נחמיה
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען יִשְרָאֵל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
נחמ1
 
1 [זען https://www.youtube.com/watch?v=bdLSP14d78k
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ ] די דברים פוּן נחֶמיָה בֶּן חכַליָהן. עס איז געווען אין חוֹדש כִסלֵו אין 02טן שָנָה, בעת איך בין געווען אין דער בּירה שושַן, 2 איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] חנָני, איינער פוּן מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], ער אוּן אנשים פוּן יהודה, אוּן איך האָבּ זיי שאל [זען תהלים 21-7:2] וועגן די ייִדן, די פָּלִיטה וואָס זײַנען שאר פוּן דער שְבִי, אוּן וועגן ירושָלַיִם. 3 האָבּן זיי צו מיר אמר: די נשארים וואָס זײַנען שאר פוּן דער שְבִי דאָרטן אין דער מדינה, זײַנען אין רָעָה גדלה אוּן אין חרפה, אוּן די חוֹמָה [זען שמואל אַ 61:52, משיח בֶּן דוד איז דער חוֹמָה ארום אונדז] פוּן ירושָלַיִם איז פרץ, אוּן אירע שְעָרִים זײַנען יצת אין אֵש. 4 איז, ווי איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] די דאָזיקע דברים, אַזוי האָבּ איך זיך ישב אוּן האָבּ בכה אוּן האָבּ טעג אבל, אוּן איך האָבּ צום אוּן האָבּ פלל געווען פאַר אלוקי הַשָמַיִם. 5 אוּן איך האָבּ אמר: נָא, ה' [זען קדושה משולשת
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
זען דברים 4:6: שמע, יִשְרָאֵל: אדוני אלוקינו, אדוני אחד; זען דברים 3:91; זען משכן אחד אוּן מֻרכָּב אחדות, קאמפלעקס אחדות, זען שמות 6:62 משכן אחד אוּן זען איש אוּן אשה אחד, בראשית 42:2 קאמפלעקס אחדות, זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים אוּן איז כולל זײַן אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זײַן הֲוָיָה אָבּער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב אוּן אלוקים זון פון דער אויבערשטער אוּן אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין אוּן בר אנשׁ אוּן רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבּער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבּער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו אוּן אמו, אוּן זאָל דבק צו זײַן אשה, אוּן זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים אוּן איז כולל זײַן אין ראָש אחד), בר אנש אוּן עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" אוּן "יפלחון" אין דניאל 21:3 אוּן דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבּער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ אוּן סאַנה83ב אוּן רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח], אלוקי הַשָמַיִם, אַ-ל גדול אוּן הנורא, וואָס זײַן שומר איבּער דעם בְּרִית אוּן די חֶסֶד צו די וואָס האָבּן אים אהב, אוּן צו די וואָס זײַן שומר איבּער זײַנע מצות [זען https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]. 6 זאָל, נָא, דײַן אֹזֶן זײַן קשב, אוּן דײַנע אויגן פקח, צו שמע צו דער תפילה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ] פוּן דײַן עֶבֶד וואָס איך בין פלל פאַר דיר אַצונד יוֹמָם וָלַיְלָה פוּן וועגן די בְּנֵי-יִשְרָאֵל, דײַנע עבדים, אוּן בין זיך מתוודה אויף די חַטָּאת פוּן די בְּנֵי-יִשְרָאֵל, וואָס מיר האָבּן צו דיר חטא; יאָ, איך אוּן דאָס בּית אָבִי האָבּן חטא. 7 חבל זײַנען מיר געווען חבל אַקעגן דיר, אוּן מיר האָבּן נישט שוֹמר די מצות אוּן די חוקים אוּן די משפטים וואָס דוּ האָסט צוה דײַן עֶבֶד משהן. 8 זכר זיך, נָא, דאָס דבר וואָס דוּ האָסט צוה דײַן עֶבֶד משהן, אַזוי צו אמר: וועט איר מעל, וועל איך אײַך פוץ צווישן די גּוֹיִם. 9 אָבּער אַז איר וועט אײַך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו מיר, אוּן זײַן שומר איבּער מײַנע מצות אוּן זיי עשׂה מעגן אײַערע נִדָּחִים [נדח] זײַן אין עק שָמַיִם, וועל איך פוּן דאָרטן זיי קבץ, אוּן וועל זיי בּרענגען אין דעם מקוֹם וואָס איך האָבּ בחר צו מאכן שכן מײַן שֵם דאָרטן. 01 זיי זײַנען דאָך דײַנע עבדים אוּן דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס דוּ האָסט פדה מיט דײַן כוח גדול, אוּן מיט דײַן יָד חזקה. 11 נָא, אֲדֹנָי, זאָל דײַן אֹזֶן זײַן קשבת צו דער תפילה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ] פוּן דײַן עֶבֶד, אוּן צו דער תפילה פוּן דײַנע עבדים וואָס חפץ צו ירא דײַן שֵם, אוּן צלח [זען ישעיה 01:35], נָא, הַיּוֹם דײַן עֶבֶד, אוּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אים רחמים בּײַ דעם איש הזה. אוּן איך בין געווען אַ משקה בּײַם מלך.
 
נחמ2
1 אוּן עס איז געווען אין חוֹדש ניסן, אין 02טן שָנָה פוּן מלך אַרתַחשַסתאָ, איז ווײַן געווען פאַר אים, אוּן איך האָבּ נשׂא דעם ווײַן, אוּן האָבּ עס נתן צו דעם מלך. אוּן איך בין קיין מאָל פריער נישט געווען רַע פאַר אים. 2 האָט דער מלך צו מיר אמר: מַדוּע איז דײַן פנים רעים, אַז חלה ביסטוּ נישט? דאָס איז נישט אַנדערש סײַדן אַ רֹעַ פוּן לֵב. האָבּ איך ירא געהאַט רבה מאֹד. 3 אוּן איך האָבּ אמר צום מלך: לעולם חיה המלך! מַדּוּע זאָל מײַן פנים נישט זײַן רעע, אַז די עִיר, דער בית קברות אבֹתַי [זען קבר פון משיח, ישעיה 9:35], איז חרב, אוּן אירע שְעָרִים זײַנען אכל פוּן אֵש? 4 האָט דער מלך צו מיר אמר: וואָס בקש דען? האָבּ איך פלל געווען צום אלוקי הַשָמַיִם. 5 אוּן איך האָבּ אמר צום מלך: אויבּ דעם מלך איז טוב, אוּן אויבּ דײַן עֶבֶד איז יטב פאַר דיר, אַז דוּ זאָלסט מיך שלח קיין יהודה צו דער עִיר קברות אבֹתַי, אַז איך זאָל זי בנה. 6 האָט דער מלך צו מיר אמר, אוּן די שגל איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אצל [זען משלי 03:8] אים : עַד מָתַי וועט זײַן דײַן מהלך? אוּן ווען וועסטו זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]? אוּן עס איז יטב פאַר דעם מלך, אוּן ער האָט מיך שלח, אַז איך האָבּ אים נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַ זמן. 7 אוּן איך האָבּ אמר צום מלך: אויבּ דעם מלך איז טוב, זאָל מען מיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] בריוו צו די פחוות [פחה] פוּן עבר הנהר, אַז זיי זאָלן מיך לאָזן עבר, בּיז איך וועל בוא קיין יהודה; 8 אוּן אַן אגרת צו אָסָף דעם שֹׁמֵר פרדס המלך, אַז ער זאָל מיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] עצים צו קרה פאר די שְעָרִים פוּן דער בּירה וואָס צום בּית, אוּן פאַר דער חומת העיר, אוּן פאַר דעם בּית, וואָס איך וועל בוא צו אים. אוּן דער מלך האָט מיר נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לויט דער יד אלוקי הטובה אויף מיר. 9 אוּן איך בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו די פחוות [פחה] פוּן עבר הנהר, אוּן האָבּ זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די אגרות המלך; אוּן דער מלך האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מיט מיר שׂרי חיל, אוּן פּרשים. 01 האָט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] סַנבלַט דער חוֹרוֹני, אוּן טוֹביָה דער עבד העמֹנִי, אוּן זיי האָט רעע אַ רעה גדֹלה וואָס אָדָם איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] בקש טוֹבה פאַר די בְּנֵי יִשְרָאֵל. 11 אוּן איך בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין ירושָלַיִם, אוּן בין דאָרטן געווען 3 ימים. 21 אוּן איך בין קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] בּײַ לָיְלָה, איך אוּן אנשים מעט מיט מיר; אוּן איך האָבּ נישט נגד קיין אדם וואָס אלוקי האָט נתן אין מײַן לֵב צו עשׂה אין ירושָלַיִם; אוּן קיין בהמה האָבּ איך מיט מיר נישט געהאַט, אַחוץ די בהמה וואָס איך בין אויף איר רכב. 31 אוּן איך בין יצא דורך דעם שער גֵּיא בּײַ לָיְלָה, אוּן אַקעגן דעם עין התנין, אוּן צו דעם שער אשפת, אוּן איך האָבּ שׂבר די חומות פוּן ירושָלַיִם וואָס זײַנען געווען פרץ, אוּן אירע שְעָרִים וואָס זײַנען געווען אכל פוּן אֵש. 41 אוּן איך בין עבר צום שער עין, אוּן צום ברכה המלך; אָבּער עס איז נישט געווען מקוֹם גענוּג פאַר דער בהמה אונטער מיר צו עבר. 51 אוּן איך בין עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] דורכן נחל אין דער לָיְלָה, אוּן האָבּ שׂבר די חוֹמָה; אוּן איך האָבּ זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] אוּן בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צום שער גֵּיא, אוּן האָבּ זיך שוב. 61 אוּן די סגנים [סגן] האָבּן נישט ידע וווּהין איך בין הלך, אוּן וואָס איך עשׂה, וואָרעם די ייִדן, אוּן די כֹּהנים, אוּן די חֹרים [חֹר], אוּן די סגנים [סגן], אוּן די יתר וואָס האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די מְלָאכָה, האָבּ איך עד-כן גאָרנישט נגד. 71 אוּן איך האָבּ צו זיי אמר: איר ראה אין וואָס פאַר רָעָה מיר זײַנען, אַז ירושָלַיִם איז חרב, אוּן אירע שְעָרִים זײַנען יצת פוּן אֵש; הלך! אוּן לאָמיר בנה די חוֹמָה פוּן ירושָלַיִם, אַז מיר זאָלן מער נישט זײַן צו חֶרְפָּה. 81 אוּן איך האָבּ זיי נגד וועגן דער יָד אֱלֹקַי וואָס איז געווען טוֹבה אויף מיר, אוּן אויך די דברים פוּן המלך וואָס ער האָט מיר אמר. האָבּן זיי אמר: לאָמיר קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
]. אוּן זיי האָבּן חזק זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] צום טובה. 91 האָט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] סַנבלַט דער חוֹרוֹני, אוּן טוֹביָה דער עֶבֶד העמוני, אוּן גֶשֶם דער ערבי, אוּן זיי האָבּן לעג [זען תהלים 8:22; https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo ] פוּן אונדז, אוּן האָבּן אונדז בזה [זען "בזה" ישעיה 3:35] געווען, אוּן האָבּן אמר: וואָס איז די דאָזיקע זאַך וואָס איר עשׂה? ווילט איר קעגן דעם מלך מרד? 02 האָבּ איך זיי שוב אַ דבר אוּן האָבּ צו זיי אמר: אלוקי הַשָמַיִם, ער וועט אונדז צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35], אוּן מיר זײַנע עבדים וועלן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן וועלן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
]; אוּן איר האָט נישט קיין חלק אוּן קיין צדקה אוּן קיין זכרון אין ירושָלַיִם.
 
