איכה
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
איכה1
 
1 ווי איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6;
https://www.youtube.com/watch?v=OWd15NHmEaU
https://www.youtube.com/watch?v=cLG2g0SYNz0
] אַליין די עִיר [יְרוּשָׁלַיִם] פוּן רב עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]; געוואָרן ווי אַן אַלמנה די רב צווישן די גוים; די שָׂרָה צווישן די מדינות געוואָרן צו מַס! 2 בּכה זי בּכה בּײַ לָיְלָה, אוּן איר דמעה איז אויף איר לחי [זען מיכה 41:4; מתי 03:72]; זי האָט נישט קיין מנחם [זען
שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ] פוּן אַלע אירע אֹהֵב; אַלע אירע רֵעַ האָבּן בגד אָן איר, זיי זײַנען איר שָונאים געוואָרן. 3 יהודה איז אין גלות גלה אין עָנִי אוּן אין רב עֲבֹדָה; זי ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] צווישן די גּוֹיִם, זי מצא נישט קיין מָנוֹחַ; אַלע אירע רֹדפים האָבּן זי השׂיג [נשׂג] צווישן די מצרים [מֵצר]. 4 די דרכים פוּן צִיוֹן זײַנען אבלות, ווײַל נישטא די וואָס בוא אויף מוֹעֵד; אַלע אירע שְעָרִים זײַנען שמם, אירע כֹּהנים נאנח [אנח], אירע בתוּלות זײַנען יגה, אוּן זי, מרר איז איר. 5 אירע צרים זײַנען געוואָרן די רֹאש, אירע שָונאים זײַנען אין שלה; וואָרעם ה' האָט זי הוגה [יגה], פאַר די רב פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בן דוִד אוּן פשָעֵנוּ] אירע; אירע עולל זײַנען הלך אין שְבִי פאַרויס פאַרן צָר. 6 אוּן יצא איז פוּן בַּת צִיוֹן כּל הָדָר אירער; אירע שׂרים זײַנען געוואָרן ווי די אילים [איל], וואָס מצא נישט קיין מִרְעֶה, אוּן זיי זײַנען הלך אָן כוֹח פאַר דעם רֹדפים. 7 ירושָלַיִם זכר זיך אין די טעג פון איר עָנִי אוּן אירע מָרוּד, אַלע מחמֹד וואָס זי האָט געהאַט אין די יְמֵי קֶדֶם. ווען איר עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] פוּן דער יָד פוּן צָר, אוּן זי האָט נישט קיין עוֹזֵר געהאַט, האָבּן די צרים ראה אויף איר, שׂחק אויף איר מִשְׁבָּת. 8 חֵטְא חטא האָט ירושָלַיִם [זען חֵטְא קדמון, תהלים 7:15
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=OWd15NHmEaU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], דעריבער איז זי פאַר נִדָּה
[זען https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ] געוואָרן; אַלע וואָס האָבּן כבד איר, זלל [זוּל] איר, ווײַל זיי האָבּן ראה איר ערוה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=OWd15NHmEaU ]; יאָ, זי אַליין נאנח [אנח], אוּן שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיך אָחוֹר. 9 איר טֻמְאָה איז געווען אין אירע שוּל, זי האָט נישט זכר אָן איר אחרית; דעריבער האָט זי פֶּלֶא ירד, זי האָט נישט קיין מנחם [זען
שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ]. ראה, ה', מײַן עָנִי, וואָרעם דער אוֹיֵב זיך גדל. 01 דער צָר האָט פרשׂ זײַן יָד אויף אַלע אירע מַחְמַד; וואָרעם זי האָט ראה ווי די גּוֹיִם זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין איר מִקְדָּש [זען https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ], די וואָס דוּ [ה'] האָסט צוה, זיי זאָלן אין דײַן קהל נישט בוא. 11 דאָס כּל עָם אירס אנח, זיי בקש לֶחֶם; זייערע מחמד האָבּן זיי נתן פאַר לֶחֶם, דעם נפש צו השיב [שוב]. ראה, ה', אוּן נבט ווי זלל איך בין געוואָרן. 21 גאָרנישט איז עס אײַך? אַלע וועגגייער! נבט, אוּן ראה, צי איז דאָ א מכאוֹב ווי מײַן מכאוֹב, וואָס איז מיר עוֹלַל געוואָרן, ווען ה' האָט מיך הוגה [יגה], אין זיין יוֹם חרון אף [זען רומ' 81:1
