רוּת
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
רות1
 
1 אוּן עס איז געווען אין די טעג וואָס די שוֹפטים [זען https://www.youtube.com/watch?v=58JRqCgwA6M ] האָבּן שפט, איז געווען אַ רָעָב אין הָאָרֶץ. אוּן אַן איש איז הלך פוּן בּית-לֶחֶם-יהודה זיך גור אין שָׂדֶה פוּן מואָב [זען https://www.youtube.com/watch?v=xzfGrdUPzRs ], ער מיט זײַן אִשָּה אוּן זײַנע 2 בָּנִים. 2 אוּן דער שֵם פוּן דעם איש איז געווען אֶלימֶלֶך, אוּן דער שֵם פוּן זײַן אִשָּה נָעֳמִי, אוּן דער שֵם פוּן זײַנע 2 בָּנִים מַחלוֹן אוּן כִליוֹן, אֶפרָתער פוּן בּית-לֶחֶם-יהודה [זען מיכה 1:5
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=HsRIiR7LyF4
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE ]. אוּן זיי זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין שָׂדֶה פוּן מואָב [זען https://www.youtube.com/watch?v=1DGhhA4eqCY
https://www.youtube.com/watch?v=vdA1MfH2bxQ
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=54YpeC3ab7k
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=0J24SYOzoN4 ], אוּן זײַנען חיה געווען [זען
https://www.youtube.com/watch?v=d3otYUjYwdQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ]. 3 איז מות אֶלימֶלֶך, אִש נָעֳמִי, אוּן זי איז שאר, מיט אירע 2 בָּנִים. 4 אוּן זיי האָבּן נשׂא מואָבער נָשִים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=7bddGN6ozGA ]: דער שֵם פוּן איינער איז געווען עָרפָּה אוּן דער שֵם פוּן דער 2טן רוּת [זען https://www.youtube.com/watch?v=blKTQPsGNBk ]. אוּן זיי זײַנען דאָרטן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אַרום 01 שנים. 5 אוּן זיי בּיידע, מַחלוֹן אוּן כִליוֹן, זײַנען מות [זען
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=S4Si147Y_es
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSFH3A1fE ], אוּן די אִשָּה איז שאר פוּן אירע בּיידע ילדים אוּן איר אִיש [זען דאָ נָעֳמִי אוּן גלות פריערדיק צו תחיית המתים
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=OnCfeWSH9go
https://www.youtube.com/watch?v=XI5o29NQHqw
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4 ]. 6 אוּן זי איז קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] מיט אירע שניר, אוּן האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פוּן שָׂדֶה פוּן מואָב, וואָרעם זי האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אין שָׂדֶה פוּן מואָב אַז ה' האָט פקד אן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], זיי צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לֶחֶם. 7 אוּן זי איז יצא פוּן דעם מקוֹם וואָס זי איז דאָרטן געווען, אוּן אירע בּיידע שניר מיט איר, אוּן זיי זײַנען הלך אין דֶּרֶךְ, כדי זיך שוב צו אֶרֶץ יהודה. 