זכריה
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
זכר1
1 אין 8טן חוֹדש, אין שָנָה 2 פוּן דָריָוֶשן, איז דאָס דבר ה' געווען צו
זכַריָה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=ozgmMQKVUl4
] בּן ברֶכיָה בּן עִדוֹן, דעם נביא, אַזוי צו אמר: 2 ה' האָט קצף אויף אבוֹתֵיכם קֶצֶף. 3 דעריבער זאָלסטו אמר צו זיי: אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו מיר, אמר ה' צבָאוֹת, אוּן איך וועל זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו אײַך, אמר ה' צבָאוֹת. 4 איר זאָלט נישט זײַן אַזוי ווי אבוֹתֵיכם, וואָס די נביאים הראשנים האָבּן צו זיי קרא, אַזוי צו אמר: אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום פוּן אײַערע דרכים הרעים אוּן אײַערע מעלילים הרעים. אוּן זיי האָבּן נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אוּן נישט הקשיב [קשב] צו מיר, אמר ה'. 5 אבוֹתֵיכם, וווּ זײַנען זיי? אוּן די נביאים, חיה זיי לְעֹלָם! 6 אָבער מײַנע דברים אוּן מײַנע חוּקים וואָס איך האָבּ צוה מײַנע עבדים די נביאים, באמת, זיי זײַנען השׂיג [נשׂג] אבוֹתֵיכם, אוּן זיי האָבּן תשובה געטאָן [ https://www.youtube.com/watch?v=LlcLZ9Y2Rfc ] אוּן האָבּן אמר: אַזוי ווי ה' צבָאוֹת האָט זמם צו עשׂה צו אונדז, לויט אונדזערע דרכים אוּן לויט אונדזערע מעלליים [מעלל], אַזוי האָט ער מיט אונדז עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]. 7 אין 42טן טאָג פוּן 11טן חוֹדש, דאָס איז חוֹדש שְבָט, אין שָנָה 2 פוּן דָריָוֶשן, איז דאָס דבַר-ה' געווען צו זכַריָה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=ozgmMQKVUl4
] בּן ברֶכיָהו בּן עִדוֹאן, דעם נביא, אַזוי צו אמר: 8 איך האָבּ ראה די לָיְלָה, אוּן הנה אַן איש רֹכֵב אויף אַ סוּס אָדֹם, אוּן ער עמד צווישן די הדסים [הדס] וואָס אין דער מְצֻלָה, אוּן הינטער אים זײַנען געווען סוּסים רויטע, שָׂרֹק, אוּן ווײַסע. 9 האָבּ איך אמר: וואָס זײַנען די דאָזיקע, אֲדֹנִי? האָט צו מיר אמר דער מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר: איך וועל דיר ווײַזן וואָס די דאָזיקע זײַנען. 01 אוּן דער איש וואָס איז עמד צווישן די הדסים [הדס], האָט זיך ענה אוּן האָט אמר: דאָס זײַנען די וואָס ה' האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו הלך אויף הָאָרֶץ. 11 אוּן זיי האָבּן זיך ענה צו דעם מלאך ה' וואָס איז עמד צווישן די הדסים [הדס], אוּן האָבּן אמר: מיר זײַנען הלך אויף הָאָרֶץ, אוּן הנה כּל הָאָרֶץ ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] שקט. 21 האָט זיך ענה דער מלאך ה' אוּן האָט אמר: ה' צבָאוֹת, עַד מָתַי וועסטו זיך נישט רחם אויף ירושָלַיִם, אוּן אויף די ערים פוּן יהודה, וואָס דו האָסט זעם שוין 07 שָנָה [זען ירמיה 11:52; 01:92]? 31 אוּן ה' האָט ענה דעם מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר, דברים טוֹבים, נְחֻמִים. 41 אוּן דער מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר, האָט אמר צו מיר: קרא אַזוי צו אמר: אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: מיך קנא וועגן ירושָלַיִם אוּן וועגן צִיוֹן אַ קנאה גדולה. 51 אוּן קצף גדול קצף איך אויף די גּוֹיִם השאננים [שאנן], וואָרעם איך האָבּ בּלויז קצף אַ ביסל, אוּן זיי האָבּן עזר צום הָרָע. 61 דעריבער האָט ה' אַזוי אמר: איך שוב זיך אום צו ירושָלַיִם מיט רחמים; מײַן בּית וועט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] ווערן אין איר, אמר ה' צבָאוֹת, אוּן אַ קָו וועט נטה ווערן אויף ירושָלַיִם. 71 ווײַטער קרא אַזוי צו אמר: אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: מײַנע ערים וועלן ווידער פוץ מיט טוֹב, אוּן ה' וועט נאָך נחם צִיוֹן, אוּן וועט ווידער בחר ירושָלַיִם.
 
זכר2
1 אוּן איך האָבּ נשׂא מײַנע אויגן אוּן האָבּ ראה, אוּן הנה 4 קרנוֹת. 2 האָבּ איך אמר צו דעם מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר: וואָס זײַנען די דאָזיקע? האָט ער צו מיר אמר: דאָס זײַנען די קרנוֹת וואָס האָבּן זרה יהודה, ישראל, אוּן ירושָלַיִם. 3 אוּן ה' האָט מיר געוויזן 4 חרשים. 4 האָבּ איך אמר: וואָס בוא די דאָזיקע צו עשׂה? האָט ער אמר אַזוי צו אמר: יענע זײַנען די קרנוֹת וואָס האָבּן זרה יהודה, אַזוי אַז קײַנער האָט נישט געקענט נשׂא זײַן קאָפּ, אוּן די דאָזיקע זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף זיי צו החריד [חרד] און צו ידּה די קרנוֹת פוּן די גּוֹיִם וואָס האָבּן נשׂא דעם קֶרֶן קעגן אֶרֶץ יהודה, כדי עס צו זרה. 5 אוּן איך האָבּ נשׂא מײַנע אויגן אוּן האָבּ ראה, אוּן הנה אַן איש, אוּן אין זײַן יָד אַ חֶבֶל מִדָּה. 6 האָבּ איך אמר: וווּהין גייסטו? האָט ער צו מיר אמר: צו מדד ירושָלַיִם, כדי צו ראה וויפיל איז איר רחב, אוּן וויפיל איר אֶרֶךְ. 7 אוּן הנה דער מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5], אוּן אַן אַנדער מלאך איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] אים אַנטקעגן. 8 אוּן ער האָט אמר צו אים: רוץ דבר צו יענעם נַעַר אַזוי צו אמר: פְּרָזוֹת וועט ירושָלַיִם זײַן ישב, פוּן רב אָדָם אוּן בהמה אין איר. 9 אוּן איך וועל איר זײַן, אמר ה', אַ חוֹמָה פוּן אֵש רונד אַרום, אוּן פאַר כבוד וועל איך זײַן אין איר מיט. 01 הוֹי, הוֹי! אוּן נוס פוּן דעם אֶרֶץ פוּן צפוֹן, אמר ה', וואָרעם אַזוי ווי די 4 רוּחוֹת פוּן שָמַיִם האָבּ איך אײַך פרשׂ, אמר ה'. 11 הוֹי צִיוֹן, מלט, דו וואָס ישב בּײַ בַּת בָּבֶל. 21 וואָרעם אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת, אַחַר כָּבוֹד האָט מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו די גּוֹיִם וואָס שלל [זען "שלל" ישעיה 21:35] אײַך: באמת, דער וואָס נגע [זען "נגע" ישעיה 21:35] אײַך נגע דעם בָּבָה פוּן זײַן אויג. 31 וואָרעם הנה, איך הניף [נוף] מײַן יָד אויף זיי, אוּן זיי וועלן ווערן אַ שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] צו די וואָס האָבּן זיי עבד, אוּן איר וועט ידע אַז ה' צבָאוֹת האָט מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3]. 41 רנן אוּן שׂמח זיך, בַּת צִיוֹן, וואָרעם הנה, איך בוא, אוּן וועל שכן [זען "שכן" יוחנן 41:1] צווישן דיר, אמר ה'. 51 אוּן גּוֹיִם רַבִּים וועלן זיך נִלְוָה [לוה] צו ה' אין יום ההוא, אוּן זיי וועלן מיר זײַן צו הָעָם, אוּן איך וועל שכן אין דײַן מיט; אוּן וועסט ידע אַז ה' צבָאוֹת האָט מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו דיר. 61 אוּן ה' וועט נחל יהודה פאַר זײַן חלק, אויף דער אַדְמַת הַקֹּדֶש, אוּן וועט ווידער בחר ירושָלַיִם. 71 הַס כּל בָּשָׂר פאַר ה' וואָרעם ער עור זיך פוּן זײַן מעוֹן קדש [זען יוחנן 2:41].
 
