תהלים
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישׂראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
 
[זען [ https://www.youtube.com/watch?v=9naZ0ArFitQ
 
תהלים1
 
1 אֶשֶר צו דעם אִיש וואָס איז נישט הלך אין דער עצה [זען "עצה" ישעיה 2:11; https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE ] פוּן די רשָעים. אוּן אויף דעם דֶּרֶךְ חַטָּאִים, איז ער נישט עמד, אוּן אין דער מוֹשָב פוּן די לֵץ [זען https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ] איז ער נישט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]. 2 נײַערט צו דער תורה פוּן ה' איז זײַן חֵפֶץ, אוּן אָן זײַן תורה הגה ער יוֹמָם וָלַיְלָה. 3 אוּן ער היה ווי אַן עֵץ שתל בּײַ פֶּלֶג מַיִם, וואָס נתן זײַן פרי אין זײַן עֵת, אוּן זײַן עָלֶה ווערט נישט נבל; אוּן אין אַלע וואָס ער עשׂה ער צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35]. 4 נישט אַזוי זײַנען די רשָעים; נײַערט ווי דער מֹץ וואָס רוּחַ נדף אים, 5 דעריבּער וועלן די רשָעים נישט קום אין מִשְפָּט, אוּן די חַטָּאִים אין דער עדה פוּן די צדיקים, 6 וואָרעם ה' ידע דעם דֶּרֶךְ פוּן די צדיקים [זען https://www.youtube.com/watch?v=JMhqF92VMcs זען ישעיה 11:35], אוּן דער דֶּרֶךְ פוּן די רשָעים וועט אבד [זען
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
זֶה מוּל זֶה https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE ].
 
תהלים2
 
1 לָמָּה רגש די גּוֹיִם, אוּן די לֹאם הגה ריק? 2 די מלכים [זען "מלכים" ישעיה 51:25] פוּן אֶרֶץ יצב זיך, אוּן די רוֹזנִים [רֹזֵן] יסד זיך יחד אויף ה' אוּן אויף זײַן משיח [זען התג' 51:11]: 3 לאָמיר נתק זייערע מוֹסֵר, אוּן שלך פוּן אונדז זייערע עֲבֹת. 4 דער וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין שָמַיִם שׂחק, אֲדֹנָי לעג זיי [זען "לעג"
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo ]. 5 דעמאָלט וועט ער דבר צו זיי אין זײַן אַף, אוּן אין זײַן חָרוֹן וועט ער זיי בהל: 6 דאָס האָבּ איך נסך מײַן מלך אויף צִיון מײַן הַר קדש. 7 לאָמיר ספר פוּן דער חֹק: ה' האָט מיר אמר: בְּנֵי בּיסטוּ [זען https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc ], איך האָבּ הַיּוֹם דיך ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7 https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ ]. 8 שאל בּײַ מיר, אוּן איך וועל נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] גּוֹיִם פאַר דײַן נחלה, אוּן פאַר דײַן אחֻזָּה די אַפְסֵי-אֶרֶץ. 9 וועסט זיי רעע מיט אַ שֵבֶט [זען בראשית 01:94] בַּרְזֶל, ווי כְּלִי יוֹצֵר זיי נפּץ. 01 אוּן אַצונד, איר מלכים [זען "מלכים" ישעיה 51:25], השׂכּילוּ [שׂכל], לאָזט אײַך נוסר [יסר], איר שֹׁפטים אֶרֶץ. 11 עבד ה' מיט יראה, אוּן גיל אין רְעָדָה. 21 נשק [זען שמואל אַ 1:01] בַר [זען "בַר" משלי 2:13 משיח = דבַר ה', משלי 4:03
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4 ], כדי ער זאָל נישט אנף, אוּן איר וועט אבד דֶּרֶךְ, ווײַל זײַן אַף וועט זיך בער ווי מעט; אֶשֶר איז צו אַלע וואָס חסה זיך אין אים.
 
תהלים3
1 מזמור פוּן דָוִדן, ווען ער איז ברח פוּן בְּנוֹ אַבשָלומען [זען שמואל ב 23-9:81, עס גייט פון נייטיקײַט אַז די שלום (ישעיה 5:35) ברינגינג בּשׂורה טובה פון בּן דָוִד תָּלוּי העץ האָבּן מבשׂרים (זען אפס' 11:4) צו בִּשֵֹּר עס]. 2 ה', ווי רבב זײַנען מײַנע צר! רבּים די וואָס קום אָן אויף מיר! 3 רבּים אמר אויף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]: נישטא פאַר אים קיין ישוּעָה בּײַ אלוקים. סֶלָה. 4 אָבּער דוּ ה' ביסט אַ מָגֵן פאַר מיר, מײַן כבוד אוּן דער מרים [רום] פוּן מײַן קאָפּ. 5 מיט מײַן קוֹל איך קרא צו ה', אוּן ער ענה מיר פוּן זײַן הַר קדש. סֶלָה. 6 איך שכב זיך אוּן ישן [זען "ישן" דניאל 2:21] אַיין, איך קיץ [זען "קיץ" דניאל 2:21], ווײַל ה' מיך סמך. 7 איך האָבּ נישט ירא פאַר צענטויזנטן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], וואָס האָבּן רונד אַרום זיך שית אויף מיר. 8 קוּם! [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] ה', ישע מיך, אֱלֹקָי, וואָרעם האָסט נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] אַלע מײַנע פײַנט אויף דער לְחִי [זען "לְחִי" ישעיה 6:05; מיכה 41:4; מתי 76:62], די ציין פוּן די רשָעים האָסטו שבר. 9 בּײַ ה' איז די ישוּעָה [זען צפניה 11:2]; זאָל דײַן ברכה זײַן אויף דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]! סֶלָה.
 
תהלים4
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, מיט נְגִינָה; מזמור פוּן דָוִדן. 2 ווען איך קרא, ענה מיר, אלוקי פון מײַן צֶדֶק [זען צֶדֶק עֹלָמִים, דניאל 72-42:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g ]; אין צַר זאָלסטו מיר הרחיב [רחב]; חנן [זען "חֵן" זכריה 01:21] מיך, אוּן שמע צו מײַן תפילה [זען https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
]. 3 איר בְּנֵי אִיש, עַד מָתַי וועט מײַן כבוד צו כְּלִמָּה זײַן, וועט איר אהב ריק, וועט איר בקש כָּזָב? סֶלָה. 4 אָבּער ידע, אַז ה' הפלה [פלה] זײַן חָסִיד [זען "חָסִיד" תהלים 01:61, זען https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
[ https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
ה' וועט שמע ווען איך וועל קרע צו אים. 5 רגז און נישט חטא, אָמַר אין אײַער לֵב אויף אײַער מִשְכָּב, אוּן ווערט דמם. סֶלָה. 6 זבח זבחים פוּן צֶדֶק, אוּן בֶּטַח אײַך אויף ה'. 7 רבּים אמר: ווער וועט אונדז ווײַזן טוֹב? ה', נשׂא דאָס אוֹר פוּן דײַן פנים אויף אונדז. 8 האָסט מיר נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מער שִׂמחה אין לֵב, ווי בּעת זייער דָגָן אוּן זייער ווײַן זײַנען רבב. 9 בשלום ווי איך שכב זיך אַזוי ישן [זען "ישן" דניאל 2:21] איך אַיין, וואָרעם דוּ בָּדָד ה' מאַכסט מיך ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין בֶּטַח.
 
תהלים5
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ אויף נחילות; מזמור פוּן דָוִדן. 2 אזן! מײַנע אֵמֶר [זען יוחנן 1:1], ה'. בין! מײַן הָגִיג. 3 קשב! צום קוֹל פוּן מײַן שוע, מײַן מֶלֶךְ אוּן אֱלֹקָי, וואָרעם צו דיר איך פלל. 4 ה', בֹּקֶר שמע צו מײַן קוֹל, בֹּקֶר ערך איך צו דיר, אוּן צפה. 5 וואָרעם נישט אַן אֵ-ל וואָס חפץ רשע בּיסטוּ, בּײַ דיר קען נישט גור רַע. 6 הוֹללים [הלל] קענען נישט עמד פאַר דײַנע אויגן, האָסט פײַנט כּל פֹּעֲלֵי אָוֶן. 7 אבד! די וואָס דבר כָזָב; דעם איש דָּמִים אוּן מִרְמָה [זען ישעיה 9:35] תעב ה'. 8 אָבּער איך וועל בוא אין דײַן בּית דורך דײַן רֹב חֶסֶד, איך וועל מיך שחה אין דײַן הֵיכַל קדש אין דײַנע יִרְאָה. 9 ה', נחה מיך אין דײַן צדקה פוּן וועגן מײַנע שוֹרֵר, מאַך הושר [ישר] דײַן דֶּרֶךְ פאַר מיר. 01 וואָרעם נישטא אין זייער פֶּה קיין נְכוֹנָה [כון], זייער קרב איז אַ הַוָּה, אַן אָפענער קבר [זען ישעיה 9:35] איז זייער גָּרוֹן; זייער לשוֹן זיי מאַכן גלאַט. 11 האשים זיי אלוקים, זאָלן זיי נפל דורך זייערע מוֹעֵצָה; הִדִּיחַ [נדח] זיי פאַר זייערע רֹב פְּשָעִים [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ], ווײַל זיי האָבּן מרה אָן דיר. 21 אוּן אַלע וואָס חסה זיך אין דיר, וועלן זיך שׂמח, לְעֹלָם וועלן זיי רנן, וואָרעם וועסט זיי הסיך [סכך], אוּן די אהֵבים פוּן דײַן שֵם וועלן זײַן עָלַץ אין דיר [ה']. 31 וואָרעם דוּ בענטשסט דעם צדיק [זען ישעיה 11:35], ה', ווי אַ צִנָּה מיט רָצוֹן [זען רָצוֹן, ישעיה 8:94] עטר אים אַרום.
 
תהלים6
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, מיט נְגִינָה, עַל שמינית; מזמור פוּן דָוִדן. 2 נישט אין דײַן אַף זאָלסטו מיך יכח, ה', אוּן נישט אין דײַן חֵמָה זאָלסטו מיך יסר. 3 חנן מיך, ה', וואָרעם איך ווער אֻמְלַל, רפא [זען "רפא" ישעיה 5:35] מיך, ה', וואָרעם מײַנע עצמים זײַנען נבהל [בהל], 4 אוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] איז נבהל מאֹד, אוּן דוּ ה', עַד מָתַי? 5 שוב זיך אום, ה', חלץ מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], ישע מיך פוּן וועגן דײַן חֶסֶד. 6 וואָרעם נישטא אין מות [זען "מות" ישעיה 9:35] דײַן זֵכֶר, אין שְאוֹל ווער וועט דיך ידה [זען לויבּן רומ' 92:2]? 7 איך בין יגע פוּן מײַן אֲנָחָה, איך השׂחה [שׂחה] כּל לָיְלָה מײַן מִטָּה, איך המסה [מסה] אין מײַנע דִמְעָה מײַן עֶרֶשׂ. 8 עשש געוואָרן פוּן כַעַס איז מײַן אויג, עתק געוואָרן פוּן וועגן אַלע מײַנע צֹרר. 9 סור אײַך פוּן מיר, כּל פֹּעלֵי אָוֶן, וואָרעם ה' האָט שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] דעם קוֹל פוּן מײַן בְּכִי. 01 ה' האָט שמע מײַן תְחִנָּה, ה' לקח מײַן תפילה. 11 בוש אוּן נבהל [בהל] מאֹד וועלן ווערן אַלע מײַנע פײַנט; זיי וועלן שוב בוש אין אַ רגע.
 
תהלים7
1 שִגָּיוֹן פוּן דָוִדן, וואָס ער האָט שיר צו ה' פוּן וועגן כוּש דעם בנימינער. 2 ה' אֱלֹקָי, אין דיר האָבּ איך מיך חסה, ישע מיך פוּן אַלע מײַנע רֹדפים, אוּן זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5], 3 מע זאָל נישט טרף ווי אַן אַרְיֵה מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], פרק, אוּן קיינער זאָל נישט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5]. 4 ה' אֱלֹקָי, אויב איך האָבּ אַזוי וואָס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] אויב עָוֶל איז דאָ אין מײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], 5 אויב איך האָבּ גמל רַע אים וואָס איז געווען בּײַ שלום מיט מיר, אָדער חלץ ריקם מײַן צוֹרר, 6 זאָל דער אוֹיֵב מיך רדף אוּן השׂיג [נשׂג], אוּן רמס צו הָאָרֶץ מײַן לעבּן, אוּן מײַן כבוד אין עָפָר שכן. סֶלָה. 7 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] ה', אין דײַן אַף, נשׂא דיך אין עֶבְרָה קעגן מײַנע צוֹרר, אוּן עור, מײַן אֵ-ל, דעם מִשְפָּט וואָס דוּ האָסט צוה. 8 אוּן ווי די עדה פוּן די לְאֹם דיך סבב אַרום, שוב זיך אום איבּער איר צו דער מרוֹם. 9 ה', וואָס דין די עַמִּים, מִשְפָּט מיך, ה', לויט מײַן צדק אוּן לויט מײַן תֹּם אין מיר. 01 גמר זיך נָא דאָס רַע פוּן די רשָעים, אוּן דוּ זאָלסט כון דעם צדיק; וואָרעם דוּ בּחן די לֵב אוּן כִּלְיָה, אלוקים צַדִּיק. 11 מײַן מָגֵן איז אלוקים מוֹשיע פון יִשְרֵי לֵב. 21 אלוקים איז אַ שוֹפֵט צדיק, אוּן אֵ-ל זעם כּל יוֹם. 31 אויב ער שוב נישט ער לטש זײַן חֶרֶב, ער שפאַנט זײַן קשת אוּן כון אים. 41 אוּן ער כון זיך כְּלִי פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35], ער פעל זײַנע חצּים [חץ] דלק. 51 הנה, ער חבל אָוֶן, אוּן ער הרה עָמָל, אוּן ילד שֶקֶר. 61 ער כרה אַ בּוֹר אוּן חפר זי אויס, אוּן נפל אין דעם שחת [זען "שחת" תהלים 01:61
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ] וואָס ער פעל, 71 זײַן עמל וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אויף זײַן קאָפּ, אוּן אויף זײַן קָדְקֹד וועט ירד זײַן חמס [זען "חמס" ישעיה 9:35]. 81 איך וועל ידה ה' לויט זײַן צֶדֶק, אוּן זמר דעם שֵם ה' דעם אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ].
 
תהלים8
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף גִתית; מזמור פוּן דָוִדן. 2 ה' אֲדֹנֵינוּ, ווי אַדִּיר איז דײַן שֵם אויף כּל הָאָרֶץ, וואָס איז נתן דײַן הוֹד איבּער די הימלען! 3 פוּן דעם פֶּה פוּן עוֹללים אוּן זויגעדיקע האָסטו יסד [דײַן] עֹז; פוּן וועגן דײַנע פײַנט כדי שבת צו מאַכן דעם שׂוֹנא אוּן מתנקם [נקם]. 4 אַז איך ראה די הימלען, דאָס מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע אֶצְבּעֹת [אֶצְבַּע], די יָרֵחַ אוּן כּוֹכָבִים וואָס דוּ האָסט כּוּן 5 וואָס איז אֱנוֹש [זען בּר אֱנוֹש, דניאל 41-31:7
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ], אַז דוּ זאָלסט אים זכר? אוּן בֶּן אָדָם [זען https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ], אַז דוּ זאָלסט אים פקד? 6 וואָרעם האָסט אים געמאַכט חסּר מעט פוּן אלוקים, אוּן מיט כָבוֹד אוּן הָדָר עטּר אים. 7 מאַכסט אים משל [זען מיכה 1:5] איבּער די מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], כֹּל האָסטו שית אונטער זײַנע רגלים [זען תהלים 1:011]; 8 צֹנֶה אוּן אֶלֶף אַלע, אוּן אַפילו בהמוֹת [בהמה] פוּן שָׂדֶה; 9 דעם צִפּוֹר שָמַיִם, אוּן די פישן פוּן ים וואָס עבר דורך די ארחוֹת [ארח] פוּן ימען. 01 ה' אֲדֹנֵינוּ, ווי אַדִּיר איז דײַן שֵם אויף כּל הָאָרֶץ!
 
תהלים9
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף מות-לַבֵן; מזמור פוּן דָוִדן. 2 איך וועל ידה [זען לויבּן רומ' 92:2] ה' מיט מײַן כּל לב, איך וועל ספר אַלע דײַנע פלא [זען "פלא" ישעיה 5:9]. 3 איך וועל זיך שׂמח אוּן עָלַץ אין דיר, איך וועל זמר דײַן שֵם, דוּ עֶלְיוֹן; 4 ווען מײַנע פײַנט שוב זיך אָחוֹר, ווערן כשל אוּן אבד [זען יוחנן 61:3] פאַר דיר, 5 וואָרעם האָסט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] מײַן מִשְפָּט אוּן מײַן דִּין, האָסט זיך ישב אויפן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02], דוּ שׁוֹפֵט צֶדֶק. 6 האָסט גער אויף די גּוֹיִם, האָסט אבד דעם רשע, זייער שֵם האָסטו מָחָה לְעוֹלָם וָעֶד. 7 די פײַנט זענען תמם, חָרְבָּה לָנֶצַח; אוּן ערים האָסטו נתש, זייער זכר איז אבד. 8 אָבּער ה' וועט לעולם ישב, ער כון פאַר מִשְפָּט זײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02]; 9 אוּן ער וועט שפט די וועלט מיט צֶדֶק, ער וועט דין לְאֹם מיט מֵישָר. 01 אוּן ה' וועט זײַן אַ מִשְׂגָּב פאַר דַּךְ, אַ מִשְׂגָּב אין עת פוּן בַּצָּרָה. 11 אוּן בֶּטַח וועלן זיך אויף דיר די וואָס ידע דײַן שֵם, וואָרעם דוּ עזב [זען "עזב" תהלים 2:22] נישט די וואָס דרש דיך, ה'. 21 זמר צו ה', יושֵב צִיון, נגד צווישן די גּוֹיִם זײַנע עלילות [עלילה]. 31 וואָרעם דער דרש פוּן דמים זכר זיי, ער שכח נישט דאָס צעקה פוּן די עָנִי. 41 חנן מיך, ה', ראה מײַן עֳנִי פוּן מײַנע פײַנט, מְרוֹמְמִי פוּן די שְעָרִים פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35]; 51 כדי איך זאָל ספר אַלע דײַן תהלה, אין די שְעָרִים פוּן בַּת צִיון מיך גיל אין דײַן ישוּעָה. 61 טבע זײַנען די גּוֹיִם, אין דער שחת [זען תהלים 01:61] וואָס זיי האָבּן עשׂה, אין דער רשת וואָס זיי האָבּן טָמַן איז לכד זייער רגל. 71 ה' איז נוֹדַע [ידע], ער מִשְפָּט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35], אין דעם פֹּעַל פוּן זײַנע כף איז נקש געוואָרן דער רשע. הִגָיון סֶלָה. 81 די רשָעים וועלן שוב אין שְאוֹל, כּל גּוֹיִם וואָס שכח אלוקים [זען https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4 ].
[ https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
91 וואָרעם נישט לָנֶצַח וועט שכח זײַן דער אביון, די תקוה פוּן די עָנִי וועט נישט אבד זײַן לָעַד. 02 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] ה', זאָל דער אֱנוֹש נישט עזז זײַן, זאָלן שפט ווערן די גּוֹיִם פאַר דיר. 12 שית, ה', מוֹרָה אויף זיי; זאָלן ידע די גּוֹיִם אַז זיי זײַנען נאָר אֱנוֹש. סֶלָה.
 
תהלים01
 
1 לָמָּה, ה', עמד פוּן דער רָחוֹק, עלם זיך אין צײַטן פוּן צָרָה? 2 אין גאווה פוּן רשע דלק מען דעם עני [זען "עני" זכריה 9:9] וואָס תפשׂ ווערן אין די מְזִמָּה וואָס זיי האָבּן חשב! 3 וואָרעם דער רשע הלל אין דער תאווה פוּן זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח, ישעיה 01:35], אוּן דער גייציקער [בֹצֵעַ] ער ברך און ער נִאֵץ ה'. 4 דער רשע אמר אין דעם גְֹּבַה פוּן זײַן אַף: מיט גאָרנישט וועט ער דרש [זען "דרש" דברים 91:81]; אֵין [זען "אֵין" דניאל 62:9] אלוקים אין כָּל מִזְמָּה. 5 זײַנע דרכים חול אין כל עֵת; מרוֹם איבּער אים זײַנען דײַנע משפטים; אַלע זײַנע פײַנט ער הפיח [פוח] בּײַ זיי. 6 ער אמר אין זײַן לֵב: מיט גאָרנישט וועט איך נמוט [מוט] ווער; אויף דָור-דורות נישט זײַן אין קיין רַע. 7 מיט אָלָה איז מלא זײַן פֶּה, אוּן מיט מִרְמָה [זען "מִרְמָה" ישעיה 9:35] אוּן תֹּך, אונטער זײַן לשוֹן איז עָמָל אוּן אָוֶן. 8 ער ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין מַאֲרָב פוּן די חָצֵר, אין מִסְתָּרִים [מִסְתָּר] הרגעט ער דעם נָקִי; זײַנע אויגן צָפַן אויפן חֵלְכָה. 9 ער אָרַב אין מִסְתָּר ווי אַן אַרְיֵה אין זײַן סֻכָּה, ער אָרַב צו חטף דעם עָנִי; ער חטף דעם עָנִי, אַז ער מָשַךְ אים אין זײַן רֶשֶת. 01 ער דָּכָה זיך, ער שחח זיך, בּיז די חֵלְכָּאים נפל אין זײַנע עָצוּם. 11 ער אמר אין זײַן לֵב: שכח האָט אֵ-ל; ער האָט סֵתֶר זײַן פנים, ער וועט לָנֶצַח נישט ראה. 21 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] ה', אֵ-ל, נשׂא דײַן יָד, זאָלסט נישט שכח די ענוים. 31 פאַרוואָס נאץ דער רשע אלוקים, אמר אין זײַן לֵב: דוּ דרש [זען "דרש" דברים 91:81] נישט? 41 דוּ האָסט ראה; דוּ נבט עָמָל אוּן כַעַס, כדי זיי צו נתן מיט דײַן יָד. אויף דיר עזב זיך דער חלכה, צו דעם יָתוֹם ביסט דוּ געווען אַן עוֹזֵר. 51 שבר דעם זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] פוּן דעם רשע, אוּן בּײַם רָע זאָלסטו דרש זײַן רשע בּיז וועסט מער נישט מצא. 61 ה' איז מֶלֶך עוֹלָם ועד, די גּוֹיִם אבד פוּן זײַן אֶרֶץ. 71 דאָס תַּאֲוָּה פוּן די עֲנָוִים האָסטו ה' שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81]; כון זייער לֵב, הקשיב [קשב] דײַן אֹזֶן; 81 צו שפט דעם יתום אוּן דעם דַּךְ; אַז קיין אֱנוֹש פוּן הָאָרֶץ זאָל מער נישט ערץ.
 
תהלים11
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, פוּן דָוִדן. אין ה' איך חסה; ווי קענט איר אמר צו מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]: נוד! צו אײַער הַר, איר צִפּוֹר? 2 וואָרעם הנה, די רשָעים דרך דעם קֶשֶת, זיי האָבּן כון זייער חֵץ אויפן יֶתֶר, צו יָרָה אין דער אֹפֵל די ישרֵי לֵב 3 אַז די שָת ווערן הרס, דער צַדּיק [זען ישעיה 11:35] וואָס האָט פעל? 4 ה' איז אין זײַן הֵיכַל קדש, ה' זײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02] איז אין שָמַיִם; זײַנע אויגן חזה, זײַנע עפעף בּחן די בְּנֵי אדם. 5 ה' בּחן דעם צַדּיק [זען ישעיה 11:35] אוּן דעם רשע, אוּן דעם וואָס האָט אהב חָמָס [זען "חמס" ישעיה 9:35], האָט שׂנא זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 6 ער וועט הִמְטִיר אויף די רשָעים פַּח, אֵש, אוּן גָפרִית; אוּן אַ רוּחַ זלעפה איז זייער מְנָת כָוס. 7 וואָרעם צדּיק איז ה', צדקוֹת האָט ער אהב; די יָשָר וועלן חזה זײַן פנים.
 
תהלים21
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף שמינית; מזמור פוּן דָוִדן. 2 ישע, ה', וואָרעם גָּמַר איז די חָסִיד, וואָרעם פסס זײַנען די אֱמוּנים פוּן די בְּנֵי אדם. 3 שָוְא דבר זיי איינער מיטן אַנדערן, מיט אַ חֶלְקַה ליפ, מיט אַ צוויייִקן לֵב [זען תהלים 11:68] דבר זיי. 4 ה' זאָל כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] אַלע חֶלְקַה ליפן, די לשוֹן וואָס דבר גָדֹלוֹת! 5 די וואָס אמר: מיט אונדזער לשוֹן זײַנען מיר הִגְבִּיר, אוּנדזערע ליפן זײַנען מיט אונדז, ווער איז אונדז אָדוֹן? 6 פוּן וועגן דער שֹׁד פוּן די עֲנִיּים, פוּן וועגן דעם אֲנָקָה פוּן די אֶבְיוֹן, אַצונד וועל איך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], אמר ה'; איך וועל שית מיט יֵשַע דעם וואָס מע הפיח [פוח] אויף אים. 7 די אִמְרָה פוּן ה' זײַנען אֲמָרות טְהֹרות, כֶּסֶף צרף אין אַן עֲליל, צו הָאָרֶץ, 7 מאל זקק. 8 דוּ ה' וועסט זיי זײַן שומר איבּער, וועסט זיי לְעֹלָם נצר פוּן דאָזיקן דָור. 9 אומעטום הלך אום די רשָעים, ווען זֻלּוּת ווערט רום בּײַ די בְּנֵי אדם.
 
תהלים31
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 עַד וואַנען, ה', וועסטו מיך נֶצַח שכח? עַד וואַנען וועסטו סֵתֶר דײַן פנים פוּן מיר? 3 עַד וואַנען וועל איך שית עֵצוֹת [עֵצָה] בּײַ נפש, מיט יָגוֹן אין מײַן לֵב דורכן יוֹמָם? עַד וואַנען וועט מײַן פײַנט זיך רום אויף מיר? 4 קוּק צו, ענה מיר, ה' אֱלֹקָי, דערלײַכט מײַנע אויגן, כּדי איך זאָל נישט ישן [זען "ישן" דניאל 2:21] צום מָוֶת [זען "מות" ישעיה 9:35]; 5 כּדי מײַן פײַנט זאָל נישט אמר: איך בין אים יכל; און מײַנע שָונאים זאָלן זיך נישט גיל, אַז איך נמוט [מוט]. 6 אָבּער איך בֶּטַח מיך אויף דײַן חֶסֶד; מײַן לֵב וועט זיך גיל מיט דײַן ישוּעָה; איך וועל שיר צו ה', וואָס ער האָט מיר גָמַל.
 
תהלים41
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דָוִדן. דער נָבָל אמר אין זײַן לֵב: נישטא קיין אלוקים! [זען
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
] שחת [זען "שחת" תהלים 01:61] זײַנען זיי, זיי התעיב עֲלִילָה, קיינער עשׂה נישט קיין טוֹב. 2 ה' האָט פוּן שָמַיִם השקיף [שקף] אויף די בְּנֵי אדם, צו ראה אויב פאַראַן אַ מַשְׂכִּיל וואָס דרש [זען "דרש" דברים 91:81] אלוקים. 3 הכֹּל איז סור, יחדּו זײַנען זיי נאלח, קיינער עשׂה נישט קיין טוֹב, נישט צוּמאל איינער. 4 וועט זיי קיינמאָל לערן, כּל וואָס פעל אָוֶן, די וואָס אכל עַמִּי [זען ישעיה 8:35] ווי מע אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] לֶחֶם, די וואָס קרא נישט ה' [זען יואל 5:3]. 5 דאָרטן פחד זיי אין פָחַד, וואָרעם אלוקים איז מיט דעם דָור צדּיק. 6 די עצה פוּן עָנִי מאכט איר צו בוש, אָבּער ה' איז זײַן מַחְסֶה. 7 ווען נתן פוּן צִיון די יְשוּעָה פוּן ישׂראל! ווען ה' שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אום די שְבוּת פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], וועט גיל יעקב, וועט זיך שׂמח ישׂראל.
 
תהלים51
 
1 מזמור פוּן דָוִדן. ה', ווער קען גור אין דײַן אֹהֶל? ווער קען שכן אויף דײַן הַר קדש? 2 דער וואָס הלך תָּמים אוּן פעל צֶדֶק, אוּן דבר אמת אין זײַן לֵב; 3 נישט רָגַל מיט זײַן לשוֹן, נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] זײַן רֵעַ קיין רָעָה, אוּן נישט נשׂא קיין חֶרְפָּה אויף זײַן קָרֹב; 4 דער נמאס [מאס] איז בּוז [זען "בזה" ישעיה 3:35] אין זײַנע אויגן, אוּן די יִאֵי ה' ער יכבד [כבד]; ער האָט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] זיך להרע [רעע], אוּן נישט המיר [מור]; 5 זײַן כֶּסֶף האָט ער נישט נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מיט נֶשֶךְ, אוּן שוחד קעגן אַ נָקִי נישט לקח [זען "לקח" ישעיה 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11]; דער וואָס עשׂה דאָס וועט לְעוֹלָם נישט נמוט [מוט].
 
תהלים61
1 אַ מִכתָם פוּן דָוִדן. שמר מיך, אֵ-ל, וואָרעם איך האָבּ מיך חסה אין דיר. 2 האָסט אמר צו ה': אֲדֹנִי בּיסטוּ, אָן דיר איך האָבן גאָרנישט טוט. 3 די קְדוֹשים [זען יהודה 3:1] וואָס זײַנען אויף הָאָרֶץ, זיי זײַנען די אדּירים וואָס אַלע מײַן חֵפֶץ איז צו זיי. 4 זאָלן מערן זייערע עַצֶּבֶה די וואָס מהר אַהֵר; איך וועל נישט הסּיך [נסך] זייערע נֶסֶךְ פוּן דָּם, אוּן נישט נשׂא זייערע שְמוֹת אויף מײַנע ליפן. 5 ה' איז מײַן מִנָת חלק אוּן מײַן כוֹס; דוּ תּוֹמִיךְ [תמך] אויף מײַן גורל. 6 חבלים [חבל] זײַנען מיר נפל נָעים, יאָ, אַ שפר נחלה איז מיר אנגעקוּמען. 7 איך ברך ה', וואָס ער האָט מיר יעץ, יאָ, אין די לילוֹת האָבּן מיך מײַנע כִּלְיָה יִסַּר. 8 איך שוה ה' פאַר מיר תמיד, וואָרעם אַז ער איז בּײַ מײַן ימין [זען ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011], וועל איך נישט נמוט [מוט]. 9 דעריבּער איז שׂמח מײַן לֵב, אוּן גיל מײַן כּבוֹד, אויך מײַן בָּשָׂר [זען תסל"א 32:5] שכן אין בֶּטַח. 01 וואָרעם וועסט נישט עזב [זען תהלים 2-1:22] מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] צו שְאוֹל, וועסט נישט נתן דײַן חסיד צו ראה שחת [זען מה"ש 42:2 https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
[ https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDB .
11 וועסט מיך מאַכן ידע דעם אֹרַח חַיּים; שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] שׂמחות איז פאַר דײַן פנים, נעמות [נעים] אין דײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011] נֵצַח.
 
תהלים71
1 אַ תפילה [זען https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ] פוּן דָוִדן. שמע, ה', צֶדֶק, קשב צו מײַן רִנָּה, האזין [אזן] מײַן תפילה פוּן ליפן אָן מִרְמָה [זען "מִרְמָה" ישעיה 9:35]. 2 פוּן פאַר דיר זאָל מײַן מִשְפָּט יצא, דײַנע אויגן זאָלן חזה זאכן וואָס זענען ישרים. 3 האָסט בּחן מײַן לֵב, האָסט פקד בּײַ לָיְלָה, האָסט מיך צרף, אוּן נישט מצא; איך זמם אַז מײַן פֶּה וועט נישט עובר. 4 אין פעלּוֹת פוּן אדם, האָבּ איך, לויטן דבר פוּן דײַנע ליפן, מיך שוֹמר פוּן די ארחות פוּן דעם פָּרִיץ. 5 מײַנע טריט האָבּן זיך תמךְ אָן דײַנע מעגל, נישט נמוט [מוט] האָבּן זיך מײַנע פַעַם. 6 איך האָבּ דיך קרא, וואָרעם דוּ וועסט מיר ענה, אֵ-ל; נטה דײַן אֹזֶן צו מיר, שמע צו מײַן אִמְרָה. 7 הפלה [פלה] דײַנע חסדים, דוּ מוֹשִיעַ פון די וואָס חסה זיך פוּן מתקוֹממים אין דײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011]. 8 זײַן שומר איבּער מיך ווי אִישוֹן פוּן אויג, אין צל פוּן דײַנע כּנפים [כנף] זאָלסטו מיך סֵתֶר 9 פוּן די רשָעים וואָס שדד מיך, מײַנע שָונאים אום נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35] וואָס הקיף [נקף] מיך אַרום. 01 זייער פעט [לֵב] האָבּן זיי סגר, מיט זייער פֶּה דבר זיי מיט גֵאוּת. 11 אויף אונדזער אַשֻּר האָבּן זיי אַצונד אונדז סבב, זייערע אויגן שית זיי אָן אונדז צו נטה צו הָאָרֶץ. 21 ער איז דִמְיֹן צו אַן אַרְיֵה וואָס כסף צו טרף, אוּן צו אַ כְּפִיר וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין מִסְתָּרִים [מִסְתָּר]. 31 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] ה', קדם אים, הכריע [כרע] אים, פלט מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן דעם רשע מיט דײַן חֶרֶב, 41 פוּן מתים [מת], ה', מיט דײַן יָד, פוּן מתים [מת] פוּן דער חֶלֶד, וואָס זייער חלק איז בּײַם חַיּים, אוּן מיט דײַן צָפִין [צָפוּן] מלא זייער בֶּטֶן; שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] זײַנען זייערע בָּנִים, אוּן זיי נוח זייער יתר צו זייערע עוללים [עוֹלֵל]. 51 איך אָבּער וועל חזה דײַן פנים אין צֶדֶק, איך וועל מיך שׂבע אויפן קיץ [זען "קיץ" דניאל 2:21] מיט דײַן תְמוּנָה.
 
תהלים81
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דָוִדן, דעם עֶבד ה' [זען "עבדי" ישעיה 31:25; 01:35
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=-BMxhCc50Hc
https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQbA ], וואָס האָט דבר צו ה' די דברים פוּן דעם דאָזיקן שִירָה אין דעם יוֹם וואָס ה' האָט אים נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען פוּן דער כף פוּן אַלע זײַנע פײַנט, אוּן פוּן דער יָד שָאולן. 2 אוּן ער האָט אמר: איך האָבּ דיך אהב, ה' מײַן חֵזֶק; 3 ה' איז מײַן סלע אוּן מײַן מְצוּדָה, אוּן דער וואָס מאַכט מיך פלט. אֵ-לִי איז מײַן צוּר וואָס איך חסה מיך אין אים, מײַן מָגֵן אוּן דער קֶרֶן פוּן מײַן יֵשַע, מײַן מִשְׂגָּב. 4 איך קרא: מְהֻלָּל [הלל] איז ה'! אוּן פוּן מײַנע פײַנט ווער איך נוֹשַע [ישע]. 5 אפף האָבּן מיך חֶבֶל פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35], אוּן נחלים [נחל] פוּן בְּלִיַּעַל האָבּן מיך בעת. 6 חֶבֶל פוּן שְאוֹל האָבּן מיך סבב, קדם זײַנען מיר מוֹקֵש פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35]. 7 האָבּ איך אין מײַן צר קרא צו ה', אוּן צו אֱלֹקָי האָבּ איך שוּע; האָט ער שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] פוּן זײַן הֵיכַל מײַן קוֹל, אוּן מײַן שַוְעָה פאַר אים איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין זײַנע אוזנַיִם. 8 אוּן געש אוּן רעש האָט זיך הָאָרֶץ, אוּן די מוֹסְדֵי הָרִים האָבּן רגז; זיך התגעש [געש], ווײַל ער האָט חרה. 9 עָשָן איז עלה אין זײַן אַף, אוּן פוּן זײַן פֶּה האָט אֵש אכל; גַּחֶלֶת האָבּן בער פוּן אים. 01 אוּן ער האָט נטה דעם שָמַיִם אוּן ירד, מיט אַן עֲרָפֶל אונטער זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22]. 11 אוּן ער איז רכב אויף אַ כּרוּב אוּן עוף, אוּן דאה אויף כּנפים [כנף] פוּן רוּחַ. 21 ער האָט שית חֹשֶךְ זײַן סֵתֶר, זײַן סֻכָּה אַרום אים אַ חֲשֵכָה פוּן מַיִם, פון בָע שחק. 31 פוּן דעם נֹגַהּ פאַר אים זײַנען זײַנע עָב עבר אין בָּרָד אוּן פײַערקוילן. 41 אוּן רעם אין שָמַיִם האָט ה', אוּן דער עֶליוֹן [אויבּערשטער] האָט נתן זײַן קוֹל, מיט בָּרָד אוּן פײַערקוילן. 51 אוּן ער האָט שלח זײַנע חצּים [חץ] אוּן זיי פוץ, אוּן בָּרָק רָב, אוּן זיי המם. 61 אוּן די אפיק פוּן מַיִם האָבּן זיך באַוויזן, אוּן די מוֹסְדוֹת פוּן דער וועלט זײַנען גלה געוואָרן, פוּן דײַן גְּעָרָה, ה', פוּן דעם נְשָמָה רוּחַ פוּן דײַן אַף. 71 ער האָט שלח פוּן דער מרוֹם אוּן מיך לקח [זען "לקח" ישעיה 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11], מיך המשה [משה] פוּן מַיִם רבּים. 81 ער האָט מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען פוּן מײַן עַז פײַנט, אוּן פוּן מײַנע שָונאים, ווען זיי זײַנען געווען אמץ פוּן מיר. 91 זיי זײַנען מיר קדם אין יוֹם מײַן אֵיד, אָבּער ה' איז מיר צום מִשְעָן געווען. 02 אוּן ער האָט מיך יצא אין מֶרְחָב, מיך חִלֵּץ, ווײַל ער האָט מיך חפץ. 12 ה' האָט מיר גמל לויט מײַן צֶדֶק [זען כּיפא ב 3:1], לויט דער בֹּר פוּן מײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] האָט ער מיר שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31]. 22 וואָרעם איך האָבּ שוֹמר איבער די דרכים פוּן ה', אוּן נישט רשע אַקעגן אֱלֹקָי. 32 וואָרעם אַלע זײַנע משפטים זײַנען פאַר מיר, אוּן זײַנע חוקֹת סור איך נישט פוּן מיר. 42 אוּן איך בין געווען פאַר אים תמים, אוּן האָבּ מיך שוֹמר פוּן מײַן עָוֹן [זען רומ' 31:8 https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ]. 52 דעריבּער האָט מיר ה' שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] לויט מײַן צֶדֶק, לויט דער בֹּר פוּן מײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פאַר זײַנע אויגן. 62 מיט דעם חָסִיד ווײַזטו זיך חסד, מיט דעם גֶּבֶר תמים ווײַזטו זיך תמים. 72 מיט דעם ברר ווײַזטו זיך ברר, אוּן מיט דעם עִקֵש ווײַזטו זיך פתל. 82 וואָרעם דאָס עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] עָנִי טוּסטוּ ישע, אוּן רום אויגן הִשְפִּיל. 92 וואָרעם דוּ הֵאִיר מײַן נֵר; ה' אֱלֹקָי הגּיהּ מײַן חֹשֶךְ. 03 וואָרעם מיט דיר רוץ איך קעגן אַ גדוּד, אוּן מיט אֱלֹקָי דלג איך אַ שוּר אַריבּער. 13 הָאֵ-ל זײַן דֶּרֶךְ איז תמים; דאָס אִמְרָה ה' איז צרף; ער איז אַ מָגֵן פאַר אַלע וואָס חָסָה זיך אין אים. 23 וואָרעם ווער איז אֱלוֹהַּ אויסער ה'? אוּן ווער צוּר אַחוּץ אלוקינו? 33 הָאֵ-ל וואָס אזּר מיך מיט חיל, אוּן נתן תמים מײַן דֶּרֶךְ. 43 ער שוּה מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] גלייך ווי די אַיָּלָה, אוּן אויף מײַנע במה טוּט ער מיך עמד [זען "עמד" ישעיה 01-1:11]. 53 ער למד מײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] צו מלחמה, אוּן אַ קֶשֶת נְחוּשָה נחת מײַנע זרוֹעַ [זען זרוֹעַ ה' משיח, ישעיה 1:35]. 63 אוּן האָסט מיר נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דעם מָגֵן פוּן דײַן יֵשַע, אוּן דײַן ימין סעד מיך, אוּן דײַן עֲנָוָה טוּט מיך רבה. 73 האָסט הִרְחִיב [רחב] מײַן צעד אונטער מיר, אוּן נישט מעד האָבּן זיך מײַנע קַרְסֹל. 83 איך האָבּ רדף מײַנע פײַנט אוּן זיי הִשִׂיג [נשׂג], אוּן זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] בּיז איך האָבּ זיי כלה. 93 איך האָבּ זיי מחץ, אַז זיי קענען נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]; זיי זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיה 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיה 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] אונטער מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22]. 04 אוּן האָסט מיך אזּר מיט חיל פאַר מלחמה, האָסט הִכְּרִיעַ [כּרע] מײַנע קָם אונטער מיר. 14 אוּן מײַנע פײַנט האָסטו נתן עֹרֶף צו מיר, אוּן מײַנע שָונאים, זיי האָבּ איך הצמית [צמת]. 24 זיי האָבּן שוּע, אוּן קיין מוֹשִיעַ איז נישט געווען, צו ה' אוּן ער האָט זיי נישט ענה. 34 אוּן איך האָבּ זיי שחק ווי עָפָר פאַרן ווינט, ווי טיט חוּצוֹת זיי הריק [ריק]. 44 האָסט מיך פלט פוּן די ריב פוּן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], האָסט מיך שׂים פאַר דעם רֹאש גּוֹיִם; עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס איך ידע נישט טוּט מיר יעבד [עבד], 54 פוּן שמע מיטן אֹזֶן געהאָרכן זײַ מיר; בְּנֵי-נֵכָר כחש פאַר מיר. 64 בְּנֵי-נֵכָר ווערן נבל, אוּן זיי חרג אַרויס פוּן זייערע מִסְגֶרֶת. 74 חַי ה', אוּן ברך איז מײַן צוּר, אוּן רום איז אלוקי יִשְעִי; 84 הָאֵ-ל וואָס נתן מיר נקמות אוּן הדביר [דבר] די עַמִּים אונטער מיר. 94 ער פלט מיך פוּן מײַנע פײַנט; יאָ, איבּער מײַנע קָם רום מיך, פוּן דעם איש חָמָס [זען "חָמָס" ישעיה 9:35] בּיסטוּ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5]. 05 דעריבּער ידה איך דיך, ה', צווישן די גּוֹיִם, אוּן צו דײַן שֵם איך זמר. 15 ער גרייסט די ישועות פוּן זײַן מלך, אוּן ער עשׂה חֶסֶד צו זײַן משיח, צו דָוִדן אוּן צו זײַן זֶרַע [זען https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ ] עַד עוֹלָם [זען מיכה 1:5
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ].
 
תהלים91
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 די הימלען ספר דעם כבוד אֵ-ל, אוּן די מַעֲשֵׂה פוּן זײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] נגד דער רָקִיעַ אָן. 3 יוֹם צו יוֹם נבע אֹמֶר, אוּן לָיְלָה צו לָיְלָה חוה דַּעַת [זען https://www.youtube.com/watch?v=q2IxN0h4Ek0 ], 4 נישטא אֹמֶר אוּן נישטא קיין דברים, וואָס זייער קוֹל ווערט נישט שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25]; 5 איבּער כּל הָאָרֶץ יצא זייער קַו, אוּן בּיז קצה תֵּבֵל זייערע מלים [מִלָּה]. פאַר דער שֶמֶש האָט ער שׂים אַן אֹהֶל אין זיי; 6 אוּן ער יצא ווי אַ חָתָן פוּן זײַן חֻפָּה. ער שׂושׂ זיך ווי אַ גִבור צו רוץ דעם אֹרַח. 7 פוּן קצה פוּן די הימלען איז זײַן מוֹצָא, אוּן זײַן תְּקוּפָה איז בּיז זייערע קצוֹת [קצה], אוּן נישטא קיין סֵתֶר פוּן זײַן חַמָּה. 8 די תורה פוּן ה' איז תְּמִימָה [זען
https://itunes.apple.com/us/app/afii/id871329141?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=uv30gm9lS2Y
http://www.afii.org/provenance.htm
http://www.afii.org/greek.pdf
http://www.afii.org/hiskashrusmithashem.pdf
 
http://www.afii.org/MHebrew/DerecHashem.pdf
http://www.afii.org/courses/SeferKadosh.pdf
http://www.afii.org/courses/Tanakh.pdf
http://www.afii.org/material.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU] ], וואָס שוב די נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; דער עֵדוּת פוּן ה' איז נאמנה, וואָס חָכָם דעם פֶּתִי. 9 די פִּקוּד פוּן ה' זײַנען יָשָר, זיי שׂמח דאָס לֵב; דאָס מצוה פוּן ה' איז בַּר, עס הֵאיר [אור] די אויגן. 01 די יִרְאַת ה' איז טהר, זי עמד אויף אייבּיק; די משפטים פוּן ה' זײַנען אמת, זיי זײַנען צֶדֶק יחדו; 11 זיי זײַנען חמד פוּן זָהָב, אוּן פוּן פַּז רב, אוּן מָתוֹק פוּן דבש, אוּן נֹפֶת צוּף. 21 אויך דײַן עֶבֶד ווערט נזהר [זהר] אין זיי; אין זײַן שומר איבּער זיי איז עֵקֶב רַב. 31 שְגִיאָה ווער קען מערקן? פוּן נסתרות טוּ מיך נקּה. 41 אויך חשׂך דײַן עֶבֶד [זען https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY ] פוּן זֵדִים [זֵד], זיי זאָלן נישט משל איבּער מיר; דעמאָלט וועל איך תמם זײַן, אוּן וועל נקה זײַן פוּן פּשע רב. 51 זאָלן זײַן צו רָצוֹן די אֵמֶר פוּן מײַן פֶּה, אוּן די הִגָיוֹן פוּן מײַן לֵב פאַר דיר, ה' מײַן צוּר, אוּן מײַן גֹּאֶל [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ].
 
תהלים02
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 ה' וועט דיר ענה אין יוֹם צרה, דיך וועט שׂגּב דער שֵם אלוקי יעקב. 3 ער וועט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] דײַן עֵזֶר פוּן מִקְדָּש, אוּן פוּן צִיון וועט ער דיך סעד. 4 ער וועט זכר אויף אַלע דײַנע מנחה, אוּן דײַן עוֹלָה וועט ער דשּׁן. סֶלָה. 5 ער וועט דיר נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לויט דײַן לֵב, אוּן דײַן כּל עצה וועט ער מלא. 6 מיר וועלן רנן אין דײַן ישוּעָה, אוּן אין שֵם פוּן אלוקינו וועלן מיר דגל; ה' וועט מלא אַלע דײַנע מִשְאָלָה. 7 אַצונד ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] איך אַז ה' ישע זײַן משיח, ער וועט אים ענה פוּן זײַן קדש שָמַיִם, מיט די גבורות יֵשַע פוּן זײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011]. 8 די מיט מרכּבות, אוּן די מיט סוּסים, אָבּער מיר וועלן זכר דעם שֵם פוּן ה' אֱלֹקֵינוּ. 9 זיי כרע זיך אוּן נפל, אוּן מיר קום זיך אוּן התעודד [עוד] זיך. 01 ישע דוּ, ה'! זאָל דער מֶלֶךְ אונדז ענה אין יוֹם וואָס מיר קרא.
 
תהלים12
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 ה', אין דײַן עֹז שׂמח זיך דער מלך, אוּן אין דײַן ישועה ווי גיל מאֹד איז ער! 3 דעם תַּאֲוָה פוּן זײַן לֵב האָסטו אים נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אוּן דעם אֲרֶשֶת פוּן זײַנע ליפן האָסטו נישט מָנַע. סֶלָה. 4 וואָרעם דוּ קדּם אים מיט ברכות טוֹב, טוּסט שית אויף זײַן קאָפּ עֲטֶרֶת פָּז. 5 חַיִּים האָט ער שאל בּײַ דיר, האָסטו אים נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]; אֹרֶךְ ימים עוֹלָם וָעֶד [זען "אֹרֶךְ ימים" ישעיה 01:35 https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]. 6 גָדוֹל איז זײַן כבוד דורך דײַן ישוּעה, הוֹד אוּן הָדָר טוּסטוּ אויף אים שוה. 7 וואָרעם דוּ שית אים פאַר ברכות אויף אייבּיק, דערפרייסט [חדה] אים מיט שִמחה פאַר דײַן פנים. 8 וואָרעם דער מלך בֶּטַח זיך אויף ה', אוּן דורך דעם חֶסֶד פוּן דער אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ] וועט ער נישט נמוט. 9 דײַן יָד וועט מצא אַלע דײַנע פײַנט, דײַן ימין וועט מצא דײַנע שָונאים. 01 וועסט זיי שית ווי אַ תַנּוּר אֵש אין עֵת פוּן דײַן פנים; ה' וועט זיי בלע אין זײַן אַף, אוּן אֵש וועט זיי אכל. 11 זייער פרי וועסטו אבד פוּן הָאָרֶץ, אוּן זייער זֶרַע פוּן בְּנֵי אדם. 21 וואָרעם זיי האָבּן נטה רָעָה קעגן דיר; זיי האָבּן חשב מְזִמָּה, וועלן זיי נישט יכל. 31 וואָרעם וועסט זיי מאַכן שית דעם שְכֶם, מיט דײַנע בויגנשטריק וועסטו כון אויף זייער פנים. 41 דערהייבּ דיך, ה', אין דײַן עֹז; מיר וועלן שיר אוּן זמר דײַן גבורה.
 