8 האָט נָעֳמִי אמר צו אירע בּיידע שניר: הלך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום איטלעכע צו איר בּית אֵם. זאָל ה' עשׂה מיט אײַך חֶסֶד אַזוי ווי איר האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] מיט די מֵתִים אוּן מיט מיר. 9 זאָל אײַך ה' נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] איר זאָלט מצא מְנוּחָה [זען "מְנוּחָה" 823 p. https://www.afii.org/afii.pdf ] איטלעכע אין בּית פוּן איר איש. אוּן זי האָט זיי נשק [זען תהלים 21:2]; אוּן זיי האָבּן נשׂא זייער קוֹל אוּן האָבּן בכה. 01 אוּן זיי האָבּן צו איר אמר: לֹא, נײַערט מיר וועלן מיט דיר [זען "מיט דיר", זכריה 32:8] זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 11 האָט נָעֳמִי אמר: שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום, בָּנוֹת מײַנע, לָמָּה זאָלט איר הלך מיט מיר? האָבּ איך דען נאָך בָּנִים אין מײַן מֵעֶה, אַז זיי זאָלן אײַך ווערן פאַר אנשים? 21 שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום, בָּנוֹת מײַנע, הלך, וואָרעם איך בין צו זקן צו האָבּן אַן איש; לאָמיך שוין אמר, איך האָבּ אַ תִקְוָה, איך זאָל נאָך די לָיְלָה האָבּן אַן איש, אוּן זאָל אויך ילד בָּנִים, 31 וועט איר דען אויף זיי שׂבּר בּיז זיי וועלן גדל ווערן? וועט איר צוליב זיי נעגן [עגן] נישט צו נעמען קיין איש? לֹא, בָּנוֹת מײַנע! וואָרעם מיר איז מר מאֹד פוּן אײַך, ווײַל יָד ה' איז יצא אויף מיר. 41 האָבּן זיי נשׂא [זען ישעיה 4:35] זייער קוֹל אוּן האָבּן ווידער בכה. אוּן עָרפָּה האָט זיך נשק [זען מתי 94:62] מיט איר שוויגער [חמות], אָבּער רוּת האָט זיך דבק [זען כיפא ב 4:1] אָן איר. 51 האָט זי אמר: הנה, דײַן יְבֵמֶת האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו איר עם אוּן צו איר אלוקים; שוב זיך אום נאָך דײַן יְבֵמֶת. 61 האָט רוּת אמר: זאָלסט מיך נישט פגע דיך צו עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], זיך שוב פוּן הינטער דיר, וואָרעם וווּהין דו וועסט הלך, וועל איך הלך, אוּן וווּ דו וועסט לון, וועל איך לון; דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] איז עַמִּי, אוּן אֱלֹקַיךְ איז אֱלֹקָי. 71 וווּ דו וועסט מות, וועל איך מות, אוּן דאָרטן וועל איך קבר [זען משיח קבר, ישעיהו 9:35] ווערן. זאָל מיר ה' עשׂה אַזוי אוּן נאָך יסף נאָר דער מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] וועט אפשיידן [פרד, זען מתי 23:52] צווישן מיר אוּן צווישן דיר. 81 אוּן זי האָט ראה, אַז זי אמץ זיך פעסט צו הלך מיט איר, אוּן זי האָט חדל זי דבר. 91 אוּן זיי זײַנען בּיידע הלך בּיז זיי זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין בּית-לֶחֶם [זען מיכה 1:5
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=HsRIiR7LyF4
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE ]. אוּן עס איז געווען, ווי זיי זײַנען בוא קיין בּית-לֶחֶם, אַזוי האָט די כָּל הָעִיר נהום [הום] מיט זיי, אוּן די ווייבּער האָבּן אמר: איז דאָס נָעֳמִי? 02 האָט זי צו זיי אמר: איר זאָלט מיך נישט קרא נָעֳמִי; קרא מיך מָרָה, וואָרעם שַׁדַּי האָט מיר מרר מְאֹד. 12 אַ מְלֵאָה בין איך הלך, אוּן רֵיקָם האָט מיך ה' שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31]. לָמָּה קרא איר מיך נָעֳמִי, אַז ה' איז מיך ענה [זען ישעיה 7:35], אוּן שַׁדַּי האָט מיר רעע. 22 אַזוי האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] נָעֳמִי, אוּן איר שנוּר רוּת די מואָבערין מיט איר, די וואָס האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פוּן דעם שָׂדֶה פוּן מואָב. אוּן זיי זײַנען בוא אין בּית-לֶחֶם אין תחלה קציר שׂעֹרָה [זען חג השבועות סִיוָן 6, זען https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=9rxgBt9r5SQ ].
