdokwnteV auton.

8:41 Kai idou, hlqen anhr w onoma IaeiroV, kai autoV arcwn thV sunagwghV uphrce, kai peswn para touV podaV tou Ihsou parekalei auton eiselqein eiV ton oikon autou

8:42 oti qugathr monogenhV hn autw wV etwn dwdeka, kai auth apeqnhsken. En de tw upagein auton oi ocloi sunepnigon auton.

8:43 Kai gunh ousa en rusei aimatoV apo etwn dwdeka, htiV eiV iatrouV prosanalwsasa olon ton bion ouk iscusen up oudenoV qerapeuqhnai,

8:44 proselqousa opisqen, hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paracrhma esth h rusiV tou aimatoV authV.

8:45 Kai eipen o IhsouV, Tis o ayamenoV mou; arnoumenwn de pantwn, eipen o PetroV kai oi met autou, Epistata, oi ocloi sunecousi se kai apoqlibousi, kai legeiV, TiV o ayamenoV mou;

8:46 o de IhsouV eipen, Hyato mou tiV egw gar egnwn dunamin exelqousan ap emou.


8:47 Idousa de h gunh oti ouk elaqe, tremousa hlqe, kai prospesousa autw, di hn aitian hyato autou aphggeilen autw enwpion pantoV tou laou, kai wV iaqh paracrhma.

8:48 O de eipen auth, Qarsei, qugater, h pistiV sou seswke se poreuou eiV eirhnhn.

8:49 Eti autou lalountoV, ercetai tiV para tou arcisunagwgou, legwn autw oti Teqnhken h qugathr sou mh skulle ton didaskalon.

8:50 O de IhsouV akousaV apekriqh autw, legwn, Mh fobou monon pisteue, kai swqhsetai.

8:51 Eiselqwn de eiV thn oikian, ouk afhken eiselqein, oudena, ei mh Petron kai Iakwbon kai Iwannhn, kai ton patera thV paidoV kai thn mhtera.

8:52 Eklaion de panteV, kai ekoptonto authn. O de eipe, Mh klaiete ouk apeqanen, alla kaqeudei.

8:53 kai kategelwn autou, eidoteV oti apeqanen.

8:54 AutoV de ekbalwn exw pantaV, kai krathsaV thV ceiroV authV, efwnhse legwn, H paiV egeirou.

8:55 Kai epestreye to pneuma authV, kai anesth paracrhma kai dietaxen auth doqhnai fagein.

8:56 Kai exesthsan oi goneiV authV o de parhggeilen autoiV mhdeni eipein to gegonoV.

 

 

9:1 SugkalesamenoV de touV dwdeka maqhtaV autou, edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia, kai nosouV qerapeuein.

9:2 Kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou Qeou, kai iasqai touV asqenountaV.

9:3 Kai eipe proV autouV, Mhden airete eiV thn odon mhte rabdouV, mhte phran, mhte arton, mhte argurion, mhte ana duo citwnaV ecein.

9:4 Kai eiV hn an oikian eiselqhte, ekei menete, kai ekeiqen exercesqe.


9:5 Kai osoi an mh dexwntai umaV, exercomenoi apo thV polewV ekeinhV kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinaxate eiV marturion ep autouV.

9:6 Exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV, euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou.

9:7 Hkouse de HrwdhV o tetrarchV ta ginomena up autou panta kai dihporei, dia to legesqai upo tinwn oti IwannhV eghgertai ek nekrwn

9:8 upo tinwn de oti HliaV efanh allwn de oti ProfhthV tiV twn arcaiwn anesth.

9:9 Kai eipen o HrwdhV, Iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV, peri ou egw akouw toiauta; kai ezhtei idein auton.

9:10 Kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan. Kai paralabwn autouV, upecwrhse kat idian eiV topon erhmon polewV kaloumenhV Bhqsaida.

9:11 Oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai dexamenoV autouV, elalei autoiV peri thV basileiaV tou Qeou, kai touV creian econtaV qerapeiaV iato.

9:12 H de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipon autw, Apoluson ton oclon, ina apelqonteV eiV taV kuklw kwmaV kai touV agrouV kataluswsi, kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen.

9:13 Eipe de proV autouV, Dote autoiV umeiV fagein. Oi de eipon, Ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo icqueV, ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata.

9:14 Hsan gar wsei andreV pentakiscilioi. Eipe de proV touV maqhtaV autou, Kataklinate autouV klisiaV ana penthkonta.

9:15 Kai epoihsan outw, kai aneklinan apantaV.


9:16 Labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV, anableyaV eiV ton ouranon, euloghsen autouV, kai kateklase, kai edidou toiV maqhtaiV paratiqenai tw oclw.

9:17 Kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn, kofinoi dwdeka.

9:18 Kai egeneto en tw einai auton proseucomenon katamonaV, sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV, legwn, Tina me legousin oi ocloi einai;

9:19 oi de apokriqenteV eipon, Iwannhn ton baptisthn alloi de Hlian alloi de, oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth.

9:20 Eipe de autoiV, UmeiV de tina me legete einai; apokriqeiV de o PetroV eipe, Ton criston tou Qeou.

9:21 O de epitimhsaV autoiV parhggeile mhdeni eipein touto,

9:22 eipwn oti Dei ton uion tou anqrwpou polla paqein, kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn, kai apoktanqhnai, kai th trith hmera egerqhnai.

9:23 Elege de proV pantaV, Ei tiV qelei opisw mou elqein, aparnhsasqw eauton, kai aratw ton stauron autou kaq hmeran, kai akolouqeitw moi.

9:24 OV gar an qelh thn yuchn autou swsai, apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou, outoV swsei authn.

9:25 Ti gar wfeleitai anqrwpoV, kerdhsaV ton kosmon olon, eauton de apolesaV h zhmiwqeiV;

9:26 oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV, touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai, otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn.

9:27 Legw de umin alhqwV, eisi tineV twn wde esthkotwn, oi ou mh geusontai qanatou, ewV an idwsi thn basileian tou Qeou.


9:28 Egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw, kai paralabwn ton Petron kai Iwannhn kai Iakwbon, anebh eiV to oroV proseuxasqai.

9:29 Kai egeneto, en tw proseucesqai auton, to eidoV tou proswpou autou eteron, kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn.

9:30 Kai idou, andreV duo sunelaloun autw, oitineV hsan MwshV kai HliaV,

9:31 oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn emelle plhroun en Ierousalhm.

9:32 O de PetroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou, kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw.

9:33 Kai egeneto, en tw diacwrizesqai autouV ap autou, eipen o PetroV proV ton Ihsoun, Epistata, kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV, mian soi, kai Mwsei mian, kai mian Hlia mh eidwV o legei.

9:34 Tauta de autou legontoV, egeneto nefelh kai epeskiasen autouV efobhqhsan de en tw ekeinouV eiselqein eiV thn nefelhn.

9:35 Kai fwnh egeneto ek thV nefelhV, legousa, OutoV estin o uioV mou o agaphtoV autou akouete.

9:36 Kai en tw genesqai thn fwnhn, eureqh o IhsouV monoV. Kai autoi esighsan, kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakasin.

9:37 Egeneto de en th exhV hmera, katelqontwn autwn apo tou orouV, sunhnthsen autw ocloV poluV.

9:38 Kai idou, anhr apo tou oclou anebohse, legwn, Didaskale, deomai sou, epibleyon epi ton uion mou, oti monogenhV esti moi

9:39 kai idou, pneuma lambanei auton, kai exaifnhV krazei, kai sparassei auton meta afrou, kai mogiV apocwrei ap autou, suntribon auton.


9:40 Kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto, kai ouk hdunhqhsan.

9:41 ApokriqeiV de o IhsouV eipen, W genea apistoV kai diestrammenh, ewV pote esomai proV umaV, kai anexomai umwn; prosagage wde ton uion sou.

9:42 Eti de prosercomenou autou, errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhse de o IhsouV tw pneumati tw akaqartw, kai iasato ton paida, kai apedwken auton tw patri autou.

9:43 Exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou Qeou. Pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoihsen o IhsouV, eipe proV touV maqhtaV autou,

9:44 Qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn.

9:45 Oi de hgnooun to rhma touto, kai hn parakekalummenon ap autwn, ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou.

9:46 Eishlqe de dialogismoV en autoiV, to tiV an eih meizwn autwn.

9:47 O de IhsouV eidwn ton dialogismon thV kardiaV autwn, epilabomenoV paidiou, esthsen auto par eautw,

9:48 kai eipen autoiV, OV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estai megaV.

9:49 ApokriqeiV de o IwannhV eipen, Epistata, eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton, oti ouk akolouqei meq hmwn.

9:50 Kai eipe proV auton o IhsouV, Mh kwluete oV gar ouk esti kaq umwn uper umwn estin.


9:51 Egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhyewV autou, kai autoV to proswpon autou esthrixe tou poreuesqai eiV Ierousalhm,

9:52 kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn Samareitwn, wste etoimasai autw.

9:53 Kai ouk edexanto auton, oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV Ierousalhm.

9:54 IdonteV de oi maqhtai autou IakwboV kai IwannhV eipon, Kurie, qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou, kai analwsai autouV, wV kai HliaV epoihse;

9:55 strafeiV de epetimhsen autoiV, kai eipen, Ouk oidate oiou pneumatoV este umeiV

9:56 o gar uioV tou anqrwpou ouk hlqe yucaV anqrwpwn apolesai, alla swsai. Kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn.

9:57 Egeneto de poreuomenwn autwn en th odw, eipe tiV proV auton, Akolouqhsw soi opou an aperch,

Kurie.

9:58 Kai eipen autw o IhsouV, Ai alwpekeV fwleouV ecousi, kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh.

9:59 Eipe de proV eteron, Akolouqei moi. O de eipe, Kurie, epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou.

9:60 Eipe de autw o IhsouV, AfeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou Qeou.

9:61 Eipe de kai eteroV, Akolouqhsw soi, Kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou.

9:62 Eipe de proV auton o IhsouV, OudeiV, epibalwn thn ceira autou ep arotron, kai blepwn eiV ta opisw, euqetoV estin eiV thn basileian tou Qeou.


 

 

10:1 Meta de tauta anedeixen o KurioV kai eterouV ebdomhkonta, kai apesteilen autouV ana duo pro proswpou autou eiV pasan polin kai topon ou emellen autoV ercesqai.

10:2 Elegen oun proV autouV, O men qerismoV poluV, oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou Kuriou tou qerismou, opwV ekballh ergataV eiV ton qerismon autou.

10:3 Upagete idou, egw apostellw umaV wV arnaV en mesw lukwn.

10:4 Mh bastazete balantion, mh phran, mhde upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe.

10:5 EiV hn d an oikian eiserchsqe, prwton legete, Eirhnh tw oikw toutw.

10:6 Kai ean men h ekei o uioV eirhnhV, epanapausetai ep auton h eirhnh umwn ei de mhge, ef umaV anakamyei.

10:7 En auth de th oikia menete, esqionteV kai pinonteV ta par autwn axioV gar o ergathV tou misqou autou esti. Mh metabainete ex oikiaV eiV oikian.

10:8 Kai eiV hn d an polin eiserchsqe, kai decwntai umaV, esqiete ta paratiqemena umin,

10:9 kai qerapeuete touV en auth asqeneiV, kai legete autoiV, Hggiken ef umaV h basileia tou Qeou.

10:10 EiV hn d an polin eiserchsqe, kai mh decwntai umaV, exelqonteV eiV taV plateiaV authV eipate,

10:11 Kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek thV polewV umwn apomassomeqa umin plhn touto ginwskete, oti hggiken ef umaV h basileia tou Qeou.

10:12 Legw de umin, oti SodomoiV en th hmera ekeinh anektoteron estai, h th polei ekeinh.

10:13 Ouai soi, Corazin, ouai soi, Bhqsaida oti ei en Turw kai Sidwni egenonto ai dunameiV ai genomenai en umin, palai an en sakkw kai spodw kaqhmenai metenohsan.

10:14 Plhn Turw kai Sidwni anektoteron estai en th krisei, h umin.


10:15 Kai su, Kapernaoum, h ewV tou ouranou uywqeisa, ewV adou katabibasqhsh.

10:16 O akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umaV eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me.

10:17 Upestreyan de oi ebdomhkonta meta caraV, legonteV, Kurie, kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou.

10:18 Eipe de autoiV, Eqewroun ton Satanan wV astraphn ek tou ouranou pesonta.

10:19 Idou, didwmi umin thn exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn, kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou kai ouden umaV ou mh adikhsei.

10:20 Plhn en toutw mh cairete oti ta pneumata umin upotassetai cairete de mallon oti ta onomata umwn egrafh en toiV ouranoiV.

10:21 En auth th wra hgalliasato tw pneumati o IhsouV, kai eipen, Exomologoumai soi, pater, Kurie tou ouranou kai thV ghV, oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn, kai apekaluyaV auta nhpioiV nai, o pathr, oti outwV egeneto eudokia emprosqen sou.

10:22 Panta paredoqh moi upo tou patroV mou kai oudeiV ginwskei tiV estin o uioV, ei mh o pathr, kai tiV estin o pathr, ei mh o uioV, kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai.

10:23 Kai strafeiV proV touV maqhtaV kat idian eipe, Makarioi oi ofqalmoi oi bleponteV a blepete.

10:24 Legw gar umin, oti polloi profhtai kai basileiV hqelhsan idein a umeiV blepete, kai ouk eidon kai akousai a akouete, kai ouk hkousan.

10:25 Kai idou, nomikoV tiV anesth, ekpeirazwn auton, kai legwn, Didaskale, ti poihsaV zwhn aiwnion klhronomhsw;


10:26 o de eipe proV auton, En tw nomw ti gegraptai; pwV anaginwskeiV;

10:27 o de apokriqeiV eipen, AgaphseiV Kurion ton Qeon sou, ex olhV thV kardiaV sou, kai ex olhV thV yuchV sou, kai ex olhV thV iscuoV sou, kai ex olhV thV dianoiaV sou kai ton plhsion sou wV seauton.