תהלים22
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; אויף אַיָּלָה פון שַחַר. מזמור פוּן דָוִדן. 2 אֵ-לִי, אֵ-לִי, לָמָּה האָסטו מיך עזב [זען ישעיה 4:35]? רחוֹק פוּן מײַן ישוּעָה זײַנען די דברים פוּן מײַן שְאָגָה. 3 אֱלֹקָי, איך קרא יוֹמָם, אוּן דוּ ענה נישט, אוּן בּײַ לָיְלָה, אוּן נישטא קיין דּוּמִיָּה פאַר מיר. 4 דוּ ביסט דאָך קָדוֹש, וואָס ישב אויף די תְּהִלּוֹת ישׂראל. 5 אויף דיר האָבּן זיך בטח אבוֹתֵינוּ, זיך בטח, אוּן דוּ האָסט זיי פלט. 6 צו דיר האָבּן זיי זעק, אוּן מלט געוואָרן; אויף דיר זיך בטח, אוּן נישט בוש געוואָרן. 7 אָבּער איך בין אַ תוֹלֵעָה [זען ישעיה 42:66 https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ] אוּן נישט קיין אִיש, אַ חֶרְפַּה פאַר אָדָם, אוּן בּוז [זען "בזה" ישעיה 3:35] פוּן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 8 אַלע וואָס ראה מיך הלעיג [לעג, זען https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo ] מיר, זיי הפטיר [פטר] מיט דער ליפ, זיי הניע [נוע] דעם קאָפּ: 9 זאָל ער זיך גלל אויף ה', ער זאָל אים פלט, אים וועט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5], אויב ער אים חפץ. 01 פאַרוואָר, דוּ האָסט מיך גֹחי [גיח] פוּן בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1], מיך בטח אויף מײַן שַד אֵם. 11 אויף דיר בין איך שלך פוּן רֶחֶם אָן, פוּן מײַן בֶּטֶן אֵם אָן ביסט דוּ אֵ-לִי. 21 נישט רחק זיך פוּן מיר, וואָרעם די צָרָה איז קָרוֹבָה, וואָרעם נישטא ווער זאָל עוֹזֵר. 31 סבב האָבּן מיך פָּרִים רַבִּים, אַבִּיר פוּן בשן זײַנען מיך כתּר אַרום. 41 זיי האָבּן פצה זייער פֶּה אויף מיר, ווי אַן אַרְיֵה וואָס טרף אוּן שאג. 51 ווי מַיִם בין איך שפך געוואָרן, אוּן אַלע מײַנע עצמוֹת האָבּן זיך התפרד; מײַן לֵב איז געוואָרן ווי דּוֹנַג, נמס [מסס] אין מײַנע מֵעֶה. 61 יבש ווי אַ חֶרֶשׂ איז מײַן כוח, אוּן מײַן לשוֹן איז דבק צו מײַן מַלְקוֹחַ; אוּן אין דעם עָפָר פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35] טוּסטוּ מיך שפת. 71 וואָרעם סבב האָבּן מיך כלבים [כֶּלֶב], אַן עֵדָה פון מְרֵעִים [מֵרַע] האָט מיך הקיף [נקף], כָּאֲרוּ [זען מגלות ים המלח, "כארו ידי ורגלי" https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
תרגום שבעים, זען מחֹלָל, ישעיה 5:35; זען דָקָר, זכריה 01:21; משיח בּן דָוִד "דקר" חי אויפן בּוים, שמואל ב 41:81 https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQbA ] מײַנע ידים אוּן מײַנע רגלים. 81 איך קען ספר אַלע מײַנע עצמות; זיי נבט, זיי ראה אויף מיר. 91 זיי חלק [זען "חלק" ישעיה 21:35] מײַנע בגדים צווישן זיך, אוּן אויף מײַן לבוש נפל זיי גוֹרָל [זען יוחנן 42:91; מתי 53:72]. 02 אָבּער דוּ ה', זאָלסט זיך נישט רחק, מײַן אֱיָלוּת, אַייל מיר צו עֶזְרָה. 12 זײַ נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן חֶרֶב מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], פוּן דער יָד פוּן כֶּלֶב [זען תהלים 71:22] מײַן יָחִיד. 22 ישע מיך פוּן דעם פֶּה אַרְיֵה; אוּן פוּן די קרנוֹת פוּן ראמים [רְאֵם] זאָלסטו מיר ענה. 32 איך וועל ספר דײַן שֵם צו מײַנע אחים, אין קהל וועל איך דיך הלל: 42 איר יִרְאֵי ה', הלל אים, כּל זֶרַע [זען ישעיה 01:35] יעקב, כבד אים, אוּן גור פאַר אים, כּל זֶרַע ישׂראל. 52 וואָרעם ער בּוז [זען "בזה" ישעיה 3:35] נישט אוּן שקץ נישט די עֱנוּת פוּן עָנִי, אוּן ער סֵתֶר נישט זײַן פנים פוּן אים, אוּן אַז ער שוּע צו אים, שמע ער צו. 62 פוּן דיר וועט זײַן מײַן תהלה אין קהל רב; איך וועל שלם מײַנע נדרים אַנטקעגן פאַר זיי אז ירא אים. 72 אכל וועלן די עֲנָוִים אוּן שׂבע [זען ישעיה 11:35] זײַן, הלל וועלן ה' די וואָס דרש [זען דברים 91:81] אים; זאָל היה לבבכם אויף אייבּיק! 82 זיי וועלן זכר, אוּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו ה', כּל אפסֵי אֶרֶץ [זען מתי 02-91:82]; אוּן שחה וועלן זיך פאַר דיר כּל משפחות גּוֹיִם. 92 וואָרעם די מלוכה איז ה'ס, אוּן ער משל [זען מיכה 1:5] איבּער די גּוֹיִם. 03 אכל כּל דָשֵן אֶרֶץ, אוּן זיך שחה, כרע פאַר אים, וועלן אַלע וואָס האָבּן אין עָפָר ירד, אוּן זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] נישט חיה געקענט. 13 זֶרַע [זען "זרע" ישעיה 01:35] וועלן אים עבד [זען "פלח" דניאל 41-31:7; 21:3; https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM ], פוּן אֲדֹנָי וועט ספר ווערן דעם דָור. 23 מע וועט בוא אוּן נגד זײַן צדקה [זען ישעיה 11:35 https://www.youtube.com/watch?v=fld5qXehyGU ], עַם וואָס וועט ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7] ווערן אַז ער האָט עס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35].
 
תהלים32
1 מזמור פוּן דָוִדן. ה' איז מײַן רֹעֶה, מיר וועט נישט חָסֵר. 2 אויף נְאוֹת דֶשֶא מאַכט ער מיך רבץ, בּײַ מֵי מְנֻחוֹת טוּט ער מיך נהל. 3 ער שוב מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; ער הנחה [נחה] מיך אין מַעְגָּל צֶדֶק פוּן וועגן שְמוֹ [זען "שְמוֹ" זכריה 21-11:6]. 4 אַפילו אַז איך הלך אין גֵּיא פוּן צַלְמָוֶת, האָבּ איך נישט ירא פאַר רָע, וואָרעם דוּ ביסט מיט מיר [זען "עִמָּנוּ אֵ-ל" ישעיה 41:7;
זען
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDB
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]; דײַן שֵבֶט [זען בראשית 01:94] אוּן דײַן מִשְעֶנֶת [זען שפטים 12:6], זיי טוּען מיך נחם. 5 דוּ ערך פאַר מיר אַ שֻלְחָן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=A-skwOqVA8A
] אַנטקעגן מײַנע צֹרְרִים; האָסט דשן מיט שֶמֶן מײַן קאָפּ, מײַן כָוס רְוָיָה. 6 נאָר טוֹב אוּן חֶסֶד וועלן מיר רדף כּל יְמֵי חַיָּי [זען
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ], אוּן איך וועל ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין בּית ה' [זען https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY ] אויף אֹרךְ יָמִים [זען "ארךְ ימים" תהלים 5:12; ישעיה 01:35].
 
תהלים42
1 פוּן דָוִדן מזמור. ה'ס איז הָאָרֶץ אוּן איר מְלֹא, די תֵּבֵל אוּן די יוֹשבים אין איר. 2 וואָרעם ער האָט זי אויף ימען יסד, אוּן האָט זי אויף נהרות [נָהָר] כון. 3 ווער קען עלה אויף דעם הַר ה'? אוּן ווער קען קום אין זײַן מקוֹם קדש? 4 דער וואָס האָט נָקִי כַּפַּיִם [כף] אוּן אַ בַּר לֵבָב, וואָס האָט נישט נשׂא נפשי צום שַוְא, אוּן נישט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] מיט מרמה [זען "מרמה" ישעיה 9:35]. 5 ער וועט נשׂא [זען "נשׂא" ישעיה 21:35] ברכה פוּן ה', אוּן צדקה פוּן אלוקי זײַן יֵשַע. 6 דאָס איז דער דָור פוּן די וואָס דרש [זען "דרש" דברים 91:81] אים, וואָס בקש דײַן [ה'ס] פנים, אָ יעקב! סֶלָה. 7 נשׂא, איר שְעָרִים, אײַערע קעפ, אוּן נשׂא אײַך, איר פְּתָחִים פון עוֹלָם, אוּן זאָל בוא דער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד. 8 ווער איז דער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד? ה' עִזוּז אוּן גִבּוֹר, ה' דער גִבּוֹר פוּן מלחמה. 9 נשׂא, איר שְעָרִים, אײַערע קעפ, אוּן נשׂא, איר פְּתָחִים פון עוֹלָם, אוּן זאָל בוא דער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד. 01 ווער איז דער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד? ה' צבָאות, ער איז דער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד. סֶלָה.
 
תהלים52
1 פוּן דָוִדן. צו דיר, ה', נשׂא [זען "נשׂא" ישעיה 21:35] איך מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 2 אֱלֹקָי, אויף דיר בטח איך מיך, לאָמיך נישט בוש ווערן, זאָלן נישט עָלַץ אויף מיר מײַנע פײַנט. 3 יאָ, אַלע וואָס קוה אויף דיר זאָלן נישט בוש ווערן; בוש ווערן זאָלן די וואָס בגד רֵיקָם. 4 דײַנע דרכים, ה', מאַך מיך ידע, דײַנע אֹרחות [ארח] לערן מיך. 5 דרך מיך אין דײַן אמת, אוּן לערן מיך, וואָרעם דוּ ביסט אֱלוֹקֵי יִשְעִי; צו דיר האָבּ איך קוה כּל הַיּוֹם. 6 זכר, ה', דײַן רחמים אוּן דײַנע חסדים, וואָרעם זיי זײַנען פוּן עוֹלָם אָן. 7 די חַטָּאת פוּן מײַן נְעוּרִים אוּן מײַנע פְּשָעִים [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ] זאָלסטו נישט זכר; לויט דײַן חֶסֶד זכר זיך דוּ אָן מיר, פוּן וועגן דײַן טוּב, ה'. 8 טוֹב אוּן יָשָר איז ה'; דעריבּער הורה ער די חַטָּאִים דעם דֶּרֶךְ. 9 ער דרך די ענוים [ענו] אין מִשְפָּט, אוּן למד די ענוים [ענו] זײַן דֶּרֶךְ. 01 כּל ארחות [ארח] ה' זײַנען חֶסֶד אוּן אמת צו די וואָס זײַן נצר איבּער זײַן בְּרִית אוּן זײַנע עדות [עדה]. 11 פוּן וועגן דײַן שֵם, ה', זאָלסטו סלח מײַן עָוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], וואָרעם זי איז רַב. 21 ווער איז הָאִיש וואָס ירא ה', וועט ער אים הורה דעם דֶּרֶךְ וואָס ער זאָל בחר. 31 זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] וועט לון אין טוֹב, אוּן זײַן זֶרַע וועט ירש אֶרֶץ. 41 סוֹד ה' איז מיט די וואָס ירא אים, אוּן זײַן בְּרִית וועט ער מאַכן זיי ידע. 51 מײַנע אויגן זײַנען תמיד צו ה', וואָרעם ער יצא פוּן רֶשֶת מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22]. 61 פנה זיך צו מיר, אוּן חנן מיך, וואָרעם יָחִיד אוּן עָנִי בין איך. 71 די צרות פוּן מײַן לֵב האָבּן זיך הרחיב [רחב], פוּן מײַנע מְצוּקה יצא מיך. 81 ראה מײַן עני אוּן מײַן עמל, אוּן נשׂא אַלע מײַנע חַטָּאת. 91 ראה ווי מײַנע שָונאים זײַנען רבב, אוּן די שִׂנְאָה חָמָס [זען "חָמָס" ישעיה 9:35] וואָס זיי האָבּן מיך שׂנא. 02 זײַ שומר איבּער מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] אוּן זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5], לאָמיך נישט בוש ווערן, ווײַל איך חסה מיך אין דיר. 12 זאָל תֹּם אוּן יֹשֶר מיך נצר, וואָרעם איך קוה צו דיר. 22 פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ], אלוקים, ישׂראל פוּן אַלע זײַנע צרות.
 
תהלים62
1 פוּן דָוִדן. שפט מיר, ה', וואָרעם איך בין הלך אין מײַן תֹּם, אוּן איך האָבּ מיך בּטח אויף ה', זיך נישט מעד. 2 בחן מיך, ה', אוּן נסה מיך, צרף מײַנע כִּלְיָה אוּן מײַן לֵב. 3 וואָרעם דײַן חֶסֶד איז פאַר מײַנע אויגן, אוּן איך הלך אין דײַן אמת [זען מתי 41-31:7]. 4 איך בין נישט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] מיט מַת שוא, אוּן מיט נעלם [עלם] בוא איך נישט. 5 איך האָבּ שׂנא דאָס קְהַל פוּן מְרֵעִים, אוּן מיט רשָעים טוּ איך נישט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]. 6 איך רחץ אין נִקָּיוֹן מײַנע כַּפַּיִם, אוּן איך סבב דײַן מזבח, ה', 7 צו לאָזן שמע קוֹל תּוֹדָה, אוּן צו ספר אַלע דײַנע נִפְלָאוֹת. 8 ה', איך האָבּ אהב די מְעוֹן [זען יוחנן 2:41] פוּן דײַן בּית, אוּן דעם מקוֹם פוּן דער מִשְכַּן פוּן דײַן כבוד. 9 זאָלסט נישט אסף מיט חַטָּאִים מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן מיט אַנְשֵי דָמִים חַיָּי, 01 וואָס אין זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] איז זִמָּה, אוּן זייער ימין איז מלא שוחד. 11 אָבּער איך הלך אין מײַן תֹּם; פדה (אויסקויפן) מיך, אוּן חנן מיך. 21 ווען מײַן רגל עמד אויף מִישוֹר, וועל איך אין מַקְהֵל ברך ה'.
 
תהלים72
1 פוּן דָוִדן. ה' איז מײַן אוֹר אוּן מײַן יֵשַע, פאַר וועמען זאָל איך ירא האָבּן? ה' איז די מָעוֹז פוּן חַיַּי, פאַר וועמען זאָל איך פָחַד? 2 אַז די מרעים [מֵרַע] קרב צו מיר צו אכל מײַן בָשָׂר מײַנע צר אוּן מײַנע פײַנט ווערן זיי כשל אוּן נפל. 3 אַז אַ מַחֲנֶה זאָל חנה אויף מיר, וועט נישט ירא האָבּן מײַן לֵב; אַז מלחמה זאָל קום אויף מיר, בין איך פוּן דעסטוועגן בטח. 4 איינס האָבּ איך שאל פוּן ה', דאָס טוּ איך בקש: איך זאָל ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין בּית ה' כּל יְמֵי חַיַּי, צו חזה די נֹעַם פוּן ה', אוּן זיך צו בקּר אין זײַן הֵיכַל. 5 וואָרעם ער צָפַן מיך אין זײַן סֻכָּה, אין דעם יוֹם רָעָה, ער סֵתֶר מיך אין דער סֵתֶר פוּן זײַן אֹהֶל, אויף צוּר טוּט ער מיך רום. 6 אוּן אַצונד וועט זיך רום מײַן קאָפּ איבּער מײַנע פײַנט רונד אַרום מיר, אוּן איך וועל זבח אין זײַן אֹהֶל זבחים מיט תרוּעָה, איך וועל שיר אוּן זמר צו ה'. 7 שמע, ה', מײַן קוֹל, טוּ איך קרא אוּן חנן מיך, אוּן ענה מיר. 8 מײַן לֵב אמר פאַר דיר: בקש מײַן פנים! דײַן פנים, ה', טוּ איך בקש. 9 זאָלסט נישט סֵתֶר דײַן פנים פוּן מיר, זאָלסט נישט נטה אין אַף דײַן עֶבֶד [זען ישעיה 31:25; 11:35]; ביסט מײַן עֶזְרָה געווען, זאָלסט מיך נישט נטש, אוּן זאָלסט מיך נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], אֱלוקֵי פוּן מײַן יֵשַע. 01 אַפילו אָבִי אוּן אִמִּי זאָלן מיך עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], וועט אָבּער ה' מיך אסף. 11 הורה מיר, ה', דײַן דֶּרֶךְ, אוּן נחה מיך אין אֹרַח מישור, פוּן וועגן מײַנע שוֹרֵר [שרר]. 21 זאָלסט מיך נישט נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף דעם נפש פוּן מײַנע פײַנט; וואָרעם עֵדֵי שֶקֶר זײַנען קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] קעגן מיר, אוּן דער וואָס יָפֵחַ חָמָס [זען ישעיה 9:35]. 31 האט איך נישט געגלויבט צו ראה דאָס טוֹב פוּן ה', אין אֶרֶץ חַיִּים [זען ישעיה 8:35]? 41 קוה צו ה', זײַ חזק, אוּן זאָל האמיץ [אמץ] זײַן דײַן לֵב; יאָ, קוה צו ה'.
 
תהלים82
 
1 פוּן דָוִדן. צו דיר, ה', איך קרא; מײַן צוּר, זאָלסט נישט חרש זײַן צו מיר, וואָרעם אַז דוּ וועסט חשה צו מיר, וועל איך זײַן נמשל [משל] צו די יוֹרדים אין בּוֹר. 2 שמע דעם קוֹל פוּן מײַן תחנוּן, אַז איך שוע צו דיר, אַז איך נשׂא מײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] צו דײַן דְבּיר קדש. 3 זאָלסט מיך נישט משך מיט די רשָעים, אוּן מיט די פֹעֲלִים פוּן אָוֶן, וואָס דבר שלום מיט זייערע רֵעִים [רֵעַ], אוּן רָעָה איז אין זייער לֵב. 4 נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זיי לויט זייער פֹעַל, אוּן לויט דער רֹעַ פוּן זייערע מַעֲלָל; לויט דער מעשׂה פוּן זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] נתן זיי, שוב זיי אום זייער גְּמוּל. 5 ווײַל יָבִינוּ [בין] נישט אויף די פְעֻלֹּת ה', אוּן אויף דער מעשׂה פוּן זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], וועט ער זיי הָרַס אוּן זיי נישט בנה. 6 ברך ה', וואָס ער האָט שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] דעם קוֹל פוּן מײַנע תחנוּנים [תַחֲנוּן]. 7 ה' איז מײַן עֹז אוּן מײַן מָגֵן, אויף אים האָט זיך בּטח מײַן לֵב, אוּן איך בין נעזר [עזר] געוואָרן. דעריבּער איז עלז מײַן לֵב, אוּן מיט מײַן שיר איך אים ידה. 8 ה' איז צו זיי עֹז, אוּן מָעוֹז פוּן ישוּעוֹת איז ער צו זײַן משיח [זען ישעיה 01:35; תהלים 01:61; 3-1:04; 1:011; 7:2; הושע 2:6; יהודים אין משיח 91-71:11; מרק' 04:21; לוקס 72-52:42; רומ' 9:01 https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDB
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
[ https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U . 9 ישע דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן ברך דײַן נחלה, אוּן רעה זיי, אוּן נשׂא [זען ישעיה 21:35] זיי עַד הָעוֹלָם.
 
תהלים92
1 מזמור פוּן דָוִדן. יהב צו ה', איר בני א-לים [זען שמות 11:51], יהב צו ה' כבוד אוּן עֹז, 2 יהב צו ה' דעם כבוד פוּן זײַן שֵם, שחה זיך צו ה' אין הדר פון קדש. 3 דער קוֹל פוּן ה' איז אויף הַמָּיִם, אֵ-ל הכּבוֹד הרעים [רעם], ה', אויף מַיִם רבּים. 4 דער קוֹל פוּן ה' איז מיט כֹּחַ, דער קוֹל פוּן ה' איז מיט הדר, 5 דער קוֹל פוּן ה' שבר צעדערן, אוּן ה' שבר די צעדערן פוּן לבנון. 6 אוּן ער זיי הרקיד [רקד] ווי עֵגֶל, לבנון אוּן שִריון, ווי יוּנג ראם. 7 דער קוֹל פוּן ה' חצב להבה אֵש. 8 דער קוֹל פוּן ה' חול דעם מדבר, ה' חול דעם מדבר פוּן קָדֵש. 9 דער קוֹל פוּן ה' מאַכט אַיָּלָה חולל אוּן חשף יער; אוּן אין זײַן הֵיכַל אמר איטלעכער: כָּבוֹד! 01 ה' האָט בּײַם מבּול ישב, אוּן ה' ישב ווי אַ מלך לְעוֹלָם. 11 ה' וועט זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] עֹז, ה' וועט ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] זײַן עם מיט שלום.
 
תהלים03
1 מזמור; שִיר חַנֻכָּה פון הַבַּיִת פוּן דָוִדן. 2 איך רום דיך, ה', וואָרעם האָסט מיך דלה, אוּן נישט לאָזן צו שׂמח מײַנע פײַנט איבּער מיר. 3 ה' אֱלֹקָי, איך האָבּ שוע צו דיר, אוּן האָסט מיך רפא [זען "רפא" ישעיה 5:35]. 4 ה', האָסט עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] פוּן שְאוֹל [זען תהלים 01:61] מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], האָסט מיך חיה, איך זאָל נישט ירד אין בּוֹר. 5 זמר צו ה', זײַנע חסידים, אוּן ידה זײַן זֵכֶר קֹדֶש. 6 וואָרעם אַ רגע איז זײַן אַף, חיּים איז זײַן רצוֹן [זען "רצוֹן" ישעיה 8-7:94]. אין עֶרֶב לון בְּכִי, אָבּער אין בֹּקֶר איז רִנָּה. 7 אוּן איך האָבּ אמר אין מײַן שָלוּ: איך וועל נישט נמוט [מוט] לעוֹלם. 8 אין דײַן רצוֹן, ה', האָסטו געמאכט עמד מײַן הַר [צִיּוֹן]; האָסטו סֵתֶר דײַן פנים, אוּן איך בין נבהל [בהל] געוואָרן. 9 צו דיר, ה', פלעג איך קרא, אוּן צו אֲדֹנָי פלעג איך חנן: 01 מה בֶּצַע איז אין מײַן דָּם, אַז איך וועל ירד אין שָחַת [זען תהלים 01:61
זען
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
[ https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDB
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]? קען דיך ידה דער עָפָר? קען ער נגד דײַן אמת? 11 שמע, ה', אוּן חנן מיך, ה', זײַ מיר אַן עֹזֵר. 21 האָסטו מיר נהפך [הפך] מײַן מִסְפֵּד אין מָחוֹל, האָסט פתח מײַן שַׂק, אוּן מיך אזר מיט שִׂמְחָה; 31 אַז [מיין] כָּבוֹד זאל זמר, אוּן נישט דמם. ה' אֱלֹקָי, לעולם וועל איך דיר ידה.
 
תהלים13
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 אין דיר, ה', איך מיך חסה, לאָמיך נישט בוש ווערן לְעוֹלָם; אין דײַן צדקה מיך פלט. 3 נטה דײַן אֹזֶן צו מיר, זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] מְהֵרָה; זײַ מיר פאַר אַ צוּר פוּן מָעוֹז, פאַר אַ בּית מְצוּדוֹת מיך צו ישע. 4 וואָרעם דוּ ביסט מײַן סלע אוּן מײַן מְצוּדָה, אוּן פוּן דײַן שֵם וועגן זאָלסטו מיך הנחה [נחה] אוּן מיך נהל. 5 זאָלסט מיך יצא פוּן דער רֶשֶת וואָס זיי האָבּן מיר טמן, וואָרעם דוּ ביסט מײַן מָעוֹז, 6 אין דײַן יָד פקד איך מײַן רוּחַ [זען לוקס 64:32]; וועסט מיך פדה (אויסקויפן), ה', דוּ אֵ-ל אמת. 7 איך האָבּ שׂנא די וואָס שמר זיך אָן הַבְלֵי שָוְא, וואָרעם איך האָבּ מיך אויף ה' בטח. 8 איך גיל זיך אוּן שׂמח אין דײַן חֶסֶד, וואָרעם האָסט ראה מײַן עֳנִי, האָסט ידע די צרות פוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 9 אוּן האָסט מיך נישט סגר אין דער יָד פוּנעם פײַנט; האָסט עמד מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] אין מֶרְחָב. 01 חנן מיך, ה', וואָרעם מיר איז צרר, עשש געוואָרן פוּן כַעַס איז מײַן אויג, מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] אוּן מײַן בֶּטֶן. 11 וואָרעם כלה איז אין יָגוֹן חַיַּי, אוּן מײַנע שְנוֹת אין אֳנָחָה; נפל [זען "נפל" ישעיה 91:62] פוּן וועגן מײַנע עָוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ] איז מײַן כוח, אוּן מײַנע עֲצָמִים זײַנען עשש געוואָרן. 21 פוּן וועגן אַלע מײַנע פײַנט בין איך געוואָרן צו חֶרְפָּה, אוּן בּײַ מײַנע שכנים, מאֹד, אוּן פַּחַד בּײַ מײַנע מוֹדָע; די וואָס ראה מיך אין חוּץ, נדד פוּן מיר. 31 איך בין שכח געוואָרן ווי אַ טויטער [מֵת] אויסן האַרצן, איך בין געוואָרן ווי אַ כלי אֹבֵד. 41 וואָרעם איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] דאָס דִּבָּה פוּן רבּים, מָגוֹר רונד אַרום; אַז זיי נוסד זיך יַחַד אויף מיר, זמם זיי מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35] צו לקח. 51 אָבּער איך בטח מיך אויף דיר, ה', איך אמר: אֱלֹקָי ביסט דוּ. 61 אין דײַן יָד זײַנען מײַנע עִתּים [עת], זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן דער יָד פוּן מײַנע פײַנט, אוּן פוּן מײַנע רֹדפים. 71 האיר [אור] דײַן פנים אויף דײַן עֶבֶד [זען "עֶבֶד" ישעיה 31:25; 11:35], ישע מיך אין דײַן חֶסֶד [זען חֶסֶד https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
]. 81 ה', נישט לאָמיך בוש ווערן, וואָרעם איך האָבּ דיך קרא; זאָלן בוש ווערן די רשָעים, זאָלן זיי דמם ווערן אין שְאוֹל [זען תהלים 01:61]. 91 זאָלן אלם ווערן די ליפן פוּן שֶקֶר, וואָס דבר אויפן צדיק עָתָק, מיט גאווה אוּן בּוּז. 02 ווי רַב איז דײַן טוֹב, וואָס דוּ האָסט צָפַן פאַר די וואָס ירא דיך, וואָס פעל פאַר די וואָס חסה זיך אין דיר אין אויגן פון בְּנֵי אָדָם! 12 פאַרבאָרגסט זיי אין דער סֵתֶר פוּן דײַן פנים, פוּן די רֹכֶס איש; צָפַן זיי אין אַ סֻכָּה, פוּן דעם ריב פוּן לְשֹׁנוֹת. 22 ברך ה', וואָס האָט הפליא [פלא] זײַן חֶסֶד צו מיר אין אַן עִיר מָצוֹר. 32 אוּן איך האָבּ אמר אין מײַן חפז: איך בין גרז פוּן קעגן דײַנע אויגן. אָכֵן האָסט שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] דעם קוֹל פוּן מײַנע תַחֲנוּן, אַז איך האָבּ שוּע צו דיר. 42 אהב ה', איר אַלע זײַנע חסידים; די אֱמוּנים טוּט נצר ה', אוּן שלם עַל יֶתֶר דעם וואָס עֹשֵׂה גַּאֲוָה. 52 זײַט חזק, אוּן זאָל אמץ זײַן לבבכם, איר אַלע וואָס יחל צו ה'.
 
תהלים23
 
1 פוּן דָוִדן אַ מַשְׂכִּיל. אַשְרֵי צו דעם וואָס זײַן פּשע איז נשׂא, וואָס זײַן חֲטָאָה ווערט כסה. 2 אַשְרֵי צו דעם אָדָם וואָס ה' חשב [זען בראשית 6:51] אים נישט קיין עָוֹן [זען "עָוֹן" https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], אוּן אין זײַן רוּחַ איז נישטא קיין רְמִיָּה. 3 אַז איך האָבּ חרש, האָבּן מײַנע עצמים בלה, פוּן מײַן שְאָגָה כּל היוֹם. 4 וואָרעם יוֹמָם וָלַיְלָה פלעגט כבד זײַן אויף מיר דײַן יָד, מײַן לָשָד איז הפך [זען https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] געוואָרן ווי אין חֲרָבוֹן פון קַיִץ. סֶלָה. 5 האָבּ איך דיך געלאָזט ידע מײַן חטאת, אוּן מײַן עָוֹן [זען "עָוֹן" https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ] האָבּ איך נישט כסה. איך האָבּ אמר: איך וועל זיך מוֹדה זײַן אויף מײַנע פְּשָעִים [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ] צו ה'; אוּן דוּ האָסט נשׂא די עָוֹן פוּן מײַן חַטָּאת. סֶלָה. 6 אויף דעם זאָל כּל חָסִיד פלל זײַן צו דיר, אין דער עֵת וואָס מע קען דיך מצא: אַז די מַיִם רבּים שטף, זאָלן זיי צו אים נישט נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35]. 7 דוּ ביסט מײַן סֵתֶר, פוּן דעם צַר באַהיטסטו מיך; מיט רֹן פוּן פלּט סבב מיך. סֶלָה. 8 איך וועל דיך שׂכל אוּן דיר הורה דעם דֶּרֶךְ וואָס דוּ זאָלסט הלך, איך וועל יעץ מײַן אויג אויף דיר. 9 איר זאָלט נישט זײַן ווי אַ סוּס, ווי אַ פֶּרֶד, אָן הָבִין, וואָס מיט מֶתֶג אוּן רֶסֶן מוז מען בלם זײַן עדי; אַז מע זאָל נישט קענען קרב צו דיר. 01 רבּים מַכְאוֹב האָט דער רשע, אָבּער דער וואָס בּטח זיך אויף ה', אים וועט סבב חֶסֶד. 11 שׂמח זיך אין ה', אוּן זײַט גיל, צדיקים [זען https://www.youtube.com/watch?v=fld5qXehyGU
https://www.youtube.com/watch?v=ogwFp7Sn4WI
https://www.youtube.com/watch?v=OjqV7iPC8bs
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
https://www.youtube.com/watch?v=3VHRsb5THG0
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ], אוּן רנן, כּל ישְרֵי לֵב.
 
תהלים33
1 רנן זיך אין ה', איר צדיקים; נָאוֶּה פאַר די יְשָרִים איז תְהִלָּה. 2 ידה צו ה' אויף אַ כִּנּוֹר, אויף אַ נֵבֶל פוּן 01 זמר צו אים. 3 שיר צו אים אַ שִיר חָדָש [זען בּרית חדשה, ירמיה 43-03:13
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M ], יטב צו נגן מיט תְּרוּעָה. 4 וואָרעם יָשָר איז דאָס דבר-ה' אוּן אַלע זײַן מעשׂה איז אין אמונה. 5 ער האָט אהב צְדָקָה אוּן מִשְפָּט; הָאָרֶץ איז מלא פוּן דעם חֶסֶד ה'. 6 דורך דְבַר-ה' זײַנען די הימלען עשׂה געוואָרן [זען יוחנן 3-1:1;
https://www.youtube.com/watch?v=WQuAr1yWxM0
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4 ], אוּן דורך רוּחַ פוּן זײַן פֶּה זייער אַלע צָבָא. 7 ער כנס ווי אַ נֵד די וואָס פוּן ים, ער נתן אין אֹצְרֹת [אוצר] די תהומען. 8 ירא ה', כּל הָאָרֶץ, פאַר אים גור, כּל יושבי תֵּבֵל. 9 וואָרעם ער אמר, אוּן עס געשעט; ער צוה, אוּן עס עמד. 01 ה' הֵפִיר [פרר] דעם עצה פוּן די גּוֹיִם; ער הֵנִיא [נוא] די מחשבות פוּן די עַמִּים. 11 דער עצה פוּן ה' וועט לְעוֹלָם עמד, די מחשבות פוּן זײַן לֵב אויף דָור-דורות. 21 אשרי איז הַגּוֹי וואָס ה' איז אלוקיו, דער עַם וואָס ער האָט בחר זיך פאַר זײַן נחלה. 31 פוּן שָמַיִם נבט ה', ער ראה כּל בְּנֵי הָאָדָם; 41 פוּן דעם מָכוֹן פוּן זײַן וווֹינוּנג הִשְגִּיחַ [שגח] ער כּל יושבי הָאָרֶץ; 51 ער וואָס יצר יחד זייער לֵב, וואָס פאַרשטייט אַלע זייערע מעשׂים. 61 אַ מלך ווערט נישט נוֹשַע [ישע] דורך רב חיל, אַ גִבור ווערט נישט נצל דורך רב כוח; 71 שֶקֶר איז דער סוּס פאַר תשוּעה, אוּן מיט זײַן רב חיל וועט ער נישט מלט. 81 הנה, דאָס אויג פוּן ה' איז אויף די וואָס ירא אים, אויף די וואָס יחל צו זײַן חֶסֶד, 91 צו נצל פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35] זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן זיי צו האַלטן חיה אין רָעָב. 02 אונדזער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] האָט חכּה אויף ה', אונדזער עֵזֶר אוּן אונדזער מָגֵן איז ער. 12 וואָרעם אין אים שׂמח זיך אונדזער לֵב, וואָרעם אויף זײַן שֵם קדש האָבּן מיר זיך בּטח. 22 זאָל דײַן חֶסֶד, ה', זײַן אויף אונדז, אַזוי ווי מיר האָבּן יחל צו דיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ ].
 
תהלים43
1 פוּן דָוִדן; ווען ער האָט שנה זײַן טַעַם פאַר אַבימֶלֶכן, אוּן ער האָט אים גרש, אוּן ער איז הלך. 2 איך ברך ה' אין כּל עֵת, תמיד איז זײַן תהלה אין מײַן פֶּה. 3 אין ה' הלל זיך מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; די עֲנָוִים וועלן שמע אוּן זיך שׂמח. 4 גדל ה' מיט מיר, אוּן לאָמיר רום זײַן שֵם יַחְדָּו. 5 איך האָבּ דרש [זען "דרש" דברים 91:81] ה', אוּן ער האָט מיר ענה, אוּן פוּן אַלע מײַנע מְגוֹרָה האָט ער מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען. 6 זיי האָבּן נבט צו אים, אוּן האָבּן נָהָר, אוּן זייערע פנימער וועלן נישט חפר ווערן. 7 אָט האָט אַן עָנִי קרא, אוּן ה' האָט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81], אוּן פוּן אַלע זײַנע צרות אים נוֹשַע [ישע]. 8 דער מלאך ה' [זען זכריה 01-8:21
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ] חנה אַרום זיי וואָס אים ירא, אוּן ער טוּט זיי חלץ. 9 טעם אוּן ראה אַז ה' איז טוֹב [זען https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ
 
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA;
זען יוחנן 3-1:1; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]; אַשְרֵי דעם גֶבֶר וואָס חסה זיך אין אים. 01 ירא ה', איר זײַנע קְדֹשִים, די יראת ה' וועט נישט האָבן מחסור. 11 כּפיר רוש אוּן רעב, אָבּער די וואָס דרש ה' חסר נישט כּל טוב. 21 הלך, בָּנִים, שמע! מיר צו, דער יִרְאָה פון ה' וועל איך אײַך למד. 31 ווער איז דער איש וואָס חפץ [זען מלאכי 1:3] חיים, וואָס אֹהֵב ימים צו ראה טוֹב, 41 זײַן נצר איבּער דײַן לשוֹן פוּן רַע, אוּן דײַנע ליפן פוּן דבר מרמה [זען ישעיה 9:35]. 51 סור זיך פוּן רַע, אוּן עשׂה טוֹב, בּקש שלום אוּן רדף זיך נאָך אים. 61 די אויגן פוּן ה' זײַנען אויף די צדיקים [זען ישעיה 11:35], אוּן זײַנע אוזנַיִם אויף זייער שַוְעָה. 71 דער פנים פוּן ה' איז קעגן די עֹשֵׂי רַע, צו כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] פוּן הָאָרֶץ זייער זֵכֶר. 81 זיי האָבּן צעק, אוּן ה' האָט זיי שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81], אוּן פוּן אַלע זייערע צרות זיי נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען. 91 ה' איז קָרוֹב צו די נשבר [שבר] לֵב, אוּן די דכּאי [זען "דכא," ישעיה 5:35] רוּח ער ישע. 02 רבּוֹת זײַנען די רָעוֹת פוּן צדיק, אָבּער פוּן זיי אַלע וועט אים נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] ה'. 12 ער איז שומר איבּער אַלע זײַנע עצמוֹת, נישט אַן איינציקער פוּן זיי ווערט שבר. 22 רשע וועט מות דאָס רָעָה, אוּן די שָונאים פוּן די צדיק וועלן אָשַם [זען "אָשַם" ישעיה 01:35] ווערן. 32 ה' פדה (אויסקויפן) [זען http://www.afii.org/add.htm ] די נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן זײַנע עֶבֶד [זען ישעיה 31:25], אוּן נישט אשם [זען ישעיה 01:35] ווערן וועלן כּל החֹסִים [חסה] זיך אין אים [זען רומ' 43 ,33,1:8].
 
תהלים53
1 פוּן דָוִדן. ריב, ה', מיט מײַנע יָרִיבים, לחם מיט מײַנע לֹחמים. 2 חזק אַ מָגֵן אוּן אַ צַנָּה, אוּן קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] ווי מיין עֶזְרָה. 3 אוּן הריק דעם חֲנִית אוּן סגר אַקעגן מײַנע רֹדפים; אמר צו מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]: דײַן ישוּעָה בין איך. 4 זאָלן בוש אוּן צו נכלם [כלם] ווערן די וואָס בקש [זען "בקש" מלאכי 1:3] מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35]; זאָלן נסוג [סוג] אַהינטער אוּן זיך חפר די וואָס חשב מיר רָעָה. 5 זאָלן זיי זײַן ווי מֹץ פאַרן רוּחַ, אוּן דער מלאך ה' [זען זכריה 01-8:21
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ] זאָל זיי דחה. 6 זאָל זייער דֶּרֶךְ זײַן חושך אוּן חלקלקות, אוּן דער מלאך ה' [זען זכריה 01-8:21
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
[ https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE זאָל זיי רדף. 7 וואָרעם פאַר חִנָּם האָבּן זיי מיר טמן זייער שחת פוּן רֶשֶת, וואָס חִנָּם האָבּן זיי חפר פאַר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 8 זאָל בוא אויף אים שוֹאָה לֹא יֵדָע, אוּן זײַן רֶשֶת וואָס ער האָט טמן זאָל אים לכד; מיט שוֹאָה זאָל ער נפל דערין. 9 אוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] וועט זיך גיל אין ה', זי וועט שׂושׂ זײַן אין זײַן ישוּעָה. 01 אַלע מײַנע עצמות וועלן אמר: ווער אַזוי ווי דוּ, ה', איז מציל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] דעם עָנִי פוּן דעם חזק פוּן אים, יאָ, דעם עָנִי אוּן דעם אֶביוֹן פוּן דעם וואָס גזל אים. 11 עֵדֵי חמס [זען "חמס" ישעיה 9:35] קום, וואָס איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] נישט שאל [זען תהלים 8:2] זיי מיך. 21 זיי שלם מיר רָעה תחת טובה; שכוֹל איז מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 31 אוּן איך, אַז זיי זײַנען חלה געווען, איז מײַן לבוש געווען שַׂק, איך האָבּ ענה מיט צוֹם מײַן נפש; אוּן מײַן תפילה זאָל עס שוב אין מײַן חֵיק! 41 ווי בּײַ אַ רֵעַ, ווי בּײַ אַ אָח מײַנעם, בין איך הלך, ווי אין אָבֵל נאָך אַ מאַמען, קָדַר שחח בין איך געווען. 51 אָבּער אַז איך צֶלַע, שׂמח זיי זיך, אוּן זיך אסף; עס אסף זיך אַרום מיר נכים [נכה] וואָס איך ידע נישט; זיי קרע אוּן דמם נישט. 61 ווי חנף לעגים בּיי מָעוֹג, חרק זיי אויף מיר זייערע ציין. 71 אֲדֹנָי, ווי לאַנג וועסטו ראה? שוב מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן זייערע שוֹא, פוּן די כּפירים [כפיר] מײַן יחידה [ https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s ]. 81 איך וועל דיר ידה אין אַ קהל רב, אין עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי ] עָצוּם וועל איך דיך הלל. 91 זאָלן זיך נישט שֶקֶר שׂמח איבּער מיר די וואָס זײַנען מיר פײַנט חִנָם וואָס קרץ מיטן אויג. 02 וואָרעם לֹא שָלום דבר זיי, אוּן קעגן די רגעי אֶרֶץ חשב זיי דברי מרמות. 12 אוּן זיי רחב זייער פֶּה אויף מיר; זיי אמר: אַהאַ! אַהאַ! אונדזער אויג האָט ראה. 22 דוּ האָסט ראה, ה', זאָלסטו נישט חרש; אֲדֹנָי, זאָלסט זיך נישט רחק פוּן מיר. 32 עור דיך אוּן הקיץ [קיץ, דנאיל 2:21] צו מײַן מִשְפָּט, צו מײַן ריב, אֱלֹקָי אוּן אֲדֹנָי [זען אֲדֹנָי = אֲדֹנִי = תהלים 2:61; 1:011; מלאכי 1:3 https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
זען יוחנן 3-1:1; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4 ]. 42 שפט מיך לויט דײַן צדק, ה' אֱלֹקָי, אוּן זאָלן זיי זיך נישט שׂמח איבּער מיר. 52 זאָלן זיי נישט אמר אין זייער לֵב: אַהאַ! נַפְשֵנוּ! זאָלן זיי נישט אמר: מיר האָבּן אים בלע! 62 זאָלן בוש אוּן חפר ווערן יחדּו די וואָס שׂמח זיך אויף מײַן רָעָה; זאָלן לבש ווערן מיט בֹשֶת אוּן כְּלִמָּה די וואָס גדל זיך איבּער מיר. 72 זאָלן רנן אוּן זיך שׂמח די וואָס חפץ מײַן צדק; אוּן זאָלן זיי תמיד אמר: גדל זאָל זיין ה', וואָס חפץ [זען מלאכי 1:3] דעם שלוֹם פוּן זײַן עֶבֶד [זען ישעיה 31:25; 11:35]. 82 אוּן מײַן לשוֹן וועט הגה דײַן צדק, כּל הַיוֹם דײַן תהלה.
 
תהלים63
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דעם עֶבֶד [זען ישעיה 31:25; 11:35] פון ה', פוּן דָוִדן. 2 נְאֻם פֶּשַע צום רשע -- אין קרב לִבִּי; נישטא פחד אלוקים פאַר זײַנע אויגן. 3 וואָרעם ער חלק צו אים אין זײַנע אויגן, אַז ער זאָל מצא זײַן עָוֹן, אַז ער שׂנא. 4 די דברים פוּן זײַן פֶּה זײַנען אָוֶן אוּן מרמה [זען ישעיה 9:35], ער האָט חדל צו שׂכל צו יטב. 5 אָוֶן חשב ער אויף זײַן מִשְכָּב, ער יצב אויפן דֶּרֶךְ לֹא טוב, דאָס רָע ווערט אים נישט מאס. 6 ה', בּיז אין די הימלען איז דײַן חֶסֶד, דײַן אמונה בּיז די שחקים [שחק]. 7 דײַן צדק איז ווי די הָרִים פון אֵ-ל, דײַנע משפט ווי דער תהָום רבה; אדם אוּן בהמה טוּסטוּ ישע, ה'. 8 ווי יָקָר איז דײַן חֶסֶד, אלוקים, אוּן די בְּנֵי אדם חָסָה זיך אין צל פוּן דײַנע כּנפים [כנף]. 9 זיי רוה זיך מיט דער דֶשֶן פוּן דײַן בּית, אוּן פוּן דעם נָהַל פוּן דײַנע עֵדֶן טרינקסטוּ זיי אָן. 01 וואָרעם בּײַ דיר איז דער מְקוֹר חיּים, אין דײַן אוֹר ראה מיר אוֹר. 11 מָשַךְ דײַן חֶסֶד צו די וואָס ידע דיך, אוּן דײַן צדק צו די יִשְרֵי לֵב. 21 זאָל נישט בוא צו מיר דער רגל פוּן גאווה, אוּן די יָד פוּן רשָעים זאָל מיך נישט הניד [נוד]. 31 דאָרט זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיה 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיה 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] די פֹּעֲלֵי אָוֶן, זיי זײַנען דחה, אוּן קענען נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6].
 
תהלים73
1 פוּן דָוִדן. זאָלסט זיך נישט חרה וועגן די מֵרַע [רעע], זאָלסט נישט קִנֵּא זײַן די וואָס עשׂה עַוְלָה. 2 וואָרעם מְהֵרָה ווי חָצִיר וועלן זיי מלל ווערן, אוּן ווי גרינע דֶּשֶא וועלן זיי נָבֵל ווערן. 3 בטח זיך אויף ה', אוּן עשׂה טוֹב, שכן [זען יוחנן 41:1] אין אֶרֶץ, אוּן זײַן רעה אֱמוּנָה [זען יהודים אין משיח 71:31, https://www.youtube.com/watch?v=X5Ky1A1ih9U ], 4 אוּן התענג [ענג] זיך מיט ה', אוּן ער וועט דיר נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די מִשְאָלָה פוּן דײַן לֵב. 5 גלל אויף ה' דײַן דֶּרֶךְ, אוּן בטח זיך אויף אים, אוּן ער וועט עשׂה. 6 אוּן ער וועט הוציא [יצא] ווי דאָס אוֹר דײַן צֶדֶק, אוּן דײַן מִשְפָּט ווי דער צהרים. 7 דמה צו ה', אוּן התחולל [חול] צו אים, זאָלסט זיך נישט חרה וועגן דעם וואָס איז מצליח [צלח] אויף זײַן דֶּרֶךְ, וועגן דעם איש וואָס עשׂה מזמות [מזמה]. 8 הרף [רפה]! פוּן אַף, אוּן עזב [זען תהלים 2:22] חֵמָה; זאָלסט זיך נישט חרה; דאָס פירט בּלויז צום הָרַע. 9 וואָרעם די מרעים [רעע] וועלן כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן, אוּן די וואָס קוה צו ה', זיי וועלן ירש אֶרֶץ. 01 אוּן נאָך אַ מעט ווײַלע, אוּן דער רשע וועט נישט זײַן, אוּן וועסט זיך התבּוֹנֵן [בין] אויף זײַן מקוֹם, אוּן ער איז נישטא. 11 אָבּער די עֲנָוִים וועלן ירש אֶרֶץ, אוּן וועלן זיך ענג מיט רב שלוֹם. 21 דער רשע זמם קעגן צדיק, אוּן ער חרק אויף אים זײַנע ציין. 31 אֲדֹנָי שׂחק פוּן אים, וואָרעם ער ראה אַז זײַן יוֹם וועט בוא. 41 די רשָעים פתח די חֶרֶב, אוּן דרך זייער קשת, צו מאַכן נפל דעם עָנִי אוּן דעם אביון, צו טבח די וואָס זייער דֶּרֶךְ איז ישר. 51 וועט זייער חֶרֶב בוא אין זייער לֵב, אוּן זייערע קשת וועלן שבר ווערן. 61 בעסער דאָס ביסל בּײַם צדיק, איידער די המוֹן פוּן רשָעים רבּים [זען "רבּים" ישעיה 11:35]. 71 וואָרעם די זרועות [זרוֹעַ, זען זרוֹעַ ה' משיח, ישעיה 1:35] פוּן די רשָעים וועלן שבר ווערן, אָבּער די סומך [זען סמך https://www.youtube.com/watch?v=5_T39StYpLY ] פון צדיקים איז ה'. 81 ה' ידע די יְמֵי תמימם, אוּן זייער נחלה וועט זײַן לְעוֹלָם. 91 זיי וועלן נישט בוש ווערן אין עֵת פוּן רָעָה, אוּן אין יְמֵי רְעָבוֹן וועלן זיי שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] זײַן. 02 וואָרעם די רשָעים וועלן אבד [זען יוחנן 61:3], אוּן די פײַנט פוּן ה' אַזוי ווי יָקָר כַּר; זיי כלה, אין עָשָן כלה זיי. 12 דער רשע לוה אוּן שלם נישט, אוּן דער צדיק חנן אוּן נתן. 22 וואָרעם זײַנע געבּענטשטע ירש אֶרֶץ, אוּן זײַנע מְקֻלָל ווערן כרת [זען ישעיה 8,4:35; זען "כרת" דניאל 62:9]. 32 פוּן ה' ווערן כון די טריט פוּן גֶבֶר, אוּן ער חפץ [זען "חפץ" מלאכי 1:3] זײַן דֶּרֶךְ. 42 אַז ער נפל, בּלײַבּט ער נישט הטול [טול], וואָרעם ה' סמך [במדבר 32-51:72; דברים 9:43; מה"ש 32:41
https://www.youtube.com/watch?v=5_T39StYpLY ] זײַן יָד. 52 איך בין נער געווען אוּן בין זקן געוואָרן, אוּן איך האָבּ נישט ראה אַ צדיק עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], אוּן זײַן זֶרַע [זען ישעיה 01:35] אַ בעטלער פון לֶחֶם. 62 כּל היוֹם איז ער חנן אוּן לוה, אוּן זײַן זֶרַע [זען ישעיה 01:35] איז אַ בּענטשוּנג. 72 סור זיך פוּן רָע, אוּן עשׂה טוֹב, אוּן שכן [זען יוחנן 41:1] לְעוֹלָם. 82 וואָרעם ה' האָט אהב מִשְפָּט, אוּן עזב נישט זײַנע חסידים; לעולם ווערן זיי נשמר [שמר], אָבּער דער זֶרַע פוּן די רשָעים ווערט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9]. 92 די צדיקים וועלן ירש אֶרֶץ, אוּן וועלן שכן [זען יוחנן 41:1] דערויף אויף אייביק. 03 דאָס פֶּה פוּן דעם צדיק הגה חכמה, אוּן זײַן לשוֹן דבר מִשְפָּט. 13 די תורה פוּן אלוקיו איז אין זײַן לֵב, זײַנע טריט מעד זיך נישט. 23 דער רשע צפה אויפן צדיק, אוּן בקש אים צו מות. 33 ה' וועט אים נישט עזב אין זײַן יָד, אוּן נישט לאָזן אים שוּלדיק מאַכן, אַז ער ווערט שפט. 43 קוה צו ה', אוּן זײַן שומר איבּער זײַן דֶּרֶךְ, אוּן ער וועט דיך רום צו ירש אֶרֶץ; וועסט ראה ווי די רשָעים ווערן כרת [זען "כרת" דניאל 62:9]. 53 איך האָבּ ראה דעם רשע עָרִיץ, אוּן התערה [ערה] ווי אַן אזרח רענן; 63 אָבּער מע איז עבר, אוּן הנה ער איז נישטא, אוּן איך האָבּ אים בקש, אוּן ער איז נישט געווען צו מצא. 73 שמר! דעם תָם, אוּן ראה דעם יָשָר, אַז דער אַחֲרִית פוּן איש איז שלוֹם [זען "שלוֹם" רומ' 1:5; ישעיה 5:35]. 83 אוּן די פְּשָעִים [זען ישעיה 8,5:35 פּשָעֵנוּ, פֶּשַע עַמִּי] ווערן שמד יחדּו, דער אַחֲרִית פוּן די רשָעים ווערט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9]. 93 אָבּער די תשוּעה פוּן די צדיקים איז פוּן ה', זייער מָעוֹז אין עֵת צָרָה. 04 אוּן ה' עזר זיי, אוּן פלט זיי; ער פלט זיי פוּן די רשָעים, אוּן ישע זיי, ווײַל זיי האָבּן זיך חסה אין אים.
 
תהלים83
1 מזמור פוּן דָוִדן, צו ברענגען צו זִכָּרוֹן. 2 נישט אין דײַן קֶצֶף, ה', זאָלסטו מיך יכח, אוּן אין דײַן חֵמָה זאָלסטו מיך יִסּר. 3 וואָרעם דײַנע חצּים [חץ] האָבּן נחת אין מיר, אוּן אויף מיר האָט נחת דײַן יָד. 4 נישטא קיין מְתֹם אין מײַן בשׂר [זען תהלים 9:61] פוּן וועגן דײַן זעם, נישטא קיין שלוֹם אין מײַנע עצמות פוּן וועגן מײַן חטאת. 5 וואָרעם מײַנע עָוֹן עבר מײַן קאָפּ, ווי אַ משׂא כבד זײַנען זיי צו כבד פאַר מיר. 6 עס הבאיש, עס נמק מײַנע חבּוּרָה [זען ישעיה 5:35] פוּן וועגן מײַן אוֶּלֶת; 7 איך בין עוה, איך בין שחח עד מאֹד, כּל היוֹם הלך איך קָדַר. 8 וואָרעם מײַנע כֶּסֶל זײַנען מלא מיט נקלה, אוּן נישטא קיין מְתֹם אין מײַן בשׂר [ זען תהלים 9:61]. 9 איך בין פוג אוּן נדכה [דכה] עד מאֹד, איך שאג פוּן דער נהמה פוּן מײַן לֵב. 01 אֲדֹנָי, אַלע מײַן תאוה איז פאַר דיר, אוּן מײַן אנחה איז פוּן דיר נישט סֵתֶר. 11 מײַן לֵב סחר, מײַן כוח האָט מיך עזב; אוּן דאָס אוֹר פוּן מײַנע אויגן, דאָס אויך איז בּײַ מיר מער נישטא. 21 מײַנע אֹהבים אוּן מײַנע רֵעַ עמד אַוועק פוּן מײַן נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35], אוּן מײַנע קרובים עמד פוּן דער רָחוֹק. 31 אוּן נקש די וואָס בקש מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35], אוּן די וואָס זײַנען מיר דרש [זען "דרש" דברים 91:81] רָעָה דבר הוָּה, אוּן מִרְמָה [זען "מִרְמָה" ישעיה 9:35] הגה זיי כּל היוֹם. 41 אוּן איך בין ווי אַ חֵרֵש, איך שמע נישט, אוּן ווי אַן אִלֵּם וואָס פתח נישט זײַן פֶּה [זען ישעיה 7:35]. 51 יאָ, איך בין ווי אַן איש וואָס שמע נישט, אוּן אין זײַן פֶּה זײַנען קיין תּוֹכָחַת נישטא. 61 וואָרעם צו דיר, ה', יחל איך; דוּ וועסט ענה, אֲדֹנָי אֱלֹקָי. 71 וואָרעם איך אמר: זאָלן זיי נישט שׂמח ווערן איבּער מיר; אַז מײַן רגל מוט זיך, גדל זיי זיך איבּער מיר. 81 וואָרעם איך בין כון צו צֶלַע, אוּן מײַן מַכְאוֹב איז אַנטקעגן מיר תמיד. 91 וואָרעם איך נגד צו מײַן עָוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], איך בין דאג וועגן מײַן חטאת. 02 אוּן מײַנע פײַנט זײַנען חיּים זיי זײַען עצם, און רבב זײַען שֹׂנְאַי שֶקֶר. 12 אוּן די וואָס שלם רָעה תחת טובה, שׂטן מיך תחת מײַן רדף טוֹב. 22 נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] זאָלסטו מיך, ה', נישט רחק זאָלסטו זיך פוּן מיר, אֱלֹקָי. 32 חוֹש מיר צו עֵזֶר, אֲדֹנָי פוּן מײַן תשוּעָה.
 