 
רות2
 
1 אוּן נָעֳמִי האָט געהאַט אַ מוֹדַע פון איר איש, אַן אִיש גִּבּוֹר חַיִל פוּן משפחה פון אלימלך, וואָס שמוֹ [זען זכריה 21-11:6, https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] איז געווען בּוֹעַז. 2 אוּן רוּת די מואָבערין האָט אמר צו נָעֳמִין: לאָמיך הלך, נא, אין שָׂדֶה, אוּן איך וועל לקט שִׁבֹּלֶת הינטער דעם וואָס איך וועל מצא חֵן אין זײַנע אויגן [זען "איך וועל מצא חֵן אין זײַנע אויגן": משיח בּן בּוֹעַז פון יהודה, מתי 5:1; זען https://www.youtube.com/watch?v=MUNfvOabRgc ]. האָט זי אמר צו איר: הלך, מײַן בַּת. 3 איז זי הלך, אוּן איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָט לקט אין שָׂדֶה הינטער די שניטערס [קֹצְרִים, זען מתי 93:31], אוּן אויף איר האָט זיך קרה מִקְרֶה דאָס חלקה פון הַשָׂדֶה פוּן בּוֹעַזן וואָס פוּן משפחה אלימלך. 4 אוּן הנה בּוֹעַז איז בוא פוּן בּית-לֶחֶם, אוּן האָט אמר צו די קוצרים [זען מתי 93:31, שניטערס]: ה' עמכם! אוּן זיי האָבּן צו אים אמר: יברכך ה'! 5 האָט בּוֹעַז אמר צו זײַן נער וואָס איז נצב איבּער די קוצרים: וועמעס איז די דאָזיקע נערה? 6 האָט ענה דער נער וואָס איז נצב איבּער די קוצרים, אוּן האָט אמר: דאָס איז אַ נערה אַ מואָבערין, וואָס האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] מיט נָעֳמִין פוּן דעם שָׂדֶה פוּן מואָב; 7 אוּן זי האָט אמר: לאָמיך לקט, נא, אוּן אסף צווישן די עמרים [זען עמר, זען עוֹד משיח חַי איז קרבן עֹמֶר הבכורים ויקרא 11:32; קור"א 02:51; ניסן 61, 3973 http://www.afii.org/CALENDAR.OF.YOUR.SALVATION.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g ] הינטער די קוצרים; אוּן זי איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן איז עמד פוּן זינט בֹקֶר אַזש בּיז אַצוּנד; דאָס שֶבֶת [זען יוחנן 02:11] אירס אין הַבַּיִת איז בּלויז געווען אַ ווײַלע. 8 האָט בּוֹעַז אמר צו רוּתן: אמנם, דו שמע, מײַן בַּת? זאָלסט נישט הלך צו לקט אין אַן אַנדער שָׂדֶה, אוּן זאָלסט אויך נישט עבר פוּן דאַנען; אָבּער דאָ זאָלסטוּ זיך דבק מיט מײַנע נערות. 9 דײַנע אויגן זאָלן זײַן אויף דעם שָׂדֶה וואָס זיי קצר, אוּן זאָלסט הלך הינטער זיי. אמנם, איך האָבּ צוה די נערים, דיך נישט צו נגע [זען נגע ישעיה 4:35]; אוּן אַז דיר וועט צמא, זאָלסטוּ הלך צו די כלים, אוּן שתה פוּן וואַנען די נערים שׁאב. 01 איז זי נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] אויף איר פנים, אוּן האָט זיך שחה צו ארצה, אוּן האָט צו אים אמר: מַדּוּעַ האָבּ איך מצא חֵן אין דײַנע אויגן, מיך צו נכר, אַז איך בין אַ נכרי? 11 האָט בּוֹעַז ענה אוּן האָט צו איר אמר: נגד איז מיר נגד געוואָרן אַלע וואָס דו האָסט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] מיט דײַן חָמוֹת נאָך דײַן מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] איש, אוּן אַז דוּ האָסט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] אָבִיךְ אוּן אִמֵּךְ, אוּן דײַן אֶרֶץ מוֹלֶדֶת, אוּן בּיסט הלך צו אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס דוּ האָסט נישט ידע פוּן תמול שלשום. 21 זאָל ה' שלם דײַן פֹּעַל, אוּן דײַן משׂכֹּרֶת זאָל זײַן שָלֵם פוּן ה' אֱלֹקֵי ישראל, וואָס דו בּיסט בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] זיך חסה אונטער זײַנע כּנפים [כנף]. 31 האָט זי אמר: לאָמיך מצא חֵן אין דײַנע אויגן, אֲדֹנִי! ווײַל דוּ האָסט מיך נחם, אוּן ווײַל דוּ האָסט דבר צום לֵב פוּן דײַן שפחה, אוּן איך בין צוּמאָל נישט ווי איינע פוּן דײַנע שפחֹת. 41 האָט בּוֹעַז צו איר אמר: אין דער עֵת הָאֹכֶל, נגש אַהער, אוּן וועסט אכל פוּן דעם לֶחֶם, אוּן וועסט טבל [זען "טבל" מלכים ב 41:5