https://www.youtube.com/watch?v=OWd15NHmEaU
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]. 31 פוּן דער מרוֹם האָט ער שלח אֵש אין מײַנע עצמות אוּן רָדָה; ער האָט פרשׂ רֶשֶת פאַר מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22], ער האָט מיך אהינטער שוב; שמם האָט ער מיך נתן, דָּוֶה כּל הַיוֹם. 41 שׂקד מיט זײַן יָד איז דער יאָך פוּן מײַנע פשעים; זיי השׂתרג [שׂרג] זיך, זיי לייגן זיך אַרויף אויף מײַן צַוָּאר; ער האָט כשל מײַן כוֹח; אֲדֹנָי האָט מיך נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אַז איך יכל נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]. 51 אֲדֹנָי האָט סלה אַלע מײַנע אַבִּיר אין מיר; ער האָט קרא אויף מיר מוֹעֵד, צו שבר מײַנע בחוּרים; ווי אַ גַּת האָט אֲדֹנָי דרך, די בְּתוּלָה בַּת יהודה. 61 דערויף איך בּכה, מײַן אויג, מײַן אויג ירד מַיִם; וואָרעם רחק איז מנחם [זען
שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ] פוּן מיר, וואָס זאָל שוב מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]; מײַנע בָנִים זײַנען שמם, וואָרעם דער אוֹיֵב האָט גָּבַר. 71 צִיוֹן פרש אירע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], זי האָט נישט קיין מנחם [זען
נחם; זען שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ] ; ה' האָט צוה אַקעגן יעקב רונד אַרום אים זײַנע צרים; ירושָלַיִם איז געוואָרן פאַר נִדָּה צווישן זיי [זען כבגד עדּים כּל צדקותינוּ, ישעיה 5:46
https://www.youtube.com/watch?v=S4Si147Y_es ]. 81 ה' איז צדּיק, אָבער איך האָבּ מרה זײַן פֶּה; שמע נָא כּל עמים, אוּן ראה צו מײַן מכאוב: מײַנע בתוּלות אוּן מײַנע בחורים זײַנען הלך אין שְבִי. 91 איך האָבּ קרא מײַנע אֹהֵב, האָבּן זיי מיך רִמָּה; מײַנע כֹּהנים אוּן מײַנע זקנים זײַנען גָּוַע אין עִיר, ווען זיי האָבּן אֹכֶל זיך בקש, זיי זאָלן זייער נפש השיב [שוב]. 02 ראה, ה', ווי מיר איז צרר, מײַנע מֵעֶה חמר, מײַן לֵב הפך [זען מתי 3:81
https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] זיך איבּער אין מיר, ווײַל מרה האָבּ איך מרה; מחוּץ, שכל די חֶרֶב, בַּבַּיִת איז מָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35]. 12 זיי האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] ווי איך אנח, אָבּער איך האָבּ נישט קיין מנחם [זען
נחם; זען שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
[ https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ; אַלע מײַנע שָונאים האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] מײַן רָעָה, זיי שׂושׂ זיך וואָס דוּ האָסט דאָס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]. בּרענג דעם יוֹם וואָס דוּ האָסט קרא, אוּן זאָלן זיי ווערן ווי איך [זען
https://www.youtube.com/watch?v=OWd15NHmEaU ]! 22 זאָל בוא אַלע זייער רָעָה פאַר דיר, אוּן עולל [עלל] צו זיי אַזוי ווי דוּ האָסט צו מיר עולל [עלל] פאַר אַלע מײַנע פשעים; וואָרעם רַבּוֹת זײַנען מײַנע ענחות, אוּן מײַן לֵב איז דַּוַּי.