תהלים93
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, פאַר ידותון; מזמור פוּן דָוִדן. 2 איך האָבּ אמר: איך וועל זײַן שומר איבּער מײַנע דרכים פוּן צו חטא מיט מײַן לשוֹן; איך וועל שמר אַ מחסוֹם אויף מײַן פֶּה, בעת דער רשע איז פאַר מיר. 3 איך בין נאלם [אלם] דּוּמִיָּה געווען, איך האָבּ חשה, אָן טוֹב, אוּן מײַן כְאֵב איז געווען נעכר [עכר]. 4 איז מײַן לֵב אין מיר חמם געוואָרן אין מײַן קרב; אין מײַן הָגִיג אן אֵש בער; האָבּ איך דבר מיט מײַן לשוֹן: 5 לאָז מיך ידע, ה', מײַן סָוף, אוּן די מדה פוּן מײַנע ימים, וואָס זי איז, לאָמיך ידע ווי חָדֵל איך בין. 6 הנה, ווי אַ טֶפַח האָסטו נתן מײַנע ימים, אוּן מײַן חֶלֶד איז ווי גאָרנישט קעגן דיר; פאַרוואָר, כָּל הֶבֶל איז כָּל אָדָם נצב. סֶלָה. 7 בּלויז ווי אַ צֶלֶם הלך אום איש, בּלויז הֶבֶל המה זיי; ער צבר, אוּן ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] נישט ווער דאָס וועט אסף. 8 אוּן אַצונד, וואָס זאָל איך קוה, אֲדֹנָי? מײַן תּוֹחֶלֶת, ער איז אויף דיר. 9 זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן אַלע מײַנע פְּשָעִים [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ]; זאָלסט מיך נישט שׂים צום חרפה פוּן דעם נָבָל. 01 איך בין אלם, איך פתח נישט מײַן פֶּה [זען ישעיה 7:35], וואָרעם דוּ האָסט עס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35]. 11 סור פוּן מיר דײַן נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35], פוּן דעם תִגְרָה פוּן דײַן יָד ווער איך כלה. 21 וואָלסטו מיט תוכחת דו יסר דעם איש פאַר עָוֹן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ]! אָבּער מאַכסט מסה ווי עָש זײַן חמד. בּלויז אַ הֶבֶל איז כָּל אָדָם. סֶלָה. 31 שמע צו מײַן תפילה, ה', אוּן מײַן שועה הֶאֶזִין [אזן]; אויף מײַן דִמְעָה זאָלסטו נישט חרש; וואָרעם אַ גֵר בין איך בּײַ דיר, אַ תּוֹשָב ווי אַלע מײַנע אבות. 41 השעה [שעה] אַוועק פוּן מיר, אוּן לאָמיך זיך הבליג [בלג], בְּטֶרֶם איך וועל הלך אוּן מער נישט זײַן.
 
תהלים04
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דָוִדן אַ מִזְמוֹר. 2 קוה קוה האָבּ איך אויף ה', אוּן ער האָט זיך נטה צו מיר, אוּן שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81] מײַן שַוְעָה. 3 אוּן ער האָט מיך עלה פוּן דער בּוֹר שָאוֹן, פוּן דעם טִיט יָוֵן, אוּן ער האָט קום אויף אַ סלע מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22], ער האָט כון מײַנע אֲשוּר. 4 אוּן ער האָט נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין מײַן פֶּה אַ שִיר חָדָש, אַ תהלה צו אלוקינו. רַבּים וועלן ראה אוּן וועלן ירא, אוּן וועלן זיך בּטח אויף ה'. 5 אשרי צו דעם גֶבֶר וואָס האָט שׂים ה' זײַן מִבְטָח, אוּן זיך נישט פנה צו די רהבים [רהב], אוּן צו די וואָס שוּט זיך צו כָּזָב. 6 רַבּוֹת האָסטו עשׂה, ה' אֱלֹקָי, דײַנע נפלאֹת אוּן דײַנע מחשבות פוּן אונדזערט-וועגן; נישטא קיין ערך צו דיר. זאָל איך נגד אוּן דבר, זײַנען זיי אויך סך צו ספר. 7 זבח אוּן מנחה דו חפץ [זען "חפץ" מלאכי 1:3] נישט; האָסטו אין די אוזנַיִם מיר כָּרָה [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]; עוֹלָה אוּן חֲטָאָה שאל נישט. 8 דעריבּער האָבּ איך אמר: הִנֵּה איך בוא; אין מגלה פון סֵפר איז כתב פון מיר [זען לוקס 44:42]. 9 צו עשׂה דײַן רָצוֹן, אֱלֹקָי, האָבּ איך חפץ, אוּן דײַן תורה איז אין מײַנע מֵעֶה. 01 איך האָבּ בשׂר צֶדֶק אין קהל רב; הנה, מײַנע ליפן טוּ איך נישט כלא; ה', דוּ ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] דאָך. 11 דײַן צדקה האָבּ איך נישט כסה אין מײַן לֵב, דײַן אמונה אוּן דײַן תשוּעה האָבּ איך אמר; איך האָבּ נישט כחד דײַן חֶסֶד אוּן דײַן אמת פאַרן קהל רב. 21 נישט כלא זאָלסטו דוּ, ה', דײַן רחמים פוּן מיר, דײַן חֶסֶד אוּן דײַן אמת זאָלן מיך תמיד נצר. 31 וואָרעם אפף האָבּן מיך רָעוֹת עד אֵין [זען דניאל 62:9] מִסְפַּר, נשׂג האָבּן מיך מײַנע עָוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], אַז איך קען נישט ראה; זיי זײַנען מער ווי די שַׂעֲרָה פוּן מײַן קאָפּ, אוּן מײַן לֵב האָט מיך עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22]. 41 רצה, ה', מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] צו זײַן, ה', חוּש צו מײַן עזרה. 51 זאָל בוש אוּן צו חפר ווערן יַחַד די וואָס בקש מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35], עס ספה; זאָלן נסוג [סוג] אַהינטער אוּן זיך כלם די וואָס חפץ מיר רָעָה. 61 זאָלן שמם ווערן פוּן וועגן זייער בֹּשֶת די וואָס אמר צו מיר: אַהאַ! אַהאַ! [זען מתי 04-93:72] 71 זאָלן זײַן שׂושׂ אוּן זיך שׂמח אין דיר אַלע וואָס בקש דיך; זאָלן תמיד אמר: גדל ה'! די וואָס האָבּן אהב דײַן תְשוּעָה. 81 אוּן איך עָנִי אוּן אביוֹן; זאָל אֲדֹנָי דאָס מיר חשב. דוּ ביסט מײַן עזרה, אוּן דער וואָס מיך פלט; אֱלֹקָי, זאָלסט זיך נישט אֵחַר.
 
תהלים14
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 אֲשְרֵי צו דעם וואָס שׂכל אויפן דַּל! אין יוֹם רָעָה וועט אים ה' מלט. 3 ה' וועט אים שמר אוּן אים חיה, אוּן ער וועט זײַן אשר אין אֶרֶץ; אוּן וועסט אים נישט נתן צו דעם נפש פוּן זײַנע פײַנט. 4 ה' וועט אים סעד אויפן קראַנקן בעט; אין אַלע זײַן מִשְכָּב דו הפך פון זײַן חֳלִי. 5 איך אמר: ה', חנן מיך, רפא [זען "רפא" ישעיה 5:35] מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], וואָרעם איך האָבּ חטא צו דיר. 6 מײַנע פײַנט אמר רַע וועגן מיר: ווען וועט ער מות, אוּן שְמוֹ [זען "שְמוֹ" זכריה 21-11:6] זאָל אבד! 7 אוּן אַז עמעצער בוא ראה, דבר ער שָוְא, זײַן לֵב קבץ אין זיך אָוֶן; יצא ער אין חוּץ, דבר ער דערפון. 8 התלחש זיך אויף מיר אַלע מײַנע שָונאים, זיי חשב וועגן מיר רָעָה קעגן מיר: 9 אַ דבר בְּלִיַּעַל איז יצק אויף אים, אוּן ווי ער האָט זיך שכב, וועט ער מער נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]. 01 אַפילו מײַן אִיש שלוֹם וואָס איך האָבּ מיך בטח אויף אים, דער וואָס אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] מײַן לֶחֶם, גדל אויף מיר עקב [זען מתי 05-74 ,52-12 ,61-41:62; יוחנן 03-12 ,81:31
https://www.youtube.com/watch?v=VkUR-zG0ifg ]. 11 אָבּער דוּ ה' חנן מיך, אוּן קום מיך, אוּן לאָמיך זיי שלם. 21 דערמיט וועל איך ידע אַז דוּ חפץ מיך, וואָס נישט רוע וועט מײַן פײַנט איבּער מיר. 31 אוּן איך אין מײַן תֹּם וועסטו מיך תמךְ, אוּן וועסטו מיך נצב פאַר דיר לעולם. 41 ברך ה' אֱלֹקָי ישׂראל פוּן לעולם אוּן עַד הָעוֹלָם. אָמֵן אוּן אָמֵן!
 
תהלים24
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; אַ משׂכּיל פוּן די בְּנֵי קֹרַח. 2 ווי אַיָּל ערג נאָך אָפִיק מַיִם, אַזוי ערג מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] נאָך דיר, אלוקים. 3 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] צמא נאָך אלוקים, נאָך א-ל ח' : ווען וועל איך בוא, אוּן זיך ווײַזן פאַר אלוקים? 4 מײַן דִמְעָה איז געוואָרן מײַן לֶחֶם יוֹמָם וָלַיְלָה, אַז מע אמר מיר כּל היוֹם: אַוווּ איז אֱלֹקֶיךָ? 5 דאָס איך זכר, אוּן שפך מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] אין מיר: ווי איך פלעג עבר מיט סךְ, זיי דדה צום בּית אלוקים, מיט אַ קוֹל פוּן רִנָּה אוּן תוֹדָה, אַ המוֹן חגג. 6 וואָס בּיסטוּ השתוחח מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן טוּסט המה אין מיר? יחל צו אלוקים, וואָרעם איך וועל אים נאָך ידה פאַר דער יְשוּעוֹת פוּן זײַן פנים. 7 אֱלֹקָי, מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] איז שחח אין מיר, וואָרעם איך דיך זכר, פוּן ירדן-אֶרֶץ אוּן די חרמוֹנים, פוּן הַר מִצער. 8 תהָום צו תהָום קרא אין דעם קוֹל פוּן דײַנע צנּוֹר; אַלע דײַנע מִשְבָּר אוּן דײַנע גַּל זײַנען עבר אויף מיר. 9 יוֹמָם צוה ה' זײַן חֶסֶד, אוּן בלָיְלָה איז זײַן שירה מיט מיר, אַ תפילה צו אֵ-ל חַיָּי. 01 איך אמר צו אֵ-ל מײַן סלע: לָמָּה האָסטו מיך שכח? לָמָּה מוז איך קדד הלך פוּן וועגן דער לחץ פוּן אוֹיֵב? 11 מיט רֶצַח אזש אין מײַנע עצמוֹת חרף מיך מײַנע פײַנט, אַז זיי אמר צו מיר כּל היוֹם: אַוווּ איז אֱלֹקֶיךָ? 21 וואָס בּיסטוּ שחח מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן וואָס טוּסטוּ המה אין מיר? יחל צו אלוקים, וואָרעם איך וועל אים נאָך ידה די ישוּעֹת פוּן מײַן פנים, אוּן אֱלֹקָי.
 
תהלים34
1 מיר שפט, אלוֹקים, אוּן ריב מײַן ריב קעגן גוֹי לֹא חָסִיד; פוּן דעם איש מִרְמָה [זען "מִרְמָה" ישעיה 9:35] אוּן עַוָלה זאָלסטו מיך פלט. 2 דוּ ביסט אלוקֵי פוּן מײַן מָעוֹז, לָמָּה האָסטו מיך זנח? לָמָּה מוז איך קדר הלך פוּן וועגן דער לַחַץ פוּן אוֹיֵב? 3 שלח דײַן אוֹר אוּן דײַן אמת, זיי זאָלן מיך נחה; זיי זאָלן מיך ברענגען צו דײַן הַר קדש, אוּן צו די משכּנוֹת [משכן] דײַנע. 4 אוּן לאָמיך בוא צום מזבח פוּן אלוקים, צו אֵ-ל, דער שׂמח פוּן מײַן גיל; אוּן לאָמיך דיך ידה אויף אַ כִּנּוֹר, אלוקים אֱלֹקָי. 5 וואָס בּיסטוּ שחח מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן וואָס טוּסטוּ המה אין מיר? יחל צו אלוקים, וואָרעם איך וועל אים נאָך ידה, די ישוּעוֹת פוּן מײַן פנים, אוּן אֱלֹקָי.
 
תהלים44
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן בְּנֵי-קֹרַח אַ מַשְׂכִּיל. 2 אלוקים, מיט אוּנדזערע אוזנַיִם האָבּן מיר שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25], אבוֹתֵינוּ האָבּן אונדז ספר, די פֹּעַל וואָס דוּ האָסט פעל אין זייערע טעג, אין די יְמֵי קֶדֶם. 3 דוּ מיט דײַן יָד האָסט גּוֹיִם ירש, אוּן זיי האָסטו נטע, האָסט רעע לְאֹם, אוּן זיי האָסטו שלח. 4 וואָרעם נישט מיט זייער חֶרֶב האָבּן זיי ירש אֶרֶץ, אוּן נישט זייער זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] האָט זיי נוֹשַע [ישע], נאָר דײַן ימין [זען
"ימין" תהלים 1:011] אוּן דײַן זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'], אוּן דאָס אוֹר פוּן דײַן פנים, ווײַל דוּ האָסט זיי רצה. 5 דוּ ביסט מײַן מֶלֶךְ, אלוקים; צוה די ישוּעוֹת פוּן יעקב. 6 מיט דיר נָגַח מיר אוּנדזערע פײַנט, מיט דײַן שֵם נוס מיר קָמֵינוּ [קום]. 7 וואָרעם נישט אויף מײַן קשת בטח איך מיך, אוּן מײַן חֶרֶב קען מיך נישט ישע. 8 נײַערט דוּ האָסט אונדז נוֹשַע [ישע] פוּן אוּנדזערע פײַנט, אוּן אוּנדזערע שָונאים צו בוש געמאכט. 9 מיט אלוקים האָבּן מיר זיך הלל כּל היוֹם, אוּן דײַן שֵם ידה מיר לעולם. סֶלָה. 01 אָבּער האָסט זנח אוּן כלם אונדז, אוּן נישט יצא מיט אוּנדזערע צבאוֹת. 11 מאַכסט אונדז שוב פאַרן פײַנט, אוּן אוּנדזערע שָונאים שסה זיך אונדז. 21 האָסט אונדז נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ווי צֹאן צום אכל, אוּן צווישן די גּוֹיִם האָסטו אונדז זרה. 31 האָסט מכר דײַן עם פאַר לֹא הוֹן, אוּן האָסט נישט רבה זייער מְחִיר. 41 שׂים אונדז צו חרפה בּײַ אוּנדזערע שכנים, אַ לעג [זען
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo ] אוּן אַ קֶלֶס בּײַ אוּנדזערע ארוּמיקע. 51 שׂים אונדז פאַר אַ מָשָל צווישן די גּוֹיִם, אַ מְנוֹד רֹאש צווישן די לאֹם. 61 כּל הַיוֹם איז מײַן כְּלִמָּה אַנטקעגן מיר, אוּן די בֹּשֶת פוּן מײַן פנים האָט מיך כסה, 71 פוּן קוֹל פוּן דעם מחרף [חרף] אוּן מגדף [גדף], פוּן וועגן דעם פײַנט אוּן דעם מתנקם [נקם]. 81 דאָס אַלע איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף אונדז, אָבּער מיר האָבּן נישט שכח דיר, אוּן נישט שקר דײַן בְּרִית. 91 נישט נסוֹג [סוג] אַהינטער האָט זיך אונדזער לֵב, אַז אוּנדזערע אֲשוּר זאָלן זיך נטה פוּן דײַן אֹרַח; 02 הגם דוּ האָסט אונדז דכה אין אַ מקוֹם פוּן תּנִּים [תַּן], אוּן אונדז כסה מיט צַלְמָוֶת. 12 אויב מיר וואָלטן שכח שֵם פוּן אלוקינו, אוּן פרשׂ כַּפֵּינוּ צו אַן אֵ-ל זָר, 22 וואָלט דען אלוקים דאָס נישט חקר? וואָרעם ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] די תַּעֲלֻמָה פוּן לֵב. 32 יאָ, איבּער דיר ווערן מיר הרג כּל הַיוֹם, מיר ווערן חשב [זען בראשית 6:51] ווי צֹאן צו דער טִבְחָה [זען ישעיה 7:35]. 42 עור דיך, לָמָּה ישן [זען "ישן" דניאל 2:21], אֲדֹנָי? קיץ! [זען "קיץ" דניאל 2:21]! זאָלסט אונדז נישט זנח אויף אייביק. 52 לָמָּה סֵתֶר דײַן פנים, שכח אונדזער עֳנִי אוּן אונדזער לַחַץ? 62 וואָרעם שָחָה צום עָפָר איז אונדזער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], דבק צו הָאָרֶץ איז אונדזער בֶּטֶן. 72 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] אונדז צו עֶזְרָה, אוּן פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
] אונדז אויס פוּן וועגן דײַן חֶסֶד [זען ישוּעת (פון זַעַם) אלוקינו איז געווען מיט חן (חֶסֶד) אַליין דוּרך אֶמוּנה אַליין דוּרך כתבי הקודש אַליין דוּרך משיח בן דוד אַליין, אפס' 9-8:2
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
http://www.afii.org/add.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
איר זענט אויסגעלייזט געוואָרן פוּן שבי מצרי פוֹן חטא קדמון מיט דעם דָּם פון "דאָס שֵׂה פוּן ה' (ישעיה נג,ז) וואָס נעמט אַוועק (ישעיה נג,יב) די עבירה פון דער עולם הזה"].
 
תהלים54
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; אויף שוֹשַנים, פוּן די בְּנֵי קֹרַח; אַ מַשְׂכִּיל, אַ שִיר פוּן יִדִידֹת. 2 עס רחש מײַן לֵב מיטן דבר טוֹב, איך וועל אמר מײַנע מעשׂה צום מלך; מײַן לשוֹן איז די עֵט פוּן אַ סֹפֵר מָהִיר. 3 ביסט יפה פוּן בּני אדם, חן איז יצק אויף דײַנע ליפן, ווײַל אלוקים האָט דיך ברך לְעוֹלָם. 4 חגר אָן דײַן חֶרֶב אויפן יָרֵךְ, דוּ גִבּור, דײַן הוֹד אוּן דײַן הָדָר. 5 אוּן אין דײַן הָדָר צלח רכב פוּן וועגן אמת אוּן עֲנָוָה אוּן צֶדֶק, אוּן זאָל דיר דײַן ימין נוֹרָאוֹת [נוֹרָא] הורה [ירה]. 6 דײַנע חצּים [חץ] שנן עַמִּים זאָלן נפל אונטער דיר אין לֵב פוּן מלכס פײַנט! 7 דײַן כִּסֵּא, אָ אלוקים, איז פוּן עוֹלָם וָעֶד; אַ שבט מישוֹר איז דער שבט פוּן דײַן מלוכה [זען אֱלֹהוּת פון משיח
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ]. 8 האָסט אהב געהאט צֶדֶק, אוּן פײַנט געהאט רֶשַע, דעריבּער האָט דיך משח אלוקים, אֱלֹקֶיךָ, מיט שֶמֶן פוּן שָׂשׂוֹן, איבּער דײַנע חברים. 9 מירע אוּן אֲהָלוֹת, קציעה זײַנען אַלע דײַנע בגדים, פוּן הֵיכל שֵן שׂמח דיך סטרונעס. 01 בנות פוּן מלכים זײַנען צווישן דײַנע יקרות, דיר צו יָמִין נצב די שֵגָל אין כֶתֶם פוּן אוֹפיר. 11 שמע, בַּת, אוּן ראה, אוּן נטה צו דײַן אֹזֶן, אוּן שכח דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן דאָס בּית אָבִיךְ, 21 אוּן דער מלך וועט הִתְאַוָּה [אוה] דײַן יֳפִי; וואָרעם ער איז דײַן אדון, דעריבּער חוה זיך צו אים. 31 אוּן, בַּת צור, די עָשִיר פוּן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וועלן חלה דײַן פנים מיט מנחה. 41 כָּל כּבוֹדּה איז די בַּת-מֶלֶךְ פְנִימָה, פוּן משבּצוֹת גאָלד איר לבוּשה. 51 אויף רִקְמָה געוואַנטן ווערט זי צום מלך יבל [זען "יבל" ישעיה 7:35]; הינטער איר בתּוּלוֹת [זען בראשית 51:3; 34:42; 61:42; ישעיה 41:7 עלמה=בתוּלה], רֵעוֹת אירע, ווערן דיר געבּראכט. 61 זיי ווערן יבל [זען "יבל" ישעיה 7:35] מיט שׂמחה אוּן גִיל, זיי בוא אין הֵיכַל מלך. 71 תחת [זען בראשית 31:22] דײַנע אֲבוֹת וועלן זײַן דײַנע בָּנִים; וועסט זיי שית פאַר שׂרים אין כּל הָאָרֶץ. 81 איך וועל מאַכן זכר דײַן שֵם אויף כּל דָור-דורות; דעריבּער וועלן עמים דיך ידה לְעוֹלָם וָעֶד.
 
תהלים64
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן בְּנֵי-קֹרַח; אויף עַלָמות [זען בראשית "עלמה" 34:42; 61:42; שמות 8:2; משלי 91:03; שיר השירים 3:1; 8:6; ישעיה 41:7; דברי הימים א 02:51
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68 ]; אַ שיר. 2 אלוקים איז אונדז מַחְסֶה אוּן עֹז, אַן עֶזְרָה אין צרות, נמצא [מצא] מְאֹד. 3 דעריבּער וועלן מיר נישט ירא האָבּן, ווען אֶרֶץ זאָל זיך מור, אוּן ווען די הָרִים זאָלן מוט אין לֵב פוּן ים. 4 מעגן המה, מעגן חמר זײַנע מַיִם, מעגן רעש די הָרִים מיט זײַן גַּאֲוָה. סֶלָה. 5 אַ נָהָר איז דאָ, וואָס זײַנע פֶּלֶג מאכן שׂמח די עִיר אלוקים, די קדֹש מִשְכְּנֵי עֶלְיוֹן. 6 אלוקים איז אין איר מיט, זי וועט נישט מוט, אלוקים וועט זי עזר לפנוֹת [פנה] בֹקֶר. 7 גּוֹיִם האָבּן המה, ממלכוֹת זײַנען מוט; ער האָט נתן זײַן קוֹל, מוג אֶרֶץ. 8 מיט אונדז איז ה' צבָאות, אַ מִשְׂגָב איז אונדז אלוקי יעקב. סֶלָה. 9 הלך חזה די פעלות פוּן ה', וואָס האָט שׂים שַמָּה אין הָאָרֶץ. 01 ער שבת מלחמות ביזן קצה הָאָרֶץ, דעם קשת שבר ער, אוּן קצץ דעם חֲנִית; עֲגָלָה שׂרף ער אין אֵש. 11 לאָזט רפה, אוּן זײַט ידע אַז איך בין אלוקים, איך בין רום צווישן די גּוֹיִם, רום אויף הָאָרֶץ. 21 ה' צבָאות איז מיט אונדז [זען "עלמה" בראשית 34:42; 61:42; שמות 8:2; משלי 91:03; שיר השירים 3:1; 8:6; ישעיה 41:7; דברי הימים א 02:51
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68 ], אַ מִשְׂגָב איז אונדז אלוקי יעקב. סֶלָה.
 
תהלים74
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן בְּנֵי-קֹרַח, אַ מזמור. 2 תקע די כַף, כּל עמים, רוע צו אלוקים מיט אַ קוֹל פוּן רִנָּה. 3 וואָרעם ה' דער אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ] איז נורא [ירא], אַ מלך גדול איבּער כּל הָאָרֶץ. 4 ער אונטערטעניקט עַמִּים אונטער אונדז, אוּן לְאֹם אונטער אוּנדזערע רגלים [זען תהלים 71:22]. 5 ער בחר [זען ישעיה 7:94; 41:25; 3:35] אונדז אונדזער נחלה, דעם גְּאוֹן יעקב וואָס ער האָט אהב. סֶלָה. 6 אלוקים איז עלה מיט תרוּעה, ה' מיט קוֹל פוּן שופר. 7 זמר צו אלוקים, זמר, זמר צו אונדזער מלך, זמר. 8 וואָרעם אלוקים איז מלך כּל הָאָרֶץ; זמר משׂכּיל. 9 אלוקים מלך איבּער די גּוֹיִם, אלוקים ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף זײַן כִּסֵּא קדש [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02]. 01 די נדיב פוּן די עַמִים האָבּן זיך אסף, עַם פוּן אלוקי אברהם; וואָרעם צו אלוקים זײַנען די מגן פוּן אֶרֶץ, ער איז עלה מְאֹד.
 
תהלים84
 
1 אַ שיר; מזמור פוּן בְּנֵי-קֹרַח. 2 גָדוֹל איז ה', אוּן הלל מְאֹד אין דער עִיר אלוקינו, אויף זײַן הר קדש. 3 יפה נוֹף, די מָשׂוֹשׂ פוּן כּל הָאָרֶץ, איז הַר צִיון אין יַרְכָּה פוּן צפון, די קריה פוּן דעם מלך רב. 4 אלוקים אין אירע ארמוֹן איז בּאַקאַנט פאַר אַ מִשְׂגָּב. 5 וואָרעם הנה, מלכים האָבּן זיך יעד, זיי זײַנען עבר יחדּו. 6 ווי זיי האָבּן ראה, אַזוי האָבּן זיי תמה, נבהל [בהל] האָבּן זיי נחפז [חפז]. 7 אַ רְעָדָה האָט זיי אחז דאָרטן, אַ חיל ווי אַ יוֹלֵדָה. 8 מיט אַ מזרח-ווינט האָסטו שבר די אֳנִיּוֹת פוּן תַרְשִיש. 9 ווי מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] אַזוי האָבּן מיר ראה, אין דער עִיר ה' צבָאות, אין דער עִיר אלוקינו; אלוקים זאָל זי כון עד עולם. סֶלָה. 01 מיר האָבּן דמה, אלוקים, אָן דײַן חֶסֶד, אין דער מיט פוּן דײַן הֵיכַל. 11 אַזוי ווי דײַן שֵם, אלוקים, אַזוי איז דײַן תהלה בּיז די עקן פוּן אֶרֶץ; מלא מיט צֶדֶק איז דײַן ימין. 21 זאָל זיך שׂמח הַר צִיון, זאָלן גיל זײַן די טעכטערשטעט פוּן יהודה, פוּן וועגן דײַנע משפטים. 31 סבב צִיון, אוּן נקף זי, ציילט איבּער אירע מגדלים. 41 שית לֵב אויף אירע חֵיל, פסג אירע ארמוֹן; כדי איר זאָלט ספר דעם דור אחרוֹן, 51 אַז דאָס איז אֱלֹקִים אֱלֹקֵינוּ, לְעֹלָם וָעֶד; ער וועט אונדז נהג בּיז אייבּיקייט.
 
תהלים94
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן בְּנֵי-קֹרַח; מזמור. 2 שמע! דאָס צו, כּל העמים, אזן, כּל יושבי חֶלֶד, 3 סײַ אַזוי בני אדם, סײַ בני איש, עָשִיר אוּן אביון יחד. 4 מײַן פֶּה וועט דבר חכמה, אוּן די הגוּת פוּן מײַן לֵב וועט זײַן תְּבוּנָה. 5 איך וועל נטה צו אַ מָשָל מײַן אֹזֶן, איך וועל פתח מיט אַ כִּנּוֹר מײַן חִידָה. 6 לָמָּה זאָל איך ירא האָבּן אין די יְמֵי רָע, ווען די עָוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ] פוּן מײַנע עָקֵב מיך סבב? 7 די וואָס בּטח זיך אויף זייער חיל, אוּן מיט זייער עשירות רב הלל זיי זיך. 8 אבער נישט פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] אַן אָח קען אַן איש פדה (אויסקויפן), נישט נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו אלוקים אַ כֹּפֶר [אויך זען אנדערן ווארט "כִּפֶּר", ויקרא 11:71; די גְאוּלִים זענען אוּמזיסט, פאַר " יִצְדַּק עִם ה' " צוּליב די פְּדוּת פוּן דער אויסלייזוּנג פוּן רבי מלך המשיח, זען ישעיה 11:35] פאַר זיך; 9 ווײַל יקר איז דער פִּדְיוֹן פאַר זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], און איז קיינמאָל גענוג [זען כיפא א 81:1 https://www.afii.org/afii.pdf p.426, p.1016 ], 01 אַז מע זאָל חיה עוֹד לְנֶצָח, אַז מע זאָל נישט ראה שחת [זען תהלים 01:61; זען אַז בני אדם בּלבד לא יכול להשפיע גאולה; דעריבּער דאָ קומען די זון פון דער אויבּערשטער,
זען "עִמָּנוּ אֵ-ל" ישעיה 41:7;
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
]. 11 וואָרעם מע ראה אַז חכמים מות, אַזוי ווי דער כְּסִיל אוּן דער בער אבד [זען יוחנן 61:3], אוּן זיי עזב צו אנדערע זייער חיל. 21 זיי טראכטן בּײַ זיך, זייערע בּתּים זײַנען לְעוֹלָם, זייערע משכּנוֹת [משכן] אויף דָור-דורות; זיי קרא אדמות אויף זייערע שמוֹת. 31 אָבּער אָדָם אין יקר נישט לון, ער איז געגליכן צו בהמות וואָס ווערן דמה. 41 דאָס איז דער דֶּרֶךְ פוּן די וואָס זײַנען כֵּסֶל בטוח בּײַ זיך, אוּן פוּן זייערע נאָכגייער וואָס רצה פוּן זייערע פֶּה. סֶלָה. 51 ווי צֹאן זיי זענען שתת פאַר שאוֹל; מָוֶת איז זייער רֹעֶה; די ישרים וועט רדה איבער זיי אין בֹקֶר און זייער צִיר וועט בלה אין שאוֹל פון זְבֻל לוֹ. 61 אָבּער אלוקים וועט פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן דער יָד פוּן שְאוֹל, וואָרעם ער וועט מיך לקח. סֶלָה. 71 זאָלסט נישט ירא האָבּן אַז עמעצער ווערט אַן עוֹשר, אַז די כּבוֹד פוּן זײַן בּית ווערט רבה, 81 וואָרעם בּײַ זײַן מות [זען "מות" ישעיה 9:35] וועט ער גאָרנישט לקח, זײַן כּבוֹד וועט נישט ירד נאָך אים. 91 הגם זײַן נפש יברך זײַן חיּים, און מע קען ידה איר ווען איר יטב. 02 זי וועט בוא צו דעם דור פוּן זײַנע אבות, וואָס וועלן עַד נֵצַח נישט ראה אוֹר. 12 אָדָם אין יקר וואָס פאַרשטייט נישט, איז געגליכן צו בהמות וואָס ווערן דמה.
 
תהלים05
1 מזמור פוּן אָסָפן. אֵ-ל אלוקים, ה', האָט דבר אוּן קרא אֶרֶץ, פוּן מזרח שֶמֶש בּיז זיין מבוֹא. 2 פוּן צִיון, מִכְלַל יָפֶר, האָט אלוקים הוֹפִיעַ [יפע]. 3 אלוקינו בוא, אוּן ער חרש נישט, אים פאַרויס אכל אֵש, אוּן אַרום אים שׂער מאֹד. 4 ער קרא צו די הימלען פוּן אויבן, אוּן צו הָאָרֶץ, כדי צו דין זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: 5 אסף מיר אַיין מײַנע חסידים, די וואָס כרת מײַן בְּרִית על זבח. 6 אוּן די הימלען נגד זײַן צֶדֶק, וואָרעם אלוקים, ער איז שֹׁפֵט. סֶלָה. 7 שמע עַמִּי, אוּן איך וועל דבר ישׂראל, אוּן איך וועל אויף דיך העיד [עוד]: אלוקים אֱלֹקֶיךָ בין איך. 8 נישט אום דײַנע זבח וועל איך דיך יכח; דײַנע עוֹלָה זײַנען דאָך תמיד פאַר מיר. 9 איך וויל נישט לקח פוּן דײַן בּית קיין פָּר, פוּן דײַנע שטאַלן קיין עתוד. 01 וואָרעם מײַן איז כּל חיה פוּן וואַלד, די בהמות אויף 0001 הר. 11 איך ידע כּל עוֹף פוּן די הָרִים, אוּן די זיז פוּן שָׂדֶה איז בּײַ מיר. 21 אַז איך זאָל רעב זײַן, וועל איך דיר נישט אמר, וואָרעם מײַן איז די תֵבֵל אוּן איר מְלֹא. 31 צי אכל איך דאָס בְּשַׂר פוּן אָקסן? אָדער דאָס דָּם פוּן עתוד טו איך שתה? 41 זבח צו אלוקים אַ תוֹדָה, אוּן שלם דעם אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ] דײַנע נדרים. 51 אוּן קרא מיך אין יוֹם צָרָה, וועל איך דיך חלץ, אוּן דוּ וועסט מיך כבד. 61 אוּן צום רָשע האָט אלוקים אמר: מַה איר ספר מיין חֻקִּים? אָדער נשׂא [זען "נשׂא" ישעיה 4:35] מיין ברית אויף דײַן פֶּה? 71 אַז דוּ האָסט שׂנא מוּסר [זען "מוּסר" ישעיה 5:35], אוּן האָסט שלך [זען "שלך" זכריה 31:11] מײַנע דברים הינטער דיר. 81 אַז דוּ האָסט ראה אַ גנב, האָסטו זיך רצה מיט אים, אוּן מיט נוֹאפים איז געווען דײַן חלק. 91 דײַן פֶּה האָסטו שלח צו הָרָע, אוּן דײַן לשוֹן הצמיד [צמד] מרמה [זען "מרמה" ישעיה 9:35]. 02 זיצסטו, באַרעדסטו אַחִיךָ, בֶּן אִמֶּךָ נתן דֳּפי. 12 דאָס האָסטו עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] אוּן איך האָבּ געזאָלט חשה? האָסטו דמה, זײַן ווי דוּ וועל איך זײַן; וועל איך דיך יכח, אוּן דיר ערך פאַר דײַנע אויגן. 22 מערקט דאָס נָא, איר וואָס שכח א-לוֹהּ, כדי איך זאָל נישט טרף, אוּן קיינער וועט נישט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן. 32 דער וואָס זבח תוֹדָה כבד מיך, און שׂים דֶּרֶךְ, אים וועל איך ווײַזן די יֵשַע אלוקים.
 
תהלים15
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן, 2 ווען נתן הנביא איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו אים, נאָכדעם ווי ער איז בוא אין בַּת-שֶבען [זען שמואל ב 2:11]. 3 חנן מיך, אלוקים, לויט דײַן חֶסֶד, לויט דײַן רב רחמים מָחָה מײַנע פְּשָעִים [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ]. 4 רבה כבס פון אַלע מײַן עָוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], אוּן פוּן מײַן חטאה טוּ מיך טהר. 5 וואָרעם איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] מײַנע פְּשָעִים [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ], אוּן מײַן חטאת איז מיר תמיד נגד. 6 צו דיר לבד [בד] האָבּ איך חטא, אוּן וואָס איז הָרַע אין דײַנע אויגן האָבּ איך עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35]; לְמַעַן בּיסטוּ צדק אין דײַן דבר בּיסטוּ זכה אין דײַן שפט. 7 הֵן, אין עָוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ] בין איך חול געוואָרן, אוּן אין חטא האָט מיך אִמִּי יָחַם [זען אפס' 3:2; זען אונדזער טבע מושחת...ירשתם את הטבע פון חטא קדמון מאביכם הראשון; אנחנו נמכרו תחת חטא קדמון אין אָדָם מיט נויט פון אדם חדש פון אפס' 42:4 און משיח (יוחנן 21:1) מקבל און נויט פון גאולה און התחדשות און הִתְהַפֵּךְ רוחני (מתי 3:81); זען https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=xaR7Ab6Qj68
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=MUNfvOabRgc
https://www.youtube.com/watch?v=VzOtRDFPTh8 בראשית 12:8; תהלים 4:85; איוב 4:41; יוחנן 6:3 ]. 8 הֵן אמת בּאַגערסטוּ [חפץ] דאָך אין די טֻחוֹת, טאָ לערן מיך חכמה וווּ עס איז סָתַם. 9 זאָלסט מיך אַוועקנעם זינד מיט אֵזוב [זען שמות 22:21], אַז איך זאָל טהר ווערן, זאָלסט מיך כבס, בּיז ווײַסער פוּן שניי זאָל איך ווערן. 01 זאָלסט מיך השמיע [שמע] שׂשׂוֹן אוּן שָׂמחה; זאָלן גיל ווערן די עצמות וואָס דוּ האָסט דכה [זען "דכה" ישעיה 5:35]. 11 סֵתֶר דײַן פנים פוּן מײַנע חַטָּאִים, אוּן אַלע מײַנע עֲוֹנוֹת מחה. 21 אַ לֵב טהר ברא אין מיר [זען קור"ב 71:5], אלוקים, אוּן אַ רוּחַ נָכוֹן חַדֵּש קֶרֶב מיר [זען יוחנן 6:3; התג' 02:3; רומ' 31:8]. 31 זאָלסט מיך נישט שלך פוּן דײַן פנים, אוּן דײַן רוּחַ קדש זאָלסטו נישט לקח פוּן מיר [זען לוקס 31:8; יהודים 6-4:6; 63:01; תסל"ב 3:2; פיל' 21:2; כיפא ב 01:1]. 41 שוב מיר אום די שׂשׂוֹן פוּן דײַן ישע, אוּן אַ רוּחַ נדיבה [זען ירמיה 23:13; יוחנן 6:3;
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8 ] זאָלסטו מיר סמך. 51 דעמאָלט איך וועל למד פְּשָעִים [זען ישעיה 8,5:35 פּשָעֵנוּ, פּשע עַמִּי] דײַנע דרך, אוּן חַטָּאִים וועלן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו דיר. 61 זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן דָּמִים אלוקים, דוּ אלוקי תשוּעתי; זאָל מײַן לשוֹן רנן דײַן צדקה. 71 אֲדֹנָי, מײַנע ליפן זאָלסטו פתח, אוּן זאָל מײַן פֶּה נגד דײַן תהלה. 81 וואָרעם דו חפץ נישט אין זבח אַז איך זאָל נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2], אַן עוֹלָה דו רצה נישט. 91 די זבח פוּן אלוקים זײַנען אַ רוּחַ שבר, אַ לֵב שבר אוּן דכה [זען "דכה" ישעיה 5:35], אלוקים, פאַראַכטסטוּ נישט [זען קור"ב 11-01:7]. 02 יטב אין דײַן רָצוֹן צִיון, בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] זאָלסטו די חומות פוּן ירושלים. 12 דעמאָלט וועסטו חפץ זבח זבחי צדק, עוֹלָה אוּן כָּלִיל; דעמאָלט וועט מען עלה פרים אויף דײַן מזבח.
 
תהלים25
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; אַ משׂכּיל פוּן דָוִדן, 2 ווען דוֹאֵג דער אַדוֹמי איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָט נגד שָאולן, אוּן אים אמר: דוד איז בוא אין אַחימֶלֶכס בּית. 3 וואָס הלל זיך מיט רָעָה, דוּ גִבּוֹר? דער חֶסֶד פוּן אֵ-ל איז כּל היוֹם. 4 הַוָּה חשב דײַן לשוֹן, ווי אַ שאַרפער תַעַר וואָס עשׂה [זען "עשׂה" ישעיה 9:35] רְמִיָּה. 5 האָסט אהב רָע מער ווי טוֹב, שֶקֶר איידער דבר צֶדֶק. סֶלָה. 6 האָסט אהב כּל דִּבְרֵי בֶלַע, דוּ לשוֹן פוּן מרמה [זען "מרמה" ישעיה 9:35]. 7 וועט אויך אֵ-ל דיך נתץ לְנֶצַח, דיך חתה אוּן נסח פוּן אֹהֶל, אוּן דיך שָרַש פוּן אֶרֶץ חיּים [זען ישעיה 8:35]. סֶלָה. 8 אוּן די צדיקים [זען ישעיה 11:35] וועלן ראה אוּן וועלן ירא, אוּן זיי וועלן שׂחק איבּער אים: 9 היה דער גבר וואָס האָט נישט געמאַכט אלוקים פאַר זײַן מָעוֹז, אוּן האָט זיך בּטח אויף זײַן רֹב עשירות; וואָס איז עזז געווען אין זײַן הַוָּה. 01 אָבּער איך בין ווי אַ זַיִת רַעֲנָן אין בּית אלוקים, איך בטח מיך אויף חֶסֶד אלוקים עוֹלָם וָעֶד. 11 איך וועל לְעֹלָם דיר ידה, וואָס דוּ האָסט זיך עשׂה [זען "עשׂה" ישעיה 9:35], אוּן איך וועל קוה צו דײַן שֵם ווײַל ער איז טוֹב, נגד פאַר דײַנע חסידים.
 
תהלים35
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; אויף מַחלַת; אַ משׂכּיל פוּן דָוִדן. 2 דער נָבָל אמר אין זײַן לֵב: נישטא קיין אלוקים! שחת זײַנען זיי, אוּן עָוֶל תעב זיי; קיינער עשׂה נישט קיין טוֹב. 3 אלוקים האָט פוּן שָמַיִם שקף אויף די בּני אדם, צו ראה אויב פאַראַן אַ פאַרשטאַנדיקער וואָס דרש אלוקים. 4 איטלעכער איז סוג, יחדו זײַנען זיי נאלח [אלח], קיינער עשׂה נישט קיין טוֹב, אֵין גַּם אֶחָד. 5 פאַרוואָר, לֹא ידע וועלן די פֹעֲלֵי אָוֶן, די וואָס אכל עַמִּי ווי מע אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] לֶחֶם, די וואָס קרא נישט אלוקים. 6 פחד זיי דאָרט פחד, וווּ קיין פחד איז נישט געווען, וואָרעם אלוקים האָט פזר די עצמות פוּן חֹנָךְ [חנה]; האָסט זיי געמאַכט צו בוש, ווײַל אלוקים האָט זיי מאס. 7 ווען נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7] פוּן צִיון די ישוּעָה פוּן ישׂראל? ווען אלוקים שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אום די שְבוּת פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], וועט גיל זײַן יעקב, וועט זיך שׂמח ישׂראל.
 
תהלים45
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, מיט נגינה; משׂכּיל פוּן דָוִדן, 2 ווען די זיפים זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָבּן אמר צו שָאולן: פאַרוואָר, דוד סֵתֶר זיך בּײַ אונדז. 3 אלוקים, מיט דײַן שֵם טוּ מיך ישע, אוּן מיט דײַן גבורה זאָלסטו זיך דין פאַר מיר. 4 אלוקים, שמע צו מײַן תפילה [זען https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ], אזן די אֵמֶר פוּן מײַן פֶּה. 5 וואָרעם זָרִים זײַנען קום אויף מיר, אוּן עָרִיץ בקש מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35]; זיי שׂים נישט אלוקים אַנטקעגן זיך. סֶלָה. 6 הנה, אלוקים איז מיר אַן עֹזֵר, אֲדֹנָי [זען תהלים 1:011] איז סמך [זען מַה"ש 32:41] פוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 7 זאָל ער שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] דאָס רָע אויף מײַנע שוֹרֵר; אין דײַן אמת הצמית [צמת] זיי. 8 מיט נדבה וועל איך זבח צו דיר, וועל ידה דײַן שֵם, ה', וואָרעם ער איז טוֹב. 9 וואָרעם פוּן כּל צרה האָט ער מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען, אוּן מײַן אויג האָט זיך ראה אויף מײַנע פײַנט.
 
תהלים55
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, מיט נגִינָה; משׂכּיל פוּן דָוִדן. 2 אזן, אלוקים, מײַן תפילה, אוּן זאָלסט זיך נישט עלם מײַן תְחִנָּה. 3 קשב צו מיר, אוּן ענה מיר; איך הריד [רוד] אין מײַן שִׂיחַ, אוּן איך הום, 4 פוּן דעם קוֹל פוּן דעם פײַנט, פוּן וועגן דער עָקָה פוּן דעם רָשע; וואָרעם זיי ברענגען אויף מיר אָוֶן, אוּן מיט אַף טוּען זיי מיך שׂטם. 5 מײַן לֵב חול [זען תהלים 7:15] אין מיר, אוּן אֵימָה מָוֶת זײַנען נפל אויף מיר. 6 ירא אוּן רַעַד [זעל פיל' 21:2] בוא אויף מיר, אוּן פַּלָּצוּת האָט מיך כסה. 7 אוּן איך אמר: ווער נתן מיר אֵבֶר ווי אַ יוֹנָה, איך וואָלט עוף אוּן שכן [זען יוחנן 41:1]. 8 הנה וואָלט איך נדד רחק, איך וואָלט לון אין דער מדבר. סֶלָה. 9 איך וואָלט מיר חוש צו אַן מִפְלָט פוּן רוּחַ סֹעָה, פונעם סַעַר. 01 בִּלַּע, אֲדֹנָי, פלג זייער לשוֹן, וואָרעם איך האָבּ ראה חָמָס [זען ישעיה 9:35] אוּן ריב אין עִיר. 11 יוֹמָם וָלַיְלָה סבב זיי זי אַרום אויף אירע חומות, אוּן אָוֶן אוּן עָמָל איז אין איר מיט. 21 הַוָּה זײַנען אין איר מיט, אוּן פוּן איר רחֹבות זיך נישט מוֹש תֹּךְ אוּן מרמה [זען ישעיה 9:35]. 31 וואָרעם נישט אַ פײַנט טוּט מיך חרף [זען מתי 12:62] דאָס וואָלט איך נשׂא; נישט מײַן שונא האָט זיך גדל איבּער מיר פוּן אים וואָלט איך מיך סֵתֶר; 41 נאָר דוּ, אֱנוֹש ווי עֵרֶךְ, מײַן אַלּוּף אוּן מײַן בּאקענטער, 51 וואָס יחדו פלעגן מיר המתיק [מתק] זיך סוֹד, הלך אין בּית אלוקים מיט רֶגֶש. 61 זאָל ער נשׂא מות [זען "מות" ישעיה 9:35] אויף זיי, זאָלן זיי ירד חיּים אין שְאוֹל! וואָרעם רָעָה איז אין זייער מָגוֹר, צווישן זיי. 71 איך וועל קרא צו אלוקים, אוּן ה' וועט מיך ישע. 81 עֶרֶב אוּן בֹקֶר אוּן צהרים וועל איך שׂיח אוּן וועל המה, אוּן ער השמיע [שמע] מײַן קוֹל. 91 ער פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] בשלום מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פון קְרָב קעגן מיר, הגם זיי זײַנען רבּים קעגן מיר. 02 אֵ-ל וועט שמע אוּן וועט זיי ענה, דער וואָס ישב קֶדֶם [זען מיכה 1:5]. סֶלָה. וואָרעם נישטא קיין חֲלִיפָה בּײַ זיי, אוּן זיי האָבּן נישט ירא פאַר אלוקים. 12 ער שלח זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אויף די וואָס זײַנען אין שלום מיט אים; ער חלל זײַן בְּרִית. 22 גלאַט זײַנען די מַחֲמָאֹת פוּן זײַן פֶּה, אוּן זײַן לֵב איז קְרָב; רכךְ פוּן שֶמֶן זײַנען זײַנע דברים, אָבּער זיי זײַנען שווערדן בּלויזע. 32 שלך אויף ה' דײַן יְהָב, אוּן ער וועט דיך כול; ער וועט לְעוֹלָם נישט לאָזן מוט דעם צדיק [זען ישעיה 11:35]. 42 אָבּער דוּ אלוקים וועסט זיי ירד אין בְּאֵר-שחת, די אַנְשֵי דמים אוּן מרמה [זען ישעיה 9:35] וועלן נישט חצה זייערע ימים; אוּן איך וועל מיך בּטח אויף דיר.
 
תהלים65
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף יוֹנה פון אֵלֶם רחוֹקים; פוּן דָוִדן אַ מִכתָם, ווען די פלִשתים האָבּן אים אחז אין גַת. 2 חנן מיך, אלוקים, וואָרעם שאף וויל מיך אֱנוֹש; לחם כּל הַיוֹם ער מיך לחץ. 3 שאף ווילן מיך מײַנע שוֹרֵר כּל הַיוֹם, יאָ רבּים, דוּ מרוֹם, לחם אויף מיר. 4 דעם יוֹם וואָס איך האָבּ ירא, בטח איך מיך אויף דיר. 5 אויף אלוקים וואָס זײַן דבר טוּ איך הלל [זען משלי 03:8; 4:03; תהלים 6:33; יוחנן 41,1:1
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], אויף אלוקים האָבּ איך מיך בּטח, איך האָבּ נישט קיין ירא; וואָס קען בָּשָׂר מיר עשׂה? 6 כּל הַיוֹם עצב זיי מײַנע דברים, אַלע זייערע מחשבות זײַנען צו רע אויף מיר. 7 זיי גור, זיי צפן, זיי זײַן שומר איבּער מײַנע עָקֵב, אַזוי ווי זיי קוה אויף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 8 עַל אָוֶן פלט זיי? אין אַף די עמים הוֹרֵד [ירד], אָ אלוקים. 9 האָסט ספר מײַן נוֹד, שׂים מײַן דִמְעָה אין דײַן נֹאד; פאַרוואָר, זיי זײַנען אין דײַן סִפְרָה. 01 דעמאָלט וועלן מײַנע פײַנט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אַהינטער אין דעם יוֹם וואָס איך וועל קרא; דאָס ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] איך אַז אלוֹקים איז פאַר מיר. 11 אויף אלוקים וואָס [זײַן] דבר איך הלל, אויף ה' וואָס [זײַן] דבר איך הלל [זען משלי 03:8; 4:03; תהלים 6:33; יוחנן 41,1:1 https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], 21 אויף אלוקים האָבּ איך מיך בּטח, איך האָבּ נישט קיין ירא; וואָס קען אָדָם מיר עשׂה? 31 דיין נדרים זענען אויף מיר, אָ אלוקים; איך וועל שלם תוֹדָה צו דיר; 41 וואָרעם האָסט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35], פאַרוואָר, מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] פוּן דְחִי, כדי צו הלך פאַר אלוקים אין דעם אוֹר החיּים.
 
תהלים75
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; צו תשחֵת; פוּן דָוִדן אַ מִכתָם, ווען ער איז פאַר שָאולן אין דער מְעָרָה. 2 חנן מיך, אלוקים, חנן מיך, וואָרעם אין דיר האָט זיך חסה מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן אין צל פוּן דײַנע כּנפים [כנף] וועל איך מיך חסה בּיז די הַוָּה וועלן עבר. 3 איך וועל קרא צו אלוקים דעם אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ], צו אֵ-ל וואָס גָמַר פאַר מיר. 4 ער שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] פוּן שָמַיִם, אוּן מיך ישע, ער חרף דער וואָס מיך שאף, סֶלָה; אלוקים שלח זײַן חֶסֶד אוּן זײַן אמת. 5 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] איז צווישן לייבּן, איך שכב צווישן בּני אדם לֹהטים [להט]; זייערע ציין זײַנען חנית אוּן חצּים [חץ], אוּן זייער לשוֹן אַ חֶרֶב חַד. 6 רום! דיך איבּער די הימלען, אלוקים, איבּער דער כּל הָאָרֶץ זאָל זײַן דײַן כבוד. 7 אַ רֶשֶת האָבּן זיי כון פאַר מײַנע פעם, מע האָט כפף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; זיי האָבּן כרה [זען תהלים 71:22] פאַר מיר אַ שִיחָה, זײַנען זיי אַליין נפל אין איר. סֶלָה. 8 נכון [כון] איז מײַן לֵב, אלוקים, נכון [כון] איז מײַן לֵב, איך וועל שיר אוּן זמר. 9 עור דיך, מײַן כבוד, עור דיך, נֵּבֶל אוּן כִּנּוֹר; לאָמיך עור דעם שָחָר. 01 איך וועל דיך ידה צווישן די עַמַּים, אֲדֹנָי, איך וועל דיך זמר צווישן די אוּמות. 11 וואָרעם גָדוֹל בּיז די הימלען איז דײַן חֶסֶד, אוּן בּיז די שַחַק דײַן אמת. 21 רום! דיך איבּער די הימלען, ה', איבּער כּל הָאָרֶץ זאָל זײַן דײַן כבוד.
 