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=6vv7yC5igrQ
http://www.afii.org/tevilah.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LlcLZ9Y2Rfc
https://www.youtube.com/watch?v=MUNfvOabRgc
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSFH3A1fE
https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] דײַן בּיסן אין חֹמֶץ. אוּן זי איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] בּײַ דער צַד פוּן די קוצרים, אוּן מע האָט איר צבט קָלִי, אוּן זי האָט אכל אוּן איז שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] געוואָרן, אוּן האָט נאָך יתר [שיריים, זען יוחנן 21:6]. 51 אוּן ווי זי איז קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] צו לקט, האָט בּוֹעַז צוה זײַנע נערים, אַזוי צו אמר: אויך צווישן די עמרים [זען עמר, זען עוֹד משיח חַי איז קרבן עֹמֶר הבכורים ויקרא 11:32; קור"א 02:51; ניסן 61, 3973 http://www.afii.org/CALENDAR.OF.YOUR.SALVATION.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g ] זאָל זי לקט, אוּן איר זאָלט זי נישט הכלים [כלם]. 61 אוּן אויך שלל פוּן די צֶבֶת זאָלט איר פאַר איר שלל, אוּן עזב, אַז זי זאָל לקט; אוּן איר זאָלט נישט גער איר. 71 אוּן זי האָט לקט אין שָׂדֶה ביזן עֶרֶב, אוּן זי האָט חבט וואָס זי האָט לקט, אוּן עס איז געווען אַרום אַן אֵיפָה שׂעֹרִים. 81 אוּן זי האָט עס נשׂא [זען ישעיה 4:35] אוּן איז בוא אין עִיר. אוּן איר חָמוֹת האָט ראה וואָס זי האָט לקט, אויך האָט זי יצא אוּן איר נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] וואָס זי האָט יתר נאָך איר שׂבע [זען ישעיה 11:35]. 91 האָט איר חָמוֹת צו איר אמר: וווּ האָסטוּ לקט הַיּוֹם, אוּן וווּ האָסטוּ עשׂה? ברך זאָל זײַן דער וואָס האָט זיך נכר אויף דיר! האָט זי נגד איר חָמוֹת בּײַ וועמען זי האָט עשׂה, אוּן זי האָט אמר: דער שֵם פוּן דעם איש וואָס איך האָבּ בּײַ אים הַיּוֹם עשׂה, איז בּוֹעַז. 02 האָט נָעֳמִי אמר צו איר שנוּר: ברך זאָל ער זײַן פוּן ה', וואָס האָט נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] זײַן חֶסֶד מיט החיּים אוּן מיט הַמֵּתִים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]! אוּן נָעֳמִי האָט צו איר אמר: דער איש איז אונדזערער קָרוֹב, ער איז פוּן גֹאֲלֵנוּ [זען גוֹאֵל, זען איוב 62-52:91; ישעיה 02:95; יוח"א 41:4; זען
"איך ידע מײַן גוֹאֵל חי [זען https://www.youtube.com/watch?v=vdA1MfH2bxQ , "אוּן אחרון וועט ער קום אויף עפר"
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ "אָבּער אחר מײַן עוֹר איז דאָס נקף, אוּן אין מײַן בּשׂר איז עס: איך וויל חזה א-לוֹהַ" [זען
https://www.youtube.com/watch?v=XI5o29NQHqw
https://www.youtube.com/watch?v=f1qRyGf936I זען בראשית 34:42; 61:42; שמות 8:2; משלי 91:03; שיר השירים 3:1; 8:6; ישעיה 41:7; דברי הימים א 02:51;
זען "עִמָּנוּ אֵ-ל" ישעיה 41:7; זען
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען בּרית חדשה, ירמיה 43-03:13
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=pKtEjsq37CU
]. 12 האָט רוּת די מואָבערין אמר: ער האָט מיר אויך אמר: לעבּן די נערים וואָס בּײַ מיר זאָלסטוּ זיך דבק, בּיז וואנען זיי וועלן כלה דעם כּל קציר וואָס בּײַ מיר. 22 האָט נָעֳמִי אמר צו רוּת איר שנוּר: עס איז טוֹב, מײַן בַּת, אַז דו זאָלסט יצא מיט זײַנע נערות, אוּן מע זאָל דיך נישט פָּגַע [זען ישעיה 21,6:35] אין אַן אַנדער שָׂדֶה. 32 אוּן זי האָט זיך דבק אָן נערות בֹּעַז, צו לקט בּיז צו כלה פוּן קְצִיר השׂעֹרים און קְצִיר החטים. אוּן זי איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] בּײַ איר חָמוֹת.