זכר3
1 אוּן ער האָט מיר געוויזן יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
] דעם כֹהן-גָדול ווי ער עמד פאַר דעם מלאך ה', אוּן דער שׂטן [ https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQ ] עמד אויף זײַן רעכטער זײַט, אים צו שׂטן. 2 האָט ה' אמר צום שׂטן: ה' גער אויף דיר, שׂטן, יאָ, ה' וואָס האָט בחר ירושָלַיִם, גער אויף דיר; איז נישט דער דאָזיקער אַן אוּד ארויפגעכאפּט [נצל, זען תסל"א 71:4] פוּן אֵש? 3 אוּן יהוֹשעַ איז געווען לבש אין בגדים צוֹאים [צֹאִי], אוּן איז עמד פארן המלאך. 4 האָט ער זיך ענה אוּן האָט אמר צו די וואָס זײַנען עמד פאַר אים, אַזוי צו אמר: סור פוּן אים די בגדים הצֹאִים [צֹאִי]. אוּן צו אים האָט ער אמר: ראה! איך האָבּ עבר פוּן דיר דײַנע עָוֹן [ https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], אוּן וועל דיר לבש מחלצה. 5 האָבּ איך אמר: זאָל מען אים שׂים אַ צָנִיף טָהוֹר אויפן קאָפּ. אוּן זיי האָבּן אים שׂום די צָנִיף טָהוֹר אויפן קאָפּ, אוּן האָבּן אים לבש בגדים; אוּן דער מלאך ה' איז עמד דערבײַ. 6 אוּן דער מלאך ה' האָט עוד יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
] אַזוי צו אמר: 7 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: אויב אין מײַנע דרכים וועסטו הלך, אוּן אויב מײַן משמרת וועסטו זײַן שומר איבּער, אוּן דו וועסט אויך דין מײַן בּית, אוּן וועסט אויך זײַן שומר איבּער מײַנע חצרוֹת [חָצֵר], וועל איך דיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מהלכים [מהלך] צווישן די דאָזיקע וואָס עמד דאָ. 8 שמע! נָא, יהוֹשעַ כֹהן-גָדול, דו אוּן דײַנע רעים [רֵעַ] וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] פאַר דיר, וואָרעם פאַר אַנְשֵי מוֹפֵת [זען "הנה איש (יהושע/ישוע) צמח (משיח) שמוֹ," זכריה 21-11:6; התג' 61:22] זײַנען זיי, וואָרעם הנה, איך ברענג עַבְדִּי צֶמַח [ירמיה 5:32; 51:33; ישעיה 2-1:11; 31:25; 11,2:35; 1:24; 3:94; 01:05; יחזקאל 42-32:43; זכריה 21-11:6]. 9 וואָרעם הנה איז דער אֶבֶן [בראשית 42:94; תהלים 22:811; ישעיה 61:82] וואָס איך האָבּ נתן פאַר יהוֹשעַ אויף דעם אֶבֶן אַחַת זײַנען 7 אויגן [זען התג' 6:5]. הנה, איך פתח איר פּתּוּחַ, אמר ה' צבָאוֹת; אוּן איך וועל מוּש די עָוֹן פוּן דעם דאָזיקן אֶרֶץ אין יוֹם אֶחַד [זען יוחנן 03:91]. 01 אין יום ההוא, אמר ה' צבָאוֹת, וועט איר קרא איינער דעם אַנדערן אונטער גֶּפֶן אוּן אונטער תְּאֵנָה.
 
זכר4
 
1 אוּן דער מלאך וואָס האָט דבר מיט מיר, האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31], אוּן ער האָט מיך עור, אַזוי ווי אַן איש ווערט עור פוּן זײַן שלאָף. 2 אוּן ער האָט צו מיר אמר: וואָס זעסטו? האָבּ איך אמר: איך האָבּ ראה, אוּן הנה אַ מנוֹרה, אין גאַנצן פוּן זָהָב, אוּן אויבּן בּײַ איר אַ גֻּלָּה, אוּן אירע 7 נֵרֹת [נֵר] אויף איר, מיט 7, יאָ 7 מוּצֶקֶת צו די נֵרֹת וואָס בּײַ איר אויבּן. 3 אוּן 2 זֵיתִים לעבּן איר, איינער פוּן דער רעכטער זײַט פוּן דעם גֻּלָה, אוּן איינער פוּן זײַן לינקער זײַט. 4 אוּן איך האָבּ זיך ענה אוּן האָבּ אמר צו דעם מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר, אַזוי צו אמר: וואָס זײַנען די דאָזיקע, אֲדֹנִי? 5 האָט ענה דער מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר, אוּן האָט אמר צו מיר: ווייסטוּ נישט וואָס די דאָזיקע זײַנען? האָבּ איך אמר: לֹא, אֲדֹנִי. 6 האָט ער זיך ענה אוּן האָט אמר צו מיר, אַזוי צו אמר: דאָס איז דאָס דבַר-ה' צו זרוּבּבֶלן, אַזוי צו אמר: נישט מיט חיל אוּן נישט מיט כוֹחַ, אָבער מיט מײַן רוּחַ, אמר ה' צבָאוֹת. 7 ווער בּיסטוּ, הַר הגדוֹל? פאַר זרוּבּבֶלן וועסטו ווערן מִישוֹר; אוּן ער וועט יצא דעם אֶבֶן הָרֹאשָה מיט תְּשֻאָה: חֵן, חֵן צו אים! 8 אוּן דאָס דבַר-ה' איז געווען צו מיר, אַזוי צו אמר: 9 די ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פוּן זרוּבָּבֶלן האָבּן יסד דאָס דאָזיקע בַּיִת, אוּן זײַנע ידים וועלן עס בצע, אוּן וועסט ידע אַז ה' צבָאוֹת האָט מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו אײַך. 01 וואָרעם ווער נאָר עס האָט בּוז [זען "בזה" ישעיהו 3:35] דעם יוֹם פוּן קטנוֹת [קָטָן], זיי וועלן זיך שׂמח אַז זיי וועלן ראה דאָס האבן הבדיל אין יַד זרוּבָּבֶל. די דאָזיקע 7 דאָס זײַנען די אויגן פוּן ה' וואָס שוטט איבּער דער כּל הָאָרֶץ. 11 האָבּ איך זיך ענה אוּן האָבּ צו אים אמר: וואָס זײַנען די דאָזיקע 2 זיתים [זַיִת] אויף דער רעכטער זײַט פוּן דער מנוֹרָה אוּן אויף איר לינקער זײַט? 21 אוּן איך האָבּ זיך ענה אַ צווייט מאָל אוּן האָבּ אמר צו אים: וואָס זײַנען די 2 איילבּערטצווײַגן וואָס לעבּן די 2 צַנְתְּרוֹת הזהב וואָס ריק פוּן זיך דאָס גילדערנע יִצְהָר? 31 האָט ער אמר צו מיר, אַזוי צו אמר: ווייסטוּ נישט וואָס די דאָזיקע זײַנען? האָבּ איך אמר: לֹא, אֲדֹנִי. 41 האָט ער אמר: דאָס זײַנען די 2 בְּני הַיִּצְהָר וואָס עמד לעבּן דעם אדון [זען מלאכי 1:3] פוּן דער כּל הָאָרֶץ.
 
