שיר השירים
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
שיר1
דאָס שיר השירים [זען https://www.youtube.com/watch?v=xTmkvu4TDCU ], וואָס פוּן שלמהן [זען https://www.youtube.com/watch?v=Sr5vcLaqfhc ]. נשק [זען תהלים 21:2] זאָל ער מיך מיט די נשיקה פוּן זײַן פֶּה; 2 וואָרעם בּעסער פוּן ווײַן איז דײַן דוד. 3 טוב צום רֵיחַ זײַנען דײַנע שֶמֶן, ריק שֶמֶן איז דײַן שֵם, דעריבער האָבּן עלמות [עלמה, זען שיר השירים 8:6; ישעיה 41:7; בראשית 34:42; שמות 8:2; משלי 91:03;
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=53YA1b05Dm8
https://www.youtube.com/watch?v=K9oyG0AtVvo
https://www.youtube.com/watch?v=UA0RiTZvHJw
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=xTmkvu4TDCU ] דיך אהב. 4 משך מיך נאָך דיר, לאָמיר רוץ! זאָל דער מלך מיך בּרענגען אין זײַנע חדרים [חֶדֶר, זען https://www.youtube.com/watch?v=AnOtmiym8bw
https://www.youtube.com/watch?v=Rt5Mxl-vIV8 ], מיר וועלן זײַן גיל און שׂמח מיט דיר, מיר וועלן זכר דײַן דוד מערער פוּן ווײַן. מישרים אהב האָט מען דיך. 5 שחורה בין איך, אָבּער נָאוֶה, בָּנוֹת פוּן ירושלים, ווי די אוהלים פוּן קֵדָר [זען "קֵדָר" ישעיה 7:06
https://www.youtube.com/watch?v=cordMv5H68I
https://www.youtube.com/watch?v=FOlUOiT227E
https://www.youtube.com/watch?v=-YYWVUJ4KGs
http://biblicalstudies.org.uk/pdf/mjt/20-2_32.pdf
http://www.afii.org/NEWCREATIONBOOKFORMUSLIMS.pdf
http://www.afii.org/NEWCREATIONBOOKFORMUSLIMSURDUENGLISH.pdf
http://www.afii.org/NEWCREATIONBOOKFORMUSLIMSARABIC.pdf ], ווי די יריעֹת [יריעה] פון שלֹמֹה. 6 נישט ראה מיך אָן וואָס איך בין שחרחֹרת, וואָרעם די שמש האָט מיך שזף. די בְּנֵי אִמִּי האָבּן חרה אויף מיר, זיי האָבּן מיך שׂים אַ נֹטֵרָה [נטר] פוּן די כּרמים; מײַן אייגענעם כֶּרֶם האָבּ איך נישט נטר. 7 נגד מיר דו וועמען מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָט אהב, וווּ דו רעה, וווּ דו רבץ אין צהרים? שלמה זאָל איך זײַן ווי אַן עֹטיה [עטה] בּײַ די עדרים פוּן דײַנע חברים? 8 אויבּ דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] עס דיר נישט, דו יפה פוּן נשים, דיר יצא אין די עקב פוּן די צֹאן, און רעה דײַנע גְּדִיָּה בּײַ די משכנות [משכן] רֹעִים [זען אפס' 11:4
https://www.youtube.com/watch?v=X5Ky1A1ih9U
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws ]. 9 צו אַ סוּסָה אין מרכּבה פון פרעֹה האָבּ איך דיך דמה, געליבּטע מײַן. 01 נאה זײַנען דײַנע לחי אין די תֹרים [תוֹר], דײַן עַוָּאר אין די חָרוּז. 11 תורי זהב דיר וועלן מיר עשׂה, מיט נקדה פוּן כֶּסֶף. 21 בּעת דער מלך איז געווען אויף זײַן מֵסַב, האָט מײַן נאַרד נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זײַן רֵיח. 31 ערור מֹר וואָס לון צווישן מײַנע שַׁד, 41 איז דּוֹדִי צו מיר אַן אשכול פון כֹּפֶר אין כּרמים פון עֵין-גֶדי. 51 בּיסט יָפָה, געליבּטער מײַן, בּיסט יָפָה, דײַנע אויגן זײַנען יוֹנים. 61 בּיסט יָפָה געליבּטער מײַן, און נעים, רענן אויך איז אונדזער עֶרֶשׂ; 71 אונדזערע קורה בית איז ארז, און אונדזערע רהיט איז ציפּרעסן.