תהלים85
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; אַל תַּשְחֵת; פוּן דָוִדן אַ מִכתָם. 2 דבר איר צֶדֶק מיט אֵלֶם ווען תשפטוּ [שפט] מֵישָרִים צווישן בְּנֵי אדם? 3 יאָ, אין לֵב פעל איר עַוְלָה, אויף הָאָרֶץ פלס איר דורך חמס [זען ישעיה 9:35] פוּן אײַערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 4 די רשָעים זײַנען זור פוּן רחם [זען תהלים 7:15] אָן, פון בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1] אָן תָּעוּ [תעה, זען ישעיה 6:35] די דֹבְרֵי כָזָב. 5 אַ חמה איז בּײַ זיי דמוּת ווי חמה פוּן אַ נָחָש [זען בראשית 51:3]; ווי דער פֶּתֶן חֵרֵש וואָס אטם זײַן אֹזֶן, 6 וואָס שמע נישט צו דעם קוֹל פוּן מלחשים [לחש], פוּן דעם הוֹבֵר [חבר] פון חברים מְחֻכָּם. 7 אלוקים הרס זייערע ציין אין זייער פֶּה, די מלתעות פוּן די כְּפיר נתץ, ה'. 8 זאָלן זיי מאס ווי מַיִם וואָס הלך זיך; דרך ער זײַנע חצּים [חץ], זאָלן זיי ווי מלל ווערן. 9 ווי אַ שַבְּלוּל תֶּמֶס זאָל ער הלך, ווי אַ נֵפֶל פון אן אֶשֶת וואָס האָבּן די שֶמֶש נישט חזה. 01 איידער אײַערע סיר וועלן דערשפּירן די אָטָד, זאָל ער עס שׂער, דאָס חַי ווי דאָס חָרוֹן. 11 דער צדיק [זען ישעיה 11:35] וועט זיך שׂמח, אַז ער חזה נקמה, זײַנע פַעַם וועט ער רחץ אין דָּם פוּן דעם רָשע. 21 אוּן אָדָם וועלן אמר: יאָ, עס איז דאָ פּרי פאַרן צדיק; יאָ, פאַראַן אלוקים וואָס שפט אויף הָאָרֶץ.
 
תהלים95
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; צו תַשחֵת; פוּן דָוִדן אַ מִכתָם, ווען שָאול האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], אוּן מע האָט שמר דאָס בּית, כדי אים צו מות. 2 זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן מײַנע פײַנט, אֱלֹקָי, פוּן די וואָס קום אויף מיר זאָלסטו מיך שׂגב. 3 זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן די וואָס פעל אָוֶן, אוּן פוּן אַנְשֵי דָמִים מיך ישע. 4 וואָרעם הנה, זיי האָבּן ארב אויף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; עס גור זיך די עזים [עַז] אויף מיר; נישט פאַר מײַן פּשע אוּן נישט פאַר מײַן חטא, ה'. 5 אָן אַן עָוֹן פוּן מיר, רוץ זיי אוּן כון זיך; עור זיך מיר קרא, אוּן ראה. 6 דוּ ביסט דאָך ה', אלוקים צבָאות, אֱלֹקָי ישׂראל, קיץ זיך צו פקד כּל הגּוֹיִם; נישט חנן זאָלסטו כּל בֹגדים [בגד] אָוֶן. סֶלָה. 7 עֶרֶב זיי שוב, זיי המה ווי אַ כּלב [זען תהלים 71:22], אוּן סבב זיָך אין עִיר. 8 הנה, זיי נבא מיט זייער פֶּה; חֲרָבוֹת זײַנען אין זייערע ליפן; וואָרעם [זיי אמר]: ווער שמע? 9 אָבּער דוּ ה' טוּסט שׂחק פוּן זיי, טוּסט לעג פוּן כּל הגּוֹיִם. 01 שמר זײַן עֹז [אדון] איך אויף דיר; וואָרעם אלוקים איז מײַן מִשְׂגַב. 11 אלוקים פוּן מײַן חֶסֶד וועט מיר קדם, אלוקים וועט מיך לאָזן ראה אויף מײַנע שֹׁרר. 21 נישט הרגען זאָלסטו זיי, כדי עַמִּי זאָל נישט שכח; נוע זיי מיט דײַן חיל, אוּן ירד זיי, אֲדֹנָי אונדזער מָגֵן. 31 פאַר דער חַטָּאת פוּן זייער פֶּה, דעם דבר פוּן זייערע ליפן, זאָלן זיי לכד ווערן אין זייער גָאוֹן, אוּן פאַר די אָלָה אוּן פאַר די כַּחַש וואָס זיי ספר. 41 כלה אין חֵמָה, כלה אַז זיי זאָלן מער נישט זײַן, אוּן זאָל מען ידע אַז אלוקים משל אין יעקב, בּיז די עקן פוּן הָאָרֶץ. סֶלָה. 51 יאָ, עֶרֶב שוב זיי ווידער, זיי המה ווי אַ כּלב [זען תהלים 71:22], אוּן סבב זיך אין עִיר. 61 זיי נוע צו אכל, אוּן לון ווען זיי ווערן נישט שׂבע [זען ישעיה 11:35]. 71 אָבּער איך וועל שיר דײַן עֹז, אוּן וועל רנן אין בֹּקֶר דײַן חֶסֶד. וואָרעם דוּ ביסט מיר געווען אַ מִשְׂגָּב, אוּן אַ מָנוֹס אין יוֹם פון מײַן צרר. 81 מײַן עֹז, צו דיר וועל איך זמר, וואָרעם אלוקים איז מײַן מִשְׂגָב, אלוקי חסדי.
 
תהלים06
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; צו שוּשַן-עדוּת; אַ מִכתָם פוּן דָוִדן פאַר אַ לערנונג, 2 ווען ער האָט נצה [הצה] מיט ארם-נהרים אוּן ארם-צוֹבה, אוּן יוֹאָב האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31], אוּן האָט נכה פוּן אדום אין גֵּיא פוּן מֶלַח 000,21. 3 אלוקים, האָסט אונדז זנח, האָסט אונדז פרץ; האָסט אנף אויף אונדז, זאָלסטו אונדז ווידער שוב. 4 האָסט רעש אֶרֶץ, האָסט זי פצם; רפא אירע שֶבֶר, וואָרעם זי מוט זיך. 5 האָסט געמאכט ראה דײַן עם קָשֶה, האָסט אונדז השקיה [שקה] ווײַן פוּן תַּרְעֵלָה. 6 נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דײַנע ירא-שמים אַ נֵס, זיך להתנוסס [נסס] פאַרן קשט (אמת). סֶלָה. 7 כדי דײַנע יָדִיד זאָלן נחלץ [חלץ] ווערן, ישע מיט דײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011], אוּן ענה מיר. 8 אלוקים האָט דבר אין זײַן קָדוֹש, אַז איך וועל עלז ווערן; איך וועל חלק [זען "חלק" ישעיה 21:35] שכם, אוּן דעם עֵמֶק סוּכות וועל איך מדד. 9 מײַן איז גִלעָד, אוּן מײַן איז מנשה, אוּן אפרַיִם איז דער מָעוֹז פוּן מײַן קאָפּ; יהודה איז מײַן מְחֹקֵק [זען בראשית 01:94; ישעיה 4:24]. 01 מואָב איז מײַן סִיר; אויף אדום שלך איך מײַן נעל; איבּער מיר, פלֶשֶת, איך התרועע [רוע]. 11 ווער יבל מיך צו דער עִיר מָצוֹר? ווער נחה מיך קיין אדום? 21 פאַרוואָר, דוּ, אלוקים, האָסט אונדז זנח, אוּן נישט יצא, אלוקים, מיט אוּנדזערע צבאות. 31 יהב אונדז עזרה קעגן דעם פײַנט, וואָרעם איז די תְּשוּעה פוּן אדם. 41 מיט אלוקים וועלן מיר עשׂה חיל, אוּן ער וועט בוס אוּנדזערע פײַנט.
 
תהלים16
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף נגינה; פוּן דָוִדן. 2 שמע, אלוקים, מײַן רִנָּה, הִקְשִיב [קשב] מײַן תפילה. 3 פוּן קָצָה פוּן הָאָרֶץ קרא איך צו דיר, ווען מײַן לֵב עטף; אויף דעם צוּר וואָס איז צו הויך פאַר מיר, זאָלסטו מיך הנחה [נחה]. 4 וואָרעם דוּ ביסט מיר געווען אַ מַחְסֶה, אַ מגדּל פוּן עֹז אַקעגן דעם פײַנט. 5 איך וועל גור אין דײַן אֹהֶל עוֹלָמִים. איך וועל מיך חסה אין דער סֵתֶר פוּן דײַנע כּנפים [כנף]. סֶלָה. 6 וואָרעם דוּ, אלוקים, האָסט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81] צו מײַנע נדרים; האָסט נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די יְרֻשָה פוּן די וואָס ירא דײַן שֵם. 7 יָמִים צו די יָמִים דעם מלך זאָלסטו יסף, זײַנע שנות זאָלן זײַן ווי דָור וָדָור. 8 ישב זאָל ער עוֹלָם פאַר אלוקים; חֶסֶד אוּן אמת מִנָּה! זיי זאָלן אים נצר. 9 אַזוי וועל איך זמר דײַן שֵם אויף אייבּיק, ווען איך שלם מײַנע נדרים טאָגטעגלעך.
 
תהלים26
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, צו ידותון; מזמור פוּן דָוִדן. 2 צו אלוקים אַליין דּוּמִיָּה מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], פוּן אים איז מײַן ישועה. 3 ער אַליין איז מײַן צוּר אוּן מײַן ישועה, מײַן מִשְׂגַב, איך זאָל זיך נישט נמוט [מוט] רבּה. 4 עַד אָנָה וועט איר הות אויף אַן איש? איר אַלע רצח ווי אַ קִיר נטה, ווי אַ גָדֵר דחה. 5 רַק זיי יעץ זיך פוּן זײַן שְׂאֵת אים הִדִּיחַ [נדח]; זיי האָבּן רצה פוּן כָזָב; מיט זייער פֶּה ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] זיי, אוּן אין זיך קלל [דברים 32:12; גלט' 31:3; דברים 62:72; יוחנן 13:91] זיי. סֶלָה. 6 נאָר צו אלוקים, מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], דמם! וואָרעם פוּן אים איז מײַן תִּקְוָה. 7 נאָר ער איז מײַן צוּר אוּן מײַן ישועה, מײַן מִשְׂגַּב, איך זאָל זיך נישט נמוט [מוט]. 8 בּײַ אלוקים איז מײַן יֵשַע אוּן מײַן כבוד; דער צוּר פוּן מײַן עֹז, מײַן מַחְסֶה איז אין אלוקים. 9 בּטח אײַך אויף אים אין כּל עֵת, איר עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], שפך פאַר אים לבבכם; אלוקים איז אונדז מַחְסֶה. סֶלָה. 01 בּלויז הֶבֶל זײַנען די בּני אדם, די בני איש כָּזָב; ווען מע זאָל אויף אַ מֹאזְנַיִם עלה, זײַנען זיי יחד הֶבֶל אחד. 11 איר זאָלט אײַך נישט בּטח אויף עֹשֶק, אוּן נישט הבל אויף גָּזֵל זאָלט איר אײַך. אַז דער חיל נוב, זאָלט איר נישט שית לֵב. 21 אחת האָט אלוקים דבר, שתים האָבּ איך דאָס שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] אַז עֹז איז בּײַ אלוקים. 31 אוּן בּײַ דיר, אֲדֹנָי, איז חֶסֶד, וואָרעם דוּ שלם איטלעכן לויט זײַנע מעשׂים [זען טימ"ב 41:4].
 
תהלים36
 
1 מזמור פוּן דָוִדן, ווען ער איז געווען אין דער מדבר פוּן יהודה. 2 אלוקים, דוּ ביסט אֵ-לִי, דיך שחר איך; נאָך דיר צמא מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], צו דיר כמה מײַן בשׂר [זען תהלים 9:61], אין אַן אֶרֶץ צִיָּה, אוּן אַן עָיֵּף אָן מַיִם. 3 אַזוי האָבּ איך חזה אויף דיר, אין מִקְדָּש צו ראה דײַן עֹז אוּן דײַן כבוד. 4 וואָרעם דײַן חֶסֶד איז בעסער פוּן חיּים; מײַנע ליפן וועלן דיך שבח. 5 אַזוי וועל איך דיך ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] דורך חַיָּי; אין דײַן שֵם וועל איך נשׂא מײַנע כַּף. 6 ווי מיט חֵלֶב אוּן דֶּשֶן איז שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן מיט רְנָנוֹת [רְנָנָה] ליפן הלל מײַן פֶּה, 7 אַז איך זכר דיך אויף מײַן יָצוּעַ, אַז איך הגה אָן דיר אין די אַשְמוּרָה. 8 וואָרעם ביסט מיר עֶזְרָה געווען, אוּן אין צל פוּן דײַנע כּנפים [כנף] איך רנן. 9 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] איז דבק נאָך דיר; דײַן ימין [זען "ימין" תהלים 1:011] מיך תמךְ. 01 אוּן די וואָס בקש מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] אויף שוֹאָה, וועלן בוא אין די תַּחְתִּי פוּן הָאָרֶץ. 11 מע וועט זיי הגיר [נגר] אין מאַכט פוּן דער חֶרֶב; דער מְנָת פוּן שועָל וועלן זיי זײַן. 21 אָבּער דער מלך וועט זיך שׂמח מיט אלוקים; הלל וועט זיך איטלעכער וואָס שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיה 01:35] בּײַ אים; וואָרעם נסכר [סכר] ווערן וועט דאָס פֶּה וואָס דבר שֶקֶר.
 
תהלים46
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 שמע צו, אלוקים, מײַן קוֹל אין מײַן שִׂיחַ; פוּן דער פַּחַד פוּן פײַנט זאָלסטו נצר חַיָּי. 3 זאָלסט מיך סֵתֶר פוּן דעם סוֹד פוּן די רעים [רעע], פוּן דעם רִגְשָה פוּן פֹּעֲלֵי אָוֶן; 4 וואָס האָבּן שנן ווי אַ חֶרֶב זייער לשוֹן, דרך זייער חֵצִי ווי אַ דבר מַר, 5 צו יָרָה אין מִסְתָּרִים [מִסְתָּר] דעם תָּם; פִּתאֹם ירה זיי אים, אוּן האָבּן נישט ירא. 6 זיי חזק צו זיי אין דער זאַך רָע; זיי ספר צו טָמַן מוֹקשים; זיי אמר, ווער קען זיי ראה. 7 זיי חפשׂ עוֹלֹת [עָוֶל], זיי האָבּן תמם חֵפֶשׂ מְחֻפשׂ [חפשׂ]; אוּן די קֶרֶב פוּן איש אוּן דאָס לֵב איז עָמֹק. 8 אָבּער אלוקים ירה אויף זיי אַ חֵצִי; פִּתאֹם עס געשעען זייערע מַכָּה [זען "מַכָּה" ישעיה 4:35]. 9 אוּן מע מאַכט זייער לשוֹן אַ מִכְשוֹל פאַר זיי אַליין; התנודד [נדד] ווערן אַלע וואָס ראה זיי. 01 אוּן כּל אָדָם האָבּן ירא, אוּן נגד דאָס פֹּעַל אלוקים, אוּן זײַן מעשׂה שׂכל זיי. 11 דער צדיק שׂמח זיך מיט ה', אוּן חסה זיך אין אים, אוּן עס הלל זיך כּל יִשְרֵי לֵב.
 
תהלים56
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור; פוּן דָוִדן אַ שִיר. 2 אויף דיר, אלוקים, דֻמִיָּה תהלה אין צִיון, אוּן צו דיר ווערן נֶדֶר שלם. 3 דוּ וואָס שמע צו תפילה, צו דיר בוא כּל בָּשָׂר. 4 ווען זאכן פון עֲוֹנֹת זײַנען גָּבַר פאַר מיר פְּשָעֵינוּ, זיי זאָלסט דוּ מאכן כַּפָּרָה [כפר]. 5 אַשְרֵי דעם וואָס דוּ בחר אוּן דערנענטסט [קרב], ער זאָל שכן [זען יוחנן 41:1] אין דײַנע חצרים [חָצֵר]. לאָמיר זיך שׂבע מיט דעם טוֹב פוּן דײַן בּית, מיט דער קָדוֹש פוּן דײַן הֵיכַל. 6 מיט נוֹרָאוֹת ענה אונדז אין צֶדֶק, דוּ אֱלֹקֵי יִשְעֵנוּ, דוּ מבְטָח פוּן אַלע עקן אֶרֶץ, אוּן פוּן ימען רחֹקים; 7 דער וואָס כון די הָרִים מיט זײַן כוח, דער וואָס איז נאזר [אזר] מיט גבורה; 8 דער וואָס שבח די שְאוֹן פוּן די ימען, די שְאוֹן פוּן זייערע גַּל, אוּן דעם הָמוֹן פוּן די לאֹם. 9 די יושבי ווײַטע עקן האָבּן ירא פאַר דײַנע אֹתוֹת [זען "אוֹת" ישעיה 41:7]; די מוֹצאֵי בֹקֶר אוּן עֶרֶב מאַכסטוּ רנן. 01 דו פקד זיך אָן הָאָרֶץ אוּן שוקק זי, מאַכסט זי רַבַּת רײַך, פוּן דעם פֶּלֶג פוּן אלוקים מלא מיט מַיִם; כון זייער דָּגָן, וואָרעם טאָ דו כון; 11 דו רוּה אירע תֶּלֶם, דו נחת אירע גְּדוּד, מאַכסט זי מוגג [מוג] מיט רְבִיבִים, דו ברך איר צמח [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ]. 21 האָסט עטר דאָס שָנָה מיט דײַן טוֹבה, אוּן דײַנע מַעְגָל רעף מיט דֶּשֶן. 31 עס רעף די נְאוֹת פוּן מדבר, אוּן גִיל חגר די גבעות [גבעה]. 41 די כּרים [כּר] לבש זיך מיט צֹאן, אוּן די עקים [עמק] עטף זיך אין בּר; זיי רוע אוּן זיי שיר.
 
תהלים66
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; אַ שיר, אַ מזמור. רוע צו אלוקים, כּל הָאָרֶץ, 2 זמר די כּבוֹד פוּן שמוֹ [זכריה 21-11:6], שׂים כָבוֹד זײַן תהלה. 3 אמר צו אלוקים: ווי נוֹרָא איז דײַן מַעֲשֵׂה! דורך דײַן רֹב עֹז כחש פאַר דיר דײַנע פײַנט. 4 כּל הָאָרֶץ זאָל זיך שחה צו דיר אוּן זמר צו דיר; זיי זאָלן זמר דײַן שֵם. סֶלָה. 5 הלך אוּן ראה די פעלות פוּן אלוקים; ער איז נוֹרָא אין עֲלִילָה פאַר די בּני אדם. 6 ער האָט הפך [זען הפך https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ ] דעם ים אין יבשה, צו רגל זײַנען זיי עבר דעם נָהָר; דעמאָלט האָבּן מיר זיך שׂמח אין אים. 7 ער משל מיט זײַן גבורה עוֹלָם, זײַנע אויגן צפה אויף די גּוֹיִם; זאָלן די סוררים [סרר, זען תהלים 2-1:2] זיך נישט רום. סֶלָה. 8 איר עמים, אֱלֹקֵינוּ, אוּן לאָזט שמע דעם קוֹל פוּן זײַן תהלה; 9 דער וואָס שׂים אונדזער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] אין חיּים, אוּן האָט נישט נתן צו מוט אונדזער רגל. 01 וואָרעם האָסט אונדז בּחן, אלוקים; האָסט אונדז צרף ווי מע צרף כֶּסֶף. 11 האָסט אונדז געבּראכט אין אַ מְצוּדָה, האָסט שׂים אַ מוּעָקָה אויף אוּנדזערע מָתְנַיִם. 21 האָסט געלאָזט רכב אַ אֱנוֹש אויף אונדזער קאָפּ, מיר זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין אֵש אוּן אין מַיִם, אָבּער דוּ האָסט אונדז יצא [זען "יצא" ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] אין רְוָיָה. 31 איך וועל בוא אין דײַן בּית מיט עוֹלוֹת [עוֹלָה], איך וועל דיר שלם מײַנע נדרים, 41 וואָס מײַנע ליפן האָבּן פצה, אוּן מײַן פֶּה האָט דבר אין מײַן צר. 51 מֵחַ עוֹלָה וועל איך דיר עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35], מיט קְטֹרֶת פוּן אֵילִים; איך וועל עשׂה בָּקָר מיט עַתּוּד. סֶלָה. 61 הלך! שמע!, כּל וואָס ירא אלוקים, אוּן איך וועל ספר וואָס ער האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] פאַר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 71 איך האָבּ קרא צו אים מיט מײַן פֶּה, אוּן ער איז געווען רום אויף מײַן לשוֹן. 81 אַז איך וואָלט ראה אָוֶן אין מײַן לֵב, וואָלט נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81] אֲדֹנָי. 91 אָבּער אלוקים האָט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81], ער האָט קשב דעם קוֹל פוּן מײַן תפילה. 02 ברך אלוקים וואָס ער האָט נישט סור מײַן תפילה, אוּן זײַן חֶסֶד פוּן מיר.
 
תהלים76
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, מיט נגינה; אַ מזמור, אַ שיר. 2 אלוקים זאָל אונדז חנן אוּן אונדז ברך [זען "ברך" בראשית 81:22], ער זאָל אור זײַן פנים אויף אונדז, סֶלָה; 3 כדי מע זאָל ידע אויף הָאָרֶץ דײַן דֶּרֶךְ [זען יוחנן 6:41], צווישן כּל גּוֹיִם דײַן ישוּעָה. 4 ידה וועלן דיך די עמים, אלוקים, ידה וועלן דיך די עמים אַלע. 5 זיך שׂמח אוּן רנן וועלן די לְאֻמִּים, וואָרעם דוּ שפט די עמים מִישוֹר, אוּן די לְאֻמִּים, זיי פירסטו אויף הָאָרֶץ. סֶלָה. 6 ידה וועלן דיך די עמים, אלוקים, ידה וועלן דיך די אַלע עַמִּים. 7 אֶרֶץ נתן איר יְבוּל, ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] וועט אונדז אלוקים, אֱלֹקֵינוּ. 8 ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] וועט אונדז אלוקים אוּן אים וועלן ירא כּל אַפְסֵי הָאָרֶץ.
 
תהלים86
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דָוִדן אַ מזמור, אַ שיר. 2 אלוקים וועט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], וועלן פוץ ווערן זײַנע פײַנט, אוּן זײַנע שָונאים וועלן נוס פאַר אים. 3 ווי עָשָן ווערט נדף, וועסטו זיי נדף; ווי דּוֹנַג נמס [מסס] פאַר אֵש, וועלן אבד [זען "אבד" יוחנן 61:3] די רשָעים פאַר אלוקים. 4 אוּן די צדיקים [זען ישעיה 11:35] וועלן זיך שׂמח; זיי וועלן זײַן עלץ פאַר אלוקים, אוּן שׂושׂ [קוועלן] מיט שִמחה. 5 שיר צו אלוקים, זמר שמו [זען "ממו" זכריה 21-11:6], סלל דעם וואָס רכב דורך די עֲרָבָה - יָ-ה איז זײַן שֵם - אוּן עלז זיך פאַר אים. 6 דער אב פוּן יתומים, אוּן דער דַיָּן פוּן אלמנות, איז אלוקים אין זײַן מעוֹן קָדוֹש. 7 אלוקים ישב די יחידים אין בַּיְתָה, ער מוֹצִיא די אסירים אין כּוֹשָרָה; אָבּער די סוֹררִים [סָרַר] שכן אין צחִיחָה. 8 אלוקים, אַז דוּ ביסט יצא [זען ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] פאַרויס פאַר דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אַז דוּ האָסט צעד דורך דער יְשִימוֹן, סֶלָה, 9 האָט אֶרֶץ רעש, אויך די הימלען האָבּן נטף פאַר אלוקים; דער דאָזיקער סינַי, פאַר אלוקים, אֱלֹקֵי ישׂראל. 01 גֶשֶם נְדָבָה האָסטו הֵנִיף [נוף], אלוקים, אַז דײַן נחלה איז נלאה [לאה] געווען, האָסטו זי כון. 11 דײַן חַיָּה האָט זיך ישב דערין; האָסטו אין דײַן טוֹבָה, אלוקים, כון פאַר די עָנִי. 21 אֲדֹנָי נתן אֹמֶר, רב איז געווען די צבא טן מבשׂרות [זען התג' 4:7; 1:41]. 31 מלכים פוּן צבאות נדד, זיי נדד, און די נות בית חלק שלל [זען "שלל" ישעיה 21:35]. 41 כאָטש איר ווילט שכב צווישן די שְפַתָּיִם, דאָרטן כּנפים [כנף] פוּן דער יוֹנָה זײַנען מיט כֶּסֶף נחפה [חפה], אוּן אירע אֶבְרָה מיט יְרַקְרַק חָרוּץ. 51 אַז שַדַּי האָט פרשׂ די מלכים אין איר, האָט עס שלג אויף צלמון. 61 הַר אלוקים איז הַר בָּשָן, אַ הַר פוּן גַּבְנֹן איז הַר בָּשָן. 71 לָמָה רצד איר הרים, איר פילשפּיציקע הָרִים, אויף דעם הַר וואָס אלוקים האָט חמד צו ישב, וווּ ה' וועט אויך שכן לנצח? 81 די מרכּבות פוּן אלוקים זײַנען צענטויזנטן, טויזנטן אויף טויזנטן; אֲדֹנָי איז צווישן זיי. עס איז סינַי אין קֹדֶש. 91 ביסט עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] צו דער מרוֹם, האָסט שבה שְבִי, האָסט לקח [זען "לקח" ישעיה 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] מתנות צווישן אָדָם; אַז אויך צווישן די סוררים זאָל שכן [זען יוחנן 41:1] יָ-ה אלוקים [זען אפס' 8:4; קול' 5:2]. 02 ברך אֲדֹנָי, יוֹם יוֹם עמס ער לָנוּ; הָאֵ-ל איז אונדזער ישוּעָה. סֶלָה. 12 הָאֵ-ל איז לָנוּ אֵ-ל פון מוֹשָעוֹת, אוּן בּײַ ה' אֲדֹנָי זײַנען די תּוֹצָאָה פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35]. 22 פאַרוואָר, אלוקים וועט מחץ דעם קאָפּ פוּן זײַנע פײַנט, דעם קדקד שֵׂעָר פוּן דעם וואָס הלך אין זײַנע אָשָם [זען "אָשָם" ישעיה 01:35]. 32 אֲדֹנָי אמר: פוּן בָּשָן וועל איך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], איך וועל שוב פוּן די מְצוֹלָה פוּן ים; 42 כדי זאָלסט מחץ אין דָּם דײַן רגל, די לשוֹן פוּן דײַנע כּלבים [זען תהלים 71:22] זאָל האָבּן זיין מֵן פוּן די פײַנט. 52 זיי ראה דײַנע הֲלִיכָה, אלוקים, די הֲלִיכָה פון אֵ-ל, מײַן מֶלֶךְ, אין קֹדֶש. 62 פאַרויס זענען די שָרים, נאכדעם די נֹגנים, אין מיטן פוּן עֲלֶמוֹת [זען "עלמה" בראשית 34:42; 61:42; שמות 8:2; משלי 91:03; שיר השירים 3:1; 8:6; ישעיה 41:7; דברי הימים א 02:51
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68 ] וואָס תוֹפפות [תפף]. 72 אין מקהלות [מקהל] ברך אלוקים, ה', פוּן מקוֹר ישׂראל. 82 שָם איז בּנימין דער צָעִיר, זייער רדה, די שׂרים פוּן יהודה מיט זייער רִגְמָה, די שׂרים פוּן זבולון, די שׂרים פוּן נפתלי. 92 אֱלֹקֶיךָ זאָל צוה דײַן עֹז; עזז, אלוקים, דוּ וואָס האָסט פעל פאַר אונדז. 03 צוליב דײַן הֵיכַל אין ירושלים זאָלן מלכים דיר ברענגען שַי. 13 גער דער חיה פונעם קָנֶה, די עֲדַת אבירים [אביר] מיט די עֲגָלִים-עמים, התרפס [רפס] מיט רַץ כּסף; ער זאָל בזר די עַמִּים וואָס חפץ [זען מלאכי 1:3] קְרָבוֹת. 23 חַשְמַנִּים זאָלן אתה פוּן מצרַיִם, כוש זאָל רוץ אירע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] צו אלוקים. 33 איר ממלכוֹת הָאָרֶץ, שיר צו אלוקים, זמר צו אֲדֹנָי, סֶלָה; 43 צו דעם וואָס רכב אויף די שמי שמי קדם; הנה, ער נתן זײַן קוֹל, אַ קוֹל עֹז. 53 נתן עֹז צו אלוקים; איבּער ישׂראל איז זײַן גַּאֲוָה, אוּן זײַן עֹז אין די שחקים [שחק]. 63 אלוקים איז נוֹרָא פוּן דײַנע מקדשים; אֵ-ל ישׂראל, ער נתן עֹז אוּן תעצמות [תעצמה] צו הָעָם; ברך ה' [אלוקים].
 
תהלים96
 
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף שוֹשַנים; פוּן דָוִדן. 2 ישע מיך, אלוקים, וואָרעם מַיִם איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] בּיז דער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 3 איך בין טבע אין אַ טיפן יָוֵן, אוּן נישטא קיין מָעֳמָד; איך בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין טיפע מַיִם, אוּן דער שִבֹּלֶת האָט מיך שטף. 4 איך בין יגע פוּן מײַן קרא, מײַן גָרוֹן איז נחר [חרר], די אויגן כלה מיר אַז איך יחל אויף אֱלֹקָי. 5 מער ווי די שַׂעֲרָה פוּן מײַן קאָפּ זײַנען מײַנע שֹׂנְאַי חִנָּם; עָצַם זײַנען מײַנע פאַרטיליקער [הצמית], מײַנע אויבים פאַר גאָרנישט; וואָס איך האָבּ נישט געגזלט מוז איך דעריבּער שוב. 6 אלוקים, דוּ ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] מײַן אִוֶּלֶת, אוּן מײַנע אַשְמָה זײַנען פוּן דיר נישט נכחד [כחד]. 7 זאָלן נישט זיין בוש דורך מיר די וואס קוה אויף דיר, דוּ אֲדֹנָי ה' צבָאות; זאָלן נישט נכלם [כלם] ווערן דורך מיר די וואָס בקש [זען מלאכי 1:3] דיר, אֱלֹקֵי ישׂראל. 8 וואָרעם פוּן דײַנעט וועגן האָבּ איך נשׂא חרפה, כלמה האָט כסה מײַן פנים. 9 מוּזָר בין איך געוואָרן צו מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיה 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דָוִד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], אוּן נָכְרִי צו די בּני אִמִּי. 01 וואָרעם קִנְאָה פאַר דײַן בּית האָט מיך אכל [זען יוחנן 71:2], אוּן די חֶרפָּה פוּן די וואס חרף דיר זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיה 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיה 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] אויף מיר [זען רומ' 3:51]. 11 אוּן האָבּ איך בכה אין צום מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], איז דאָס מיר צו חרף געוואָרן. 21 אוּן האָבּ איך נתן שַׂק מײַן לבש, בין איך בּײַ זיי צום מָשָל געוואָרן. 31 עס שׂיח פוּן מיר די טויערזיצער, אוּן איך בין דאָס נְגִינָה פוּן די שוֹתֵי [שתה] שֵכָר [זען מתי 43:72; 92:62]. 41 אָבּער איך מײַן תפילה צו דיר, ה', איז: עֵת רָצוֹן, אלוקים, אין דײַן רב חֶסֶד ענה מיר מיט דײַן אמת ישוּעָה. 51 זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן דעם טִיט, אַז איך זאָל נישט טבע ווערן; לאָמיך ניצול ווערן פוּן מײַנע פײַנט, אוּן פוּן די טיפע מַיִם. 61 לאָז מיך נישט שָטַף דער שִבֹּלֶת מַיִם, אוּן לאָז מיך נישט בָּלַע די מְצוֹלָה, אוּן לאָז נישט אטר די בְּאֵר איר פֶּה איבּער מיר. 71 ענה מיר, ה', וואָרעם טוֹב איז דײַן חֶסֶד; לויט דײַן רב רחמים פנה זיך צו מיר. 81 אוּן זאָלסט נישט סֵתֶר דײַן פנים פוּן דײַן עֶבֶד [זען ישעיה 31:25; 11:35], וואָרעם מיר איז צרר; ענה מיר מהר. 91 קרב צו מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], גאל זי, פדה מיך פוּן וועגן מײַנע פײַנט. 02 דוּ ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] מײַן חרפה אוּן מײַן בֹּשֶת אוּן מײַן כְּלִמָה, פאַר דיר זײַנען אַלע מײַנע צֹרֵר. 12 חרפה שבר מײַן לֵב, אוּן איך בין נוש; איך האָבּ קוה אויף צו נוד, אוּן נישטא, אוּן אויף מנחמים, אוּן נישט מצא. 22 זיי האָבּן נתן רֹאש אין מײַן בּרוּת, אוּן פאַר מײַן צמא שקה זיי מיר חֹמֶץ [זען מתי 84:72; מרק' 63,32:51; לוקס 63:32; יוחנן 92:91]. 32 זאָל זייער שֻלְחָן וואָס פאַר זיי, ווערן פאַר אַ פַח, אוּן אין מיטן פוּן שלוֹמים, פאַר אַ מוֹקֵש. 42 זאָלן זייערע אויגן חשך ווערן נישט צו ראה, אוּן זייערע מָתְנַיִם המעד [מעד] תמיד. 52 שפך אויף זיי דײַן זעם [זען רומ' 81:1; אפס' 3:2 https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ ] ], אוּן דײַן חרוֹן אַף זאָל זיי הִשִׂיג [נשׂג]. 62 זאָל זייער טִירָה זײַן שמם, אין זייערע אוהלים זאָל נישט זײַן קיין יוֹשבים. 72 וואָרעם דעם וואָס דוּ האָסט נכה [זען ישעיה 4:35] רדף זיי, אוּן פוּן דעם מַכְאוֹב פוּן דײַנע חללים [חלל, ישעיה 5:35] ספר זיי זיך. 82 נתן צו עָוֹן אויף זייער עָוֹן, אוּן זאָלן זיי נישט בוא צו דײַן צדקה. 92 זאָלן זיי מחה [התג' 5:3; לוקס 31:8] ווערן פוּן סֶפר חַיּים, אוּן מיט די צדיקים [זען ישעיה 11:35] זאָלן זיי נישט כתב ווערן. 03 אָבּער איך בין עָנִי אוּן כָאַב, זאָל דײַן ישוּעָה, אלוקים, מיך שׂגב. 13 איך וועל הלל דעם שֵם פוּן אלוקים מיט שיר, אוּן וועל אים גדל מיט תוֹדָה. 23 דאָס וועט זײַן יטב בּײַ ה' מער ווי אַן שוֹר, ווי אַ פָר קרן, פרס. 33 זאָלן ראה די עֲנָוִים, אוּן זיך שׂמח; איר וואָס דרש אלוקים, זאָל חיה לבבכם! 43 וואָרעם ה' שמע צו די אֶבְוֹנִים, אוּן זײַנע אָסִיר ער נישט בָּזָה [זען ישעיה 3:35]. 53 הלל וועלן אים שָמַיִם אוּן אֶרֶץ, די ימען אוּן אַלע וואָס רמשׂ אין זיי. 63 וואָרעם אלוקים וועט ישע צִיון, אוּן וועט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] די ערים פוּן יהודה, אוּן זיי וועלן זיך דאָרטן ישב, אוּן זי ירש. 73 אוּן דער זֶרַע [זען ישעיה 01:35] פוּן זײַנע עבדים וועט זי נחל, אוּן די אֹהבים פוּן שמוֹ [זען זכריה 21-11:6] וועלן שכן אין איר.
 
תהלים07
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דָוִדן, אויף אַ הזכּיר [זכר]. 2 אלוקים, מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] צו זײַן, ה', צו מײַן עֶזְרָה, חוש! 3 זאָלן בוש אוּן חפר ווערן די וואָס בקש מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35]; זאָלן נסוֹג [סוג] אָחוֹר אוּן זיך נכלם [כלם] די וואָס חָפֵץ מיר רָעָה. 4 זאָלן זיך שוב פוּן וועגן זייער בֹּשֶת די וואָס אמר: אַהאַ! אַהאַ! 5 זאָלן שׂושׂ זײַן אוּן זיך שׂמח מיט דיר אַלע וואָס בקש דיך. אוּן זאָלן אמר תמיד: גדל זאָל זיין אלוקים די וואָס האָבּן אהב דײַן ישוּעה. 6 אָבּער איך בין עָנִי אוּן אֶבְיוֹן, אלוקים, חוש צו מיר; דוּ ביסט מײַן עֵזֶר, אוּן דער וואָס פלט מיך; ה', זאָלסט זיך נישט אֵחַר.
 
תהלים17
1 אין דיר, ה', איך מיך חסה, לאָמיך נישט בוש ווערן לְעוֹלָם. 2 אין דײַן צדקה זאָלסטו מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן, אוּן מיך פלט; נטה דײַן אֹזֶן צו מיר, אוּן ישע מיך. 3 זײַ מיר פאַר אַ צוּר פוּן מָעוֹן וווּהין תמיד צו בוא; צוה מיר צו ישע, וואָרעם דוּ ביסט מײַן סלע אוּן מײַן מְצוּדָה. 4 אֱלֹקָי, פלט מיך פוּן דער יָד פוּן רָשע, פוּן כַּף פוּן דעם מְעַוֵּל [עול] און חוֹמֵץ [חמץ]. 5 וואָרעם דוּ ביסט מײַן תִקְוָה, אֲדֹנָי ה', מײַן מִבְטָח פוּן מײַן נְעוּרִים אָן. 6 אויף דיר האָבּ איך זיך סמך [זען מַה"ש 32:41] פוּן בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1], פוּן מײַן אֵם מֵעֶה האָסט דוּ מיך גזה; מײַן תהלה איז תמיד פוּן דיר. 7 ווי אַ מוֹפֵת [זען "מוֹפֵת" זכריה 8:3] בין איך געוואָרן בּײַ רבּים, אָבּער דוּ ביסט מײַן מַחְסֶה עֹז. 8 מײַן פֶּה איז מלא מיט דײַן תהלה, כּל הַיוֹם מיט דײַן תפארת. 9 זאָלסט מיך נישט שלך אין עֵת פוּן זִקנה, אַז מײַנע כוחות כלה, זאָלסטו מיך נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22]. 01 וואָרעם מײַנע פײַנט אמר וועגן מיר, אוּן די שֹׁמר אויף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] יעץ זיך יחדּו, 11 אַזוי צו אמר: אלוקים האָט אים עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22]; רדף נאָך אוּן תפשׂ אים, וואָרעם נישטא ווער זאָל נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן. 21 אלוקים, זאָלסט זיך נישט רחק פוּן מיר; אֱלֹקָי, חוש מיר צו עֵזֶרָה. 31 זאָלן בוש ווערן, זאָלן כלה די שׂטן פוּן מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35]; זאָלן עטה ווערן מיט חרפה אוּן כּלמה די וואָס בקש [זען מלאכי 1:3] מיר רָעָה. 41 אָבּער איך וועל תמיד יחל, אוּן וועל יסף צו אַלע דײַן תהלה. 51 מײַן פֶּה וועט ספר דײַן צדקה, כּל הַיוֹם דײַן תְּשוּעה; וואָרעם איך ידע נישט ספורות [סְפֹרָה]. 61 איך וועל בוא מיט די גבורות פוּן אֲדֹנָי ה', איך וועל זכר דײַן צדקה, דײַנע אַליין. 71 אלוקים, האָסט מיך למד פוּן מײַן נְעוּרִים אָן, אוּן בּיז הֵנָּה נגד איך דײַנע נפלאות. 81 אוּן אויך בּיז זִקנה אוּן שֵׂיבָה, אלוקים, זאָלסטו מיך נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], בּיז איך וועל נגד דײַן זרוע [זען ישעיה 1:35] צום אַנדערן דָור [זען ישעיה 8:35], צו כל וואָס וועט בוא, דײַן גבורה. 91 יאָ, דײַן צדקה, אלוקים, איז ביזן מָרוֹם, דוּ וואָס האָסט עשׂה גדוֹלוֹת. אלוקים, ווער איז כָמוֹךָ? 02 דוּ וואָס האָסט מיך געלאָזט ראה צרות רַבּוֹת אוּן רָעוֹת, וועסט שוב תחייני, אוּן פוּן די תְּהוֹם הָאָרֶץ וועסטו ווידער מיך עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35]. 12 וועסט רבה מײַן גדולה, אוּן וועסט סבב מיך נחם. 22 דעריבּער וועל איך דיך ידה אויף אַ נֶבֶל, דײַן אמת, אֱלֹקָי; איך וועל זמר צו דיר אויף אַ כִּנּוֹר, דוּ קָדוֹש ישׂראל. 32 מײַנע ליפן וועלן רנן, אַז איך וועל זמר צו דיר, אוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] וואָס דוּ האָסט פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ]. 42 אויך מײַן לשוֹן כּל הַיוֹם וועט הגה דײַן צדקה, ווייל בוש, ווייל צו חפר ווערן די וואָס בקש [זען מלאכי 1:3] מיר רָעָה.
 
תהלים27
 
1 פוּן שלמהן. אלוקים, נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דײַנע משפטים צום מלך, אוּן דײַן צדקה צום בֶּן מֶלֶך; 2 ער זאָל דּין דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] מיט צֶדֶק [זען ישעיה 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3], אוּן דײַנע עניים לויט משפּט. 3 די הָרִים זאָלן נשׂא שלום צו הָעָם, אוּן די גבעוֹת [גבעה] דורך צדקה. 4 ער זאָל שפט די עניים פוּן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], ער זאָל ישע בְּנֵי-אֶביון, אוּן דכא [זען "דכא" ישעיה 5:35] דעם עוֹשק [עשק]. 5 מע זאָל דיך ירא ווי לאַנג די שֶמֶש וועט זײַן, אוּן אַזוי ווי די יָרֵחַ, אויף דָור-דורות. 6 ער זאָל ירד ווי מָטָר אויף גֵּז, ווי רביבים וואָס זרזיף אֶרֶץ. 7 פָרַח אין זײַנע טעג זאָל דער צדיק, אוּן אַ רב שלוֹם בּיז די יָרֵחַ וועט מער נישט זײַן. 8 אוּן ער זאָל רדה פוּן ים בּיז ים, אוּן פוּן נהר בּיז די אפסי אֶרֶץ. 9 פאַר אים זאָלן כרע די ציים [צי], אוּן זײַנע פײַנט זאָלן לחך דעם עָפָר. 01 די מלכים פוּן תַרְשִיש אוּן די אִיִּים זאָלן שוב מנחה, די מלכים פוּן שבא אוּן סבא זאָלן מתָנות קרב. 11 אוּן שחה זאָלן זיך פאַר אים כּל מלכים, כּל גּוֹיִם זאָלן אים עבד. 21 וואָרעם ער וועט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן דעם אֶביון וואָס שוע, אוּן דעם עָנִי וואָס האָט נישט קיין עֹזֵר. 31 ער וועט זיך חוס אויפן דַּל אוּן אֶביון, אוּן די נפשות פוּן די אביונים וועט ער ישע. 41 פוּן תֹּךְ אוּן פוּן חמס [זען "חמס" ישעיה 9:35] וועט ער גאל זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן יקר וועט זײַן זייער דָּם אין זײַנע אויגן. 51 דעריבּער זאָל ער חיה, אוּן מע זאָל אים נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פוּן דעם זָהָב פוּן שבא; אוּן מע זאָל פלל זײַן פאַר אים תמיד, כּל הַיוֹם זאָל מען אים ברך [זען "ברך" בראשית 81:22]. 61 ער זאָל זײַן ווי אַ פִּסָה פוּן בַּר אין אֶרֶץ, אויף די שפיץ הָרִים זאָל רעש ווי דער לבנון זײַן פרי; אוּן זיי זאָלן צוץ פוּן דער עִיר אַזוי ווי עֵשׂב הָאָרֶץ. 71 שמוֹ [זען זכריה 21-11:6] זאָל זײַן לְעוֹלָם, אַזוי לאַנג ווי די שֶמֶש זאָל נון שמוֹ, אוּן מע זאָל זיך ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] מיט אים; כּל גּוֹיִם זאָלן אים אשר. 81 ברך ה' אלוקים, אֱלֹקָי ישׂראל, וואָס ער אַליין עשׂה נפלאות; 91 אוּן ברוּך שֵם זײַן כּבוֹד לְעוֹלָם; אוּן כּל הָאָרֶץ זאָל מלא ווערן מיט זײַן כּבוֹד. אָמֵן אוּן אָמֵן! 02 כלה די תְפִלוֹת פוּן דָּוִד בֶּן יִשַין.
 
תהלים37
מזמור פוּן אָסָפן. פאַרוואָר, אלוקים איז טוֹב צו ישׂראל, צו די וואָס האָבּן בַּר צו לֵב. 2 אוּן איך מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] האָבּן כמעט זיך נטה, כְּאַיִן זיך שפך האָבּן מײַנע אֲשוּר. 3 וואָרעם איך האָבּ קנא געווען די הוֹלְלִים, אַז דאָס שלוֹם פוּן די רשָעים פלעג איך ראה. 4 וואָרעם זיי האָבּן נישט קיין חַרְצֻבָּה, אוּן זייער אוּל איז געזונט. 5 די עמל פוּן אֱנוֹש האָבּן זיי נישט, אוּן זיי ווערן נישט נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35] אַזוי ווי אָדָם. 6 דעריבּער איז גאווה זייער ענק, ווי שִית עטף זיי חָמָס. 7 פוּן חֵלֶב יצא זייערע אויגן, די מַשְׂכִּית פוּן לֵב עבר. 8 זיי המיק אוּן דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] מיט רע, פוּן מרום עֹשֶק דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] זיי. 9 זיי שתת קעגן שָמַיִם זייער פֶּה, אוּן זייער לשוֹן הלך אום אויף הָאָרֶץ. 01 דעריבּער שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיך זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] לעת-עתּה, און מַיִם מלא ווערט נמצה [מצה] בּײַ זיי. 11 אוּן זיי אמר: ווי קען אֵ-ל ידע? אוּן: איז דען דאָ דֵּעָה בּײַם אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ]? 21 הנה, דאָס זײַנען די רשָעים, אוּן עוֹלָם שָלֵו, השׂגה [שׂגה] זיי חיל. 31 ריק האָבּ איך זכּה מײַן לֵב, אוּן רחץ אין נִקָּיוֹן מײַנע כּף; 41 איך בין געווען נגע [זען ישעיה 4:35] כּל הַיוֹם, אוּן אין בקרים איז געווען מײַן תּוֹכַחַת. 51 אַז איך וואָלט אמר: איך וועל ספר אַזוי, הנה, וואָלט איך דָור פוּן דײַנע בָּנִים בגד. 61 אָבּער אַז איך האָבּ זיך חשב דאָס צו ידע, איז דאָס געווען עָמָל אין מײַנע אויגן. 71 בּיז איך בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין די מִקְדְּשֵי אֵ-ל: האָבּ איך פאַרשטאַנען זייער אחרית. 81 פאַרוואָר, אויף אַ חֶלְקָה דו שית זיי, דו נפל זיי צום משוּאוֹת. 91 ווי ווערן זיי צו שַמָּה אין אַ רגע! זיי סוף זיך, זיי ווערן תמם פוּן בַּלָּהָה. 02 ווי אַ חָלום אַז מע קיץ [זען "קיץ" דניאל 2:21] זיך, אַזוי, אֲדֹנָי, עור, בזה זייער צֶלֶם. 12 יאָ, מײַן לֵב פלעגט זײַן התחמץ, אוּן אין די כִּלְיָה פלעגט מיר השתונן; 22 ווײַל איך בין געווען בַּעַר, אוּן פלעג נישט ידע; ווי אַ בהמה בין איך געווען פאַר דיר. 32 אָבּער איך בין תמיד בּײַ דיר, דוּ אחז מיך בּײַ דער ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011]. 42 מיט דײַן עצה וועסטו מיך הנחה [נחה], אוּן אַחַר צו כבוד וועסטו מיך לקח [זען דניאל 2:21]. 52 וועמען נאָך האָבּ איך אין שָמַיִם? אוּן צו דיר חֵפֶץ [זען מלאכי 1:3] איך נישט קיינעם אויף הָאָרֶץ. 62 מײַן שְאֵר אוּן מײַן לֵב כלה, דער צוּר פוּן מײַן לֵב אוּן מײַן חלק איז אלוקים לְעוֹלָם. 72 וואָרעם, הנה, די רחקים פוּן דיר וועלן אבד [זען יוחנן 61:3], דוּ הצמית [צמת] איטלעכן וואָס זנה זיך פוּן דיר [זען יהודים אין משיח 6-4:6; יחזקאל 62-42:81; רומ' 31:8]. 82 אָבּער איך די קִרְבָה פוּן אלוקים איז מײַן טוֹב, איך האָבּ שית אין אֲדֹנָי ה' מײַן מַחְסֶה, כדי צו ספר וועגן אַלע דײַנע מלאכוֹת.
 
תהלים47
1 אַ משׂכּיל פוּן אָסָפן. לָמָּה, אלוקים, האָסטו אונדז זָנַח לנצח? עשן דײַן אַף אויף די צֹאן פוּן דײַן מַרְעִית? 2 זכר זיך אָן דײַן עדה וואָס דוּ האָסט קנה [זען קור"א 02-91:6 https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] קֶּדֶם, וואָס דוּ האָסט גאל [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] צום שבט פוּן דײַן נחלה; אָן הַר צִיון וואָס דוּ האָסט אויף אים שכן [זען יוחנן 41:1]. 3 רום דײַנע פעם צו די משוּאות נֶצַח; כּל האָט רעע דער שונא אין מִקְדָּש. 4 דײַנע פײַנט האָבּן שאג אין מיטן פוּן דײַן מוֹעֵד, זייערע אֹתוֹת האָבּן זיי שׂים פאַר אֹתוֹת. 5 עס האָט זיך יִוָּדַע, ווי מע וואָלט בוא לְמַעְלָה קרדם אויפן סבֹךְ פוּן עֵץ. 6 אוּן האָבּן זיי אירע פִּתוּחַ מיט אַנאַנדער, מיט כִּשיל אוּן כּילפות הלם. 7 זיי האָבּן שלח אין אֵש דײַן מִקְדָּש, צו הָאָרֶץ האָבּן זיי חלל די שכן [זען יוחנן 41:1] פוּן דײַן שֵם. 8 זיי האָבּן אמר אין זייער לֵב: לאָמיר זיי ינה יחד; זיי האָבּן שׂרף כּל מוֹעֲדֵי אֵ-ל אין אֶרֶץ. 9 אוּנדזערע אֹתוֹת ראה מיר נישט, נישטא מער קיין נביא, אוּן נישטא בּײַ אונדז ווער זאָל ידע עַד מָתַי. 01 עַד מָתַי, אלוקים, וועט חרף דער פײַנט? וועט נאץ דער שונא דײַן שֵם לנצח? 11 לָמָּה שוב דײַן יָד, דײַן ימין? פון קרב פוּן דײַן חֵיק, כלה. 21 אלוקים איז מײַן מֶלֶךְ פוּן קֶדֶם, ער פעל ישועות אין קרב אֶרֶץ. 31 דוּ האָסט פרר מיט דײַן עֹז דעם ים, האָסט שבר די קעפ פוּן די תנּינים אויפן מַיִם. 41 דוּ האָסט רצץ די קעפ פוּן לִויָתן, אים נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר מאכל צו הָעָם, צו ציּים [צי]. 51 דוּ האָסט בקע מַעְיָן אוּן נחל, דוּ האָסט יבש נהר אֵיתָן. 61 דײַן איז דער יוֹם, דײַן אויך די לָיְלָה, דוּ האָסט כון מָאוֹר אוּן שֶמֶש. 71 דוּ האָסט נצב כּל גְּבוּלוֹת אֶרֶץ; קַיִץ אוּן חֹרֶף, זיי האָסט דוּ יצר. 81 זכר זיך אָן דעם, ווי דער פײַנט האָט חרף ה', אוּן דאָס עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] נָבָל האָט נאץ דײַן שֵם. 91 זאָלסט נישט נתן צו חיה די נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן דײַן תּוֹר, זאָלסט נישט שכח לָנֶצַח דאָס חַיָּה פוּן דײַנע עֲנִיּים. 02 נבט זיך אום אויף דעם בְּרִית, וואָרעם די מַחְשָךְ פוּן אֶרֶץ זײַנען מלא מיט נְאוֹת חָמָס [זען ישעיה 9:35]. 12 זאָל דער דַךְ זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] נכלם [כלם], זאָל דער עָנִי אוּן דער אֶבְיון הלל דײַן שֵם. 22 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] אלוקים, ריב דײַן ריב, זכר דײַן חרפה פוּן דעם נָבָל כּל הַיוֹם. 32 זאָלסט נישט שכח דעם קוֹל פוּן דײַנע פײַנט, דעם שָאוּן פוּן דײַנע קָם וואָס עלה תמיד.
 