 
רות3
 
1 אוּן נָעֳמִי איר חָמוֹת האָט צו איר אמר: מײַן בַּת, זאָל איך דיר נישט בקש אַ מָנוֹחַ וואָס זאָל יטב פאַר דיר? 2 אוּן אַצוּנד, איז נישט בּוֹעַז אונדזערער מֹדַעַת דער וואָס דו בּיסט געווען מיט זײַנע נערות? הנה זרה ער די לָיְלָה דעם גֹּרֶן שׂעֹרים. 3 זאָלסטוּ זיך רחץ אוּן סוךְ, אוּן שׂים אויף דיר דײַנע שִׂמְלָה, אוּן ירד צום גֹּרֶן; זאָלסט זיך נישט לאָזן מערקן פוּן דעם איש, בּיז ער האָט כלה אכל אוּן שתה. 4 אוּן עס וועט זײַן ווי ער וועט זיך שכב, אַזוי זאָלסטוּ מערקן דעם מקוֹם וואָס ער וועט זיך דאָרטן שכב, אוּן זאָלסט בוא אוּן גלה זײַן מרגלות, אוּן זיך שכב; אוּן ער וועט דיר נגד וואָס דוּ זאָלסט עשׂה. 5 האָט זי צו איר אמר: אַלע וואָס דוּ אמר מיר וועל איך עשׂה. 6 אוּן זי האָט ירד צום גֹּרֶן, אוּן האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי אַלע וואָס איר חָמוֹת האָט איר צוה. 7 אוּן בּוֹעַז האָט אכל אוּן שתה, אוּן זײַן לֵב איז יטב, אוּן ער איז בוא זיך שכב אין קצה פוּן דעם עֲרֵמָה. איז זי בוא לָט, אוּן האָט גלה זײַן מרגלות, אוּן האָט זיך שכב. 8 אוּן עס איז געווען אין חצי הַלָיְלָה, האָט דער איש חרד, אוּן ער האָט זיך נלפת [לפת], אוּן הנה אַן אִשָּה שכב צו זיין מרגלות. 9 האָט ער אמר: ווער ביסטוּ? האָט זי אמר: איך בין רוּת דײַן אָמָה; אוּן זאָלסט פרשׂ דײַן כנף איבּער דײַן אָמָה, וואָרעם אַ גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4] בּיסטוּ. 01 האָט ער אמר: ברוכה את לה', מײַן בַּת; דײַן חֶסֶד הָאַחֲרוֹן האָסטוּ נאָך יטב פוּן הָרִאשוֹן, נישט צו הלך נאָך די בּחוּרים, צי דַּל צי עָשִׁיר. 11 אוּן אַצוּנד, מײַן בַּת, זאָלסטוּ נישט ירא האָבּן; אַלע וואָס דוּ וועסט אמר, וועל איך דיר עשׂה, וואָרעם דער כּל שַעַר פוּן עַמִּי ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז דוּ בּיסט אַן אֵשֶת חַיִל. 21 אוּן אַצוּנד, יאָ אמנם, אַז אַ גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4] בין איך, אָבּער פאַראַן אַ גוֹאֵל קָרוֹב פוּן מיר [זען משלי 42:81]. 31 לון די לָיְלָה, אוּן עס וועט זײַן אין דער בוקר, אויב ער וועט דיך גאל, איז טוֹב, זאָל ער גאל; אויב אָבּער ער וועט דיך נישט חפץ גאל, וועל איך דיך גאל, חי ה'! שכב בּיז אין דער בוקר. 41 איז זי שכב בּײַ זיין מרגלות בּיז הַבֹּקֶר, אוּן זי איז קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] איידער איש האָט הכּיר [נכר] דעם רֵעַ; וואָרעם ער האָט אמר: עס זאָל נישט דערוווּסט ווערן אַז די אִשָּה איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין גֹּרֶן. 51 אוּן ער האָט אמר: יהב אַהער דאָס מטפּחת וואָס אויף דיר, אוּן אחז עס צו. האָט זי עס אחז, אוּן ער האָט מדד 6 שׂעֹרִים, אוּן שית אויף איר. אוּן ער איז בוא אין עִיר. 61 אוּן זי איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו איר חָמוֹת, האָט זי אמר: ווי איז דאָס מיט דיר, מײַן בַּת? האָט זי איר נגד אַלע וואָס דער איש האָט צו איר עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]. 71 אוּן זי האָט אמר: די 6 שׂעֹרִים האָט ער מיר נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ווײַל ער האָט צו מיר אמר: זאָלסט נישט בוא מיט רֵיקָם צוּ דײַן חָמוֹת. 81 האָט זי אמר: ישב, מײַן בַּת, עַד אֲשֶר וועסט ידע ווי די זאַך וועט נפל, וואָרעם דער איש וועט נישט שקט, בּיז ער האָט כלה די זאַך הַיּוֹם.
 