10:28 Eipe de autw, OrqwV apekriqhV touto poiei, kai zhsh.

10:29 O de qelwn dikaioun eauton eipe proV ton Ihsoun, Kai tiV esti mou plhsion;

10:30 upolabwn de o IhsouV eipen, AnqrwpoV tiV katebainen apo Ierousalhm eiV Iericw, kai lhstaiV periepesen, oi kai ekdusanteV auton kai plhgaV epiqenteV aphlqon, afenteV hmiqanh tugcanonta.

10:31 Kata sugkurian de iereuV tiV katebainen en th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen.

10:32 OmoiwV de kai LeuithV genomenoV kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqe.

10:33 SamareithV de tiV odeuwn hlqe kat auton, kai idwn auton esplagcnisqh,

10:34 kai proselqwn katedhse ta traumata autou, epicewn elaion kai oinon epibibasaV de auton epi to idion kthnoV, hgagen auton eiV pandoceion, kai epemelhqh autou.

10:35 Kai epi thn aurion exelqwn, ekbalwh duo dhnaria edwke tw pandocei, kai eipen autw, Epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshV, egw en tw epanercesqai me apodwsw soi.

10:36 TiV oun toutwn twn triwn dokei soi plhsion gegonenai tou empesontoV eiV touV lhstaV;

10:37 o de eipen, O poihsaV to eleoV met autou. Eipen oun autw o IhsouV, Poreuou, kai su poiei omoiwV.


10:38 Egeneto de en tw poreuesqai autouV, kai autoV eishlqen eiV kwmhn tina gunh de tiV onomati Marqa upedexato auton eiV ton oikon authV.

10:39 Kai thde hn adelfh kaloumenh Maria, h kai parakaqisasa para touV podaV tou Ihsou hkoue ton logon autou.

10:40 H de Marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipe, Kurie, ou melei soi oti h adelfh mou monhn me katelipe diakonein; eipe oun auth ina moi sunantilabhtai.

10:41 ApokriqeiV de eipen auth o IhsouV, Marqa, Marqa, merimnaV kai turbazh peri polla

10:42 enoV de esti creia Maria de thn agaqhn merida exelexato, htiV ouk afaireqhsetai ap authV.

 

11:1 Kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon, wV epausato, eipe tiV twn maqhtwn autou proV auton, Kurie, didaxon hmaV proseucesqai, kaqwV kai IwannhV edidaxe touV maqhtaV autou.

11:2 Eipe de autoiV, Otan proseuchsqe, legete, pater hmwn o en toiV ouranoiV, agiasqhtw to onoma sou. Elqetw h basileia sou. Genhqhtw to qelhma sou, wV en ouranw, kai epi thV ghV.

11:3 Ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran.

11:4 Kai afeV hmin taV amartiaV hmwn, kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin. Kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon, alla rusai hmaV apo tou ponhrou.

11:5 Kai eipe proV autouV, TiV ex umwn exei filon, kai poreusetai proV auton mesonuktiou, kai eiph autw, File, crhson moi treiV artouV,

11:6 epeidh filoV mou paregeneto ex odou proV me, kai ouk ecw o paraqhsw autw

11:7 kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph, Mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai, kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi.


11:8 Legw umin, ei kai ou dwsei autw anastaV, dia to einai autou filon, dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oswn crhzei.

11:9 Kagw umin legw, Aiteite, kai doqhsetai umin zhteite, kai eurhsete krouete, kai anoighsetai umin.

11:10 PaV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai.

11:11 Tina de umwn ton patera aithsei o uioV arton, mh liqon epidwsei autw; ei kai icqun, mh anti icquoV

ofin epidwsei autw;

11:12 h kai ean aithsh won, mh epidwsei autw skorpion;

11:13 ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate agaqa domata didonai toiV teknoiV umwn, posw mallon o pathr o ex ouranou dwsei Pneuma Agion toiV aitousin auton;

11:14 Kai hn ekballwn daimonion, kai auto hn kwfon. Egeneto de, tou daimoniou exelqontoV, elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi.

11:15 TineV de ex autwn eipon, En Beelzeboul arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia.

11:16 Eteroi de peirazonteV shmeion par autou ezhtoun ex ouranou.

11:17 AutoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV, Pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon, piptei.

11:18 Ei de kai o SatanaV ef eauton diemerisqh, pwV staqhsetai h basileia autou; oti legete, en Beelzeboul ekballein me ta daimonia.

11:19 Ei de egw en Beelzeboul ekballw ta daimonia, oi uioi umwn en tini ekballousi; dia touto kritai umwn autoi esontai.

11:20 Ei de en daktulw Qeou ekballw ta daimonia, ara efqasen ef umaV h basileia tou Qeou.

11:21 Otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn, en eirhnh esti ta uparconta autou


11:22 epan de o iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton, thn panoplian autou airei ef h epepoiqei, kai ta skula autou diadidwsin.

11:23 O mh wn met emou kat emou esti kai o mh sunagwn met emou skorpizei.

11:24 Otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou, diercetai di anudrwn topwn, zhtoun anapausin kai mh euriskon legei, Upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon.

11:25 Kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon.

11:26 Tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou, kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn.

11:27 Egeneto de en tw legein auton tauta, eparasa tiV gunh fwnhn ek tou oclou eipen autw, Makaria h koilia h bastasasa se, kai mastoi ouV eqhlasaV.

11:28 AutoV de eipe, Menounge makarioi oi akouonteV ton logon tou Qeou kai fulassonteV auton.

11:29 Twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein, H genea auth ponhra esti shmeion epizhtei, kai shmeion ou doqhsetai auth, ei mh to shmeion Iwna tou profhtou.

11:30 KaqwV gar egeneto IwnaV shmeion toiV NineuitaiV, outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth.

11:31 Basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV, kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian SolomwntoV, kai idou, pleion SolomwntoV wde.

11:32 AndreV Nineui anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV, kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma Iwna, kai idou, pleion Iwna wde.


11:33 OudeiV de lucnon ayaV eiV krupton tiqhsin, oude upo ton modion, all epi thn lucnian, ina oi eisporeuomenoi to feggoV blepwsin.

11:34 O lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV otan oun o ofqalmoV sou aplouV h, kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h, kai to swma sou skoteinon.

11:35 Skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin.

11:36 Ei oun to swma sou olon fwteinon, mh econ ti meroV skoteinon, estai fwteinon olon, wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se.

11:37 En de tw lalhsai, hrwta auton FarisaioV tiV opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen.

11:38 O de FarisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou.

11:39 Eipe de o KurioV proV auton, Nun umeiV oi Farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete, to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV.

11:40 AfroneV, ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihse;

11:41 plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou, panta kaqara umin estin.

11:42 All ouai umin toiV FarisaioiV, oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon, kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou Qeou tauta edei poihsai, kakeina mh afienai.

11:43 Ouai umin toiV FarisaioiV, oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV, kai touV aspasmouV en taiV agoraiV.

11:44 Ouai umin, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, oti este wV ta mnhmeia ta adhla, kai oi anqrwpoi oi peripatounteV epanw ouk oidasin.


11:45 ApokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw, Didaskale, tauta legwn kai hmaV ubrizeiV.

11:46 O de eipe, Kai umin toiV nomikoiV ouai, oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta, kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV.

11:47 Ouai umin, oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn, oi de patereV umwn apekteinan autouV.

11:48 Ara martureite kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV, umeiV de oikodomeite autwn ta mnhmeia.

11:49 Dia touto kai h sofia tou Qeou eipen, Apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV, kai ex autwn apoktenousi kai ekdiwxousin

11:50 ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekcunomenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV,

11:51 apo tou aimatoV Abel ewV tou aimatoV Zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai, legw umin, ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV.

11:52 Ouai umin toiV nomikoiV, oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqete, kai touV eisercomenouV ekwlusate.

11:53 LegontoV de autou tauta proV autouV, hrxanto oi grammateiV kai oi Farisaioi deinwV enecein, kai apostomatizein auton peri pleionwn,

11:54 enedreuonteV auton, kai zhtounteV qhreusai ti ek tou stomatoV autou, ina kathgorhswsin autou.

 

 

12:1 En oiV episunacqeiswn twn muriadwn tou oclou, wste katapatein allhlouV, hrxato legein proV touV maqhtaV autou prwton, Prosecete eautoiV apo thV zumhV twn Farisaiwn, htiV estin upokrisiV.

12:2 Ouden de sugkekalummenon estin, o ouk apokalufqhsetai, kai krupton, o ou gnwsqhsetai.


12:3 Anq wn osa en th skotia eipate, en tw fwti akousqhsetai kai o proV to ouV elalhsate en toiV tameioiV, khrucqhsetai epi twn dwmatwn.

12:4 Legw de umin toiV filoiV mou, Mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma, kai meta tauta mh econtwn perissoteron ti poihsai.

12:5 Upodeixw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai exousian econta embalein eiV thn geennan nai, legw umin, touton fobhqhte.

12:6 Ouci pente strouqia pwleitai assariwn duo; kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou Qeou.

12:7 Alla kai ai triceV thV kefalhV umwn pasai hriqmhntai. Mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete.

12:8 Legw de umin, PaV oV an omologhsh en emoi emprosqen twn anqrwpwn, kai o uioV tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou Qeou

12:9 o de arnhsamenoV me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou Qeou.

12:10 Kai paV oV erei logon eiV ton uion tou anqrwpou, afeqhsetai autw tw de eiV to Agion Pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai.

12:11 Otan de prosferwsin umaV epi taV sunagwgaV kai taV arcaV kai taV exousiaV, mh merimnate pwV h ti apologhshsqe, h ti eiphte

12:12 to gar Agion Pneuma didaxei umaV en auth th wra, a dei eipein.

12:13 Eipe de tiV autw ek tou oclou, Didaskale, eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian.

12:14 O de eipen autw, Anqrwpe, tiV me katesthse dikasthn h meristhn ef umaV;


12:15 eipe de proV autouV, Orate kai fulassesqe apo thV pleonexiaV oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autou estin ek twn uparcontwn autou.

12:16 Eipe de parabolhn proV autouV, legwn, Anqrwpou tinoV plousiou euforhsen h cwra

12:17 kai dielogizeto en eautw legwn, Ti poihsw, oti ouk ecw pou sunaxw touV karpouV mou;

12:18 kai eipe, Touto poihsw kaqelw mou taV apoqhkaV, kai meizonaV oikodomhsw, kai sunaxw ekei panta ta genhmata mou kai ta agaqa mou.

12:19 Kai erw th yuch mou, Yuch, eceiV polla agaqa keimena eiV eth polla anapauou, fage, pie, eufrainou.

12:20 Eipe de autw o QeoV, Afrwn, tauth th nukti thn yuchn sou apaitousin apo sou a de htoimasaV, tini estai;

12:21 outwV o qhsaurizwn eautw, kai mh eiV Qeon ploutwn.

12:22 Eipe de proV touV maqhtaV autou, Dia touto umin legw, mh merimnate th yuch umwn, ti faghte mhde tw swmati, ti endushsqe.

12:23 H yuch pleion esti thV trofhV, kai to swma tou endumatoV.

12:24 katanohsate touV korakaV, oti ou speirousin, oude qerizousin, oiV ouk esti tameion oude apoqhkh, kai o QeoV trefei autouV posw mallon umeiV diaferete twn peteinwn;

12:25 tiV de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena;

12:26 ei oun oute elaciston dunasqe, ti peri twn loipwn merimnate;

12:27 katanohsate ta krina pwV auxanei ou kopia, oude nhqei legw de umin, oude Solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn.


12:28 Ei de ton corton en tw agrw shmeron onta, kai aurion eiV klibanon ballomenon, o QeoV outwV amfiennusi, posw mallon umaV, oligopistoi;

12:29 kai umeiV mh zhteite ti faghte, h ti pihte kai mh metewrizesqe.

12:30 Tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtei umwn de o pathr oiden oti crhzete toutwn.

12:31 Plhn zhteite thn basileian tou Qeou, kai tauta panta prosteqhsetai umin.

12:32 Mh fobou, to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian.

12:33 Pwlhsate ta uparconta umwn kai dote elehmosunhn. Poihsate eautoiV balantia mh palaioumena, qhsauron anekleipton en toiV ouranoiV, opou klepthV ouk eggizei, oude shV diafqeirei

12:34 opou gar estin o qhsauroV umwn, ekei kai h kardia umwn estai.

12:35 Estwsan umwn ai osfueV periezwsmenai, kai oi lucnoi kaiomenoi

12:36 kai umeiV omoioi anqrwpoiV prosdecomenoiV ton kurion eautwn, pote analusei ek twn gamwn, ina, elqontoV kai krousantoV, euqewV anoixwsin autw.

12:37 Makarioi oi douloi ekeinoi, ouV elqwn o kurioV eurhsei grhgorountaV amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autouV, kai parelqwn diakonhsei autoiV.

12:38 Kai ean elqh en th deutera fulakh, kai en th trith fulakh elqh, kai eurh outw, makarioi eisin oi douloi ekeinoi.

12:39 Touto de ginwskete, oti ei hdei o oikodespothV poia wra o klepthV ercetai, egrhgorhsen an, kai ouk an afhke diorughnai ton oikon autou.


12:40 Kai umeiV oun ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai.

12:41 Eipe de autw o PetroV, Kurie, proV hmaV thn parabolhn tauthn legeiV, h kai proV pantaV;

12:42 eipe de o KurioV, TiV ara estin o pistoV oikonomoV kai fronimoV, on katasthsei o kurioV epi thV qerapeiaV autou, tou didonai en kairw to sitometrion;

12:43 makarioV o douloV ekeinoV, on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV.

12:44 AlhqwV legw umin oti epi pasi toiV uparcousin autou katasthsei auton.