נחמ3
1 אוּן אֶליָשיב דער כֹהן-גָדול אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] די כֹּהנים זײַנען קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן האָבּן בנה דעם שער הצֹאן; זיי האָבּן אים קדש [קדש, זען הדרך המשיחיסטים 01:01], אוּן עמד זײַנע דְּלָתֹת; אוּן בּיז צום מגדּל הַמֵאָה האָבּן זיי אים קדש, בּיז צום מגדּל חנַנאֵל. 2 אוּן לעבּן אים האָבּן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
] די אנשי יריחוֹ. אוּן לעבּן דעם האָט בנה זַכוּר בֶּן אִמרין. 3 אוּן דעם שער הדגים האָבּן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
] די בְּנֵי הַסנָאָהן; זיי האָבּן אים קרה, אוּן עמד זײַנע דְּלָתֹת, זײַנע מנעול, אוּן זײַנע בָּרִיחַ. 4 אוּן לעבּן זיי האָט חזק מרֵמוֹת בֶּן אוּרִיָה בֶּן הַקוֹצן. אוּן לעבּן זיי האָט חזק משולָם בֶּן ברֶכיָה בֶּן משֵיזַבאֵלן. אוּן לעבּן זיי האָט חזק צָדוֹק בֶּן בּעֲנאָן. 5 אוּן לעבּן זיי האָבּן חזק די תקוֹעִים; אָבּער זייערע אדירים [אדיר] האָבּן נישט בוא זייער צואר אין דעם עבֹדה פוּן זייער אדונים [אדון]. 6 אוּן דעם שער הַיְשָנָה האָט חזק יוֹיָדָע בֶּן פסֵחן, אוּן משולָם בֶּן בסוֹדיָהן; זיי האָבּן אים קרה, אוּן עמד זײַנע דְּלָתֹת אוּן זײַנע מנעול אוּן זײַנע בָּרִיחַ. 7 אוּן לעבּן זיי האָט חזק מלַטיָה דער גִבעוֹני, אוּן יָדוֹן דער מרוֹנוֹתי, די אנשי גִבעוֹן אוּן פוּן מִצְפֶּה, וואָס האָבּן געהערט צו דעם כִּסֵּא פוּן דעם פחת פוּן עבר הנהר. 8 אוּן לעבּן דעם האָט חזק עוזיאֵל בֶּן חַרהַיָהן, פוּן די צורפים [צרף]; אוּן לעבּן אים האָט חזק חַנַניָה, אַ בֶּן רקח-מאַכער; אוּן זיי האָבּן עזב ירושָלַיִם בּיז דער חוֹמָה הרחבה. 9 אוּן לעבּן זיי האָט חזק רפיָה בֶּן חורן, שׂר פוּן אַ האַלבער פלך פוּן ירושָלַיִם. 01 אוּן לעבּן זיי האָט חזק ידָיָה בֶּן חרומַפן, אַקעגן זײַן בּית. אוּן לעבּן אים האָט חזק חַטוּש בֶּן חשַבניָה. 11 אַ 2טן מדה האָט חזק מַלכִּיהָ בֶּן חרימען, אוּן חשוב בֶּן פחת-מוֹאָבן; אויך דעם מגדּל תַּנּוּרִים. 21 אוּן לעבּן דעם האָט חזק שַלּוּם בֶּן הַלוֹחשן, שׂר פוּן אַ האַלבער פלך פוּן ירושָלַיִם, ער אוּן זײַנע בָּנוֹת. 31 דעם שער גֵּיא האָט חזק חָנוּן, אוּן די יושבי זָנוֹחַ; זיי האָבּן אים בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
], אוּן עמד זײַנע דְּלָתֹת, זײַנע מנעול, אוּן זײַנע בָּרִיחַ; אויך 0001 אַמָּה פוּן דער חוֹמָה בּיז דעם שער אשפֹת. 41 אוּן דעם שער אשפֹת האָט חזק מַלכִּיָה בֶּן רֵכָבן, שׂר פוּן דער פלך בּית-כֶרֶם; ער האָט אים בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
], אוּן עמד זײַנע דְּלָתֹת, זײַנע מנעול, אוּן זײַנע בָּרִיחַ. 51 אוּן דעם שער עין האָט חזק שַלּוּן בֶּן כּל חוֹזֶהן, שׂר פוּן דער פלך פוּן מִצְפֶּה; ער האָט אים בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
], אוּן אים טלל, אוּן עמד זײַנע דְּלָתֹת, זײַנע מנעול, אוּן זײַנע בָּרִיחַ; אויך די חוֹמָה פוּן דעם ברכה פוּן שלח בּײַם גַּן המלך, אוּן בּיז די מעלות וואָס ירד פוּן עִיר דוד. 61 נאָך אים האָט חזק נחֶמיָה בֶּן עַזבּוּקן, שׂר פוּן אַ האַלבער פלך פוּן בּית-צוּר, בּיז אַקעגן די קבר [זען "קבר" ישעיה 9:35] דוד, אוּן בּיז דעם עשׂה ברכה, אוּן בּיז צום בּית הגיבוֹרים. 71 נאָך אים האָבּן חזק די לוִיִים, רחום בֶּן בּנין. לעבּן אים האָט חזק חשַביָה שׂר פוּן אַ האַלבער פלך פוּן קעִילָה, פאַר זײַן פלך. 81 נאָך אים האָבּן חזק זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], בּוַי בֶּן חֵנָדָדן, שׂר פוּן אַ האַלבער פלך פוּן קעִילָה. 91 אוּן לעבּן אים האָט חזק עֵזֶר בֶּן יֵשועַן [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], שׂר הַמִצְפֶּה, אַ 2טן מדה, אַקעגן וווּ מע עלה צום נשק בּײַם מקצע. 02 נאָך אים האָט חרה חזק בּרוּך בֶּן זַכַין, אַ 2טן מדה, פוּן מקצע ביזן פּתח פוּן בית אֶליָשיב, דעם כֹהן-גָדול. 12 נאָך אים האָט חזק מרֵמוֹת בֶּן אורִיָה בֶּן הַקוֹצן, אַ 2טן מדה, פוּן דעם פּתח פוּן בּית אֶליָשיב אוּן ביזן תכלית פוּן בּית אֶליָשיב. 22 אוּן נאָך אים האָבּן חזק די כֹּהנים, די אנשי הכּכּר. 32 נאָך דעם האָבּן חזק בּנימין אוּן חשוּב אַקעגן זייער בּית. נאָך דעם האָט חזק עַזַריָה בֶּן מַעֲשֵיָה בֶּן עַנַניָהן אצל [זען משלי 03:8] זײַן בּית. 42 נאָך אים האָט חזק בּנּוּי בֶּן חנָדָדן, אַ 2טן מדה, פוּן בּית עַזַריָה ביזן מקצע, אוּן ביזן פנה. 52 פלָל בֶּן עוּזַין האָט פאַרריכט אַקעגן דעם מקצע, אוּן דעם מגדּל וואָס איז יצא פוּן דעם בּית עליון פוּן מלך וואָס בּײַם חָצֵר פוּן דער מטרה. נאָך אים פּדָיָה בֶּן פּרעוֹשן. 62 אוּן די נתינים זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין עוֹפל בּיז קעגן דעם שער המים צו מזרח אוּן דעם יצא מגדּל. 72 נאָך אים האָבּן חזק די תקוֹעִים אַ 2טן מדה, פוּן אַקעגן דעם מגדּל גדול יצא אוּן בּיז דער חוֹמָה פוּן עוֹפל. 82 פון על דעם שער הסוּסים האָבּן חזק די כֹּהנים, איטלעכער אַקעגן זײַן בּית. 92 נאָך דעם האָט חזק צָדוֹק בֶּן אִמֵרן אַקעגן זײַן בּית. אוּן נאָך אים האָט חזק שמַעיָה בֶּן שכַניָהן, דער שֹׁמֶר פוּן מזרח-שער. 03 נאָך אים האָט חזק חַנַניָה בֶּן שֶלֶמיָהן, אוּן חנוּן דער 6טן זוּן פוּן צָלָפן, אַ 2טן מדה. נאָך אים האָט חזק משוּלָם בֶּן בּרֶכיָהן, אַקעגן זײַן נשכה. 13 נאָך אים האָט חזק מַלכִיָה, אַ בֵּן צרפי, בּיז דעם בּית פוּן די נתינים אוּן די רֹכלים [רכל], אַקעגן דעם שער הַמִפקָד, אוּן בּיז דער עֲלִיַּה פוּן פנה. 23 אוּן צווישן דער עֲלִיַה פוּן פִּנָּה אוּן דעם שער צֹאן האָבּן חזק די צֹרְפִים אוּן די רֹכלים [רכל]. [1:4]33 אוּן עס איז געווען, ווי סַנבלַט האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
] די חוֹמָה, אַזוי האָט אים חרה, אוּן ער האָט כעס רבה; אוּן ער האָט לעג [זען תהלים 8:22] פוּן די ייִדן. [2:4]43 אוּן ער האָט אמר פאַר זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] אוּן דעם חיל פוּן שוֹמרוֹן, אוּן האָט אמר: וואָס עשׂה די דאָזיקע ייִדן אמלל? וועט מען זיי דען עזב? וועלן זיי דען קרבנות זבח? וועלן זיי עס כלה אין אַ טאָג? וועלן זיי חיה די אבנים פוּן די ערמות [ערמה] עפר, אַז זיי זײַנען שׂרף? [3:4]53 אוּן טוֹביָה דער עַמוֹני איז געווען אצל [זען "אצל"" משלי 03:8] אים, אוּן האָט אמר: אַפילו אַז זיי בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
] שוין יאָ, ווען אַ שוּעָל זאָל עלה, וועט ער פרץ זייער חוֹמָה אבנים. [4:4]63 שמע, אלוקינו, ווי מיר זײַנען געוואָרן בוזה, אוּן שוב אום זייער חרפה אויף זייער קאָפּ, אוּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זיי צו בזה אין אֶרֶץ פוּן שְבִי; [5:4]73 אוּן זאָלסט נישט כסה זייער עון, אוּן זייער חטא זאָל נישט מחה ווערן פוּן פאַר דיר, וואָרעם זיי האָבּן דיך כעס פאַר די בונים [זען תהלים 22:811]. [6:4]83 אַזוי האָבּן מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
] די חוֹמָה; אוּן די כּל החוֹמָה איז נקשר [קשר] געוואָרן בּיז איר חצי; וואָרעם הָעָם האָט געהאַט לב צו עשׂה.
 
נחמ4
[7:4]1 אוּן עס איז געווען, אי סַנבלַט, אוּן טוֹביָה, אוּן די ערבים [ערבי], אוּן די עַמוֹנים, אוּן די אַשדוֹדים, האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז די חומות פוּן ירושָלַיִם ווערן עלה ארוכה, אַז די פרץ האָבּן חלל צו נסתם [סתם] צו ווערן, האָט זיי חרה מאֹד. [8:4]2 אוּן זיי האָבּן קשר כּל יחדו, צו בוא צו לחם אויף ירושָלַיִם, אוּן צו עשׂה תועה פאר עס. [9:4]3 האָבּן מיר פלל געווען צו אלוקינו, אוּן מיר האָבּן עמד משמר אַקעגן זיי יומם ולילה, מפּניהם. [01:4]4 אוּן יהודה האָט אמר: דער כוח פוּן די סבל איז כשל, אוּן עפר איז דאָ רבה, אוּן מיר יכל נישט צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
] די חוֹמָה. [11:4]5 אוּן צרינו האָבּן אמר: זאָלן זיי נישט ידע אוּן נישט ראה, בּיז מיר וועלן בוא צווישן זיי, אוּן וועלן זיי הרג, אוּן שבת די מְלָאכָה. [21:4] 6 אוּן עס איז געווען, אַז די ייִדן וואָס זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אצל [זען "אצל" משלי 03:8] זיי, זײַנען צו אונדז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] האָבּן זיי אונדז 01 מאָל אמר: פון כל המקֹמות וואס איר שוב, זיי זענען אויף אונדז. [31:4]7 האָבּ איך עמד תחתיות צו דעם מקוֹם אחר דער חוֹמָה, אין די צחיחים, איך האָבּ עמד הָעָם לויט משפחות, מיט זייערע חֲרָבוֹת, זייערע רמח, אוּן זייערע קשת. [41:4]8 אוּן איך האָבּ זיך ראה, אוּן בין קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן האָבּ אמר צו די חֹרים [חר], אוּן צו די סגנים [סגן], אוּן צו דעם יתר העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: איר זאָלט נישט ירא האָבּן פאַר זיי; זכר אײַך אָן אֲדֹנָי, דעם גדול אוּן דעם נורא, אוּן לחם פאַר אײַערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], אײַערע בָּנִים אוּן אײַערע בָּנוֹת, אײַערע נָשִים, אוּן אײַערע בּתּים. [51:4]9 אוּן עס איז געווען, ווי אויבינו האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז עס איז נודע [ידע] צו אונדז, אוּן האלוקים האָט פרר זייער עצה, אַזוי האָבּן מיר זיך כֻּלָּנוּ שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו דער חוֹמָה, איטלעכער צו זײַן מְלָאכָה. [61:4]01 אוּן עס איז געווען פוּן היום ההוא אָן, האָבּן חצי פוּן מײַנע נערים עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די מְלָאכָה, אוּן חצי פוּן זיי האָבּן חזק די רֹמָח, די מגנים אוּן די קשתות, אוּן די שריון; אוּן די שׂרים זײַנען געווען הינטער דעם כּל בּית יהודה, [71:4]11 וואָס זענען די בונים [זען תהלים 22:811] אויף די חוֹמָה. אוּן די נשׂא [זען ישעיה 4:35] אויף סבל [זען ישעיה 4:35] האָבּן מיט יָד אחד זייערער עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די מְלָאכָה, אוּן איינע האָט חזק דעם שֶלַח. [81:4]21 אוּן די בונים [זען תהלים 22:811] זײַנען געווען אסר איטלעכער מיט זײַן חֶרֶב [זען אפס' 71:6;
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=9uPqLWJiJ3I
https://www.youtube.com/watch?v=1sQIJzXczDU
https://www.youtube.com/watch?v=OkStbWVv0Jc
https://www.youtube.com/watch?v=FlL9GpT0Ua4
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
] אויף זײַנע מָתְנַיִם, אוּן אַזוי האָבּן זיי בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
]; אוּן אַ שוֹפר-תקע [זען https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ] איז געווען אצל [זען משלי 03:8] מיר. [91:4]31 אוּן איך האָבּ אמר צו די חֹרים [חר], אוּן צו די סגנים [סגן], אוּן צו דעם יתר עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: די מְלָאכָה איז רבה אוּן רחב, אוּן מיר זײַנען נפרד אויף דער חוֹמָה, רחק איינער פוּן אַנדערן. [02:4]41 אין דעם מקוֹם וואָס איר וועט שמע דעם קוֹל השוֹפר, אַהין זאָלט איר זיך קבץ צו אונדז; אלוקינו וועט לחם פאַר אונדז. [12:4]51 אַזוי האָבּן מיר עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די מְלָאכָה; אוּן אַ חצי פוּן זיי האָבּן חזק די רֹמַח פוּן עלה פוּן שחר בּיז די יצא כּוֹכָבים [זען "כּוֹכָבים" במדבר 71:42]. [22:4]61 איך האָבּ אויך אמר אין יענער עת צו הָעָם: זאָל איש מיט זײַן נער לון אין ירושָלַיִם, כדי זיי זאָלן אונדז זײַן בּײַ לָיְלָה פאַר אַ משמר, אוּן בּײַ יוֹם פאַר מְלָאכָה. [32:4]71 אוּן נישט איך, אָדער מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] אוּן מײַנע נערים אוּן די אנשי המשמר וואָס אחר מיר, קיינער האָבּן מיר נישט פשט בגדינו; אַפילו צום מַיִם איז איטלעכער מיט זײַן שֶלַח.
 
נחמ5
 
1 אוּן עס איז געווען אַ זעקה גדולה פוּן הָעָם אוּן זייערע נָשִים אויף זייערע ייִדישע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. 2 אוּן עס זײַנען געווען אַזעלכע וואָס האָבּן אמר: מיר מיט אוּנדזערע בָּנִים אוּן אוּנדזערע בָּנוֹת זײַנען רבים [זען ישעיה 11:35]; טאָ לאָמיר לקח דגן, כדי מיר זאָלן אכל אוּן חיה. 3 אוּן געווען אַזעלכע וואָס האָבּן אמר: שׂדֹתֵינו [שׂדה] אוּן אוּנדזערע כּרמים אוּן אוּנדזערע בּתּים ערב מיר; לאָמיר לקח דגן, פוּן וועגן דעם רָעָב. 4 אוּן געווען אַזעלכע וואָס האָבּן אמר: מיר האָבּן לוה כֶּסֶף פאַר דעם מדה המלך אויף שׂדֹתֵינו [שׂדה] אוּן אוּנדזערע כּרמים. 5 אוּן אַצונד, אונדזער בשׂר איז דאָך אַזוי ווי דאָס בשׂר פוּן אחֵינוּ [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], אוּנדזערע בָּנִים אַזוי ווי זייערע בָּנִים, אוּן הנה מוזן מיר כבש אוּנדזערע בָּנִים אוּן אוּנדזערע בָּנוֹת פאַר עבדים, אוּן טייל פוּן אוּנדזערע בָּנוֹת זײַנען שוין כבש, אוּן עס איז נישט צו אֵל יָדֵנוּ, אוּן שׂדֹתֵינו און כּרמֵינוּ געהערן צו אַנדערע. 6 האָט מיך חרה מְאֹד ווי איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] זייער זעקה אוּן די דאָזיקע דברים. 7 אוּן מײַן לֵב האָט זיך מָלַךְ אין מיר, אוּן איך האָבּ זיך ריב מיט די חֹרים [חר] אוּן מיט די סגנים [סגן], אוּן איך האָבּ צו זיי אמר: אויף מַשָּׁא נשׁא איר איש אחיו? אוּן איך האָבּ נתן אַקעגן זיי אַ קהלה גדולה. 8 אוּן איך האָבּ צו זיי אמר: מיר האָבּן קנה [זען "קנה" משלי 22:8; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] אוּנדזערע ייִדישע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] וואָס זײַנען מכר געווען צו גוייִם, ווי ווייט מיר האָבּן געקענט, אוּן איר ווילט גאָר מכר אײַערע אחים, אוּן זיי זאָלן זיך מכר צו אונדז? האָבּן זיי חרש אוּן נישט מצא קיין דברים. 9 אוּן איך האָבּ אמר: נישט טוֹב איז די זאַך וואָס איר עשׂה; דאַרפט איר נישט הלך אין יראה פאַר אלוקינו, אויס חרפה פאַר די גוייִם אוּנדזערע פײַנט? 01 איך אויך, מײַנע אחים אוּן מײַנע נערים, האָבּן זיי נשה כֶּסֶף אוּן דגן. לאָמיר, נָא, עזב דעם דאָזיקן מַשָּא. 11 שוב זיי, נָא, הַיּוֹם זייערע שׂדֹת, זייערע כּרמים, זייערע זַיִת, אוּן זייערע בּתּים, אוּן די מאת הַכֶּסֶף, אוּן די דגן, דעם ווײַן, אוּן דאָס יצהר, וואָס איר נשׁה פוּן זיי. 21 האָבּן זיי אמר: מיר וועלן שוב, אוּן מיר וועלן פוּן זיי נישט בקש; מיר וועלן אַזוי עשׂה ווי דוּ אמר. האָבּ איך קרא די כֹּהנים, אוּן איך האָבּ זיי שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח שׂר; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] צו עשׂה אַזוי ווי דער דאָזיקער דבר. 31 אויך האָבּ איך נער מײַן חצן, אוּן האָבּ אמר: אַזוי זאָל האלוקים נער כָּל הַאִיש וואָס וועט נישט מקיים זײַן דעם דאָזיקן דבר, פוּן זײַן בּית, אוּן פוּן זײַן יגיע, אוּן אַזוי זאָל ער זײַן נער אוּן ריק. אוּן די כּל הקהל האָט אמר: אָמֵן! אוּן זיי האָבּן הלל ה'. אוּן הָעָם האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי דער דאָזיקער דבר. 41 אויך האָבּ איך אוּן מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], פוּן דעם יוֹם אָן וואָס מע האָט מיר צוה צו זײַן זייער פחה אין אֶרֶץ יהודה, פוּן דעם 02טן שָנָה אוּן ביזן 23טן שָנָה פוּן דעם מלך אַרתַחשַסתאָ, 21 שנים, נישט אכל די לֶחֶם הפחה. 51 אוּן די פּחות הראשֹׁנים וואָס פריער פון מיר האָבּן כבד אויפן הָעָם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן זיי האָבּן לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] פוּן זיי פאַר לֶחֶם אוּן ווײַן, אַחוץ 04 שקָלים כֶּסֶף; אויך האָבּן זייערע נערים שלט איבּער הָעָם. אָבּער איך האָבּ נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי, פוּן יראת אלוקים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=T6bZGzVLk0s ]. 61 אוּן אויך בּײַ דער מְלָאכָה פוּן דער דאָזיקער חוֹמָה האָבּ איך זיך חזק, הגם קיין שָׂדֶה האָבּן מיר נישט קנה [זען "קנה" משלי 22:8; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ]; אוּן אַלע מײַנע נערים זײַנען געווען קבץ דאָרטן בּײַ דער מְלָאכָה. 71 אוּן די ייִדן, אוּן די סגנים [סגן], 051 איש, אוּן די וואָס זײַנען צו אונדז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] פוּן די גּוֹיִם וואָס אַרום אונדז, זײַנען געווען בּײַ מײַן שלחן. 81 אוּן וואָס איז עשׂה געוואָרן פאַר יוֹם אחד, איז געווען: 1 שור, 6 ברר צֹאן; אויך צפור זײַנען עשׂה געוואָרן בּײַ מיר; אוּן אַלע 01 טעג כּל ווײַן להרבה. אוּן נישט געקוקט זֶה האָבּ איך נישט בקש די לֶחֶם פוּן אַ פחה, ווײַל דער עבֹדה איז געווען כבד אויף דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 91 זכר מיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ], אֱלֹקַי, צום טובה אַלע וואָס איך האָבּ עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פאַר דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי].
 
נחמ6
 
1 אוּן עס איז געווען, ווי סַנבלַט, אוּן טוֹביָה, אוּן גֶשֶם דער ערבי, אוּן אוּנדזערע יתר אויבֵיהוּ האָבּן שמע אַז איך האָבּ בנה די חוֹמָה, אוּן קיין פֶּרֶץ איז נישט יתר אין איר, הגם בּיז יענער צײַט האָבּ איך נאָך נישט געהאַט עמד דְּלָתֹת אין די שְעָרִים 2 האָט סַנבלַט אוּן גֶשֶם שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו מיר, אַזוי צו אמר: הלך, אוּן לאָמיר זיך יעד יחדו אין כפרים אין בקעה אוֹנוֹ. אוּן זיי האָבּן חשב מיר צו עשׂה רָעָה. 3 האָבּ איך צו זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מלאכים, אַזוי צו אמר: אַ מְלָאכָה גדולה עשׂה איך, אוּן איך יכל נישט ירד; למה זאָל די מְלָאכָה שבת, אַז איך וועל זי רפה, אוּן ירד צו אײַך? 4 אוּן זיי האָבּן צו מיר שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אַזוי ווי די דאָזיקע דבר 4 מאָל, אוּן איך האָבּ זיי שוב אַזוי ווי די דאָזיקע דבר. 5 האָט סַנבלַט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו מיר אַזוי ווי די דאָזיקע דבר אַ 5טן מאָל זײַן נער מיט אַ פתח אגרת אין זײַן יָד, 6 וואָס דערין איז געווען כתב: צווישן די גּוֹיִם נשמע זיך, אוּן גַשמו אמר, אַז דוּ אוּן די ייִדן חשב צו מרד, דעריבער דוּ בנה די חוֹמָה, אוּן דוּ ווילסט ווערן בּײַ זיי פאַר אַ מלך, לויט די דאָזיקע דבר. 7 אוּן אויך האָסטוּ עמד נביאים צו קרא וועגן דיר אין ירושָלַיִם, אַזוי צו אמר: אַ מלך איז דאָ אין יהודה. אוּן אַצונד וועט דער מלך אַזעלכע דברים שמע. אַצונד הלך אוּן לאָמיר יעץ [זען ישעיה 5:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
] יחדו. 8 האָבּ איך צו אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], אַזוי צו אמר: אַזעלכע זאַכן ווי דוּ אמר זײַנען נישט געשען, אָבּער פוּן דײַן לֵב דוּ בדא זיי. 9 וואָרעם זיי אַלע האָבּן אונדז געוואָלט ירא, אַזוי צו אמר: זייערע ידים וועלן רפה ווערן פון דער מְלָאכָה, און זי וועט נישט עשׂה ווערן. און אַצונד, ה', חזק מיינע ידים. 01 אוּן איך בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין בּית פוּן שמַעיָה בֶּן דלָיָהן בֶּן מהֵיטַבאֵלן, וואָס האָט זיך עצר; אוּן ער האָט אמר: לאָמיר זיך יעד אין בּית האלוקים, אינעווייניק אין הֵיכל, אוּן לאָמיר סגר די דְּלָתֹת פוּן הֵיכל, וואָרעם זיי וועלן בוא דיך צו הרג, אוּן בּײַ לָיְלָה וועלן זיי בוא דיך צו הרג. 11 האָבּ איך אמר: זאָל כָּמוֹני [זען דברים 51:81] איש ווי איך ברח? אוּן ווער כָּמוֹני [זען דברים 51:81] קען בוא אין הֵיכל, אוּן חיה? איך וועל נישט בוא. 21 אוּן איך האָבּ נכר, אַז נישט אלוקים האָט אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], אָבּער ער האָט דבר די נבוּאה וועגן מיר, ווײַל טוֹביָה אוּן סַנבלַט האָבּן אים שׂכר [זען זכריה 21:11]. 31 ער איז דערפאַר געווען שׂכר, כדי איך זאָל ירא, אוּן איך זאָל עשׂה אַזוי, אוּן מיך חטא, אוּן דאָס וועט זיי זײַן פאַר שֶם-רָע כדי זיי זאָלן מיך קענען חרף. 41 זכר, אלוקי, טוֹביָהן, אוּן סַנבלַטן לויט די דאָזיקע מעשים זײַנע, אוּן אויך נוֹעַדיָה דער נביאה, אוּן די יתר נביאים וואָס האָבּן מיך געוואָלט ירא. 51 אוּן די חוֹמָה איז שלם געוואָרן אין 52טן טאָג אֶלוּל, אין 25 טעג [זען דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
]. 61 אוּן עס איז געווען, ווי כּל אוֹיבינוּ האָבּן שמע, האָבּן כּל הַגּוֹיִם וואָס אַרום אונדז ראה, אוּן זיי זײַנען נפל מאֹד בּײַ זיך אין די אויגן, וואָרעם זיי האָבּן ידע אַז פוּן אלוקינו איז עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] געוואָרן די דאָזיקע מְלָאכָה. 71 אויך האָבּן אין יענע טעג די חֹרים [חר] פוּן יהודה מרבים בריוו הלך צו טוֹביָהן, אוּן פון טוֹביָה זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו זיי. 81 וואָרעם רבים [זען "רבים" ישעיה 11:35] אין יהודה זײַנען געווען בעלי שבועה צו אים, וואָרעם ער איז געווען דער חתן פוּן שכַניָה בֶּן אָרַחן, אוּן בְּנוֹ יהוֹחָנָן האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] בַּת משולָם בֶּן בּרֶכיָהן. 91 אויך פלעגן זיי אמר פאַר מיר זײַנע טובֹת, אוּן מײַנע דברים פלעגן זיי יצא צו אים. כדי מיך ירא האָט טוֹביָה שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] די אגרות.
 
נחמ7
1 אוּן עס איז געווען, ווי די חוֹמָה איז געווען בנה [זען דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
], אַזוי האָבּ איך עמד די דְּלָתֹת, אוּן די שוערים אוּן די משוררים אוּן די לוִיִים זײַנען פקד געוואָרן. 2 אוּן איך האָבּ צוה אחי חַנָנין, אוּן חַנַניָה דעם שַׂר פוּן דער בירה איבּער ירושָלַיִם; וואָרעם ער איז געווען אַן איש אמת [זען איש אמת
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ], אוּן ירא האלוקים מרבּים. 3 אוּן איך האָבּ זיי אמר: די שְעָרִים פוּן ירושָלַיִם זאָלן נישט פּתח ווערן בּיז די שמש ווערט חמם, אוּן ווען זיי זענען עמד, זאָלן זיי גוף די דְּלָתֹת; אוּן אחז זיי; אוּן מע זאָל עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] משמרות פוּן די יושבי ירושָלַיִם, איש אויף זײַן משמר, אוּן איש אַקעגן זײַן בּית. 4 אוּן די עִיר איז געווען רחב ידים אוּן גָדוֹלה, אוּן הָעָם דערין מעט, אוּן קיין בּתּים זײַנען נישט געווען בנה [זען "בנה" דניאל 52:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
]. 5 אוּן אֱלֹקָי האָט נתן אין מײַן לֵב, אוּן איך האָבּ קבץ די חֹרים [חר], אוּן די סגנים [סגן], אוּן הָעָם, זיך צו יחש לויטן יחוס [זען "יחוס" פון משיח בן דוד מתי 1:1
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
 
], אוּן איך האָבּ מצא דעם יחוס-ספר פוּן די וואָס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] בראשונה, אוּן איך האָבּ מצא כתב דערין: 6 דאָס זײַנען בְּנֵי-המדינה וואָס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן די גלות-שבי וואָס נבוכַדנֶצַר מלך בבל האָט גלה, אוּן זיי האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] קיין ירושָלַיִם אוּן קיין יהודה, איש צו זײַן עִיר; 7 די וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] מיט זרובבלן, יַשועַן [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], נחֶמיָהן, עַזַריָהן, רַעַמיָהן, נַחמָנין, מָרדּכַין, בלשָנען, מִספרֶתן, בגוַין, נחוּמען, בעֲנָהן. די מִסְפַּר פוּן די אנשי עַם יִשְרָאֵל: 8 בְּנֵי-פרעוֹש, 271,2. 9 בְּנֵי-שפטיָה, 273. 01 בְּנֵי-ארח, 256. 11 בְּנֵי-פחת-מוֹאָב, פוּן בְּנֵי-יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ] אוּן יוֹאָב, 818,2. 21 בְּנֵי-עֵילָם, 452,1. 31 בְּנֵי-זַתוּא, 548. 41 בְּנֵי-זַכַּי, 067. 51 בְּנֵי-בְּנוּי, 846. 61 בְּנֵי-בבי, 826. 71 בְּנֵי-עַזגָד, 223,2. 81 בְּנֵי-אַדוֹניקָם, 766. 91 בְּנֵי-בגוַי, 7602. 02 בְּנֵי-עָדין, 556. 12 בְּנֵי-אָטֵר, פוּן חִזקִיָהן, 89. 22 בְּנֵי-חשום, 823. 32 בְּנֵי-בצָי, 423. 42 בְּנֵי-חריף, 211. 52 בְּנֵי-גִבעוֹן, 59. 62 די אנשי בּית-לֶחֶם [זען מיכה 1:5; https://www.youtube.com/watch?v=ADP4hl_B0wc ] אוּן נטוֹפה, 881. 72 די אנשי עַנָתוֹת, 821. 82 די אנשי בּית-עַזמָוֶת, 24. 92 די אנשי קִריַת-יעָרים, כפירָה, אוּן באֵרוֹת, 347. 03 די אנשי רָמָה אוּן גֶבע, 126. 13 די אנשי מִכמָס, 221. 23 די אנשי בּית אֵ-ל, אוּן עַי, 321. 33 די אנשי נבו אחר, 25. 43 בְּנֵי-עֵילָם אחר ,452,1. 53 בְּנֵי-חָרִם, 023. 63 בְּנֵי-יריחוֹ, 543. 73 בְּנֵי-לוֹד, חָדיד, אוּן אוֹנוֹ, 127. 83 בְּנֵי-סנָאָהן, 039,3. 93 די כֹּהנים: בְּנֵי-ידַעְיָה, פוּן דעם בּית יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], 379. 04 בְּנֵי-אִמֵר, 250,1. 14 בְּנֵי-פשחור, 742,1. 24 בְּנֵי-חָרִם, 710,1. 34 די לוִיִים: בְּנֵי-יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], פוּן קַדמיאֵלן, פוּן בְּנֵי-הוֹדוָה, 47. 44 די משֹׁררים: בְּנֵי-אָסָף, 841. 54 די טויערלײַט: בְּנֵי-שַלום, בְּנֵי-אָטֵר, בְּנֵי-טַלמוֹן, די בְּנֵי עַקוב, בְּנֵי-חַטיטאָ, בְּנֵי-שוֹבי 831. 64 די נתינים: בְּנֵי-ציחאָ, בְּנֵי-חַשופאָ, בְּנֵי-טַבּעוֹת: 74 בְּנֵי-קֵירוֹס, בְּנֵי-סיעָא, בְּנֵי-פדוֹן; 84 בְּנֵי-לבנָה, בְּנֵי-חגָבה, בְּנֵי-שלמַי; 94 בְּנֵי-חָנָן, בְּנֵי-גִדֵּל, בְּנֵי-גַחַר; 05 בְּנֵי-ראָיָה, בְּנֵי-רצין, בְּנֵי-נקוֹדא; 15 בְּנֵי-גַזָם, בְּנֵי-עוּזאָ, בְּנֵי-פסֵח; 25 בְּנֵי-בסַי, בְּנֵי-מְעוּנים, בְּנֵי-נפישסים; 35 בְּנֵי-בבּוּק, בְּנֵי-חקוּפאָ, די בְּנֵי חַרחוּר; 45 בְּנֵי-בצלית, בְּנֵי-מחידאָ, די בְּנֵי חַרשָאַ; 55 בְּנֵי-ברקוֹס, בְּנֵי-סיסראָ, בְּנֵי-תֶמַח; 65 בְּנֵי-נציחַ, בְּנֵי-חַטיפאָ. 75 בְּנֵי-עבדים פון שלמה : בְּנֵי-סוֹטַי, בְּנֵי-סוֹפרֶת, בְּנֵי-פרידָא; 85 בְּנֵי-יַעֲלאָ, בְּנֵי-דַרקוֹן, בְּנֵי-גִדֵל; 95 בְּנֵי-שפטיָה, בְּנֵי-חַטיל, בְּנֵי-פוֹכֶרֶת-הַצביִים, בְּנֵי-אָמוֹן. 06 כּל נתינים אוּן בְּנֵי-עבדים פון שלמה: 293. 16 אוּן דאָס זײַנען די וואָס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן תֵל-מֶלַח, תֵל-חַרשאָ, כרוב, אַדוֹן, אוּן אִמֵר, אוּן האָבּן נישט יכל נגד זייער בּית אבות אוּן זייער זרע, אויבּ זיי זײַנען פוּן יִשְרָאֵל: 26 בְּנֵי-דלָיָה, בְּנֵי-טוֹביָה, בְּנֵי-נקוֹדאָ 246. 36 אוּן פוּן די כֹּהנים: בְּנֵי-חָביָה, בְּנֵי-הַקוֹץ, די בְּנֵי ברזִלַין וואָס האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] אַן אִשָּׁה פוּן די בָּנוֹת פוּן ברזִלַין פוּן גִלעָד, אוּן איז קרא געוואָרן אויף זייער שֵם. 46 די דאָזיקע האָבּן בקש זייער יחוס-בריוו [זען"יחוס" פון משיח בן דוד מתי 1:1
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
 
], אוּן ער איז נישט מצא געוואָרן, אוּן זיי זײַנען געהאַלטן געוואָרן פאַר גאל פון דער כהוּנה [זען https://www.youtube.com/watch?v=zAQSMO7di-Y
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ]. 56 אוּן דער תִרשָתאָ האָט זיי אמר, אַז זיי זאָלן נישט אכל פוּן דעם קֹדש הקדשים, בּיז אַ כֹהן וועט עמד מיט אורים-ותומים. 66 די כּל הקהל [זען
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=UUxERaScips
https://www.youtube.com/watch?v=qCVGaoEjLOs
https://www.youtube.com/watch?v=2IUhSZ0CcsM
https://www.youtube.com/watch?v=HD30p1CmojU
https://www.youtube.com/watch?v=hDtu1kqeb1o
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ] אין אחד [זען
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc ] איז געווען 063,24; 76 אַחוץ זייערע עבדים אוּן זייערע אמהות; די דאָזיקע זײַנען געווען 733,7. אוּן זיי האָבּן געהאַט משֹׁררים אוּן משֹׁררות 542. 86 זייערע סוּסים זײַנען געווען 637; זייערע חמורים, 542; 96 גְמַלִּים 534; חמֹרים [זען חֲמוֹר פון משיח, זכריה 9:9, משיחס נכנס לירושלים, זען מתי 1:12; מרקוס 1:11; לוקס 82:91; יוחנן 21:21
http://haktuvim.co.il/en/study/Matt.21
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E ], 027,6. 07 אוּן טייל פוּן צווישן די ראשי האבות האָבּן נתן פאַר דער מְלָאכָה. דער תִרשָתאָ האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר דעם אוֹצר, זָהָב 0001 דַרכמוֹנים, מזרקות 05, כתנות [זען יוחנן 32:91] פאַר די כֹּהנים 035. 17 אוּן טייל פוּן די ראשי האבות האָבּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר דעם אוֹצר פוּן דער מְלָאכָה, זָהָב 000,02 דרכמוֹנים, אוּן כֶּסֶף 002,2 מָנֶה. 27 אוּן וואָס דאָס שארית עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] איז געווען: זָהָב, 000,02 דַרכמוֹנים, אוּן כֶּסֶף 000,2 מָנֶה, אוּן כתנות [זען יוחנן 32:91] פאַר די כֹּהנים 76. 37 אוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, אוּן די טויערלײַט, אוּן די משֹׁררים, אוּן טייל פוּן הָעָם, אוּן די נתינים, אוּן כּל יִשְרָאֵל, האָבּן זיך ישב אין זייערע ערים. אוּן אַז דער 7טן חוֹדש איז נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35] אוּן די בְּנֵי-יִשְרָאֵל זײַנען געווען אין זייערע ערים.
 
נחמ8
1 האָט זיך דאָס כּל הָעָם אסף אַזוי ווי איש אחד [זען https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s ] אויף דעם רחוב וואָס פאַר דעם שער מים, אוּן זיי האָבּן אמר צו עזרא דעם סֹפֵר [זען https://www.youtube.com/watch?v=tqxQYtQq5s8
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ], צו בּרענגען דאָס סֶפֶר תורת-משה וואָס ה' האָט צוה יִשְרָאֵל [זען https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M ]. 2 אוּן עזרא דער כֹהן האָט געבּראַכט די תוֹרה פאַר דער קהל, איש אוּן אשה, אוּן אַלע וואָס האָבּן מֵבִין לשְמֹעַ, אין 1טן טאג 7טן חוֹדש [זען רֹאש הַשָּנָה https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw
http://www.afii.org/ojbible/1227.pdf
http://www.afii.org/ojmahzor.html
http://orthodoxjewishbible.blogspot.com/p/mevaser-tov.html
http://www.afii.org/mahzor/mahzorA.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorB.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorC.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorD.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorE.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorF.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorG.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorH.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzori.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorJ.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorK.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorL.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorM.pdf
]. 3 אוּן ער האָט דערפון קרא פאַר דעם רחוב וואָס פאַר דעם שער מים פוּן האוֹר בּיז מחצית היום, פאַר די אנשים אוּן די נָשִים, אוּן די וואָס האָבּן פאַרשטאַנען; אוּן די אוזני כל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זײַנען געווען צו דעם סֶפֶר תוֹרה. 4 אוּן עזרא דער סֹפר [זען https://www.youtube.com/watch?v=tqxQYtQq5s8
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ] איז עמד! אַ מגדל עץ וואָס מע האָט עשׂה פאַר דער דבר, אוּן אצל [זען משלי 03:8] אים איז עמד מַתתיָה, אוּן שֶמַע אוּן עַנָיָה, אוּן אוּרִיָה, אוּן חִלקִיָה, אוּן מַעֲשֵיָה, אויף זײַן ימין [זען תהלים 1:011]; אוּן פוּן זײַן שׂמֹאל, פדָיָה, אוּן מישָאֵל, אוּן מַלכִּיָה, אוּן חָשום, אוּן חַשבּדָּנָה, זכַריָה, משוּלָם. 5 אוּן עזרא האָט פתח דאָס סֶפֶר פאַר די אויגן פוּן כּל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], וואָרעם ער איז געווען איבּער כּל העם; אוּן ווי ער האָט פתח, האָט דאָס כּל הָעָם זיך עמד. 6 אוּן עזרא האָט אמר ברך ה' האלוקים הגדול, אוּן דאָס כּל הָעָם האָט ענה: אָמֵן! אָמֵן! מיט אויפגעהויבּענע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אוּן זיי האָבּן זיך קדד אוּן זיך שחה צו ה' מיטן אפים ארצה. 7 אוּן יֵשוּע [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], אוּן בְּנֵי, אוּן שֵרֵביָה, יָמין, עַקוּב, שַבּתַי, הוֹדִיָּה, מַעֲשֵיָה, קליטאָ, עַזַריָה, יוֹזָבד, חָנָן, פּלאָיָה, די לוִיִים מבינים דעם עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] צו תוֹרה, אוּן הָעָם איז ביי זייער עמד! זייער מקוֹם. 8 אוּן זיי האָבּן קרא פוּן דער ספר תורת האלוקים, מאכן עס קלאָר, אוּן שׂוּם שֵכֶל [טייטש] אזוי אז זיי קען פאַרשטיין [בין] דאָס מקרא. 9 אוּן נחֶמיָה, דאָס איז דער תִרשָתאָ, אוּן עזרא דער כֹהן, דער סֹפֵר, אוּן די לוִיִים המבינים הָעָם, האָבּן אמר צום כּל עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: היוֹם איז קֹדֶש צו ה' אֱלֹקֵיכֶם; איר זאָלט נישט אבל אוּן נישט בכה. וואָרעם דאָס כּל הָעָם האָט בכה, אַז זיי האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] די דברי תוֹרה. 01 אוּן ער האָט צו זיי אמר: הלך אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] משמן, אוּן שתה ממתקים, אוּן שלח מנה צו דעם וואָס בּײַ אים איז נישט כון, וואָרעם דער יוֹם איז קֹדֶש צו אדֹנינו; אוּן איר זאָלט אײַך נישט עצב, וואָרעם די חדוה ה' איז אײַער מעוז. 11 אוּן די לוִיִים האָבּן חשה דאָס כל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אַזוי צו אמר: זײַט שטיל, וואָרעם דער יוֹם איז קֹדֶש, אוּן איר זאָלט אײַך נישט עצב. 21 אוּן דאָס כּל הָעָם איז הלך צו אכל אוּן צו שתה, אוּן זיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מנה, אוּן עשׂה אַ שמחה גדולה, וואָרעם זיי האָבּן פאַרשטאַנען די דברים וואָס האָט שוין געמאכט באקאנט צו זיי. 31 אוּן אויפן 2טן טאָג האָבּן זיך אסף די ראשי האבות פוּן כל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], די כֹּהנים, אוּן די לוִיִים, צו עזרא דעם סֹפֵר [זען https://www.youtube.com/watch?v=tqxQYtQq5s8
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ], כדי זיך צו שׂכל אין די דברים פוּן דער תוֹרה. 41 אוּן זיי האָבּן מצא כתב אין דער תוֹרה וואָס ה' האָט צוה דורך משהן, אַז די בְּנֵי-יִשְרָאֵל זאָלן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין סוכות אין דעם חג פוּן 7טן חוֹדש; 51 אוּן אַז זיי זאָלן באַקאַנט מאכן אוּן עבר קול אין אַלע זייערע ערים, אוּן אין ירושָלַיִם, אַזוי צו אמר: יצא אין די הַר, אוּן בּרענגען עלה זַיִת, אוּן עלה עץ שֶמֵן, אוּן עלה הדס, אוּן עלה תמר און עלה עץ עבות, צו עשׂה סוכות אַזוי ווי עס שטייט כתב [זען יוחנן 2:7]. 61 איז הָעָם יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5], אוּן זיי האָבּן געבּראַכט, אוּן האָבּן עשׂה סוכות איטלעכער אויף זײַן גג, אוּן אין זייערע חצרוֹת [חָצֵר], אוּן אין די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן בּית האלוקים, אוּן אויף דעם רחוב פוּן שער מים, אוּן אויף דעם רחוב פוּן שער אפרים. 71 אוּן די כּל קהל וואָס האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פוּן שְבִי האָט עשׂה סוכות, אוּן זיי זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין סוכות; וואָרעם די בְּנֵי-יִשְרָאֵל האָבּן אַזוי נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פוּן די יְמֵי יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ] בֶּן נוּן [זען
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm
זען ישעיה 8:94; ירמיה 43-13:13; מרקוס 22:41
] אָן בּיז אויף יום ההוא. אוּן עס איז געווען שמחה גדולה מְאֹד. 81 אוּן ער האָט קרא פוּן דעם סֶפֶר תוֹרת האלוקים טאָג אין טאָג, פוּן 1טן טאָג ביזן יום האחרון; אוּן זיי האָבּן עשׂה חג 7 טעג, אוּן אויפן שמיני עצרת, אַזוי ווי דער משפט.
 
נחמ9
1 אוּן אין 42טן טאָג דעם דאָזיקן חוֹדש האָבּן זיך אסף די בְּנֵי-יִשְרָאֵל מיט צום, אוּן מיט שק אוּן אדמה אויף זיך. 2 אוּן די זרע יִשְרָאֵל האָבּן זיך בדל פוּן כּל בְּנֵי נֵכָר, אוּן זיי זײַנען עמד אוּן האָבּן זיך מתוודה געווען אויף זייערע חַטָּאת, אוּן די עונות [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ ] פוּן אבותיהם. 3 אוּן זיי זײַנען קום זייער עמד אוּן האָבּן קרא אין דעם סֶפֶר תוֹרת ה' אֱלֹקֵיהֶם אַ פערטל טאָג, אוּן אַ פערטל טאָג האָבּן זיי זיך מתוודה געווען, אוּן זיך שחה צו ה' אֱלֹקֵיהֶם. 4 אוּן יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], אוּן בְּנֵי, קַדמיאֵל, שבניָה, בוני, שֵרֵביָה, בְּנֵי, כנָני, האָבּן זיך קום אויף דער בימה פוּן די לוִיִים, אוּן זיי האָבּן זעק אויף אַ קוֹל גָדוֹל צו ה' אֱלֹקֵיהֶם. 5 אוּן די לוִיִים, יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], אוּן קַדמיאֵל, בְּנֵי, חַשַבניָה, שֵרֵביָה, הוֹדִיָה, שבניָה, פתַחיָה, האָבּן אמר: קום! ברך ה' אֱלֹקֵיכֶם פוּן העולם בּיז העולם; אוּן לאָז מען ברך דײַן שֵם כבוד וואָס איז רום איבּער כּל ברכה אוּן תהלה. 6 דוּ ה' ביסט אַליין [זען https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ]; דוּ האָסט עשׂה די הימלען, די הימלען פוּן די הימלען, אוּן זייער כּל צָבָא, הָאָרֶץ אוּן אַלע וואָס אויף איר, די ימען אוּן אַלע וואָס אין זיי, אוּן דוּ געבן לעבן צו אלץ, אוּן דער צָבָא הַשָמַיִם שחה זיך צו דיר. 7 דוּ ביסט ה' האלוקים וואָס האָסט בחר אַברָמען, אוּן אים יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פוּן אוּר-כַּשדּים, אוּן שׂום שמו [זען "שמו" זכריה 21-11:6] אַברָהָם. 8 אוּן האָסט מצא זײַן לב נֶאֱמָן פאַר דיר, אוּן האָסט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] מיט אים אַ בְּרִית צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אֶרֶץ הַכּנַעֲני, דעם חִתי, דעם אֶמוֹרי, אוּן דעם פּרִזי, אוּן דעם יבוסי, אוּן דעם גִרגָשי, עס צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו זײַן זֶרַע; אוּן האָסט מקיים געווען דײַנע דברים, וואָרעם צַדִּיק ביסטוּ. 9 אוּן דוּ האָסט ראה די עני פוּן אבוֹתֵינוּ אין מִצרַיִם, אוּן האָסט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] זייער זעקה בּײַם ים-סוף. 01 אוּן האָסט נתן אֹתוֹת אוּן מֹפתים אויף פרעהן, אוּן אויף אַלע זײַנע עבדים, אוּן אויף דעם כּל עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] פוּן זײַן אֶרֶץ, וואָרעם האָסט ידע, אַז זיי האָבּן זיד איבּער זיי; אוּן האָסט דיר עשׂה אַ שֵם אַזוי ווי היום הזה. 11 אוּן דעם ים האָסטוּ בקע פאַר זיי, אוּן זיי זײַנען עבר אין תון ים אין יבשה אוּן זייערע רֹדפים האָסטוּ שלך אין די מצולה אַזוי ווי אַן אבן אין מַיִם עזים. 21 אוּן מיט עמוּד ענן האָסטוּ זיי נחה ביי טאָג, אוּן מיט עמוּד אֵש בּײַ לָיְלָה, כדי זיי צו אור דעם דֶּרֶךְ וואָס זיי זאָלן אויף אים הלך. 31 אוּן אויפן הַר סינַי האָסטוּ ירד, אוּן דבר צו זיי פוּן שָמַיִם, אוּן האָסט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] משפטים ישרים, אוּן תורות אמת, חוקים אוּן מצוה טובים. 41 אוּן דײַן קדש שבת האָסטוּ זיי געלאָזט ידע, אוּן האָסט זיי צוה מצוה אוּן חֻקִּים אוּן אַ תוֹרה דורך משה דײַן עֶבֶד. 51 אוּן לֶחֶם פוּן שָמַיִם האָסטוּ זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר זייער רָעָב, אוּן מַיִם האָסטוּ זיי פוּן סלע יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פאַר זייער צמא, אוּן האָסט זיי אמר בוא ירש הָאָרֶץ וואָס דוּ האָסט נשׂא דײַן יָד זיי צו נתן. 61 אָבּער זיי אַזוי ווי אבוֹתֵינוּ האָבּן זיד אוּן הִקְשָה [קשה] זייער עֹרֶף, אוּן זיי האָבּן נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] צו דײַנע מצוה, 71 אוּן נישט געוואָלט שמע, אוּן זיי האָבּן נישט זכר אָן דײַנע פלא [זען ישעיה 5:9] וואָס דוּ האָסט מיט זיי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]; אָבּער זיי האָבּן הִקְשָה [קשה] זייער עֹרף, אוּן נתן אַ רֹאש זיך צו שוב צו זייער עבדות אין זייער מרי. אָבּער דוּ ביסט א-לוהּ פוּן סליחות, חנוּן אוּן רחוּם, ארך אין אפּים אוּן רב אין חֶסֶד, אוּן האָסט זיי נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22]. 81 אַפילו אַז זיי האָבּן זיך עשׂה אַן עֵגֶל מסכה, אוּן זיי האָבּן אמר: דאָס איז אֱלֹקֶיךָ וואָס האָט דיך עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן מִצריִם, אוּן זיי האָבּן עשׂה נאצות [נאצה] גדולות, 91 האָסטוּ פוּן דעסט וועגן אין דײַן רחמים רבים זיי נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] אין דער מדבר; דער עמוּד הענן האָט זיך נישט סור פוּן זיי בּײַ טאָג, כדי זיי צו נחה אויפן דֶּרֶךְ, אוּן דער עַמּוּד אֵש בּײַ לָיְלָה, כדי זיי צו אור הַדֶּרֶךְ וואָס זיי זאָלן אויף אים הלך. 02 אוּן דײַן רוּחַ הטובה האָסטוּ נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זיי צו שׂכל, אוּן דײַן מַן האָסטוּ נישט מנע פוּן זייער פֶּה, אוּן מַיִם האָסטוּ זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר זייער צמא. 12 אוּן 04 שָנָה האָסטוּ זיי כול אין דער מדבר; גאָרנישט האָט זיי חסר; זייערע שׂלמה זײַנען נישט בלה געוואָרן, אוּן זייערע רגלים [זען תהלים 71:22] זײַנען נישט בצק. 22 אוּן האָסט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ממלכוֹת אוּן עממים, אוּן האָסט זיי חלק יעדער פאה; אוּן זיי האָבּן ירש אֶרֶץ סיחוֹנען, אֶרֶץ מלך חֶשבוֹן, אוּן אֶרֶץ עוֹג מלך בשָן. 32 אוּן זייערע בָּנִים האָסטוּ רבה אַזוי ווי די כּוֹכָבים [זען במדבר 71:42] פוּן שָמַיִם, אוּן האָסט זיי געבּראַכט אין הָאָרֶץ וואָס דוּ האָסט אמר אבותם צו בוא צו ירש. 42 אוּן די בָּנִים זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָבּן ירש הָאָרֶץ, אוּן דוּ האָסט כנע געמאכט פאַר זיי די יושבי הָאָרֶץ, די כּנַעֲנים, אוּן האָסט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין זייער יָד, מיט זייערע מלכים אוּן די עממי הָאָרֶץ, צו עשׂה מיט זיי לויט זייער רצון. 52 אוּן זיי האָבּן לכד ערים בצר אוּן אדמה שמנה, אוּן האָבּן ירש בּתּים מלא מיט כּל טוב, בור חצב, כרם אוּן זיתים [זית], אוּן עֵץ מאכל לרָוב; אוּן זיי האָבּן אכל אוּן זײַנען שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] אוּן שמן געוואָרן, אוּן האָבּן זיך עדן מיט דײַן טוֹב גָדוֹל. 62 אוּן זיי האָבּן מרה אוּן זיך מרד אַקעגן דיר, אוּן זיי האָבּן שלך דײַן תוֹרה הינטער זייער גַּו, אוּן האָבּן הרג דײַנע נביאים וואָס האָבּן זיי עוד, כדי זיי צו שוב צו דיר, אוּן זיי האָבּן עשׂה נאצה גדול. 72 אוּן דוּ האָסט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דער יָד פוּן צריהם, אוּן זיי האָבּן זיי צרר. אוּן אין דער צײַט פוּן זייער צרה פלעגן זיי צעק צו דיר, אוּן דוּ פוּן שָמַיִם פלעגסט זיי שמע, אוּן לויט דײַן רחמים רבים פלעגסטו זיי נתן מושיעים [מוֹשִיעַ] וואָס זאָלן זיי ישע פוּן דער יָד פוּן צריהם. 82 אָבּער ווי זיי איז נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] געוואָרן, פלעגן זיי שוב צו עשׂה רע פאַר דיר; אוּן דוּ האָסט זיי עזב אין דער יָד פוּן אויביהם, אוּן זיי האָבּן רדה איבּער זיי; אוּן זיי האָבּן שוב זעק צו דיר, אוּן דוּ פוּן שָמַיִם פלעגסט שמע אוּן זיי נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] לויט דײַן רחמים רבּות עתים. 92 אוּן האָסט זיי עוד, כדי זיי צו שוב צו דײַן תוֹרה, אָבּער זיי האָבּן זיד, אוּן האָבּן נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] צו דײַנע מצות, אָבּער חטא אַקעגן דײַנע משפטים, וואָס אַז אדם עשׂה, חיה ער דורך זיי [זען ויקרא 5:81; גלט' 31-21:3; רומ' 4-3:8;
https://www.youtube.com/watch?v=0IJf_XzsAf0
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=5r961_9HpVA ]; אוּן זיי האָבּן נתן אַ כתף סרר, אוּן האָבּן הִקְשָה [קשה] זייער עֹרֶף, אוּן נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81]. 03 אוּן האָסט זיי משך שָנִים רבות, אוּן האָסט זיי עוד מיט דײַן רוּחַ דורך דײַנע נביאים, אָבּער זיי האָבּן נישט אזן; אוּן דוּ האָסט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דער יָד פוּן די עמי הארצוֹת. 13 אָבּער אין דײַן רחמים רבים האָסטוּ נישט עשׂה פוּן זיי אַ כָּלָה, אוּן האָסט זיי נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], וואָרעם אַן א-ל חנוּן אוּן רחוּם ביסטוּ. 23 אוּן אַצונד, אֱלֹקֵינוּ, א-ל גדול און גבור און נורא, וואָס זײַן שומר איבּער דעם בְּרִית [זען
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=YJlmQEQMXZE
https://www.youtube.com/watch?v=4eeJztTkWJc
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=rgdehAR7j9g
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
] אוּן די חֶסֶד, זאָל נישט מעט זײַן פאַר דיר כל תלאה וואָס האָט מצא אונדז, אוּנדזערע מלכים, אוּנדזערע שׂרים, אוּן אוּנדזערע כֹּהנים, אוּן אוּנדזערע נביאים, אוּן אבוֹתֵינוּ, אוּן כּל עמך [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], פוּן די יְמֵי מלכי אַשור אָן בּיז אויף היום הזה. 33 יאָ, דוּ ביסט צדיק אין אַלע וואָס איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף אונדז, וואָרעם דוּ האָסט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אמת, מיר האָבּן רשע. 43 אוּן אוּנדזערע מלכים, אוּנדזערע שׂרים, אוּנדזערע כֹּהנים, אוּן אבוֹתינוּ, האָבּן נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] דײַן תוֹרה, אוּן נישט קשב דײַנע מצוה, אוּן דײַנע עדות וואָס דוּ האָסט זיי עוד. 53 וואָרעם אַז זיי זײַנען געווען אין זייער מלכות, אוּן אין דײַן טוֹב רב וואָס דוּ האָסט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אוּן אין הארץ רחבה און שמן וואָס דוּ האָסט נתן צו זיי, האָבּן זיי דיר נישט עבד, אוּן זיי האָבּן זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פוּן זייערע מעללים [מעלל] רעים. 63 הנה זײַנען מיר הַיּוֹם עבדים, אוּן הָאָרֶץ וואָס דוּ האָסט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אבוֹתֵינוּ, צו אכל איר פרי אוּן איר טוֹבה, הנה זײַנען מיר עבדים אין איר; 73 אוּן זי רבה איר תבואה פאַר די מלכים וואָס דוּ האָסט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] איבּער אונדז פאַר אוּנדזערע חַטָּאת; אוּן זיי משל איבּער אוּנדזערע גויה, אוּן איבּער אוּנדזערע בהמות, לויט זייער רצון, אוּן מיר זײַנען אין צרה גָדוֹלה.
 
נחמ01
[83:9]1 וואָרעם זאת מיר כרת [זען דניאל 62:9] אַן אמנה, אוּן כתב זיך אונטער; אוּן חתוּמים [חתם] אויף דעם זײַנען אוּנדזערע שׂרים, אוּנדזערע לוִיִים, אוּנדזערע כֹּהנים. [1:01]2 אוּן אויף די חתוּמים [חתם] זײַנען געווען: נחֶמיָה בֶּן חכַליָהן דער תִרשָתאָ, אוּן צִדקִיָה; [2:01]3 שרָיָה, עַזַריָה, יִרמיָה; [3:01]4 פשחור, אַמַריָה, מַלכִּיָה; [4:01]5 חַטּוּש, שבניָה, מַלּוּךְ; [5:01]6 חָרִם, מרַמוֹת, עוֹבדיָה; [6:01]7 דניאל, גִנּתוֹן, בּרוּך; [7:01]8 משוּלָם, אַביָה, מִיָמִן; [8:01]9 מַעַזיָה, בּלגַּי, שמַעיָה. דאָס זײַנען די כֹּהנים. [9:01]01 אוּן די לוִיִים: יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ] בֶּן אַזַניָהן, בּנּוּי פוּן בְּנֵי-חֵנָדָד, קַדמיאֵל; [01:01]11 אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]: שבניָה, הוֹדִיָה, קליטאָ, פּלאָיָה, חָנָן; [11:01]21 מיכאָ, רחוב, חשַביָה; [21:01]31 זַכְּוּר, שֵרֵביָה, שבניָה; [31:01]41 הוֹדִיָה, בְּנֵי, בּנינוּ . [41:01]51 די ראשי הָעָם: פרעוֹש, פחת-מוֹאָב, עֵילָם, זַתּוּא, בְּנֵי; [51:01]61 בּוּנִי, עַזגָד, בּבָי; [61:01]71 אַדוֹנִיָה, בּגוַי, עָדין; [71:01]81 אָטֵר, חִזקִיָה, עַזּוּר; [81:01]91 הוֹדִיָה, חָשוּם, בֵּצָי; [91:01]02 חָריף, עַנָתוֹת, נֵיבי; [02:01]12 מַגפּיעָש, משוּלָּם, חֵזיר; [12:01]22 משֵיזַבאֵל, צָדוֹק, יַדּוּעַ; [22:01]32 פלַטיָה, חָנָן, עַנָיָה; [32:01]42 הוֹשֵעַ, חַנַניָה, חשוּב; [42:01]52 הַלוֹחֵש, פלחאָ, שוֹבק; [52:01]62 רחוּם, חַשַבנָה, מַעֲשֵׂיָה; [62:01]72 אוּן אַחִיָה, חָנָן, עָנָן; [72:01]82 מַלּוּך, חָרִם, בּעֲנָה. [82:01]92 אוּן דאָס שאר עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], די כֹּהנים, די לוִיִים, די שוערים, די משׂררים, די נתינים, אוּן אַלע וואָס האָבּן זיך בדל פוּן די עמי הארצוֹת צו דער תוֹרת האלוקים, זייערע נָשִים, זייערע בָּנִים, אוּן זייערע בָּנוֹת, אלע וואָס האָט ידע אוּן פאַרשטאַנען, [92:01]03 האָבּן זיך חזק מיט זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], זייערע אדירים [אדיר], אוּן זיי זײַנען בוא אין אַן אלה אוּן אין אַ שבועה צו הלך אין דער תוֹרת האלוקים וואָס איז נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] געוואָרן דורך דער יָד פוּן משה דעם עֶבֶד פוּן האלוקים, אוּן לִשמֹר אוּן צו עשׂה כּל מצות ה' אֲדֹנֵינוּ, אוּן זײַנע משפטים אוּן זײַנע חוקים; [03:01]13 אוּן אַז מיר זאָלן נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אוּנדזערע בָּנוֹת צו די עמי הארץ, אוּן זייערע בָּנוֹת נישט לקח פאַר אוּנדזערע בָּנִים; [13:01]23 אוּן אַז די עמי הארץ וואָס בּרענגען מקחה אוּן כּל שֶבֶר אין יום השבת צו מכר, זאָלן מיר פוּן זיי נישט לקח אום שבת אָדער אין אַ יום קדש; אוּן אַז מיר זאָלן נטשׁ אין שָנָה 7טן [זען שמות 11-01:32; 6-2:12; דברים 2-1:51], אוּן משׂא כל יד. [23:01]33 אוּן מיר האָבּן עמד אויף אונדז מצות, צו נתן אויף זיך אַ שלשית שֶקל אַ שָנָה פאַר דעם עֲבֹדַת בּית אֱלוקֵינו, [33:01]43 פאַר דעם לֶחֶם מערכת, אוּן דעם מנחת תמיד, אוּן פאַר דעם עוֹלָה תמיד פוּן די שבתות, פוּן ראש-חוֹדש, פאַר די מועדים; אוּן פאַר די קדשים, אוּן פאַר די חטאת צו מאכן כפרה [זען יהודים אין משיח 42:21 https://www.youtube.com/watch?v=y3n-tjZaqMY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=YJlmQEQMXZE
https://www.youtube.com/watch?v=4eeJztTkWJc
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=rgdehAR7j9g
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] פאר יִשְרָאֵל, אוּן פאַר דער כּל מְלָאכָה פוּן בּית אלוקינו. [43:01]53 אוּן מיר האָבּן גוֹרל נפל, די כֹּהנים, די לוִיִים, אוּן הָעָם, וועגן דער קרבן פוּן האָלץ צו בּרענגען אין בּית אלוקינו לויט בית אבֹתֵינוּ אין עתים זמן שנה בשנה, אויף צו בער אויף דעם מזבח ה' אלֹקינו [זען https://www.youtube.com/watch?v=rgdehAR7j9g
https://www.youtube.com/watch?v=0IJf_XzsAf0 ], אַזוי ווי עס שטייט כתב אין דער תוֹרה. [53:01]63 אוּן צו בּרענגען די בּכּוּרי אדמתנו, אוּן די בכּוּרי כּל פּרי כּל עֵץ, שָנָה בְשָנָה, אין בּית ה'; [63:01]73 אוּן די בכֹרות פוּן בנֵינוּ, אוּן פוּן בהמתינו, אַזוי ווי עס שטייט כתב אין דער תוֹרה, אוּן די בכורי בקרינו אוּן צֹאנינו, צו בּרענגען אין בּית אלוקינו, צו די כֹּהנים וואָס שרת אין בּית אלוקינו. [73:01]83 אוּן אַז דאָס ראשית פוּן אוּנדזערע עריסה, אוּן אוּנדזערע תרומה, אוּן פוּן דער פרי כּל עֵץ, פוּן ווײַן אוּן יצהר, זאָלן מיר בּרענגען צו די כֹּהנים אין די לשכות [לשכה] פוּן דעם בּית אלוקינו; אוּן דעם מעשׂר [זען http://www.afii.org/digitalibrary/0878084215.pdf p.85
https://www.youtube.com/watch?v=qVQU1G2f_QQ ] פוּן אדמתנו צו די לוִיִים; וואָרעם זיי, די לוִיִים, נעמען דעם מעשר אין כּל ערי עבֹדתנו. [83:01]93 אוּן דער כֹהן, בֶּן אהרן, זאָל זײַן מיט די לוִיִים, ווען די לוִיִים נעמען מעשׂר; אוּן די לוִיִים זאָלן בּרענגען דעם מעשׂר פוּן מעשׂר אין בּית אלוקינו, אין די לשכה פוּן דעם אוצר. [93:01]04 וואָרעם די בְּנֵי-יִשְרָאֵל אוּן בְּנֵי-לֵוִי זאָלן בּרענגען די תרומה פוּן דגן, ווײַן, אוּן יצהר, אין די לשכות וואָס דאָרטן זײַנען די כלי המקדש, אוּן פוּן די כֹּהנים וואָס שרת, אוּן פוּן די טויערלײַט, אוּן פוּן די משֹׁררים; אוּן מיר זאָלן נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] דאָס בּית אלוקינו.
 
נחמ11
1 אוּן די שׂרים פוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם, אוּן דאָס שאר עם האָט נפל גוֹרל, צו בּרענגען 1 פוּן 01 צו ישב אין ירושָלַיִם דער עִיר קֹדש [זען התג' 2:12; https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ], אוּן 9 טיילן אין די ערים. 2 אוּן הָעָם האָט ברך כּל אנשים וואָס האָבּן זיך מתנַדב געווען צו ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם. 3 אוּן דאָס זײַנען די ראשים פוּן דער מדינה וואָס זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם אוּן אין די ערים פוּן יהודה זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6], איטלעכער אויף זײַן אחֻזָּה אין זייערע ערים, יִשְרָאֵל, די כֹּהנים, אוּן די לוִיִים, אוּן די נתינים, אוּן בְּנֵי עבדי שלמה; 4 אוּן אין ירושָלַיִם זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] פוּן בְּנֵי-יהודה, אוּן פוּן בְּנֵי-בנימין. פוּן בְּנֵי-יהודה: עַתָיָה בֶּן עוזִיָה בֶּן זכַריָה בֶּן אַמַריָה בֶּן שפטיָה בֶּן מַהלַלאֵלן פוּן בְּנֵי-פרֶץ; 5 אוּן מַעֲשֵיָה בֶּן ברוך בֶּן חוֹזֶה בֶּן חַזָיָה בֶּן עַדָיָה בֶּן יוֹיָריב בֶּן זכַריָה בֶּן שִלֹנִי. 6 כּל בְּנֵי פרֶץ וואָס זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם זײַנען געווען 864 אנשי חיל. 7 אוּן דאָס זײַנען בְּנֵי-בנימין: סַלוא בֶּן משולָם בֶּן יוֹעֵד בֶּן פדָיָה בֶּן קוֹלָיָה בֶּן מַעֲשֵיָה בֶּן יתיאֵל בֶּן ישַעיָהן; 8 אוּן נאָך אים גַבּי, סַלַי 829. 9 אוּן יוֹאֵל בֶּן זִכרין איז געווען דער פקיד איבּער זיי, אוּן יהודה בֶּן הַסנוּאָהן איז געווען דער 2טן איבּער דער עִיר. 01 פוּן די כֹּהנים: ידַעְיָה בֶּן יוֹיָריבן, יָכין, 11 שרָיָה בֶּן חִלקִיָה בֶּן משולָם בֶּן צָדוֹק בֶּן מרָיוֹת בֶּן אַחיטוּבן, דעם נָגִיד פוּן בּית האלוקים, 21 אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] וואָס האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די מְלָאכָה פוּן דעם בּית 228. אוּן עַדָיָה בֶּן ירוֹחָם בֶּן פלַליָה בֶּן אמצי בֶּן זכַריָה בֶּן פשחור בֶּן מַלכִיָהן, 31 אוּן זײַנע אחים, ראשים [זען ראָשים, זען ספר הזהר ג ב882, https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח,
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
] אבות 242. אוּן עַמַשסַי בֶּן עַזַראֵל בֶּן אַחזַי בֶּן משִלֵמוֹת בֶּן אִמֵרן, 41 אוּן זייערע אחים, גיבוֹרים חיל 821. אוּן דער פקיד איבּער זיי איז געווען זַבדיאֵל בֶּן הַגדוֹלימען. 51 אוּן פוּן די לוִיִים: שמַעיָה בֶּן חשוב בֶּן עַזריקָם בֶּן חשַביָה בֶּן בּוּנין; 61 אוּן שַבתַי, אוּן יוֹזָבד, פוּן די ראשי הלוִיִים, איבּער דער מְלָאכָה החיצֹנה פוּן בּית האלוקים; 71 אוּן מַתַניָה בֶּן מיכאָ בֶּן זַבדי בֶּן אָסָפן, דער ראש התחלה יָדַה לתפלה ; אוּן בּקבּוקיָה דער 2טן צווישן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]; אוּן עַבדּאָ בֶּן שַמוּעַ בֶּן גָלָל בֶּן ידותוּנען. 81 כּל לוִיִים אין דער עִיר קָדוֹש [זען התג' 2:12; https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ] זײַנען געווען 482. 91 אוּן די טויערלײַט: עַקוב, טַלמוֹן, אוּן זייערע אחים וואָס זיינען זענען שֹׁמרים בּײַ די שְעָרִים 271. 02 אוּן די שאר יִשְרָאֵל [זען https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws ], כֹּהנים, לוִיִים, זײַנען געווען אין כּל ערים פוּן יהודה, איטלעכער אויף זײַן נחלה. 12 אוּן די נתינים זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין עוֹפל; אוּן ציחאָ אוּן גִשפּאָ זײַנען געווען איבּער די נתינים. 22 אוּן דער פקיד פוּן די לוִיִים אין ירושָלַיִם איז געווען עוּזי בֶּן בָּנִי בֶּן חשַביָה בֶּן מַתַניָה בֶּן מיכאָן, פוּן בְּנֵי-אָסָף, די משֹׁררים; איבּער דער מלאכה פוּן בּית האלוקים. 32 וואָרעם אַ מצוה פוּן מלך איז געווען וועגן זיי, אוּן אַן אמנה וועגן די משֹׁררים, לויט דעם דבר יום ביומו. 42 אוּן פּתַחיָה בֶּן משֵיזַבאֵלן, פוּן די בְּנֵי זֶרח בֶּן יהודהן, איז געווען לעבּן דעם מלך פאַר כל דבר פוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 52 אוּן וועגן די חצרים מיט זייערע שׂדה: זײַנען טייל פוּן בני יהודה ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין קִריַת-אַרבּע אוּן אירע בנות, אוּן אין דיבוֹן אוּן אירע בנות, אוּן אין איקַבצְאֵל אוּן אירע חצרים; 62 אוּן אין יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], אוּן אין מוֹלָדָה, אוּן אין בּית-פלֶט; 72 אוּן אין חצַר-שוּעָל, אוּן אין בּאר-שבע אוּן אירע בנות; 82 אוּן אין ציקלַג, אוּן אין מכוֹנָה אוּן אין אירע בנות; 92 אוּן אין עֵין-רִמוֹן, אוּן אין צָרעָה, אוּן אין יַרמות, 03 זָנוֹחַ, עַדוּלָם, אוּן זייערע חצרים, לָכיש אוּן אירע שׂדה, עַזֵקָה אוּן אירע בנות. אוּן זיי האָבּן חנה פוּן בּאר-שבע בּיז דעם גֵּיא הִנוֹם [זען דניאל 2:21; ישעיה 42:66; זען
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ]. 13 אוּן בְּנֵי-בנימין, פוּן גֶבע אָן, אין מִכמַש, אוּן עַיָּה, אוּן בּית אֵ-ל אוּן אירע בנות, 23 עַנָתוֹת, נוֹב, עַנַניָה, 33 חצוֹר, רָמָה, גִתַּיִם, 43 חדיד, צבוֹעִים, נבלָּט, 53 לוֹד, אוּן אוֹנוֹ, גֵי-חַרָשים. 63 אוּן פוּן די לוִיִים זײַנען מחלקות יהודה אין בנימין.
 
נחמ21
1 אוּן דאָס זײַנען די כֹּהנים אוּן די לוִיִים וואָס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] מיט זרובּבל בֶּן שְאַלתיאֵלן, אוּן יֵשועַן [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ]: שרָיָה, יִרמיָה, עזרא [זען https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ ]; 2 אַמַריָה, מַלוּךְ, חַטּוּש; 3 שכַניָה, רחום, מרֵמוֹת; 4 עִדוֹא, גִנתוי, אַביָה; 5 מִיָמין, מַעַדיָה, בּלגָּה; 6 שמַעיָה, אוּן יוֹיָריב, ידַעְיָה, 7 סַלּוּ, עָמוֹק, חִלקִיָה, ידַעְיָה. די דאָזיקע זײַנען געווען די ראשי הכֹּהנים אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] אין די יְמֵי יֵשועַן [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ]. 8 אוּן די לוִיִים: יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ], בּנּוּי, קַדמיאֵל, שֵרֵביָה, יהודה, מַתַּניָה אויף די הויּדות [זען רומ' 92:2;
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM ], ער אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. 9 אוּן בקבּוקיָה, אוּן עוני, זייערע אחים, אַקעגן זיי אין משמרות. 01 אוּן יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ] האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] יוֹיָקים, אוּן יוֹיָקים האָט ילד אֶליָשיבן, אוּן אֶליָשיב האָט ילד יוֹיָדָען, 11 אוּן יוֹיָדָע האָט ילד יוֹנָתָנען, אוּן יוֹנָתָן האָט ילד יַדועַן. 21 אוּן אין די יְמֵי יוֹיָקִים זײַנען געווען כֹּהנים ראשי האבות: פוּן שרָיָה, מרָיָה; פוּן יִרמיָה, חַנַניָה; 31 פוּן עזרא, משולָם; פוּן אַמַריָה, יהוֹחָנָן; 41 פוּן מליכו, יוֹנָתָן; פוּן שבניָה, יוֹסף; 51 פוּן חָרִם, עַדנאָ; פוּן מרָיוֹת, חֶלקַי; 61 פוּן עִדוֹא, זכריָה; פוּן גִנתוֹן, משולָם; 71 פוּן אביָה, זִכרי; פוּן מִניָמין; פוּן מוֹעַדיָה, פלטַי; 81 פוּן בלגָה, שַמועַ; פוּן שמַעיָה, יהוֹנָתָן; 91 אוּן פוּן יוֹיָריב, מַתנַי; פוּן ידַעְיָה, עוּזי; 02 פוּן סַלַי, קַלַי; פוּן עָמוֹק, עֵבר; 12 פוּן חִלקִיָה, חַשַביָה; פוּן ידַעְיָה, נתַנאֵל. 22 פוּן די לוִיִים זײַנען אין די יְמֵי אֶליָשיבן, יוֹיָדָען, אוּן יוֹחָנָנען, אוּן יַדועַן, כתב געוואָרן די ראשי אבות; און פוּן די כֹּהנים אין דער מלכות פוּן דָריָוֶש פוּן פרס. 32 פוּן בְּנֵי-לֵוִי זײַנען די ראשי האבות געווען כתב אין סֶפֶר דברי הימים, אוּן בּיז די יְמֵי יוֹחָנן בֶּן אֶליָשיבן. 42 אוּן די ראשים [זען ראָשים, זען ספר הזהר ג ב882, https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח,
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
] פוּן די לוִיִים זײַנען געווען: חשַביָה, שֵרֵביָה, אוּן יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ] בֶּן קַדמיאֵלן, מיט זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] אַקעגן זיי, צו הלל אוּן צו ידה [זען רומ' 92:2;
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM ] לויט דעם מצוה פוּן דוד דעם איש האלוקים, אַ משמר צו עמד משמר. 52 מַתַניָה, אוּן בקבוקיָה, עוֹבדיָה, משולָם, טַלמוֹן, עַקוב, זײַנען געווען שֹׁמרים, טויערלײַט לִשמֹר בּײַ די אסף פוּן די שְעָרִים. 62 די דאָזיקע זײַנען געווען אין די יְמֵי יוֹיָקים בֶּן יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm ] בֶּן יוֹצָדקן, אוּן אין די יְמֵי נחֶמיָה דעם פחה, אוּן עזרא דעם כֹהן, דעם סֹפֵר. 72 אוּן בּײַ דער חנוכה פוּן דער חוֹמָה פוּן ירושָלַיִם, האָט מען בקש די לוִיִים פוּן אַלע זייערע מקומות, זיי צו בּרענגען קיין ירושָלַיִם כְדי צו עשׂה אַ חנוכה מיט שׂמחה, אוּן מיט תוֹדות, אוּן מיט שיר, מיט מצלתים, נבלים, אוּן כנור [זען https://www.youtube.com/watch?v=2QOZ7xoauvE
http://www.afii.org/video.htm
https://www.youtube.com/watch?v=24p95vn8gJI
http://www.afii.org/rt/rav.pdf ]. 82 אוּן בְּנֵי-המשֹׁררים האָבּן זיך אסף פוּן דער ככר אַרום ירושָלַיִם, און פוּן די חצרים פוּן די נטוֹפתים; 92 אוּן פוּן בּית-גִלגָל, אוּן פוּן די שדמוֹת [שְדֵמָה] פוּן גֶבע אוּן עַזמָוֶת; וואָרעם די משֹׁררים האָבּן זיך בנה חצרים ארום ירושָלַיִם. 03 אוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים האָבּן זיך טהר, אוּן זיי האָבּן טהר הָעָם [זען "עם" כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי, ישעיה 8:35], אוּן די שְעָרִים, אוּן די חוֹמָה. 13 אוּן איך האָבּ עלה די שׂרים פוּן יהודה אויף דער חוֹמָה; אוּן איך האָבּ עמד 2 תודה גדולה אוּן תהלוכה יָמִין אויף דער חוֹמָה צום שער אשפה. 23 אוּן הינטער זיי איז הלך הוֹשַעיָה, אוּן חצי פוּן די שׂרים פוּן יהודה; 33 אוּן עַזַריָה, עזרא, אוּן משולָם; 43 יהודה, אוּן בנימין, אוּן שמַעיָה, אוּן יִרמיָה. 53 אוּן פוּן בְּנֵי-הכֹּהנים, מיט חצֹצרה [זען https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ]: זכַריָה בֶּן יוֹנָתָן בֶּן שמַעיָה בֶּן מַתַניָה בֶּן מיכָיָה בֶּן זַכור בֶּן אָסָפן; 63 אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], שמַעיָה, אוּן עַזַראֵל, מִלְלַי, גִלְלַי, מָעַי, נתַנאֵל, אוּן יהודה, חַנָני, מיט די כלֵי-שיר פוּן דוד דעם איש האלוקים, אוּן עזרא דער סֹפֵר זיי פאַרויס. 73 אוּן בּײַם שער עין, אוּן גלייך אַקעגן זיך, זײַנען זיי עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] על מעלות עִיר דוד אויף דעם מעלה פוּן דער חוֹמָה, איבּער דעם בּית דוד, אוּן בּיז דעם שער מים צו מזרח. 83 אוּן די 2טן תודה איז הלך אַנטקעגן, אוּן איך הינטער איר, מיט אַ חצי פוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אויף דער חוֹמָה, איבּער דעם מגדּל תנור, אוּן בּיז דער חוֹמָה רחבה; 93 אוּן איבּער דעם שער אפרים, אוּן איבּער דעם שער ישנה, אוּן איבּער דעם שער דגים, אוּן דעם מגדּל פוּן חנַנאֵל, אוּן דעם מגדּל פוּן הַמֵאָה, אוּן בּיז דעם שער צֹאן; אוּן זיי האָבּן זיך עמד בּײַם שער מטרה. 04 אוּן די 2 תודה האָבּן זיך עמד אין בּית האלוקים, אוּן איך, אוּן חצי פוּן די סגנים מיט מיר; 14 אוּן די כֹּהנים, אֶליָקים, מַעֲשֵיָה, מִניָמין, מיכָיָה, אֶליוֹעֵינַי, זכַריָה, חַנַניָה, מיט חצֹצרות [זען https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ]; 24 אוּן מַעֲשֵיָה, אוּן שמַעיָה, אוּן אֶלעָזָר, אוּן עוּזי, אוּן יהוֹחָנָן, אוּן מַלכִיָה, אוּן עֵילָם, אוּן עֶזֶר. אוּן די משֹׁררים האָבּן השמיע [שמע], אוּן יִזֶרַחיָה איז געווען דער פקיד. 34 אוּן זיי האָבּן זבח אין יום ההוא זבחים גדולים, וואָרעם זיי האָבּן זיך שׂמח, ווײַל האלוקים האָט זיי שמח אַ שׂמחה גדולה, אוּן אויך די נָשִים אוּן די ילדים [ https://www.youtube.com/watch?v=40e9WmXQm1c https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU
] האָבּן זיך שׂמח; אוּן די שׂמחה פוּן ירושָלַיִם האָט זיך שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] בּיז רחוֹק. 44 אוּן אין יום ההוא זײַנען פקד געוואָרן אנשים אויף די נשכות [נשכה] פאַר די אוצרות, פאַר די תרומה, פאַר די ראשית, אוּן פאַר די מעֲשרות, כדי כנס אין זיי, לויט די שׂדי הערים, די מנאות [מנת] פוּן דער תוֹרה פאַר די כֹּהנים אוּן פאַר די לוִיִים; וואָרעם יהודה האָט זיך שׂמח מיט די כֹּהנים אוּן מיט די לוִיִים וואָס זײַנען דאָרטן עמד. 54 אוּן זיי האָבּן שוֹמר די משמרת פוּן אלוקיהם, אוּן די משמרת פוּן טהרה; און די משֹׁררים, אוּן די טויערלײַט, לויט דעם מצוה פוּן דודן אוּן בנו שלמהן. 64 וואָרעם אין פאַרצײַטן, אין די יְמֵי דודן אוּן אָסָפן זײַנען געווען ראשי המשֹׁררים, אוּן שיר תהלה אוּן ידה [זען רומ' 92:2] צו אלוקים. 74 אוּן כּל יִשְרָאֵל אין די יְמֵי זרובּבלן, אוּן אין די טעג פוּן נחֶמיָהן, האָבּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די מנת פאַר די משֹׁררים אוּן די טויערלײַט לויט דעם באַדאַרף פוּן יום ביומו [זען מתי 11:6
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ ]; אוּן זיי האָבּן הקדש [קדש, זען הדרך המשיחיסטים 01:01] פאַר די לוִיִים, אוּן די לוִיִים האָבּן הקדש פאַר די בְּנֵי אַהרן.
 
נחמ31
1 אין יום ההוא איז קרא געוואָרן פוּן דעם סֶפֶר פוּן משהן אין די אוזנים פוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן עס איז מצא געוואָרן כתב דערין, אַז אַן עַמוֹני אוּן אַ מוֹאָבי זאָל נישט בוא אין דער קהל האלוקים בּיז עַד עוֹלָם, 2 ווײַל זיי זײַנען נישט קדם די בְּנֵי-יִשְרָאֵל מיט לֶחֶם אוּן מיט מַיִם, אוּן זיי האָבּן שׂכר אויף זיי בלעָמען זיי צו קלל [דברים 32:12; גלט' 31:3; דברים 62:72; יוחנן 13:91], אָבּער אלוקינו האָט נהפך [הפך, זען מתי 3:81,
https://www.youtube.com/watch?v=0IJf_XzsAf0
https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] די קללה [זען https://www.youtube.com/watch?v=B6ZdKVuOidg
https://www.youtube.com/watch?v=0NNBU0TaOZE ] צו אַ ברכה [ https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]. 3 אוּן עס איז געווען, ווי זיי האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] די תוֹרה, אַזוי האָבּן זיי בדל כּל עֵרֶב פוּן יִשְרָאֵל. 4 אוּן פריער דעם האָט אֶליָשיב דער כֹהן וואָס איז געווען נתן איבּער די לשכה פוּן בּית האלוקינו, אַ קרוב פוּן טוֹביָהן, 5 געהאַט עשׂה פאַר אים אַ לשכה גדולה, דאָרט וווּ מע האָט פריער נֹתְנִים [נתן] דאָס מנחה, דעם לְבוֹנָה, אוּן די כלים, אוּן דעם מעשר פוּן דגן, ווײַן, אוּן יצהר, וואָס איז צוה פאַר די לוִיִים, אוּן די משֹׁררים, אוּן די טויערלײַט, אוּן די תרומה פאַר די כֹּהנים. 6 אוּן בעת דעם אַלע בין איך נישט געווען אין ירושָלַיִם, וואָרעם אין 23טן שָנָה פוּן אַרתַחשַסתאָ, מלך בּבל, בין איך בוא צום מלך, אוּן צו קץ פון פאַרלויף פוּן טעג האָבּ איך זיך שאל בּײַם מלך. 7 אוּן איך בין בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין ירושָלַיִם, אוּן האָבּ געמערקט דאָס רָעָה וואָס אֶליָשיב האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פוּן טוֹביָהס וועגן, אים צו עשׂה אַ נשכּה אין די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן בּית האלוקים. 8 אוּן מיך האָט מאֹד רעע, אוּן איך האָבּ שלך אַלע זאַכן פוּן בּית טוֹביָה מחוּץ פוּן דער לשכה. 9 אוּן איך האָבּ אמר, אוּן מע האָט טהר די לשכות, אוּן איך האָבּ שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] אַהין די כלים פוּן בּית האלוקים, דאָס מנחה, אוּן דעם לְבוֹנָה. 01 אוּן איך האָבּ זיך דערוווּסט אַז די מנת פוּן די לוִיִים זײַנען נישט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] געוואָרן, אוּן די לוִיִים אוּן די משֹׁררים וואָס האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די מְלָאכָה, זײַנען ברח איטלעכער צו זײַן שָׂדֶה. 11 האָבּ איך זיך ריב מיט די סגנים, אוּן איך האָבּ אמר: לָמָּה איז עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] געוואָרן דאָס בּית האלוקים? אוּן איך האָבּ זיי קבץ, אוּן האָבּ זיי עמד אויף זייער עֹמֶד. 21 אוּן כּל יהודה האָבּן געבראַכט מעשר פוּן דגן, אוּן תירוש, אוּן יצהר, אין די אוֹצרות. 31 אוּן איך האָבּ אצר איבּער די אוֹצרות, שֶלמיָה דעם כֹהן, אוּן צדוק דעם סֹפֵר, אוּן פדָיָהן פוּן די לוִיִים, אוּן זיי צו יָד, חָנָן בֶּן זַכּוּר בֶּן מַתַניָהן, ווײַל זיי זײַנען געווען חשב [זען "חשב" בראשית 6:51] פאַר נאמנים; אוּן אויף זיי איז צו חלק צו זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. 41 זכר מיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ], אלוקַי, פאַר דעם, אוּן לאָז נישט מחה ווערן מײַנע חסדים וואָס איך האָבּ עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פאַר דעם בּית אלוקַי, אוּן פאַר זײַנע משמר. 51 אין יענע טעג האָבּ איך ראה אין יהודה ווי מע דרך גַת אום שבת, אוּן מע ברענגט די ערמה, אוּן מע עמס אָן אויף חמֹרים [זען זכריה 9:9], אוּן אויך ווײַן, ענבים, אוּן תְּאֵנָה, אוּן כּל משא, אוּן מע ברענגט אין ירושָלַיִם אין יוֹם שבת; אוּן איך האָבּ זיי עוד אין דעם יוֹם וואָס זיי האָבּן מכר צַיִד. 61 אויך די צוֹרים וואָס האָבּן ישב אין איר, פלעגן בּרענגען דָּג אוּן כּל מכר, אוּן מכר אום שבת צו בְּנֵי-יהודה, אוּן אין ירושָלַיִם. 71 האָבּ איך זיך ריב מיט די חֹרים [חר] פוּן יהודה, אוּן איך האָבּ צו זיי אמר: וואָס איז דאָס פאַר אַ רע וואָס איר עשׂה, אוּן חלל דעם יוֹם השבת? 81 האָבּן נישט אַזוי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אבוֹתֵיכם, אוּן אלוקינו האָט געבראַכט דאָס דאָזיקע כּל רָעָה אויף אונדז, אוּן אויף דער דאָזיקער עִיר? אוּן איר יסף נאָך חרוֹן [זען רומ' 81:1] אויף יִשְרָאֵל, מחַלל שבת [זען יוחנן 61:9] צו זײַן? 91 אוּן עס איז געווען, ווי די שְעָרִים פוּן ירושָלַיִם האָבּן אָנגעהויבן ווערן צלל פאַר שבת, אַזוי האָבּ איך אמר, אוּן די דְּלָתֹת זײַנען סגר געוואָרן, אוּן איך האָבּ אמר, אַז מע זאָל זיי נישט פתח בּיז נאָך שבת; אוּן פוּן מײַנע נערים האָבּ איך עמד בּײַ די שְעָרִים, אַז קיין משא זאָל נישט בוא אין יוֹם שבת. 02 אוּן די רֹכלים אוּן די מֹכרים פוּן כּל מכר האָבּן לון מחוּץ פוּן ירושָלַיִם 1 מאָל אוּן 2 מאָל. 12 האָבּ איך זיי עוד, אוּן האָבּ צו זיי אמר: לָמָּה לון איר לעבּן דער חוֹמָה? אַז איר וועט עס שנה אַ 2טן מאָל, וועל איך שלח אַ יָד אויף אײַך. פוּן יענער צײַט אָן זײַנען זיי נישט בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אום שבת. 22 אוּן איך האָבּ אמר די לוִיִים, אַז זיי זאָלן זיך טהר, אוּן בוא זײַן שֹׁמרים איבּער די שְעָרִים, כדי צו חזק קדש דעם יוֹם שבת. דאָס אויך זכר מיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
], אלוקי, אוּן חוס מיך לויט דײַן חֶסֶד רב. 32 אויך האָבּ איך אין יענע טעג ראה ייִדן וואָס האָבּן ישב אַשדודיות, עַמוֹניות, מוֹאָביות נָשִים. 42 אוּן זייערע בָּנִים האָבּן חצי דבר אשדוֹדיש אוּן האָבּן נישט יכל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] יהודיש, נײַערט לויט דעם לשון פוּן הָעָם אָדער יענעם. 52 האָבּ איך זיך ריב מיט זיי, אוּן איך האָבּ זיי קלל, אוּן איך האָבּ נכה [זען ישעיה 4:35] עטלעכע פוּן זיי, אוּן זיי מרט. אוּן איך האָבּ זיי שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח שׂר; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] בּײַ אלוקים: איר זאָלט נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אײַערע בָּנוֹת צו זייערע בָּנִים, אוּן נישט נשׂא פוּן זייערע בָּנוֹת פאַר אײַערע בָּנִים אָדער פאַר אײַך אַליין. 62 האָט נישט וועגן דעם זיך חטא שלֹמֹה מלך יִשְרָאֵל, וואָס צווישן די גּוֹיִם רבּים איז נישט געווען אַ מלך אַזאַ ווי ער, אוּן ער איז געווען אהב בּײַ אלוקיו, אוּן אלוקים האָט אים נתן פאַר אַ מלך איבּער כּל יִשְרָאֵל? אַפילו אים האָבּן די נָשִים נכריּות החטא [חטא]. 72 אוּן מיר זאָלן זיך שמע צו אײַך צו עשׂה דאָס דאָזיקע רָעָה גדולה, צו מעל אָן אלוקינו, צו ישב נָשִים נכריּות? 82 אוּן איינער פוּן די בְּנֵי יוֹיָדָע בֶּן אֶליָשיב דעם כֹהן גָדול איז געווען אַן איידים פוּן סַנבלַט דעם חוֹרוֹני, אוּן איך האָבּ אים ברח פוּן מיר. 92 זכר זיי, אלוקי, פאַר די גֹאֶל כהונה, אוּן פוּן דעם בְּרִית פוּן דער כהונה אוּן די לוִיִים. 03 אַזוי האָבּ איך זיי טהר פוּן כּל נכר, אוּן איך האָבּ עמד די משמר פאַר די כֹּהנים אוּן פאַר די לוִיִים, איטלעכן אויף זײַן מְלָאכָה; 13 אוּן אויף צו בּרענגען האָלץ אין עתים מזמנות, אוּן פאַר די בכוּרים [זען קור"א 02:51
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E ]. זכר דאָס מיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ], אלוקי, צום טובה
[זען https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
http://www.afii.org/add.htm
שמע, ישראל: אדוני אלוקינו, אדוני אחד [זען דברים 3:91; זען משכן אחד און מֻרכָּב אחדות, קאמפלעקס אחדות, זען שמות 6:62 משכן אחד און זען איש און אשה אחד, בראשית 42:2 קאמפלעקס אחדות, זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח
https://www.youtube.com/watch?v=0IJf_XzsAf0
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
http://www.afii.org/tevilah.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
http://www.afii.org/OJB.pdf ]
.