 
שיר2
 
1 איך בין אַ חבצלת פוּן שָרון, אַ שושנה פוּן די עמקים [עמק]. 2 ווי שושנה צווישן די חוֹחַ, אַזוי איז מײַן געליבּטע צווישן די בָּנוֹת. 3 ווי אַ תַּפּוּחַ צווישן די עצי היער, אַזוי איז מײַן געליבּטער צווישן די בָּנִים. אין זײַן צל חמד איך צו ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6], און מתוק איז זײַן פרי צו מײַן חךְ. 4 ער האָט מיך געבּראַכט אין דער בּית הַיָּיִן, און זײַן דֶּגֶל איבּער מיר איז אהבה געווען [זען התג' 02:3]. 5 סמך מיך מיט אשישה, רפּד מיך מיט תַּפּוּחַ, וואָרעם חלה פוּן אהבה בין איך. 6 זײַן שׂמֹאל אונטער מײַן קאָפּ, און זײַן ימין זאָל מיך חבק. 7 איך בּאַשווער אײַך, בָּנוֹת פוּן ירושלים, בּײַ די צבאה אָדער בּײַ די תַּיָּלָה פוּן שָׂדֶה, אויבּ איר וועט עור און אויבּ איר וועט עור די אהבה, בּיז זי וועט חפץ [זען מלאכי 1:3]. 8 האָרך! מײַן געליבּטער! הנה זֶה בוא ער; ער דלג איבּער די הָרִים, ער קפץ איבּער די גבעה. 9 מײַן געליבּטער איז דמה צו אַ צבי, אָדער צו אַן עֹפֶר פון אַיָּל; הנה זֶה עמד הינטער אונדזער כֹּתֶל, ער שגח דורך די חַלּוֹן, ער צוץ דורך די חרכּים. 01 האָט זיך ענה מײַן געליבּטער, און אמר צו מיר: קום דיר, מײַן געליבּטע, מײַן יפה, און הלך דיר. 11 וואָרעם הנה, דער סְתָו איז עבר, דער גֶשֶם איז חלף און הלך. 21 די נצנים האָבּן זיך באַוויזן אין אֶרֶץ, די עֵת פוּן זמיר איז נגע און דער קוֹל פוּן דער תּוֹר לאָזט זיך שמע אין אַרְצֵנוּ. 31 דער תְּאֵנָה [פייגנבּוים, זען הושע 01:9; מתי 23:42] חנט זײַנע פַּגָּה, און די גֶּפֶן אין סמדר נתן אַ רֵיח. קום דיר, הלך, מײַן געליבּטע, מײַן יפה, און הלך דיר. 41 מײַן יונה אין די חגוים פוּן סלע, אין דער סֵתֶר מדרגה, לאָז מיך ראה דײַן מראה, לאָז מיך שמע דײַן קוֹל, וואָרעם דײַן קוֹל איז עָרֵב, און דײַן מראה איז נאוה. 51 אחז אונדז די שוּעל, שוּעלים קטנים וואָס חבל די כּרמים, וואָרעם אונדזערע כּרמים זײַנען אין סמדר. 61 מײַן געליבּטער געהערט מיר, און איך געהער אים, דעם וואָס רעה צווישן די שושנה. 71 בּיז פּוח וועט דער יוֹם, און נוס וועלן די צל, זיך סבב, מײַן געליבּטער, און זײַ דמה צו אַ צבי, אָדער צו אַן עֹפֶר פון אַיָּל, אויף די הָרִים פון בֶּתֶר.