תהלים57
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; צו נישט תַשחֵת; מזמור פוּן אָסָפן, אַ שִיר. 2 מיר ידה דיך, אלוקים, מיר ידה, אוּן קָרוֹב איז דײַן שֵם; מע ספר דײַנע נִפְלְאוֹת. 3 אַז איך לקח מוֹעֵד, איך שפט מיט יושר. 4 מעגן זיך מוג אֶרֶץ אוּן אַלע אירע יוֹשבים, איך תִכֵּן אירע עמודים. סֶלָה. 5 איך אמר צו די הוֹללים [הלל]: איר זאָלט נישט הלל, אוּן צו די רשָעים: איר זאָלט נישט רום דעם קֶרֶן. 6 איר זאָלט נישט רום אין דער מרוֹם אײַער קֶרֶן, נישט דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] מיט אַ צַוָּאר עָתָק. 7 וואָרעם נישט פוּן מוֹצָא אָדער פוּן מַעֲרָב, אוּן נישט פוּן מדבר, הָרִים [רום]. 8 אָבּער אלוקים איז דער שֹׁפֵט: דעם השפיל [שפל] ער, אוּן דעם רום ער. 9 וואָרעם אַ כָוס איז אין דער יָד ה', מיט ווײַן וואָס חמר, מיט מֶסֶךְ מלא, אוּן ער הגיר [נגר] דערפון; בּלויז די שֶמֶר דערפון מצה-שתה כּל רשָעי אֶרֶץ. 01 איך וועל לעולם נגד, איך וועל זמר צו אלוקי יעקב. 11 אוּן כּל קרנוֹת פוּן די רשָעים וועל איך גִדַּע; רום וועלן ווערן די קרנוֹת פוּן די צדּיק [זען ישעיה 11:35].
 
תהלים67
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, מיט נגינה; מזמור פוּן אָסָפן, אַ שיר. 2 בּאַקאַנט אין יהודה איז אלוקים, גָדוֹל איז שמו [זען זכריה 21-11:6] אין ישׂראל. 3 אוּן אין שָלֵם איז זײַן סֹךְ, אוּן זײַן מְעוֹן אין צִיון. 4 דאָרטן האָט ער שבר די קֶשֶת רֶשֶף, דעם מָגֵן אוּן די חֶרֶב אוּן מלחמה. סֶלָה. 5 נָאוֹר בּיסטוּ, אָדִּיר, פוּן די הָרִים פוּן טרף; 6 השתולל זײַנען געוואָרן די אבּיר לב, זיי זײַנען נום זייער שלאָף; אוּן כּל אַנְשֵי חַיִל האָבּן נישט מצא זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 7 פוּן דײַן גְּעָרָה, אלוקי יעקב, איז נרדם [רדם] געוואָרן אי רכב אי סוּס. 8 דוּ ביסט נוֹרָה, דוּ, אוּן ווער קען עמד פאַר דיר, ווי מֵאָז דוּ ביסט אין אַף? 9 פוּן שָמַיִם האָסטו געלאָזט שמע דּין, אֶרֶץ האָט ירא אוּן איז שקט געוואָרן, 01 אַז אלוקים איז קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] צום מִשְפָּט, צו ישע כּל ענוי [עָנָו] אֶרֶץ. סֶלָה. 11 פאַרוואָר, די חמה פון אדם וועלן דיך ידה, דעם שְאֵרִית פוּן חֵמָה וועסטו חגר. 21 נדר! אוּן שלם! צו ה' אלֹקֵיכֶם; כּל סביב אים זאָלן בּרענגען שַי צום מוֹרָא. 31 ער בצר דאָס רוּחַ פוּן נגידים [נגיד], די מלכים פון אֶרֶץ ירא אים.
 
תהלים77
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, פאַר ידותון; פוּן אָסָפן מזמור. 2 מײַן קוֹל איז צו אלוקים, אוּן איך צעק, מײַן קוֹל איז צו אלוקים, אוּן אזן צו מיר. 3 אין יוֹם פון מײַן צרה דרש איך אֲדֹנָי, מײַן יָד איז נגר בּײַ לָיְלָה אָן פוג, מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] מאן זיך נחם. 4 אַז איך זכר זיך אלוקים, איך המה, איך שׂיח, אוּן מײַן רוּחַ התעטף [עטף] זיך. סֶלָה. 5 דוּ אחז צו די שְמֻרָה פוּן מײַנע אויגן; איך בין נפעם [פעם] אוּן קען נישט דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7]. 6 איך חשב אָן ימים מִקֶּדֶם, אָן די שנות פוּן עוֹלמים. 7 איך זכר זיך מײַן נגינה בּײַ לָיְלָה, איך שׂיח מיט מײַן לֵב, אוּן עס חפשׂ מײַן רוּחַ: 8 וועט הלעולמים אֲדֹנָי זנח, אוּן וועט מער נישט רצה ווידער? 9 איז אפס לנצח זײַן חֶסֶד? איז דער אֹמֶר גמר אויף דָור-דורות? 01 האָט שכח צו חנן אֵ-ל? צי האָט ער אין אַף קפץ זײַן רַחמָנות? סֶלָה. 11 אוּן איך אמר: דאָס איז מײַן חלל [זען ישעיה 5:35], וואָס שָנָה האָט זיך די ימין פוּן אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ]. 21 איך זכר די מַעֲלַל פוּן יָ-הּ, יאָ, איך זכר דײַנע פֶּלֶא [זען שופטים 81:31] מקדם. 31 אוּן איך הגה אָן אַלע דײַן פֹּעַל, אוּן אָן דײַנע עלילות [עלילה] איך שׂיח. 41 אלוקים, אין קֹּדֶש איז דײַן דֶּרֶךְ; ווער איז אֵ-ל גדול ווי אלוקים? 51 דוּ ביסט הָאֵ-ל וואָס עשׂה פֶּלֶא [זען שופטים 81:31], האָסט געלאָזט ידע צווישן די עַמִּים דײַן עֹז. 61 האָסט גאל (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] מיטן זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], בְּנֵי-יעקב אוּן יוסף. סֶלָה. 71 ראה האָבּן דיך הַמָּיִם, אלוקים, ראה האָבּן דיך הַמָּיִם, האָבּן זיי חול, אוּן רגז האָבּן די תהומען. 81 זרם מַיִם האָבּן די עבוֹת [עָב], קוֹל האָבּן נתן די שַחַק, אוּן דײַנע חצּים [חץ] זײַנען הלך. 91 קוֹל פוּן דײַן רַעַם איז געווען אין דעם גַּלְגַּל, בָּרָק האָבּן אור די וועלט, רגז אוּן רעש האָט הָאָרֶץ. 02 דורכן ים איז געווען דײַן דֶּרֶךְ, אוּן דײַן שְבִיל דורך מַיִם רבּים [זען "רבּים" ישעיה 11:35], אוּן דײַנע עָקֵב זײַנען נישט ידע געוואָרן. 12 האָסט נחה אַזוי ווי צֹאן דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], דורך דער יָד פוּן משהן אוּן אהרֹנען.
 
תהלים87
1 אַ משׂכּיל פוּן אָסָפן. אזן, עַמִּי, מײַן תּוֹרָה, נטה אײַער אֹזֶן צו די אמרים פוּן מײַן פֶּה. 2 איך וועל פתח מיט אַ משל מײַן פֶּה, איך וועל הבּיע [נבע] חִידוֹת [חִידָה] מִקֶדֶם. 3 וואָס מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] אוּן מיר ידע, אוּן אבוֹתֵינוּ האָבּן אונדז ספר, 4 וועלן מיר נישט כחד פוּן זייערע בָּנִים; ספר דעם תהלּוֹת דור אחרוֹן פוּן ה' אוּן זײַן עֹז, אוּן זײַנע נפלאות וואָס ער האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35]. 5 וואָרעם ער האָט קום אַן עדוּת אין יעקב, אוּן תורה שׂים אין ישׂראל, וואָס ער האָט צוה אבוֹתֵינוּ, זיי צו הודיע [ידע] זייערע בָּנִים; 6 כדי ידע זאָל דער דור אחרון, די בָּנִים וואָס וועלן ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7] ווערן; זיי זאָלן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן ספר זייערע בָּנִים. 7 אוּן זיי זאָלן שׂים אויף אלוקים זייער כֶּסֶל, אוּן נישט שכח די מעללים פון אֵ-ל, אוּן זײַנע מצוות [מצוה] זאָלן זיי זײַן נצר איבּער; 8 אוּן זיי זאָלן נישט זײַן ווי אבותם, אַ דור סרר אוּן מָרָה, אַ דור וואָס האָט נישט כון זײַן לֵב, אוּן נישט נֶאֱמָן געווען איז זײַן רוּחַ צו אֵ-ל. 9 בְּנֵי-אפרים, נשק קשת רמה, האָבּן זיך הפך [זען https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ ] אין יוֹם קְרָב. 01 זיי האָבּן נישט שמר דעם בְּרִית אלוקים, אוּן אין זײַן תוֹרָה מאן צו הלך. 11 אוּן זיי האָבּן שכח זײַנע עלילות, אוּן זײַנע נפלאות וואָס ער האָט זיי באַוויזן. 21 נגד אבותם האָט ער עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] פלא [זען שופטים 81:31], אין אֶרֶץ מצרַיִם, אין שָׂדֶה פוּן צועַן. 31 ער האָט בקע דעם ים, אוּן זיי עבר, אוּן נצב מַיִם ווי אַ נֵד. 41 אוּן ער האָט זיי נחה מיט אַן עָנָן יוֹמָם, אוּן כּל הַלָיְלָה מיט אַן אוֹר אֵש. 51 ער האָט בקע צֻרים אין מדבר, אוּן זיי שקה רבּה ווי פוּן תּהומען [תְּהוֹם]. 61 אוּן ער האָט יצא [זען "יצא" ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] נוֹזְלים [נזל] פוּן סלע, אוּן געמאכט ירד מַיִם ווי נהרות [נהר]. 71 אָבּער זיי האָבּן נאָך יסף חטא צו אים, צו המרה [מרה] דעם אויבערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ] אין דער צִיָּה. 81 אוּן זיי האָבּן נִסָּה אֵ-ל אין זייער לֵב, צו שאל אֹכֶל פאַר זייער נפש. 91 אוּן זיי האָבּן דבר קעגן אלוקים, אמר: קען אֵ-ל ערך אַ שֻלְחָן אין דער מדבר? 02 יאָ, ער האָט נכה [זען ישעיה 4:35] דעם צוּר, אוּן מַיִם איז זוב, אוּן נחלים [נחל] האָבּן שטף, וועט ער אויך קענען לֶחֶם נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]? צי וועט ער כון שְאֵר פאַר זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]? 12 דעריבּער האָט ה' שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] אוּן איז הִתְעַבָּר געוואָרן, אוּן אֵש האָט זיך נִשְׂקָה אין יעקב, אוּן פאַרוואָר, אַף איז עלה אין ישׂראל; 22 ווײַל זיי האָבּן נישט אמן [זען בראשית 6:51] אין אלוקים, אוּן זיך נישט בּטח אויף זײַן ישוּעָה. 32 אוּן ער האָט צוה די שחקים [שחק] פוּן אויבן, אוּן די דְּלָתַיִם פוּן שָמַיִם פתח. 42 אוּן ער האָט מטר אויף זיי מָן צו אכל, אוּן דָּגָן שָמַיִם זיי נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 52 לֶחֶם אַבִּירים [אבּיר] האָט איש אכל, צֵידָה צו שׂבע [זען ישעיה 11:35] האָט ער זיי שלח. 62 ער האָט נסע דעם מזרח-ווינט אין שָמַיִם, אוּן נהג מיט זײַן עֹז דעם תֵּימָן. 72 אוּן ער האָט מטר אויף זיי שְאֵר ווי עָפָר, אוּן ווי חוֹל פוּן די ימען עוֹף כָּנָף. 82 אוּן ער האָט עס געלאָזט נפל אין מיטן פוּן זייער מַחֲנֶה, רונד אַרום זייערע משכּנוֹת [משכן]. 92 אוּן זיי האָבּן אכל, אוּן זײַנען שׂבע [זען ישעיה 11:35] געוואָרן, אוּן זייער תאווה האָט ער זיי געבּראכט. 03 נאָך האָבּן זיי זיך נישט געהאט זור פוּן זייער תאווה, זייער אֹכֶל איז נאָך געווען אין זייער פֶּה, 13 אוּן דער אַף אלוקים איז עלה קעגן זיי, אוּן ער האָט הרג פוּן זייערע מִשְמָן, אוּן די בּחוּרים פוּן ישׂראל הכריע [כרע]. 23 בְּכָל זֹאת האָבּן זיי עוֹד חטא, אוּן נישט אמן [זען בראשית 6:51] אין זײַנע נפלאות. 33 אוּן ער האָט כלה ווי אַ בֶּהָלָה זייערע טעג, אוּן זייערע שנות אין בֶּהָלָה. 43 אַז ער האָט זיי הרג, פלעגן זיי אים דרש, אוּן פלעגן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], אוּן שחר אֵ-ל. 53 אוּן זיי האָבּן זיך זכר אַז אלוקים איז זייער צוּר, אוּן אֵ-ל דער אויבּערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ] איז זייער גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"אַ 41:4]. 63 אוּן זיי האָבּן אים פתה מיט זייער פֶּה, אוּן מיט זייער לשוֹן פלעגן זיי אים כזב. 73 אָבּער זייער לֵב איז נישט געווען כון מיט אים, אוּן זיי זײַנען נישט נֶאֱמָן געווען אין זײַן בְּרִית [זען ירמיה 33-03:13]. 83 אָבּער ער רחוּם יְכַפֵּר [כפר] עָוֹן [זען ישעיה 5:35], אוּן ער נישט שחת, אוּן ער רבה שוב זײַן אַף, אוּן עור נישט זײַן כּל חֵמָה. 93 אוּן ער האָט זיך זכר אַז זיי זײַנען בָּשָׂר, אַ רוּחַ וואָס הלך, אוּן שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] נישט. 04 כָּמָה האָבּן זיי אים מרה אין מדבר, העציב [עצב] אים אין דער יְשִימוֹן. 14 אוּן ווידער האָבּן זיי נסה אֵ-ל, אוּן דעם קָדוֹש ישׂראל התוה [תוה]. 24 זיי האָבּן נישט זכר זײַן יָד, אָן דעם יוֹם וואָס ער האָט זיי פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] פוּן פײַנט 34 ווי ער האָט שׂים זײַנע אֹתוֹת [זען ישעיה 41:7] אין מצרַיִם, אוּן זײַנע מופת [זען זכריה 8:3] אין שָׂדֶה פוּן צועַן; 44 אוּן נהפך [הפך, זען https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ ] אין דָּם זייערע יְאֹר, אוּן זייערע נֹזֵל, זיי זאָלן נישט קענען שתה. 54 ער האָט שלח אויף זיי עָרֹב וואָס האָט זיי אכל, אוּן די צְפַרדֵּע וואָס האָט זיי שחת [זען "שחת" תהלים 01:61]. 64 אוּן ער האָט נתן צום הָסִיל זייער יְבוּל, אוּן זייער יְגִיעַ צום אַרְבֶּה. 74 ער האָט הרג מיט בָּרָד זייער גֶּפֶן, אוּן זייערע שִקְמוֹת [שִקְמָה] מיט חֲנָמַל. 84 אוּן ער האָט סגר צום בָּרָד זייער בְּעִיר, אוּן זייערע מִקְנֶה צו רֶשֵף. 94 ער האָט שלח אויף זיי דעם חֲרוֹן פוּן זײַן אַף, עֶבְרָה אוּן זַעַם אוּן צָרָה, אַ משלחת פוּן מלאכים רָעִים. 05 ער האָט פלס אַ נָתִיב פאַר זײַן אַף, ער האָט נישט חשׂךְ פוּן מות [זען "מות" ישעיה 9:35] זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן ער האָט סגר זייער חַיָּה צו דֶּבֶר. 15 אוּן ער האָט נכה [זען ישעיה 4:35] כּל בכָור אין מצרַיִם, די רֵאשִית פוּן אוֹן, אין די אוהלים פוּן חָם. 25 אוּן ער האָט נסע ווי צֹאן זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן זיי נהג ווי אַן עֵדֶר אין מדבר. 35 אוּן ער האָט זיי הנחה [נחה] אין בֶּטַח, אוּן זיי האָבּן נישט פחד, אוּן זייערע פײַנט האָט כסה דער ים. 45 אוּן ער האָט זיי געבּראכט צו זײַן גּבוּל קדש, צו דעם הַר וואָס זײַן ימין [זען תהלים 1:011] האָט זיך קנה [זען "קנה" https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ]. 55 אוּן ער האָט גרש פוּן פאַר זיי גּוֹיִם, אוּן זיי נפל מיט אַ חֶבֶל פאַר אַ נחלה; אוּן שכן [זען יוחנן 41:1] אין זייערע אוהלים די שבטים פוּן ישׂראל. 65 אָבּער זיי האָבּן נסה אוּן מרה אלוקים דעם אויבערשטער [זען מתי 61:61; יוחנן 72:11, משיח דער זוּן פוּן דער אויבּערשטער https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ ], אוּן זײַנע עדות [עדה] האָבּן זיי נישט שמר. 75 אוּן זיי האָבּן זיך סוג אוּן בגד ווי אבותם, זיי זײַנען נהפך [הפך זען https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ ] געוואָרן ווי אַ קשת רְמִיָּה. 85 אוּן זיי האָבּן אים כעס מיט זייערע בָּמוֹת, אוּן מיט זייערע פּסיל אים הקנא [קנא]. 95 האָט אלוקים שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] אוּן איז הִתְעַבָּר געוואָרן, אוּן ער האָט מאס [זען תהלים 22:811] מְאֹד ישׂראל. 06 אוּן ער האָט נטש דעם מִשכן פוּן שילו, דאָס אֹהֶל וואָס ער האָט שכן [זען יוחנן 41:1] צווישן אָדָם. 16 אוּן ער האָט נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין שְבִי זײַן עֹז, אוּן זײַן תפארת אין דער יָד פוּן פײַנט. 26 אוּן ער האָט סגר צום חֶרֶב זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן האָט אויף זײַן נחלה הִתְעַבָּר [עבר]. 36 זייערע בחורים האָט אכל אֵש, אוּן זייערע בּתוּלות [זען "עלמה" בראשית 34:42; 61:42; שמות 8:2; משלי 91:03; שיר השירים 3:1; 8:6; ישעיה 41:7; דברי הימים א 02:51
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68 ] זײַנען הלל. 46 זייערע כֹּהנים זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיה 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיה 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] דורכן חֶרֶב, אוּן זייערע אלמנות פלעגן נישט בכה. 56 אָבּער אֲדֹנָי האָט יקץ [זען "יקץ" דניאל 2:21] ווי אַ שלאָפעדיקער, אַזוי ווי אַ גִבוֹר וואָס התרונן [רון] זיך פוּן ווײַן. 66 אוּן ער האָט נכה [זען ישעיה 4:35] אַחוֹר זײַנע פײַנט; חֶרְפַּה עוֹלָם האָט ער זיי נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 76 אָבּער ער האָט מאס [זען תהלים 22:811] דאָס אֹהֶל פוּן יוסף, אוּן דעם שבט אפריִם נישט בחר; 86 אָבּער בחר דעם שבט יהודה, דעם הַר צִיון וואָס ער האָט אהב. 96 אוּן ער האָט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] ווי די רָמִים זײַן מִקְדָּש, ווי אֶרֶץ וואָס ער האָט יסד לְעוֹלָם. 07 אוּן ער האָט בחר דוד זײַן עֶבד [זען "עבד" ישעיה 11:35], אוּן אים לקח [זען "לקח" ישעיה 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] פוּן די מִכְלָא צֹאן. 17 פוּן אחר די מילכשעפסן האָט ער אים געבּראכט צו רעה יעקב זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן ישׂראל זײַן נחלה. 27 ער האָט זיי רעה לויט דער תֹּם פוּן זײַן לֵב, אוּן מיט דער תְּבוּנָה פוּן זײַנע כף זיי נחה.
 
תהלים97
 
1 מזמור פוּן אָסָפן. אלוקים, גּוֹיִם זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין דײַן נחלה; זיי האָבּן טמא דײַן הֵיכַל קדש, זיי האָבּן שׂים ירושלים פאַר עִיִּים [עִי]. 2 זיי האָבּן נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די נְבֵלָה פוּן דײַנע עֶבֶד פאַר אֹכֶל צו דעם עוֹף הַשָמָיִם, דאָס בְּשָׂר פוּן דײַנע חסידים צו דער חיה פוּן אֶרֶץ. 3 זיי האָבּן שפך זייער דָּם אַזוי ווי מַיִם, אַרום ירושלים, אוּן נישט געווען קיין בּאַגרעבּער. 4 מיר זײַנען געוואָרן אַ חרפה בּײַ אוּנדזערע שכנים, אַ לעג אוּן אַ קֶלֶס בּײַ אוּנדזערע סביבות. 5 עַד מָה ה' וועסטו אנף לנצח? וועט בער ווי אֵש דײַן קִנְאָה? 6 שפך דײַן חֵמָה אויף די גּוֹיִם וואָס ידע דיך נישט, אוּן אויף די ממלכוֹת וואָס קרא נישט דײַן שֵם. 7 וואָרעם מע האָט אכל יעקב, אוּן זײַן נָוֶה האָבּן זיי שמם. 8 זאָלסט אונדז נישט זכר די עוֹנֹת פוּן די ראשנים, מהר זאָל אונדז קדּם דײַן רחמים, וואָרעם מיר זײַנען דלל מְאֹד. 9 עזר אונדז, אלוקי יִשְעֵנוּ, צוליב דעם כבוד פוּן דײַן שֵם, אוּן זײַ אונדז נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5], אוּן זײַ כפר אויף אוּנדזערע חַטָּאת, פוּן וועגן דײַן שֵם. 01 לָמָּה זאָלן אמר די גּוֹיִם: אַוווּ איז אלוקיהם? זאָל ידע ווערן צווישן די גּוֹיִם פאַר אוּנדזערע אויגן די נקמה פאַר דעם שפך דָּם פוּן דײַנע עבדים. 11 זאָל בוא פאַר דיר דאָס אֲנָקָה פוּן אָסיר, לויט דער גֹדֶל פוּן דײַן זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ אלוקים] לאָז יתר די בְּנֵי תמוּתָה, 21 אוּן שוב אום אוּנדזערע שכנים זיבנפאכיק אין זייער חֵיק, זייער חרפה וואָס זיי האָבּן דיך חרף, אֲדֹנָי. 31 אוּן מיר, דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן די צֹאן פוּן דײַן מַרְעִית, וועלן דיר ידה לְעוֹלָם, אויף דָור-דורות וועלן מיר ספר דײַן תהלה.
 
תהלים08
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, צו שוֹשַנים. עֵדוּת; פוּן אָסָפן מזמור. 2 דוּ רֹעֵה ישׂראל, האזין [אזן]; דוּ וואָס נהג אַזוי ווי צֹאן יוסף, דוּ וואָס ישב איבּער די כרובים, הוֹפִיעַ [יפע]. 3 פאַרויס פאַר אפרַיִם אוּן בּנימין אוּן מנשה עור דײַן גבורה, אוּן הלך אונדז צו ישוּעה. 4 אלוקים, שוב אונדז, אוּן אור דײַן פנים, אַז מיר זאָלן נוֹשַע [ישע] ווערן. 5 ה' דוּ אלוקים צבָאות, עַד מָתַי וועסטו עשן אויף דער תפילה פוּן דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]? 6 האָסט זיי אכל מיט לֶחֶם פוּן דִּמְעָה, אוּן זיי שקה עמערסווײַז דִּמְעָה. 7 שׂים אונדז מָדוֹן בּײַ אוּנדזערע שכנים, אוּן אוּנדזערע שָונאים לעג [זען תהלים 8:22] אונדז. 8 אלוקים צבָאות, שוב אונדז, אוּן אור דײַן פנים, אַז מיר זאָלן נוֹשַע [ישע] ווערן. 9 אַ גֶּפֶן האָסטו נסע פוּן מצרַיִם, האָסט גרש גּוֹיִם, אוּן אים נטע. 01 האָסט פנה פאַר אים, אוּן ער האָט שרש זײַנע שרש [זען ישעיה 1:11], אוּן מלא אֶרֶץ. 11 די הָרִים זײַנען כסה געוואָרן פוּן זײַן צל, אוּן זײַנע ענפים [ענף] זײַנען געווען צעדערן פוּן אֵ-ל. 21 ער האָט שלח זײַנע קָצִיר בּיז צום ים, אוּן בּיז צום נָהָר זײַנע יוֹנֶקֶת. 31 לָמָּה האָסטו פרץ זײַנע גָּדֵר, אַז אַלע וועגגייער זאָלן אים ארה? 41 דער חזיר פוּן וואַלד כרסם אים, אוּן די זִיז פוּן שָׂדֶה רעה זיך אויף אים. 51 אלוקים צבָאות, שוב זיך, נָא, נבט פוּן שָמַיִם אוּן ראה, אוּן פקד אויפן דאָזיקן גֶּפֶן, 61 אוּן כַּנָּה וואָס דײַן ימין [זען תהלים 1:011] האָט נטע, אוּן בֵּן וואָס דוּ האָסט דיר אמץ. 71 ער איז פוּן אֵש שׂרף, ער איז כסח; פוּן דעם גְּעָרָה פוּן דײַן פנים זיי אבד. 81 זאָל דײַן יָד זײַן אויף דעם איש פוּן דײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011], אויף דעם בֶּן אָדָם וואָס דוּ האָסט דיר אמץ, 91 אַז מיר זאָלן זיך נישט סוג פוּן דיר; זאָלסט אונדז חיה, אַז מיר קרא דײַן שֵם. 02 ה' דוּ אלוקים צבָאות, שוב אונדז, אור דײַן פנים, אַז מיר זאָלן נוֹשַע [ישע] ווערן.
 
תהלים18
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף גִתית; פוּן אָסָפן. 2 רנן צו אלוקים אונדזער עֹז, הריע [רוע] צו אלוקי יעקב. 3 נשׂא [זען ישעיה 4:35] זִמרה, אוּן נתן אויף אַ תֹף, אויף אַ כִּנּוֹר נָעים מיט אַ נֵבֶל. 4 תקע שופר אום רֹאש-חוֹדש, אין כֶסֶא ליוֹם חַגֵּנוּ. 5 וואָרעם דאָס איז חוק פאַר ישׂראל, אַ מִשְפָּט פוּן אלוקי יעקב. 6 אַן עֵדוּת אין יוסף האָט ער עס שׂים, אַז ווען ער איז יצא אויף אֶרֶץ מצרַיִם, האָבּ איך אַ שְׂפַת מיר אומבאַקאַנט שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25]. 7 איך האָבּ סור זײַן שְכֶם פוּן סֵבֶל, זײַנע כף זאָלן עבר פוּן דעם דוּד. 8 האָסט קרא אין צרה, אוּן איך האָבּ דיך חלץ, איך האָבּ דיר ענה פוּן דער סֵתֶר פוּן רַעַם. איך האָבּ דיך בּחן בּײַ מֵי מְרִיבָה. סֶלָה. 9 שמע, עַמִּי, אוּן איך וועל דיך העיד [עוד], ישׂראל, ווען דוּ זאָלסט מיר שמע! 01 קיין אֵ-ל זָר זאָל נישט זײַן בּײַ דיר, אוּן זאָלסט זיך נישט שחה צו קיין אֵ-ל נֵכָר. 11 איך בין ה' אֱלֹקֶיךָ, וואָס האָט דיך עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] פוּן אֶרֶץ מצרַיִם; הרחיב [רחב] דײַן פֶּה אוּן איך וועל עס מלא. 21 אָבּער עַמִּי האָט נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81] צו מײַן קוֹל, אוּן ישׂראל האָט נישט אבה צו מיר. 31 אוּן איך האָבּ אים שלח אין דער שרִירוּת פוּן זײַן לֵב, זיי זאָלן הלך לויט זייערע מוֹעֵצָה. 41 לוּ עַמִּי וואָלט שמע צו מיר, אַז ישׂראל וואָלט אין מײַנע דֶרֶך הלך! 51 איך וואָלט מעט הִכְנִיעַ [כנע] זייערע פײַנט, אוּן אויף זייערע צרים שוב מײַן יָד. 61 די שָונאים פוּן ה' וואָלטן כחש פאַר אים, אוּן זייער עֵת וואָלט געווען לעולם. 71 אוּן אים וואָלט מען אכל מיט דעם חֵלֶב חִטָה; אוּן פוּן צוּר דיך וואָלט איך מיט דבש שׂבע [זען ישעיה 11:35].
 
תהלים28
1 מזמור פוּן אָסָפן. אלוקים נצב אין דער עדה פוּן אֵ-ל, אין מיטן פוּן די אלוקים [זען יוחנן 63-53:01] ער שפט. 2 עַד מָתַי וועט איר שפט עָוֶל, מיט מַשֹּוֹא-פָנִים די רשָעים? סֶלָה. 3 שפט דעם דַּל אוּן דעם יתום, דעם עָנִי אוּן דעם רוֹש מאַכט צדק. 4 פלט דעם דַל אוּן דעם אביון, פוּן דער יָד פוּן די רשָעים זײַט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5]. 5 זיי ידע נישט, אוּן זיי פאַרשטייען נישט, אין חֹשֶךְ הלך זיי; כּל מוֹסְדוֹת פוּן אֶרֶץ נמוט [מוט]. 6 איך וואָלט אמר, אלוקים זײַט איר, אוּן בְּנֵי אויבּערשטער [זען אפס' 5:1; כיפא ב 4:1; זען בּן הנבחר משיח כּנגד ילדים פון אמוץ, יוחנן 81-11:1
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] זײַט איר אַלע. 7 אָבּער אַזוי ווי אָדָם וועט איר מות, אוּן ווי אחד פוּן די שׂרים וועט איר נפל. 8 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] אלוקים, שפט הָאָרֶץ, וואָרעם כּל הַגּוֹיִם זײַנען דײַן נחלה.
 
תהלים38
 
1 אַ שיר, מזמור פוּן אָסָפן. 2 אלוקים, נישט זײַ דֳּמִי, זאָלסט נישט חרש אוּן נישט שקט, אֵ-ל. 3 וואָרעם הנה, דײַנע פײַנט המה, אוּן דײַנע שָונאים נשׂא [זען ישעיה 31:25] דעם קאָפּ. 4 אַקעגן דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] סוד זיי זיך הערים [ערם], אוּן זיי יעץ זיך אַקעגן דײַנע צפן. 5 זיי האָבּן אמר: הלך, אוּן לאָמיר זיי הכחיד [כחד] פוּן זײַן אַ גוֹי, אַז מער זאָל נישט זכר ווערן דער שֵם ישׂראל. 6 וואָרעם זיי האָבּן יעץ מיט לֵב יחדּו, קעגן דיר אַ בְּרִית זיי כרת. 7 די אוהלים פוּן אדום, אוּן די ישמעאֵלים, מואָב, אוּן די הַגרים; 8 גבל, אוּן עַמּוֹן, אוּן עַמָלק, פלֶשֶת מיט די יושבי צור. 9 אויך אַשּוּר האָט זיך נִלְוָה [לוה] מיט זיי; זיי זײַנען זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ אלוקים] צו בְּנֵי-לוֹט. סֶלָה. 01 עשׂה צו זיי אַזוי ווי צו מִדְיָן, ווי צו סיסראָן, ווי צו יבינען בּײַם נַחַל קִישוֹן, 11 וואָס זײַנען שמד געוואָרן אין עֵין-דֹאר, געוואָרן ווי דֹּמֶן אויף אֲדָמָה. 21 שית זייערע נָדִיב ווי עוֹרֵב אוּן ווי זאב [זען שפטים 52:7], אוּן ווי זבח אוּן ווי צלמֻנָע [זען שפטים 12:8], אַלע זייערע נָסִיךְ; 31 די וואָס אמר: לאָמיר יַרשען פאַר אונדז די נָוָה פוּן אלוקים. 41 אֱלֹקָי, שית זיי ווי גַּלְגַּל, ווי קַש פאַרן ווינט. 51 ווי אֵש וואָס בער אַ וואַלד, אוּן ווי אַ לֶהָבָה וואָס להט די הָרִים, 61 אַזוי זאָלסטו זיי רדף מיט דײַן סְעָרָה, אוּן מיט דײַן סוּפָה זיי בהל. 71 מלא זייער פנים מיט קלוֹן, אַז זיי זאָלן בקש [זען מלאכי 1:3] דײַן שֵם, ה'. 81 זאָלן זיי בוש אוּן נבהל [בהל] ווערן עדי עד, אוּן זאָלן זיי חפר ווערן אוּן אבד. 91 אוּן זאָלן זיי ידע אַז דוּ אַליין, וואָס דײַן שֵם איז ה', ביסט דער אויבּערשטער איבּער כּל הָאָרֶץ.
 
תהלים48
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ, אויף גִתית; פוּן די בְּנֵי קֹרַח אַ מזמור. 2 ווי ידידות [יָדִיד] זײַנען דײַנע משכּנוֹת [משכן], ה' צבָאות! 3 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] כסף אוּן כלה נאָך די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן ה'; מײַן לֵב אוּן מײַן בּשׂר רנן צום אֵ-ל חָי. 4 אַפילו אַ צִפּוֹר מצא אַ היים, אוּן אַ דְּרוֹר אַ קֵן פאַר זיך, וווּ זי שית אַהין אירע אֶפְרֹחַ, בּײַ דײַנע מזבחות, ה' צבָאות, מײַן מֶלֶךְ אוּן אֱלֹקָי. 5 אַשְרֵי צו די וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין דײַן בּית; עוֹד וועלן זיי דיך הלל. סֶלָה. 6 אַשְרֵי צו די אָדָם וואָס זייער עֹז איז אין דיר, וואָס דײַנע מסלות [מְסִלָּה] זײַנען אין זייער לֵב. 7 דורכגייענדיק דעם עמק בָּכאָ, שית זיי אים פאַר אַ מַעְיָן; יאָ, מוֹרֶה העטה [עטה] אים מיט ברכות. 8 זיי הלך פוּן חיל צו חיל, זיי ווײַזן זיך פאַר אלוקים אין צִיון. 9 ה' דוּ אלוקים צבָאות, שמע צו מײַן תפילה [זען https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ], האזין [אזן], דוּ אלוקי יעקב. סֶלָה. 01 אלוקים אונדזער מָגֵן, ראה, אוּן נבט אויף דעם פנים פוּן דײַן משיח [זען https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]. 11 וואָרעם בעסער אַ יוֹם אין דײַנע חצרוֹת [חָצֵר] איידער 0001 [אנדערשוווּ]; איך וואָלט בחר הסתופף [ספף] אין בּית אֱלֹקָי, איידער דור אין אוהלים פוּן רֶשַע. 21 וואָרעם אַ שֶמֶש אוּן אַ מָגֵן איז ה' אלוקים, חן אוּן כבוד נתן ה'; ער מָנָע נישט קיין טוֹב פוּן די וואָס הלך אין תמים. 31 ה' צבָאות, אַשְרֵי צו דעם אָדָם וואָס בּטח זיך אויף דיר.
 
תהלים58
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן בְּנֵי-קֹרַח מזמור. 2 האָסט רצה [זען לוקס 41:2], ה', דײַן אֶרֶץ, האָסט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] די שְבִית יעקב. 3 האָסט נשׂא די עֲוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ] פוּן דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], האָסט כסה זייערע כּל חטאת. סֶלָה. 4 האָסט אסף אַלע דײַן עֶבְרָה, האָסט זיך שוב פוּן דײַן חרון אף [זען רומ' 81:1]. 5 שוב אונדז, אלוקי יִשְעֵנוּ, אוּן הפר [פרר] דײַן כעס קעגן אונדז. 6 צי לְעוֹלָם וועסטו אנף אויף אונדז? וועסטו משך דײַן אף אויף דָור-דורות? 7 צי וועסטו אונדז נישט חיה ווידער, אַז דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זאָל זיך שׂמח מיט דיר? 8 ווײַז אונדז, ה', דײַן חֶסֶד, אוּן דײַן ישע זאָלסטו אונדז נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 9 איך שמע וואָס הָאֵ-ל ה' דבר; פאַרוואָר, ער דבר שלוֹם פאַר זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אוּן פאַר זײַנע חסידים; אָבּער זיי זאָלן זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו כִּסְלָה. 01 אַךְ קָרוֹב צו זײַנע פרוּמער ירא שמים איז זײַן יֵשַע, כדי כבוד זאָל שכן אין אונדזער אֶרֶץ. 11 חֶסֶד אוּן אמת האָבּן זיך נפגש [פגש], צֶדֶק [זען "צֶדֶק" דניאל 42:9] אוּן שלום [זען ישעיה 5:35] האָבּן זיך נשק [זען תהלים 21:2]. 21 אמת צמח [זען צמח משיח ישוע זכריה 21-11:6] פוּן הָאָרֶץ, אוּן צֶדֶק נשקף [שקף] פוּן שָמַיִם. 31 יאָ, ה' וועט נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] הַטוֹב, אוּן אונדזער אֶרֶץ וועט נתן איר יְבוּל. 41 צֶדֶק וועט הלך אים פאַרויס, אוּן שׂים אין דֶּרֶךְ זײַנע פעם.
 
תהלים68
1 אַ תפילה פוּן דָוִדן. נטה, ה', דײַן אֹזֶן, ענה מיר, וואָרעם עָנִי אוּן אֶביוֹן בין איך. 2 שמר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] וואָרעם איך בין חָסִיד, ישע, דוּ אֱלֹקָי, דײַן עֶבֶד [זען "עֶבֶד" ישעיה 31:25] וואָס בּטח זיך אויף דיר. 3 חנן מיך, אֲדֹנָי, וואָרעם צו דיר קרא איך כּל הַיוֹם. 4 שׂמח די נפש פוּן דײַן עֶבֶד, וואָרעם צו דיר, אֲדֹנָי, נשׂא [זען "נשׂא" ישעיה 31:25] איך אויף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 5 וואָרעם דוּ, אֲדֹנָי, ביסט טוֹב אוּן סַלָּח, אוּן רַב חֶסֶד [זען ישועת אלוקינו איז חֶסֶד + גאָרנישט https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ] צו אַלע וואָס קרא דיך. 6 האזין [אזן], ה', מײַן תפילה, אוּן קשב צו דעם קוֹל פוּן מײַנע תַּחֲנוּן. 7 אין יוֹם צָרָה קרא איך דיך, וואָרעם דוּ וועסט מיר ענה. 8 נישטא כָּמוֹךָ [זען https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ ], אֲדֹנָי, צווישן די אלוקים, אוּן נישטא אַזוי ווי דײַנע מעשׂים. 9 כּל גּוֹיִם וואָס דוּ האָסט עשׂה, וועלן בוא אוּן זיך שחה פאַר דיר, אֲדֹנָי, אוּן כָּבַד דײַן שֵם. 01 וואָרעם גָדוֹל בּיסטוּ, אוּן עשׂה נפלאות, דוּ אלוקים אַליין. 11 לערן מיך, ה', דײַן דֶּרֶךְ, איך זאָל הלך אין דײַן אמת, יחד מײַן לֵב צו ירא דײַן שֵם. 21 איך וועל דיך ידה, אֲדֹנָי אֱלֹקָי, מיט מײַן כּל לֵב, אוּן כבד דײַן שֵם לְעוֹלָם. 31 וואָרעם גָדוֹל איז דײַן חֶסֶד צו מיר, אוּן האָסט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן דער תַּחְתִּה שְאוֹל. 41 אלוקים, זדים [זֵד] זײַנען קום אויף מיר, אוּן אַן עדה [זען "עדה" תהלים 71:22] עריצים [עריץ] בקש [זען "בקש" מלאכי 1:3] מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיה 01:35], אוּן זיי שׂים דיך נישט אַנטקעגן זיך. 51 אָבּער דוּ אֲדֹנָי ביסט אֵ-ל רחוּם אוּן חַנּוּן, אָרֵךְ אין אפים אוּן רַב אין חֶסֶד אוּן אֶמֶת. 61 פנה זיך צו מיר, אוּן חנן מיך, נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דײַן עֹז צו דײַן עֶבֶד [זען https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g ], אוּן ישע בּן פון דײַן אָמָה. 71 עשׂה מיר אַן אוֹת [זען "אוֹת" ישעיה 41:7] צום טוֹבָה, אוּן זאָלן ראה מײַנע שָונאים אוּן בוש ווערן, אַז דוּ ה' האָסט מיך עזר אוּן מיך נחם.
 
תהלים78
 
1 פוּן בְּנֵי-קֹרַח מזמור; אַ שיר. זײַן יְסוּדָה איז אויף די הָרִים [הַר] קֹדֶש. 2 ה' האָט אהב די שְעָרִים פוּן צִיון מער פוּן כּל משכּנוֹת [משכן] פוּן יעקב. 3 נִכְבָּדוֹת דבר פוּן דיר, דוּ עִיר פוּן האלוקים. סֶלָה. 4 איך זכר רַהַב אוּן בָּבל פאַר מײַנע בּאקענטע; הנה איז פלֶשֶת, אוּן צֹר מיט כּוש: דער דאָזיקער איז ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7] געוואָרן אין אירע [ציּוֹן]. 5 אָבּער פוּן צִיון ווערט אמר: דער אוּן יענער איז דאָרטן ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7] געוואָרן, אוּן דער אויבּערשטער אַליין כון זי. 6 ה' ספר בּײַם כתב די עמים: דער דאָזיקער איז דאָרטן ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7] געוואָרן. סֶלָה. 7 יאָ, אַזוי ווי שרים חֹללים [חלל] אַלע מײַנע מַעְיָן, פוּן דיר.
 
תהלים88
1 אַ שיר; מזמור פוּן בְּנֵי-קֹרַח; פאַר דעם מְנַצֵּחַ, צו מַחלַת לעַנּוֹת; אַ מַשְׂכּיל פוּן הֵימָן דעם אֶזרָחי. 2 ה' דוּ אלוקי ישוּעתי, איך צעק בּײַ לָיְלָה פאַר דיר, 3 זאָל בוא מײַן תפילה פאַר דיר; נטה דײַן אֹזֶן צו מײַן רִנָּה. 4 וואָרעם שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] מיט רעוֹת איז מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן חַיַּי האָט צו שְאוֹל נגע. 5 איך ווער חשב מיט יוֹרְדים אין בּוֹר, איך בין געוואָרן ווי אַ גֶבֶר אָן אֱיָל, 6 אַ חפשי [זען נפטר פון חטא, רומ' 7:6] צווישן מתים; ווי חללים וואָס שכב אין קֶבֶר [זען ישעיה 9:35], וואָס דוּ זכר זיי נישט מער, אוּן זיי זײַנען פוּן דײַן יָד גזר [זען ישעיה 8:35]. 7 האָסט מיך שית אין דער בּוֹר תחתי. אין פינצטערנישן, אין מְצוֹלָה. 8 אויף מיר האָט זיך סמך [זען מַה"ש 32:41] דײַן חֵמָה, אוּן אַלע דײַנע מִשְבָּר דריקסטוּ אויף מיר. סֶלָה. 9 האָסט רחק מײַנע בּאקענטע פוּן מיר, האָסט מיך שית תוֹעֵבוֹת בּײַ זיי; איך בין כלא אוּן קען נישט יצא. 01 מײַן אויג דאב פוּן עֹנִי; איך האָבּ דיך קרא, ה', כּל יוֹם, איך האָבּ שטח צו דיר מײַנע כף. 11 וועסטו פאַר מתים עשׂה פֶּלֶא? צי די רפאים וועלן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] דיך ידה? סֶלָה. 21 וועט ספר ווערן אין קבר [זען ישעיה 9:35] דײַן חֶסֶד? דײַן אמונה אין אֳבַדּוֹן? 31 וועלן בּאַקאַנט ווערן אין דער חֹשֶךְ דײַנע פֶּלֶא [זען ישעיה 5:9]? אוּן דײַן צדקה אין אֶרֶץ נְשִיָּה? 41 אָבּער איך, צו דיר, ה', שוע איך, אוּן אין בֹקֶר קדם פאַר דיר מײַן תפילה. 51 לָמָּה זָנַח, ה', מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]? און סֵתֶר דײַן פנים פוּן מיר? 61 איך בין עָנִי אוּן גָּוַע פוּן נֹעַר אָן, איך נשׂא [זען ישעיה 31:25] דײַן אֵימָה, איך בין פּוּן. 71 איבּער מיר איז דײַן חרוֹן עבר, דײַנע בּעוּתִים האָבּן מיך צמת. 81 זיי האָבּן מיך סבב ווי מַיִם כּל הַיוֹם, זיי האָבּן יחד מיך הקיף [נקף]. 91 האָסט רחק פוּן מיר אֹהֵב אוּן רֵעַ, מײַן בּאַקענטשאַפט איז די חֹשֶךְ.
 
תהלים98
1 אַ משׂכּיל פוּן אֵיתָן דעם אֶזרָחי. 2 די חסדים פוּן ה' וועל איך עוֹלָם שיר, אויף דָור-דורות וועל איך בּאַקאַנט מאַכן דײַן אמונה מיט מײַן פֶּה. 3 וואָרעם איך אמר: עוֹלָם בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] איז די חֶסֶד, אין די הימלען, אין זיי האָסטו כון דײַן אמונה: 4 איך האָבּ כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] בְּרִית מיט מײַן בָּחִיר, איך האָבּ שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] צו דוד מײַן עֶבֶד [זען https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE ]: 5 עַד עוֹלָם וועל איך כון דײַן זֶרַע [זען התג' 61:22], אוּן אויף דָור-דורות וועל איך בנה דײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02]. סֶלָה. 6 אוּן די הימלען ידה דײַנע פֶּלֶא [זען ישעיה 5:9], ה', אויך דײַן אמונה אין דער קְהַל פוּן די קְדֹשִים [זען יהודה 3:1]. 7 וואָרעם ווער אין שחק קען זיך גלײַכן צו ה'? ווער איז דָּמָה צו ה' צווישן די בני א-לים? 8 אֵ-ל איז נערץ [ערץ] רבּה אין דעם סוֹד פוּן די קדושים, אוּן נוֹרָא [ירא] פאַר אַלע זײַנע ארוּמיקע. 9 ה' דוּ אלוקי צבָאות, ווער איז אַזוי חֲסִין ווי דוּ, יָ-הּ? אוּן דײַנע אֱמוּנָה זײַנען רונד אַרום דיר. 01 דוּ מושל [משל] איבּער דער גֵאוּת פוּן ים, אַז זײַנע גַּל נשׂא זיך, טוּסט דוּ זיי שבּח. 11 דוּ האָסט דכא [זען ישעיה 5:35] ווי חָלָל, רַהַב, מיט דײַן זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] פון עֹז האָסטו פזר דײַנע פײַנט. 21 דײַן איז דער שָמַיִם, דײַן אויך אֶרֶץ; די תֵּבֵל אוּן איר מְלֹא, זיי האָסט דוּ יסד. 31 צפון אוּן ימין [זען תהלים 1:011] זיי האָסט דוּ בּרא, תבור אוּן חרמון רנן פוּן דײַן שֵם. 41 דוּ האָסט זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ אלוקים] מיט גבורה, דײַן יָד איז עזז, דײַן ימין איז רום. 51 צדק אוּן מִשְפָּט זײַנען דאָס מָכוֹן פוּן דײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02], חֶסֶד אוּן אמת זײַנען קדם דײַן פנים. 61 אַשְרֵי הָעָם וואָס ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] תרוּעָה, וואָס הלך, ה', אין אוֹר פוּן דײַן פנים. 71 אין דײַן שֵם גיל זיי זיך כּל הַיוֹם, אוּן דורך דײַן צדקה ווערן זיי רום. 81 וואָרעם דוּ ביסט די תפארת פוּן זייער עֹז, אוּן דורך דײַן רצון ווערט רום אונדזער קֶרֶן. 91 וואָרעם ה', ער איז אונדזער מָגֵן, אוּן דער קָדוֹש ישׂראל, ער איז אונדזער מֶלֶךְ. 02 האָסט אַ מאָל אין אַ חֲזוֹן דבר צו דײַנע חסידים, אוּן האָסט אמר: איך האָבּ שוה עֵזֶר אויף אַ גִבּור, איך האָבּ רום אַ בָּחוּר [בּחר] פוּן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 12 איך האָבּ מצא דוד מײַן עֶבֶד [זען https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
[ https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE , איך האָבּ מיט מײַן שֶמֶן קדש אים משח; 22 אַז מײַן יָד זאָל זײַן כון מיט אים, אוּן מײַן זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] זאָל אים אמץ. 32 קיין פײַנט זאָל נישט השּיא [נשא] פוּן אים, אוּן קיין בֶּן עֶוֶל זאָל אים נישט ענה. 42 אוּן איך וועל כתת זײַנע צַר פוּן פאַר אים, אוּן זײַנע שָונאים וועל איך נגף. 52 אוּן מײַן אמונה אוּן מײַן חֶסֶד וועלן זײַן מיט אים, אוּן דורך מײַן שֵם וועט רום ווערן זײַן קֶרֶן. 62 אוּן איך וועל שׂים אויפן ים זײַן יָד, אוּן אויף די נהרות [נָהָר] זײַן ימין [זען תהלים 1:011]. 72 ער וועט מיך קרא: אָבִי בּיסטוּ, אֵ-לִי, אוּן דער צוּר פוּן מײַן ישוּעָה; 82 אויך איך וועל אים מאַכן פאַרן בּכוֹר, פאַרן העכסטן איבּער די מלכי-אֶרֶץ. 92 לְעוֹלָם וועל איך אים זײַן שומר איבּער מײַן חֶסֶד, אוּן מײַן בְּרִית וועט אים בּלײַבּן נֶאֱמָן. 03 אוּן איך וועל שׂים לָעַד זײַן זֶרַע [זען התג' 61:22], אוּן זײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02] ווי די יְמֵי שמים. 13 אַז זײַנע בָּנִים וועלן עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] מײַן תורה, אוּן אין מײַנע משפטים וועלן זיי נישט הלך; 23 אַז מײַנע חֻקֹת וועלן זיי חלל, אוּן מײַנע מצוות וועלן זיי נישט זײַן שומר איבּער; 33 וועל איך פקד מיט אַ שֵבֶט זייער פּשע [זען ישעיה 5:35], אוּן מיט נגעים [נגע] זייער עוֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
] 43 אָבּער מײַן חֶסֶד וועל איך נישט פרר פוּן אים, אוּן נישט שקר מײַן אמונה. 53 איך וועל נישט חלל מײַן בְּרִית, אוּן דעם מוֹצָא פוּן מײַנע ליפן וועל איך נישט שָנָה. 63 אַחַת האָבּ איך שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] אין מײַן קדש: איך וועל נישט כזב צו דָוִדן! 73 זײַן זֶרע [זען התג' 61:22] זאָל זײַן לְעוֹלָם, אוּן זײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02] ווי די שֶמֶש פאַר מיר. 83 אַזוי ווי די יָרֵחַ זאָל ער עולם כון, אוּן ווי עדות נֶאֱמָן אין שַחַק. סֶלָה. 93 אָבּער דוּ האָסט זנח אוּן מאס [זען "מאס" תהלים 22:811], האָסט זיך הִתְעַבָּר [עבר] אויף דײַן משיח [זען [https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U .
04 האָסט נִאֵר דעם בְּרִית פוּן דײַן עֶבֶד, האָסט חלל צו הָאָרֶץ זײַן נֵזֶר. 14 האָסט פרץ אַלע זײַנע גְדֵרָה, האָסט שׂים פוּן זײַנע מִכְצָר אַ מְחִתָּה. 24 שסס האָבּן אים אַלע וועגגייער, ער איז געוואָרן אַ חרפה בּײַ זײַנע שכנים. 34 האָסט רום די ימין פוּן זײַנע צרים, האָסט שׂמח אַלע זײַנע פײַנט. 44 אויך דו שוב דעם שאַרף פוּן זײַן חֶרֶב, אוּן האָסט אים נישט געלאָזט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אין מלחמה. 54 האָסט שבת זײַן טֳהָר, אוּן מגר זײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02] צו הָאָרֶץ. 64 האָסט קצר די טעג פון זײַן עלוּמִים, האָסט אים מיט בּוּשָה העטה [עטה]. סֶלָה. 74 עַד מָה, ה', וועסטו זיך סֵתֶר לָנֶצַח? וועט בער ווי אֵש דײַן חֵמָה? 84 זכר, וואָס איז מײַן חֶלֶד; צו וואָס פאַר שָוְא דוּ האָסט בּרא [זען תהלים 21:15; יוחנן 3:3] כּל בְּנֵי אָדָם. 94 וואָסער גֶבֶר קען חיה אוּן נישט ראה דעם מות [זען "מות" ישעיה 9:35]? מאַכן מלט זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן דער יָד פוּן שְאוֹל? סֶלָה. 05 וווּ זײַנען דײַנע חסדים הראשונים, אֲדֹנָי, וואָס דוּ האָסט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] דָוִדן אין דײַן אמונה? 15 זכר, אֲדֹנָי, די חֶרְפַּה פוּן דײַנע עבדים, וואָס איך נשׂא [זען ישעיה 4:35] אין מײַן חֵיק פוּן כּל רבּים עַמִּים; 25 וואָס דײַנע פײַנט, ה', חרף, וואָס זיי חרף די עִקְּבוֹת פוּן דײַן משיח [זען [https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U . 35 ברך ה' לְעוֹלָם, אָמֵן אוּן אָמֵן!
 