רות4
1 אוּן בּוֹעַז איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צום שער, אוּן האָט זיך דאָרטן ישב, אוּן הנה דער גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; ישעיה 02:95; יוח"א 41:4] פוּן וועמען בּוֹעַז האָט דבר, עבר פאַרבּײַ. האָט ער אמר: סור אַהער ישב זיך דאָ, דער אוּן דער. איז ער סור אוּן האָט זיך ישב. 2 אוּן ער האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] אַ מִנְיָן פוּן זקנים פוּן הָעִיר, אוּן ער האָט אמר: ישב אײַך דאָ. אוּן זיי האָבּן זיך ישב. 3 האָט ער אמר צום גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; ישעיה 02:95; יוח"א 41:4]: נָעֳמִי וואָס האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פוּן שָׂדֶה פוּן מואָב, מכר דאָס חלקה שָׂדֶה וואָס האָט געהערט צו אָחִינוּ, צו אֶלימֶלֶכן. 4 האָבּ איך אמר: איך וועל גלה דײַן אֹזֶן, אַזוי צו אמר: קנה [זען משלי 22:8
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] עס נֶגֶד די וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] דאָ, אוּן נֶגֶד די זקנים פוּן עַמִּי. אויב דו ווילסט גאל, גאל! אויב אָבּער מע וועט נישט גאל, נגד מיר, כדי איך זאָל עס ידע, וואָרעם נישטא קיינער אַחוּץ דיר צו גאל, אוּן איך בין נאָך דיר. האָט ער אמר: איך וועל גאל. 5 האָט בּוֹעַז אמר: אין דעם יוֹם וואָס דו קנה [זען משלי 22:8] דאָס שָׂדֶה פוּן יָד נָעֳמִי, אוּן פוּן רוּת דער מואָבערין, האָסטוּ קנה [זען משלי 22:8] די אִשָּה פוּן דעם מֵּת, כדי צו קום [זען הושע 2:6] דעם שֵם פוּן דעם מֵּת אויף זײַן נחלה. 6 האָט דער גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; ישעיה 02:95; יוח"א 41:4] אמר: איך יכל עס נישט גאל פאַר מיר, וואָרעם איך וועל נאָך שחת [זען תהלים 01:61] מײַן אייגענע נחלה. גאל פאַר דיר מיין גְּאֻלָּה [זען https://www.youtube.com/watch?v=vdA1MfH2bxQ
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], וואָרעם איך יכל נישט צו גאל. 7 אוּן אַזוי איז געווען פאַרצײַטן אין ישראל: בּײַ הַגְּאוּלָּה אָדער בּײַ הַתְּמוּרָה [זען https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ], צו קום עפּעס אַ זאַך, האָט איש שלף זײַן נעל אוּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זיין רֵעַ. אוּן דאָס איז געווען תְּעוּדָה אין ישראל. 8 האָט דער גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; ישעיה 02:95; יוח"א 41:4] אמר צו בּוֹעַזן: קנה [זען משלי 22:8] עס פאר דיר. אוּן ער האָט שלף זײַן נעל. 9 אוּן בּוֹעַז האָט אמר צו די זקנים, אוּן צו כּל הָעָם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: איר זײַט עדות הַיּוֹם, אַז איך האָבּ קנה [זען משלי 22:8] אַלע וואָס האָט געהערט צו אֶלימֶלֶכן, אוּן אַלע וואָס האָט געהערט צו כִליוֹנען אוּן מַחלוֹנען, פוּן יָד נָעֳמִי. 01 אוּן אויך רוּת די מואָבערין, אִשָּה פון מַכלוֹן, האָבּ איך קנה פאר מיר פאַר אִשָּה, כדי צו קום דעם שֵם פוּן דעם מֵת אויף זײַן נחלה, אַז דער שֵם פוּן דעם מֵת זאָל נישט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן פוּן צווישן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], אוּן