 
שיר3
1 אויף מײַן מִשְכָּב בּײַ לילות האָבּ איך בקש דעם וואָס מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָט אהב; איך האָבּ אים בקש, און האָבּ אים נישט מצא. 2 לאָמיך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] און סבב אין עִיר, אין די שׁוּק און אין די רחוב, לאָמיך בקש דעם וואָס מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָט אהב. איך האָבּ אים בקש, און האָבּ אים נישט מצא. 3 האָבּן מיר מצא די שֹׁמְרִים וואָס סבב אין דער עִיר: דעם וואָס מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָט אהב צי האָט איר ראה? 4 כמעט בין איך עבר פוּן זיי, בּאַלד האָבּ איך מצא דעם וואָס מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָט אהב; האָבּ איך אים אחז און האָבּ אים נישט הרפה [רפה], בּיז איך האָבּ אים געבּראַכט אין בּית אִמִּי, און אין חדר פוּן מײַן הָרָה [זען יָחַם, תהלים 7:15;
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ ]. 5 איך באַשווער אײַך, בָּנוֹת פוּן ירושלים, בּײַ די צבאה אָדער בּײַ די אילה פוּן שָׂדֶה, אויבּ איר וועט עור און אויבּ איר וועט עור די אהבה, בּיז זי וועט חפץ [זען מלאכי 1:3]. 6 ווער איז די וואָס עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] פונעם מדבר, אַזוי ווי תימרה פוּן עָשָן, מְקֻטֶרֶת מיט מוֹר און לְבוֹנָה, מיט אַלע אבקה פוּן רוכל [רכל]? 7 הנה איז דאָס מִטָה פוּן שלֹמֹהן, 06 גיבּורים סביב איר, פוּן די גיבּורים פוּן ישראל; 8 אַלע אחז מיט חֶרֶב, למד אין מלחמה; איטלעך זײַן חֶרֶב אויף זײַן יָרֵךְ, פוּן וועגן דער פחד אין די לילות. 9 אַן אפריון האָט זיך מלך שלֹמֹה עשׂה פוּן עצי הלבנון; 01 אירע עמוּד האָט ער פוּן כֶּסֶף עשׂה, איר רפידה פוּן זָהָב, איר מֶרְכָּב פוּן ארגמן; אינעווייניק רצוּף [רצף] מיט אהבה פוּן די בָּנוֹת פוּן ירושלים. 11 יצא, בָּנוֹת פוּן צִיון, און ראה אָן מלך שלֹמֹה, אין דער עֲטָרָה וואָס אמּוֹ האָט אים עָטַר, אין זײַן יוֹם חתונה [זען הַתוּנה פון דעם שֶׂה בּן דָוִד, התג' 7:91; ישעיה 7:35; זען ה'ס בּחירה
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQbA
https://www.youtube.com/watch?v=SHkHBbdSxp4
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=YXQEDiEhRb4
https://www.youtube.com/watch?v=-BMxhCc50Hc
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ], און אין זײַן יוֹם שׂמחת לֵב. [1:4] בּיסט יָפֶה, געליבּטע מײַן, בּיסט יָפֶה,
 
שיר4