 
איכה2
 
1 ווי האָט אֲדֹנָי אין זײַן אף העיב [עוב] די בַּת צִיוֹן! שלך פוּן שָמַיִם צו אֶרֶץ די תפארה פוּן ישראל, אוּן נישט זכר זײַן הֲדֹם [זען האדוֹן משיח'ס הֲֹדם, תהלים 1:011] אין טאָג פון זײַן אף! 2 אֲדֹנָי האָט בלע און נישט חמל כּל נְאוֹת יעקב; ער הרס אין זײַן עֶבְרָה די מִבְצָר פוּן בַּת יהודה, ער נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35] צו אֶרֶץ; חלל דאָס מַמְלָכָה אוּן איר שׂרים! 3 ער האָט גדע מיט חֳרִי אף כּל קֶרֶן ישראל; ער האָט שוב זײַן ימין [זען תחלים 1:011] פוּן פאַרן אוֹיֵב, אוּן בער אין יעקב ווי אַן אֵש לֶהָבָה וואָס אכל רונד אַרום. 4 ער האָט געשפּאנט זײַן קשת ווי אַן אוֹיֵב, זיך נצב מיט זײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011] ווי אַ צָר, אוּן הרג אַלע וואס אויג חמד [זען "חמד" חגי 7:2]; אין אֹהֶל בַּת צִיוֹן האָט ער שפך ווי אֵש זײַן חֵמָה. 5 אֲדֹנָי איז געוואָרן ווי אַן אוֹיֵב, ער האָט בלע ישראל; בלע אַלע אירע ארמוֹן, שחת [זען תהלים 01:61] זײַנע מִבְצָר, אוּן רבה בּײַ בַּת יהודה תַּאֲנִיָּה אוּן אֲנִיָּה. 6 אוּן ער האָט חמס [זען "חמס" ישעיה 9:35] ווי אַ גַּן זײַן שׂךְ, ער האָט שחת זײַן מוֹעֵד; ה' האָט שכח אין צִיוֹן מוֹעֵד אוּן שבת, אוּן נאץ אין זײַן זעם אף מלך אוּן כֹהן. 7 אֲדֹנָי האָט זנח זײַן מזבח, נאר זײַן מִקְדָּש; סגר אין יָד פוּן דעם אוֹיֵב די חומות פוּן אירע ארמוֹן; זיי האָבּן קוֹל נתן אין בּית ה' אַזוי ווי אין אַ מוֹעֵד. 8 ה' האָט חשב צו שחת [זען תהלים 01:61] די חוֹמָה פוּן בַּת צִיוֹן; ער האָט נטה אַ קַו, ער האָט נישט שוב זײַן יָד פוּן בלע, אוּן אבל די חֵל אוּן די חוֹמָה; יחדו זײַנען זיי אֻמְלַל געוואָרן. 9 טבע אין אֶרֶץ זײַנען אירע שְעָרִים, ער האָט אבד אוּן שבר אירע בְּרִיחַ; איר מלך אוּן אירע שׂרים זײַנען צווישן די גּוֹיִם, נישטא מער קיין תוֹרה; אַפילו אירע נביאים מצא נישט אַ חֲזוֹן פוּן ה'. 01 זיי ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף אֶרֶץ אוּן דמם, די זקנים פוּן בַּת צִיוֹן, זיי האָבּן עלה עָפָר אויף זייער קאָפּ, זיי האָבּן חגר שַׂק; ירד זייערע קעפ צו אֶרֶץ האָבּן די בְּתולות פוּן ירושָלַיִם. 11 מײַנע אויגן כלה פוּן דִּמְעָה, מײַנע מֵעֶה חמר, מײַן כָּבֵד איז שפך אויף אֶרֶץ, אויף דעם שֶבֶר פוּן דער בַּת-עַמִּי; ווײַל עולל אוּן יוֹנֵק נעטף [עטף] אין די רְחֹבות [רחוב] פוּן קריה. 21 זיי אמר צו זייערע אִמּוֹת: וווּ איז דָּגָן אוּן ווײַן? ווען זיי עטף ווי חלל [זען ישעיה 5:35] אין די רחובות פוּן עִיר, ווען זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] שפך זיך אויף דער חֵיק פוּן זייערע אִמּוֹת. 31 וואָס זאָל איך דיר העיד [עוד]? וואָס זאָל איך צו דיר דמה, בַּת ירושָלַיִם? וואָס זאָל איך השוה [שוה] צו דיר, אוּן דיך נחם [זען
