עובדיה
 
פון ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
עובד1
 
1 די חֲזוֹן פון עוֹבדיָהן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=1uukteRkPgc ]
. אַזוי האָט אמר אֲדֹנָי ה' אויף אֶדוֹם [זען קור"ב 41:6; בראשית 9-6:82 ;53-43:62]: א שמוּעָה [זען "שמוּעָה" ישעיהו 1:35] האָבּן מיר שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] פון ה', און אַ צִיר איז שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צווישן די גּוֹיִם: קום! און לאָמיר קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אין מלחמה אויף איר. 2 הנה, קָטֹן מאַך איך דיך צווישן די גּוֹיִם, בּוז [זען "בזה" ישעיהו 3:35] מְֹאד ווערסטו. 3 די זְדוֹן פון דײַן לֵב האָט דיך השיא [נשא], דו וואָס שכן [זען יוחנן 41:1] אין די חָגוּ פון סלע, אין דער מרוֹם פון דײַן שבת; וואָס זאָגסט אין דײַן לֵב: ווער וועט מיך ירד צו אֶרֶץ? 4 ווען דו זאָלסט זיך ווי אַ נֶשֶר הגבּיה [גבה], און ווען דו שׂים צווישן כּוֹכָבִים דײַן קֵן, וועל איך פון דאָרטן דיך ירד, אמר ה'. 5 אויב גנבים וואָלטן בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דיר, אויב שוֹדְדֵי לילה [זען מתי 44-24:42] -- ווי ביסטו נִדְמָה [דמה] געוואָרן--וואָלטן זיי דאָך בּלויז גנב גענוג פאַר זיך; אויב בְֹּצְרִים [בצר] וואָלטן בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דיר, וואָלטן זיי דאָך עוללות שאר. 6 ווי איז חפשׂ געוואָרן עֵשָו, בעה געוואָרן זײַנע מַצִפּוֹן! 7 בּיז צום גְּבוּל האָבּן זיי דיר שלח, אַלע דײַנע אַנְשֵי בּרית [זען "הבּריתות" רומ' 4:9; מַה"ש 02:12
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68&list=PLwNPJxqgKfr6rW9QfLeJqR1kcN548H5d2
; דיך השיא [נשא], דיך יכל האָבּן די אנשי שלוֹם דײַנע. די וואָס האָבּן דײַן לֶחֶם געגעסן האָבּן שׂים אַ מָזוֹר אונטער דיר. נישט געווען קיין תּבוּנָה אין אים. 8 באמת, אין יום ההוא, אמר ה', וועל איך אבד די חכמים, פון אֶדוֹם, און די תּבוּנָה, פון הַר עֵשָו. 9 און דײַנע גיבוֹרים, תֵימָן, וועלן חתת ווערן, כדי איטלעכער זאָל כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן פוּן הַר עֵשָו דורך קֶטֶל. 01 פאַר דעם חָמָס [זען "חמס" ישעיה 9:35] צו דײַן אָח יעקב וועט דיך בּוּשָה כסה, און וועסט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן לְעוֹלָם. 11 אין דעם יוֹם וואָס דו ביסט עמד מִנֶגֶד, אין דעם יוֹם וואָס זָרִים האָבּן שבה זײַן חֵיל, און נָכְרִים [נָכְרִי] זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין זײַנע שְעָרִים, און אויף ירושָלַיִם גוֹרָל ידד, ביסטו אויך געווען ווי איינער פוּן זיי. 21 און דו האָסט נישט געזאָלט ראה דעם יוֹם פוּן דײַן אָח, אין יוֹם פוּן זײַן נֹכֶר, און נישט געזאָלט זיך שׂמח איבער בּני-יהודה, אין יוֹם פוּן זייער אבד, און נישט געזאָלט גדל דײַן פֶּה, אין יוֹם צָרָה. 31 האָסט נישט געזאָלט בוא אין שער פוּן עַמִּי [זען ישעיה 8:35], אין יוֹם פוּן זײַן אֵיד, נישט געזאָלט ראה, דו אויך, זײַן רָעָה, אין יוֹם פוּן זײַן אֵיד, און נישט געזאָלט שלח אין זײַן חֵיל, אין יוֹם פוּן זיין אֵיד. 41 און האָסט נישט געזאָלט עמד בּײַם פֶּרֶק, צו כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] זײַנע פָּלִיט, און נישט געזאָלט סגר זײַנע שָׂרִיד, אין יוֹם צָרָה. 51 וואָרעם קָרוֹב איז דער יוֹם ה' אויף כּל הַגּוֹיִם; ווי דו האָסט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] וועט עשׂה ווערן צו דיר, דײַן גְמוּל וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אויף דײַן קאָפּ. 61 וואָרעם ווי איר האָט שתה אויף מײַן הַר קדש, וועלן שתה כּל הַגּוֹיִם תמיד; יאָ, זיי וועלן שתה און לוע, און ווערן ווי קיינמאָל נישט געווען. 71 אָבער אויף הַר צִיוֹן וועט זײַן פְּלֵיטָה, און ער וועט זײַן קֹדֶש; און דאָס בּית יעקב וועט ירש זייערע מוֹרָשים [מוֹרָש]. 81 און דאָס בּית יעקב וועט זײַן אֵש, און דאָס בּית יוֹסף אַ לֶהָבה, און בּית עֵשָו קַש, און זיי וועלן זיי דלק און זיי אכל, און קיין שׂריד וועט נישט זײַן פוּן דעם בּית עֵשָו; וואָרעם ה' האָט דבר. 91 און די וואָס אין נֶגֶב וועלן ירש דעם הַר עֵשָו, און די וואָס אין דער שְפֵלָה די פלִשתים; און זיי וועלן ירש דאָס שָׂדֶה פוּן אפרים, און דאָס שָׂדֶה פוּן שוֹמרוֹן; און בנימין וועט ארבּן גִלעָד. 02 און די דאָזיקע גּלוּת חֵל פוּן די בּני-יִשְרָאֵל וואָס צווישן די כנַענים בּיז צָרפת, און די גּלוּת פון ירושָלַיִם וואָס אין ספָרד, וועלן ירש די ערים פוּן נֶגֶב. 12 און מוֹשִיעַ וועלן עלה אויפן הַר צִיוֹן, צו שפט הַר עֵשָו, און די מלוכה וועט זײַן בּײַ ה'.