זכר5
1 אוּן איך האָבּ ווידער נשׂא מײַנע אויגן אוּן האָבּ ראה, אוּן הנה אַ פליעדיקע מגילה. 2 האָט ער צו מיר אמר: וואָס זעסטו? האָבּ איך אמר: איך ראה אַ פליעדיקע מגילה; איר אֹרֶךְ 02 אַמָּה, אוּן איר רחב 01 אַמָּה. 3 האָט ער צו מיר אמר: דאָס איז די אָלָה וואָס יצא איבּער דעם פּני כּל הָאָרֶץ; וואָרעם כָל וואָס גנבעט, ווערט פוּן דאַנען נִקָּה לויט איר, אוּן כָל וואָס שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] פאַלש, ווערט פוּן דאַנען נִקָה לויט איר. 4 איך האָבּ זי יצא, אמר ה' צבָאוֹת, אוּן זי וועט בוא אין בּית הַגַנָב, אוּן אין בּית פוּן דעם וואָס שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] בּײַ מײַן שֵם צום שֶקֶר, אוּן זי וועט לון אין זײַן בּית, אוּן זי וועט עס כלה מיט זײַנע האָלצן אוּן מיט זײַנע אֶבֶן. 5 אוּן דער מלאך וואָס האָט דבר מיט מיר, איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5], אוּן האָט צו מיר אמר: נשׂא נָא אויף דײַנע אויגן, אוּן ראה וואָס איז דאָס דאָזיקע וואָס יצא? 6 האָבּ איך אמר: וואָס איז דאָס? האָט ער אמר: דאָס איז די אֵיפָה וואָס יצא. אוּן ער האָט אמר: דאָס איז זייער אָנבּליק אין כּל הָאָרֶץ 7 אוּן הנה אַ כִּכַּר עֹפֶרֶת האָט זיך נשׂא אוּן דאָס איז אִשָּה אחת וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין דער אֵיפָה. 8 אוּן ער האָט אמר: דאָס איז די רשעה. אוּן ער האָט זי שלך אין דער אֵיפָה, אוּן האָט שלך דאָס אֶבֶן העֹפֶרֶת אויף איר פֶּה. 9 אוּן איך האָבּ נשׂא מײַנע אויגן אוּן האָבּ ראה, אוּן הנה 2 נָשִים יצא, אוּן רוּחַ איז אין זייערע כּנפים [כנף], אוּן די כּנפים [כנף] בּײַ זיי זײַנען ווי די כּנפים [כנף] פוּן אַ חֲסִידָה; אוּן זיי האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] די אֵיפָה צווישן הָאָרֶץ אוּן שָמַיִם. 01 האָבּ איך אמר צו דעם מלאך וואָס האָט דבר מיט מיר: וווּהין הלך זיי די אֵיפָה? 11 האָט ער אמר צו מיר: איר צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בַּיִת אין אֶרֶץ שִנעָר; אוּן אַז עס וועט כון ווערן, וועט זי דאָרטן נוח ווערן אויף איר מְכוֹנָה.
 
זכר6
1 אוּן איך האָבּ ווידער נשׂא מײַנע אויגן אוּן האָבּ ראה, אוּן הנה 4 מרכּבות יצא פוּן צווישן 2 הָרִים, אוּן די הָרִים זײַנען הָרִים פוּן נחֹשֶת. 2 אין ערשטן מרכּבה סוּסים אֲדֻמִּים, אוּן אין מרכּבה הַשֵנית סוּסים שחֹרים [שחֹר], 3 אוּן אין מרכּבה שלשית סוּסים לבנים [לָבָן], אוּן אין פירטן מרכּבה סוּסים בָּרֹד אמץ. 4 האָבּ איך זיך ענה אוּן האָבּ אמר צו דעם מלאך וואָס האָט מיט מיר דבר: וואָס זײַנען די דאָזיקע, אֲדֹנִי? 5 האָט דער מלאך ענה אוּן האָט אמר צו מיר: די דאָזיקע יצא צו די 4 רֻחוֹת הַשָמַיִם, וואָס זיי האָבּן זיך יצא צו יצב פאַר אֲדוֹן כּל הָאָרֶץ [זען מלאכי 1:3]. 6 דער וואָס אין איר זײַנען די סוּסים הַשְחֹרִים [שָחֹר] יצא צו אֶרֶץ צפוֹן, אוּן די לָבָן זײַנען יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] נאָך זיי, אוּן די בָּרֹד זײַנען יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו אֶרֶץ תֵּימָן. 7 אויך די אָמֹץ זײַנען יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5], אוּן זיי האָבּן בקש צו הלך התהלך איבּער הָאָרֶץ; האָט ער אמר: הלך! התהלך איבּער הָאָרֶץ. אוּן זיי האָבּן התהלך איבּער הָאָרֶץ. 8 אוּן ער האָט זעק צו מיר, אוּן האָט דבר צו מיר, אַזוי צו אמר: ראה! די וואָס זײַנען יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו אֶרֶץ צפוֹן, האָבּן נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] מײַן רוּחַ אין אֶרֶץ צפוֹן. 9 אוּן דאָס דבַר-ה' איז געווען צו מיר, אַזוי צו אמר: 01 לקח פוּן די גלות-לײַט, פוּן חֶלדַּין, פוּן טוֹבִיָהן, אוּן פוּן ידַעְיָהן, וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] פוּן בבל, אוּן זאָלסט בוא אין דעם אייגענעם טאָג, אוּן בוא אין בּית יֹאשִיָה בּן צפַניָהן 11 זאָלסט לקח כֶּסֶף אוּן זָהָב, אוּן עשׂה עֲטָרוֹת [עטרה, זען התג' 21:91], אוּן שׂים אויפן קאָפּ פוּן יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
] בּן יהוֹצָדָקן, דעם כֹּהן-גָדול. 21 אוּן זאָלסט אמר צו אים, אַזוי צו אמר: אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת, אַזוי צו אמר: הִנֵּה אִיש [זען יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ] צֶמַח [ https://www.youtube.com/watch?v=OjqV7iPC8bs
זכריה 8:3; ירמיה 51:33; 6-5:32; התג 61:22 ] איז זײַן [יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ] שֵם [ זען זמח=משיח איז ישועס נאָמען ], אוּן וואָס וועט יצמח [זען ישעיה 2:35
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
] פוּן זײַן מקוֹם [זען שמות 32:01], אוּן וועט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דעם הֵיכל ה' [זען יוחנן 91:2]. 31 יאָ, ער וועט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דעם הֵיכל ה', אוּן ער וועט נשׂא הוֹד, אוּן וועט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אוּן משל אויף זײַן כִּסֵּא, אוּן א כֹהן [זען תהלים 4:011] וועט זײַן בּײַ זײַן כִּסֵּא; אוּן עצה [זען ישעיה 2:11] פון שלום [זען ישעיה 5:35] וועט זײַן צווישן זיי בּיידן. 41 אוּן די עטרֹת [עטרה] זאָלן זײַן צו חֵלֶמען, אוּן טוביָהן, אוּן ידַעְיָהן, אוּן חֵן בּן צפַניָהן, פאַר אַ זִכָּרוֹן אין דעם הֵיכַל ה'. 51 אוּן רחוֹקים וועלן בוא, אוּן וועלן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אין דעם הֵיכַל ה'; אוּן איר וועט ידע אַז ה' צבָאוֹת האָט מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו אײַך. אוּן עס וועט זײַן, אויב שמע וועט איר שמע צו דעם קוֹל ה' אֱלֹקֵיכֶם.
 