12:45 Ean de eiph o douloV ekeinoV en th kardia autou, Cronizei o kurioV mou ercesqai, kai arxhtai tuptein touV paidaV kai taV paidiskaV, esqiein te kai pinein kai mequskesqai

12:46 hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka, kai en wra h ou ginwskei kai dicotomhsei auton, kai to meroV autou meta twn apistwn qhsei.

12:47 EkeinoV de o douloV o gnouV to qelhma tou kuriou eautou, kai mh etoimasaV mhde poihsaV proV to qelhma autou, darhsetai pollaV

12:48 o de mh gnouV, poihsaV de axia plhgwn, darhsetai oligaV. Panti de w edoqh polu, polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu, perissoteron aithsousin auton.

12:49 Pur hlqon balein eiV thn ghn, kai ti qelw ei hdh anhfqh;

12:50 baptisma de ecw baptisqhnai, kai pwV sunecomai ewV ou telesqh.

12:51 Dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh; ouci, legw umin, all h diamerismon.

12:52 Esontai gar apo tou nun pente en oikw eni diamemerismenoi, treiV epi dusi, kai duo epi trisi.

12:53 Diamerisqhsetai pathr ef uiw, kai uioV epi patri mhthr epi qugatri, kai qugathr epi mhtri penqera epi thn numfhn authV, kai numfh epi thn penqeran authV.

12:54 Elege de kai toiV ocloiV, Otan idhte thn nefelhn anatellousan apo dusmwn, euqewV legete OmbroV ercetai kai ginetai outw.

12:55 Kai otan noton pneonta, legete oti Kauswn estai kai ginetai.

12:56 Upokritai, to proswpon tou ouranou kai thV ghV oidate dokimazein ton de kairon touton pwV ou dokimazete;

12:57 ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion;

12:58 wV gar upageiV meta tou antidikou sou ep arconta, en th odw doV ergasian aphllacqai ap autou mhpote katasurh se proV ton krithn, kai o krithV se paradw tw praktori, kai o praktwr se ballh eiV fulakhn.

12:59 Legw soi, ou mh exelqhV ekeiqen, ewV ou kai to escaton lepton apodwV.

 

 

13:1 Parhsan de tineV en autw tw kairw apaggellonteV autw peri twn Galilaiwn, wn to aima PilatoV emixe meta twn qusiwn autwn.

13:2 Kai apokriqeiV o IhsouV eipen autoiV, Dokeite oti oi Galilaioi outoi amartwloi para pantaV touV GalilaiouV egenonto, oti toiauta peponqasin;

13:3 ouci, legw umin all ean mh metanohte, panteV wsautwV apoleisqe.

13:4 H ekeinoi oi deka kai oktw, ef ouV epesen o purgoV en tw Silwam kai apekteinen autouV, dokeite oti outoi ofeiletai egenonto para pantaV anqrwpouV touV katoikountaV en Ierousalhm;

13:5 ouci, legw umin all ean mh metanohte, panteV omoiwV apoleisqe.


13:6 Elege de tauthn thn parabolhn Sukhn eice tiV en tw ampelwni autou pefuteumenhn kai hlqe karpon zhtwn en auth, kai ouc euren.

13:7 Eipe de proV ton ampelourgon, idou, tria eth ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth, kai ouc euriskw ekkoyon authn inati kai thn ghn katargei;

13:8 o de apokriqeiV legei autw, Kurie, afeV authn kai touto to etoV, ewV otou skayw peri authn, kai balw koprian

13:9 kan men poihsh karpon ei de mhge, eiV to mellon ekkoyeiV authn.

13:10 Hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en toiV sabbasi

13:11 kai idou, gunh hn pneuma ecousa asqeneiaV eth deka kai oktw, kai hn sugkuptousa, kai mh dunamenh anakuyai eiV to panteleV.

13:12 Idwn de authn o IhsouV prosefwnhse, kai eipen auth, Gunai, apolelusai thV asqeneiaV sou.

13:13 Kai epeqhken auth taV ceiraV kai paracrhma anwrqwqh, kai edoxaze ton Qeon.

13:14 ApokriqeiV de o arcisunagwgoV, aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o IhsouV, elege tw oclw, Ex hmerai eisin en aiV dei ergazesqai en tautaiV oun ercomenoi qerapeuesqe, kai mh th hmera tou sabbatou.

13:15 Apekriqh oun autw o KurioV, kai eipen,Upokrita, ekastoV umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo thV fatnhV, kai apagagwn potizei;

13:16 tauthn de, qugatera Abraam ousan, hn edhsen o SatanaV, idou, deka kai oktw eth, ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou;

13:17 kai tauta legontoV autou, kathscunonto panteV oi antikeimenoi autw kai paV o ocloV ecairen epi pasi toiV endoxoiV toiV ginomenoiV up autou.


13:18 Elege de, Tini omoia estin h basileia tou Qeou; kai tini omoiwsw authn;

13:19 omoia esti kokkw sinapewV, on labwn anqrwpoV ebalen eiV khpon eautou kai huxhse, kai egeneto eiV dendron mega, kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toiV kladoiV autou.

13:20 Kai palin eipe, Tini omoiwsw thn basileian tou Qeou;

13:21 omoia esti zumh, hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria, ewV ou ezumwqh olon.

13:22 Kai dieporeueto kata poleiV kai kwmaV didaskwn, kai poreian poioumenoV eiV Ierousalhm.

13:23 eipe de tiV autw, Kurie, ei oligoi oi swzomenoi; o de eipe proV autouV,

13:24 Agwnizesqe eiselqein dia thV stenhV pulhV oti polloi, legw umin, zhthsousin eiselqein, kai ouk iscusousin.

13:25 Af ou an egerqh o oikodespothV kai apokleish thn quran, kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran, legonteV, Kurie, Kurie, anoixon hmin kai apokriqeiV erei umin, Ouk oida umaV, poqen este

13:26 tote arxesqe legein, Efagomen enwpion sou kai epiomen, kai en taiV plateiaiV hmwn edidaxaV.

13:27 Kai erei, Legw umin, ouk oida umaV poqen este aposthte ap emou panteV oi ergatai thV adikiaV.

13:28 Ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn, otan oyhsqe Abraam kai Isaak kai Iakwb kai pantaV touV profhtaV en th basileia tou Qeou, umaV de ekballomenouV exw.

13:29 Kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn, kai apo borra kai notou, kai anakliqhsontai en th basileia tou Qeou.


13:30 Kai idou, eisin escatoi oi esontai prwtoi, kai eisi prwtoi oi esontai escatoi.

13:31 En auth th hmera proshlqon tineV Farisaioi, legonteV autw, Exelqe kai poreuou enteuqen, oti HrwdhV qelei se apokteinai.

13:32 Kai eipen autoiV PoreuqenteV eipate th alwpeki tauth, idou, ekballw daimonia kai iaseiV epitelw shmeron kai aurion, kai th trith teleioumai.

13:33 Plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw Ierousalhm.

13:34 Ierousalhm, Ierousalhm, h apokteinousa touV profhtaV, kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn, posakiV hqelhsa episunaxai ta tekna sou, on tropon orniV thn eauthV nossian upo taV pterugaV, kai ouk hqelhsate.

13:35 Idou, afietai umin o oikoV umwn erhmoV amhn de legw umin oti Ou mh me idhte ewV an hxh, ote eiphte, EuloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou.

 

 

14:1 Kai egeneto en tw elqein auton eiV oikon tinoV twn arcontwn twn Farisaiwn sabbatw fagein arton, kai autoi hsan parathroumenoi auton.

14:2 Kai idou, anqrwpoV tiV hn udrwpikoV emprosqen autou.

14:3 Kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV touV nomikouV kai FarisaiouV, legwn, Ei exesti tw sabbatw qerapeuein;

14:4 oi de hsucasan. Kai epilabomenoV iasato auton, kai apeluse.

14:5 Kai apokriqeiV proV autouV eipe, TinoV umwn onoV h bouV eiV frear empeseitai, kai ouk euqewV anaspasei auton en th hmera tou sabbatou;

14:6 kai ouk iscusan antapokriqhnai autw proV tauta.


14:7 Elege de proV touV keklhmenouV parabolhn, epecwn pwV taV prwtoklisiaV exelegonto, legwn proV autouV,

14:8 Otan klhqhV upo tinoV eiV gamouV, mh katakliqhV eiV thn prwtoklisian mhpote entimoteroV sou h keklhmenoV up autou,

14:9 kai elqwn o se kai auton kalesaV erei soi, DoV toutw topon kai tote arxh met aiscunhV ton escaton topon katecein.

14:10 All otan klhqhV, poreuqeiV anapeson eiV ton escaton topon ina, otan elqh o keklhkwV se, eiph soi, File, prosanabhqi anwteron tote estai soi doxa enwpion twn sunanakeimenwn soi.

14:11 Oti paV o uywn eauton tapeinwqhsetai, kai o tapeinwn eauton uywqhsetai.

14:12 Elege de kai tw keklhkoti auton, Otan poihV ariston h deipnon, mh fwnei touV filouV sou, mhde touV adelfouV sou, mhde touV suggeneiV sou, mhde geitonaV plousiouV mhpote kai autoi se antikaleswsi, kai genhtai soi antapodoma.

14:13 All otan poihV dochn, kalei ptwcouV, anaphrouV, cwlouV, tuflouV

14:14 kai makarioV esh, oti ouk ecousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn.

14:15 AkousaV de tiV twn sunanakeimenwn tauta eipen autw, MakarioV, oV fagetai arton en th basileia tou Qeou.

14:16 O de eipen autw, AnqrwpoV tiV epoihse deipnon mega, kai ekalese pollouV

14:17 kai apesteile ton doulon autou th wra tou deipnou eipein toiV keklhmenoiV, Ercesqe, oti hdh etoima esti panta.


14:18 Kai hrxanto apo miaV paraiteisqai panteV. O protoV eipen autw, Agron hgorasa, kai ecw anagkhn exelqein kai idein auton erwtw se, ece me parhthmenon.

14:19 Kai eteroV eipe, Zeugh bown hgorasa pente, kai poreuomai dokimasai auta erwtw se, ece me parhthmenon.

14:20 Kai eteroV eipe, Gunaika eghma, kai dia touto ou dunamai elqein.

14:21 Kai paragenomenoV o douloV ekeinoV aphggeile tw kuriw autou tauta. Tote orgisqeiV o oikodespothV eipe tw doulw autou, Exelqe tacewV eiV taV plateiaV kai rumaV thV polewV, kai touV ptwcouV kai anaphrouV kai cwlouV kai tuflouV eisagage wde.

14:22 Kai eipen o douloV Kurie, gegonen wV epetaxaV, kai eti topoV esti.

14:23 Kai eipen o kurioV proV ton doulon, Exelqe eiV taV odouV kai fragmouV, kai anagkason eiselqein, ina gemisqh o oikoV mou.

14:24 Legw gar umin oti oudeiV twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou.

14:25 Suneporeuonto de autw ocloi polloi kai strafeiV eipe proV autouV,

14:26 Ei tiV ercetai proV me, kai ou misei ton patera eautou, kai thn mhtera, kai thn gunaika, kai ta tekna, kai touV adelfouV kai taV adelfaV, eti de kai thn eautou yuchn, ou dunatai mou maqhthV einai.

14:27 Kai ostiV ou bastazei ton stauron autou kai ercetai opisw mou, ou dunatai mou einai maqhthV.

14:28 TiV gar ex umwn, qelwn purgon oikodomhsai, ouci prwton kaqisaV yhfizei thn dapanhn, ei ecei ta proV apartismon;


14:29 ina mhpote, qentoV autou qemelion kai mh iscuontoV ektelesai, panteV oi qewrounteV arxwntai empaizein autw,

14:30 legonteV oti OutoV o anqrwpoV hrxato oikodomein, kai ouk iscusen ektelesai.

14:31 H tiV basileuV poreuomenoV sumbalein eterw basilei eiV polemon ouci kaqisaV prwton bouleuetai ei dunatoV estin en deka ciliasin apanthsai tw meta eikosi ciliadwn ercomenw ep auton;

14:32 ei de mhge, eti autou porrw ontoV, presbeian aposteilaV erwta ta proV eirhnhn.

14:33 OutwV oun paV ex umwn oV ouk apotassetai pasi toiV eautou uparcousin, ou dunatai mou einai maqhthV.

14:34 Kalon to alaV ean de to alaV mwranqh, en tini artuqhsetai;

14:35 oute eiV ghn oute eiV koprian euqeton estin exw ballousin auto. O ecwn wta akouein akouetw.

 

 

15:1 Hsan de eggizonteV autw panteV oi telwnai kai oi amartwloi, akouein autou.

15:2 Kai diegogguzon oi Farisaioi kai oi grammateiV legonteV oti OutoV amartwlouV prosdecetai, kai sunesqiei autoiV.

15:3 Eipe de proV autouV thn parabolhn tauthn, legwn,

15:4 TiV anqrwpoV ex umwn ecwn ekaton probata, kai apolesaV en ex autwn, ou kataleipei ta ennenhkontaennea en th erhmw, kai poreuetai epi to apolwloV, ewV eurh auto;

15:5 kai eurwn epitiqhsin epi touV wmouV eautou cairwn.

15:6 Kai elqwn eiV ton oikon, sugkalei touV filouV kai touV geitonaV, legwn autoiV, Sugcarhte moi, oti euron to probaton mou to apolwloV.


15:7 Legw umin oti outw cara estai en tw ouranw epi eni amartwlw metanoounti, h epi ennenhkontaennea dikaioiV, oitineV ou creian ecousi metanoiaV.

15:8 H tiV gunh dracmaV ecousa deka, ean apolesh dracmhn mian, ouci aptei lucnon, kai saroi thn oikian, kai zhtei epimelwV ewV otou eurh;

15:9 kai eurousa sugkaleitai taV filaV kai taV geitonaV, legousa, Sugcarhte moi, oti euron thn dracmhn hn apwlesa.

15:10 Outw, legw umin, cara ginetai enwpion twn aggelwn tou Qeou epi eni amartwlw metanoounti.