נחם; זען שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
[ https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI , בְּתוּלָה [זען https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio ] בַּת צִיוֹן? אַז גָדוֹל ווי דער ים איז דײַן שֶבֶר. ווער קען דיך רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35]? 41 דײַנע נביאים האָבּן דיר חזה שוא אוּן תפל, אוּן זיי האָבּן נישט גלה דײַן עֲוֹן
[זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], צו שוב דײַן שבות; אוּן זיי האָבּן דיר חזה משׂאת שוא אוּן מַדּוּחַ [ https://www.youtube.com/watch?v=OWd15NHmEaU
https://www.youtube.com/watch?v=cLG2g0SYNz0 ]. 51 אַלע פאַרבּײַגייער ספק אויף דיר מיט די כּפּים, זיי שרק, אוּן נוע זייער קאָפּ אויף בַּת ירושָלַיִם: איז דאָס די עִיר וואָס מע האָט קרא די כָּליל יֹפִי, די משׂושׂ פוּן דער כּל הָאָרֶץ? 61 פצה זייער פֶּה אויף דיר האָבּן אַלע דײַנע שָׂונאים; זיי שרק, אוּן חרק די ציין [זען לוקס 82:31]; זיי אמר: מיר האָבּן זי בלע; אמנם, דאָס איז דער יוֹם וואָס מיר האָבּן קוה אויף אים, מיר האָבּן מצא, מיר האָבּן ראה. 71 ה' האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] וואָס ער האָט זמם, ער האָט בצע זײַן אֶמְרָה וואָס ער האָט צוה פוּן יְמֵי קֶדֶם [זען דברים 05-54:82
https://www.youtube.com/watch?v=B6ZdKVuOidg ]; ער האָט הרס אָן חמל, אוּן ישׂמח [שׂמח] דעם אוֹיֵב איבּער דיר, רום דעם קֶרֶן פוּן דײַנע פײַנט. 81 זייער לֵב האָט צעק צו אֲדֹנָי: חוֹמָה פוּן בַּת צִיוֹן, לאָז ירד דִּמְעָה ווי אַ נחל, יוֹמָם וָלַיְלָה; זאָלסט זיך נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] קיין פּוּגַת, נישט דמם זאָל זיך דײַן אויגן. 91 קוּם! [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] רנן אין דער לָיְלָה, אין אָנהייבּ פוּן די אשמוּרה; שפך ווי מַיִם דײַן לֵב, פאַר דעם פנים פוּן אֲדֹנָי; נשׂא [זען ישעיה 4:35] דײַנע כפים צו אים, פאַר די נפש פוּן דײַנע עולל וואָס עטף פוּן רָעָב אין ראש כּל חוּצות [חוץ]. 02 ראה, ה', אוּן נבט וועמען דוּ האָסט עלל דאַרפן נָשִים אכל זייער פרי, עולל טִפֻחִים? דאַרף הרג ווערן אין מִקְדָּש אֲדֹנָי דער כֹהן אוּן דער נביא? 12 אויף אֶרֶץ אין די חוּצוֹת [חוץ] שכב נער אוּן זקן; מײַנע בתולות אוּן מײַנע בחורים זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] פוּן חֶרֶב; האָסט הרג אין דײַן יוֹם אף [זען יוֹם אף https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ], טבח [זען "טֶבַח" ישעיה 7:35 https://www.youtube.com/watch?v=vdA1MfH2bxQ ] אָן חָמַל. 22 האָסט קרא ווי אויף אַ יוֹם מוֹעֵד מײַנע מָגוֹר פוּן סביב; אוּן נישט געווען אין יוֹם אף ה' קיין פָּלִיט אוּן שָׂרִיד; די וואָס איך האָבּ טפח אוּן רבה זיי האָט מײַן אוֹיֵב כלה.