זכר7
 
1 אוּן עס איז געווען אין 4טן שָנָה פוּן מלך דָריָוֶש, איז דאָס דבַר-ה' געווען צו זכַריָהן אין 4טן טאָג פוּן 9טן חוֹדש, אין כִסלֵו, 2 ווען בּית אֵ-ל
האָבּן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] שַׂראֶצֶר אוּן רֶגֶם-מֶלֶך אוּן זײַנע אנשים צו חלה פְּנֵי ה', 3 אוּן צו אמר צו די כֹּהנים וואָס אין בּית ה' צבָאוֹת, אוּן צו די נביאים, אַזוי צו אמר: זאָל איך בכה אין דעם 5טן חוֹדש און הִנָזֵּר [נזּר], אַזוי ווי איך האָבּ עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] שוין פוּן כַּמֶּה שָנִים? 4 איז דאָס דבַר-ה' צבָאוֹת געווען צו מיר, אַזוי צו אמר: 5 אמר צו כּל עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] הָאָרֶץ, אוּן צו די כֹּהנים, אַזוי צו אמר: אַז איר האָט צום אוּן ספד אין 5טן אוּן אין 7טן חוֹדש שוין 07 שָנָה, האָט איר צום דען מיר צום? 6 אוּן אַז איר אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3], אוּן אַז איר שתה, זײַט איר נישט די וואָס אכל, אוּן איר די וואָס שתה? 7 דאָס זײַנען דאָך די דברים וואָס ה' האָט קרא דורך די נביאים הראשֹׁנִים, ווען ירושָלַיִם איז געווען ישב אוּן בּשַלווה, מיט אירע ערים רונד אַרום איר, אוּן דער נֶגֶב אוּן די שְפֵלָה זײַנען געווען ישב. 8 אוּן דאָס דבַר-ה' איז געווען צו זכַריָהן, אַזוי צו אמר: 9 אַזוי האָט געהאַט אמר ה' צבָאוֹת, אַזוי צו אמר: משפט אמתן שפט, אוּן עשׂה חֶסֶד אוּן רחמים איש מיטן אָחִיו, 01 אוּן אַלמנה אוּן יתום, גֵּר אוּן עָנִי, זאָלט איר נישט עשק, אוּן איש אָחִיו זאָלט איר נישט חשב רעה אין אײַער לֵב. 11 אָבער זיי האָבּן נישט געוואָלט צו הקשיב [קשב], אוּן זיי האָבּן נתן כתף סרר, אוּן זייערע אוזנים האָבּן זיי כבד נישט צו שמע. 21 אוּן זייער לֵב האָבּן זיי שׂים אַזוי ווי שָמִיר, נישט צו שמע די תוֹרה אוּן די דברים וואָס ה' צבָאוֹת האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] דורך זײַן רוּחַ דורך די נביאים הָרִאשֹׁנִים; דעריבער איז געוואָרן קֶצֶף גִדוֹל פוּן ה' צבָאוֹת. 31 אוּן עס איז געווען: אַזוי ווי ער האָט קרא, אוּן זיי האָבּן נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81], אַזוי וועלן זיי קרא, אוּן איך וועל נישט שמע, האָט אמר ה' צבָאוֹת. 41 אוּן איך וועל זיי סער איבּער כּל גּוֹיִם וואָס זיי האָבּן זיי נישט ידע. אַזוי איז הָאָרֶץ נשמה [שמם] געוואָרן נאָך זיי, אָן אַ גייער אוּן אָן אַ קוּמער; אוּן זיי האָבּן שׂוּם דאָס אֶרֶץ חֶמְדָּה [זען חגי 7:2] שַמָּה.
 
זכר8
1 אוּן דאָס דבַר-ה' צבָאוֹת איז געווען אַזוי צו אמר: 2 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: מיך קנא וועגן צִיוֹן אַ קִנְאָה גָדוֹלָה, אוּן מיט חֵמָה גָדוֹלָה קנא מיך וועגן איר. 3 אַזוי האָט ה' אמר: איך שוב זיך אום קיין צִיוֹן, אוּן איך וועל שכן אין ירושָלַיִם, אוּן ירושָלַיִם וועט קרא ווערן די עִיר הָאֱמֶת, אוּן דער הַר ה' צבָאוֹת, דער הַר הַקֹּדֶש. 4 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: עס וועלן נאָך ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] זקנים אוּן זקנות אין די רחֹבוֹת [רחוֹב] פוּן ירושָלַיִם, איטלעכער מיט זײַן מִשְעֶנֶת אין זײַן יָד, פוּן רֹב יָמִים. 5 אוּן די רחֹבוֹת [רחוֹב] פוּן דער עִיר וועלן זײַן מלא מיט ילדים [ילד] אוּן ילָדוֹת וואָס שׂחק זיך אין אירע רחֹבֹת [רחוֹב]. 6 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: אויב דאָס וועט זײַן פלא [זען פלא, ישעיה 5:9] אין די אויגן פוּן דעם שְאֵרית פוּן דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אין יענע טעג, זאל עס אויך אין מײַנע אויגן זײַן פלא? אמר ה' צבָאוֹת. 7 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: הנה, איך ישע עַמִּי, פוּן דעם אֶרֶץ מזרח, אוּן פוּן דעם אֶרֶץ מְבוֹא הַשֶמֶש. 8 אוּן איך וועל זיי ברענגען, אוּן זיי וועלן שכן אין ירושָלַיִם, אוּן זיי וועלן מיר זײַן צו עַם, אוּן איך וועל זיי זײַן צו אלוקים, מיט אמת אוּן מיט צדקה. 9 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: זאָלן חזק זײַן אײַערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], איר וואָס שמע אַיין אין די דאָזיקע טעג די דאָזיקע דברים פוּן דעם פֶּה פוּן די נביאים וואָס זײַנען געווען אין דעם יוֹם וואָס דאָס בּית ה' צבָאוֹת, דער הֵיכַל, איז יסד געוואָרן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] צו ווערן. 01 וואָרעם פאַר יענע טעג איז קיין שָׂכָר פאַרן אָדָם נישט געווען, אוּן קיין שָׂכָר פאַר דער בהמה איז נישט געווען, אוּן פאַר דעם יוֹצֵא אוּן פאַר דעם אַרײַנגייער איז נישט געווען קיין שלוֹם פוּן דעם פײַנט, אוּן איך שלח כּל הָאָדָם איש אויפן רֵעֵהוּ. 11 אָבער אַצונד וועל איך נישט זײַן צו דעם שְאֵרית פוּן דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אַזוי ווי אין די ימים הָרִאשֹׁנִים, אמר ה' צבָאוֹת. 21 וואָרעם דער זֶרַע פוּן שלום וועט זײַן, אַז דער גֶּפֶן וועט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] איר פּרי, אוּן הָאָרֶץ וועט נתן איר יְבוּל, אוּן די הימלען וועלן נתן זייער טַל; אוּן איך וועל דעם שְאֵרית פוּן דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], מאַכן נחל אַלדאָס דאָזיקע. 31 אוּן עס וועט זײַן, אַזוי ווי איר זײַט געווען אַ קללה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=B6ZdKVuOidg ]
צווישן די גּוֹיִם, איר בּית יהודה אוּן בּית ישראל, אַזוי וועל איך אײַך ישע, אוּן איר וועט ווערן אַ ברכה; איר זאָלט נישט ירא האָבּן; זאָלן חזק זײַן אײַערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22;
http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
]. 41 וואָרעם אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: אַזוי ווי איך האָבּ זמם אײַך צו רעע ווען אבוֹתֵיכם האָבּן מיך קצף, אמר ה' צבָאוֹת, אוּן איך האָבּ נישט נחם געהאַט, 51 אַזוי האָבּ איך ווידער זמם אין די דאָזיקע טעג צו יטב ירושָלַיִם אוּן דאָס בּית יהודה; איר זאָלט נישט ירא האָבּן. 61 דאָס זײַנען די זאַכן וואָס איר זאָלט עשׂה : דבר אמת איש מיטן רֵעֵהוּ, אמת אוּן משפט שלוֹם טוּט שפט אין אײַערע שְעָרים. 71 אוּן איש רֵעֵהוּ זאָלט איר נישט חשב רעה אין אײַער לֵב, אוּן קיין שבועה שֶקֶר זאָלט איר נישט אהבה האָבּן, וואָרעם דאָס כּל איז וואָס איך האָבּ שׂנא, אמר ה'. 81 אוּן דאָס דבַר-ה' צבָאוֹת איז געווען צו מיר, אַזוי צו אמר: 91 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: דער צום פוּן 4טן חוֹדש, אוּן דער צום פוּן 5טן, אוּן דער צום פוּן 7טן, אוּן דער צום פוּן 01טן, וועט זײַן דעם בּית יהודה פאַר שָׂשׂוֹן אוּן פאַר שמחה, אוּן פאַר מֹעֲדִים טוֹבִים; דעריבער אהב! אמת אוּן שלום. 02 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: עס וועט נאָך געשען, אַז בוא וועלן עַמִּים אוּן יושבי ערים רַבּוֹת; 12 אוּן די יושבי אחת וועלן הלך צו דער אַנדערער, אַזוי צו אמר: הלך לאָמיר הלך צו חלה פְּנֵי ה', אוּן צו בקש ה' צבָאוֹת; איך וויל אויך הלך. 22 אוּן בוא וועלן עמים רבּים אוּן גּוֹיִם עצוּמים צו בקש ה' צבָאוֹת אין ירושָלַיִם, אוּן צו חלה פְּנֵי ה'. 32 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: אין יענע טעג וועט געשען, אַז חזק וועלן 01 אנשים פוּן כּל לשוֹנות פוּן די גּוֹיִם און חזק דעם כנף [זען מתי 63:41] פוּן אַ ייִדן, אַזוי צו אמר: לאָמיר הלך מיט אײַך, וואָרעם מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז אלוקים איז מיט אײַך.
 