פוּן דעם שער פוּן זײַן מקוֹם; איר זייט עדות הַיּוֹם. 11 האָט אמר כּל הָעָם וואָס אין שער, אוּן די זקנים: עֵדִים! ה' זאָל נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַז די אִשָּה הבּאה [זען ישעיה 41:7; זען בראשית 51:3; https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio ] אין דײַן בּית, זאָל זײַן אַזוי ווי רחל אוּן אַזוי ווי לֵאָה וואָס זיי בּיידע האָבּן בנה דאָס בּית ישראל! אוּן עשׂה חַיִל אין אֶפרָתָה, אוּן קרא שֵם אין בּית-לֶחֶם! 21 אוּן דײַן בּית זאָל זײַן אַזוי ווי דאָס בּית פוּן פֶרֶצן וואָס תָמָר האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] יהודהן, פוּן דעם זֶרַע [זען בראשית 8:22; גלט' 61:3] וואָס ה' וועט דיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פוּן דער דאָזיקער נערה! 31 אוּן בּוֹעַז האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] רוּתן, אוּן זי איז אים געוואָרן פאַר אַן אִשָּה, אוּן ער איז צו איר בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן ה' האָט איר נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] הריון, אוּן זי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] אַ בֵּן. 41 האָבּן די נָשִים אמר צו נָעֳמִין: ברך ה' וואָס ער האָט דיך הַיּוֹם נישט שבת אַ גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; ישעיהו 02:95; יוח"א 41:4], אוּן זאָל שמוֹ זיין קרא אין ישראל! 51 אוּן ער זאָל דיר זײַן פאַר אַ מֵשִיב נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], אוּן אויף כול דײַן שֵׂיבַת וואָרעם דײַן שנור וואָס האָט דיך אהב, האָט אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7], וואָס זי איז דיר בעסער ווי 7 בָּנִים. 61 אוּן נָעֳמִי האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] דאָס יֶלֶד, אוּן האָט עס שית אין איר חֵיק, אוּן זי איז אים געווען פאַר אַ אֹמֶנֶת [זען דערציִער, גלט' 52-42:3]. 71 אוּן די שְכֵנוֹת האָבּן אים קרא אַ שֵם, אַזוי צו אמר: אַ בֵּן איז ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן בּײַ נָעֳמִין; אוּן זיי האָבּן קרא אים שֵם עוֹבֵד. דאָס איז דער אָב פוּן יִשַי דעם אָב פוּן דודן. 81 אוּן דאָס זײַנען די תוֹלְדֹת פוּן פֶרֶצן: פֶרֶץ האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] חֶצרוֹנען; 91 אוּן חֶצרוֹן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] רָמען, אוּן רָם האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עַמינָדָבן; 02 אוּן עַמינָדָב האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] נַחשוֹנען, אוּן נַחשוֹן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] שַלמָהן; 12 אוּן שַלמוֹן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] בּוֹעַזן, אוּן בּוֹעַז האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עוֹבֵדן; 22 אוּן עוֹבֵד האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] יִשַין, אוּן יִשַי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] דָוִדן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQbA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=-BMxhCc50Hc
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0 ].