15:11 Eipe de, AnqrwpoV tiV eice duo uiouV

15:12 kai eipen o newteroV autwn tw patri, Pater, doV moi to epiballon meroV thV ousiaV. Kai dieilen autoiV ton bion.

15:13 Kai met ou pollaV hmeraV sunagagwn apanta o newteroV uioV apedhmhsen eiV cwran makran, kai ekei dieskorpise thn ousian autou, zwn aswtwV.

15:14 DapanhsantoV de autou panta, egeneto limoV iscuroV kata thn cwran ekeinhn, kai autoV hrxato ustereisqai.

15:15 Kai poreuqeiV ekollhqh eni twn politwn thV cwraV ekeinhV kai epemyen auton eiV touV agrouV autou boskein coirouV.

15:16 Kai epequmei gemisai thn koilian autou apo twn keratiwn wn hsqion oi coiroi kai oudeiV edidou autw.

15:17 EiV eauton de elqwn eipe, Posoi misqioi tou patroV mou perisseuousin artwn, egw de limw apollumai

15:18 anastaV poreusomai proV ton patera mou, kai erw autw, Pater, hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou

15:19 kai ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou poihson me wV ena twn misqiwn sou.


15:20 Kai anastaV hlqe proV ton patera eautou. Eti de autou makran apecontoV, eiden auton o pathr autou, kai esplagcnisqh, kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou, kai katefilhsen auton.

15:21 Eipe de autw o uioV, Pater, hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou, kai ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou.

15:22 Eipe de o pathr proV touV doulouV autou, Exenegkate thn stolhn thn prwthn kai endusate auton, kai dote daktulion eiV thn ceira autou, kai upodhmata eiV touV podaV

15:23 kai enegkanteV ton moscon ton siteuton qusate, kai fagonteV eufranqwmen

15:24 oti outoV o uioV mou nekroV hn, kai anezhse kai apolwlwV hn, kai eureqh. Kai hrxanto eufrainesqai.

15:25 Hn de o uioV autou o presbuteroV en agrw kai wV ercomenoV hggise th oikia, hkouse sumfwniaV kai corwn.

15:26 Kai proskalesamenoV ena twn paidwn, epunqaneto ti eih tauta.

15:27 O de eipen autw oti O adelfoV sou hkei kai equsen o pathr sou ton moscon ton siteuton, oti ugiainonta auton apelaben.

15:28 Wrgisqh de, kai ouk hqelen eiselqein o oun pathr autou exelqwn parekalei auton.

15:29 O de apokriqeiV eipe tw patri, Idou, tosauta eth douleuw soi, kai oudepote entolhn sou parhlqon, kai emoi oudepote edwkaV erifon, ina meta twn filwn mou eufranqw.

15:30 Ote de o uioV sou outoV o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen, equsaV autw ton moscon ton siteuton.


15:31 O de eipen autw, Teknon, su pantote met emou ei, kai panta ta ema sa estin.

15:32 Eufranqhnai de kai carhnai edei oti o adelfoV sou outoV nekroV hn, kai anezhse kai apolwlwV hn, kai eureqh.

 

 

16:1 Elege de kai proV touV maqhtaV autou, AnqrwpoV tiV hn plousioV, oV eicen oikonomon kai outoV dieblhqh autw wV diaskorpizwn ta uparconta autou.

16:2 Kai fwnhsaV auton eipen autw, Ti touto akouw peri sou; apodoV ton logon thV oikonomiaV sou ou gar dunhsh eti oikonomein.

16:3 Eipe de en eautw o oikonomoV, Ti poihsw, oti o kurioV mou afaireitai thn oikonomian ap emou; skaptein ouk iscuw, epaitein aiscunomai.

16:4 Egnwn ti poihsw, ina, otan metastaqw thV oikonomiaV, dexwntai me eiV touV oikouV autwn.

16:5 Kai proskalesamenoV ena ekaston twn creofeiletwn tou kuriou eautou, elege tw prwtw, Poson ofeileiV tw kuriw mou;

16:6 o de eipen, Ekaton batouV elaiou. Kai eipen autw, Dexai sou to gramma, kai kaqisaV tacewV grayon penthkonta.

16:7 Epeita eterw eipe, Su de poson ofeileiV; o de eipen, Ekaton korouV sitou. Kai legei autw, Dexai sou to gramma, kai grayon ogdohkonta.

16:8 Kai ephnesen o kurioV ton oikonomon thV adikiaV oti fronimwV epoihsen oti oi uioi tou aiwnoV toutou fronimwteroi uper touV uiouV tou fwtoV eiV thn genean eautwn eisi.

16:9 Kagw umin legw, Poihsate eautoiV filouV ek tou mamwna thV adikiaV, ina, otan ekliphte, dexwntai umaV eiV taV aiwniouV skhnaV.


16:10 O pistoV en elacistw kai en pollw pistoV esti, kai o en elacistw adikoV kai en pollw adikoV estin.

16:11 Ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe, to alhqinon tiV umin pisteusei;

16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe, to umeteron tiV umin dwsei;

16:13 oudeiV oikethV dunatai dusi kurioiV douleuein h gar ton ena mishsei, kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai, kai tou eterou katafronhsei. Ou dunasqe Qew douleuein kai mamwna.

16:14 Hkouon de tauta panta kai oi Farisaioi filarguroi uparconteV, kai exemukthrizon auton.

16:15 Kai eipen autoiV, UmeiV este oi dikaiounteV eautouV enwpion twn anqrwpwn, o de QeoV ginwskei taV kardiaV umwn oti to en anqrwpoiV uyhlon bdelugma enwpion tou Qeou estin.

16:16 O nomoV kai oi profhtai ewV Iwannou apo tote h basileia tou Qeou euaggelizetai, kai paV eiV authn biazetai.

16:17 Eukopwteron de esti ton ouranon kai thn ghn parelqein, h tou nomou mian keraian pesein.

16:18 PaV o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moiceuei kai paV o apolelumenhn apo androV gamwn moiceuei.

16:19 AnqrwpoV de tiV hn plousioV, kai enedidusketo porfuran kai busson, eufrainomenoV kaq hmeran lamprwV.

16:20 PtwcoV de tiV hn onomati LazaroV, oV ebeblhto proV ton pulwna autou hlkwmenoV

16:21 kai epiqumwn cortasqhnai apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV tou plousiou alla kai oi kuneV ercomenoi apeleicon ta elkh autou.


16:22 Egeneto de apoqanein ton ptwcon, kai apenecqhnai auton upo twn aggelwn eiV ton kolpon tou Abraam apeqane de kai o plousioV, kai etafh.

16:23 Kai en tw adh eparaV touV ofqalmouV autou, uparcwn en basanoiV, ora ton Abraam apo makroqen, kai Lazaron en toiV kolpoiV autou.

16:24 Kai autoV fwnhsaV eipe, Pater Abraam, elehson me, kai pemyon Lazaron, ina bayh to akron tou daktulou autou udatoV, kai katayuxh thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth.

16:25 Eipe de Abraam, Teknon, mnhsqhti oti apelabeV su ta agaqa sou en th zwh sou, kai LazaroV omoiwV ta kaka nun de wde parakaleitai, su de odunasai.

16:26 Kai epi pasi toutoiV, metaxu hmwn kai umwn casma mega esthriktai, opwV oi qelonteV diabhnai enteuqen proV umaV mh dunwntai, mhde oi ekeiqen proV hmaV diaperwsin.

16:27 Eipe de, Erwtw oun se, pater, ina pemyhV auton eiV ton oikon tou patroV mou,

16:28 ecw gar pente adelfouV, opwV diamarturhtai autoiV, ina mh kai autoi elqwsin eiV ton topon touton thV basanou.

16:29 Legei autw Abraam, Ecousi Mwsea kai touV profhtaV akousatwsan autwn.

16:30 O de eipen, Ouci, pater Abraam all ean tiV apo nekrwn poreuqh proV autouV, metanohsousin.

16:31 Eipe de autw, Ei MwsewV kai twn profhtwn ouk akouousin, oude, ean tiV ek nekrwn anasth, peisqhsontai.

 

17:1 Eipe de proV touV maqhtaV, Anendekton esti tou mh elqein ta skandala ouai de di ou ercetai.

17:2 Lusitelei autw ei muloV onikoV perikeitai peri ton trachlon autou, kai erriptai eiV thn qalassan, h ina skandalish ena twn mikrwn toutwn.


17:3 Prosecete eautoiV. Ean de amarth eiV se o adelfoV sou, epitimhson autw kai ean metanohsh, afeV autw.

17:4 Kai ean eptakiV thV hmeraV amarth eiV se, kai eptakiV thV hmeraV epistreyh epi se, legwn, Metanow, afhseiV autw.

17:05 Kai eipon oi apostoloi tw Kuriw, ProsqeV hmin pistin.

17:6 Eipe de o KurioV, Ei eicete pistin wV kokkon sinapewV, elegete an th sukaminw tauth, Ekrizwqhti, kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin.

17:07 TiV de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta, oV eiselqonti ek tou agrou erei euqewV, Parelqwn anapesai

17:8 all ouci erei autw, Etoimason ti deipnhsw, kai perizwsamenoV diakonei moi, ewV fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su;

17:9 mh carin ecei tw doulw ekeinw oti epoihse ta diatacqenta autw; ou dokw.

17:10 Outw kai umeiV, otan poihshte panta ta diatacqenta umin, legete oti Douloi acreioi esmen oti o wfeilomen poihsai pepoihkamen.

17:11 Kai egeneto en tw poreuesqai auton eiV Ierousalhm, kai autoV dihrceto dia mesou SamareiaV kai GalilaiaV.

17:12 Kai eisercomenou autou eiV tina kwmhn, aphnthsan autw deka leproi andreV, oi esthsan porrwqen

17:13 kai autoi hran fwnhn, legonteV, Ihsou, epistata, elehson hmaV.

17:14 Kai idwn eipen autoiV, PoreuqenteV epideixate eautouV toiV iereusi. Kai egeneto en tw upagein autouV, ekaqarisqhsan.

17:15 EiV de ex autwn, idwn oti iaqh, upestreye, meta fwnhV megalhV doxazwn ton Qeon


17:16 kai epesen epi proswpon para touV podaV autou, eucaristwn autw kai autoV hn SamareithV.

17:17 ApokriqeiV de o IhsouV eipen, Ouci oi deka ekaqarisqhsan; oi de ennea pou;

17:18 ouc eureqhsan upostreyanteV dounai doxan tw qew, ei mh o allogenhV outoV,

17:19 kai eipen autw, AnastaV poreuou h pistiV sou seswke se.

17:20 EperwthqeiV de upo twn Farisaiwn, pote ercetai h basileia tou Qeou, apekriqh autoiV kai eipen, Ouk ercetai h basileia tou Qeou meta parathrhsewV

17:21 oude erousin, idou wde, h, idou ekei. Idou gar, h basileia tou Qeou entoV umwn estin.

17:22 Eipe de proV touV maqhtaV, Eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein, kai ouk oyesqe.

17:23 Kai erousin umin, Idou wde, h, idou ekei mh apelqhte, mhde diwxhte.

17:24 Wsper gar h astraph h astraptousa ek thV up ouranon eiV thn up ouranon lampei, outwV estai kai o uioV tou anqrwpou en th hmera autou.

17:25 Prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo thV geneaV tauthV.

17:26 Kai kaqwV egeneto en taiV hmeraiV tou Nwe, outwV estai kai en taiV hmeraiV tou uiou tou anqrwpou.

17:27 Hsqion, epinon, egamoun, exegamizonto, acri hV hmeraV eishlqe Nwe eiV thn kibwton, kai hlqen o kataklusmoV, kai apwlesen apantaV.

17:28 OmoiwV ka wV egeneto en taiV hmeraiV Lwt hsqion, epinon, hgorazon, epwloun, efuteuon, wkodomoun

17:29 h de hmera exhlqe Lwt apo Sodomwn, ebrexe pur kai qeion ap ouranou, kai apwlesen apantaV


17:30 Kata tauta estai h hmera o uioV tou anqrwpou apokaluptetai.

17:31 En ekeinh th hmera, oV estai epi tou dwmatoV, kai ta skeuh autou en th oikia, mh katabatw arai auta kai o en tw agrw omoiwV mh epistreyatw eiV ta opisw.

17:32 Mnhmoneuete thV gunaikoV Lwt.

17:33 OV ean zhthsh thn yuchn autou swsai apolesei authn kai oV ean apolesh authn zwogonhsei authn.

17:34 Legw umin, tauth th nukti esontai duo epi klinhV miaV o eiV paralhfqhsetai, kai o eteroV afeqhsetai.

17:35 Duo esontai alhqousai epi to auto h mia paralhfqhsetai, kai h etera afeqhsetai.

17:36 Duo esontai en tw agrw o eiV paralhfqhsetai,

17:37 kai o eteroV afeqhsetai. Kai apokriqenteV legousin autw, Pou, Kurie; o de eipen autoiV, Opou to swma, ekei sunacqhsontai oi aetoi.

18:1 Elege de kai parabolhn autoiV proV to dein pantote proseucesqai, kai mh ekkakein,

18:2 legwn, KrithV tiV hn en tini polei, ton Qeon mh foboumenoV, kai anqrwpon mh entrepomenoV

18:3 chra de hn en th polei ekeinh, kai hrceto proV auton, legousa, Ekdikhson me apo tou antidikou mou.

18:4 Kai ouk hqelhsen epi cronon meta de tauta eipen en eautw, Ei kai ton Qeon ou foboumai, kai anqrwpon ouk entrepomai

18:5 dia ge to parecein moi kopon thn chran tauthn, ekdikhsw authn, ina mh eiV teloV ercomenh upwpiazh me.

18:6 Eipe de o KurioV, Akousate ti o krithV thV adikiaV legei.