זכר9
 
1 די מַשָׂא פוּן דבר ה': אין אֶרֶץ חַדְרָךְ אוּן דַמֶשֶק וועט זײַן זײַן מנוּחָה וואָרעם צו ה' איז דאָס אויג פוּן אָדָם, ווי פוּן כֹל שִבְטֵי ישראל 2 אוּן אויך אין חמָת וואָס גבל זיך דערמיט, אוּן אין צוֹר אוּן צידוֹן ווי חָכָם מאֹד זי איז. 3 אוּן צוֹר האָט זיך אַ מָצוֹר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9], אוּן צבר כֶּסֶף ווי עָפָר, אוּן חָרוּץ ווי טִיט פוּן די חוּצוֹת [חוץ]. 4 הנה, אֲדֹנָי וועט זי ירש, אוּן ער וועט נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] אין ים איר חיל, אוּן זי וועט אין אֵש אכל ווערן. 5 אַשקלוֹן וועט ראה אוּן וועט ירא האָבּן, אוּן עַזָה אוּן זי וועט חול מאֹד, אוּן עֶקרוֹן ווײַל צו בוש געוואָרן איז איר מַבָּט; אוּן אבד וועט אַ מלך פוּן עַזָה, אוּן אַשקלוֹן וועט זײַן נישט ישב. 6 אוּן אַ ממזר וועט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין אַשדוֹד, אוּן איך וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] דעם גְּאוֹן פוּן די פלִשתים. 7 אוּן איך וועל סור זײַן דמים פוּן זײַן פֶּה, אוּן זײַנע שִקּוּץ פוּן צווישן זײַנע ציין, אוּן ער אויך וועט שאר בּײַ אלוקינו; אוּן ער וועט זײַן ווי אלוּף אין יהודה, אוּן עֶקרוֹן וועט זײַן ווי דער יבוסי. 8 אוּן איך וועל חנה מײַן בּית אַקעגן צָבָה, אַקעגן מֵעֹבֵר וּמִשָב, אוּן מער וועט נישט עבר דורך זיי קיין נֹגֵשׂ; וואָרעם אַצונד האָבּ איך ראה מיט מײַנע אויגן. 9 גיל זיך מְאֹד, בַּת צִיוֹן, הריע [רוע], בַּת ירושָלַיִם, הנה, דײַן מלך וועט בוא צו דיר, אַ צַדִּיק אוּן נוֹשָע [ישע] איז ער; עָנִי, אוּן רכב אויף אַן חֲמוֹר [זען מתי 5:12; מרק' 2:11; לוקס 03:91; יוחנן 51:21], אויף עַיִר בֶּן-אֲתֹנוֹת. 01 אוּן איך וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] ֶרכֶב פוּן אפרים, אוּן אַ סוּס פוּן ירושָלַיִם, אוּן כרת וועט ווערן דער קשת מלחמה; אוּן ער [משיח] וועט דבר שלום צו די גּוֹיִם [זען ישעיה 5:35; 4:24], אוּן זײַן משל וועט זײַן פוּן ים בּיז ים, אוּן פוּן נָהָר בּיז אַפְסֵי אֶרֶץ. 11 יאָ דו פאַר דעם דָּם פוּן דײַן בְּרִית [זען שמות 8:42; מתי 82:62; מרק' 42:41; לוקס 02:22; קור"א 52:11; יהודים אין משיח 62-01:9; 92:01; 02:31
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
 
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
זען דָּם פוּן בְּרִית איז נייטיק צו ישראל 'ס ארטאדאקס אמונה ]
לאז איך שלח דײַנע אסירים [אָסִיר] פוּן דער בּוֹר אָן מַיִם דרינען. 21 שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו בִּצָּרוֹן, איר אֲסִירֵי הַתִּקְוָה; נאָך היינט נגד איך אָן: משנה וועל איך דיר שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 31 וואָרעם איך דרך מיר יהודה ווי אַ קֶשֶת; איך מלא אפרים ווי קֶשֶת, אוּן איך וועל עור דײַנע בָּנִים, צִיוֹן, אויף דײַנע בָּנִים, יָוָן, אוּן איך וועל דיך שׂוּם ווי די חֶרֶב פוּן אַ גיבור. 41 אוּן ה' וועט זיך באַווײַזן איבּער זיי, אוּן יצא ווי בָּרָק וועט זײַן חֵץ; אוּן אֲדֹנָי ה' וועט תקע שוֹפר [זען
[ https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ,
אוּן וועט הלך מיט סערוֹת פוּן תֵּימָן. 51 ה' צבָאוֹת וועט זיי גנן, אוּן זיי וועלן אכל, אוּן כבש די אבני-קלע, אוּן זיי וועלן שתה אוּן המה ווי פוּן ווײַן, אוּן זיי וועלן מלא זײַן ווי די מִזְרָק, ווי די זָוִית פוּן מִזְבֵּחַ. 61 אוּן ה' אֱלֹקֵיהֶם וועט זיי ישע אין יום ההוא, ווי צֹאן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]; וואָרעם ווי אַבְנֵי-נֵזֶר התניסס [נסס] וועלן זיי זײַן אויף זײַן אדמה. 71 באמת, וואָס פאַר טוּב וועט זײַן זייערס! אוּן וואָס פאַר יָפִי וועט זײַן זייערס! ווי דָּגָן די בּחוּרים, ווי תִּירוֹש וואָס נובב [נוב] די בְּתֻלוֹת [בתולה
זען ישעיה 41:7
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio ].
 