תהלים09
1 אַ תפילה פוּן משה דעם איש האלוקים. אֲדֹנָי, דוּ ביסט אונדז געווען אַ מָעוֹן [זען יוחנן 2:41] אין דוֹר וָדוֹר. 2 איידער די הָרִים זײַנען ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7] געוואָרן, אוּן דוּ האָסט חולל [זען תהלים 7:15 https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ ] אֶרֶץ אוּן די תֵּבֵל, אוּן פוּן עוֹלָם בּיז עוֹלָם, ביסט דוּ אֵ-ל. 3 ברענגסט אֱנוֹש בּיז דַּכָּא, אוּן אמר: שוב, איר בְּנֵי אָדָם. 4 וואָרעם 0001 שָנָה איז אין דײַנע אויגן ווי דער נעכטיקער טאָג, ווען ער איז עבר, אוּן ווי אַן אַשְמוּרָה אין דער לָיְלָה. 5 זרם זיי אַוועק, ווי שֵנָה ווערן זיי; אין בֹקֶר ווי חָצִיר ער חלף, 6 אין בֹקֶר צוץ אוּן חלף צום עֶרֶב מולל [מלל] אוּן יבש. 7 וואָרעם מיר ווערן כלה אין דײַן אף, אוּן אין דײַן חֵמָה ווערן מיר נבהל [בהל]. 8 דו שית עוֹנֹתֵינוּ [זען ישעיה 5:35] אַנטקעגן דיר, עֲלֻמֵנוּ [עלם] פאַרן אוֹר פוּן דײַן פנים. 9 וואָרעם אַלע אוּנדזערע טעג פנה אין דײַן עֶבְרָה, מיר כלה שָנֵינוּ אַזוי ווי אַ הֶגֶה. 01 די יְמֵי שְנוֹתֵינוּ, זיי זײַנען 07 שָנה, אוּן אַז אין גבוּרֹת [גבורה], איז 08 שָנָה; אוּן אין בעסטן פאַל, עָמָל אוּן אָוֶן; וואָרעם חיש גוז עס, אוּן מיר עוף אַוועק. 11 ווער ידע די עֹז פוּן דײַן אף, אַז ווי דײַן יִרְאָה אַזוי איז דײַן עֶבְרָה? 21 לערן אונדז ריכטיק צו מָנָה אוּנדזערע טעג, כדי מיר זאָלן בוא לְבַב חָכְמָה. 31 שוב זיך, ה'. עַד מָתָי? אוּן נחם זיך אויף דײַנע עבדים. 41 שׂבע [זען ישעיה 11:35] אונדז אין בֹקֶר מיט דײַן חֶסֶד, כדי מיר זאָלן רנן אוּן זײַן שׂמח אין כּל יָמֵינוּ. 51 שׂמח אונדז ווי די טעג וואָס דוּ האָסט אונדז ענה, די שָנוֹת וואָס מיר האָבּן ראה רָעָה. 61 זאָל באַוויזן ווערן דײַן פעל צו דײַנע עבדים, אוּן דײַן הָדָר אויף זייערע בָּנִים. 71 אוּן זאָל די נֹעַם פוּן אֲדֹנָי אֱלֹקֵינוּ זײַן אויף אונדז; אוּן כון פאַר אונדז דאָס מַעֲשֵׂה פוּן יָדֵינוּ, יאָ, דאָס מַעֲשֵׂה פוּן יָדֵינוּ, כון עס.
 
תהלים19
 
1 דוּ וואָס ישב אין דער סֵתֶר פוּן אויבּערשטער, וואָס אין צל פוּן שַדַּי לון, 2 איך אמר אויף ה', מײַן מַחְסֶה אוּן מײַן מְצוּדָה אֱלֹקָי וואָס איך בטח זיך אויף אים, 3 אַז ער וועט דיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן פַּח פון יקוּש, פוּן דער דֶּבֶר פוּן הוּוֹת [הוָּה]. 4 מיט זײַן אֶבְרָה וועט ער דיך יָסֶךְ [סכך], אוּן אונטער זײַנע כּנפים [כנף] וועסטו זיך חסה; צִנָּה אוּן סֹחֵרָה איז זײַן אמת. 5 וועסט נישט ירא האָבּן פאַר פַּחַד פוּן לָיְלָה, פאַר חֵץ וואָס עוף יוֹמָם; 6 פאַר דֶּבֶר וואָס הלך אום אין אֹפֶל, פאַר קֶטֶב וואָס שדד אין צהרים. 7 דיר פוּן צַד וועלן נפל 0001, אוּן 000,01 פוּן דײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011], צו דיר וועט עס נישט נגש. 8 בּלויז מיט דײַנע אויגן וועסטו נבט, אוּן די שִלֻּמָה פוּן די רשָעים וועסטו ראה. 9 ווײַל דוּ האָסט שׂים ה', וואס איז מײַן מַחְסֶה, דעם אויבּערשטער פאַר דײַן מְעוֹן [זען יוחנן 2:41]. 01 דיך וועט נישט אנה קיין רָעָה, אוּן קיין נגע [זען ישעיה 4:35] וועט נישט קרב צו דײַן אֹהֶל. 11 וואָרעם זײַנע מלאכים וועט ער צוה וועגן דיר, דיך לִשמֹר אין אַלע דײַנע דרכים. 21 אויף כפים [כף] וועלן זיי דיך נשׂא [זען ישעיה 4:35], טאָמער וועסטו נגף אָן אַן אֶבֶן דײַן רגל . 31 אויף שַחַל אוּן פֶּתֶן וועסטו דרך, וועסט רָמַס כְּפיר אוּן תַּנּין. 41 ווײַל ער האָט חָשַק צו מיר, וועל איך אים פלט; איך וועל אים שׂגב, ווײַל ער ידע מײַן שֵם. 51 ער וועט מיך קרא, אוּן איך וועל אים ענה, איך וועל זײַן מיט אים אין צרה, איך וועל אים חלץ, אוּן אים ברענגען צו כבוד. 61 מיט אֹרךְ ימים [זען ישעיה 01:35] וועל איך אים שׂבע [זען ישעיה 11:35], אוּן וועל אים ווײַזן מײַן ישוּעָה.
 
תהלים29
1 מזמור; אַ שיר פאַר דעם יוֹם שבת. 2 טוֹב איז צו ידה [זען רומ' 92:2] ה', אוּן זמר צו דײַן שֵם, דוּ אויבּערשטער; 3 צו נגד אין בֹקֶר דײַן חֶסֶד אוּן דײַן אמונה אין די לילות, 4 אויף אַן עָשׂוֹר אוּן אויף אַ נֵבֶל, מיט הִגָּיוֹן אויף דער כִּנּוֹר. 5 וואָרעם האָסט מיך שׂמח, ה', מיט דײַן פֹעַל, איך רנן וועגן די מעשׂים פוּן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 6 ווי גָדוֹל זײַנען דײַנע מעשׂים, ה'! עמק מאֹד זײַנען דײַנע מחשבות [זען רומ' 43-33:11]. 7 דער איש בַּעַר ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] נישט, אוּן דער כְּסִיל פארשטייט דאָס נישט. 8 אַז די רשָעים פרח ווי עֵשֶׂב, אוּן עס צוץ כּל טוּער פוּן אָוֶן, איז דאָס כדי זיי זאָלן שמד ווערן עֲדֵי עַד. 9 אָבּער דוּ ביסט מָרוֹם לְעוֹלָם, ה'. 01 וואָרעם הנה דײַנע פײַנט, ה', וואָרעם הנה דײַנע פײַנט וועלן אבד [זען "אבד" יוחנן 61:3], התפרד [פרד] וועלן ווערן כּל טוּער פוּן אָוֶן. 11 אוּן האָסט רום ווי בּײַ אַ רְאֵם מײַן קֶרֶן; איך האָבּ מיך בָּלַל מיט שֶמֶן רַעֲנָן. 21 אוּן מײַן אויג האָט זיך נבט אויף מײַנע לויערער; אויף די מֵרַע וואָס קום אויף מיר, שמע זיך מײַנע אוזנים. 31 דער צדיק [זען ישעיה 11:35] וועט פרח ווי אַ תָּמָר, ווי אַ צעדערבוים אין לבנון וועט ער שׂגה. 41 שתל אין בּית ה', אין די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן אלוקינו וועלן זיי פרח. 51 זיי וועלן עוֹד נוב אין שֵׂיבָה, דָּשֵן אוּן רַעֲנָן וועלן זיי זײַן; 61 צו נגד אַז ה' איז יָשָר, מײַן צוּר וואָס קיין עַוְלָה איז אין אים נישטא.
 
תהלים39
1 ה' איז מלך; ער האָט זיך מיט גֵּאוּת לבש; ה' האָט זיך לבש, מיט עֹז זיך אזר; אויך איז כון די וועלט, זי זאָל זיך נישט נמוט [מוט]. 2 כון דײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02] מֵאָז [פון אָז], פוּן עוֹלם אָן בּיסטוּ. 3 די נהרות [נָהָר], ה', האָבּן נשׂא, די נהרות [נָהָר] האָבּן נשׂא [זען ישעיה 4:35] זייער קוֹל; די נהרות [נָהָר] נשׂא זייער דֳּכִי. 4 מער פוּן די קולות פוּן מַיִם רבּים [זען התג' 51:1], פוּן מִשְבָּר אַדִּיר פוּן ים, איז אַדִּיר אין דער מרוֹם ה'. 5 דײַנע עֵדָה זײַנען אמן מְאֹד; פאַר דײַן בּית נאה זיך קֹדֶש, ה', אויף אֹרֶך יָמִים [זען ישעיה 01:35].
 
תהלים49
 
1 ה' דוּ אֵ-ל פוּן נקמות, אֵ-ל פוּן נקמות, הופִיעַ [יפע]! 2 נשׂא [זען ישעיה 4:35] זיך, דוּ שׁפט הָאָרֶץ, שוב אום גְּמוּל צו די גֵּאֶה. 3 עַד מָתַי וועלן די רשָעים, ה', עַד מָתַי וועלן די רשָעים זיך עלז? 4 זיי הבּיע [נבע], זיי דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] עָתָק, זיי התאמר זיך, כּל טוּער אָוֶן. 5 דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], ה', דכא [זען ישעיה 5:35] זיי, אוּן זיי ענה דײַן נחלה. 6 די אלמנה אוּן דעם גֵּר הרגען זיי, אוּן יתומים רצח זיי. 7 אוּן זיי אמר: יָ-הּ וועט נישט ראה, אוּן אלוקי יעקב וועט נישט מערקן. 8 באמערקן, איר בֹּעֲרִים [בער] אין עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן איר כסילים [כסיל], ווען וועט איר שׂכל ווערן? 9 דער וואָס נטע דאָס אֹזֶן, צי וועט ער נישט שמע? דער וואָס יצר דאָס אויג, צי וועט ער נישט נבט?
[זען https://www.youtube.com/watch?v=q2IxN0h4Ek0 ] 01 דער וואָס יסר די גּוֹיִם, צי וועט ער נישט יכח? ער וואָס למד אָדָם דַּעַת? 11 ה' ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] די מחשבות פוּן דעם אָדָם, אַז זיי זײַנען הֶבֶל [זען https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ ]. 21 אַשְרֵי צו דעם גֶבֶר וואָס דוּ יסר אים, יָ-הּ, אוּן פוּן דײַן תורה טוּסטוּ אים למד; 31 כדי אים צו השקיט [שקט] אין יְמֵי רָע, בּיז אַ שחת וועט כּרה [זען תהלים 71:22, https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] ווערן פאַרן רָשע. 41 וואָרעם ה' וועט נישט נטש זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן זײַן נחלה נישט עזב [זען "עזב" תהלים (61)71-(1)2:22]. 51 וואָרעם עַד צֶדֶק וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] דאָס מִשְפָּט, אוּן נאָך אים כָּל יִשְרֵי לֵב. 61 ווער וועט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] פאַר מיר אַקעגן די מרעים [מֵרַע]? ווער וועט זיך יצב פאַר מיר אַקעגן די טוּער פוּן אָוֶן? 71 ווען נישט ה' וואָלט מיר אַן עֶזְרָה געווען, וואָלט מעט שכן אין דוּמָה מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 81 ווען איך אמר: מײַן רגל מוט זיך, סעד מיך, ה', דײַן חֶסֶד. 91 בּײַ מײַנע רֹב שַׂרְפִים אין מיר, דײַנע תַּנְחוּם שִרְעַשַע מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 02 קען זיך חבר צו דיר דער כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02] פוּן הַוָּה, וואָס יצר עָמָל דורך חֹק? 12 זיי גדד זיך אויף דעם נפש פוּן צדיק, אוּן דָּם נָקִי הִרְשִיעַ [פאַרמשפטן, רומ' 1:8] זיי. 22 אָבּער ה' איז מיר געווען פאַר אַ מִשְׂגָּב, אוּן אֱלֹקָי פאר צוּר פוּן מײַן מַחְסֶה. 32 אוּן ער האָט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] אויף זיי זייער אָוֶן, אוּן דורך זייער רָעָה ער זיי הצמית [צמת]; צמת זיי ה' אֱלֹקֵינוּ.
 
תהלים59
1 הלך, לאָמיר רנן צו ה', לאָמיר רנן צום צוּר יִשְעֵנוּ. 2 לאָמיר קדם פאַר זײַן פנים מיט תוֹדָה, מיט זְמִרוֹת [זמיר] לאָמיר רוע צו אים. 3 וואָרעם אַן אֵ-ל גדוֹל איז ה', אוּן אַ מלך גדוֹל איבּער כּל אלוקים, 4 וואָס אין זײַן יָד זײַנען די מֶחְקָר פוּן אֶרֶץ, אוּן די תּוֹעָפָה פוּן די הָרִים זײַנען זײַנע; 5 וואָס דער ים איז זײַנער, אוּן ער האָט אים עשׂה; אוּן די יבשה האָבּן יצר זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 6 בוא, לאָמיר זיך שחה אוּן כרע, לאָמיר בָּרַךְ פאַר ה' עֹשֵׂנוּ [עשׂה
https://www.youtube.com/watch?v=q2IxN0h4Ek0 ]. 7 וואָרעם ער איז אלוקינו, אוּן מיר עַם פוּן זײַן מַרְעִית, אוּן די צֹאן פוּן זײַן יָד; ווען איר וואָלט הַיּוֹם שמע צו זײַן קוֹל! 8 הִקְשָה [קשה] נישט לבבכם ווי בּײַ מריבה, ווי אין יוֹם מַסָּה אין דער מדבר, 9 בעת אבוֹתֵיכם האָבּן מיך נסה, מיך בחן, הגם זיי האָבּן ראה מײַן פעלים. 01 04 שָנָה האָבּ איך מיך קוט מיטן דור, אוּן האָבּ אמר: אַ עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] מיט תעה [זען "תעה" ישעיה 6:35] לֵבַב זײַנען זיי, אוּן זיי ידע נישט מײַנע דרכים; 11 וואָס דעריבּער האָבּ איך שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] אין מײַן אַף, זיי וועלן בוא נישט אין מײַן מנוּחָה [זען "מנוּחָה" רות 9:1
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ] !
 
תהלים69
1 שיר צו ה' אַ שיר חָדָש, שיר צו ה', כּל הָאָרֶץ. 2 שיר צו ה', ברך שְמוֹ [זען "שמו" זכריה 21-11:6], בִּשַׂר [זען https://www.youtube.com/watch?v=qy26nilVSro
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE ] פוּן יוֹם צו יוֹם זײַן ישוּעָה. 3 ספר צווישן די גּוֹיִם זײַן כבוד, צווישן כּל הָעַמִּים זײַנע נפלאוֹת. 4 וואָרעם גָדוֹל איז ה', אוּן מְהֻלָּל מְאֹד, ער איז נוֹרא [ירא] איבּער כּל אלוקים; 5 וואָרעם כָּל אלוקי הָעַמִּים זײַנען אלילים, אוּן ה' האָט די הימלען עשׂה. 6 הוֹד אוּן הָדָר זײַנען פאַר זײַן פנים, עֹז אוּן תפארת אין זײַן מִקְדָּש. 7 יהב צו ה', איר משפחות פוּן די עַמִּים, יהב צו ה' כבוד אוּן עֹז. 8 יהב צו ה' דעם כבוד פוּן שְמוֹ [זען זכריה 21-11:6], נשׂא אַ מִנְחָה, אוּן בוא אין זײַנע חצרוֹת [חָצֵר]. 9 שחה זיך צו ה' מיט הֲדָרָה פון קֹדֶש, חול פאַר אים, כּל הָאָרֶץ. 01 אמר צווישן די גּוֹיִם: ה' איז מלך; אויך איז כון די וועלט, זי זאָל זיך נישט נמוט [מוט], ער וועט דּין די עַמִּים מיט מֵישָר. 11 זאָלן זיך שׂמח די הימלען, אוּן זאָל גיל זײַן הָאָרֶץ, זאָל רעם דער ים מיט זײַן מְלֹא. 21 זאָל עלז זײַן דאָס שָׂדֶה אוּן אַלע וואָס דערין; דעמאָלט זאָלן רנן כּל עֲצֵי יָעַר; 31 פאַר ה', וואָרעם ער בוא, וואָרעם ער בוא צו שפט הָאָרֶץ; ער וועט שפט די וועלט מיט צֶדֶק [זען "צֶדֶק" דניאל 42:9], אוּן די עַמִּים מיט זײַן אֱמוּנָה.
 
תהלים79
1 ה' איז מלך, זאָל גיל זײַן הָאָרֶץ, זאָלן זיך שׂמח די אִיִּים רבּים. 2 עָנָן אוּן עֲרָפֶל זײַנען אַרום אים, צֶדֶק [זען "צֶדֶק" דניאל 42:9] אוּן מִשְפָּט דאָס מָכוֹן פוּן זײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02]. 3 אן אֵש הלך אים פאַרויס, אוּן להט רונד אַרום זײַנע פײַנט. 4 זײַנע בָּרָק אור די וועלט; עס ראה הָאָרֶץ, אוּן זי חול. 5 די הָרִים מסס ווי דּוֹנַג פאַר ה', פאַר דעם אֲדוֹן כּל הָאָרֶץ [זען מלאכי 1:3, https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ]. 6 די הימלען נגד זײַן צֶדֶק [זען "צֶדֶק" דניאל 42:9], אוּן כּל העמים ראה זײַן כבוד. 7 צו בוש ווערן כּל עֹבְדֵי פֶסֶל, וואָס הלל זיך מיט אלילים; עס שחה זיך צו אים כּל אלוקים. 8 צִיון שמע אוּן זי שׂמח זיך, אוּן גיל זײַנען די טעכטערשטעט פוּן יהודה, פוּן וועגן דײַנע משפטים, ה'. 9 וואָרעם דוּ ה' ביסט דער אויבּערשטער איבּער כּל הָאָרֶץ, מְאֹד עלה איבּער כּל אלוקים. 01 איר אֹהֲבֵי ה', שִׂנְאוּ [שׂנא] רָע! ער זײַן שומר איבּער די נפשות פוּן זײַנע חסידים, פוּן דער יָד פוּן רשָעים איז ער זײַ נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5]. 11 אַן אוֹר איז זרע פאַרן צדיק, אוּן פאַר די יִשְרֵי לֵב אַ שִׂמְחָה. 21 שׂמח זיך, איר צדיקים [זען ישעיה 11:35], אין ה', אוּן ידה זײַן זכר קדש.
 
תהלים89
1 מזמור. שיר צו ה' אַ שיר חדש, וואָרעם נפלאות האָט ער עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35]; זײַן ימין האָט אים הושיעה, אוּן זײַן זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ אלוקים] קדש. 2 ה' האָט הודיע זײַן ישוּעָה, פאַר די אויגן פוּן הַגּוֹיִם האָט ער גלה זײַן צדקה. 3 ער האָט זכר זײַן חֶסֶד אוּן זײַן אמונה צו דעם בּית ישׂראל; כּל אפסי אֶרֶץ האָבּן ראה די ישוּעָה פוּן אלוקינו. 4 רוע צו ה', די כּל הָאָרֶץ, פצח אוּן רנן אוּן זמר. 5 זמר צו ה' אויף אַ כִּנּוֹר, אויף אַ כִּנּוֹר מיט קוֹל פוּן זִמְרָה. 6 מיט חצֹצרה אוּן קוֹל פוּן שופר רוע פאַר ה' דעם מלך. 7 זאָל רעם דער ים מיט זײַן מְלֹא, די וועלט אוּן די יוֹשבים אין איר. 8 די נהרות [נָהָר] זאָלן מחא די כף, די הָרִים זאָלן רנן יחד; 9 פאַר ה', וואָרעם ער בוא צו שפט הָאָרֶץ; ער וועט שפט די וועלט מיט צֶדֶק [זען "צֶדֶק" דניאל 42:9], אוּן די עמים מיט מֵישָר.
 
תהלים99
 
1 ה' איז מלך, זאָלן רגז די עמים; ער ישב איבּער די כרובים, זאָל זיך נוט הָאָרֶץ. 2 ה' איז גָדוֹל אין צִיון, אוּן ער איז רום איבּער כּל הָעַמִּים. 3 זאָלן זיי ידה דײַן גדוֹל אוּן נוֹרָא שֵם. קָדוֹש איז ער! 4 אוּן די עֹז פוּן דעם מלך וואָס האָט אהב מִשְפָּט. דוּ האָסט שכן [זען יוחנן 41:1, מאמר מימרא שכינה מתגשם] מֵישָרִים, מִשְפָּט אוּן צדקה האָסטו אין יעקב עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35]. 5 רום ה' אֱלֹקֵינוּ, אוּן שחה זיך צו זײַן הֲדֹם [זען האדוֹן משיח'ס הֲדֹם, תהלים 1:011]; קָדוש איז ער! 6 משה אוּן אהרֹן זײַנען געווען צווישן זײַנע כֹּהנים, אוּן שמואל צווישן די וואָס קרא שמוֹ [זען זכריה 21-11:6]; זיי פלעגן קרא צו ה', אוּן ער פלעגט זיי ענה. 7 אין אַן עמוד עָנָן פלעגט ער דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] צו זיי; זיי האָבּן שוֹמר זײַנע עֵדָה, אוּן דאָס חֹק וואָס ער האָט זיי נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 8 ה' אֱלֹקֵינוּ, דוּ האָסט זיי ענה: אַן אֵ-ל נֹשֵׂא [זען ישעיה 4:35] בּיסטוּ זיי געווען, אוּן האָסט זיך נוקם געווען פוּן זייערט עלילות. 9 רום ה' אֱלֹקֵינוּ, אוּן שחה זיך צו זײַן הַר קדש, וואָרעם קָדוֹש איז ה' אֱלֹקֵינוּ.
 
תהלים001
1 מזמור פוּן תוֹדָה. רוע צו ה', כּל הָאָרֶץ. 2 עבד ה' מיט שִׂמחה, בוא פאַר אים מיט רְנָנָה. 3 ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] אַז ה', ער איז אלוקים; ער האָט אונדז עשׂה, אוּן זײַנע זײַנען מיר, זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן די צֹאן פוּן זײַן מַרְעִית. 4 בוא אין זײַנע שְעָרִים מיט תודָה, אין זײַנע חצרוֹת [חָצֵר] מיט תהלה; ידה צו אים, ברך שמוֹ
[זען "שמו" זכריה 21-11:6 https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ]. 5 וואָרעם טוֹב איז ה', לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד, אוּן בּיז דָור-דורות זײַן אמונה.
 
תהלים101
 
1 מזמור פוּן דָוִדן. חֶסֶד אוּן מִשְפָּט וועל איך שיר, צו דיר ה' וועל איך זמר. 2 איך שׂכל אין דֶּרֶךְ תָּמִים; ווען וועסטו בוא צו מיר? איך הלך אום אין מײַן בּית אין דער תֹּם פוּן מײַן לֵב. 3 איך שית נישט פאַר מײַנע אויגן אַ זאַך בְּלִיָּעַל; צו עשׂה די סֵטִים האָבּ איך שׂנא, עס טוּט זיך נישט דבק אָן מיר. 4 אַ לֵבָב עִקֵּש איז סור פוּן מיר, רָע ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] איך נישט. 5 דער וואָס מְלָושְנִי [לשן] אין סֵתֶר זײַן רֵעַ, אים הצמית [צמת] איך; דער וואָס האָט גָּבֹהַּ אויגן אוּן אַ רָחָב לֵבַב, אים קען איך נישט יכל. 6 מײַנע אויגן זײַנען אויף די נֶאֶמְנֵי אֶרֶץ, זיי זאָלן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] מיט מיר; דער וואָס הלך אויפן דֶּרֶךְ תָּמִים, ער וועט שרת צו מיר. 7 אין מײַן בּית טאָר נישט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] דער וואָס עשׂה רְמִיָּה; דער וואָס דבר שְקָרִים קען נישט כון פאַר מײַנע אויגן. 8 אין בקרים הצמית [צמת] איך כּל רשָעים פוּן אֶרֶץ, כדי צו כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] פוּן עִיר ה' כּל פֹעֲלֵי אָוֶן.
 
תהלים201
1 תפילה פון עָנִי ווען ער עטף זיך, אוּן ער שפך פאַר ה' זײַן שִׂיחַ. 2 ה', שמע צו מײַן תפילה, אוּן מײַן שַוְעָה זאָל בוא צו דיר. 3 זאָלסט נישט סתר דײַן פנים פוּן מיר, אין יוֹם צַר פון מיר, נטה דײַן אֹזֶן צו מיר; אין יוֹם וואָס איך קרא, ענה מיר מהר. 4 וואָרעם אַזוי ווי עָשָן כלה מײַנע טעג, אוּן מײַנע עצמות זײַנען ווי אַ מוֹקֵד נחר [חרר]. 5 נכה ווי עֵשֶׂב אוּן יבש איז מײַן לֵב, וואָרעם איך שכח צו אכל מײַן לֶחֶם. 6 פוּן וועגן די קול פוּן מײַן אֲנָחָה איז מײַן עצם דבק צו מײַן בּשׂר [זען תהלים 9:61 https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]. 7 איך בין דמה צו אַ קָאַת פוּן מדבר, איך בין געוואָרן ווי אַ כוֹס פוּן די חוּרבות. 8 איך בין שקד אוּן בין געוואָרן ווי אַ צִפּוֹר בּוֹדֵד אויף אַ גָּג. 9 כּל הַיוֹם חרף מיך מײַנע פײַנט, די וואָס הלל קעגן מיר, שבע זיך מיט מיר. 01 וואָרעם אֵפֶר האָבּ איך אַזוי ווי לֶחֶם אכל, אוּן מײַנע שִקּוּי האָבּ איך מיט בְּכִי מסך. 11 פוּן וועגן דײַן זעם אוּן דײַן קצף; וואָרעם האָסט מיך נשׂא [זען ישעיה 4:35
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784 ] אוּן מיך שלך. 21 מײַנע טעג זײַנען ווי אַ צֵל וואָס נטה זיך, אוּן אַזוי ווי עֵשׂב יבש איך. 31 אָבּער דוּ ה' ישב לְעוֹלָם, אוּן דײַן זֵכֶר איז אויף דָור-דורות. 41 דוּ וועסט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן זיך רחם אויף צִיון, וואָרעם עס איז עֵת זי צו חנן, וואָרעם בָא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] מוֹעֵד. 51 וואָרעם דײַנע עבדים רצה אירע אֲבָנים, אוּן איר עָפָר האָבּן זיי חנן. 61 אוּן די גּוֹיִם וועלן ירא דעם שֵם פוּן ה', אוּן כּל מלכי הָאָרֶץ דײַן כּבוֹד, 71 ווען ה' האָט בנה צִיון, זיך באַוויזן אין זײַן כּבוֹד; 81 זיך פנה צו תפילה פוּן דעם עַרְעָר, אוּן נישט בזה [זען "בזה" ישעיה 3:35] זייער תפילה. 91 דאָס וועט כתב ווערן פאַרן דוֹר אַחֲרוֹן, אוּן עַם וואָס וועט נברא [ברא] ווערן, וועט הלל יָ-הּ. 02 וואָרעם ער האָט שקף פוּן זײַן מרוֹם קדש; ה' האָט פוּן שָמַיִם נבט אויף אֶרֶץ, 12 צו שמע דאָס אֲנָקָה פוּן אָסִיר, פרײַ צו מאַכן די בְּנֵי תְמוּתָה [זען רומ' 32:6 און ישעיה 9:35]. 22 כדי מע זאָל ספר אין צִיון שֵם ה', אוּן זײַן תהלה אין ירושלים, 32 ווען די עמים קבץ זיך יחדו, אוּן די ממלכוֹת צו עבד ה'. 42 ער האָט ענה אין דֶּרֶךְ מײַן כוח, ער האָט קצר מײַנע טעג. 52 איך אמר: אֵ-לִי, זאָלסט מיך נישט עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784 ] אין חצי פוּן מײַנע טעג, דוּ וואָס אויף דָור-דורות זײַנען דײַנע שנוֹת. 62 פון אָנהייב האָסטו הָאָרֶץ יסד, אוּן דאָס מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זײַנען די הימלען. 72 זיי וועלן אבד, אוּן דוּ וועסט עמד, יאָ, זיי אַלע וועלן ווי אַ בֶּגֶד בלה, ווי אַ לבוש וועסטו זיי חלף, אוּן זיי וועלן חלף; 82 אָבּער דוּ ביסט דער אייגענער, אוּן דײַנע שנות וועלן זיך נישט תמם. 92 בְּנֵי-עֲבָדֶיךָ וועלן שכן, אוּן זייער זֶרַע וועט כון פאַר דיר.
 
תהלים301
1 פוּן דָוִדן. ברך ה', מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן אַלע מײַנע קרב, זײַן שֵם קדש. 2 ברך ה', מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן זאָלסט נישט שכח אַלע זײַנע גמוּל; 3 דער וואָס סלח אַלע די עָוֹן דײַנע, וואָס רפא אַלע תַּחֲלֻאִים דײַנע; 4 וואָס גאל פוּן שחת דײַן חיים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], וואָס עטר דיך מיט חֶסֶד אוּן רחמים; 5 וואָס שׂבע מיט טוֹב דײַן עֲדִי, ווי אַ נֶשֶר התחדש [חדש] זיך די נְעוּרִים דײַנע. 6 ה' עשׂה צדקות, אוּן משפטים צו אַלע געדריקטע. 7 ער האָט געלאָזט ידע משהן זײַנע דרכים, די בְּנֵי-ישׂראל זײַנע עלילוֹת. 8 ה' איז רחוּם אוּן חַנּוּן, אָרֵך אין אפים אוּן רב אין חֶסֶד. 9 נישט לָנֶצַח וועט ער ריב, אוּן נישט לעולם וועט ער נטר. 01 נישט לויט אוּנדזערע חַטָּאִים האָט ער אונדז עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] אוּן נישט לויט עוֹנֹתֵינוּ האָט ער אונדז גמל. 11 וואָרעם ווי דער שָמַיִם איז גבה איבּער הָאָרֶץ, אַזוי איז גָּבַר זײַן חֶסֶד צו די וואָס ירא אים. 21 ווי מזרח איז רחק פוּן מערב, אַזוי האָט ער רחק פוּן אונדז פְּשָעֵינוּ [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ]. 31 ווי אָב רחם זיך אויף זײַנע בָּנִים, אַזוי רחם זיך ה' אויף די וואָס ירא אים. 41 וואָרעם ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] אונדזער יֵצֶר, ער זכר אַז מיר זײַנען עָפָר. 51 אֱנוֹש אַזוי ווי תָצִיר זײַנען זײַנע טעג, ווי אַ צִיץ פוּן שָׂדֶה, אַזוי צוץ ער. 61 וואָרעם ווינט [רוּחַ, זען יוחנן 8:3] עבר אַריבּער אויף אים, אוּן ער איז נישטא, אוּן זײַן מקוֹם קען אים הִכִּיר [נכר] נישט מער. 71 אָבּער דער חֶסֶד ה' איז פוּן לעולם בּיז לעולם אויף די וואָס ירא אים, אוּן זײַן צדקה צו בני בנים; 81 צו די וואָס זײַן שומר איבּער זײַן בְּרִית, אוּן צו די וואָס זכר זײַנע פִּקּוּד זיי צו עשׂה. 91 ה' האָט אין שָמַיִם כון זײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02], אוּן זײַן מלוכה משל איבּער כּל. 02 ברך ה', זײַנע מלאכים, איר גִּבֹּרֵי כֹחַ וואָס עשׂה זײַן דבר, בּײַם שמע דעם קוֹל פוּן זײַן דבר. 12 ברך ה', אַלע זײַנע צבאות, זײַנע משרתים וואָס עשׂה זײַן רָצוֹן. 22 ברך ה', אַלע זײַנע מַעֲשֵׂה, אין כּל מְקֹמוֹת פוּן זײַן מֶמְשָלָה; ברך ה', מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35].
 
תהלים401
 
1 ברך ה', מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; ה' אֱלֹקָי, ביסט גָדוֹל מְאֹד, אין הוֹד אוּן הָדָר בּיסטוּ לבש. 2 דער וואָס עָטָה זיך אין אוֹר ווי אין אַ שַׂלְמָה, וואָס נטה די הימלען ווי אַ יריעה. 3 וואָס קרה מיט מַיִם זײַנע עֲלִיָּה; וואָס שׂים עָב פאַר זײַן מרכּבה, וואָס הלך אויף די כּנפים [כנף] פוּן רוּחַ. 4 וואָס עשׂה זײַנע מלאכים די רוּחוֹת, זײַנע משרתים אֵש להט. 5 ער האָט יסד אֶרֶץ אויף אירע מכון, זי זאָל זיך נישט נמוט [מוט], עוֹלָם וָעֶד. 6 תהָום, אים האָסטו ווי אַ לבוּש כסה; איבּער די הָרִים זײַנען עמד מַּיִם. 7 פוּן דײַן גְּעָרָה זײַנען זיי נוס, פוּן קוֹל פוּן דײַן רַעַם האָבּן זיי נחפז [חפז]. 8 הָרִים האָבּן זיך עלה, בקעה האָבּן ירד צו דעם מקוֹם וואָס דוּ האָסט יסד פאַר זיי. 9 האָסט שׂים אַ גבוּל וואָס זיי זאָלן נישט עבר, כדי זיי זאָלן נישט ווידער כסה הָאָרֶץ. 01 ער איז דער וואָס שלח מַעְיָן אין די נחל, זיי זאָלן הלך צווישן די הָרִים. 11 זיי שקה כּל חיה שָׂדֶה, די פֶּרֶא שבר זייער צמא. 21 לעבן זיי שכן די עוֹף הַשָמָיִם, פוּן צווישן די עפאים [עֳפִי] זיי נתן אַ קוֹל. 31 ביסט דער וואָס שקה די הָרִים פוּן זײַנע עֲלִיָּה; פוּן דער פרי פוּן דײַנע מעשׂים ווערט שׂבע הָאָרֶץ. 41 ער צמח [זען "צמח" זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784 ] חָצִיר פאַר דער בהמה, אוּן עֵשֶׂב פאַר די עֲבֹדָה פוּן דעם אָדָם, כדי יצא לֶחֶם פוּן הָאָרֶץ; 51 אוּן ווײַן וואָס שׂמח דעם לבב אנוש, צו הצהיל [צהל] דעם פנים מיט שֶמֶן; אוּן לֶחֶם וואָס סעד דעם לבב אנוש. 61 די עֲצֵי [עֵץ] ה' איז שׂבע זיך, די צעדערן פוּן לבנון וואָס ער האָט נטע [זען "נטע" יחזקאל 63-42:63], 71 וואָס דאָרטן קנן די צפרים; דער חֲסִידָה, זײַן בּית זײַנען בְּרוֹש. 81 די הויכע הָרִים זײַנען פאַר די יָעֵל, די סלע אַ מחסה פאַר די שָפָן. 91 ער האָט עשׂה די יָרֵחַ פאַר די מועדים; די שֶמֶש ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] זיין מָבוֹא. 02 מאַכסט חֹשֶךְ, אוּן עס ווערט לָיְלָה, און זי רמשׂ זיך כּל חיה שָׂדֶה. 12 די כְּפִיר שאג נאָך טרף, אוּן בקש פוּן אֵ-ל זייער אֹכל. 22 זרח די שֶמֶש, ווערן זיי אסף, אוּן זיי רבץ אין זייערע מעונות [זען יוחנן 2:41]. 32 יצא אָדָם צו זײַן פֹּעַל, אוּן צו זײַן עֲבֹדָה בּיז עֶרֶב. 42 ווי רבב זײַנען דײַנע מַעֲשֵׂה, ה'! זיי אַלע האָסטו מיט חכמה עשׂה; הָאָרֶץ איז מלא מיט דײַן קִנְיָן. 52 זֶה איז דער ים, גָדוֹל אוּן רחב, דאָרט איז רֶמֶשׂ אָן מִסְפַּר, חיה קטן גדול. 62 דאָרט הלך אום אֳנִיּוֹת; דער לִויָתן וואָס דוּ האָסט יצר זיך צו שׂחק דערין. 72 זיי אַלע שָׂבַּר צו דיר, צו נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זייער לֶחֶם אין זיין עת. 82 נתן זיי, לקט זיי, פתח דײַן יָד, שׂבע זיי זיך מיט טוֹב. 92 סתת דײַן פנים, ווערן זיי נבהל [בהל], אסף זייער רוּחַ, גוע זיי, אוּן שוב זיך אום צו זייער עָפָר. 03 שלח דײַן רוּחַ, ווערן זיי בּרא [זען תהלים 21:15], אוּן דוּ חדש דעם פני אֲדָמָה. 13 זאָל דער כבוד ה' זײַן לְעוֹלָם! זאָל ה' זיך שׂמח מיט זײַנע מַעֲשֵׂה! 23 דער וואָס נבט אָן הָאָרֶץ, אוּן זי רעד, וואָס נעע די הָרִים, אוּן זיי עָשֵן. 33 איך וועל שיר צו ה' בְּחַיּי, איך וועל זמר צו אֱלֹקָי ווי לאַנג איך בּין. 43 זאָל אים ערב זײַן מײַן שִׂיחַ; איך שׂמח זיך מיט ה'. 53 זאָלן די חַטָּאִים תמם ווערן פוּן הָאָרֶץ, אוּן די רשָעים זאָלן מער נישט זײַן. ברך ה', מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], הלל יָ-הּ.
 
תהלים501
1 ידה צו ה', קרא שמוֹ [זכריה 21-11:6], לאָזט ידע צווישן די עַמִּים זײַנע עלילות. 2 שיר צו אים, זמר צו אים, שׂיח פוּן אַלע זײַנע נפלאוֹת. 3 הלל אײַך מיט זײַן שֵם קדש; זאָל זיך שׂמח דאָס לֵב פוּן די וואָס בקש ה'. 4 דרש ה' אוּן זײַן עֹז, בקש זײַן פנים תמיד. 5 זכר זײַנע נפלאות וואָס ער האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] זײַנע מֹפתים [זען זכריה 8:3], אוּן די משפטים פוּן זײַן פֶּה, 6 איר זֶרַע פוּן אברהם זײַן עֶבֶד, איר בְּנֵי יעקב, זײַנע אויסדערוויילטע [בחירים, מתי 22:42]. 7 ער איז ה' אֱלֹקֵינוּ, איבּער כּל הָאָרֶץ זײַנען זײַנע משפטים. 8 ער זכר לְעוֹלָם זײַן בְּרִית, דאָס דבר וואָס ער האָט צוה אויף 0001 דורות [זען מַה"ש 62-02:12
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4 ]; 9 וואָס ער האָט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] מיט אברהמען [זען בראשית 3-1:21; 32:71], אוּן זײַן שבועה צו יצחקן [זען בראשית 5-3:62]. 01 אוּן ער האָט עס עמד פאַר אַ חוק צו יעקב, פאַר אַ בְּרִית עוֹלָם צו ישׂראל, 11 אַזוי צו אמר: דיר וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אֶרֶץ כּנַעַן, דעם חֶבֶל פוּן אײַער נחלה. 21 אַז איר זײַט געווען מְתֵי [מַת] מִסְפָּר, מעט אוּן גרים [גור] דערין, 31 אוּן זיי זײַנען הלך פוּן גּוי צו גּוי, אוּן פוּן מַמְלָכָה צו אַן אַנדער עַם, 41 האָט ער נישט געלאָזן אָדָם זיי עשק, אוּן האָט יכח מלכים וועגן זיי: 51 איר זאָלט נישט נגע [זען ישעיה 4:35] מײַנע משיחים, אוּן מײַנע נביאים זאָלט איר נישט רעע. 61 אוּן ער האָט קרא רָעָב אויפן הָאָרֶץ, כּל מַטֵה לֶחֶם האָט ער שבר. 71 ער האָט זיי פאַרויס שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אן איש: פאַר אַן עֶבֶד איז מכר געוואָרן יוסף. 81 מע האָט ענה אין כֶּבֶל זײַן רגל, אין בּרזל איז געוואָרן זײַן נפש; 91 בּיז דער עֵת וואָס זײַן דבר איז געשען, האָט דער אִמְרָה פוּן ה' אים צרף. 02 דער מלך האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אוּן אים נתר געלאָזט, דער מֹשֵׁל [זען מיכה 1:5] פוּן עַמִים אוּן אים פתח. 12 ער האָט אים שׂים פאַר אָדוֹן איבּער זײַן בּית, אוּן פאַר מֹשֵׁל איבּער אַלע זײַן קִנְיָן, 22 צו אסר זײַנע שׂרים לויט זײַן נפש, אוּן זײַנע זקנים זאָל ער חכם. 32 אוּן ישׂראל איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין מצרַיִם. אוּן יעקב האָט זיך גור אין אֶרֶץ חָם. 42 אוּן ער האָט הפרה [פרה] מְאֹד זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן זיי העצים [עצם] פוּן זייערע דריקער. 52 ער האָט הפך זייער לֵב שׂנא צו האָבּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], זיך צו התנכּל [נכל] אַקעגן זײַנע עבדים. 62 ער האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] משה זײַן עֶבֶד, און אהרֹנען וועמען ער האָט בחר. 72 האָבּן זיי שׂים צווישן זיי די זאכן פוּן זײַנע אֹתוֹת [זען ישעיה 41:7], אוּן מֹפתים [זען זכריה 8:3] אין אֶרֶץ חָם [זען בראשית 7-1:64]. 82 ער האָט שלח חֹשֶךְ אוּן חֹשֶךְ געמאַכט; אוּן זיי האָבּן נישט מרה זײַן דבר. 92 ער האָט הפך [זען
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ ] זייערע מַיִם צו דָּם, אוּן האָט מות זייערע דָּג. 03 זייער אֶרֶץ האָט שרץ צפרדעים, בּיז אין די חדרים פוּן זייערע מלכים. 13 ער האָט אמר, אוּן אַ עָרֹב כֵּן איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין זייער כּל גְּבוּל. 23 ער האָט נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זייערע גשמים בָּרָד, אֵש לֶהָבָה אין זייער אֶרֶץ. 33 אוּן ער האָט נכה זייער גֶּפֶן אוּן זייער תְּאֵנָה [פייגנבּוים, זען הושע 01:9; מתי 23:42], אוּן שבר די עֵץ פוּן זייער גְּבוּל. 43 ער האָט אמר, אוּן אַרְבֶּה איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן יֶלֶק אָן מִסְפַּר; 53 אוּן ער האָט אכל כּל עֵשֶׂב אין זייער אֶרֶץ, אוּן אכל די פְּרִי פוּן זייער אדמה. 63 אוּן ער האָט נכה כּל בכור אין זייער אֶרֶץ, די רֵאשִית פוּן אַלע זייער אוֹן. 73 אוּן האָט זיי יצא [זען "יצא" ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] מיט כֶּסֶף אוּן זָהָב; אוּן נישט געווען צווישן זײַנע שבטים אַ כּוֹשֵל [כשל]. 83 מצרַיִם האָט זיך שׂמח מיט זייער יצא, וואָרעם זייער פחד איז נפל [זען "נפל" ישעיה 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיה 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] אויף זיי. 93 ער האָט פרשׂ אַן עָנָן צום מָסָךְ, אוּן אֵש צו אור בּײַ לָיְלָה. 04 מע האָט שאל, אוּן ער האָט געבּראכט שְׂלָו, אוּן מיט לֶחֶם פוּן שָמַיִם פלעגט ער זיי שׂבע. 14 ער האָט פתח אַ צוּר, אוּן מַיִם איז זוב, הלך ווי אַ נָהָר דורך די צִיָּה. 24 וואָרעם ער האָט זכר אָן זײַן דְּבַר קדש צו אברהם זײַן עֶבֶד. 34 אוּן ער האָט יצא [זען "יצא" ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] מיט שָׂשׂוֹן, מיט רִנָּה זײַנע אויסדערוויילטע [בחירים, מתי 22:42]. 44 אוּן ער האָט זיי נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די ארצוֹת פוּן די גּוֹיִם, אוּן די עמל פוּן די לְאֹם האָבּן זיי ירש; 54 כדי זיי זאָלן שמר זײַנע חֻקּוֹת, אוּן זײַנע תוֹרוֹת זאָלן זיי זײַן נצר איבּער. הלל יָ-הּ.
 
תהלים601
1 הלל יָ-הּ. ידה צו ה', וואָרעם ער איז טוֹב, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 2 ווער קען מָלַל די גבורות ה'? אָדער השמיע [שמע] זײַן אַלע תהלה? 3 אשרי די וואָס זײַן שומר איבּער מִשְפָּט, דעם וואָס עשׂה צדקה אין כּל עֵת. 4 זכר מיך, ה', ווען דוּ אין רצוֹן דערבאַרענען זיך דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], פקד מיך אין דײַן ישוּעה; 5 כדי איך זאָל ראה דאָס טוֹבה פוּן דײַנע אויסדערוויילטע [בחירים, מתי 22:42], כדי זיך שׂמח אין דער שׂמחה פוּן דײַן גּוֹי, כדי זיך הלל אין איינעם מיט דײַן נחלה. 6 מיר האָבּן חטא אַזוי ווי אבוֹתֵינוּ, מיר האָבּן עוה, מיר האָבּן רשע. 7 אבוֹתֵינוּ אין מצרַיִם האָבּן נישט שׂכל דײַנע נפלאות, זיי האָבּן נישט זכר אָן דײַנע רֹב חסדים, אוּן האָבּן מרה בּײַם ים, בּײַם ים-סוף. 8 אָבּער ער האָט זיי ישע פוּן שמוֹ [זכריה 21-11:6] וועגן, כדי צו לאָזן ידע זײַן גבורה. 9 אוּן ער האָט גער אויפן ים-סוף, אוּן ער איז געוואָרן חרב, אוּן ער האָט זיי הלך דורך די תּהָומען ווי דורך אַ מִדְבָּר. 01 אוּן ער האָט זיי ישע פוּן דעם יָד שׂוֹנֵא, אוּן זיי גאל פוּן דער יָד פוּן פײַנט. 11 אוּן מַיִם האָבּן כסה זייערע דריקער, נישט אֶחָד פוּן זיי איז יתר. 21 אוּן זיי האָבּן אמן [זען בראשית 6:51] אין זײַנע דברים, זיי האָבּן שיר זײַן תהלה. 31 מהר האָבּן זיי שכח זײַנע מעשׂים; זיי האָבּן נישט חכה אויף זײַן עצה. 41 אוּן זיי האָבּן אוה תֲּאֲוָה אין דער מדבר, אוּן נסה אֵ-ל אין דער ישימוֹן. 51 אוּן ער האָט זיי נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זייער שְאֵלָה, אָבּער ער האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] רָזוֹן אין זייער נפש. 61 אוּן זיי האָבּן זיך מקנא געווען אָן משהן אין מַחֲנֶה, אוּן אָן אַהרֹן דעם קָדוֹש פון ה'. 71 האָט אֶרֶץ זיך פתח, אוּן בָּלַע דָתָנען, אוּן כסה דאָס עֵדָה [זען תהלים 71:22] פון אַבירָמען. 81 אוּן אֵש האָט זיך בער אין זייער עֵדָה [זען תהלים 71:22], לֶהָבָה האָט להט די רשָעים. 91 זיי האָבּן עשׂה אַן עֵגֶל אין חורב, אוּן זיך שחה צו אַ מַסֵּכָה. 02 אוּן זיי האָבּן הֵמִיר [מור] זייער כבוד אויף דער תַּבְנִית פוּן אַ שוֹר וואָס אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] עֵשֶׂב [זען רומ' 32:1]. 12 זיי האָבּן שכח אֵ-ל זייער מוֹשִיעַ, וואָס האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] גדֹלוֹת אין מצרַיִם, 22 נפלאות אין אֶרֶץ חָם, נוֹרָאוֹת בּײַם ים-סוף. 32 אוּן ער אמר ער האָט געוואָלט זיי שמד, לוּלֵי נישט משה זײַן בָּחִיר וואָלט זיך עמד פאַר אים אין דעם פֶרֶץ, צו שוב זײַן חֵמָה פוּן שחת. 42 אוּן זיי האָבּן מאס דאָס אֶרֶץ חֶמְדָּה [זען חגי 7:2; שמואל א 02:9], נישט אמן [זען בראשית 6:51] אין זײַן דבר. 52 אוּן זיי האָבּן רגן אין זייערע אוהלים, נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיה 51:25; דברים 51:81] צו דעם קוֹל ה'. 62 אוּן ער האָט נשׂא זײַן יָד וועגן זיי, זיי צו מאַכן נפל אין דער מדבר, 72 אוּן צו מאַכן נפל זייער זֶרַע צווישן די גּוֹיִם, אוּן זיי זרה אין די ארצוֹת. 82 אוּן זיי האָבּן זיך נצמד [צמד] אָן דעם בַּעַל פוּן פְּעוֹר, אוּן אכל זבח צו מתים. 92 אוּן זיי האָבּן כעס מיט זייערע מעללים, אוּן אַ מגפה האָט פרץ צווישן זיי. 03 אוּן פינחס איז עמד, אוּן האָט פלל אוּן די מגפה איז עצר געוואָרן. 13 אוּן עס איז אים חשב [זען בראשית 6:51] געוואָרן פאַר צדקה, אויף דָור-דורות עַד עוֹלָם. 23 אוּן זיי האָבּן קצף בּײַ מֵי מריבה, אוּן משהן איז געשען רעע פוּן וועגן זיי; 33 וואָרעם זיי האָבּן מרה זײַן רוּחַ פון אים [ה'], אוּן ער האָט זיך בטא מיט זײַנע ליפן. 43 זיי האָבּן נישט שמד די עמים, אַזוי ווי ה' האָט זיי אמר. 53 אוּן זיי האָבּן זיך ערב מיט די גּוֹיִם, אוּן זיך למד זייערע מעשׂים. 63 אוּן זיי האָבּן עבד זייערע עצבים [עצב], וואָס זײַנען געוואָרן אַ מוֹקֵש פאַר זיי. 73 אוּן זיי האָבּן זבח זייערע בָּנִים אוּן זייערע בָּנוֹת צו די שֵדים [שֵד], 83 אוּן האָבּן שפך דָּם נָקִי, דאָס דָּם פוּן זייערע בָּנִים אוּן זייערע בָּנוֹת, וואָס זיי האָבּן זבח צו די עצבים [עצב] פוּן כּנַעַן; אוּן הָאָרֶץ איז חנף געוואָרן דורך דמים. 93 אוּן זיי זײַנען געוואָרן טמא דורך זייערע מעשׂים, אוּן זנה געוואָרן אין זייערע מעללים. 04 אוּן דער אף ה' האָט חרה אויף זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן ער האָט תעב זיין נחלה. 14 אוּן ער האָט זיי נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דער יָד פוּן די גּוֹיִם, אוּן זייערע שָונאים האָבּן משל איבּער זיי. 24 אוּן זייערע פײַנט האָבּן זיי לחץ, אוּן זיי זײַנען כנע געוואָרן אונטער זייער יָד. 34 פעמים רבּות פלעגט ער זיי נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן, אָבּער זיי פלעגן מרה אין זייער עצה, אוּן זײַנען מכך אין זייער עָוֹן [זען ישעיה 5:35
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ]. 44 אוּן ער האָט ראה זייער צר, ווען ער האָט שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] זייער רנה. 54 אוּן ער האָט זיי זכר זײַן בְּרִית, אוּן זיך נחם לויט זײַן חֶסֶד רֹב. 64 אוּן ער האָט זיי נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] רחמים בּײַ אַלע זייערע פאַנגער. 74 הוֹשִיעֵנוּ, ה' אֱלֹקֵינוּ, אוּן קבץ אונדז אַיין פוּן די גּוֹיִם, צו ידה דײַן שֵם קדש, זיך צו שבח מיט דײַן תהלה. 84 ברך ה' אֱלֹקָי ישׂראל מִן הָעוֹלָם אוּן עַד הָעוֹלָם, אוּן זאָל דאָס כּל הָעָם אמר: אָמֵן! הלל יָ-הּ.
 