 
איכה3
1 איך בין דער גֶבֶר וואָס האָט ראה עָנִי דורך דער שֵבֶט [זען בראשית 01:94] פוּן זײַן עֶבְרָה. 2 ער האָט מיך נהג אוּן געמאַכט הלך אין חֹשֶךְ אוּן נישט אוֹר. 3 אמנם, קעגן מיר שוב אוּן הפך [זען מתי 3:81
https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] ער זײַן יָד כּל הַיוֹם. 4 ער האָט בלה מײַן בשׂר [זען תהלים 9:61] אוּן מײַן עוֹר, ער האָט שבר מײַנע עצמות. 5 ער האָט מיך בנה [זען "בנה" תהלים 22:811], אוּן הקיף [נקף] מיט גיפט אוּן מיט תְּלָאָה. 6 ער האָט מיך געמאַכט ישב אין מַחְשךְ, ווי מתים פוּן עוֹלָם. 7 ער האָט מיך גדר, אַז איך קען נישט יצא, ער האָט כבד געמאַכט מײַן נחשת. 8 אַפילו ווען איך זעק אוּן שוע, שׂתם ער מײַן תפילה. 9 ער האָט גדר מײַנע דרכים מיט גזית, ער האָט מײַנע נתיבה עִוָּה. 01 אַן אֹרֵב דֹּב איז ער מיר, אַן ארי אין מסתרים. 11 ער האָט סור מײַנע דרכים, אוּן מיך פשח, שמם האָט ער מיך שׂים. 21 ער האָט געשפּאַנט זײַן קשת, אוּן מיך יצב פאַר אַ מטרא צו דער חץ. 31 ער האָט הביא [בוא] אין מײַנע כִּלְיָה, בני זײַן אַשְפָּה. 41 איך בין געוואָרן אַ שׂחֹק בּײַ כּל עמי [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], זייער נגינה כּל הַיוֹם. 51 ער האָט מיך שׂבע [זען "שׂבע", ישעיהו 11:35] מיט מרורים, מיך רוה מיט לענה. 61 אוּן ער האָט הגריס [גרס] מיט חצץ מײַנע ציין, ער האָט מיך כפש אין אֵפֶר. 71 אוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] איז זָנַח פוּן שלוֹם, איך האָבּ נשה טובה. 81 אוּן איך אמר: אבד [זען יוחנן 61:3] איז מײַן נֵצַח, אוּן מײַן תוֹחֶלֶת פוּן ה'. 91 זכר מײַן עָנִי אוּן מײַן מָרוּד, איז לענה אוּן רֹאשׁ. 02 זכר זכר זיך מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], אַז זי שוח זיך אין מיר. 12 דאָס שוב איך צו מײַן לֵב, דעריבער איך יחל: 22 אַז די חסָדים פוּן ה' זײַנען נישט תמם, אַז נישט כלה האָט זיך זײַן רחמים; 32 זיי זײַנען חדשים אין בקרים; רבּה איז דײַן אמונה. 42 ה' איז מײַן חלק, אמר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], דעריבער יחל איך צו אים. 52 טוֹב איז ה' צו די וואָס קוה אויף אים, צו דער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] וואָס אים דרש [זען דברים 91:81]. 62 טוֹב איז מע זאָל יָחִיל דּוּמָם אויף דער תשוּעת ה'. 72 טוֹב איז פאַר אַ גֶבֶר, אַז ער זאָל נשׂא [זען "נשׂא" ישעיה 4:35] דעם יאָך אין זײַן נְעוּרִים; 82 ער זאָל ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] בָּדָד אוּן דמם, ווען מע האָט נטל אויף אים; 92 ער זאָל נתן אין עפר זײַן פֶּה, אפשר איז תִּקְוָה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E ]; 03 ער זאָל נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די לחי [זען ישעיה 6:05; מתי 03:72] צו די וואס נכה [זען ישעיה 4:35], ער זאָל זיך שׂבע [זען ישעיה 11:35] מיט חרפּה. 13 וואָרעם נישט לעוֹלָם זנח אֲדֹנָי; 23 וואָרעם אויב ער האָט הוגה [יגה], רחם ער אָבּער לויט זײַנע רֹב חסָדים. 33 וואָרעם נישט פוּן זײַן לֵב ענה