זכר01
 
1 שאל בּײַ ה' מָטָר אין דער צײַט פוּן מַלְקוֹש, בּײַ ה' וואָס עשׂה חֲזִיז; אוּן ער וועט זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַ מטר-גֶשֶם, איטלעכן עֶשֶׂב אויפן שָׂדֶה. 2 וואָרעם די תרָפים האָבּן דבר אָוֶן, אוּן די קוֹסמים [קסם] האָבּן חזה שֶקֶר, אוּן די חלוֹמות דבר שָוא, הֶבֶל זיי נחם. דעריבער האָבּן זיי נסע אַזוי ווי צֹאן, זיי ענה זיך, ווײַל קיין רֹעֵה איז נישטא. 3 אויף די רֹעִים חרה מײַן אף, אוּן מיט די עתוּדים [עַתּוּד] וועל איך זיך פקד; וואָרעם ה' צבָאוֹת האָט פקד אָן זײַן עֵדֶר, דעם בּית יהודה, אוּן שׂים זיי ווי זײַן סוּס הוֹד אין מלחמה. 4 פוּן אים דער פִּנָּה, פוּן אים דאָס יָתֵד, פוּן אים דער קשת פוּן מלחמה, פוּן אים וועט יצא כּל נוֹגֵשׂ יַחְדּו. 5 אוּן זיי וועלן זײַן ווי גיבוֹרים וואָס בוס דעם טִיט פוּן די חוּצוֹת [חוץ] אין מלחמה, אוּן זיי וועלן לחם, וואָרעם ה' וועט זײַן מיט זיי, אוּן די רֹכבים אויף סוּסים וועלן בוש ווערן. 6 אוּן איך וועל גבר דאָס בּית יהודה, אוּן דאָס בּית יוֹסף וועל איך ישע, אוּן איך וועל זיי שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], וואָרעם איך זיי רחם; אוּן זיי וועלן זײַן ווי איך וואָלט זיי נישט זָנַח , וואָרעם איך בין ה' אלֹקֵיהֶם, אוּן וועל זיי ענה. 7 אוּן אפרים וועט זײַן ווי אַ גיבּור, אוּן זייער לֵב וועט זײַן שמח ווי פוּן ווײַן; אוּן זייערע בָּנִים וועלן ראה אוּן זיך שׂמח, זייער לֵב וועט גיל אין ה'. 8 איך וועל שרק צו זיי, אוּן וועל זיי קבץ, וואָרעם איך זיי פדה
[זען http://www.afii.org/add.htm
]; אוּן זיי וועלן זיך רבה ווי זיי האָבּן זיך רבה. 9 יאָ, איך וועל זיי זרע צווישן די עַמִּים, אָבער אין די מרחקים [מרחק] וועלן זיי מיך זכר, אוּן זיי וועלן חיה מיט זייערע בָּנִים, אוּן וועלן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 01 אוּן איך וועל זיי שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, אוּן פוּן אַשוּר וועל איך זיי קבץ; אוּן קיין אֶרֶץ גִלעָד אוּן לבָנוֹן וועל איך זיי ברענגען, אוּן עס וועט זיי נישט זיין מצא. 11 אוּן [ה'] וועט עבר איבערן יָם צָרָה, אוּן ער וועט נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] וועלן אויפן ים גַּלִּים, אוּן יבש וועלן ווערן כּל מצוּלוֹת פוּן יְאוֹר, אוּן ירד וועט ווערן דער גְּאוֹן פוּן אַשוּר, אוּן דער שֵבֶט [זען במדבר 71:42] פוּן מִצרַיִם וועט סור ווערן. 21 אוּן איך וועל זיי גבר אין ה', אוּן אין זײַן שֵם וועלן זיי הלך, אמר ה'.
 
זכר11
1 פתח, לבָנוֹן, דײַנע דְּלָתַיִם, אוּן זאל אֵש אכל דײַנע צעדערן; 2 הילל [ילל], ציפּרעס, וואָרעם דער צעדער איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] ווײַל די אדִּרים [אַדִּיר] זײַנען שדד געוואָרן; ילל, אײַכנבּיימער פוּן בָּשָן, וואָרעם דער יַעַר יִבָּצֵי איז ירד. 3 קוֹל יללה פוּן די רֹעִים, וואָרעם שדד איז זייער אדרת. קוֹל פוּן שאגה פון פירים, וואָרעם שדד איז דאָס גְאוֹן פוּן יַרדן. 4 אַזוי האָט אמר ה' אֱלֹקָי: רעה די צֹאן פוּן הֲרֵגָה, 5 וואָס זייערע קויפער הרג זיי, אוּן ווערן נישט אָשַם [זען ישעיה 01:35], אוּן זייערע פאַרקויפער אמר: ברך ה' [
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
], וואָרעם איך ווער רײַך; אוּן זייערע רֹעִים חמל זיך נישט אויף זיי. 6 וואָרעם איך וועל זיך נישט מער חמל אויף די יושבי הָאָרֶץ, אמר ה', אוּן הנה, איך מצא דעם אָדָם, איטלעכן אין דער יָד פוּן זײַן רֵעַ, אוּן אין דער יָד פוּן זײַן מלך, אוּן זיי וועלן כתת הָאָרֶץ, אוּן איך וועל נישט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן זייער יָד. 7 אוּן איך האָבּ רעה די צֹאן פוּן הֲרֵגָה, באמת, די ענוים פוּן די צֹאן, אוּן איך האָבּ מיר לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] 2 מַקֵּל, אחד האָבּ איך קרא נֹעַם, אוּן אחד האָבּ איך קרא חֹבלים [חבל], אוּן איך האָבּ רעה די צֹאן. 8 אוּן איך האָבּ הכחיד [כחד] די 3 רֹעִים אין 1 חוֹדש [
זען 3 אין 1 https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc זען
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE ]. אוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] איז געוואָרן קצר מיט זיי, אוּן אויך זייער נפש האָט זיך בּחל מיט מיר. 9 אוּן איך האָבּ אמר: איך וועל אײַך נישט רעה; די וואָס מות, זאָל מות, אוּן די וואָס ווערט כחד, זאָל כחד ווערן, אוּן די שאר זאָלן אכל איינע דער אַנדערנס בּשׂר [זען בּשׂר, תהלים 01-9:61
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
]. 01 אוּן איך האָבּ לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] מײַן מַקֵל נֹעַם, אוּן האָבּ אים גדע, כדי צו הפר [פּרר] מײַן בְּרִית וואָס איך האָבּ כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] מיט כּל עַמִּים. 11 אוּן עס איז הפר [פּרר, זען "הֵפֵרוּ," ירמיה 23:13
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
] געוואָרן אין יום ההוא, אוּן די ענוים פוּן צֹאן וואָס האָבּן זיך שמר אָן מיר, האָבּן ידע אַז דאָס איז דאָס דבַר-ה'. 21 אוּן איך האָבּ צו זיי אמר: אויב עס איז טוֹב אין אײַערע אויגן, יהב מיר מײַן שׂכר, אוּן אויב נישט, חדל אײַך. האָבּן זיי שקל מײַן שׂכר 03 כֶּסֶף [זען מתי 51:62; 01,9:72
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
]. 31 האָט ה' אמר צו מיר: שלך אים צו דער יוֹצֵר [זען
[ http://www.afii.org/yeshiva.pdf
, דעם אֶדֶר יקר וואָס איך בין יקר בּײַ זיי. אוּן איך האָבּ לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] די 03 כֶּסֶף [זען מתי 51:62; 01-9:72], אוּן האָבּ עס שלך אין בּית ה', אין דער יוֹצֵר. 41 אוּן איך האָבּ גדע מײַן מקל הַשֵנִי, מטה, חֹבלים, כדי צו חֵפֵר די אַחֲוָה צווישן יהודה אוּן צווישן ישראל. 51 אוּן ה' האָט צו מיר אמר: לקח דיר נאָך די כלים פוּן אַ נאַרישן רֹעֵה [זען
[ https://www.youtube.com/watch?v=4eeJztTkWJc . 61 וואָרעם הנה, איך קום אַ רֹעֵה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=YJlmQEQMXZE ] אין הָאָרֶץ, וואָס אום די נכחד [כחד] וועט ער זיך נישט פקד; די נַעַר וועט ער נישט בקש, אוּן די נשבר [שבר] וועט ער נישט רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35], די נצב וועט ער נישט כול, אוּן דאָס בּשׂר פוּן דער בּריאה וועט ער אכל, אוּן זייערע פרסה וועט ער פרק. 71 וויי צו דעם אֱלִיל רֹעֵה, וואָס עזב די צֹאן! אַ חֶרֶב אויף זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'], אוּן אויף זײַן ימין אויג! זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה' ] זאָל יבש יבש ווערן, אוּן זײַן ימין אויג זאָל כהה כהה ווערן!
 
זכר21
1 די מַשָׂא פוּן דבר ה' אויף ישראל: אַזוי אמר ה', וואָס האָט נטה די שָמַיִם, אוּן יסד אֶרֶץ, אוּן יצר דעם רוּחַ אָדָם אין אים. 2 הנה, איך שׂים ירושָלַיִם פאַר אַ סַף רַעַל פאַר כּל עַמִּים רונד אַרום; אוּן אויך יהודה וועט היה אין מָצוּר אויף ירושָלַיִם. 3 אוּן עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועל איך שׂים ירושָלַיִם אַן אֶבֶן מַעֲמָסָה פאַר כּל עַמִּים, אַלע וואָס עמס זי אויף זיך וועלן זיך שׂרט שׂרט; אוּן אסף וועלן זיך אַקעגן איר כּל גּוֹיִם פוּן הָאָרֶץ [
https://www.youtube.com/watch?v=YJlmQEQMXZE
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
]. 4 אין יום ההוא, אמר ה', וועל איך נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] כֹל סוּס מיט תִּמָּהוֹן, אוּן זײַן רֹכב מיט שִגָּעוֹן; אוּן אויף דעם בּית יהודה וועל איך פקח מײַנע אויגן. אוּן כֹל סוּס פוּן די עַמִּים וועל איך נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] מיט עִוָּרוֹן. 5 אוּן די אַלֻּפִּים פוּן יהודה וועלן אמר אין זייער לֵב: אַמְצָה זײַנען צו מיר די יושבי ירושָלַיִם, דורך ה' צבָאוֹת אלוֹקיהם. 6 אין יום ההוא וועל איך שׂים די אַלֻּפִּים פוּן יהודה ווי אַ כִּיּוֹן אֵש צווישן האָלץ, אוּן ווי אַ לפּיד אֵש צווישן עָמִיר, אוּן זיי וועלן אכל אויף יָמִין אוּן אויף שׂמֹאול כּל עַמִּים רונד ארום; אוּן ירושָלַיִם וועט ווידער ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף איר מקוֹם אין ירושָלַיִם. 7 אוּן ה' וועט ישע די אוהלים פוּן יהודה צום ראשֹׁנָה, כדי די תִּפְאֶרֶת פוּן דעם בּית דָּוִיד [זען
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=-BMxhCc50Hc
https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQbA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
], אוּן די תִּפְאֶרֶת פוּן די יושבי ירושָלַיִם, זאָל זיך נישט גדל איבּער יהודה. 8 אין יום ההוא וועט ה' גנן די יושבי ירושָלַיִם, אוּן דער נכשל [כשל] צווישן זיי וועט אין יום ההוא זײַן ווי דָּוִד, אוּן דאָס בּית דָּוִד [זען
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
[
ווי אלוקים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
http://orthodoxjewishbible.blogspot.com/2010/11/empty-tomb.html
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
http://www.afii.org/zoharthreeinone.pdf
http://www.afii.org/zohar3n1.pdf
http://www.afii.org/zoharthreeinone.htm
כִי־יֶלֶד יֻלַד־לָנוּ בֵן נִתַן־לָנוּ וַתְהִי הַמִשְרָה עַל־שִכְמוֹ וַיִקְרָא שְמוֹ פֶלֶא יוֹעֵץ אֵל גִבּוֹר אֲבִיעַד שַר־שָלוֹם, ישעיה 5:9; משמעות "פלח" = "עֲבוֹדָה אַזוי ווי לאלוהות"; חברים של דניאל לא "פלח" לאלילים (דניאל 81:3), אבל כל עמים, כוללים כלל ישראל, "פלח" בּר אנוש (דניאל 41-31:7), עָנָנִי (הוא של העננים, תרגום דברי הימים א 42:3), משיח, סַנְהֶדְרִין 69ב-79א, בר נפלי
[ , אוּן ווי א מלאך ה' [זען בראשית 41-7:61; שפטים 22-9:31; זכריה 21:1] פאַר זיי [זען
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=-Hdp04KAxFM
]. 9 אוּן עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועל איך בקש צו שמד כּל גּוֹיִם וואָס בוא אויף ירושָלַיִם. 01 אוּן איך וועל שפך אויף בּית דוד [זען בּית דוד, ישעיה 41-31:7], אוּן אויף די יושבי ירושָלַיִם, רוּחַ חֵן אוּן תַּחֲנוּן, אוּן זיי וועלן נבט בּײַ מיר [זען זכריה 11,8:1; 8:21] וואָס זיי האָבּן דקר [זען במדבר 8:52;
און זען "וְהוּא מְחלָל מִפְשָעֵנוּ", ישעיה 5:35;
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
], אוּן וועלן ספד אויף אים ווי מע מִסְפֵּד אויף אַ יָחִיד [זען
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=9rxgBt9r5SQ
כי ה' אהב כל כך את העולם עד שהקריב את בנו היחיד, כדי שכל המאמין בו לא יאבד כי אם יחיה לנצח
], אוּן זיך מרר נאָך אים ווי מע מרר זיך נאָך הַבְּכוֹר. 11 אין יום ההוא וועט גדל זײַן די מִסְפֵּד אין ירושָלַיִם, אַזוי ווי די מִסְפֵּד פוּן הַדַד-רִמוֹן אין בִּקְעָה מְגִדוֹן. 21 אוּן הָאָרֶץ וועט ספד משפחות משפחות לבד [בַּד]; די משפחות בּית דוד [לבד], אוּן זייערע נָשִים לבד; און די משפחה בּית נתן [זען "נתן בּן דוד" דברי הימים א 5:3; ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 1:1; 9-7:2
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
] [לבד], אוּן זייערע נָשִים [לבד]; די משפחה בּית לֵוִי [לבד], אוּן זייערע נָשִים [לבד]; די משפחה שִמעִים [לבד], אוּן זייערע נָשִים [לבד]; 41 כּל משפחות וואָס זײַנען שאר, משפחות משפחות [לבד], אוּן זייערע נָשִים [לבד].
 
זכר31
1 אין יום ההוא וועט זיך פקח אַ מָקוֹר [זען תהלים (9)01:63] פאַר דעם בּית דוד, אוּן פאַר די יושבי ירושָלַיִם, פאַר חטאת אוּן פאַר נִדָּה. 2 אוּן עס וועט זײַן אין יום ההוא, אמר ה' צבָאוֹת, וועל איך כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] די שְמוֹת פוּן די עצבּים [עָצָב], פוּן הָאָרֶץ, אוּן זיי וועלן מער נישט זכר ווערן; אוּן אויך די נביאים אוּן דעם רוּחַ הטֻמְאָה וועל איך עבר פוּן הָאָרֶץ. 3 אוּן עס וועט זײַן, אַז עמיצער וועט נאָך נביאות זאָגן, וועלן אמר צו אים אָבִיו אוּן אִמּוֹ וואָס האָבּן אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]: טאָרסט נישט חיה, וואָרעם שֶקֶר האָסטו דבר אין שֵם פוּן ה'; אוּן אָבִיו אוּן אִמּוֹ וואָס האָבּן אים ילד, וועלן אים דקר
[זען במדבר 8:52;
און זען "וְהוּא מְחלָל מִפְשָעֵנוּ", ישעיה 5:35;
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
]
, אַז ער וועט נביאות זאגן. 4 אוּן עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועלן זיך די נביאים בוש איטלעכער מיט זײַן חֲזוֹן, ווען ער וועט נביאות זאגן; אוּן זיי וועלן נישט לבש אַן אַדֶּרֶת שֵׂעָר כדי צו כחש. 5 אוּן ער וועט אמר: נישט קיין נביא בין איך, אַן איש אַן עֹבֵד אֲדָמָה בין איך, וואָרעם הקנה [קנה, זען משלי 22:8
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
] האָט מען מיך פוּן מײַן נְעוּרִים אָן. 6 אוּן אַז מע וועט אמר צו אים: וואָס זײַנען די דאָזיקע מַכּוֹת צווישן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]? וועט ער אמר: דאָס האָבּ איך נכה אין בּית פוּן מײַנע מאהב. 7 עור זיך, חֶרֶב, אויף מײַן רֹעֵה [זען ישעיה 11:04; יחזקאל 42-32:43; 42:73], אוּן אויף דעם גֶּבֶר וואָס איך האָבּ מיר עָמִית! אמר ה' צבָאוֹת; נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] דעם רֹעֵה, אוּן די צֹאן זאָלן פוץ ווערן; אוּן איך וועל שוב מײַן יָד אויף די צֹעֲרִים [זען זכריה 7:11; מתי 65,13:62]. 8 אוּן עס וועט געשען אין כּל הָאָרֶץ, אמר ה'; 2 דערין וועלן כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן אוּן גוע, אוּן אַ שְלִשִית וועט יתר דערין. 9 אוּן איך וועל ברענגען דעם שְלִשִית אין אֵש, אוּן וועל זיי צרף ווי מע צרף כֶּסֶף, אוּן וועל זיי בחן ווי מע בחן זָהָב; ער וועט קרא מײַן שֵם, אוּן איך וועל אים ענה; איך אמר: ער איז עַמִּי, אוּן ער וועט אמר: ה' איז אֱלֹקָי.
 
זכר41
1 הנה, יוֹם בוא בּײַ ה', אוּן דײַן שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] וועט חלק ווערן אין דיר. 2 אוּן איך וועל אסף כּל הַגּוֹיִם קיין ירושָלַיִם אויף מלחמה; אוּן די עִיר וועט לכד ווערן, אוּן די בּתּים וועלן נשסס [שסס] ווערן, אוּן די נשִים וועלן שכב ווערן; אוּן אַ האַלבּע עִיר וועט אין גלות יצא, אָבער דער יתר פוּן הָעָם וועט נישט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן פוּן עִיר. 3 אוּן ה' וועט יצא, אוּן וועט לחם מיט יענע גּוֹיִם, ווי זײַן יום צו לחם אין יוֹם קרב. 4 אוּן זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22; מה"ש 21-11:1] וועלן עמד אין יום ההוא אויפן הַר-הַזֵיתים
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
, וואָס פאַר ירושָלַיִם פוּן מזרח, אוּן דער הַר-הַזֵיתים וועט זיך בקע איבּער העלפט, צו מזרח אוּן צו מערב, גֵּיא גדולה מאֹד; אוּן אַ העלפט הַר וועט זיך מוש קיין צפון, אוּן אַ העלפט פוּן אים קיין נגבה
[זען https://www.youtube.com/watch?v=YJlmQEQMXZE
[ https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4 .
5 אוּן איר וועט נוס צום גֵּיא פוּן די הָרִים, וואָרעם דער גֵּיא פוּן די הָרִים וועט נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35] בּיז אָצַל; אוּן איר וועט נוס ווי איר זײַט נוס פוּן דער רַעַש [זען עמוס 1:1] אין די יְמֵי עוזִיָה מלך יהודה; אוּן ה' אֱלֹקָי וועט בוא, אוּן כּל קְדֹשִים מיט דיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
זען https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
זען תסל"א 31:3; תסל"ב 11-7:1; יהודה 41]. 6 אוּן עס וועט זײַן: אין יום ההוא וועט נישט היה קיין אוֹר, יקרות אוּן קִפָּאוֹן [קפא]. 7 אוּן עס וועט זײַן יוֹם אֶחָד, וואָס וועט זײַן ידע צו ה', נישט יוֹם אוּן נישט לָיְלָה; אָבער עס וועט זײַן, צו עֶרֶב וועט ווערן אוֹר. 8 אוּן עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועלן יצא מַיִם חַיִּים פוּן ירושָלַיִם, העלפט פון זיי צום ים הקדמוֹנִי, אוּן העלפט פוּן זיי צום ים האחרוֹן; אום קַּיִץ אוּן אום חֹרֶף וועט עס זײַן. 9 אוּן ה' וועט זײַן מלך איבּער כּל הָאָרֶץ; אין יום ההוא וועט ה' זײַן אֶחָד, אוּן שמוֹ [זען "שמוֹ" זכריה 21-11:6] אֶחָד [זען https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s ]. 01 דאָס כּל הָאָרֶץ וועט סבב ווערן ווי דער עַרָבָה, פוּן גֶבַע בּיז רִמוֹן, אין נֶגֶב פוּן ירושָלַיִם; אוּן זי וועט ראם און ישב אין איר מקוֹם, פוּן דעם שער בנימין בּיז דעם מקוֹם פוּן שער הראשוֹן, בּיז דעם שער הַפִּנִים, אוּן פוּן דעם מגדּל חַנַנאֵל בּיז דעם יֶקֶב הַמֶלֶך. 11 אוּן זיי וועלן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] דערין, אוּן חֵרֶם וועט מער נישט זײַן, אוּן ירושָלַיִם וועט ישב אין בֶּטַח. 21 אוּן דאָס וועט זײַן די מַגֵּפָה וואָס ה' וועט נגף כּל הָעַמִּים וואָס זײַנען צבא אויף ירושָלַיִם: זייער בָּשָׂר וועט המיק [מקק] ווי זיי עמד אויף זייערע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אוּן זייערע אויגן וועלן נמקק [נמק] אין זייערע חוֹר, אוּן זייער לשוֹן וועט מקק אין זייער פֶּה. 31 אוּן עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט ווערן אויף זיי אַ מהוּמה פוּן ה' רַבָּה, אוּן זיי וועלן חזק איינער דעם אַנדערנס יָד, אוּן איינעמס יָד וועט זיך עלה קעגן אַנדערנס יָד. 41 אוּן אויך יהודה וועט לחם אין ירושָלַיִם; אוּן אסף וועט ווערן דער חֵיל כּל הַגּוֹיִם רונד ארום, זָהָב אוּן כֶּסֶף אוּן בגדים רב מאֹד. 51 אוּן אַזוי אויך וועט זײַן די מַגֵּפָה פונעם סוּס, פונעם פֶּרֶד, פונעם גָמָל, אוּן פונעם חֲמוֹר [זען "חֲמוֹר" פוּן משיח, זכריה 9:9], אוּן פוּן כל הבהמה וואָס וועט זײַן אין יענע מחנות אַזוי ווי די דאָזיקע מַגֵּפָה. 61 אוּן עס וועט זײַן, כָּל וואָס איז יתר פוּן כּל הַגּוֹיִם וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף ירושָלַיִם, וועט עלה שָנָה בְשָנָה זיך צו שחה צו דעם מֶלֶךְ, ה' צבָאוֹת, אוּן צו חגג דעם חַג פוּן סוּכּות [זען יוחנן 2:7]. 71 אוּן עס וועט זײַן, ווער פוּן די משפחות הָאָרֶץ עס וועט נישט עלה קיין ירושָלַיִם זיך צו שחה צו דעם מֶלֶךְ, ה' צבָאוֹת, וועט אויף זיי נישט זײַן קיין גֶשֶם; 81 אוּן אויב די משפחה פוּן מִצריִם וועט נישט עלה, אוּן בוא נישט, וועט אויף זיי נישט אויך; דאָס וועט זײַן די מַגֵּפָה וואָס ה' וועט נגף די גּוֹיִם וואָס וועלן נישט עלה צו חגג דעם חַג פוּן סוּכּות. 91 דאָס וועט זײַן די חטאת פוּן מִצרַיִם, אוּן די חטאת פוּן כּל הַגּוֹיִם וואָס וועלן נישט עלה צו חגג דעם חַג פוּן סוּכּות. 02 אין יום ההוא וועט אויף די מְצִלָּה פוּן די סוּס קֹדֶש צו ה'; אוּן די סירות [סיר] אין בּית ה' וועלן זײַן אַזוי ווי די מזרקים [מזרק] וואָס פאַרן מזבח. 12 אוּן כּל סיר אין ירושָלַיִם אוּן אין יהודה וועט זײַן קֹדֶש צו ה' צבָאוֹת, אוּן כּל וואָס זבח וועלן לקח פוּן זיי, אוּן בשל אין זיי; אוּן עס וועט מער נישט זײַן קיין כנעני [זען מתי 31-21:12; יוחנן 61-31:2] אין בּית ה' צבָאוֹת אין יום ההוא.