תהלים701
 
1 ידה צו ה', וואָרעם ער איז טוֹב, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד, 2 זאָלן אמר די גְּאוּלִים פוּן ה', וואָס ער האָט זיי גאל פוּן דער יָד פוּן צָר, 3 אוּן פוּן די ארצוֹת זיי קבץ, פוּן מזרח אוּן פוּן מערב, פוּן צפון אוּן פוּן ים. 4 זיי האָבּן תעה [זען ישעיה 6:35] אין מדבר אויף אַ יְשִימוֹן דֶּרֶךְ, קיין עִיר מוֹשָב נישט מצא. 5 רְעֵבִים אוּן צְמֵאִים, איז זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] געווען עטף אין זיי. 6 האָבּן זיי צעק צו ה' אין זייער צר, אוּן ער האָט זיי נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען פוּן זייער מְצוּקָה. 7 אוּן ער האָט זיי דרך אויף אַ דֶּרֶךְ יְשָרָה, צו הלך צו אַן עִיר מוֹשָב. 8 זיי דאַרפן ידה ה' פאַר זײַן חֶסֶד, אוּן פאַר זײַנע נפלאות צו די בְּנֵי אָדָם. 9 וואָרעם ער האָט שׂבע די נפש שקק, אוּן די נפש רְעֵבָה האָט ער מלא מיט טוֹב. 01 די וואָס זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין חֹשֶךְ אוּן צַלְמָוֶת, אָסִיר אין עֳנִי אוּן בּרזל 11 ווײַל זיי האָבּן מרה די אמרים פוּן אֵ-ל, אוּן די עצה פוּן דעם אויבּערשטער נָאַץ; 21 אוּן ער האָט כנע מיט עָמָל זייער לֵב; זיי זײַנען כשל געוואָרן, אוּן נישט געווען קיין עֹזֵר. 31 האָבּן זיי זעק צו ה' אין זייער צר, אוּן ער האָט זיי ישע פוּן זייער מְצוּקָה. 41 ער האָט זיי יצא [זען "יצא" ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] פוּן חֹשֶךְ אוּן צַלְמָוֶת, אוּן זייערע מוֹסֵר האָט ער נתק. 51 זיי דאַרפן ידה ה' פאַר זײַן חֶסֶד, אוּן פאַר זײַנע נפלאות צו די בְּנֵי אָדָם. 61 וואָרעם ער האָט שבר די נחֹשֶת דְּלָתות, אוּן די בְּרִיחַ בַּרזֶל גִדַּע. 71 אֱוִיל האָבּן פאַר זייער פשע דֶּרֶךְ אוּן פאַר זייערע עוֹנֹת [זען ישעיה 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד אוּן עוֹנֹת] ענה [זען ישעיה 7,4:35]; 81 זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] האָט זיך תעב מיט כָּל אֹכֶל, אוּן זיי האָבּן נגע בּיז די שְעָרִים פוּן מָוֶת [זען "מות" ישעיה 9:35]. 91 האָבּן זיי זעק צו ה' אין זייער צַר, אוּן ער האָט זיי ישע פוּן זייער מְצוּקָה. 02 ער האָט שלח [זען יוחנן 41,1:1; מתי 8:8] זײַן דבר
[זען יוחנן 3-1:1; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
] אוּן זיי רפא [זען ישעיה 5:35; משלי 22:8; 4:03
https://www.youtube.com/watch?v=9rxgBt9r5SQ ], אוּן מלט פוּן זייערע שחית
[ https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI ]. 12 זיי ידה ה' פאַר זײַן חֶסֶד, אוּן פאַר זײַנע נפלאות צו די בְּנֵי אָדָם. 22 אוּן זיי זבח זִבְחֵי תוֹדָה, אוּן ספר זײַנע מעשׂים מיט רִנָּה. 32 די וואָס ירד אין אֳנִיּוֹת אויפן ים, די וואָס עשׂה מְלָאכָה אויף מַיִם רבּים, 42 זיי האָבּן ראה די מעשׂים פוּן ה', אוּן זײַנע נפלאות אויף דער מְצוֹלָה. 52 וואָרעם ער האָט אמר אוּן עמד רוּחַ סְעָרָה, וואָס האָט רום זײַנע גַּל. 62 זיי זײַנען עלה בּיזן שָמַיִם, ירד בּיז די תהומען, זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] איז מוג פוּן רָעָה. 72 זיי האָבּן זיך חגג אוּן נוע ווי אַ שיכּורער, אוּן זייער כּל חכמה איז בלע געוואָרן. 82 האָבּן זיי צעק צו ה' אין זייער צר, אוּן ער האָט זיי יצא [זען "יצא" ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] פוּן זייער מְצוּקָה. 92 ער האָט קום דעם סְעָרָה אין דְּמָמָה, אוּן חשה געוואָרן זײַנען זייער גַּל. 03 אוּן זיי האָבּן זיך שׂמח וואָס זיי זײַנען שתק, אוּן ער האָט זיי נחה צו דעם מָחוֹז [זען מה"ש 8:72] פוּן זייער חֵפֶץ [זען מלאכי 1:3]. 13 זיי ידה ה' פאַר זײַן חֶסֶד, אוּן פאַר זײַנע נפלאוֹת צו די בְּנֵי אָדָם. 23 אוּן זיי אים רום אין דער קהל פוּן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן אין דער מוֹשָב פוּן די זקנים אים הלל. 33 ער שׂים נהר פאַר אַ מדבר, אוּן מוֹצָא מַיִם פאַר אַ צִמָּאוֹן; 43 אַן אֶרֶץ פרי פאַר אַ מְלֵחָה, פוּן וועגן דער רעה פוּן די יוֹשבים אין איר. 53 ער שׂים אַ מדבר פאַר אַן אגם [התג' 51:02
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ] מַיִם, אוּן אַן אֶרֶץ צִיָּה פאַר מוֹצָא מַיִם. 63 אוּן ער ישב דאָרטן די רעבים [רָעֵב], אוּן זיי כון אַן עִיר מוֹשָב. 73 אוּן זיי זרע שׂדות, אוּן נטע כּרמים, וואָס עשׂה פּרי תְבוּאָה. 83 אוּן ער ברך זיי, אוּן זיי רבה זיך מאֹד, אוּן ער לאָזט נישט זייערע בהמה זיין מעט. 93 אוּן אַנדערע ווערן מעט אוּן שחח, פוּן דער דריקעניש פוּן רָעָה אוּן יָגוֹן. 04 ער שפך אויס בּוּז [זען ישעיה 3:35] אויף נדיבים [נָדִיב], אוּן מאַכט זיי תעה [זען ישעיה 6:35] אין אַ תֹהוּ אָן אַ דֶּרֶךְ. 14 אוּן ער שׂגב דעם אֶבְיוֹן פוּן עֳנִי, אוּן שׂים ווי צֹאן זײַנע משפחות. 24 די יְשָרִים ראה אוּן שׂמח זיך, אוּן כָל עַוְלָה קפץ זײַן פֶּה. 34 ווער עס איז חָכָם, זאָל שמר דאָס דאָזיקע, אוּן זאָלן זיי בּאַטראַכטן די חסדים פוּן ה'.
 
תהלים801
 
1 אַ שיר, מזמור פוּן דָוִדן. 2 כון איז מײַן לֵב, אלוקים, איך וועל שיר אוּן זמר, יאָ, מיט מײַן כבוד. 3 עור דיך, נֵבֶל אוּן כִּנּוֹר; לאָמיך עור דעם שַחַר. 4 איך וועל דיך ידה, ה', צווישן די עמים, אוּן דיך זמר צווישן די לְאֹם. 5 וואָרעם גָדוֹל איבּער די הימלען איז דײַן חֶסֶד, אוּן בּיז די שחק דײַן אמת. 6 רום דיך איבּער די הימלען, אלוקים, אוּן איבּער דער כּל הָאָרֶץ זאָל זײַן דײַן כבוד. 7 כדי דײַנע ידידים [יָדִיד] זאָלן נחלץ [חלץ] ווערן, ישע מיט דײַן ימין [זען ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011], אוּן ענה מיר. 8 אלוקים האָט דבר אין זײַן קדש, און איך וועל עלז ווערן; איך וועל חלק [זען "חלק" ישעיה 21:35] שכם, אוּן דעם עמק סוּכּוֹת וועל איך מדד. 9 מײַן איז גִלעָד, מײַן איז מנשה, אוּן אפרַיִם איז דער מָעוֹז פוּן מײַן קאָפּ; יהודה איז מײַן מְחֹקֵק [זען בראשית 01:94]. 01 מואָב איז מײַן סִיר, אויף אֱדום שלך איך מײַן נַעַל, איבּער פלֶשֶת איך רוע. 11 ווער יבל מיך צו דער עִיר מִבְצָר, ווער נחה מיך קיין אֱדוֹם? 21 פארוואר, אלוקים, האָסט אונדז זנח, אוּן יצא נישט ארויס, אלוקים, מיט צבאֹתֵינוּ. 31 יהב אונדז עֶזְרָה קעגן דעם פײַנט, וואָרעם שוא איז די תְּשוּעָה פוּן אָדָם. 41 מיט אלוקים וועלן מיר עשׂה חיל, אוּן ער וועט בוס אוּנדזערע פײַנט.
 
תהלים901
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דָוִדן אַ מזמור. אלוקים פוּן מײַן תהלה, זאָלסט נישט חרש. 2 וואָרעם פֶּה פון רשע אוּן פֶּה פוּן מִרְמָה [זען ישעיה 9:35] האָבּן זיי פתח אויף מיר; זיי האָבּן דבר אויף מיר מיט לשוֹן שֶקֶר. 3 אוּן מיט דברי שנאה האָבּן זיי מיך סבב, אוּן לחם קעגן מיר חִנָּם, 4 תחת [זען בראשית 31:22; ישעיה 7-4:35] מײַן אהבה שׂטן זיי מיך, און איך תְפִלָּה. 5 אוּן זיי האָבּן מיר שׂים רעה תחת [זען בראשית 31:22; ישעיה 7-4:35] טובה, אוּן שנאה תחת מײַן אהבה. 6 פקד אויף אים רשע, אוּן שָׂטָן זאָל עמד בּײַ זײַן ימין. 7 אַז ער ווערט שפט, זאָל ער יצא רשע [שוּלדיק], אוּן זײַן תפילה זאָל ווערן צו חֲטָּאָה. 8 זײַנע טעג זאָלן זײַן מעט, זײַן פְּקֻדָּה זאָל לקח אַן אַנדערער [זען מה"ש 02:1]. 9 זײַנע בָּנִים זאָלן ווערן יתומים, אוּן זײַן אִשָּה אַן אַלְמָנָה. 01 אוּן נוע זאָלן נוע זײַנע בָּנִים, אוּן בּעטלען, אוּן דרש פוּן זייערע חורבות [חָרְבָּה]. 11 נקש זאָל אַ בעַל-חוב אַלע וואָס ער האָט, אוּן זָרִים זאָלן בזז זײַן יגיע. 21 קיינער זאָל נישט משך צו אים חֶסֶד, אוּן קיינער זאָל נישט חנן זײַנע יתומים. 31 זײַן אחרית זאָל כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן; אין אַנדער דור זאָל זייער שֵם זײַן מחה. 41 זאָל די עֲוֹן פוּן זײַנע אֲבוֹת זכר ווערן פאַר ה', אוּן דער חטאה פוּן אִמּוֹ זאָל נישט מחה ווערן; 51 זיי זאָלן זײַן אַנטקעגן ה' תמיד, אוּן ער זאָל כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] פוּן הָאָרֶץ זייער זֵכֶר. 61 פאַרוואָס ער האָט נישט זכר צו עשׂה חֶסֶד, אוּן ער האָט רדף דעם עָנִי אוּן דעם אֶבְיוֹן, אוּן דעם וואָס זײַן איז כאה לֵב, צו טייטן. 71 יאָ, ער האָט אהבה געהאט די קללה [זען דברים 32:12; גלט' 31:3; ישעיה 4:35], טאָ זאָל זי אים בוא; אוּן ער האָט נישט חפץ [זען מלאכי 1:3] קיין ברכה, טאָ זאָל זי רחק זײַן פוּן אים. 81 אוּן ער האָט לבש די קללה [זען דברים 32:12; גלט' 31:3; ישעיה 4:35] ווי זײַן מַד, טאָ זאָל זי בוא ווי מַיִם אין זײַנע קרב, אוּן ווי שֶמֶן אין זײַנע עצמות. 91 זאָל זי אים זײַן ווי אַ בגד וואָס ער עטה אָן, אוּן פאַר אַ מֵזַח זאָל ער עס חגר תמיד. 02 דאָס זאָל זײַן דער לוין פוּן ה' צו מײַנע שֹׂטְנִים [שׂטן], אוּן צו די וואָס דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] רָע אַקעגן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 12 אוּן דוּ ה' אֲדֹנָי, עשׂה מיט מיר פוּן דײַן שֵם וועגן, ווײַל דײַן חֶסֶד איז טוֹב, זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5]. 22 וואָרעם עָנִי אוּן אֶבְיוֹן בין איך, אוּן מײַן לֵב איז חלל [זען ישעיה 5:35] אין מיר. 32 אַזוי ווי אַ צֵל ווען ער נטה זיך, הלך איך, איך בין נער געוואָרן ווי אַן אַרְבֶּה. 42 מײַנע בֶּרֶךְ כשל פוּן צוֹם, אוּן מײַן בּשׂר איז כָּחַש, אָן שֶמֶן. 52 אוּן איך בין געוואָרן אַ חֶרְפָּה בּײַ זיי, אַז זיי ראה מיך, נוע זיי זייער קאָפּ. 62 עזר מיר בּײַ, ה' אֱלֹקָי, ישע מיך לויט דײַן חֶסֶד, 72 כדי זאָלן זיי ידע אַז דאָס איז דײַן יָד, אַז דוּ, ה', האָסט דאָס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35]. 82 זאָלן זיי קלל [זען דברים 32:12; גלט' 31:3; דברים 62:72; יוחנן 13:91], אוּן דוּ זאָלסט ברך [זען "ברך" בראשית 81:22]; אַז זיי קום, זאָלן זיי בוש ווערן, אוּן דײַן עֶבֶד זאָל זיך שׂמח. 92 זאָלן מײַנע שׂטן זיך לבש מיט כְּלִמָּה, אוּן עָטָה ווי אַ מְעִיל זייער בֹּשֶׁת. 03 איך וועל ידה מְאֹד ה' מיט מײַן פֶּה, אוּן צווישן רַבִּים [זען "רַבִּים" ישעיה 11:35] וועל איך אים הלל. 13 וואָרעם ער עמד בּײַ דער ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011] פוּן אֶבְיוֹן, צו ישע פוּן די וואָס שפט זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35].
 
תהלים011
 
1 פוּן דָוִדן אַ מזמור. נְאֻם ה' צו אֲדֹנִי [זען משיח הָאָדוֹן, מלאכי 1:3, מתי 54:22;
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM ]: ישב בּײַ מײַן ימין, בּיז איך וועל שית דײַנע פײַנט פאַר אַ הֲדֹם צו דײַנע רגלים [זען תהלים 71:22]. 2 דעם מַטֶּה פוּן דײַן עֹז וועט ה' שלח פוּן צִיון; רדה צווישן דײַנע פײַנט. 3 דײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זענען נְדָבָה אין יוֹם פון דײַן חיל; אין קָדוֹש הָדָר, פוּן רֶחֶם פוּן מִשְחָר, צו דיר דער טוי פוּן דײַן יַלְדוּת. 4 ה' האָט שבע אוּן וועט נישט נחם האָבּן: ביסט אַ כֹהֵן לְעוֹלָם, אויפן דִבְרָה פוּן מַלכּי-צֶדֶק [זען בראשית 81:41; יהודים אין משיח 6:5; 12,71:7]. 5 אֲדֹנָי בּײַ דײַן ימין מָחַץ מלכים אין יוֹם זײַן אף. 6 ער וועט דּין צווישן די גּוֹיִם; ער מלא מיט גוִיּות [גְוִיָּה]; ער מחץ רֹאש עַל-אֶרֶץ רַבָּה. 7 פוּן נחל אויפן דֶּרֶךְ וועט ער שתה; דעריבּער וועט ער רום רֹאש.
 
תהלים111
 
1 הלל יָ-הּ. איך וועל ידה ה' מיטן כּל לֵבָב, אין סוֹד פוּן יְשָרִים אוּן אין עֵדָה [זען תהלים 71:22]. 2 די מַעֲשִׂים פוּן ה' זײַנען גָדוֹל, זיי ווערן דרש פוּן אַלע וואָס חפץ [זען מלאכי 1:3] זיי. 3 הוֹד אוּן הָדָר איז זײַן פֹּעַל, אוּן זײַן צדקה עמד לָעַד. 4 ער האָט עשׂה זֵכֶר פאַר זײַנע נפלאֹת; ה' איז חַנוּן אוּן רחוּם. 5 ער נתן טֶרֶף צו די וואָס ירא אים, ער זכר לְעוֹלָם זײַן בְּרִית [זען מה"ש 62-81:12]. 6 די כֹחַ פוּן זײַנע מַעֲשִׂים האָט ער נגד זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], כדי זיי צו נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די נחלה פוּן די גּוֹיִם. 7 די מַעֲשִׂים פוּן זײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זײַנען אמת אוּן מִשְפָּט, נאמנים זײַנען אַלע זײַנע פּקוּדים; 8 סמך [זען מה"ש 32:41] לעַד לעוֹלָם, עשׂה מיט אמת אוּן ישר. 9 אַ פדוּת [אויסלייזוּנג] האָט ער שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]; ער האָט צוה לעוֹלָם זײַן בְּרִית [זען מה"ש 62-81:12
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4 ]; קדוש אוּן נוֹרָא איז שמוֹ [זען זכריה 21-11:6]. 01 דער אָנהייבּ פוּן חכמה איז יראת ה'; שֵׂכֶל טוֹב איז בּײַ אַלע וואָס עשׂה דאָס. זײַן תהלה עמד לָעַד.
 
תהלים211
 
1 הלל יָ-הּ. אשרי איש וואָס האָט ירא ה', וואָס נאָך זײַנע מצוות חפץ [זען מלאכי 1:3] ער מאֹד. 2 גִבּוֹר אין אֶרֶץ וועט זײַן זײַן זרע [זען ישעיה 01:35]; דער דור פוּן די ישרים וועט זײַן ברך. 3 הוֹן אוּן עֹשֶר איז בּײַ אים אין בּית, אוּן זײַן צדקה עמד לָעַד. 4 ער זרח פאַר די ישרים ווי אַן אוֹר אין דער חשך, ער איז חַנוּן אוּן רחוּם אוּן צדיק. 5 טוֹב איז דער איש וואָס איז חנן אוּן הלוה [לוה], וואָס כול זײַנע זאַכן מיט מִשְפָּט. 6 וואָרעם ער וועט לְעוֹלָם נישט נמוט [מוט]; צו זֵכֶר עוֹלָם וועט זײַן דער צדיק [זען ישעיה 11:35]. 7 פאַר שמוּעה רָעָה האָט ער נישט ירא, כון איז זײַן לֵב, ער איז בטח אויף ה'. 8 סמך [זען מה"ש 32:41] איז זײַן לֵב, ער האָט נישט קיין ירא, בּיז ער ראה זיך אויף זײַנע פײַנט. 9 ער פזר, ער נתן צו די אביון, זײַן צדקה עמד לָעַד; זײַן קֶרֶן וועט רום זײַן אין כבוד. 01 דער רָשע וועט ראה אוּן זיך כעס, זײַנע ציין וועט ער חרק אוּן וועט מסס ווערן; דער תַּאֲוָה פוּן די רשָעים וועט אבד [זען יוחנן 61:3].
 
תהלים311
1 הלל יָ-הּ. הלל, איר עבדים פוּן ה', הלל דעם שֵם ה'. 2 ברך שֵם ה' פוּן אַצוּנד אוּן עַד עוֹלָם. 3 פוּן מִזְרַח שֶמֶש בּיז זיין מבוא ווערט הלל דער שֵם ה'. 4 ה' איז רום איבּער כּל גּוֹיִם, איבּער די הימלען איז זײַן כּבוֹד. 5 ווער איז ווי ה' אֱלֹקֵינוּ, וואָס ישב אין דער הייך? 6 וואָס השפיל [שפל] צו ראה אויף די הימלען אוּן אויף הָאָרֶץ. 7 ער קום פוּן עָפָר דעם דַּל, פוּן אַשְפֹּת רום ער דעם אֶביון, 8 צו ישב מיט נדיבים [נָדִיב], מיט די נדיב פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 9 ער ישב די עקרה [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין בּית אַן אֵם שְׂמֵחָה פוּן בָּנִים. הלל יָ-הּ.
 
תהלים411
1 אַז ישׂראל איז יצא פוּן מצרַיִם, דאָס בּית יעקב פוּן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] לעז [זען רומ' 62:8], 2 איז יהודה געוואָרן פאַר זײַן מִקְדָּש, ישׂראל זײַן ממשלה. 3 דער ים האָט ראה אוּן איז נוס, דער ירדן האָט סבב אַהינטער. 4 די הָרִים זײַנען רקד ווי אֵילִים, די גבעה ווי בני צֹאן. 5 וואָס איז דיר, ים, וואָס דוּ נוס? דוּ ירדן, וואָס דוּ סבב אַהינטער? 6 איר הָרִים, וואָס איר רקד ווי אֵילִים? איר גבעה ווי בני צֹאן? 7 פאַר אדון, חול, אֶרֶץ, פאַר אלוֹהַּ יעקב, 8 וואָס נהפך [הפך] דעם צוּר אין אֲגַם [התג' 51:02
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ] מַיִם, חַלָּמִיש אין אַ מַעְיָן מַיִם.
 
תהלים511
1 נישט צו אונדז, ה', נישט צו אונדז, נײַערט צו דײַן שֵם נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] כבוד, פוּן וועגן דײַן חֶסֶד, פוּן וועגן דײַן אמת. 2 לָמָּה זאָלן אמר די גּוֹיִם: וווּ נָא איז אלוקיהם? 3 אלוקינו איז אין שָמַיִם, אַלע וואָס ער חפץ, עשׂה ער. 4 זייערע עצבים [עָצָב] זײַנען כֶּסֶף אוּן זָהָב, דאָס מַעֲשֵׂה פוּן ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אָדָם. 5 זיי האָבּן אַ פֶּה אוּן דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] נישט, זיי האָבּן אויגן אוּן ראה נישט; 6 זיי האָבּן אוזנים אוּן שמע נישט, זיי האָבּן אַף אוּן ריח נישט; 7 ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] בּײַ זיי, אָבּער זיי קענען נישט המיש [מוש], רגלים [זען תהלים 71:22] בי זיי, אָבּער זיי הלך נישט; זיי הָגָה נישט מיט זייער גָּרוֹן. 8 זאָלן ווערן ווי זיי די וואָס עשׂה זיי, כֹּל וואָס בּטח זיך אויף זיי. 9 ישׂראל, בטח זיך אויף ה'. ער איז זייער עֵזֶר אוּן זייער מָגֵן. 01 בּית אַהרֹן, בּטח אײַך אויף ה'. ער איז זייער עֵזֶר אוּן זייער מָגֵן. 11 איר יִרְאֵי ה', בּטח אײַך אויף ה'. ער איז זייער עֵזֶר אוּן זייער מָגֵן. 21 ה' האָט זכר אָן אונדז, ער וועט ברך [זען "ברך" בראשית 81:22], ער וועט ברך דאָס בּית ישׂראל, ער וועט ברך דאָס בּית אַהרֹן. 31 ער וועט ברך די וואָס ירא ה', די קטנים [קטן] אַזוי ווי די גדֹלים. 41 ה' וועט אײַך יסף, אײַך אוּן אײַערע בָּנִים. 51 ברך זאָלט איר זײַן פוּן ה', דעם עֹשֵׂה פוּן שָמַיִם אוּן אֶרֶץ. 61 די הימלען זײַנען די הימלען פוּן ה', אָבּער הָאָרֶץ האָט ער נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו די בְּנֵי אָדָם. 71 נישט די מתים וועלן הלל יָ-הּ, אוּן נישט די וואָס אַלע ירד אין דוּמָה. 81 אָבּער מיר וועלן ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] יָ-הּ, פוּן אַצונד אוּן עַד עוֹלָם. הלל יָ-הּ.
 
תהלים611
1 איך אהב אַז ה' שמע מײַן קוֹל, מײַנע תַּחֲנוּן. 2 ווײַל ער האָט נטה זײַן אֹזֶן צו מיר, דעריבּער אין מײַנע טעג וועל איך אים קרא. 3 אפף האָבּן מיך די חֶבֶל פוּן מָוֶת [זען "מות" ישעיה 9:35], אוּן מֵצַר פוּן שְאוֹל האָבּן מיך מצא; צָרָה אוּן יָגוֹן האָבּ איך מצא. 4 האָבּ איך דעם שֵם פוּן ה' קרא: אָנָּה, ה', מלט מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 5 חַנוּן איז ה' אוּן צדיק, אוּן אלוקינו איז רחם. 6 ה' שמר די פֶּתִי; איך בין געווען דלל אוּן ער האָט מיך נוֹשַע [ישע]. 7 שוב זיך אום, מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], צו דײַן מָנוֹחַ. וואָרעם ה' האָט דיר גָמַל. 8 וואָרעם האָסט חלץ מײַן נפש פוּן מָוֶת [זען "מות" ישעיה 9:35], פוּן דִּמְעָה מײַן אויג, מײַן רגל פוּן דְּחִי. 9 איך וועל הלך פאַר ה' אין די ארצוֹת החיּים [זען ישעיה 8:35]. 01 איך האָבּ אמן [זען בראשית 6:51], ווען איך האָבּ דבר; איך בין ענה געווען מְאֹד. 11 איך האָבּ אמר אין מײַן חפז: כּל אָדָם זײַנען כזב. 21 ווי זאָל איך שוב ה' אַלע זײַנע תַּגְמוּל צו מיר? 31 דעם כָוס פוּן ישועות וועל איך נשׂא [זען מתי 72:62], אוּן דעם שֵם פוּן ה' וועל איך קרא, 41 מײַנע נדרים צו ה' וועל איך שלם נגד נָא אַלע זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 51 יָקָר אין די אויגן פוּן ה' איז דער מות [זען "מות" ישעיה 9:35] פוּן זײַנע חסידים. 61 אָנָּה, ה', וואָרעם איך בין דײַן עֶבֶד, איך בין דײַן עֶבֶד, בֶּן אֲמָתֶךָ; האָסט פתח מײַנע מוֹסֵר. 71 איך וועל זבח צו דיר אַ זבח תּוֹדָה, אוּן דעם שֵם פוּן ה' וועל איך קרא. 81 מײַנע נדרים צו ה' וועל איך שלם נגד נָּא אַלע זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], 91 אין די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן בּית ה', אין מיטן פוּן דיר, ירושלים. הלל יָ-הּ.
 
תהלים711
1 הלל ה', כּל גּוֹיִם, שבח צו אים, כּל אֻמִּים, 2 וואָרעם גָּבַר איז זײַן חֶסֶד [
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ] אויף אונדז, אוּן די אמת פוּן ה' איז לְעוֹלָם. הלל יָ-הּ.
 
תהלים811
1 ידה צו ה', וואָרעם ער איז טוֹב, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 2 זאָל נָא אמר ישׂראל: וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 3 זאָל נָא אמר דאָס בּית אַהרֹן: וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 4 זאָלן נָא אמר די וואָס ירא ה': וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 5 פוּן מֵצַר האָבּ איך קרא יָ-הּ, האָט יָ-הּ מיר ענה מיט מֶרְחָב. 6 ה' איז מיט מיר, איך האָבּ נישט קיין ירא. וואָס קען אָדָם מיר עשׂה? 7 ה' איז מיר מײַן עֹזֵר, אוּן איך וועל ראה אויף מײַנע שָונאים. 8 בעסער זיך חסה אין ה', איידער זיך בּטח אויף אָדָם. 9 בעסער זיך חסה אין ה', איידער זיך בּטח אויף נדיבים [נדיב]. 01 כּל גּוֹיִם האָבּן מיך סבב; אָבּער מיט דעם שֵם ה' וועל איך זיי מלל. 11 זיי האָבּן מיך סבב, יאָ סבב האָבּן זיי מיך; אָבּער מיט דעם שֵם ה' וועל איך זיי מלל. 21 זיי האָבּן מיך סבב ווי דבורים [דְבוֹרָה]; זיי זײַנען דעךְ געוואָרן ווי אֵש פוּן קוֹצים [זען "קוֹץ" מתי 81:5
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]; יאָ, מיט דעם שֵם פוּן ה' וועל איך זיי מלל. 31 דחה האָסטו מיך דחה צום נפל, אָבּער ה' האָט מיך עזר. 41 מײַן עֹז אוּן זמרה איז יָ-הּ, אוּן ער איז מיר געווען יְשוּעָה. 51 קוֹל פוּן רִנָּה אוּן יְשוּעָה איז אין די אוהלים פוּן די צדיקים [זען ישעיה 11:35]; די ימין [זען תהלים 1:011] ה' עשׂה חיל. 61 די ימין ה' איז רום, די ימין ה' עשׂה חיל. 71 איך וועל נישט מות אָבּער חיה, אוּן ספר די מעשׂים פוּן יָ-הּ. 81 יִסּר יִסּר האָט מיך יָ-הּ, אָבּער צום מות [זען "מות" ישעיה 9:35] האָט ער מיך נישט נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 91 פתח מיר די שְעָרִים פוּן צֶדֶק, איך וועל בוא אין זיי, איך וועל ידה יָ-הּ. 02 דאָס איז דער שער פוּן ה', די צדיקים זאָלן בוא אין אים. 12 איך ידה דיר, וואָרעם האָסט מיר ענה, אוּן ביסט מיר געווען ישוּעָה. 22 דער אֶבֶן וואָס די בּוֹנים האָבּן מאס, איז געוואָרן צום רֹאש פִּנָה [זען לוקס 71:02]. 32 פוּן ה' איז דאָס געשען, נפלאת איז עס אין אוּנדזערע אויגן. 42 דאָס איז דער יוֹם וואָס ה' האָט עשׂה, לאָמיר גיל זײַן אוּן זיך שׂמח אין אים. 52 אָנָּא, ה', ישע נָא, אָנָּא ה' צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35] נָא! 62 ברך דער וואָס בוא בְּשֵם ה'! מיר ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] אײַך פוּן בּית ה'. 72 ה' איז אֵ-ל, אוּן ער האָט אונדז אור; אסר חַג מיט עֲבֹת בּיז די קרנוֹת פוּן מזבח. 82 אֵ-לי בּיסטוּ, אוּן איך וועל דיר ידה; אֱלֹקַי וועל איך דיך רום. 92 ידה צו ה', וואָרעם ער איז טוֹב, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד [זען
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ].
 
תהלים911
1 אַשְרֵי צו די וואָס זייער דֶּרֶךְ איז תמּים, וואָס הלך אין דער תורה פוּן ה'. 2 אַשְרֵי צו די וואָס זײַן נצר איבּער זײַנע עֵדָה, וואָס דרש אים מיטן כּל לֵב, 3 אוּן זיי פעל נישט קיין עַוְלָה, זיי הלך אין זײַנע דרכים. 4 האָסט צוה דײַנע פִּקּוּד, זיי שמר מאֹד. 5 אַחֲלַי זאָלן כון זײַן מײַנע דרכים, לִשמֹר דײַנע חֻקּים. 6 דעמאָלט וועל איך זיך נישט בוש. ווען איך נבט אויף אַלע דײַנע מצוה. 7 איך וועל דיך ידה מיט יֹשֶׁר לֵב, ווען איך לערן דײַנע משפטים פון צדק. 8 דײַנע חֻקִים וועל איך זײַן שומר איבּער; זאָלסט מיך נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] עַד מְאֹד. 9 מיט וואָס קען אַ נַעַר זכּה זײַן דֶּרֶךְ? זײַן שמר לויט דײַן דבר! 01 מיט מײַן כּל לֵב האָבּ איך דיך דרש; לאָז מיך נישט השגה [שגה] פוּן דײַנע מצוה. 11 אין מײַן לֵב האָבּ איך צפן דײַן אִמְרָה, כדי איך זאָל נישט חטא צו דיר. 21 ברך בּיסטוּ, ה'; לערן מיך דײַנע חֻקִּים. 31 מיט מײַנע ליפן האָבּ איך ספר כּל משפטים פוּן דײַן פֶּה. 41 אין דעם דֶּרֶךְ פוּן דײַנע עֵדָה האָבּ איך מיך שׂושׂ ווי מיט כּל הוֹן. 51 איך שׂיח אָן דײַנע פִּקֻדים, אוּן איך נבט אויף דײַנע ארח. 61 מיט דײַנע חֻקּוֹת שעע איך מיך, איך שכח נישט דײַן דבר. 71 גמל דײַן עֶבֶד, איך זאָל חיה, אוּן איך וועל זײַן שומר איבּער דײַן דבר. 81 גלה מײַנע אויגן, איך זאָל נבט די נפלאות פוּן דײַן תורה. 91 אַ גֵר בין איך אויף הָאָרֶץ; נישט סתר פוּן מיר דײַנע מצוה. 02 גרס איז מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן תַּאֲבה נאָך דײַנע משפטים אין כּל עֵת. 12 גער אויף די אֲרוּרים זֵדִים, וואָס שגה אַוועק פוּן דײַנע מצוה. 22 גלל פוּן מיר חֶרְפָּה אוּן בּוּז, וואָרעם דײַנע עֵדָה האָבּ איך נצר. 32 הגם שָרִים ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אוּן דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] קעגן מיר, שׂיח דײַן עֶבֶד אָן דײַנע חֻקִּים, 42 יאָ, דײַנע עדה זײַנען מײַן שעשעים, די אנשי עצה מײַנע. 52 דבק צום עָפָר איז מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; חיה מיך לויט דײַן דבר. 62 איך האָבּ ספר מײַנע דרכים, אוּן דוּ האָסט מיר ענה. לערן מיך דײַנע חֻקִּים. 72 דעם דֶּרֶךְ פוּן דײַנע פִקוּדים מאַך מיך פאַרשטיין [בין], אוּן איך וועל שׂיח פוּן דײַנע נפלאוֹת. 82 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] דלף פוּן תּוּגָה; קום מיך לויט דײַן דבר. 92 דעם דֶּרֶךְ פוּן שֶקֶר סור פוּן מיר, אוּן מיט דײַן תורה חנן מיך. 03 דעם דֶּרֶךְ פוּן אֱמוּנָה האָבּ איך בחר, דײַנע משפטים האָבּ איך שוה. 13 איך דבק אָן דײַנע עדות; ה', זאָלסט מיך נישט בוש. 23 אין דעם דֶּרֶךְ פוּן דײַנע מצוה איך רוץ, וואָרעם דוּ רחב מײַן לֵב. 33 לערן מיך, ה', דעם דֶּרֶךְ פוּן דײַנע חֻקִּים, אוּן איך וועל אים זײַן נצר איבּער בּיז עֵקֶב. 43 מאַך מיך פאַרשטיין [בין], כדי איך זאָל זײַן נצר איבּער דײַן תורה, אוּן זי שמר מיטן כּל לֵב. 53 דרך מיך אין דעם נָתִיב פוּן דײַנע מצוה, וואָרעם נאָך אים האָבּ איך חפץ. 63 נטה מײַן לֵב צו דײַנע עֵדָה, אוּן נישט צו בֶּצַע. 73 עבר מײַנע אויגן פוּן ראה אויף שוא; אין דײַנע דֶרֶך מאַך מיך חיה. 83 זײַ מקיים צו דײַן עֶבֶד דײַן אִמְרָה וואָס צו דײַנע יִרְאָה. 93 עבר מײַן חרפה וואָס איך יגר, וואָרעם דײַנע משפטים זײַנען טוֹב. 04 הנה, איך האָבּ תאב נאָך דײַנע פִּקוּד; אין דײַן צדקה מאַך מיך חיה. 14 אוּן זאָלן בוא דײַנע חסדים אויף מיר, ה', דײַן תשוּעה לויט דײַן אִמְרָה, 24 אַז איך זאָל ענה מײַן חֹרף אַ דבר; וואָרעם איך האָבּ מיך בּטח אויף דײַן דבר. 34 אוּן זאָלסט נישט נצל פוּן מײַן פֶּה דאָס דבר פוּן אמת, וואָרעם אויף דײַנע משפטים האָבּ איך יחל. 44 אוּן איך וועל תמיד זײַן שומר איבּער דײַן תורה, לְעוֹלָם וָעֶד. 54 אוּן לאָמיך הלך אין רחבה וואָרעם דײַנע פִּקּוּד האָבּ איך דרש. 64 אוּן איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] פוּן דײַנע עֵדָה פאַר מלכים, אוּן איך וועל מיך נישט בוש. 74 אוּן איך וועל מיך השתעשע [שעע] מיט דײַנע מצוה וואָס איך האָבּ אהב. 84 אוּן איך וועל נשׂא מײַנע כף צו דײַנע מצוה וואָס איך האָבּ אהב, אוּן איך וועל שׂיח אָן דײַנע חֻקִּים. 94 זכר דאָס דבר צו דײַן עֶבֶד, לויט דוּ האָסט מיך געמאכט יחל. 05 דאָס איז מײַן נחם אין מײַן עֳנִי, וואָס דײַן אִמְרָה מאַך מיך חיה. 15 די זדים האָבּן הליץ [ליץ] מיר עַד מְאֹד, פוּן דײַן תורה האָבּ איך זיך נישט נטה. 25 איך האָבּ זכר, ה', דײַנע משפטים מֵעוֹלָם, אוּן איך האָבּ מיך נחם. 35 זלרפה האָט מיך אחז, פוּן וועגן די רשָעים וואָס עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] דײַן תורה. 45 זְמִרוֹת זײַנען מיר געווען דײַנע חֻקִּים אין בּית פוּן מײַן מְגוּרִים. 55 איך האָבּ זכר בּײַ לָיְלָה דײַן שֵם, ה', אוּן איך בין שוֹמר איבּער דײַן תורה. 65 דאָס האָבּ איך געהאט: וואָס איך האָבּ נצר דײַנע פִּקוּד. 75 מײַן חלק, ה', האָבּ איך אמר, איז לִשמֹר דײַנע דברים. 85 איך האָבּ חלה בּײַ דיר מיטן כּל לֵב: חנן מיך לויט דײַן אִמְרָה. 95 איך האָבּ חשב מײַנע דרכים, אוּן שוב מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] צו דײַנע עֵדָה. 06 איך האָבּ זיך חוש אוּן נישט התמהמה [מהה] לִשמֹר דײַנע מצוה. 16 די חֶבֶל פוּן די רשָעים האָבּן מיך עוד, דײַן תורה האָבּ איך נישט שכח. 26 האַלבּע נאכט קום איך אויף דיר צו ידה פאַר דײַנע מִשְפְּטֵי צֶדֶק. 36 אַ חָבֵר בין איך צו אַלע וואָס ירא דיך, אוּן צו די וואָס זײַן שומר איבּער דײַנע פִּקּוּדים. 46 דײַן חֶסֶד, ה', איז מלא הָאָרֶץ; לערן מיך דײַנע חֻקִּים. 56 האָסט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] טוֹב מיט דײַן עֶבֶד, ה', לויט דײַן דבר. 66 טוב טַעַם אוּן דעת לערן מיך, וואָרעם איך אמן [זען בראשית 6:51] אין דײַנע מצוה. 76 איידער איך האָבּ ענה [זען ישעיה 7:35] פלעג איך שגג, אָבּער אַצונד איך זײַן שומר איבּער דײַן אִמְרָה. 86 טוֹב בּיסטוּ אוּן יטב; לערן מיך דײַנע חֻקִּים. 96 די זדים [זֵד] האָבּן טפל אויף מיר שֶקֶר; איך זײַן נצר איבּער מיטן כּל לֵב דײַנע פִקוּד. 07 טפש ווי חֵלֶב איז זייער לֵב; איך האָבּ מיך שִעֲשַע מיט דײַן תורה. 17 טוב איז צו מיר וואָס איך בין ענה [זען "ענה" ישעיה 7:35] געוואָרן, כדי איך זאָל למד דײַנע חֻקִּים. 27 מיר איז בעסער די תורה פוּן דײַן פֶּה איידער טויזנטן זָהָב אוּן כֶּסֶף. 37 דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] האָבּן מיך עשׂה אוּן מיך כון; מאַך מיך פאַרשטיין [בין], כדי איך זאָל למד דײַנע מצוה. 47 די וואס ירא דיך וועלן מיך ראה אוּן זיך שׂמח, וואָרעם אויף דײַן דבר האָבּ איך יחל. 57 איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] ה', אַז צֶדֶק זײַנען דײַנע משפטים, אוּן אויס אמונה האָסטו מיך ענה [זען "ענה" ישעיה 7:35]. 67 זאָל זײַן, נָא, דײַן חֶסֶד מיך צו נחם, אַזוי ווי דײַן אִמְרָה צו דײַן עֶבֶד. 77 זאָל בוא אויף מיר דײַן רחמים, כדי איך זאָל חיה, וואָרעם דײַן תורה איז מײַן שַעֲשֻעִים. 87 זאָלן בוש ווערן די זדים [זֵד], ווײַל זיי האָבּן מיך עוּת שֶקֶר; איך וועל שׂיח אָן דײַנע פִּקּוּד. 97 זאָלן זיך שוב צו מיר די וואָס ירא דיך, אוּן די וואָס ידע דײַנע עֵדָה. 08 זאָל מײַן לֵב זײַן תָמִים אין דײַנע חֻקִּים, כדי איך זאָל נישט בוש ווערן. 18 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] כלה נאָך דײַן תשוּעה, אויף דײַן דבר טוּ איך יחל. 28 מײַנע אויגן כלה נאָך דײַן אִמְרָה, אַזוי צו אמר: ווען וועסטו מיך נחם? 38 הגם איך בין געוואָרן ווי אַ נֹאד אין קִיטוֹר, האָבּ איך דײַנע חֻקִּים נישט שכח. 48 כַּמָּה זײַנען די יְמֵי עַבְדֶּךָ? ווען וועסטו משפּט עשׂה אויף מײַנע רֹדפים? 58 די זדים [זֵד] האָבּן מיר כרה [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] שִיחָה, וואָס איז נישט לויט דײַן תורה. 68 אַלע דײַנע מצוה זײַנען אֱמוּנָה; שֶקֶר האָבּן זיי מיך רדף; עזר מיך. 78 זיי האָבּן מיך מעט כלה אויף הָאָרֶץ, אָבּער איך האָבּ נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] דײַנע פִּקּוּד. 88 חיה מיך לויט דײַן חֶסֶד, אוּן איך וועל זײַן שומר איבּער דעם עֵדָה פוּן דײַן פֶּה. 98 לְעוֹלָם, ה', נצב דײַן דבר אין שָמַיִם. 09 אויף דָור-דורות איז דײַן אמונה; האָסט כון אֶרֶץ, אוּן זי עמד. 19 לויט דײַנע משפטים עמד זיי הַיּוֹם, וואָרעם אַלע זאכן זײַנען דײַנע עבדים. 29 ווען נישט דײַן תורה איז מײַן שעשעים, וואָלט איך אבד [זען יוחנן 61:3] אין מײַן עָנִי. 39 איך וועל לעולם נישט שכח דײַנע פִּקּוּד, וואָרעם מיט זיי האָסטו מיך חיה. 49 דײַנער בין איך, ישע מיך, וואָרעם דײַנע פִּקּוּד האָבּ איך דרש. 59 די רשָעים האָבּן קוה אויף מיר, מיך צו אבד; איך הגה מיך אין דײַנע עֵדָה. 69 כּל תִּכְלָה האָבּ איך ראה קֵץ; דײַנע מצוה זײַנען רחבה מאֹד. 79 ווי אהב איך האָבּ דײַן תורה! כּל הַיוֹם איז זי מײַן שִׂיחָה. 89 חכם פוּן מײַנע פײַנט מאַכן מיך דײַנע מצוה, וואָרעם זיי זײַנען לעולם בּײַ מיר. 99 פוּן אַלע מײַנע מלמדים בין איך שׂכל, וואָרעם דײַנע עֵדָה זײַנען מײַן שִׂיחָה. 001 מער פוּן זקנים פאַרשטיי איך, ווײַל דײַנע פִּקּוּד האָבּ איך נצר. 101 פוּן כּל אֹרַח רַע כלא איך מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22], כדי איך זאָל זײַן שומר איבּער דײַן דבר. 201 פוּן דײַנע משפטים האָבּ איך נישט סור, וואָרעם דוּ האָסט מיך הורה [ירה]. 301 ווי מלץ זײַנען דײַנע אִמְרָה צו מײַן חֵךְ, מער פוּן דבש פאַר מײַן פֶּה! 401 פוּן דײַנע פִּקוּד ווער איך פארשטאנדיק [בִּינָה], דעריבּער האָבּ איך פײַנט כּל אֹרַח שֶקֶר. 501 אַ נֵר פאַר מײַן רגל איז דײַן דבר, אוּן אַן אוֹר פאַר מײַן נְתִיבָה. 601 איך האָבּ שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] אוּן האָבּ מקיים געווען, לִשמֹר דײַנע משפטים צדק. 701 איך בין ענה בּיז מְאֹד, ה', חיה מיך לויט דײַן דבר. 801 די נְדָבָה פוּן מײַן פֶּה רצה, נָא, ה', אוּן דײַנע משפטים לערן מיך. 901 מײַן נפש איז תמיד אין מײַן כף, אָבּער דײַן תורה האָבּ איך נישט שכח. 011 די רשָעים האָבּן מיר אַ פַּח נתן, אָבּער פוּן דײַנע פּקוּד האָבּ איך נישט תָּעָה [זען ישעיה 6:35]. 111 איך האָבּ נחל דײַנע עֵדָה לְעוֹלָם, וואָרעם זיי זײַנען די שׂשׂוֹן פוּן מײַן לֵב. 211 איך האָבּ נטה מײַן לֵב צו עשׂה דײַנע חֻקִּים לְעוֹלָם בּיז עֵקֶב. 311 סֵעֲפִים [סֵעֵף] האָבּ איך פײַנט, אָבּער דײַן תורה האָבּ איך אהב. 411 מײַן סֵתֶר אוּן מײַן מָגֵן בּיסטוּ, אויף דײַן דבר איך יחל. 511 סור אײַך פוּן מיר, איר מרעים [מֵרַע], כדי איך זאָל זײַן נצר איבּער די מצות [מצוה] פוּן אֱלֹקָי. 611 סמך מיך לויט דײַן אִמְרָה, כדי איך זאָל חיה, אוּן לאָז מיך נישט בוש ווערן אין מײַן שֵׂבֶר. 711 סעד מיך, אוּן לאָמיך נוֹשַע [ישע] ווערן, אוּן איך וועל מיך תמיד שָעָה מיט דײַנע חֻקִּים. 811 דו סלה אַלע וואָס שגה פוּן דײַנע חֻקִּים, וואָרעם שֶקֶר איז זייער תרמית. 911 ווי סיג דו שבת כּל רשָעים אֶרֶץ, דעריבּער האָבּ איך אהב דײַנע עדה. 021 מײַן בשׂר סמר פוּן פחד פאַר דיר, אוּן פאַר דײַנע משפטים האָבּ איך ירא. 121 איך האָבּ עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] מִשְפָּט אוּן צֶדֶק; זאָלסט מיך נישט נוח צו מײַנע דריקער. 221 ערב זיך פאַר דײַן עֶבֶד צום גוטן, אַז מיך זאָלן נישט עשק די זֵדִים [זֵד]. 321 מײַנע אויגן כלה נאָך דײַן יְשוּעה, אוּן נאָך דעם אמרה פוּן דײַן צדק. 421 עשׂה מיט דײַן עֶבֶד לויט דײַן חֶסֶד, אוּן דײַנע חֻקִּים לערן מיך. 521 דײַן עֶבֶד בין איך; מאַך מיך פארשטיין [בין], כדי איך זאָל ידע דײַנע עדה. 621 עס איז עֵת פאַר ה' צו עשׂה; זיי האָבּן הֵפֵר [פרר] דײַן תורה. 721 דעריבער, איך האָבּ אהב דײַנע מצוה, מער פוּן זָהָב אוּן פוּן פז. 821 דעריבּער כל ישר איך כל פִּקוּד; כּל אֹרַח פוּן שֶקֶר האָבּ איך פײַנט. 921 פלאוֹת זײַנען דײַנע עדות, דעריבּער זײַן נצר איבּער זיי מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 031 די פתח פוּן דײַנע דברים הֵאִיר [אור], זי מאַכט בִּינָה דעם פֵּתִי. 131 איך האָבּ פער מײַן פֶּה אוּן שָאַף, וואָרעם נאָך דײַנע מצוה האָבּ איך יאב. 231 פנה זיך צו מיר, אוּן חנן מיך, ווי עס איז משפּט צו די וואָס האָבּן אהב דײַן שֵם. 331 כון מײַנע פעם מיט דײַן אמרה, אוּן לאָז נישט שלט איבּער מיר קיין אָוֶן. 431 פדה מיך פוּן דער דריקוּנג פוּן אָדָם, כדי איך זאָל זײַן שומר איבּער דײַנע פִּקוּד. 531 אור דײַן פנים אויף דײַן עֶבֶד, אוּן לערן מיך דײַנע חֻקִּים. 631 פֶּלֶג מַיִם האָבּן ירד מײַנע אויגן, איבּער די וואָס האָבּן נישט שוֹמר איבּער דײַן תורה. 731 צדיק בּיסטוּ, ה', אוּן יָשָר זײַנען דײַנע משפטים. 831 האָסט צוה מיט צֶדֶק דײַנע עֵדָה, אוּן מיט אֱמוּנָה בּיז מְאֹד. 931 מיך האָט צמת מײַן קִנְאָה ווײַל מײַנע פײַנט האָבּן שכח דײַנע דברים. 041 צרף איז דײַן אמרה בּיז מאֹד, אוּן דײַן עֶבֶד האָט עס אהב [זען
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE ]. 141 צָעִיר בין איך אוּן בזה [זען "בזה" ישעיה 3:35], דײַנע פִּקוּד האָבּ איך נישט שכח. 241 דײַן צדקה איז צֶדֶק לעולם, אוּן דײַן תורה איז אמת. 341 צַר אוּן מָצוֹק האָבּן מיך מצא; דײַנע מצות [מצוה] זײַנען מײַנע שַעֲשֻעִים. 441 צֶדֶק זײַנען דײַנע עֵדוֹת [עֵדָה] לְעוֹלָם; מאַך מיך פאַרשטיין [בין], כדי איך זאָל חיה. 541 איך האָבּ קרא מיטן כּל לֵב; ענה מיר, ה'; דײַנע חֻקִּים וועל איך נצר. 641 איך קרא דיך, ישע מיך, אוּן איך וועל זײַן שומר איבּער דײַנע עֵדָה. 741 איך האָבּ מיך קדם פאר נֶשֶף אוּן שוע; אויף דײַן דבר האָבּ איך יחל. 841 מײַנע אויגן זײַנען קדם די אשמוּרָה, צו שׂיח אָן דײַן אמרה. 941 שמע צו מײַן קוֹל לויט דײַן חֶסֶד, ה', מאַך מיך חיה אַזוי ווי דײַן משפּט. 051 עס קרב די וואָס רדף זיך נאָך זִמָּה; פוּן דײַן תורה זײַנען זיי רחק. 151 דוּ ביסט קָרוֹב, ה', אוּן אַלע דײַנע מצות זײַנען אמת. 251 פוּן קֶדֶם אָן האָבּ איך ידע פוּן דײַנע עֵדָה, אַז דוּ האָסט זיי לְעוֹלָם יסד. 351 ראה מײַן עֳנִי, אוּן חלץ מיך, וואָרעם דײַן תורה האָבּ איך נישט שכח. 451 ריב מײַן ריב, אוּן גאל מיך, לויט דײַן אמרה מאַך מיך חיה. 551 רחק איז פוּן רשָעים ישוּעָה, ווײַל דײַנע חֻקִּים דרש זיי נישט. 651 דײַן רחמים איז רבּים, ה'; מאַך מיך חיה אַזוי ווי דײַן משפּטים. 751 רבּים זײַנען מײַנע רֹדפים אוּן מײַנע צרים פוּן דײַנע עֵדָה האָבּ איך זיך נישט נטה. 851 איך האָבּ ראה די בֹּגְדִים אוּן התקוטט [קוט] זיך מיט זיי, וואָס זיי האָבּן דײַן אמרה נישט שוֹמר. 951 ראה אַז דײַנע פִּקּוּד האָבּ איך אהב; ה', מאַך מיך חיה לויט דײַן חֶסֶד. 061 דער רֹאש פוּן דײַן דבר איז אמת, אוּן לְעוֹלָם איז כּל משפט פון דײַן צֶדֶק. 161 שׂרים האָבּן מיך רדף חִנָּם, אָבּער פאַר דײַנע דברים האָט פחד מײַן לֵב. 261 איך שׂושׂ זיך איבּער דײַן אמרה, ווי איינער וואָס מצא שלל [זען "שלל" ישעיה 21:35] רב. 361 שֶקֶר האָבּ איך שׂנא אוּן תעב, דײַן תורה האָבּ איך אהב. 461 7 מאָל אַ טאָג הלל איך דיך פאַר דײַנע משפטים פון צדק. 561 שלוֹם רָב איז פאַר די אֹהֵב פוּן דײַן תורה, אוּן נישטא פאַר זיי קיין מִכְשוֹל. 661 איך האָבּ שׂבּר אויף דײַן ישוּעָה, ה', אוּן דײַנע מצות האָבּ איך עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35]. 761 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] האָט שוֹמר דײַנע עֵדָה, אוּן איך האָבּ זיי אהב מְאֹד. 861 איך האָבּ שוֹמר דײַנע פִּקּוּד אוּן דײַנע עֵדָה, וואָרעם אַלע מײַנע דרכים זײַנען פאַר דיר. 961 זאָל קרב מײַן רִנָּה פאַר דיר, ה'; מאַך מיך פאַרשטיין [בין], לויט דײַן דבר. 071 זאָל בוא מײַן תְּחִנָּה פאַר דיר; זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] לויט דײַן אמרה. 171 מײַנע ליפן וועלן הבּיע [נבע] מיט תְּהִלָּה, אַז דוּ וועסט מיך למד דײַנע חֻקִּים. 271 מײַן לשוֹן וועט ענה דײַן אמרה, וואָרעם אַלע דײַנע מצות זײַנען צֶדֶק. 371 זאָל דײַן יָד זײַן מיר צו עזר, וואָרעם דײַנע פִּקּוּדִים האָבּ איך בחר. 471 איך האָבּ תאב נאָך דײַן ישוּעָה, ה', אוּן דײַן תורה איז מײַן שַעֲשֻעִים. 571 זאָל חיה מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן דיך הלל, אוּן זאָלן דײַנע משפטים מיך עזר. 671 איך האָבּ תעה [זען ישעיה 7:35] ווי אַ שֶׂה [זען ישעיה 7:35] אֹבֵד; בקש דײַן עֶבֶד, וואָרעם דײַנע מצות האָבּ איך נישט שכח.
 