ער, אוּן יגה די בני-איש. 43 צו דכא [זען "דכא" ישעיה 5:35] אונטער זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] כּל אסירי אֶרֶץ, 53 צו נטה דעם משפט פוּן גֶבֶר נֶגֶד דעם פנים פוּן דעם אויבּערשטער; 63 צו עות אָדָם אין זײַן ריב, דאָס וויל אֲדֹנָי נישט ראה. 73 ווער איז דער וואָס קען אמר, אוּן עס זאָל געשען, אַז אֲדֹנָי האָט נישט צוה? 83 יצא נישט פוּן פֶּה אויבּערשטער יצא דאָס רעוֹת אוּן דאָס טוֹב? 93 וואָס קען זיך התאונן [אנן] אַן אָדָם חָי? אַ גֶבֶר בּײַ אַלע זײַנע חטּאים? 04 לאָמיר חפשׂ אוּן חקר דרכֵינוּ, אוּן לאָמיר זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו ה'. 14 לאָמיר נשׂא [זען ישעיה 4:35] לְבָבֵנוּ אויף די כַּפָּיִם צו א-ל בַּשָמַיִם. 24 מיר האָבּן פשע אוּן מרה; דוּ האָבּן נישט סלח. 34 האָסט זיך סכך מיט אף, אוּן אונדז רדף, האָסט הרג אָן חָמַל; 44 האָסט זיך סכך מיט עָנָן, אַז קיין תפילה זאָל נישט עבר. 54 סְחִי אוּן מָאוֹס האָסטו אונדז שׂים צווישן די עמים. 64 פצה האָבּן זייער פֶּה אויף אונדז כּל אֹיְבֵינוּ. 74 אַ פַּחַד אוּן א פחת איז געקוּמען אויף אונדז, שאת אוּן שֶבֶר. 84 פֶּלֶג מַיִם ירד מײַן אויג אויף דעם שֶבֶר בַּת-עַמִּי. 94 מײַן אויג נגר, אוּן וויל זיך נישט דמה, אָן הֲפוּגָה, 05 בּיז ה' פוּן שָמַיִם וועט הִשְׁקִיף [שקף] אוּן ראה. 15 מײַן אויג עולל וויי מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], אום כּל בְּנוֹת פוּן מײַן עִיר. 25 צוד ווי אַ צִפּוֹר האָבּן מיך צוד מײַנע אֹיבים חִנָּם. 35 זיי האָבּן צמת אין בּוֹר חַיָּי, אוּן אֶבֶן האָבּן זיי ידה אויף מיר. 45 מַיִם האָבּן צוף אויף מײַן קאָפּ, איך האָבּ אמר: איך בין נגזר [גזר, ישעיה 8:35 כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 55 איך האָבּ קרא דײַן שֵם, ה', פוּן דער תחתיות בּוֹר. 65 האָסט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] מײַן קוֹל, זאָלסטו נישט עלם דײַן אֹזֶן פוּן מײַן רוחה, פוּן מײַן שועה. 75 האָסט קרב אין יוֹם וואָס איך פלעג דיך קרא, האָסט אמר: זאָלסט נישט ירא האָבּן. 85 האָסט זיך ריב, אֲדֹנָי, די ריב פוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], האָסט גאל חַיָּי. 95 האָסט ראה, ה', מײַן עַוָּתָה, שפט מײַן משפט. 06 האָסט ראה זייער כּל נקמה, אַלע זייערע מחשבות אויף מיר. 16 האָסט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] זייער חרפה, ה', אַלע זייערע מחשבות אַקעגן מיר; 26 די ליפן פוּן מײַנע קָם אוּן זייער הגיון אַקעגן מיר כּל הַיוֹם. 36 נבט זייער ישב אוּן זייער קִימָה; איך בין זייער מנגינָה. 46 זאָלסט זיי שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], ה', גְּמוּל לויט די מעשים [זען טימ"ב 41:4] פוּן זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 56 זאָלסט זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מְגִנַּה לֵב [זען קור"ב 41:3] ווי דײַן תאלה אויף זיי [זען דברים 86-51:82; רומ' 62-42:1]! 66 זאָלסט זיי רדף מיט אף, אוּן זיי שמד פוּן אוּנטער די הימלען פוּן ה'.
 
איכה4
1 ווי איז הועם [עמם] דאָס זָהָב, שנה דאָס כתם הטוב; די אבנֵי קֹדֶש שפך אין רֹאש כָּל חוּצוֹת [חוץ]! 2 די טײַערע בּני צִיוֹן, ווי גינגאָלד זיינען זיי סלא, זײַנען זיי חשב [זען בראשית 6:51] פאַר נבל חרשׂ, מעשׂה פוּן ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פון יוֹצֵר! 3 אַפילו תּנִּים [תַּן] חלץ די שַד, ינק זייערע יונגע, די בַּת-עַמִּי איז אַן אַכזר געוואָרן, אַזוי ווי עֵנים אין דער מדבר. 4 די לשוֹן פוּן דעם זויגעדיקן איז דבק צו זײַן חֵךְ פוּן צמא; עוללים שאל [זען "שאל" תהלים 21-7:2] לֶחֶם, אוּן קיינער זיי נישט פָרַשׂ. 5 די וואָס פלעגן אכל מעדן, זײַנען שמם אין די חוּצוֹת [חוץ]; די אמן אין תּוֹלָע חבּק זיך צו אשפֹּת. 6 וואָרעם די עָוֹן פוּן דער בַּת-עַמִּי איז גרעסער ווי דער חטאת פוּן סדוֹם, וואָס איז הפך געוואָרן ווי אין אַ רגע, אוּן ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זײַנען נישט חול פאר איר. 7 אירע נזירים זײַנען געווען זכךְ פוּן שֶלֶג, ווײַסער פוּן חָלָב, גערויטלטער עצם פוּן פנינים; סאפּירשטיין זייער גזרה. 8 חשך פוּן שחור איז זייער תֹאַר, זיי זײַנען נישט צו נכר אויף דער חוצות [חוּץ]; זייער עוֹר איז צפד צו זייערע עצם, יבש ווי עץ איז זי געוואָרן. 9 בעסער איז די חללי חֶרֶב, ווי די חללי רָעָב, וואָס זיי זוב דקר [זען "דקר" זכריה 01:21
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], אָן תְּנוּבָה פוּן שָׂדֶה. 01 די ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פוּן נשים רחמניּות האָבּן בשל זייערע ילדים; זיי זײַנען זיי צו בָּרוֹת געווען, אין דעם שֶבֶר פוּן דער בַּת-עַמִּי. 11 ה' האָט כלה זײַן חֵמָה, שפך זײַן חֲרוֹן אף [זען רומ' 81:1; זען
שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ]
]; אוּן ער האָט יצת אֵש אין צִיוֹן, אוּן עס האָט אכל אירע יסוֹדֹת. 21 נישט אמן [זען בראשית 6:51] האָבּן די מלכים פוּן אֶרֶץ, אוּן כּל יושבי תֵבֵל, אַז צַר אוּן אוֹיֵב וועט בוא אין די שְעָרִים פוּן ירושָלַיִם; 31 פוּן וועגן די חַטָּאת פוּן אירע נביאים, די עֲוֹנוֹת פוּן אירע כֹּהנים, וואָס האָבּן צדיקים שפך דַּם אין איר. 41 זיי נוע ווי עִוְרִים אין די חוּצוֹת [חוץ], זיי זײַנען נגאל אין דָּם, בּיז מע קען זיך נישט נגע [זען ישעיה 4:35] אָן די לבוּש זייערע. 51 סור אײַך! טמֵא! קרא מען צו זיי, סור אײַך! סור אײַך! איר זאָלט זיך נישט נגע [זען ישעיה 4:35]! בעת זיי נצה אוּן נוע; מע אמר צווישן די גּוֹיִם: זיי טאָרן זיך מער נישט גור. 61 דער פְּנֵי ה' האָט זיי חלק, ער וויל זיי מער נישט נבט; פְּנֵי כֹּהנים האָט מען נישט נשׂא [זען ישעיה 4:35], זקנים האָט מען נישט חנן. 71 עֵינֵינוּ כלה צו עֶזְרָתֵנוּ ; הבל אין צפִּיָתֵנוּ האָבּן צִפִּינוּ [צפה] אויף אַ גוֹי וואָס קען נישט ישע. 81 מע צוד נאָך אונדזערע טריט, אַז מיר קענען נישט הלך אויף אונדזערע רחֹבֹת; קָרוֹב איז קִצֵּינוּ, מלא זײַנען יָמֵינוּ; יאָ, בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] איז קִצֵּינוּ. 91 קַל זײַנען אונדזערע רֹדפים ווי די נשרים פוּן שָמַיִם; אויף די הָרִים האָבּן זיי אונדז דלק, אין מדבר האָבּן זיי ארב אויף אונדז. 02 דער רוּחַ פוּן אונדזער אף, דער משיח פון ה' [זען פיל' 12:1], איז לכד געוואָרן אין זייערע שחית; דער, וואָס מיר האָבּן אמר: אין זײַן צל וועלן מיר חיה צווישן די גּוֹיִם. 12 שׂושׂ אן אוּן שׂמח זיך, בַּת אֶדוֹם, דוּ וואָס ישב אין אֶרֶץ עוּץ; צו דיר אויך וועט עבר דער כָוס, וועסט שיכור ווערן, אוּן זיך התערה [ערה]. 22 תמם איז דײַן עוֹן, בַּת צִיוֹן, ער וועט דיך מער נישט גלה; ער וועט פקד דײַן עוֹן, בַּת אֶדוֹם, ער וועט גִלָּה דײַנע חַטָּאת.
 
איכה5
1 זכר, ה', וואָס איז געשען צו אונדז, נבט אוּן ראה אונדזער חרפה. 2 אונדזער נחלה איז הפך צו זָרים, אונדזערע בּתּים צו נכרים [נכרי]. 3 מיר זײַנען יתוֹמים געוואָרן אָן אָב [זען https://www.youtube.com/watch?v=hDtu1kqeb1o ], אִמֹּתֵינוּ ווי אַלמנות. 4 אונדזער מַיִם שתה מיר פאַר כֶּסֶף, אונדזער האָלץ בוא אונדז פאַר מְחִיר. 5 אויף אונדזער צַוָּאר ווערן מיר רדף, מיר זײַנען יגע, אוּן אונדז ווערט נישט נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11]. 6 צו מִצרַיִם האָבּן מיר יָד נתן, צו אַשוּר זיך מיט לֶחֶם צו שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35]. 7 אבוֹתֵינוּ האָבּן חטא, אוּן זײַנען מער נישטא, אוּן מיר סבל זייערע עֲוֹנוֹת. 8 עבדים משל איבּער אונדז, נישטא קיין פּרק פוּן זייער יָד. 9 מיט נפשֵנוּ [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיהו 01:35] בוא מיר אונדזער לֶחֶם, פוּן וועגן דער חֶרֶב פוּן מדבר. 01 אונדזער עור נכמר [כּמר] ווי אַ תַנוּר, פוּן וועגן די זלעפה פוּן רָעָב. 11 נָשִים האָט מען ענה אין צִיוֹן, בּתוּלים אין די ערים פוּן יהודה. 21 שׂרים זײַנען תלה [זען שמואל"ב 01:81 https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQbA ] געוואָרן פוּן זייער יָד; פנימער פוּן זקנים זײַנען נישט הדר געוואָרן. 31 בּחוּרים האָבּן טְחוֹן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] אוּן נערים האָבּן אוּנטער עֵץ כשל. 41 זקנים האָבּן פוּן שער שבת, בּחוּרים פוּן זייער נגינה. 51 שבת האָט די משׂושׂ פוּן לִבֵּנוּ, נהפך [הפך] איז אין אֵבֶל מְחֹלֵנוּ. 61 נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] איז עֲטֶרֶת פוּן רֹאשֵׁנוּ ; אוֹי נָא ! וואָרעם מיר האָבּן חטא! 71 דערפאַר איז דָוֶה לִבֵּנוּ, איבּער דעם זײַנען חשך אונדזערע אויגן: 81 איבּער הַר צִיוֹן וואָס איז שמם שוּעָלִים [שוּעָל] הלך אום אויף אים. 91 דוּ, ה', ישב לעולם, דײַן כִּסֵּא איז אויף דוֹר-דוֹרות, 02 לָמָּה דוּ שכח אונדז לנצח, עזב אונדז אויף אֹרֶךְ ימים [זען "אֹרֶךְ ימים" ישעיה 01:35]? 12 שוב אונדז אום צו דיר, ה', אוּן לאָמיר זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]; חדש אונדזערע טעג ווי קֶדֶם; 22 סיידן מאס [זען תהלים 22:811] האָסטו אונדז מאס, האָסטו קצף אויף אונדז עַד מְאֹד [זען http://www.afii.org/mahzor/mahzorA.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorB.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorC.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorD.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorE.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorF.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorG.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorH.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzori.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorJ.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorK.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorL.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M ].