18:7 O de QeoV ou mh poihsei thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn proV auton hmeraV kai nuktoV, kai makroqumwn ep autoiV;

18:8 legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en tacei. Plhn o uioV tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi thV ghV;

18:9 Eipe de kai proV tinaV touV pepoiqotaV ef eautoiV oti eisi dikaioi, kai exouqenountaV touV loipouV, thn parabolhn tauthn

18:10 Anqrwpoi duo anebhsan eiV to ieron proseuxasqai o eiV FarisaioV, kai o eteroV telwnhV.

18:11 O FarisaioV staqeiV proV eauton tauta proshuceto, O QeoV, eucaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn, arpageV, adikoi, moicoi, h kai wV outoV o telwnhV.

18:12 Nhsteuw diV tou sabbatou, apodekatw panta osa ktwmai.

18:13 Kai o telwnhV makroqen estwV ouk hqelen oude touV ofqalmouV eiV ton ouranon eparai, all etupten eiV to sthqoV autou, legwn, O QeoV, ilasqhti moi tw amartwlw.

18:14 Legw umin, katebh outoV dedikaiwmenoV eiV ton oikon autou h ekeinoV oti paV o uywn eauton tapeinwqhsetai, o de tapeinwn eauton uywqhsetai.

18:15 Proseferon de autw kai ta brefh, ina autwn apthtai idonteV de oi maqhtai epetimhsan autoiV.

18:16 O de IhsouV proskalesamenoV auta eipen, Afete ta paidia ercesqai proV me, kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou Qeou.

18:17 Amhn legw umin, oV ean mh dexhtai thn basileian tou Qeou wV paidion, ou mh eiselqh eiV authn.

18:18 Kai ephrwthse tiV auton arcwn, legwn, Didaskale agaqe, ti poihsaV zwhn aiwnion klhronomhsw;

18:19 eipe de autw o IhsouV, Ti me legeiV agaqon; oudeiV agaqoV, ei mh eiV, o QeoV.


18:20 TaV entolaV oidaV, Mh moiceushV, mh foneushV, mh kleyhV, mh yeudomarturhshV, tima ton patera sou kai thn mhtera sou.

18:21 O de eipe, Tauta panta efulaxamhn ek neothtoV mou.

18:22 AkousaV de tauta o IhsouV eipen autw, Eti en soi leipei panta osa eceiV pwlhson, kai diadoV ptwcoiV, kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro, akolouqei moi.

18:23 O de akousaV tauta perilupoV egeneto hn gar plousioV sfodra.

18:24 Idwn de auton o IhsouV perilupon genomenon eipe, PwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiseleusontai eiV thn basileian tou Qeou.

18:25 Eukopwteron gar esti kamhlon dia trhmaliaV rafidoV eiselqein, h plousion eiV thn basileian tou Qeou eiselqein.

18:26 Eipon de oi akousanteV, Kai tiV dunatai swqhnai;

18:27 o de eipe, Ta adunata para anqrwpoiV dunata esti para tw qew.

18:28 Eipe de o PetroV, Idou, hmeiV afhkamen panta, kai hkolouqhsamen soi.

18:29 O de eipen autoiV, Amhn legw umin oti oudeiV estin oV afhken oikian, h goneiV, h adelfouV, h gunaika, h tekna, eneken thV basileiaV tou Qeou,

18:30 oV ou mh apolabh pollaplasiona en tw kairw toutw, kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion.

18:31 Paralabwn de touV dwdeka, eipe proV autouV, Idou, anabainomen eiV Ierosoluma, kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou.

18:32 Paradoqhsetai gar toiV eqnesi, kai empaicqhsetai, kai ubrisqhsetai, kai emptusqhsetai,

18:33 kai mastigwsanteV apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai.


18:34 Kai autoi ouden toutwn sunhkan, kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn, kai ouk eginwskon ta legomena.

18:35 Egeneto de en tw eggizein auton eiV Iericw, tufloV tiV ekaqhto para thn odon prosaitwn

18:36 akousaV de oclou diaporeuomenou, epunqaneto ti eih touto.

18:37 Aphggeilan de autw oti IhsouV o NazwraioV parercetai.

18:38 Kai ebohse, legwn, Ihsou, uie Dabid, elehson me.

18:39 Kai oi proagonteV epetimwn autw ina siwphsh autoV de pollw mallon ekrazen, Uie Dabid, elehson me.

18:40 OtaqeiV de o IhsouV ekeleusen auton acqhnai proV auton eggisantoV de autou ephrwthsen auton,

18:41 legwn, Ti soi qeleiV poihsw; o de eipe, Kurie, ina anableyw.

18:42 Kai o IhsouV eipen autw, Anableyon h pistiV sou seswke se.

 

18:43 Kai paracrhma anebleye, kai hkolouqei autw, doxazwn ton Qeon kai paV o laoV idwn edwken ainon tw Qew.

 

 

19:1 Kai eiselqwn dihrceto thn Iericw.

19:2 Kai idou, anhr onomati kaloumenoV ZakcaioV, kai autoV hn arcitelwnhV, kai outoV hn plousioV.

19:3 Kai ezhtei idein ton Ihsoun tiV esti, kai ouk hdunato apo tou oclou, oti th hlikia mikroV hn.

19:4 Kai prodramwn emprosqen anebh epi sukomoraian ina idh auton oti di ekeinhV hmelle diercesqai.


19:5 Kai wV hlqen epi ton topon, anableyaV o IhsouV eiden auton, kai eipe proV auton, Zakcaie, speusaV katabhqi shmeron gar en tw oikw sou dei me meinai.

19:6 Kai speusaV katebh, kai upedexato auton cairwn.

19:7 Kai idonteV apanteV diegogguzon, legonteV oti Para amartwlw andri eishlqe katalusai.

19:8 StaqeiV de ZakcaioV eipe proV ton Kurion, idou, ta hmish twn uparcontwn mou, Kurie, didwmi toiV ptwcoiV kai ei tinoV ti esukofanthsa, apodidwmi tetraploun.

19:9 Eipe de proV auton o IhsouV oti Shmeron swthria tw oikw toutw egeneto, kaqoti kai autoV uioV Abraam estin.

19:10 Hlqe gar o uioV tou anqrwpou zhthsai kai swsai to apolwloV.

19:11 Akouontwn de autwn tauta, prosqeiV eipe parabolhn, dia to egguV auton einai Ierousalhm, kai dokein autouV oti paracrhma mellei h basileia tou Qeou anafainesqai.

19:12 Eipen oun, AnqrwpoV tiV eugenhV eporeuqh eiV cwran makran, labein eautw basileian, kai upostreyai.

19:13 KalesaV de deka doulouV eautou, edwken autoiV deka mnaV, kai eipe proV autouV, Pragmateusasqe ewV ercomai.

19:14 Oi de politai autou emisoun auton, kai apesteilan presbeian opisw autou, legonteV, Ou qelomen touton basileusai ef hmaV.

19:15 Kai egeneto en tw epanelqein auton labonta thn basileian, kai eipe fwnhqhnai autw touV doulouV toutouV, oiV edwke to argurion, ina gnw tiV ti diepragmateusato.

19:16 Paregeneto de o prwtoV, legwn, Kurie, h mna sou proseirgasato deka mnaV.


19:17 kai eipen autw, Eu, agaqe doule oti en elacistw pistoV egenou, isqi exousian ecwn epanw deka polewn.

19:18 Kai hlqen o deuteroV, legwn, Kurie, h mna sou epoihse pente mnaV.

19:19 Eipe de kai toutw, Kai su ginou epanw pente polewn.

19:20 Kai eteroV hlqe, legwn, Kurie, idou, h mna sou, hn eicon apokeimenhn en soudariw

19:21 efoboumhn gar se, oti anqrwpoV austhroV ei aireiV o ouk eqhkaV, kai qerizeiV o ouk espeiraV.

19:22 Legei de autw, Ek tou stomatoV sou krinw se, ponhre doule. HdeiV oti egw anqrwpoV austhroV eimi, airwn o ouk eqhka, kai qerizwn o ouk espeira

19:23 kai diati ouk edwkaV to argurion mou epi thn trapezan, kai egw elqwn sun tokw an epraxa auto;

19:24 kai toiV parestwsin eipen, Arate ap autou thn mnan, kai dote tw taV deka mnaV econti.

19:25 Kai eipon autw, Kurie, ecei deka mnaV.

19:26 Legw gar umin, oti panti tw econti doqhsetai apo de tou mh econtoV, kai o ecei arqhsetai ap autou.

19:27 Plhn touV ecqrouV mou ekeinouV, touV mh qelhsantaV me basileusai ep autouV, agagete wde, kai katasfaxate emprosqen mou.

19:28 Kai eipwn tauta, eporeueto emprosqen, anabainwn eiV Ierosoluma.

19:29 Kai egeneto wV hggisen eiV Bhqfagh kai Bhqanian proV to oroV to kaloumenon elaiwn, apesteile duo twn maqhtwn autou,

19:30 eipwn, Upagete eiV thn katenanti kwmhn en h eisporeuomenoi eurhsete pwlon dedemenon, ef on oudeiV pwpote anqrwpwn ekaqise lusanteV auton agagete.

19:31 Kai ean tiV umaV erwta, Diati luete; outwV ereite autw oti O KurioV autou creian ecei.


19:32 ApelqonteV de oi apestalmenoi euron kaqwV eipen autoiV.

19:33 Luontwn de autwn ton pwlon, eipon oi kurioi autou proV autouV, Ti luete ton pwlon;

19:34 oi de eipon, O KurioV autou creian ecei.

19:35 Kai hgagon auton proV ton Ihsoun kai epirriyanteV eautwn ta imatia epi ton pwlon, epebibasan ton Ihsoun.

19:36 Poreuomenou de autou, upestrwnnuon ta imatia autwn en th odw.

19:37 EggizontoV de autou hdh proV th katabasei tou orouV twn elaiwn, hrxanto apan to plhqoV twn maqhtwn caironteV ainein ton Qeon fwnh megalh peri paswn wn eidon dunamewn, legonteV,

19:38 EuloghmenoV o ercomenoV basileuV en onomati Kuriou eirhnh en ouranw, kai doxa en uyistoiV.

19:39 Kai tineV twn Farisaiwn apo tou oclou eipon proV auton, Didaskale, epitimhson toiV maqhtaiV sou.

19:40 Kai apokriqeiV eipen autoiV, Legw umin oti, ean outoi siwphswsin, oi liqoi kekraxontai.

19:41 Kai wV hggisen, idwn thn polin, eklausen ep auth,

19:42 legwn oti Ei egnwV kai su, kai ge en th hmera sou tauth, ta proV eirhnhn sou nun de ekrubh apo ofqalmwn sou.

19:43 Oti hxousin hmerai epi se, kai peribalousin oi ecqroi sou caraka soi, kai perikuklwsousi se, kai sunexousi se pantoqen,

19:44 kai edafiousi se kai ta tekna sou en soi, kai ouk afhsousin en soi liqon epi liqw anq wn ouk egnwV ton kairon thV episkophV sou.


19:45 Kai eiselqwn eiV to ieron, hrxato ekballein touV pwlountaV en autw kai agorazontaV,

19:46 legwn autoiV, Gegraptai, O oikoV mou oikoV proseuchV estin umeiV de auton epoihsate sphlaion lhstwn.

19:47 Kai hn didaskwn to kaq hmeran en tw ierw oi de arciereiV kai oi grammateiV ezhtoun auton apolesai, kai oi prwtoi tou laou

19:48 kai ouc euriskon to ti poihswsin, o laoV gar apaV exekremato autou akouwn.

 

 

20:1 Kai egeneto en mia twn hmerwn ekeinwn, didaskontoV autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou, epesthsan oi arciereiV kai oi grammateiV sun toiV presbuteroiV.

20:2 Kai eipon proV auton, legonteV, Eipe hmin, en poia exousia tauta poieiV, h tiV estin o douV soi thn exousian tauthn;

20:3 apokriqeiV de eipe proV autouV, Erwthsw umaV kagw ena logon, kai eipate moi

20:4 To baptisma Iwannou ex ouranou hn, h ex anqrwpwn;

20:5 oi de sunelogisanto proV eautouV, legonteV oti Ean eipwmen, Ex ouranou, erei, Diati oun ouk episteusate autw;

20:6 ean de eipwmen, Ex anqrwpwn, paV o laoV kataliqasei hmaV pepeismenoV gar estin Iwannhn profhthn einai.

20:7 Kai apekriqhsan mh eidenai poqen.

20:8 Kai o IhsouV eipen autoiV, Oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw.

20:9 Hrxato de proV ton laon legein thn parabolhn tauthn AnqrwpoV tiV efuteusen ampelwna, kai exedoto auton gewrgoiV, kai apedhmhse cronouV ikanouV


20:10 kai en kairw apesteile proV touV gewrgouV doulon, ina apo tou karpou tou ampelwnoV dwsin autw oi de gewrgoi deiranteV auton exapesteilan kenon.

20:11 Kai proseqeto pemyai eteron doulon oi de kakeinon deiranteV kai atimasanteV exapesteilan kenon.

20:12 Kai proseqeto pemyai triton oi de kai touton traumatisanteV exebalon.

20:13 Eipe de o kurioV tou ampelwnoV, Ti poihsw; pemyw ton uion mou ton agaphton iswV touton idonteV entraphsontai.

20:14 IdonteV de auton oi gewrgoi dielogizonto proV eautouV, legonteV, OutoV estin o klhronomoV deute, apokteinwmen auton, ina hmwn genhtai h klhronomia.

20:15 Kai ekbalonteV auton exw tou ampelwnoV; apekteinan. Ti oun poihsei autoiV o kurioV tou ampelwnoV;

20:16 eleusetai kai apolesei touV gewrgouV, toutouV, kai dwsei ton ampelwna alloiV. AkousanteV de eipon, Mh genoito.

20:17 O de embleyaV autoiV eipe, Ti oun esti to gegrammenon touto, Liqon on apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV;

20:18 paV o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh, likmhsei auton.

20:19 Kai ezhthsan oi arciereiV kai oi grammateiV epibalein ep auton taV ceiraV en auth th wra, kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn tauthn eipe.

20:20 Kai parathrhsanteV apesteilan egkaqetouV, upokrinomenouV eautouV dikaiouV einai, ina epilabwntai autou logou, eiV to paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemonoV.

20:21 Kai ephrwthsan auton, legonteV, Didaskale, oidamen oti orqwV legeiV kai didaskeiV, kai ou lambaneiV proswpon, all ep alhqeiaV thn odon tou Qeou didaskeiV.

20:22 Exestin hmin Kaisari foron dounai, h ou;


20:23 katanohsaV de autwn thn panourgian, eipe proV autouV,

20:24 Ti me peirazete; epideixate moi dhnarion tinoV ecei eikona kai epigrafhn; apokriqenteV de eipon, KaisaroV.

20:25 O de eipen autoiV, Apodote toinun ta KaisaroV Kaisari, kai ta tou Qeou tw Qew.

20:26 Kai ouk iscusan epilabesqai autou rhmatoV enantion tou laou kai qaumasanteV epi th apokrisei autou, esighsan.

20:27 ProselqonteV de tineV twn Saddoukaiwn, oi antilegonteV anastasin mh einai, ephrwthsan auton,

20:28 legonteV, Didaskale, MwshV egrayen hmin, ean tinoV adelfoV apoqanh ecwn gunaika, kai outoV ateknoV apoqanh, ina labh o adelfoV autou thn gunaika, kai exanasthsh sperma tw adelfw autou.

20:29 Epta oun adelfoi hsan kai o prwtoV labwn gunaika apeqanen ateknoV

20:30 kai elaben o deuteroV thn gunaika, kai outoV apeqanen ateknoV.

20:31 Kai o tritoV elaben authn. WsautwV de kai oi epta kai ou katelipon tekna, kai apeqanon.

20:32 Usteron pantwn apeqane kai h gunh.

20:33 Eh th oun anastasei, tinoV autwn ginetai gunh; oi gar epta escon authn gunaika.

20:34 Kai apokriqeiV eipen autoiV o IhsouV, Oi uioi tou aiwnoV toutou gamousi kai ekgamiskontai

20:35 oi de kataxiwqenteV tou aiwnoV ekeinou tucein kai thV anastasewV thV ek nekrwn oute gamousin oute ekgamiskontai

20:36 oute gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisi, kai uioi eisi tou Qeou, thV anastasewV uioi onteV.

20:37 Oti de egeirontai oi nekroi, kai MwshV emhnusen epi thV batou, wV legei Kurion ton Qeon Abraam kai ton Qeon Isaak kai ton Qeon Iakwb.


20:38 QeoV de ouk esti nekrwn, alla zwntwn panteV gar autw zwsin.

20:39 ApokriqenteV de tineV twn grammatewn eipon, Didaskale, kalwV eipaV.

20:40 Ouketi de etolmwn eperwtan auton ouden.

20:41 Eipe de proV autouV, PwV legousi ton Criston uion Dabid einai;

20:42 kai auto Dabid legei en biblw yalmwn, Eipen O KurioV tw Kuriw mou, Kaqou ek dexiwn mou,

20:43 ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou.

20:44 Dabid oun Kurion auton kalei, kai pwV uioV autou estin;

20:45 AkouontoV de pantoV tou laou, eipe toiV maqhtaiV autou,

20:46 Prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolaiV, kai filountwn aspasmouV en taiV agoraiV, kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV, kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

20:47 oi katesqiousi taV oikiaV twn chrwn, kai profasei makra proseucontai. Outoi lhyontai perissoteron krima.

 

 

21:1 AnableyaV de eide touV ballontaV ta dwra autwn eiV to gazofulakion plousiouV

21:2 eide de kai tina chran penicran ballousan ekei duo lepta,

21:3 kai eipen, AlhqwV legw umin, oti h chra ptwch auth pleion pantwn ebalen

21:4 apanteV gar outoi ek tou perisseuontoV autoiV ebalon eiV ta dwra tou Qeou, auth de ek tou usterhmatoV authV apanta ton bion on eicen ebale.

21:5 Kai tinwn legontwn peri tou ierou, oti liqoiV kaloiV kai anaqhmasi kekosmhtai, eipe,


21:6 Tauta a qewreite, eleusontai hmerai en aiV ouk afeqhsetai liqoV epi liqw, oV ou kataluqhsetai.

21:7 Ephrwthsan de auton, legonteV, Didaskale, pote oun tauta estai; kai ti to shmeion, otan mellh tauta ginesqai;

21:8 o de eipe, blepete mh planhqhte polloi gar eleusontai epi tw onomati mou, legonteV oti Egw eimi kai, O kairoV hggike. Mh oun poreuqhte opisw autwn.

21:9 Otan de akoushte polemouV kai akatastasiaV, mh ptohqhte dei gar tauta genesqai prwton, all ouk euqewV to teloV.

21:10 Tote elegen autoiV, Egerqhsetai eqnoV epi eqnoV, kai basileia epi basileian

21:11 seismoi te megaloi kata topouV kai limoi kai loimoi esontai, fobhtra te kai shmeia ap ouranou megala estai.

21:12 Pro de toutwn apantwn epibalousin ef umaV taV ceiraV autwn, kai diwxousi, paradidonteV eiV sunagwgaV kai fulakaV, agomenouV epi basileiV kai hgemonaV, eneken tou onomatoV mou.

21:13 Apobhsetai de umin eiV marturion.

21:14 Qesqe oun eiV taV kardiaV umwn mh promeletan apologhqhnai

21:15 egw gar dwsw umin stoma kai sofian, h ou dunhsontai anteipein oude antisthnai panteV oi antikeimenoi umin.

21:16 Paradoqhsesqe de kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn, kai qanatwsousin ex umwn.

21:17 Kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou.

21:18 Kai qrix ek thV kefalhV umwn ou mh apolhtai.


21:19 En th upomonh umwn kthsasqe taV yucaV umwn.

21:20 Otan de idhte kukloumenhn upo stratopedwn thn Ierousalhm, tote gnwte oti hggiken h erhmwsiV authV.

21:21 Tote oi en th Ioudaia feugetwsan eiV ta orh kai oi en mesw authV ekcwreitwsan kai oi en taiV cwraiV mh eisercesqwsan eiV authn.

21:22 Oti hmerai ekdikhsewV autai eisi, tou plhrwqhnai panta ta gegrammena.

21:23 Ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV estai gar anagkh megalh epi thV ghV, kai orgh en tw law toutw.

21:24 Kai pesountai stomati macairaV, kai aicmalwtisqhsontai eiV panta ta eqnh kai Ierousalhm estai patoumenh upo eqnwn, acri plhrwqwsi kairoi eqnwn.

21:25 Kai estai shmeia en hliw kai selhnh kai astroiV, kai epi thV ghV sunoch eqnwn en aporia, hcoushV qalasshV kai salou,

21:26 apoyucontwn anqrwpwn apo fobou kai prosdokiaV twn epercomenwn th oikoumenh ai gar dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai.

21:27 Kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelh meta dunamewV kai doxhV pollhV.

21:28 Arcomenwn de toutwn ginesqai, anakuyate kai eparate taV kefalaV umwn dioti eggizei h apolutrwsiV umwn.

21:29 Kai eipe parabolhn autoiV, Idete thn sukhn kai panta ta dendra

21:30 otan probalwsin hdh, bleponteV af eautwn ginwskete oti hdh egguV to qeroV estin.


21:31 Outw kai umeiV, otan idhte tauta ginomena, ginwskete oti egguV estin h basileia tou Qeou.

21:32 Amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth, ewV an panta genhtai.

21:33 O ouranoV kai h gh pareleusontai, oi de logoi mou ou mh parelqwsi.

21:34 Prosecete de eautoiV, mhpote barunqwsin umwn ai kardiai en kraipalh kai meqh kai merimnaiV, biwtikaiV, kai aifnidioV ef umaV episth h hmera ekeinh

21:35 wV pagiV gar epeleusetai epi pantaV touV kaqhmenouV epi proswpon pashV thV ghV.

21:36 Agrupneite oun en panti kairw deomenoi, ina kataxiwqhte ekfugein tauta panta ta mellonta ginesqai, kai staqhnai emprosqen tou uiou tou anqrwpou.

21:37 Hn de taV hmeraV en tw ierw didaskwn taV de nuktaV exercomenoV hulizeto eiV to oroV to kaloumenon elaiwn.

21:38 Kai paV o laoV wrqrize proV auton en tw ierw akouein autou.

 

 

22:1 Hggize de h eorth twn azumwn, h legomenh pasca.

22:2 Kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV to pwV anelwsin auton efobounto gar ton laon.

22:3 Eishlqe de o SatanaV eiV Ioudan ton epikaloumenon Iskariwthn, onta ek tou ariqmou twn dwdeka.

22:4 Kai apelqwn sunelalhse toiV arciereusi kai toiV strathgoiV to pwV auton paradw autoiV.

22:5 Kai ecarhsan, kai suneqento autw argurion dounai.

22:6 Kai exwmologhse, kai ezhtei eukairian tou paradounai auton autoiV ater oclou.

22:7 Hlqe de h hmera twn azumwn, en h edei quesqai to pasca.


22:8 Kai apesteile Petron kai Iwannhn, eipwn, PoreuqenteV etoimasate hmin to pasca, ina fagwmen.

22:9 Oi de eipon autw, Pou qeleiV etoimaswmen;

22:10 o de eipen autoiV, Idou, eiselqontwn umwn eiV thn polin, sunanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw eiV thn oikian ou eisporeuetai.

22:11 Kai ereite tw oikodespoth thV oikiaV, Legei soi o didaskaloV, Pou esti to kataluma, opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw;

22:12 kakeinoV umin deixei anwgeon mega estrwmenon ekei etoimasate.

22:13 ApelqonteV de euron kaqwV eirhken autoiV kai htoimasan to pasca.

22:14 Kai ote egeneto h wra, anepese, kai oi dwdeka apostoloi sun autw.

22:15 Kai eipe proV autouV, Epiqumia epequmhsa touto to pasca fagein meq umwn pro tou me paqein

22:16 legw gar umin oti ouketi ou mh fagw ex autou, ewV otou plhrwqh en th basileia tou Qeou.

22:17 Kai dexamenoV pothrion, eucaristhsaV eipe, Labete touto, kai diamerisate eautoiV

22:18 legw gar umin oti ou mh piw apo tou gennhmatoV thV ampelou, ewV otou h basileia tou Qeou elqh.

22:19 Kai labwn arton, eucaristhsaV eklase, kai edwken autoiV, legwn, Touto esti to swma mou, to uper umwn didomenon touto poieite eiV thn emhn anamnhsin.

22:20 WsautwV kai to pothrion meta to deipnhsai, legwn, Touto to pothrion h kainh diaqhkh en tw aimati mou, to uper umwn ekcunomenon.

22:21 Plhn idou, h ceir tou paradidontoV me met emou epi thV trapezhV.


22:22 Kai o men uioV tou anqrwpou poreuetai kata to wrismenon plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou paradidotai.

22:23 Kai autoi hrxanto suzhtein proV eautouV to tiV ara eih ex autwn o touto mellwn prassein.

22:24 Egeneto de kai filoneikia en autoiV to tiV autwn dokei einai meizwn.

22:25 O de eipen autoiV, Oi basileiV twn eqnwn kurieuousin autwn, kai oi exousiazonteV autwn euergetai kalountai.

22:26 UmeiV de ouc outwV all o meizwn en umin genesqw wV o newteroV kai o hgoumenoV wV o diakonwn.

22:27 TiV gar meizwn, o anakeimenoV h o diakonwn; ouci o anakeimenoV; egw de eimi en mesw umwn wV o diakonwn.

22:28 UmeiV de este oi diamemenhkoteV met emou en toiV peirasmoiV mou

22:29 kagw diatiqemai umin, kaqwV dieqeto moi o pathr mou, basileian,

22:30 ina esqihte kai pinhte epi thV trapezhV mou en th basileia mou, kai kaqishsqe epi qronwn, krinonteV taV dwdeka fulaV tou Israhl.

22:31 Eipe de o KurioV, Simwn, Simwn, idou, o SatanaV exhthsato umaV, tou siniasai wV ton siton

22:32 egw de edehqhn peri sou, ina mh ekleiph h pistiV sou kai su pote epistreyaV sthrixon touV adelfouV sou.

22:33 O de eipen autw, Kurie, meta sou etoimoV eimi kai eiV fulakhn kai eiV qanaton poreuesqai.

22:34 O de eipe, Legw soi, Petre, ou mh fwnhsei shmeron alektwr, prin h triV aparnhsh mh eidenai me.

22:35 Kai eipen autoiV, Ote apesteila umaV ater balantiou kai phraV kai upodhmatwn, mh tinoV usterhsate; oi de eipon, OuqenoV.


22:36 Eipen oun autoiV, Alla nun o ecwn balantion aratw, omoiwV kai phran kai o mh ecwn, pwlhsatw to imation autou, kai agorasatw macairan.

22:37 Legw gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesqhnai en emoi, to Kai meta anomwn elogisqh kai gar ta peri emou teloV ecei.

22:38 Oi de eipon, Kurie, idou, macairai wde duo. O de eipen autoiV, Ikanon esti.

22:39 Kai exelqwn eporeuqh kata to eqoV eiV to oroV twn elaiwn hkolouqhsan de autw kai oi maqhtai autou.

22:40 GenomenoV de epi tou topou, eipen autoiV, Proseucesqe mh eiselqein eiV peirasmon.

22:41 Kai autoV apespasqh ap autwn wsei liqou bolhn, kai qeiV ta gonata proshuceto,

22:42 legwn, Pater, ei boulei, parenegke to pothrion touto ap emou plhn mh to qelhma mou, alla to son genesqw.

22:43 Wfqh de autw aggeloV ap ouranou eniscuwn auton.

22:44 Kai genomenoV en agwnia, ektenesteron proshuceto. Egeneto de o idrwV autou wsei qromboi aimatoV katabainonteV epi thn ghn.

22:45 Kai anastaV apo thV proseuchV, elqwn proV touV maqhtaV autou, euren autouV koimwmenouV apo thV luphV,

22:46 kai eipen autoiV, Ti kaqeudete; anastanteV proseucesqe, ina mh eiselqhte eiV peirasmon.

22:47 Eti de autou lalountoV, idou, ocloV, kai o legomenoV IoudaV, eiV twn dwdeka, prohrceto autwn, kai hggise tw Ihsou filhsai auton.

22:48 O de IhsouV eipen autw, Iouda, filhmati ton uion tou anqrwpou paradidwV;


22:49 idonteV de oi peri auton to esomenon eipon autw, Kurie, ei pataxomen en macaira;

22:50 kai epataxen eiV tiV ex autwn ton doulon tou arcierewV, kai afeilen autou to ouV to dexion.

22:51 ApokriqeiV de o IhsouV eipen, Eate ewV toutou. Kai ayamenoV tou wtiou autou, iasato auton.

22:52 Eipe de o IhsouV proV touV paragenomenouV ep auton arciereiV kai strathgouV tou ierou kai presbuterouV, WV epi lhsthn exelhluqate meta macairwn kai xulwn;

22:53 kaq hmeran ontoV mou meq umwn en tw ierw, ouk exeteinate taV ceiraV ep eme. All auth umwh estin h wra, kai h exousia tou skotouV.

22:54 SullabonteV de auton hgagon, kai eishgagon auton eiV ton oikon tou arcierewV. O de PetroV hkolouqei makroqen.

22:55 Ayantwn de pur en mesw thV aulhV, kai sugkaqisantwn autwn, ekaqhto o PetroV en mesw autwn.

22:56 Idousa de auton paidiskh tiV kaqhmenon proV to fwV, kai atenisasa autw, eipe, Kai outoV sun autw hn.

22:57 O de hrnhsato auton, legwn, Gunai, ouk oida auton.

22:58 Kai meta bracu eteroV idwn auton efh, Kai su ex autwn ei. O de PetroV eipen, Anqrwpe, ouk eimi.

22:59 Kai diastashV wsei wraV miaV, alloV tiV diiscurizeto, legwn, Ep alhqeiaV kai outoV met autou hn kai gar GalilaioV estin.

22:60 Eipe de o PetroV, Anqrwpe, ouk oida o legeiV. Kai paracrhma, eti lalountoV autou, efwnhsen o alektwr.

22:61 Kai strafeiV o KurioV enebleye tw Petrw. Kai upemnhsqh o PetroV tou logou tou Kuriou, wV eipen autw oti Prin alektora fwnhsai, aparnhsh me triV.


22:62 Kai exelqwn exw o PetroV eklause pikrwV.

22:63 Kai oi andreV oi suneconteV ton Ihsoun enepaizon autw, deronteV.

22:64 Kai perikaluyanteV auton, etupton autou to proswpon, kai ephrwtwn auton, legonteV, Profhteuson tiV estin o paisaV se;

22:65 kai etera polla blasfhmounteV elegon eiV auton.

22:66 Kai wV egeneto hmera, sunhcqh to presbuterion tou laou, arciereiV te kai grammateiV, kai anhgagon auton eiV to sunedrion eautwn,

22:67 legonteV, Ei su ei o CristoV, eipe hmin. Eipe de autoiV, Ean umin eipw, ou mh pisteushte

22:68 ean de kai erwthsw, ou mh apokriqhte moi, h apolushte.

22:69 Apo tou nun estai o uioV tou anqrwpou kaqhmenoV ek dexiwn thV dunamewV tou Qeou.

22:70 Eipon de panteV, Su oun ei o uioV tou Qeou; o de proV autouV efh, UmeiV legete oti egw eimi.

22:71 Oi de eipon, Ti eti creian ecomen marturiaV; autoi gar hkousamen apo tou stomatoV autou.

 

 

23:1 Kai anastan apan to plhqoV autwn, hgagen auton epi ton Pilaton.

23:2 Hrxanto de kathgorein autou, legonteV, Touton euromen diastrefonta to eqnoV, kai kwluonta Kaisari forouV didonai, legonta eauton Criston basilea einai.

23:3 O de pilatoV ephrwthsen auton, legwn, Su ei o basileuV twn Ioudaiwn; o de apokriqeiV autw efh, Su legeiV.

23:4 O de pilatoV eipe proV touV arciereiV kai touV oclouV, Ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw.

23:5 Oi de episcuon, legonteV oti Anaseiei ton laon, didaskwn kaq olhV thV IoudaiaV, arxamenoV apo thV GalilaiaV ewV wde.


23:6 PilatoV de akousaV Galilaian ephrwthsen ei o anqrwpoV GalilaioV esti.

23:7 Kai epignouV oti ek thV exousiaV Hrwdou estin, anepemyen auton proV Hrwdhn, onta kai auton en IerosolumoiV en tautaiV taiV hmeraiV.

23:8 O de HrwdhV idwn ton Ihsoun ecarh lian hn gar qelwn ex ikanou idein auton, dia to akouein polla peri autou kai hlpize ti shmeion idein up autou ginomenon.

23:9 Ephrwta de auton en logoiV ikanoiV autoV de ouden apekrinato autw.

23:10 Eisthkeisan de oi arciereiV kai oi grammateiV, eutonwV kathgorounteV autou.

23:11 ExouqenhsaV de auton o HrwdhV sun toiV strateumasin autou, kai empaixaV, peribalwn auton esqhta lampran, anepemyen auton tw Pilatw.

23:12 Egenonto de filoi o te PilatoV kai o HrwdhV en auth th hmera met allhlwn prouphrcon gar en ecqra onteV proV eautouV.

23:13 PilatoV de sugkalesamenoV touV arciereiV kai touV arcontaV kai ton laon,

23:14 eipe proV autouV, Proshnegkate moi ton anqrwpon touton, wV apostrefonta ton laon kai idou, egw enwpion umwn anakrinaV ouqen euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou

23:15 all oude HrwdhV anepemya gar umaV proV auton, kai idou, ouden axion qanatou esti pepragmenon autw.

23:16 PaideusaV oun auton apolusw.

23:17 Anagkhn de eicen apoluein autoiV kata eorthn ena.

23:18 Anekraxan de pamplhqei, legonteV, Aire touton, apoluson de hmin ton barabban


23:19 ostiV hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon beblhmenoV eiV fulakhn.

23:20 Palin oun o PilatoV prosefwnhse, qelwn apolusai ton Ihsoun.

23:21 Oi de epefwnoun, legonteV, Staurwson, staurwson auton.

23:22 O de triton eipe proV autouV, Ti gar kakon epoihsen outoV; ouden aition qanatou euron en autw paideusaV oun auton apolusw.

23:23 Oi de epekeinto fwnaiV megalaiV, aitoumenoi auton staurwqhnai kai katiscuon ai fwnai autwn

23:24 kai twn arcierewn. O de PilatoV epekrine genesqai to aithma autwn.

23:25 Apeluse de autoiV ton dia stasin kai fonon beblhmenon eiV thn fulakhn, on htounto ton de Ihsoun paredwke tw qelhmati autwn.

23:26 Kai wV aphgagon auton, epilabomenoi SimwnoV tinoV Kurhnaiou tou ercomenou ap agrou, epeqhkan autw ton stauron, ferein opisqen tou Ihsou.

23:27 Hkolouqei de autw polu plhqoV tou laou, kai gunaikwn ai kai ekoptonto kai eqrhnoun auton.

23:28 StrafeiV de proV autaV o IhsouV eipe, QugatereV Ierousalhm, mh klaiete ep eme, plhn ef eautaV klaiete kai epi ta tekna umwn.

23:29 Oti idou, ercontai hmerai en aiV erousi, Makariai ai steirai, kai koiliai ai ouk egennhsan, kai mastoi oi ouk eqhlasan.

23:30 Tote arxontai legein toiV oresi, Pesete ef hmaV kai toiV bounoiV, Kaluyate hmaV.

23:31 Oti ei en tw ugrw xulw tauta poiousin, en tw xhrw ti genhtai;

23:32 Hgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autw anaireqhnai.


23:33 Kai ote aphlqon epi ton topon ton kaloumenon Kranion, ekei estaurwsan auton, kai touV kakourgouV, on men ek dexiwn, on de ex aristerwn.

23:34 O de IhsouV elege, Pater, afeV autoiV ou gar oidasi ti poiousi. Diamerizomenoi de ta imatia autou, ebalon klhron.

23:35 Kai eisthkei o laoV qewrwn. Exemukthrizon de kai oi arconteV sun autoiV, legonteV, AllouV eswse, swsatw eauton, ei outoV estin o CristoV, o tou Qeou eklektoV.

23:36 Enepaixon de autw kai oi stratiwtai, prosercomenoi kai oxoV prosferonteV autw,

23:37 kai legonteV, Ei su ei o basileuV twn Ioudaiwn, swson seauton.

23:38 Hn de kai epigrafh gegrammenh ep autw grammasin EllhnikoiV kai RwmaikoiV kai EbraikoiV, OutoV estin o basileuV twn Ioudaiwn.

23:39 EiV de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton, legwn, Ei su ei o CristoV, swson seauton kai hmaV.

23:40 ApokriqeiV de o eteroV epetima autw, legwn, Oude fobh su ton qeon, oti en tw autw krimati ei;

23:41 kai hmeiV men dikaiwV, axia gar wn epraxamen apolambanomen outoV de ouden atopon epraxe.

23:42 Kai elege tw Ihsou, Mnhsqhti mou, Kurie, otan elqhV en th basileia sou.

23:43 Kai eipen autw o IhsouV, Amhn legw soi, shmeron met emou esh en tw paradeisw.

23:44 Hn de wsei wra ekth, kai skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV ennathV.

23:45 Kai eskotisqh o hlioV, kai escisqh to katapetasma tou naou meson.

 

23:46 Kai fwnhsaV fwnh megalh o IhsouV eipe, Pater, eiV ceiraV sou paraqhsomai to pneuma mou kai tauta eipwn exepneusen.


23:47 Idwn de o ekatontarcoV to genomenon edoxaze ton Qeon, legwn, OntwV o anqrwpoV outoV dikaioV hn.

23:48 Kai panteV oi sumparagenomenoi ocloi epi thn qewrian tauthn, qewrounteV ta genomena, tuptonteV eautwn ta sthqh upestrefon.

23:49 Eisthkeisan de panteV oi gnwstoi autou makroqen, kai gunaikeV ai sunakolouqesasai autw apo thV GalilaiaV, orwsai tauta.

23:50 Kai idou, anhr onomati Iwshf, bouleuthV uparcwn, anhr agaqoV kai dikaioV

23:51 (outoV ouk hn sugkatateqeimenoV th boulh kai th praxei autwn), apo ArimaqaiaV polewV twn Ioudaiwn, oV kai prosedeceto kai autoV thn basileian tou Qeou

23:52 outoV proselqwn tw Pilatw hthsato to swma tou Ihsou.

23:53 Kai kaqelwn auto enetulixen auto sindoni, kai eqhken auto en mnhmati laxeutw, ou ouk hn oudepw oudeiV keimenoV.

23:54 Kai hmera hn Paraskeuh, kai sabbaton epefwske.

23:55 Katakolouqhsasai de kai gunaikeV, aitineV hsan sunelhluquiai autw ek thV GalilaiaV, eqeasanto to mnhmeion, kai wV eteqh to swma autou.

23:56 Upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura.

 

 

24:1 Kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn. Th de mia twn sabbatwn, orqrou baqeoV, hlqon epi to mnhma, ferousai a htoimasan arwmata, kai tineV sun autaiV.

24:2 Euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou.

24:3 Kai eiselqousai ouc euron to swma tou Kuriou Ihsou.


24:4 Kai egeneto en tw diaporeisqai autaV peri toutou, kai idou, duo andreV epesthsan autaiV en esqhsesin astraptousaiV

24:5 emfobwn de genomenwn autwn, kai klinouswn to proswpon eiV thn ghn, eipon proV autaV, Ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn;

24:6 ouk estin wde, all hgerqh mnhsqhte wV elalhsen umin, eti wn en th Galilaia,

24:7 legwn oti dei ton uion tou anqrwpou paradoqhnai eiV ceiraV anqrwpwn amartwlwn, kai staurwqhnai, kai th trith hmera anasthnai.

24:8 Kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou,

24:9 kai upostreyasai apo tou mnhmeiou, aphggeilan tauta panta toiV endeka kai pasi toiV loipoiV.

24:10 Hsan de h Magdalhnh Maria kai Iwanna kai Maria Iakwbou, kai ai loipai sun autaiV, ai elegon proV touV apostolouV tauta.

24:11 Kai efanhsan enwpion autwn wsei lhroV ta rhmata autwn, kai hpistoun autaiV.

24:12 O de PetroV anastaV edramen epi to mnhmeion, kai parakuyaV blepei ta oqonia keimena mona kai aphlqe proV eauton qaumazwn to gegonoV.

24:13 Kai idou, duo ex autwn esan poreuomenoi en auth th hmera eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo Ierousalhm, h onoma EmmaouV.

24:14 Kai autoi wmiloun proV allhlouV peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn.

24:15 Kai egeneto en tw omilein autouV kai suzhtein, kai autoV o IhsouV eggisaV suneporeueto autoiV.

24:16 Oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton.

24:17 Eipe de proV autouV, TineV oi logoi outoi ouV antiballete proV allhlouV peripatounteV, kai este skuqrwpoi;

24:18 apokriqeiV de o eiV, w onoma KleopaV, eipe proV auton, Su monoV paroikeiV en Ierousalhm, kai ouk egnwV ta genomena en auth en taiV hmeraiV tautaiV;

24:19 kai eipen autoiV, Poia; oi de eipon autw, Ta peri Ihsou tou Nazwraiou, oV egeneto anhr profhthV dunatoV en ergw kai logw enantion tou Qeou kai pantoV tou laou

24:20 opwV te paredwkan auton oi arciereiV kai oi arconteV hmwn eiV krima qanatou, kai estaurwsan auton.