תהלים021
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. אין מײַן צרה האָבּ איך קרא צו ה', אוּן ער האָט מיר ענה. 2 ה', זײַ נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] פוּן דער ליפ פוּן שֶקֶר, פוּן דער לשוֹן פוּן רמיה. 3 וואָס וועט מען דיר נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2], אוּן וואָס וועט מען דיר יסף, דוּ לשוֹן פוּן רמיה? 4 שאַרפע גיבור-חצּים [חץ], מיט גחלת פוּן רֹתֶם. 5 וויי מיר, וואָס איך גור זיך אויף אין מֶשֶך, וואָס איך שכן בּײַ די אוהלים פוּן קֵדָר. 6 רב האָט זיך שכן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] בּײַ דעם שׂוֹנֵא פוּן שלום. 7 איך בין פאַר שלום, אָבּער אַז איך דבר, זײַנען זיי פאַר מלחמה.
 
תהלים121
 
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. 2 איך נשׂא [זען ישעיה 4:35] אויף מײַנע אויגן צו די הָרִים: פוּן וואנען וועט בוא מײַן עֵזֶר? מײַן עֵזֶר איז פוּן ה', דעם עֹשֵׂה פוּן שָמַיִם וָאָרֶץ. 3 נישט לאָזן וועט ער זיך מוט דײַן רגל ; נישט נום וועט דײַן שֹׁמֵר. 4 הנה, עס נום נישט אוּן ישן [זען דניאל 2:21] נישט דער שֹׁמֵר פוּן ישׂראל. 5 ה' איז דײַן שֹׁמֵר, ה' איז דײַן צל בּײַ דײַן יַד ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011]; 6 יוֹמָם וועט די שֶמֶש דיך נישט נכה [זען "נכה" ישעיה 01-1:11; 4:35; 6:05], אוּן נישט בּײַ לָיְלָה די יָרֵחַ. 7 ה' וועט דיך שמר פוּן כּל רָע, ער וועט שמר דײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 8 ה' וועט זײַן שומר איבּער דײַן יצא אוּן דײַן בוא, פוּן אַצונד אוּן עַד עולָם.
 
תהלים221
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]; פוּן דָוִדן. איך שׂמח זיך אַז מע אמר מיר: לאָמיר הלך אין בּית ה'. 2 אוּנדזערע רגלים [זען תהלים 71:22] עמד אין דײַנע שְעָרִים, ירושלים; 3 ירושלים וואָס איז בנה ווי אַן עִיר וואָס איז זיך חבר יחדו; 4 וואָס אהין עלה [זען ישעיה 2:35] די שבטים, די שבטים פוּן יָ-הּ, פאַר אַן עֵדוּת צו ישׂראל, צו ידה דעם שֵם פוּן ה'. 5 וואָרעם דאָרטן ישב כִסְאוֹת פוּן מִשְפָּט, די כִסְאוֹת פוּן בּית דָּוִיד [זען ישעיה 41:7]. 6 שאל פאַר דעם שלום פוּן ירושלים [זען ישעיה 5:35; רומ' 1:5; 51-41:01 http://www.afii.org/digitalibrary/0878084215.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
http://www.afii.org/job1.pdf ]; זאָלן שלה זײַן אַלע דײַנע אֹהבים. 7 זאָל זײַן שלום אין דײַן חֵיִל, שַלוה אין דײַנע ארמנות [ארמוֹן]. 8 פוּן וועגן מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיה 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דָוִד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] אוּן מײַנע רֵעִים לאָמיך אמר: שלום אין דיר! 9 פוּן וועגן דעם בּית ה' אֱלֹקֵינוּ בקש איך דיר טוֹב.
 
תהלים321
 
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. צו דיר נשׂא [זען ישעיה 4:35] איך מײַנע אויגן, דוּ וואָס ישב אין די שמים. 2 הנה, ווי די אויגן פוּן עבדים צו דער יָד פוּן זייער אדונים, ווי די אויגן פוּן אַ שפחה צו דער יָד פוּן איר גְּבֶרֶת, אַזוי זײַנען אוּנדזערע אויגן צו ה' אֱלֹקֵינוּ, בּיז ער וועט אונדז חנן. 3 חנן אונדז, ה', חנן אונדז, וואָרעם רַב שׂבע זײַנען מיר מיט בּוּז. 4 רבה שׂבע איז אונדזער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] מיט דעם לעג [זען "לעג" תהלים 8:22] פוּן די שַאֲנָן, מיט דער בּוּז פוּן די גַּאֲיוֹן.
 
תהלים421
 
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]; פוּן דָוִדן. 2 ווען נישט ה' וואָס איז געווען מיט אונדז--זאָל אמר נָא ישׂראל--ווען נישט ה' וואָס איז געווען מיט אונדז, בּעת אָדָם זײַנען קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אויף אונדז, 3 דעמאָלט וואָלטן זיי אונדז חיּים בּעל, ווען זייער אף האָט חרה אויף אונדז; 4 דעמאָלט וואָלטן אונדז הַמָּיִם שטף, דער נחלה וואָלט עבר איבּער אונדזער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; 5 דעמאָלט וואָלטן עבר איבּער אונדזער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] די מַיִם זֵידוֹן. 6 ברך ה', וואָס ער האָט אונדז נישט נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר טֶרֶף צו זייערע ציין. 7 אונדזער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] איז מלט געוואָרן ווי אַ צִפּוֹר פוּן די פַּח פון יוֹקֵש; די פַּח איז שבר געוואָרן, אוּן מיר זײַנען מלט געוואָרן. 8 אונדזער עֵזֶר איז אין שֵם פוּן ה', דעם עֹשֵׂה פוּן שָמַיִם וָאָרֶץ.
 
תהלים521
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. די וואָס בּטח זיך אויף ה' זײַנען אַזוי ווי הַר צִיון, וואָס נמוט [מוט] זיך נישט; לעולם ישב ער. 2 ירושלים אַרום איר זײַנען הָרִים, אוּן ה' איז אַרום זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], פוּן אַצונד אוּן עַד עוֹלָם. 3 וואָרעם דער שֵבֶט פוּן רשע וועט נישט נוח אויף דעם גורל פוּן די צדיקים, כדי די צדיקים זאָלן נישט שלח אין עַוְלָה זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 4 יטב, ה', די טוֹבים, אוּן די וואָס זײַנען יָשָר אין זייערע לֵב. 5 אָבּער די וואָס נטה זיך אויף זייערע עֲקַלְקָל, זיי וועט ה' הלך מיט די פֹעלֵי הָאָוֶן. שלום אויף ישׂראל!
 
תהלים621
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. אַז ה' האָט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] די שִיבָה פוּן צִיון, זײַנען מיר געווען ווי חֹלְמִים. 2 דעמאָלט איז מלא געוואָרן אונדזער פֶּה מיט שְׂחוֹק, אוּן אונדזער לשוֹן מיט רִנָּה; דעמאָלט האָט מען אמר צווישן די גּוֹיִם: גָדוֹל האָט ה' עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] מיט די דאָזיקע. 3 גָדוֹל האָט ה' עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] מיט אונדז, מיר זײַנען שׂמחים געוואָרן. 4 שוב, ה', שביתנו, ווי אפיקים [אפיק] אין נֶגֶב. 5 די וואָס זרע מיט דִּמְעָה, זאָלן קצר מיט רִנָּה. 6 הלך הלך אוּן בכה דער וואָס נשׂא דעם מֶשֶך פוּן זריעה, אָבּער בוא זאָל בוא מיט רִנָּה דער וואָס נשׂא זײַנע אֲלֻמֹּת [אֲלֻמָּה].
 
תהלים721
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]; פוּן שלֹמֹהן. אַז ה' בנה נישט אַ בּית, שוא עמל זיך זײַנע בּוֹנים [זען תהלים 22:811] אויף אים; אַז ה' זײַן שומר איבּער נישט אַן עִיר, שוא שקד דער שוֹמֵר. 2 שוא אײַך, איר וואָס שכם אײַך קום, וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אָחַר, וואָס אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] לֶחֶם פון עֶצֶב; אַזוי וואָס נתן ער זײַן יָדִיד שֵנָא. 3 הנה, די נחלה פוּן ה' זײַנען בָּנִים, דער שכַר איז פּרי פוּן בֶּטֶן. 4 ווי חצּים [חץ] אין דער יָד פוּן גִבור, אַזוי זײַנען בְּנֵי הַנְעוּרִים. 5 אשרי דעם גֶבֶר וואָס האָט מלא זײַן אַשְפָּה מיט זיי! זיי וועלן נישט בוש ווערן, אַז זיי וועלן דבר מיט די פײַנט אין שער.
 
תהלים821
 
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. אשרי כָּל וואָס ירא ה', וואָס הלך אין זײַנע דרכים. 2 די יגיע פוּן דײַנע כף אַז דוּ אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3], אשרי איז צו דיר, אוּן טוֹב איז צו דיר. 3 דײַן אִשָּה ווי אַ גֶּפֶן פרה, אין דײַרְכָה פוּן דײַן בּית; דײַנע בָּנִים ווי שָתִיל זֵיתִים, רונד אַרום דײַן שֻלְחָן. 4 יאָ, הנה אַזוי ווערט ברך דער גֶבֶר וואָס ירא ה'. 5 ה' זאָל דיך ברך [זען "ברך" בראשית 81:22; 3:21] פוּן צִיון, אוּן ראה דאָס טוֹב פוּן ירושלים כּל יְמֵי דײַן חיּים; 6 אוּן ראה בָּנִים בּײַ דײַנע בָּנִים. שלום אויף ישׂראל!
 
תהלים921
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. רבּה האָבּן זיי מיך צרר פוּן מײַן נְעוּרִים זאָל נָא אמר ישׂראל 2 רבּה האָבּן זיי מיך צרר פוּן מײַן נְעוּרִים, אוּן האָבּן מיך נישט יכל. 3 אויף מײַן גַּב האָבּן חֹרְשִים חרש, זיי האָבּן האריך [ארך] זייערע מַעֲנָה. 4 ה' דער צַדיק האָט קצץ די עֲבֹת פוּן די רשָעים. 5 זיך בוש אוּן סוג אַחוֹר וועלן כּל שָונאים פוּן צִיון. 6 זיי וועלן זײַן ווי חציר פוּן גָּג, וואָס איידער עס איז שָלַף, איז עס יבש; 7 וואָס דער קוֹצֵר מלא נישט דערמיט זײַן כף, אוּן דער מעמר [עמר] זײַן חֹצֶן; 8 אוּן די עֹבְרִים אמר נישט: בִּרְכַּת ה' אויף אײַך! מיר ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] אײַך אין שֵם פוּן ה'.
 
תהלים031
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. פוּן די מעמקים קרא איך דיך, ה'. 2 אֲדֹנָי, שמע צו מײַן קוֹל; זאָלן דײַנע אוזנים זײַן קַשֻּׁב צו דעם קוֹל פוּן מײַנע תַחֲנוּן
[זען https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ]. 3 אַז דוּ, יָ-הּ, זאָלסט שמר אויף עֲוֹנוֹת, ווער, אֲדֹנָי, קען עמד? 4 וואָרעם בּײַ דיר איז סְלִחָה, דעריבּער ווערסטוּ ירא. 5 איך האָבּ קוה אויף ה', קוה האָט מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], אוּן אויף זײַן דבר האָבּ איך יחל. 6 מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] אויף אֲדֹנָי מער ווי שֹׁמְרים אויף בֹקֶר, שֹׁמְרים אויפן בֹקֶר. 7 יחל, ישׂראל, אויף ה', וואָרעם בּײַ ה' איז חֶסֶד, אוּן בּײַ אים איז רבה פְּדוּת [זען מרקס 54:01]. 8 אוּן ער וועט פדה (אויסקויפן) [זען https://www.youtube.com/watch?v=iarZcS6QX9o
https://www.youtube.com/watch?v=T_dvhevZE5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען אלוקים אַליין קענען ויסלייזן (פדה, אויסקויפן) אַ לעבן, זען
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] ישׂראל פוּן אַלע זײַנע עֲוֹנוֹת.
 
תהלים131
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]; פוּן דָוִדן. ה', נישט גבה איז מײַן לֵב, אוּן נישט רום זײַנען מײַנע אויגן, אוּן איך בין נישט הלך מיט גדֹלות אוּן נפלאות פוּן מיר. 2 לֹא, איך האָבּ שוה אוּן דמם מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] אַזוי ווי אַ גָּמַל בּײַ אִמּוֹ; אַזוי ווי אַ גָּמַל איז בּײַ מיר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 3 יחל, ישׂראל, אויף ה' פוּן אַצונד אוּן עַד עוֹלָם.
 
תהלים231
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. זכר, ה', דָוִדן אַלע זײַן ענה זיך. 2 ווי ער האָט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] צו ה', נדר צו אָבִיר יעקב: 3 אויב איך וועל בוא אין אֹהֶל פוּן מײַן בּית, אויב איך וועל עלה אויף דעם עֶרֶשׂ פוּן מײַן יָצוּעַ, 4 אויב איך וועל נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] שנה צו מײַנע אויגן, צו מײַנע עפעף תְּנוּמָה, 5 בּיז איך וועל מצא א מקוֹם פאַר ה', מִשכָּנוֹת פאַר דעם אָבִיר יעקב! 6 הנה, מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] עס אין אֶפרָת, מיר האָבּן עס מצא אין שָׂדֶה פוּן יַעַר. 7 לאָמיר בוא צו זײַן משכנות, לאָמיר זיך שחה צו זײַן הֲדֹם [זען האדוֹן משיח'ס הֲדם, תהלים 1:011] רגליו. 8 קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] ה', צו דײַן מנוּחה, דוּ אוּן דער אָרון פוּן דײַן עֹז. 9 דײַנע כֹּהנים זאָלן זיך לבש אין צֶדֶק, אוּן דײַנע חסידים זאָלן רנן. 01 פוּן וועגן דָוִדן דײַן עֶבֶד [זען ישעיה 11:35], זאָלסט נישט שוב דעם פנים פוּן דײַן משיח. 11 ה' האָט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] צו דָוִדן, ער וועט זיך נישט שוב דערפון: פוּן דער פרי פוּן דײַן בטן וועל איך שית אויף דײַן כִּסֵּא [זען "כִּסֵּא" התג' 51-11:02]. 21 אויב דײַנע בָּנִים וועלן זײַן שומר איבּער מײַן בְּרִית, אוּן מײַן עדה וואָס איך וועל זיי למד, וועלן אויך זייערע בָּנִים עֲדֵי-עַד ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף דײַן כִּסֵּא. 31 וואָרעם ה' האָט בחר צִיון, זי אוה פאַר זײַן מוֹשָב: 41 דאָס איז מײַן מנוּחָה עֲדֵי-עַד, דאָ וועל איך ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6], ווײַל איך אוה זי. 51 ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] וועל איך ברך איר צַיִד, אירע אֶבְיוֹן וועל איך שׂבע [זען ישעיה 11:35] מיט לֶחֶם. 61 אוּן אירע כֹּהנים וועל איך לבש אין יֵשַע, אוּן רנן וועלן רנן אירע חסידים. 71 דאָרטן וועל איך מאַכן צמח [זען זכריה 21-11:6; התג' 61:22] אַ קֶרֶן פאַר דָוִדן, איך האָבּ ערך אַ נֵר פאַר מײַן משיח. 81 זײַנע פײַנט וועל איך לבש אין בֹּשֶת, אוּן אויף אים וועט צוץ זײַן נֵזֶר.
תהלים331
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]; פוּן דָוִדן, הנה, ווי טוֹב אוּן ווי נָעִים איז דאָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] פוּן אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיה 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דָוִד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] גַּם יָחַד. 2 אַזוי ווי שֶמֶן הַטוֹב אויפן קאָפּ, וואָס ירד אויף דער בּאָרד, אויף דער בּאָרד פוּן אהרֹנען, וואָס ירד אויפן קאָלנער פוּן זײַנע מִדָּה; 3 אַזוי ווי דער חרמון-טוי וואָס ירד אויף די הָרִים פוּן צִיון; וואָרעם דאָרטן האָט ה' צוה אַ ברכה, חיּים עַד הָעוֹלָם [זען דניאל 2:21].
 
תהלים431
1 אַ שיר פוּן די מעלות [מעלה]. הִנֵה, ברך ה', כּל עַבְדֵי ה', וואָס עמד אין בּית ה' אין די לילות. 2 נשׂא אײַערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] צום מִקְדָּש, אוּן ברך ה'. 3 ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] זאָל דיך פוּן צִיון ה', דער עֹשֵׂה פוּן שָמַיִם וָאָרֶץ.
 
תהלים531
1 הַלְלו יָ-הּ. הלל דעם שֵם פוּן ה', הלל, איר עַבְדֵי ה', 2 וואָס עמד אין בּית ה', אין די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן בּית אלוקינו. 3 הלל יָ-הּ וואָרעם ה' איז טוֹב, זמר צו שמו [זען זכריה 21-11:6], וואָרעם ער איז נָעִים. 4 וואָרעם יָ-הּ האָט בחר פאַר זיך יעקב, ישׂראל פאַר זײַן סְגֻלָּה. 5 וואָרעם איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] אַז ה' איז גָדוֹל, אוּן אֲדֹנֵינוּ איבּער כּל אלוקים. 6 אַלע וואָס ה' חפץ, עשׂה ער, אין שָמַיִם אוּן אויף הָאָרֶץ, אין די ימען אוּן כּל תְּהוֹמוֹת. 7 ער עלה אויף נָשִׂיא פוּן קצה הָאָרֶץ, בָּרָק מיט מָטָר, ער עשׂה יצא פוּן זײַנע אֹצְרֹת [אוצר] דעם ווינט. 8 ער איז דער וואָס האָט נכה [זען ישעיה 4:35] די בּכוֹרים פוּן מצרַיִם, פוּן אדם בּיז בהמה. 9 האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֹתוֹת [זען ישעיה 41:7] אוּן מֹפתים [זען זכריה 8:3] צווישן דיר, מצרַיִם, אויף פרעהן אוּן אויף אַלע זײַנע עבדים. 01 ער איז דער וואָס האָט נכה [זען ישעיה 4:35] גּוֹיִם רבּים, אוּן הרג מלכים עצוּמים: 11 סיחון מלך אמורי, אוּן עוג מלך בָּשָן, אוּן כּל ממלכוֹת פוּן כּנַעַן; 21 אוּן נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זייער אֶרֶץ פאַר אַ נחלה, אַ נחלה פאַר ישׂראל זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 31 ה', דײַן שֵם איז לְעוֹלָם; ה', דײַן זֵכֶר איז אויף דָור-דורות. 41 וואָרעם ה' וועט זיך דּין פאַר זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן אויף זײַנע עבדים וועט ער זיך נחם. 51 די עָצָב פוּן די גּוֹיִם זײַנען כֶּסֶף אוּן זָהָב, דאָס מַעֲשֵׂה פוּן ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 61 זיי האָבּן פֶּה אוּן דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] נישט, זיי האָבּן אויגן אוּן ראה נישט; 71 זיי האָבּן אוזנַיִם אוּן אזן נישט; נישטא איז רוּחַ אין זייער פֶּה. 81 זאָל ווערן ווי זיי די וואָס עשׂה זיי, כל וואָס בּטח זיך אויף זיי. 91 בּית ישׂראל, ברך ה'; בּית אהרֹן, ברך ה'; 02 בּית לֵוי, ברך ה'; איר יִרְאֵי ה', ברך ה'. 12 ברך ה' פוּן צִיון, שֹׁכֵן אין ירושלים. הלל יָ-הּ.
 
תהלים631
1 ידה צו ה, וואָרעם ער איז טוֹב, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 2 ידה צו אלוקי אלוקים, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 3 ידה צו אדֹנֵי האדֹנים [זען תהלים 1:011;
זען יוחנן 3-1:1; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=1JpO7ALFAe4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 4 צו דעם וואָס עשׂה אַליין נפלאות גדולות, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 5 צו דעם וואָס האָט עשׂה די הימלען מיט תבוּנָה, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 6 צו דעם וואָס האָט רקע הָאָרֶץ איבּער הַמָּיִם, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 7 צו דעם וואָס האָט עשׂה די אוֹרים גדֹלים, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 8 די שֶמֶש פאַר ממשלת בּײַ יוֹם, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 9 די יָרֵחַ אוּן כּוֹכָבִים פאַר ממשלת בּײַ לָיְלָה, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 01 צו דעם וואָס האָט נכה [זען ישעיה 4:35] מצרַיִם אין זייערע בכוֹרים, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 11 אוּן יצא [זען "יצא" ישעיה 01-1:11; מיכה 1:5] ישׂראל פוּן צווישן זיי, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 21 מיט יָד חזקה אוּן מיט זרוֹעַ [זען ישעיה 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] נטה, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 31 צו דעם וואָס האָט גזר דעם ים-סוף אין גזרים, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 41 אוּן עבר ישׂראל אין מיטן, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 51 אוּן נער פרעהן אוּן זײַן חיל אין ים-סוף, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 61 צו דעם וואָס האָט הלך זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אין דער מדבר, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 71 צו דעם וואָס האָט נכה [זען ישעיה 4:35] מלכים גדֹלים, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 81 אוּן הרג מלכים אדירים, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 91 סיחון מלך אמורי, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 02 אוּן עוג מלך בָּשָן, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 12 אוּן נתן [זען ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זייער אֶרֶץ פאַר אַ נחלה, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 22 אַ נחלה פאַר ישׂראל זײַן עֶבֶד, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 32 צו דעם וואָס האָט אין אונדזער שֵפֶל זכר אָן אונדז, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד; 42 אוּן אונדז פּרק פוּן אוּנדזערע דריקער, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 52 וואָס נתן לֶחֶם צו כּל בָּשָׂר, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 62 ידה צו אֵ-ל פוּן די הימלען, וואָרעם לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד.
 
תהלים731
1 בּײַ די נהרות [נָהָר] פוּן בָּבל, דאָרטן זײַנען מיר ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אוּן בכה, אַז מיר האָבּן זיך זכר אָן צִיון. 2 אויף די עֲרָבָה וואָס אין איר האָבּן מיר תלה אוּנדזערע כִּנוֹר; 3 וואָרעם דאָרטן האָבּן שׁוֹבֵינוּ שאל פוּן אונדז דברים פוּן שיר, אוּן תוֹלָלֵינוּ פארלאנגט שִׂמְחָה: שיר אונדז פוּן דעם שיר פוּן צִיון. 4 ווי זאָלן מיר שיר דאָס שיר פוּן ה' אויף אַדְמַת נֵכָר? 5 אויב איך וועל דיך שכח, ירושלים, זאָל מײַן ימין זיך שכח. 6 זאָל דבק ווערן מײַן לשוֹן צו מײַן חֵךְ, אויב איך וועל דיך נישט זכר, אויב איך וועל נישט עלה ירושלים אויף מײַן רֹאש שִמחה. 7 זכר, ה', בְּנֵי-אדום דעם יוֹם ירושלים; די וואָס האָבּן אמר: ערה! ערה! בּיז צום יְסוֹד אין איר. 8 בַּת בָּבל, דוּ זיין שדד; אשרי צו דעם וואָס וועט דיר שלם דײַן גמוּל וואָס דוּ האָסט אונדז גמוּל; 9 אשרי צו דעם וואָס וועט אחז און נפץ דײַנע עולל אָן סלע.
 
תהלים831
 
1 פוּן דָוִדן. איך וועל דיך ידה מיט מײַן כּל לֵב, פאַר די "אלוקים" וועל איך דיך זמר. 2 איך וועל זיך שחה צו דײַן הֵיכַל קדש, אוּן איך וועל ידה דײַן שֵם, פאַר דײַן חֶסֶד אוּן פאַר דײַן אמת; וואָרעם איבּער אַלע דײַן שֵם האָסטו גדל דײַן אמרה. 3 אין יוֹם וואָס איך האָבּ קרא האָסטו מיר ענה, האָסט מיר רהב מיט עֹז מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 4 ידה וועלן דיך, ה', כּל מלכים [זען ישעיה 51:25] פוּן הָאָרֶץ, וואָרעם זיי האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיה 21:35-51:25] די אמרה פוּן דײַן פֶּה. 5 אוּן זיי וועלן שיר פוּן די דרכים פוּן ה', וואָרעם גָדוֹל איז דער כבוד ה'. 6 וואָרעם ה' איז רום, אָבּער ער ראה דעם שָפָל, אוּן גָּבֹהַּ, ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] ער [ה'] פוּן דער רָחוֹק. 7 אַז איך הלך אין דער מיט פוּן צָרָה, מיך דו האלטן חיה; צו אף פון מײַנע פײַנט שטרעקסטו אויס דײַן יָד, אוּן דײַן ימין ישע מיך. 8 ה' גָמַר פאַר מיר; ה', דײַן חֶסֶד איז לְעוֹלָם; די מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זאָלסטו נישט הרפה [רפה].
 
תהלים931
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; פוּן דָוִדן אַ מזמור. ה', דוּ האָסט מיך חקר, אוּן ידע מיך. 2 דוּ ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] מײַן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אוּן מײַן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], פאַרשטייסט מײַן טראַכטוּנג [רֵעַ] פוּן דער רָחוֹק. 3 מײַן ארח אוּן מײַן רבע דו זרה, אוּן אין אַלע מײַנע דרכים בּיסטוּ הסכין [סכן]. 4 וואָרעם דאָס מִלָּה איז נאָך צו מאָל נישט אויף מײַן לשוֹן, דו ידע עס דאָך, ה', שוין כֻלָּהּ. 5 אָחוֹר אוּן קָדֶם האָסטו מיך צור, אוּן שית אויף מיר דײַן כף. 6 צו פִּלְאִי איז דאָס פאַר מיר דַעַת, צו שׂגב, איך קען עס נישט יכל. 7 וווּהין זאָל איך הלך פוּן דײַן רוּחַ? אוּן וווּהין זאָל איך פוּן דײַן פנים ברח? 8 זאָל איך אסק אין שָמַיִם, בּיסטוּ דאָרטן, אוּן זאָל איך מיר יצע אין שְאוֹל, אוּן הנה ביסט דאָ. 9 זאָל איך נשׂא די כּנפים [כנף] פוּן שָחַר, זאָל איך שכן אין אחרית ים, 01 וועט אויך דאָרטן מיך נחה דײַן יָד, אוּן מיך וועט אחז דײַן ימין. 11 אוּן זאָל איך אמר: לויטער חֹשֶךְ זאָל מיך שוף, אוּן לָיְלָה זאָל דאָס אוֹר פאַר מיר ווערן, 21 איז אויך חֹשֶךְ נישט חשך פאַר דיר, אוּן לָיְלָה טוּט אַזוי ווי דער יוֹם אור; אַזוי חֲשֵכָה אַזוי אוֹר. 31 וואָרעם דוּ האָסט קָנָה [זען משלי 22:8
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] מײַנע כִּלְיָה, האָסט מיך סכךְ אין בטן פוּן אִמִּי [זען תהלים 7:15]. 41 איך ידה דיך, וואָרעם נוֹרָאוֹת וווּנדערלעך בין איך פלה; נפלאים זײַנען דײַנע מַעֲשֵׂה, אוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] דאָס מאֹד. 51 נישט נכחד [כחד] איז געווען מײַן עצם פאַר דיר, ווען איך בין עשׂה געוואָרן אין סֵתֶר, רקם געוואָרן אין תחתי פוּן הָאָרֶץ. 61 מײַן גֹּלֶם האָבּן ראה דײַנע אויגן; יאָ, אין דײַן סֶפֶר ווערן זיי כּל כתב, די טעג זיי זענען יצר ווערן, איידער קיין פון זיי געווען [זען
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
http://www.afii.org/CALENDAR.OF.YOUR.SALVATION.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
https://www.youtube.com/watch?v=24p95vn8gJI ]. 71 אוּן ווי יקר פאַר מיר זײַנען דײַנע רֵעִים [רֵעַ], אֵ-ל, ווי עָצַם איז זייער מספר! 81 זאָל איך זיי ספר, זײַנען זיי מער פוּן חוֹל; ווען איך הֵקִיץ קיץ [זען דניאל 2:21], איך בין נאָך מיט דיר. 91 ווען דוּ, אֱלוֹהַּ, וואָלסט קטל דעם רָשע! אוּן איר אנשי דמים, סור זיך פוּן מיר! 02 די וואָס אמר דיך מיט מזמה, דײַנע פײַנט וואָס נשׂא עס צו לשוא [זען שמות 7:02]. 12 פאַרוואָר, דײַנע פײַנט, ה', האָבּ איך פײַנט, אוּן מיט בתקוֹמְמֶיךָ איך התקוטט. 22 פײַנט בּיז תכלית האָבּ איך זיי פײַנט, שָונאים זײַנען זיי בּײַ מיר. 32 חקר מיך, אֵ-ל, אוּן ידע מײַן לֵב, בחן מיך, אוּן ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] מײַנע שַׂרְעַפּים; 42 אוּן ראה אויב אין מיר איז דאָ דֶּרֶךְ עֹצֶב, אוּן נחה מיך אין דעם דֶּרֶךְ עוֹלָם [זען יוחנן 6:41].
 
תהלים041
1 פאַר דעם מְנַצֵּחַ; מזמור פוּן דָוִדן. 2 חלץ מיך ה' פוּן דעם אדם רע, פוּן איש חמסים [זען ישעיה 9:35] זאָלסטו מיך נצר; 3 די וואָס חשב רָעוֹת אין לֵב, כּל יוֹם גור זיי מלחמות. 4 זיי שאַרפן זייער לשוֹן ווי אַ נָחָש [זען בראשית 51:3], חֵמָה פוּן אַן עַכְשוּב איז אונטער זייערע ליפן. סֶלָה. 5 זײַן שומר איבּער מיך, ה', פוּן די ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פוּן דעם רָשע, פוּן דעם איש חמסים זאָלסטו מיך נער; די וואָס חשב צו דחה מײַנע פעם. 6 די גֵּאֶה האָבּן מיר אַ פַּח טמן, אוּן חֶבֶל, זיי האָבּן פרשׂ אַ רֶשֶת לעבּן מַעְגָּל, מוֹקֵש האָבּן זיי מיר שׂית. סֶלָה. 7 איך אמר צו ה': אֵ-לי ביסט דוּ; אזן, ה', דעם קוֹל פוּן מײַנע תַחֲנוּן. 8 ה' אֲדֹנָי, די עֹז פוּן מײַן יְשוּעָה, האָסט סכך מײַן קאָפּ אין יוֹם נֶשֶק; 9 זאָלסט נישט נתן [זען "נתן" ישעיה 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2], ה', די מַאֲוַי פוּן דעם רָשע, זײַן זָמָם זאָלסטו נישט לאָזן הפיק [פוּק], אַז זיי זאָלן זיך רום. סֶלָה. 01 דאָס רֹאש פוּן מײַנע אַרוּמרינגלער, דאָס עמל פוּן זייערע ליפן זאָל זיי אַליין כסה. 11 זאָלן מוט אויף זיי גַּחֶלֶת, אין אֵש זאָל ער זיי נפל, אין מַהֲמֹרָה, אַז זיי זאָלן נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]. 21 דער אִיש לָשוֹן זאָל נישט כון אויף הָאָרֶץ, דעם איש חמס [זען ישעיה 9:35] רע, אים זאָל ער צוד צו מַדְחֵפָה. 31 איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] אַז ה' וועט עשׂה דאָס דִּין פוּן דעם עָנִי, די מִשְפָּט פוּן די אֶביֹּנִים. 41 פאַרוואָר, די צדיקים [זען ישעיה 11:35] וועלן ידה דײַן שֵם, די יְשָרִים וועלן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] פאַר דײַן פנים.
 
תהלים141
1 מזמור פוּן דָוִדן. ה', איך קרא דיך, חוש צו מיר, אזן מײַן קוֹל, אַז איך קרא צו דיר. 2 זאָל כון מײַן תפילה ווי קְטֹרֶת פאַר דיר, די מַשְׂאֵת פוּן מײַנע כף ווי דער מִנְחָה פוּן עֶרֶב. 3 שית, ה', אַ שָמְרָה אויף מײַן פֶּה, נצר! אויף דער דָּל פוּן מײַנע ליפן. 4 זאָלסט נישט נטה מײַן לֵב צו רע זאַך, צו התעולל עללות פון רשע, מיט אישים פֹּעֲלֵי אָוֶן; אוּן לאָמיך נישט לחם פוּן זייערע מנעמים. 5 זאָל מיך הלם דער צדיק אויס חֶסֶד, אוּן מיך יכח; מײַן קאָפּ וועט נישט הֵנִיא דאָס טײַערע שֶמֶן, וואָרעם עוֹד איז מײַן תפילה אַקעגן זייערע רעוֹת. 6 זאָלן נשמט ווערן אָן אַ סלע זייערע שֹׁפטים; אוּן מע זאָל שמע מײַנע אֵמֶר אַז זיי זײַנען נעם. 7 אַזוי ווי ווען מע פלח אוּן בקע הָאָרֶץ, זײַנען נפזר [פזר] עֲצָמֵינוּ בּײַם פֶּה פוּן שְאוֹל. 8 וואָרעם אויף דיר, ה' אֲדֹנָי, זײַנען מײַנע אויגן; אין דיר חסה איך מיך, זאָלסט נישט ערה מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 9 זײַן שומר איבּער מיך פוּן דער פַח וואָס זיי האָבּן מיר יקש, אוּן פוּן די מוֹקֵש פוּן די פֹּעֲלֵי אָוֶן. 01 זאָלן נפל אין זייערע מִכמָר די רשָעים, בעת איך אַליין וועל עבר.
 
תהלים241
1 אַ מַשְׂכִּיל פוּן דָוִדן, ווען ער איז געווען אין דער מְעָרָה; אַ תפילה. 2 מיט מײַן קוֹל זעק איך צו ה', מיט מײַן קוֹל חנן איך צו ה'. 3 איך שפך פאַר אים מײַן שִׂיחַ, מײַן צָרָה נגד איך פאַר אים. 4 ווען מײַן רוּחַ התעטף אין מיר, דוּ ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיה 3:35] דאָך מײַן נְתִיבָה אויף דעם אֹרַח וואָס איך הלך, האָבּן זיי מיר אַ פַּח טמן. 5 נבט יָמִין, אוּן ראה, אַז איך האָבּ נישט קיין בּאַקענטן; פאַרלאָרן איז מָנוֹס פוּן מיר, קיינער דרש נישט אויף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 6 איך זעק צו דיר, ה', איך אמר: ביסט מײַן מַחְסֶה, מײַן חלק אין דעם אֶרֶץ החיּים [זען ישעיה 8:35]. 7 הִקְשִיב [קשב] מײַן רִנָּה, וואָרעם איך בין דלל מאֹד; זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן מײַנע רֹדפים, וואָרעם זיי זײַנען אמץ פוּן מיר. 8 הוֹצִיאָה פוּן מַסְגֵּר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], צו ידה צו דײַן שֵם; דורך מיר וועלן די צדיקים זיך כתר, אַז דוּ וועסט מיר גָּמַל.
 
תהלים341
 
1 מזמור פוּן דָוִדן. ה', שמע מײַן תפילה, אזן מײַנע תַּחֲנוּן, אין דײַן אמונה ענה מיר, אין דײַן צדקה. 2 אוּן זאָלסט נישט גיין אין משפּט מיט דײַן עֶבֶד, וואָרעם קיין חָי קען נישט צדק זײַן פאַר דיר. 3 וואָרעם דער פײַנט האָט רדף מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], ער האָט דכא צו הָאָרֶץ מײַן חַיָּה, ער האָט מיך ישב אין מַחְשָךְ, ווי מתים פוּן עוֹלָם. 4 אוּן מײַן רוּחַ התעטף [עטף] אין מיר, מײַן לֵב ווערט שמם אין מיר. 5 איך האָבּ זיך זכר די ימים מִקֶּדֶם, איך האָבּ הגה אָן אַלע דײַן פֹעַל; אָן דעם מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] איך שׂיח. 6 איך האָבּ פרשׂ מײַנע ידים צו דיר, מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35] ווי אַן אֶרֶץ עיפה [עָיֵף] צו דיר. סֶלָה. 7 ענה מיר מהר, ה', מײַן רוּחַ כלה; זאָלסט נישט סתר דײַן פנים פוּן מיר, אַזיסט וועל איך משל זײַן צו די וואס ירד אין בּוֹר. 8 לאָז מיך שמע אין בֹקֶר דײַן חֶסֶד, וואָרעם אויף דיר האָבּ איך מיך בּטח. לאָז מיך ידע דעם דֶּרֶךְ וואָס איך זאָל הלך, וואָרעם צו דיר האָבּ איך נשׂא מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 9 זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5], ה', פוּן מײַנע פײַנט; בּײַ דיר האָבּ איך מיך כסה. 01 לערן מיך צו עשׂה דײַן רָצוֹן, וואָרעם דוּ ביסט אֱלֹקָי; דײַן רוּחַ טוֹבָה זאָל מיך הנחה [נחה] אויף אֶרֶץ מִישוֹר. 11 פוּן דײַן שֵם וועגן, ה', זאָלסטו מיך חיה, אין דײַן צדקה זאָלסטו יצא פוּן צרה מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]. 21 אוּן אין דײַן חֶסֶד זאָלסטו הצמית [צמת] מײַנע פײַנט, אוּן אבד אַלע וואָס צרר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35], וואָרעם איך בין דײַן עֶבֶד.
 
תהלים441
1 פוּן דָוִדן. ברך ה' מײַן צוּר, וואָס למד מײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] צו קְרָב, מײַנע אֶצְבַּע צו מלחמה. 2 מײַן חֶסֶד אוּן מײַן מְצוּדָה, מײַן מִשׂגָּב אוּן דער וואָס מיך פלט: מײַן מָגֵן אוּן דער וואָס איך חָסָה מיך אין אים, דער וואָס רדד עַמִּי אוּנטער מיר. 3 ה', וואָס איז אָדָם, אַז דוּ זאָלסט זיך ידע אום אים? אוּן בֶּן-אֱנוֹש, אַז דוּ זאָלסט חשב אויף אים? 4 אָדָם איז דמה צו הֶבֶל, זײַנע טעג זײַנען ווי אַ צֵל וואָס עבר. 5 ה', נטה דײַנע הימלען אוּן זאָלסט ירד, נגע אָן די הָרִים, אוּן זיי זאָלן עָשֵן. 6 ברק אַ ברק, אוּן זאָלסט זיי פוץ, שלח דײַנע חצּים [חץ], אוּן המם זיי. 7 שלח דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פוּן דער מרוֹם, פצה מיך אוּן זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן מַיִם רַבּים, פוּן דער יָד פוּן בְּנֵי נֵכָר, 8 וואָס זייער פֶּה דבר שוא, אוּן זייער ימין איז אַ ימין פוּן שֶקֶר. 9 אלוקים, אַ שיר חדש וועל איך דיר שיר, אויף אַ נֵבֶל עָשׂוֹר וועל איך זמר צו דיר, 01 וואָס נתן תְּשוּעָה צו די מלכים, וואָס פצה דוד זײַן עֶבֶד פוּן דער חֶרֶב רָעָה. 11 פצה מיך אוּן זײַ מיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן דער יָד פוּן בְּנֵי נֵכָר, וואָס זייער פֶּה דבר שוא, אוּן זייער ימין איז אַ ימין פוּן שֶקֶר. 21 אוּנדזערע בָּנִים זײַנען ווי נטעים [נטע] מגוּדלים אין זייער נְעוּרִים; אוּנדזערע בָּנוֹת ווי זָוִית מחוּטבות [חטב] לויט דעם תַּבְנִית פוּן אַ הֵיכַל; 31 אוּנדזערע מָזוּ מלא, מְפִיקִים [פוק] אַלע זן; אוּנדזערע צֹאן אין טויזנטן, אין צענטויזנטן, אויף אוּנדזערע חוץ; 41 אוּנדזערע אַלּוּף סבל; קיין פֶּרֶץ, אוּן קיין יוֹצֵאת, אוּן קיין צְוָחָה אין אוּנדזערע רחוֹב. 51 אַשְרֵי צו הָעָם וואָס בּײַ אים איז אַזוי, אַשְרֵי צו הָעָם וואָס ה' איז אלוקיו.
 
תהלים541
1 תְּהִלָּה. פוּן דָוִדן. איך וועל דיך רום, אֱלֹקָי הָמֶלֶךְ, אוּן ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] דײַן שֵם לְעוֹלָם וָעֶד. 2 כּל יוֹם וועל איך דיך ברך [זען "ברך" בראשית 81:22], אוּן הלל דײַן שֵם לְעוֹלָם וָעֶד. 3 גָדוֹל איז ה' אוּן מְהֻלָּל [הלל] מְאֹד, אוּן זײַן גדוּלה איז אֵין חֵקֶר [זען רומ' 33:11]. 4 דור צו דור וועט שבח דײַנע מעשׂים, אוּן דײַנע גבורות וועלן זיי נגד. 5 די הדר כּבוֹד פוּן דײַן הוֹד, אוּן די מעשׂות פוּן דײַנע נפלאות וועל איך שׂיח. 6 אוּן פוּן דער עֹז פוּן דײַנע נוֹרָא וועט מען אמר אוּן דײַן גדוּלה, זי וועל איך ספר. 7 די זֵכֶר פוּן דײַן רב טוב וועט מען נבע, אוּן דײַן צדקה וועט מען רנן. 8 חנּוּן אוּן רחוּם איז ה', אֶרֶךְ אין אפים [אף] אוּן גָדוֹל אין חֶסֶד. 9 טוֹב איז ה' צו כֹּל, אוּן זײַן רַחמָנות איז אויף אַלע זײַנע מַעֲשֵׂה. 01 דיך וועלן ידה, ה', אַלע דײַנע מַעֲשֵׂה, אוּן דײַנע חסידים וועלן דיך ברך [זען "ברך" בראשית 81:22]. 11 די כּבוֹד פוּן דײַן מלוכה וועלן זיי אמר, אוּן פוּן דײַן גבורה וועלן זיי דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7]; 21 צו לאָזן ידע די בּני אדם זײַנע גבורות, אוּן די כבוֹד הדר פוּן זײַן מלכוּת. 31 דײַן מלכוּת איז די מלכוּת פוּן כּל עֹלָמִים, אוּן דײַן ממשלת איז אין כּל דָור-דורות. 41 ה' סמך כּל הַנֹּפְלִים [נפל], אוּן זקף כּל הַכּפוּפִים [כָּפַף]. 51 די אויגן פוּן אלעמען שׂבּר אויף דיר, אוּן דוּ נתן זיי זייער אכל אין זײַן עת. 61 פתח דײַן יָד, אוּן שׂבע [זען ישעיה 11:35] כּל חַי מיט רָצוֹן. 71 צדיק איז ה' אין אַלע זײַנע דרכים, אוּן חָסִיד אין אַלע זײַנע מעשׂים. 81 ה' איז קָרוֹב צו אַלע וואָס קרא אים, צו אַלע וואָס קרא אים אין אמת. 91 ער עשׂה דעם רָצוֹן פוּן די וואָס ירא אים, אוּן זייער שועה שמע ער צוּ, אוּן ישע זיי. 02 ה' שמר אַלע וואָס האָבּן אים אהב, אוּן כּל רשָעים וועט ער שמד. 12 דעם תהלה פוּן ה' זאָל דבר [זען "דבר" ישעיה 41-01:7] מײַן פֶּה, אוּן כּל בָּשָׂר זאָל ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] זײַן שֵם קדש לְעוֹלָם וָעֶד.
 
תהלים641
 
1 הלל יָ-הּ. הלל ה', מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיה 01:35]; 2 איך וועל הלל ה' בְּחַיּי, איך וועל זמר צו אֱלֹקָי בְּעוֹדִי. 3 איר זאָלט אײַך נישט בּטח אויף נָדִיב, אויף בֵּן אָדָם וואָס נישטא בּײַ אים תְשוּעָה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ]. 4 יצא זײַן רוּחַ, שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] ער זיך אום צו זײַן אדמה; אין יום ההוא אבד זײַנע עֶשְתּוֹן. 5 אשרי צו דעם וואָס אֵ-ל יעקב איז זײַן עֵזֶר, וואָס זײַן שֵׂבֶר איז אויף ה' אלוקיו, 6 וואָס האָט עשׂה שָמַיִם וָאָרֶץ, דעם ים, אוּן אַלע וואָס אין זיי; דער וואָס זײַן שומר איבּער אֱמֶת לְעוֹלָם; 7 וואָס עשׂה מִשְפָּט צו די געדריקטע, וואָס נתן לֶחֶם צו די רעבים. ה' התּיר די אסוּרים [אסר], 8 ה' פקח די עִוְרִים, ה' זקף די געבויגענע, ה' האָט אהב די צדיקים. 9 ה' שמר די גֵּרים; דעם יתום אוּן די אלמנה עוד ער, אוּן דעם דֶּרֶךְ פוּן די רשָעים עוּת ער. 01 ה' וועט מלך לְעוֹלָם, אֱלֹקֶיךְ, צִיון, אויף דָור-דורות. הלל יָ-הּ.
 
תהלים741
1 הלל יָ-הּ; וואָרעם טוֹב איז זמר צו אלוקינו, וואָרעם עס איז נָעִים; נאוה איז דאָס תְהִלָּה. 2 ה' בנה ירושלים, די נִדָּחִים [נדח] פוּן ישׂראל וועט ער כנס; 3 דער וואָס רפא [זען ישעיה 5:35] די שבוּרי [שבר] לֵב, אוּן חבש זייערע עַצֶּבֶת. 4 ער מנה דעם מספר פוּן די כּוֹכָבִים, זיי אַלע מיט שֵמוֹת קרא ער. 5 גָדוֹל איז אֲדֹנֵינוּ אוּן רב אין כוח, נישטא קיין מספר צו זײַן תְּבוּנָה. 6 ה' עוד די עֲנָוִים, ער שפל די רשָעים בּיז אֶרֶץ. 7 ענה צו ה' מיט תוֹדָה, זמר צו אלוקינו אויף דער כִּנּוֹר. 8 דער וואָס כסה דעם שָמַיִם מיט עַב, וואָס כון מָטָר פאַר הָאָרֶץ, וואָס צמח [זען צמח ישוע זכריה 21-11:6] די הָרִים מיט חָצִיר. 9 ער נתן דער בהמה איר לֶחֶם, בְּנֵי-עֹרֶב וואָס קרא. 01 נישט די גבורה פוּן דעם סוּס חפץ ער, נישט די שוֹק הָאִיש רצה ער. 11 ה' רצה די וואָס ירא אים, די וואָס יחל אויף זײַן חֶסֶד [זען
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ]. 21 שבח ה', ירושלים, הלל אֱלֹקֶיךְ, צִיון. 31 וואָרעם ער האָט חזק די בָּרִיחַ פוּן דײַנע שְעָרִים, ער האָט ברך דײַנע בָּנִים אין דיר; 41 דער וואָס שׂים דײַן גְּבוּל שלום, דיך שׂבע מיט חֵלֶב פוּן חִטִּים; 51 דער וואָס שלח זײַן אִמְרָה אויף אֶרֶץ אויף מהרה רוץ זײַן דבר; 61 דער וואָס נתן שֶלֶג אַזוי ווי צֶמֶר, כְּפוֹר ווי אֵפֶר טוּט ער פזר. 71 ער שלך זײַן קֶרַח אַזוי ווי פתים [פת]; פאַר זײַן קָרָה ווער קען עמד? 81 ער שלח זײַן דבר, אוּן זיי מסה; ער נשב זײַן ווינט, נזל מַיִם. 91 ער נגד זײַנע דברים צו יעקב, זײַנע חוקים אוּן זײַנע משפטים צו ישׂראל. 02 ער האָט אַזוי נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיה 9:35] צו קיין גוֹי, אוּן משפטים דערפון ידע זיי נישט [זען יוחנן 22:4
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M ]. הלל יָ-הּ.
 
תהלים841
1 הלל יָ-הּ. הלל ה', פוּן די הימלען, הלל אים אין די מרומים. 2 הלל אים, אַלע זײַנע מלאכים; הלל אים, אַלע זײַנע צבא. 3 הלל אים, שֶמֶש אוּן יָרֵחַ; הלל אים, כּל כּוֹכְבֵי אוֹר. 4 הלל אים, די הימלען פוּן די הימלען, אוּן הַמָּיִם וואָס איבּער די הימלען. 5 זאָלן זיי הלל דעם שֵם פוּן ה', וואָרעם ער האָט צוה, אוּן זיי זײַנען בּרא געוואָרן [זען "בּרא" תהלים 21:15; יוחנן 3:3;
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ ]. 6 אוּן ער האָט זיי עמד לָעַד לְעוֹלָם; ער האָט נתן אַ חק וואָס זאָל נישט עבר. 7 הלל ה', פוּן הָאָרֶץ, איר תנינים [תנין] אוּן כּל תהֹמוֹת; 8 אֵש אוּן בָרָד, שֶלֶג אוּן קִיטוֹר; דער רוּחַ סְעָרָה וואָס עשׂה זײַן דבר; 9 הָרִים אוּן כּל גבעה, עֵץ פרי אוּן אַלע צעדערן; 01 חיות אוּן אַלע בהמות, רֶמֶשׂ אוּן צִפּוֹר כָּנָף; 11 מלכים פוּן אֶרֶץ אוּן כּל לאֻמים [לאֹם], שׂרים אוּן אַלע שֹׁפטים פוּן אֶרֶץ; 21 בחורים אוּן אויך בְּתוּלוֹת, זקנים מיט נערים. 31 זיי זאָלן הלל דעם שֵם פוּן ה', וואָרעם זײַן שֵם אַליין איז נשׂגב [שׂגב]; זײַן הוֹד איבּער אֶרֶץ אוּן שָמַיִם. 41 אוּן ער האָט רום דעם קֶרֶן פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אַ תהלה פאַר אַלע זײַנע חסידים, פאַר די בְּנֵי-ישׂראל, עַם וואָס איז אים קָרוֹב. הלל יָ-הּ.
 
תהלים941
1 הלל יָ-הּ. שיר צו ה' אַ שִיר חָדָש, זײַן תהלה אין דער קהל פוּן די חֲסִידִים. 2 זאָל זיך שׂמח ישׂראל מיט זײַן עֹשִׂים, בְּנֵי-צִיון זאָלן גיל זײַן מיט זייער מלך. 3 זאָלן זיי הלל זײַן שֵם מיט מָחוֹל, מיט תֹף אוּן כִּנּוֹר זאָלן זיי זמר צו אים. 4 וואָרעם ה' רצה זײַן עם [זען "עמי" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], ער פאַר די עֲנָוִים מיט יְשוּעה. 5 זאָלן די חסידים זיך עלז אין כבוד, זאָלן זיי רנן אויף זייערע משכּב. 6 רוֹמָם פוּן אֵ-ל אין זייער גָרוֹן, אוּן אַ חֶרֶב פִּיפִיוֹת אין זייער יָד, 7 צו עשׂה נקמה אָן די גּוֹיִם, תוֹכֵחֹת אויף די לאֻמִּים; 8 צו אסר זייערע מלכים אין קייטן, אוּן זייערע נכבּדים אין כֶּבֶל בּרזל; 9 צו עשׂה אויף זיי דעם מִשְפָּט כתוּב. הָדָר וועט דאָס זײַן פאַר אַלע זײַנע חסידים. הלל יָ-הּ.
 
תהלים051
 
1 הלל יָ-הּ. הלל אֵ-ל אין זײַן מִקְדָּש, הלל אים אין זײַן רָקִיעַ עֹז. 2 הלל אים וועגן זײַנע גבורות, הלל אים לויט זײַן רֹב גֹדֶל. 3 הלל אים מיט תקע פוּן שוֹפר, הלל אים מיט נֶבֶל אוּן כִּנּוֹר. 4 הלל אים מיט תֹּף אוּן מָחוֹל, הלל אים מיט סטרונעס אוּן עוּגָב. 5 הלל אים מיט צלצלים [צלצל] שֵמַע, הלל אים מיט צלצלים [צלצל] תְרוּעָה. 6 כֹּל הַנְשָמָה זאָל הלל יָ-הּ. הלל יָ-הּ [זען
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ].