מיכה
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
מיכה1
 
1 דאָס דבַר-ה' וואָס איז געווען צו מיכָהן פוּן מוֹרֶשֶת, אין די יְמֵי יוֹתָם, אָחָז, יחזקִיָה, די מלכים פוּן יהודה, וואָס ער האָט חזה אויף שוֹמרוֹן און ירושָלַיִם. 2 שמע! איר עַמִּים אַלע, הִקְשִיב [קשב] דו אֶרֶץ און איר מְלֹא; און אֲדֹנָי ה' וועט זײַן צום עדות קעגן אײַך, ה' פוּן זײַן הֵיכַל קדש. 3 וואָרעם הנה, ה' יצא פוּן זײַן מקוֹם, און וועט ירד און דרך אויף די במה פוּן אֶרֶץ. 4 און די הָרִים וועלן נמס [מסס] אונטער אים, און די עמקים [עמק] וועלן זיך בקע, ווי דּוֹנַג פאַרן אֵש, ווי מַיִם הגר [נגר] אין אַ מוֹרָד. 5 איבּער דעם פּשע פוּן יעקב איז דאָס אַלץ, און איבּער די חַטָּאת פוּן דעם בּית ישראל. ווער איז דער פּשע פוּן יעקב אויב נישט שוֹמרוֹן? און ווער די בָּמוֹת פוּן יהודה אויב נישט ירושָלַיִם? 6 דעריבער וועל איך שׂים שוֹמרוֹן פאַר אַן עִי הַשָׂדֶה, פאַר מַטָּע פוּן כֶּרֶם. און איך וועל נגר צום גֵּיא אירע שטיינער, און אירע יְסוֹד וועל איך גלה. 7 און אַלע אירע פּסילים [פּסיל] וועלן כתת ווערן, און אַלע אירע זוֹנה-לוינען [אתנן] וועלן שׂרף ווערן אין אֵש, און אַלע אירע עָצָב וועל איך שׂים צו שממה; וואָרעם פוּן זוֹנה-לוין [אתנן] האָט זי זיי קבץ, און צו זוֹנה-לוין [אתנן] זאָלן זיי שוב ווערן. 8 דערויף וועל איך ספר און ילל, איך וועל הלך שוֹלל און עָרוֹם, איך וועל עשׂה אַ מִסְפֵּד ווי די תּנִים [תַּן], און אֵבֶל ווי בנות יענה. 9 וואָרעם אָנוּש זײַנען אירע מַכָּה, וואָרעם עס איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] בּיז יהודה, עס נגע ביזן שַעַר פוּן עַמִּי, בּיז ירושָלַיִם. 01 נישט נגד זאָלט איר אין גַת, בכה זאָלט איר נישט בכה; אין בּית-לעָפרָה אין עָפָר טוּ זיך התפּלּש [פלש]. 11 עבר דיר, יוֹשֶבֶת פוּן שָפיר, נאַקעט צו בֹּשֶת; נישט יצא דערוועגט זיך די יוֹשֶבֶת פוּן צַעֲנָן אַ מִסְפַּד איז אין בּית-אֵצֶל; מע לקח פוּן אײַך זײַן עֶמְדָּה. 21 יאָ, חלה נאָך טוֹב האָט די יוֹשֶבֶת פוּן מָרוֹת, אָבער ירד האָט רָע פוּן ה' צום שער פוּן ירושָלַיִם. 31 רתם דעם מרכּבה צו די רֶכֶש, יוֹשֶבֶת פוּן לָכיש; זי איז דער אָנהייבּ חַטָּאת געווען פאַר דער בַּת צִיוֹן; וואָרעם בּײַ דיר זײַנען מצא געוואָרן די פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן ישראל. 41 דעריבער וועסטו שִלּוּחִים נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו מוֹרֶשֶת-גַת; די בּתּים פוּן אַכזיב וועלן ווערן צום אַכְזָב פאַר די מלכים פוּן ישראל. 51 איך וועל נאָך ברענגען יוֹרֵש אויף דיר, יוֹשֶבֶת פוּן מָרֵשָה, בּיז קיין עַדוּלָם וועט בוא דער כבוד פוּן ישראל. 61 קרח דיר! און גזז [זען "גזז" ישעיה 7:35], איבּער דײַנע בְּנֵי תַּעֲנוּג, מאַך בּרייט דײַן קרחה ווי דער נֶשֶר, וואָרעם זיי זײַנען אין גלות אַוועק פוּן דיר.
 
מיכה2
1 וויי צו די וואָס חשב אָוֶן, און פעל רָע אויף זייערע משכבות [מִשְכָּב]! אין אוֹר פוּן בֹקֶר עשׂה זיי עס, ווײַל עס איז אין דער אֵל פוּן זייער יָד. 2 און זיי חמד שׂדוֹת [שָׂדֶה] און גזלען, און בּתּים און נשׂא צו; און עָשַק גֶבֶר מיט זײַן בּית, און אַן איש מיט זײַן נחלה. 3 דעריבער האָט ה' אַזוי אמר: הנה, איך חשב אויף דער דאָזיקער משפחה אַ רָעָה וואָס איר וועט נישט קענען מוּש דערפון אײַערע צַוָּאר, און איר וועט נישט הלך רוֹמָה, וואָרעם אַן עֵת רָעָה וועט דאָס זײַן. 4 אין יום ההוא וועט מען נשׂא אויף אײַך מָשָל, און מע וועט נָהָה אַ נְהִי, מע וועט אמר: שדד שדד זײַנען מיר געוואָרן; דעם חֵלֶק פוּן עַמִּי ער המיר [מור]. ווי טוּט ער מיך מוש! צו דעם שׁוֹבֵב חלק ער אונדזערע שׂדוֹת [שָׂדֶה]. 5 באמת, קיינער פוּן דיר וועט נישט שלך [זען "שלך" זכריה 31:11] חֶבֶל לויט גוֹרל אין דער קהל ה'. 6 איר זאָלט נישט דַרשען! דַרשען זיי; אָבער אויב מע דאַרף נישט דַרשען צו די דאָזיקע, וועט מען קיין כְּלִמוֹת נישט סוג. 7 הֶאָמוּר בּית יעקב? איז קצר געוואָרן דאָס רוּחַ ה'? זײַנען דאָס זײַנע מעללים? טוּען נישט מײַנע דברים יטב מיט דעם וואָס הלך יָשָר? 8 אָבער עַמִּי פוּן אַנוּסטן קום זיך פאַר אַ פײַנט; פוּן דעם וואָס עֹברים איר הפשיט [פשט] שׂלמָה אֶדֶר, בֶּטַח, שוּבי מלחמה. 9 די נָשִים פוּן עַמִּי גרש איר פוּן זייער בֵּית תַּעֲנוּג; פוּן זייערע עֹללים [עוֹלָל] לקח איר אַוועק מײַן הָדָר לְעוֹלָם. 01 קום! און הלך, וואָרעם נישטא דאָ קיין מנוּחָה, פוּן וועגן דער טומאה וואָס חבל, און אַ חֶבֶל נמרץ [מרץ]. 11 אַז אן איש וואָס הלך אום מיט ווינט און שֶקֶר, זאָל כזב: איך וועל דיר דַרשען פוּן ווײַן און פוּן שֵכָר, וואָלט ער ווערן אַ דַרְשָן בּײַ דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 21 אסף אסף וועל איך דיך, יעקב, אין גאנצן, קבץ קבץ וועל איך דעם שְאֵרִית פוּן ישראל. איך וועל זיי שים אין יחד ווי צֹאן אין בָּצְרָה, ווי אַן עֵדֶר אין איר דֹּבֶר; זיי וועלן הום מיט אָדָם. 31 דער פרץ עלה זיי פאַרויס, זיי פרץ און עבר, דורך דעם שער און יצא דורך אים, און זייער מלך עבר זיי פאַרויס, און ה' איז זייער רֹאש.
 
מיכה3
 
1 און איך האָבּ אמר: שמע! נָא צו, איר רָאשֵי יעקב, און קְצִינֵי קָצִין פוּן בּית ישראל; ליגט נישט אויף אײַך צו ידע מִשְפָּט? 2 איר וואָס האָט שׂנא טוֹב און האָט אהב רָעה, וואָס גזלט זייער הויט פוּן זיי, און זייער שְאֵר פוּן זייערע עַצְמוֹת; 3 און וואָס האָט אכל דאָס שְאֵר פוּן עַמִּי, און זייער הויט פוּן זיי פשט, און זייערע עַצְמוֹת פצח, און פרשׂ אַזוי ווי אין אַ סִּיר, און ווי בּשׂר אין אַ קַלַּחַת. 4 דעריבער וועלן זיי זעק צו ה', און ער וועט זיי נישט ענה; און ער וועט סתר זײַן פנים פוּן זיי אין עֵת ההיא, אַזוי ווי זיי האָבּן געטאָן רעע אין זייערע מעללים. 5 אַזוי האָט ה' אמר אויף די נביאים וואָס תעה [זען "תעה" ישעיה 6:35] עַמִּי [זען ישעיה 8:35], וואָס קרא: שלום! ווען זייערע ציין האָבּן צו נשך, און דער וואָס נתן זיי נישט אין פֶּה, קדש זיי אָן אויף אים מלחמה. 6 דעריבער וועט אײַך זײַן לָיְלָה, אָן חֲזוֹן, און אײַך וועט זײַן חשך, אָן קסם, און בוא וועט די שֶמֶש אויף די נביאים, און קָדַר ווערן וועט דער יוֹם אויף זיי. 7 און די חֹזִים [חֹזֶה] וועלן זײַן צו בוש, און די קֹסְמִים [קסם] וועלן זיך חפר, און זיי וועלן אַלע עטה זייערע אויבערשטע שָׂפָם, ווײַל קיין מַעֲנֶה פוּן אלוקים וועט נישט זײַן. 8 אָבער באמת, איך בין מלא מיט כוֹח דורך דעם רוּחַ פון ה', און מיט מִשְפָּט און גבורה, צו נגד צו יעקבן זײַן פּשע [זען ישעיה 5:35], און ישראלן זײַן חַטָּאת. 9 שמע! דאָס צו נָא, איר רָאשֵי בּית יעקב, און קְצִינֵי [קָצִין] פוּן בּית ישראל, וואָס תעב מִשְפָּט, און עקש אַלע וואָס איז הַיְשָרָה; 01 בֹּנֶה [זען תהלים 22:811] צִיוֹן מיט דמים, און ירושָלַיִם מיט עַוְּלָה. 11 אירע רָאשים שפט פאַר שוֹחד, און אירע כֹּהנים לערנען [ירה] פאַר מְחִיר, און אירע נביאים קסם פאַר כֶּסֶף. און זיי לענען זיך אויף ה', אַזוי צו אמר: באמת, ה' איז צווישן אונדז, אויף אונדז וועט נישט בוא קיין רָעָה. 21 דעריבער וועט איבּער אײַך צִיוֹן ווי אַ שָׂדֶה נחרש ווערן, און ירושָלַיִם וועט ווערן עִי, און דער הַר הַבַּיִת [זען דאָ דער חורבן-בית-ראשון פאָרויסזאָגן] וואלדיקע במות [במה].
 
מיכה4
 
1 און עס וועט זײַן אין אחרית הימים, וועט כון דער הַר בּית ה', רֹאש פוּן די הָרִים, און ער וועט זײַן נשׂא איבּער די גבעה; און עמים וועלן צו אים נהר. 2 און גּוֹיִם רבּים [זען "גּוֹיִם רבּים" ישעיה 51:25] וועלן הלך און וועלן אמר: הלך און לאָמיר עלה צו הַר ה', און צו בּית אלוקי יעקב, און ער וועט אונדז הורה [ירה לערנען] פוּן זײַנע דרך, און מיר וועלן הלך אין זײַנע אֹרחֹת [אוֹרְחָא]; וואָרעם פוּן צִיוֹן וועט יצא תוֹרה [זען "תוֹרה" ירמיה 23:13; מַה"ש 24,6-5:2], און דבר ה' פוּן ירושָלַיִם. 3 און ער וועט שפט צווישן עמים רבים, און יכח איבּער גּוֹיִם עֲצֻמִים בּיז אין דער רָחוֹק; און זיי וועלן כתת זייערע חֲרָבוֹת אויף אֵת, און זייערע חנית אויף מַזְמֵרָה; גוֹי קעגן גוֹי וועט נישט נשׂא חֶרֶב, און מע וועט נישט מער למד מלחמה. 4 און זיי וועלן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] איטלעכער אונטער זײַן גֶּפֶן און אונטער זײַן תְּאֵנָה [פייגנבּוים, זען הושע 01:9; מתי 23:42], און קײַנער וועט נישט חרד; וואָרעם דאָס פֶּה ה' צבָאוֹת האָט דבר. 5 וואָרעם כּל הָעַמִּים מעגן הלך איטלעכס אין שֵם פוּן אלוקיו, אָבער מיר וועלן הלך אין שֵם פוּן ה' אלוקינו לְעוֹלָם וָעֶד. 6 אין יום ההוא, אמר ה', וועל איך אסף די וואָס צלע, און קבץ די וואָס איז נדּח, און די וועמען איך האָבּ רעע געטאָן. 7 און איך וועל שׂים די צלע פאַר אַן שְאֵרִית, און די נִדְּחָה פאַר אַ גוֹי עצום, און ה' וועט מלך איבּער זיי אויפן הַר צִיוֹן פוּן אַצונד און עַד עֹלָם. 8 און דו מִגדַל-עֵדֶר, עֹפֶל פוּן בַּת צִיוֹן, צו דיר וועט עס אָתָה; יאָ, בוא וועט די ממשלה הָרִאשונָה, די מלוכה פוּן בַּת ירושָלַיִם. 9 אַצונד לָמָּה שרײַסטו מיט געשרייען? איז קיין מלך נישטא אין דיר, איז דײַן בעל-יוֹעץ אבד, וואָס חִיל האָט דיך חזק ווי אַ יוֹלֵדָה? 01 חול [זען תהלים "חול" (7)5:15
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ ] זיך און האָבּ גיח, בַּת צִיוֹן, אַזוי ווי אַ יוֹלֵדָה, וואָרעם אַצונד וועסטו יצא פוּן דער קִרְיָה, און וועסט שכן אין שָׂדֶה, און וועסט בוא קיין בבל [זען דאָ גלות פאָרויסזאָגן]; דאָרטן וועסטו נצל ווערן, דאָרטן וועט דיך גאל ה' פוּן דער כּף פוּן דײַנע פײַנט. 11 און אַצונד האָבּן זיך אסף אויף דיר גּוֹיִם רבים [זען ישעיה 51:25], וואָס אמר: זאָל זי חנף ווערן, און זאָל אונדזער אויג זיך חזה אויף צִיוֹן. 21 אָבער זיי ידע נישט די מחשבות פוּן ה', און זיי פאַרשטייען [בין] נישט זײַן עצה, אַז ער האָט זיי קבץ ווי אַ עָמִיר אין גֶּרֶן. 31 קוּם! [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] און דוש, בַּת צִיוֹן, וואָרעם דײַן קֶרֶן וועל איך שׂים בּרזל, און דײַנע פַּרְסָה וועל איך שׂים נחשת, און וועסט דקק עַמִּים רבים, און מאכן חרם צו ה' זייער בֶּצַע, און זייער חֵיל צום אדון כּל הָאָרֶץ [זען מלאכי 1:3; תהלים 1:011]. 41 אַצונד וועסטו זיך גדד, בַּת גִדּוּד, אַ מָצוֹר האָט מען שׂים אויף אונדז; מיט אַ שֵבֶט אויפן לְחִי נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] מען דעם שֹׁפֵט ישראל [זען מתי 03:72].
 
מיכה5
1 און דו, בּית-לֶחֶם אֶפרָתָה [סנהדרין 89ב און יומא 01א זאָגן דעם איז א נבואה פון משיח; זען רש"י], וואָס צָעִיר ביסטו צווישן די אַלְפֵי יהודה, פוּן דיר וועט מיר יצא דער וואָס וועט זײַן מוֹשֵל איבּער ישראל, און זײַן מוֹצָאֹת איז מִקֶדֶם [חבקוק 21:1], פוּן ימֵי עוֹלָם [זען משלי 32-22:8;
גם תנ"ך וגם ברית חדשה מציגים אלוהות של משיח (זוּן פון דער אויבּערשטער מאמר מימרא פון ה') עם עקביות, זען מיכה 1:5; משלי 22:8; דניאל 21:3; 41:7 (זען פלח); מלאכי 1:3 (זען זכריה 41:4); יוחנן 85:8 עוד לפני שאברהם נולד, אני הוא (אֶהְיֶה, זען שמות 41:3); זען לוקס 1:2;
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
]. 2 באמת, ער וועט זיי [ישראל] נתן בּיז דער עֵת יוֹלֵדָה [זען ישעיה 41:7 און בראשית 51:3] ילד [זען "ילד" ישעיה 41:7; 5:9]; אָבער דער יֶתֶר פוּן זײַנע [משיחס] אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בּוים, שמואל ב 41:81] וועט זיך שוב [צו ה'] צוזאַמען מיט די בּני-יִשְראל. 3 און ער וועט עמד און רעה מיט עֹז ה', מיטן גָאוֹן שֵם ה' אלוקיו; און זיי וועלן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6], וואָרעם ער וועט עַתָּה זײַן גָדוֹל עד-אפסי-ארץ [זען מתי 02-91:82; סוכה 25ב און רש"י זאָגן דעם איז א נבואה פון משיח]. 4 און זֶה וועט זײַן דער שלום [זען ישעיה 5:35]. אַז אַשור וועט בוא אין אַרְצֵנוּ, און אַז ער וועט דרך אין אונדזערע ארמוֹן, וועלן מיר קום אויף אים 7 רֹעִים, און 8 נְסִיכֵי אָדָם. 5 און זיי וועלן רעה אֶרֶץ אַשור מיטן חֶרֶב, און אֶרֶץ נִמרוֹד מיט אירע פתחים [פֶּתַח]. און ער [משיח] וועט אונדז נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן אַשור, אַז ער וועט בוא אין אַרְצֵנוּ, און אַז ער וועט דרך אין אונדזער גבול. 6 און דער שְאֵרִית יעקב וועט זײַן צווישן פון עמּים רבּים, ווי טַל פוּן ה', ווי רביבים אויף עשׂב, וואָס קוה נישט אויף אִיש, און יהל נישט אויף בּני אָדָם. 7 און דער שְאֵרִית יעקב וועט זײַן צווישן די גּוֹיִם, אין מיטן פוּן עַמִּים רבּים, ווי אַן אַרְיֵה צווישן די בהמוֹת [בהמה] פוּן וואַלד, ווי אַ כְּפִיר צווישן עֶדְרֵי צֹאן, וואָס אַז ער עבר רמס ער און טרף, און נישטא ווער זאָל מציל זיין. 8 דײַן יָד וועט זײַן רום איבּער דײַנע צרים, און אַלע דײַנע פײַנט וועלן כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן. 9 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, אמר ה', וועל איך כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] דײַנע סוּסים פוּן צווישן דיר, און איך וועל אבד דײַנע מרכּבות. 01 און איך וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] די ערים פוּן דײַן אֶרֶץ, און הרס אַלע דײַנע מִבְצָר. 11 און איך וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] די כֶּשֶף, פוּן דײַן יָד, און בּײַ דיר וועלן נישט זײַן קיין עוֹנֵן. 21 און איך וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאין לוֹ" דניאל 62:9] דײַנע פּסילים און דײַנע מַצֵּבוֹת פוּן צווישן דיר, און וועסט זיך מער נישט חוה צום מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 31 און איך וועל נתש דײַנע אשירים פוּן צווישן דיר; און איך וועל שמד דײַנע ערים. 41 און איך וועל עשׂה מיט אַף און מיט חֵמָה נקם די גּוֹיִם וואָס האָבּן נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81].
 
מיכה6
 
1 שמע! נָא צו וואָס ה' אמר: קוּם! [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] ריב פאַר די הָרִים, און זאָלן שמע די גבעות [גבעה] דײַן קוֹל. 2 שמע! צו, איר הָרִים, דעם ריב פוּן ה', און איר אתנים [אתן], די מוֹסְדוֹת פוּן אֶרֶץ; וואָרעם ה' האָט אַ ריב מיט זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], און מיט ישראל וועט ער יכח. 3 עַמִּי, וואָס האָבּ איך דיר עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]? און מיט וואָס האָבּ איך דיך הלאה [לאה]? ענה מיר. 4 וואָרעם איך האָבּ דיך עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, און פוּן בּית עבדים דיך פדה, און דיר פאַרויס שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] משהן, אהרֹנען, און מרימען. 5 עַמִּי, זכר זיך נָא וואָס בלָק מלך מוֹאב האָט יעץ, און וואָס אים האָט ענה בלעָם בּן בעוֹרן; וואָס איך האָבּ געטאָן פוּן שִטים בּיז גִלגָל, כדי מע זאָל ידע די צִדְקוֹת ה'. 6 מיט וואָס זאָל איך קדּם פאַר ה', זיך כפף פאַר אלֹקֵי מרוֹם? זאָל איך קדּם פאַר אים מיט עוֹלוֹת [עוֹלַה], מיט עֲגָלִים בּני שָנָה? 7 וועט ה' רצה [זען "רצה" ישעיה 1:24] טויזנטן אֵילִים, 01 טויזנטן נהרות [נָהָר] מיט שֶמֶן? זאָל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מײַן בּכור פאַר מײַן פּשע, די פרי פוּן מײַן בטן פאַר דער חַטָּאת פוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]? 8 מע האָט דיר נגד, אָדָם, וואָס איז טוֹב, און וואָס ה' דרש [זען "דרש" דברים 91:81] פוּן דיר: נאָר בּלויז עשׂה מִשְפָּט און אהב האָבּן חֶסֶד, און הלך הצניע [צנע] מיט אֱלֹקֶיךָ. 9 קוֹל ה' קרא צו דער עִיר -- און דײַן שֵם ראה תּוּשִיָּה. שמע! דעם מטה, און ווער דאָס האָט יעד. 01 איז עס עוֹד אין בּית רָשָע, די אֹצרוֹת פוּן רֶשַע און די אֵיפה רָזוֹן זַעַם? 11 קען איך זכה פאַר מֹאזְנַיִם רשע, און פאַר אַ כִּיס מיט אבן מִרְמָה [זען "מרמה" ישעיה 9:35]? 21 וואָרעם אירע עשירים זײַנען מלא מיט חָמָס [זען ישעיה 9:35], און אירע יוֹשבים דבר שֶקֶר, און זייער לשוֹן איז רְמִיָּה אין זייער פֶּה. 31 דעריבער האָבּ איך אויך דיך נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] בּיז חלה, דיך צו שמם פאַר דײַנע חַטָּאת. 41 דו וועסט אכל און נישט שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] ווערן, און דײַן יֶשַח וועט זײַן אין דײַנע קֶרֶב; און וועסט סוג ווערן, און נישט פלט, און וואָס דו וועסט פלט וועל איך צום חֶרֶב נתן. 51 דו וועסט זרע, און נישט קצר, דו וועסט דרך זַיִת, און זיך נישט סוך מיט שֶמֶן, און תִירוֹש, און נישט שתה קיין ווײַן. 61 ווײַל שמר ווערן די חֻקוֹת פוּן עָמרין, און כֹל מַעֲשֵׂה פוּן בּית אַחְאָב, און איר זײַט הלך אין זייערע מוֹעֵצָה; דעריבער וועל איך דיך נתן צו שַמָּה, און אירע יוֹשבים פאַר שְרֵקָה; און די חֶרְפָּה פוּן עַמִּי וועט איר נשׂא.
 
מיכה7
1 וויי מיר, וואָס איך בין ווי בּײַם אֹסֶף פוּן קַיִץ, ווי בּײַם עוֹלֵלוֹת פוּן דער בָּצִיר! נישטא אֶשְכּוֹל צום אכל, אַ בִּכּוּרָה וואָס מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] אִוָּה. 2 אבד איז דער חָסִיד פוּן הָאָרֶץ, און קיין יָשָר צווישן אָדָם איז נישטא; אַלע אָרַב זיי אויף דמים, איינער דעם אַנדערן צוד זיי אין חֶרֶם. 3 אויף הָרַע זײַנען כַּפַּיִם צו יטב; דער שַׂר שאל, און דער שֹׁפֵט איז פאַר שִלוּם, און דער גדוֹל, ער דבר די הַוָּה פוּן זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]; אַזוי האָבּן זיי עס עבת. 4 דער בעסטער פוּן זיי איז ווי אַ חֵדֶק, דער יָשָר, ערגער פוּן אַ מְסוּכָה. דער יוֹם דײַנע צפה, דײַן פְּקֻדָּה, איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]; אַצונד וועט געשען זייער מְבוּכָה. 5 זאָלט איר נישט אמן אין אַ רֵעַ, זאָלט איר אײַך נישט בטח אויף אַ אַלוּף; פוּן דער וואָס שכב אין דײַן חֵיק, זיין שומר איבּער די פִּתְחֵי-פִיךָ. 6 וואָרעם אַ בּן מנבּל אַן אָב, אַ בַּת קום זיך קעגן איר אֵם, אַ שנוּר קעגן איר שוויגער, די שָונאים פוּן אַן איש זײַנען זײַנע אנשי בית. 7 אָבער איך צפה אויף ה', איך יחל צום אלֹקֵי יִשְעִי, אֱלֹקָי וועט מיך שמע. 8 נישט שׂמח זאָלסטו זיך אויף מיר, מײַן שׂוֹנאטע, אַז איך בין נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] וועל איך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], אַז איך ישב אין חֹשֶךְ, איז ה' מיר אוֹר. 9 דעם זַעַף פוּן ה' וועל איך נשׂא, וואָרעם איך האָבּ חטא צו אים; בּיז ער וועט ריב מײַן ריב, און וועט עשׂה מײַן משפט; ער וועט מיך יצא אין אוֹר, איך וועל ראה זײַן צדקה. 01 און מײַן שוֹנאטע וועט ראה, און אַ בוּשָה וועט זי כסה, די וואָס אמר צו מיר: וווּ איז ער, ה' אֱלֹקֶיךְ? מײַנע אויגן וועלן זיך ראה אויף איר; אַצונד וועט זי מִרְמָס ווערן ווי טִיט פוּן די חוּצוֹת [חוץ]. 11 יוֹם וועט זײַן צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דײַנע גָּדֵר, יוֹם ההוּא זײַן רחק חֹק. 21 יוֹם וועט דאָס זײַן ווען מע וועט בוא צו דיר, פוּן אַשוּר און די ערים פוּן מִצרַיִם, און פוּן מִצרַיִם און ביזן נָהָר, און פוּן ים בּיז ים, און פוּן הַר בּיז הַר. 31 און הָאָרֶץ וועט זײַן שממה פאַר אירע יוֹשבים, פוּן וועגן דעם פרי פוּן זייערע מעללים. 41 רעה דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] מיט דײַן שבט, די צֹאן פוּן דײַן נחלה, וואָס שכן באַזונדער אַ וואַלד אין מיטן כַרמֶל; לאָזן זיי זיך רעה אין בשָן און גִלעָד, ווי אין די יְמֵי עוֹלם. 51 ווי אין די יְמֵי צֵאתְךָ פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, וועל איך אים נפלאות באַווײַזן. 61 גּוֹיִם וועלן ראה און זיך בוש מיט אַלע זייער גבורה, זיי וועלן שׂים די יָד אויפן פֶּה, זייערע אוזנַיִם וועלן חרש ווערן. 71 זיי וועלן לחך דעם עָפָר ווי אַ נָחָש, ווי די וואָס זחל אויף אֶרֶץ; זיי וועלן רגז פוּן זייערע מסגרות [זען תהלים 64:81], צו ה' אֱלֹקֵינוּ וועלן זיי פחד, און זיי וועלן ירא האָבּן פאַר דיר. 81 ווער איז אֵ-ל ווי דו, וואָס נשׂא עָוֹן, און עבר דעם פּשע פוּן דעם שְאֵרִית פוּן זײַן נחלה? ער חזק נישט לָעַד זײַן אַף, וואָרעם ער חפץ חֶסֶד. 91 ער וועט אונדז ווידער רחם, ער וועט כבש עוֹנֹתֵינוּ [זען ישעיה 5:35]; און וועסט שלך אין די טיפענישן פוּן ים אַלע זייערע חטֹאות. 02 וועסט נתן אֱמֶת צו יעקבן, חֶסֶד צו אברהמען, ווי דו האָסט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12] אבוֹתֵינוּ פוּן די יְמֵי קֶדֶם.