24:21 HmeiV de hlpizomen oti autoV estin o mellwn lutrousqai ton Israhl. Alla ge sun pasi toutoiV trithn tauthn hmeran agei shmeron af ou tauta egeneto.

24:22 Alla kai gunaikeV tineV ex hmwn exesthsan hmaV, genomenai orqriai epi to mnhmeion

24:23 kai mh eurousai to swma autou, hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai, oi legousin auton zhn.

24:24 Kai aphlqon tineV twn sun hmin epi to mnhmeion, kai euron outw kaqwV kai ai gunaikeV eipon auton de ouk eidon.

24:25 Kai autoV eipe proV autouV, W anohtoi kai bradeiV th kardia tou pisteuein epi pasin oiV elalhsan oi profhtai

24:26 ouci tauta edei paqein ton Criston, kai eiselqein eiV thn doxan autou;

24:27 kai arxamenoV apo MwsewV kai apo pantwn twn profhtwn, dihrmhneuen autoiV en pasaiV taiV grafaiV ta peri eautou.

24:28 Kai hggisan eiV thn kwmhn ou eporeuonto kai autoV prosepoieito porrwterw poreuesqai.


24:29 Kai parebiasanto auton, legonteV, Meinon meq hmwn, oti proV esperan esti, kai kekliken h hmera. Kai eishlqe tou meinai sun autoiV.

24:30 Kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn, labwn ton arton euloghse, kai klasaV epedidou autoiV.

24:31 Autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi, kai epegnwsan auton kai autoV afantoV egeneto ap autwn.

24:32 Kai eipon proV allhlouV, Ouci h kardia hmwn kaiomenh hn en hmin, wV elalei hmin en th odw, kai wV dihnoigen hmin taV grafaV;

24:33 kai anastanteV auth th wra upestreyan eiV Ierousalhm, kai euron sunhqroismenouV touV endeka kai touV sun autoiV,

24:34 legontaV oti Hgerqh o KurioV ontwV, kai wfqh Simwni.

24:35 Kai autoi exhgounto ta en th odw, kai wV egnwsqh autoiV en th klasei tou artou.

24:36 Tauta de autwn lalountwn, autoV o IhsouV esth en mesw autwn, kai legei autoiV, Eirhnh umin.

24:37 PtohqenteV de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein.

24:38 Kai eipen autoiV, Ti tetaragmenoi este; kai diati dialogismoi anabainousin en taiV kardiaiV umwn;

24:39 idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou, oti autoV egw eimi yhlafhsate me kai idete, oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei, kaqwV eme qewreite econta.

24:40 Kai touto eipwn epedeixen autoiV taV ceiraV kai touV podaV.

24:41 Eti de apistountwn autwn apo thV caraV kai qaumazontwn, eipen autoiV, Ecete ti brwsimon enqade;

24:42 oi de epedwkan autw icquoV optou meroV, kai apo melissiou khriou.

24:43 Kai labwn enwpion autwn efagen.


24:44 Eipe de autoiV, Outoi oi logoi, ouV elalhsa proV umaV eti wn sun umin, oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw MwsewV kai profhtaiV kai yalmoiV peri emou.

24:45 Tote dihnoixen autwn ton noun, tou sunienai taV grafaV

24:46 kai eipen autoiV oti Outw gegraptai, kai outwV edei paqein ton Criston, kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera,

24:47 kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian kai afesin amartiwn eiV panta ta eqnh, arxamenon apo Ierousalhm.

24:48 UmeiV de este martureV toutwn.

24:49 Kai idou, egw apostellw thn epaggelian tou patroV mou ef umaV umeiV de kaqisate en th polei Ierousalhm, ewV ou endushsqe dunamin ex uyouV.

24:50 Exhgage de autouV exw ewV eiV bhqanian kai eparaV taV ceiraV autou euloghsen autouV.

24:51 kai egeneto en tw eulogein auton autouV, diesth ap autwn, kai anefereto eiV ton ouranon.

24:52 Kai autoi proskunhsanteV auton, upestreyan eiV Ierousalhm meta caraV megalhV

24:53 kai hsan dia pantoV en tw ierw, ainounteV kai eulogounteV ton Qeon. Amhn.

 

 

 

 

EUAGGELION

TO KATA IWANNHN

 

1:1 En arch hn o logoV, kai o logoV hn proV ton Qeon, kai QeoV hn o logoV.

1:2 OutoV hn en arch proV ton Qeon.

1:3 Panta di autou egeneto, kai cwriV autou egeneto oude en o gegonen.

1:4 En autw zwh hn, kai h zwh hn to fwV twn anqrwpwn,

1:5 kai to fwV en th skotia fainei, kai h skotia auto ou katelaben.


1:6 Egeneto anqrwpoV apestalmenoV para Qeou, onoma autw IwannhV.

1:7 OutoV hlqen eiV marturian, ina marturhsh peri tou fwtoV, ina panteV pisteuswsi di autou.

1:8 Ouk hn ekeinoV to fwV, all ina marturhsh peri tou fwtoV.

1:9 Hn to fwV to alhqinon, o fwtizei panta anqrwpon ercomenon eiV ton kosmon.

1:10 En tw kosmw hn, kai o kosmoV di autou egeneto, kai o kosmoV auton ouk egnw.

1:11 EiV ta idia hlqe, kai oi idioi auton ou parelabon.

1:12 Osoi de elabon auton, edwken autoiV exousian tekna Qeou genesqai, toiV pisteuousin eiV to onoma autou

1:13 oi ouk ex aimatwn, oude ek qelhmatoV sarkoV, oude ek qelhmatoV androV, all ek Qeou egennhqhsan.

1:14 Kai o logoV sarx egeneto, kai eskhnwsen en hmin (kai eqeasameqa thn doxan autou, doxan wV monogenouV para patroV), plhrhV caritoV kai alhqeiaV.

1:15 IwannhV marturei peri autou, kai kekrage legwn, OutoV hn on eipon, O opisw mou ercomenoV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn.

1:16 Kai ek tou plhrwmatoV autou hmeiV panteV elabomen, kai carin anti caritoV.

1:17 Oti o nomoV dia MwsewV edoqh, h cariV kai h alhqeia dia Ihsou Cristou egeneto.

1:18 Qeon oudeiV ewrake pwpote o monogenhV uioV, o wn eiV ton kolpon tou patroV, ekeinoV exhghsato.

1:19 Kai auth estin h marturia tou Iwannou, ote apesteilan oi Ioudaioi ex Ierosolumwn iereiV kai LeuitaV ina erwthswsin auton, Su tiV ei;

1:20 kai wmologhse, kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti Ouk eimi egw o CristoV.


1:21 Kai hrwthsan auton, Ti oun; HliaV ei su; kai legei, Ouk eimi. O profhthV ei su; kai apekriqh, Ou.

1:22 Eipon oun autw, TiV ei; ina apokrisin dwmen toiV pemyasin hmaV. Ti legeiV peri seautou;

1:23 efh, Egw fwnh bowntoV en th erhmw, Euqunate thn odon Kuriou, kaqwV eipen HsaiaV o profhthV.

1:24 Kai oi apestalmenoi hsan ek twn Farisaiwn.

1:25 Kai hrwthsan auton, kai eipon autw, Ti oun baptizeiV, ei su ouk ei o CristoV, oute HliaV, oute o profhthV;

1:26 apekriqh autoiV o IwannhV legwn, Egw baptizw en udati mesoV de umwn esthken on umeiV ouk oidate.

1:27 AutoV estin o opisw mou ercomenoV, oV emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axioV ina lusw autou ton imanta tou upodhmatoV.

1:28 Tauta en Bhqabara egeneto peran tou Iordanou, opou hn IwannhV baptizwn.

1:29 Th epaurion blepei o IwannhV ton Ihsoun ercomenon proV auton, kai legei, Ide o amnoV tou Qeou, o airwn thn amartian tou kosmou.

1:30 OutoV esti peri ou egw eipon, Opisw mou ercetai anhr oV emprosqen mou gegonen, oti prwtoV mou hn.

1:31 Kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw Israhl, dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn.

1:32 Kai emarturhsen IwannhV legwn oti Teqeamai to Pneuma katabainon wsei peristeran ex ouranou, kai emeinen ep auton.

1:33 Kagw ouk hdein auton all o pemyaV me baptizein en udati, ekeinoV moi eipen, Ef on an idhV to Pneuma katabainon kai menon ep auton, outoV estin o baptizwn en Pneumati Agiw.

1:34 Kagw ewraka, kai memarturhka oti outoV estin o uioV tou Qeou.

1:35 Th epaurion palin eisthkei o IwannhV, kai ek twn maqhtwn autou duo


1:36 kai embleyaV tw Ihsou peripatounti, legei, Ide o amnoV tou Qeou.

1:37 Kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountoV, kai hkolouqhsan tw Ihsou.

1:38 StrafeiV de o IhsouV kai qeasamenoV autouV akolouqountaV, legei autoiV, Ti zhteite; oi de eipon autw, Rabbi (o legetai ermhneuomenon, Didaskale), pou meneiV;

1:39 legei autoiV, Ercesqe kai idete. hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra de hn wV dekath.

1:40 Hn AndreaV o adelfoV SimwnoV Petrou eiV ek twn duo twn akousantwn para Iwannou kai akolouqhsantwn autw.

1:41 Euriskei outoV prwtoV ton adelfon ton idion Simwna, kai legei autw, Eurhkamen ton Messian (o esti meqermhneuomenon, o CristoV).

1:42 Kai hgagen auton proV ton Ihsoun. EmbleyaV de autw o IhsouV eipe, Su ei Simwn o uioV Iwna su klhqhsh KhfaV (o ermhneuetai PetroV).

1:43 Th epaurion hqelhsen o IhsouV exelqein eiV thn Galilaian, kai euriskei Filippon, kai legei autw, Akolouqei moi.

1:44 Hn de o FilippoV apo Bhqsaida, ek thV polewV Andreou kai Petrou.

1:45 Euriskei FilippoV ton Naqanahl, kai legei autw, On egraye MwshV en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen, Ihsoun ton uion tou Iwshf ton apo Nazareq.

1:46 Kai eipen autw Naqanahl, Ek Nazareq dunatai ti agaqon einai; legei autw FilippoV, Ercou kai ide.

1:47 Eiden o IhsouV ton Naqanahl ercomenon proV auton, kai legei peri autou, Ide alhqwV IsrahlithV, en w doloV ouk esti.


1:48 Legei autw Naqanahl, Poqen me ginwskeiV; apekriqh o IhsouV kai eipen autw, Pro tou se Filippon fwnhsai, onta upo thn sukhn, eidon se.

1:49 Apekriqh Naqanahl kai legei autw, Rabbi, su ei o uioV tou Qeou, su ei o basileuV tou Israhl.

1:50 Apekriqh IhsouV kai eipen autw, Oti eipon soi, eidon se upokatw thV sukhV, pisteueiV; meizw toutwn oyei.

1:51 Kai legei autw, Amhn amhn legw umin, ap arti oyesqe ton ouranon anewgota, kai touV aggelouV tou Qeou anabainontaV kai katabainontaV epi ton uion tou anqrwpou.

 

 

2:1 Kai th hmera th trith gamoV egeneto en Kana thV GalilaiaV, kai hn h mhthr tou Ihsou ekei

2:2 eklhqh de kai o IhsouV kai oi maqhtai autou eiV ton gamon.

2:3 Kai usterhsantoV oinou, legei h mhthr tou Ihsou proV auton, Oinon ouk ecousi.

2:4 Legei auth o IhsouV, Ti emoi kai soi, gunai; oupw hkei h wra mou.

2:5 Legei h mhthr autou toiV diakonoiV, O ti an legh umin, poihsate.

2:6 Hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn Ioudaiwn, cwrousai ana metrhtaV duo h treiV.

2:7 Legei autoiV o IhsouV, Gemisate taV udriaV udatoV. Kai egemisan autaV ewV anw.

2:8 Kai legei autoiV, Antlhsate nun, kai ferete tw arcitriklinw. Kai hnegkan.

2:9 WV de egeusato o arcitriklinoV to udwr oinon gegenhmenon, kai ouk hdei poqen estin (oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkoteV to udwr), fwnei ton numfion o arcitriklinoV,


2:10 kai legei autw, PaV anqrwpoV prwton ton kalon oinon tiqhsi, kai otan mequsqwsi, tote ton elassw su tethrhkaV ton kalon oinon ewV arti.

2:11 Tauthn epoihse thn archn twn shmeiwn o IhsouV en Kana thV GalilaiaV, kai efanerwse thn doxan autou kai episteusan eiV auton oi maqhtai autou.

2:12 Meta touto katebh eiV Kapernaoum, autoV kai h mhthr autou, kai oi adelfoi autou, kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollaV hmeraV.

2:13 Kai egguV hn to pasca twn Ioudaiwn, kai anebh eiV Ierosoluma o IhsouV.

2:14 Kai euren en tw ierw touV pwlountaV boaV kai probata kai peristeraV, kai touV kermatistaV kaqhmenouV.

2:15 Kai poihsaV fragellion ek scoiniwn pantaV exebalen ek tou ierou, ta te probata kai touV boaV kai twn kollubistwn execee to kerma, kai taV trapezaV anestreye

2:16 kai toiV taV peristeraV pwlousin eipen, Arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patroV mou oikon emporiou.

2:17 Emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin, O zhloV tou oikou sou katefage me.

2:18 Apekriqhsan oun oi Ioudaioi kai eipon autw, Ti shmeion deiknueiV hmin, oti tauta poieiV;

2:19 apekriqh o IhsouV kai eipen autoiV, Lusate ton naon touton, kai en trisin hmeraiV egerw auton.

2:20 Eipon oun oi Ioudaioi, Tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naoV outoV, kai su en trisin hmeraiV egereiV auton;

2:21 ekeinoV de elege peri tou naou tou swmatoV autou.