1 דײַנע אויגן זײַנען יוֹנים בְּעַד דײַן צַמָּה; דײַנע שֵׂעָר ווי עֵדֶר עזים וואָס גלש זיך פוּן הַר גִלעָד. 2 דײַנע ציין ווי עֵדֶר קצב, וואָס עלה פוּן רחצה, וואָס תאם זיך אַלע, און נישטא קיין שַׁכּוּל צווישן זיי. 3 ווי אַ רויט חוּט [זען קוהלת 21:4] זײַנען דײַנע ליפן, און דײַן מִדְבָּר [מויל] איז נאוה; ווי פֶּלַח רמון איז דײַן רקה מבעד דײַן צַמָּה. 4 דײַן האַלדז ווי דער מגדּל דוד, אויף תַּלְפִּיּוֹת בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] 0001 מגן תלה [זען שמואל ב 01:81] אויף אים, אַלע שילדן פוּן די גיבורים. 5 דײַנע 2 שַד ווי 2 עֹפרים [עֹפֶר], תאום פוּן אַ צביה, וואָס רעה זיך צווישן די שושנה. 6 בּיז פוח וועט דער יוֹם און נוס וועלן די צל, וועל איך מיר הלך צום הַר פוּן מוֹר, און צום גבעה פוּן לְבוֹנָה. 7 בּיסט אין גאנצן, געליבּטע מײַן, און קיין מוּם איז אין דיר נישטא [זען אפס' 72:5]. 8 מיט מיר פוּן לבנוֹן, מײַן כַּלָּה [זען אפס' 72-52:5
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=Yvzv_4nnz4w
https://www.youtube.com/watch?v=oBmRkIPS5vY
https://www.youtube.com/watch?v=v-WmgmDp5ZM
https://www.youtube.com/watch?v=F4jq_s7ABzM
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ ], מיט מיר פוּן לבנוֹן זאָלסטו בוא ; וועסט שור פוּן שפיץ פוּן אַמָנָה, פוּן שפיץ פוּן שניר און חרמון, פוּן די מְעֹנָה פוּן די ארי, פוּן די הָרִים פוּן די נָמֵר. 9 האָסט לבב מיר געפאנגען, אֲחוֹת מײַן כַּלָּה [זען אפס' 72-52:5], האָסט לבב מיר געפאנגען מיט אחד פוּן דײַנע בּליקן, מיט אחד ענק פוּן דײַנע צַוָּרוֹן. 01 ווי יפה איז דײַן דֹדים, אֲחוֹת מײַן כַּלָּה [זען אפס' 72-52:5], ווי בּעסער דײַן דֹדים פוּן ווײַן, און דער רֵיח פוּן דײַנע שֶמֶן, פוּן כּל בֹּשֶׂם! נֹפֶת נטף דײַנע ליפן, מײַן כַּלָּה [זען אפס' 72-52:5], 11 דבש און חָלָב איז אונטער דײַן לשוֹן, און דער רֵיח פוּן דײַנע שַׂלְמָה ווי דער רֵיח פוּן לבנוֹן. 21 אַ גַּן נעל איז אֲחוֹת מײַן כַּלָּה [זען אפס' 72-52:5], אַ גַל נעל, אַ מעין חתם. 31 דײַנע שֶלַח אַ פַּרְדֵּס רִמּוֹנִים מיט פרי מגד, כֹּפֶר מיט נאַרדן; 41 נאַרד און כַּרְכֹּם, קָנֶה און קנמוֹן מיט כּל עצי לְבוֹנָה, מוֹר און אהלות מיט כּל ראשי בּשׂמים. 51 אַ מעין גַּנִּים, אַ בְּאֵר מַיִם חיּים [זען יוחנן 41:4]. און נֹזלים [נזל] פוּן לבנוֹן. 61 עור דיך, צפון, און בוא, דו תֵּימָן; פוח אויף מײַן גַּן, זײַנע בּשׂמים זאָלן נזל, זאָל בוא מײַן געליבּטער אין זײַן גַּן, און אכל זײַן פרי מגד.
 
שיר5
1 איך בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין מײַן גַּן, אֲחוֹת מײַן כַּלָּה [זען אפס' 72-52:5], ארה מײַן מוֹר מיט מײַנע בֹּשֶׂם; אכל מײַן יַעַר מיט מײַן דבש, שתה מײַן ווײַן מיט מײַן חָלָב. אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3], רֵעִים, שתה און שכר אײַך דּוֹדִים. 2 איך יָשֶן [זען דניאל 2:21] און מײַן לֵב איז עור; האָרך! מײַן געליבּטער דפק [זען התג' 02:3]; פתח מיר, מײַן אֲחוֹת, מײַן געליבּטע, מײַן יוֹנָה, מײַן תָּם, וואָרעם מײַן קאָפּ איז מלא מיט טוי מײַנע קְוֻצוֹת מיט רסיסי לָיְלָה. 3 איך האָבּ פשט מײַן כֻּתֹּנֶת [זען יוחנן 32:91], ווי קען איך עס לבש? איך האָבּ רחץ מײַנע רגלים, ווי קען איך זיי טנף? 4 האָט מײַן געליבּטער שלח זײַן יָד דורכן חֹר, און מײַנע מֵעֶה האָבּן המה צו אים. 5 בין איך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] פתח צו מײַן געליבּטן ער, און מײַנע יד האָבּן מוֹר נטף, און מײַנע אֶצְבַּע עבר מוֹר אויף די כּפּוֹת פוּן מנעול. 6 איך האָבּ פתח צו מײַן געליבּטער, אָבּער מײַן געליבּטער איז חמק, און עבר. מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] איז יצא ווען ער האָט דבר צו מיר. איך האָבּ אים בקש, און האָבּ אים נישט מצא; איך האָבּ אים קרא, און ער האָט מיר נישט ענה. 7 האָבּן מיך מצא די שֹׁמְרִים וואָס סבב אין דער עִיר, האָבּן זיי מיך נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35], האָבּן זיי מיך פצצ; זיי נשׂא מײַן רְדיד פוּן מיר, האָבּן די שֹׁמְרִים פוּן די חומות. 8 איך בּאַשווער אײַך, בָּנוֹת פוּן ירושלים, אַז איר וועט מצא מײַן געליבּטער, וואָס איר זאָלט אים נגד: אַז חלה פוּן אהבה בין איך. 9 וואָס איז דײַן געליבּטער פאַר אַ געליבּטער, דו היפה פוּן נשים? וואָס איז דײַן געליבּטער פאַר אַ געליבּטער, וואָס דו האָסט אַזוי אונדז בּאשוואָרן? 01 מײַן געליבּטער איז צַח און אָדֹם, די דגל פוּן 000,01. 11 זײַן קאָפּ איז כּתם פּז, זײַנע קְוֻצּוֹת תלתלים, שוואַרץ ווי דער עֹרֵב. 21 זײַנע אויגן ווי יוֹנים בּײַ אפיק פוּן מַיִם; רחץ אין חָלָב, ישב אין מלאת. 31 זײַנע לחי ווי אַן ערוגה בֹּשֶׂם, ווי מגדל מרקח; זײַנע ליפן שושנה וואָס נטף מוֹר עבר. 41 די יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זײַנע גליל זהב מיט תרשיש מלא; זײַן מֵעֶה אַן עשת שן מיט ספּירים עלף. 51 זײַנע שׁוֹק עדודי שֵש יסד אויף אדן פוּן פז; זײַן מראה ווי דער לבנוֹן, בחר ווי די ארזים. 61 זײַן חֵךְ איז ממתקים, און ער אין אַלע אַ מחמדים. דאָס איז מײַן געליבּטער, און דאָס איז מײַן רֵעַ, בָּנוֹת פוּן ירושלים. [1:6] וווהין איז הלך דײַן געליבּטער,
 
שיר6
1 דו היפה פוּן נשים? וווהין האָט זיך פנה דײַן געליבּטער, אַז מיר זאָלן אים בקש מיט דיר? 2 מײַן געליבּטער האָט ירד צו זײַן גַּן צו די עֲרוּגָה פוּן בֹּשֶׂם, צו רעה אין די גַנִים און לקט שושנים. 3 איך בין לדוֹדי, און מײַן דוֹד איז מײַן, דער וואָס רעה צווישן די שושנים. 4 בּיסט יפה, מײַן געליבּטער, ווי תִרצָה, ווי ירושלים, אָיֹם ווי נדגלות. 5 סבב דײַנע אויגן פוּן מיר, וואָרעם זיי האָבּן מיך רהב. דײַנע שֵׂעָר איז ווי עֵדֶר עזים וואָס גלש זיך פוּן גִלעָד. 6 דײַנע ציין ווי עֵדֶר רחל וואָס עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] פוּן הרחצה, וואָס תאם זיך אַלע, און נישטא קיין שכּוּל צווישן זיי. 7 ווי אַ פלח רִמּוֹן איז דײַן רקה, מבעד דײַן צַמָּה. 8 06 די מלכות, און 08 די פילגשים, און עַלָמוֹת [עלמה, זען שיר השירים 3:1; ישעיה 41:7; בראשית 34:42; שמות 8:2; משלי 91:03;
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=53YA1b05Dm8
https://www.youtube.com/watch?v=K9oyG0AtVvo
https://www.youtube.com/watch?v=UA0RiTZvHJw
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=xTmkvu4TDCU ] אָן מִסְפַּר. 9 אחת מײַן יונה, מײַן תָּם; אחת איז זי בּײַ איר אֵם, ברה איז זי בּײַ איר יולדת. בָּנוֹת האָבּן זי ראה און זי אשר, מלכות און פילגשים און זי הלל: 01 ווער איז די וואָס שקף ווי דער שחר, יפה ווי די לבנה, בָּרָה ווי די הַמָּה, אָיֹם ווי נדגלות? 11 צו דעם גנה אֱגוֹז האָבּ איך ירד, צו ראה די אֵב פוּן נחל, צו ראה אויבּ פרח האָט דער גֶּפֶן, אויבּ נצץ האָבּן די רמוֹן. 21 נישט ידע האָט מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] מיך שׂוּם צו די מרכּבות פוּן מײַן נדיב עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי].
 
שיר7
 
1 שוב, שוב, שולַמית, שוב, שוב, מיר זאָלן דיך חזה. וואָס וועט איר חזה אין שולַמית? אַזוי ווי אַ מחולה פון מחנים. 2 ווי יפה דײַנע פעם אין נעלים, דו בַּת נדיב! דײַנע חמוּק יָרֵךְ ווי חלי מעשׂה יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אָמָן [זען משלי 03:8; 4:03
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ]. 3 דײַן שֹׁר אַן אגן אַ רונדער; עס אל-חסר דער מזג. דײַן בּטן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU ] אַן ערמה חִטִּים מיט שושנים סוג. 4 דײַנע 2 שַד ווי 2 עפרים [עֹפֶר], תאם פוּן אַ צביה. 5 דײַן צואר ווי אַ מגדּל פוּן שֵן; דײַנע אויגן, די ברכה אין חשבון, בּײַם שער פוּן בת-רבים; דײַן אף ווי דער מגדּל פוּן לבנוֹן, וואָס צפה צו דמשק. 6 דײַן קאָפּ אויף דיר ווי דער כַרמל, און די דלה פוּן דײַן קאָפּ אַזוי ווי ארגמן; אַ מלך איז אין די רהט אסר. 7 ווי יפה ביסטו און ווי נעם ביסטו, אהבה, אין תענוגים! 8 דער דאָזיקער קוֹמָה דײַנער איז דמה צו אַ תָמָר, און די שַד דײַנע צו אשכֹּלוֹת. 9 איך האָבּ אמר: איך וועל עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] צום תָמָר, און וועל אחז זײַנע סנסנים; און דײַנע שַד זאָלן זײַן נָא אַזוי ווי אשכּלות פוּן גֶּפֶן, און דער רֵיח פוּן דײַן אף ווי תפוח; 01 און דײַן חֵךְ ווי ווײַן הטוב צו מיין געליבּטער וואָס הלך מישרים דבב, וואָס מאַכט רעדן די ליפן פוּן ישנים [זען דניאל 2:21]. 11 איך בין לדודי, און צו מיר איז זײַן תשוקה. 21 הלך, געליבּטער מײַן, לאָמיר יצא אין שָׂדֶה, לאָמיר לון אין כפרים [כָּפָר]. לאָמיר זיך שכם צו די כּרמים, 31 לאָמיר ראה אויבּ פרח האָט דער גֶּפֶן, אויבּ פתח האָבּן זיך די סמדר, אויבּ נצץ האָבּן די רמון; דאָרטן וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מײַן דֹדים צו דיר. 41 די דּוּדָאִים נתן רֵיח, און פאַר אונדזערע פתח זײַנען כּל מגדים חדשים און ישנים, וואָס איך האָבּ צפן פאַר דיר, מײַן געליבּטער. [1:8] הלוואי ביסטו ווי אַן אָח מײַנער
 
שיר8
1 וואָס האָט די שַד פוּן אִמִּי ינק! איך וואָלט דיך מצא אין חוּץ, דיך נשק, און מע וואָלט מיך נישט בּוז [זען "בזה" ישעיהו 3:35]. 2 איך וואָלט דיך נהל, דיך געבּראַכט אין בּית אמִּי וואָס למד מיך; דיר שקה פוּן ווײַן רקח, פוּן עסיס פוּן מײַן רמוֹן. 3 זײַן שׂמֹאל אונטער מײַן קאָפּ, און זײַן ימין [זען תהלים 1:011] זאָל מיך חבק. 4 איך בּאַשווער אײַך, בָּנוֹת פוּן ירושלים, איר זאָלט נישט עור, און נישט עור די אהבה, בּיז זי וועט חפץ [זען מלאכי 1:3]. 5 ווער איז די וואָס עלה [זען ישעיה 2:35] פונעם מדבר, זיך התרפק [רפק] צו איר געליבּטער? אונטערן תַּפוּחַ האָבּ איך דיך עור; דאָרטן האָט אִמֶּךָ חבל מיט דיר, דאָרט האָט חבל די וואָס האָט דיך ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]. 6 שׂים מיך ווי אַ חוֹתָם אויף דײַן לֵב, ווי אַ חוֹתָם אויף דײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'], וואָרעם עזה ווי דער מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] איז די אהבה, קָשֶה ווי שְאוֹל די קִנְאָה; אירע רשף זײַנען רשף אֵש, אַ שלהבתיה. 7 מַיִם רבים קענען נישט כבה [זען "כבה" ישעיה 42:66
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ] די אהבה, און נהרות [נָהָר] וועלן זי נישט שטף. אַז אַן איש זאָל נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר אהבה כּל הוֹן פוּן זײַן בּית, בּוז אים וואָלט מען בּוז [זען "בזה" ישעיהו 3:35]. 8 אַן אֲחוֹת קטנה האָבּן מיר, און זי האָט נאָך קיין שַד נישט; וואָס זאָלן מיר עשׂה מיט אונדזער אֲחוֹת אין דעם יוֹם וואָס מע וועט איר דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]? 9 אויבּ זי איז אַ חוֹמָה, וועלן מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אויף איר אַ טירה כסף; און אויבּ זי איז אַ דלת, וועלן מיר זי צור מיט לוּחַ ארז. 01 איך בין אַ חוֹמָה, און מײַנע שַד ווי די מגדלות; דעמאָלט בין איך געווען אין זײַנע אויגן אַזוי ווי אַ מוצאת שלום. אַ כֶּרֶם האָט שלֹמֹה געהאט אין בַעַל-הָמון, 11 האָט ער נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דעם כֶּרֶם צו נֹטרים; איטלעכער פלעגט בּרענגען פאַר זײַן פרי 0001 כֶּסֶף. 21 מײַן אייגענער כֶּרֶם איז בּײַ מיר; די 0001 זײַנען פאַר דיר, שלֹמֹה, אָבּער 002 פאַר די וואָס זײַן נטר זײַן פרי. 31 דו וואָס ישב אין די גנים, די חברים הקשיב [קשב] דײַן קוֹל, לאָז מיך אים שמע. 41 ברח, געליבּטער מײַן, און זײַ דמה צו אַ צבי, אָדער צו אַן עֹפֶר האילים, אויף די הרים בֹּשֶׂם.