קוהלת
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
קוה1
 
1 די דברים פוּן קוהלת [זען https://www.youtube.com/watch?v=2TWdh7qIdMU ] בּן דָוִדן דעם מלך אין ירושלים. 2 הֲבֵל פוּן הֲבָלִים, אמר קוהלת, הֲבֵל פוּן הֲבָלִים, אַלע איז הֲבֵל. 3 וואָס פאַר אַ יתרוֹן האָט דער אָדָם פוּן זײַן כּל עמל וואָס ער עמל זיך אוּנטער דער שֶמֶש [זען מתי 12-91:6]? 4 דָור הלך, אוּן דָור בוא, אוּן הָאָרֶץ עמד לְעוֹלָם. 5 אוּן די שֶמֶש זרח, אוּן די שֶמֶש בוא, אוּן שָׁאַף צוּ זײַן מקוֹם אַוווּ ער זרח. 6 דער רוּחַ הלך קיין דָרוֹם, אוּן סבב זיך קיין צָפון, סבב, סבב הלך ער, אוּן צוּ זײַנע סביבֹת שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיך אום דער רוּחַ [זען יוחנן 8:3; מַה"ש 41:61 https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ]. 7 כּל הנחלים [נחל] הלך צום ים, אוּן דער ים ווערט נישט מלא; צוּ דעם מקוֹם וווּהין די נחלים [נחל] הלך, אַהין הלך זיי ווידער. 8 כּל הדברים ווערן יגע, קיין איש קען עס נישט דבר; דאָס אויג קען זיך נישט ראה שׂבע [זען ישעיה 11:35], אוּן דאָס אֹזֶן קען זיך נישט שמע מלא. 9 וואָס איז געווען דאָס וועט זײַן, אוּן וואָס איז געשען דאָס וועט געשען, אוּן נישטא קיין חָדָש אוּנטער דער שֶמֶש. 01 פאַראַן אַ זאַך וואָס מע אמר דערויף: ראה, דאָס איז חָדָש; איז עס כְּבָר געווען אין עֹלָמים וואָס זײַנען געווען פאַר אוּנדז. 11 נישטא קיין זכרון פוּן די רִאשֹׁנִים, אוּן פוּן די אחרֹנים וואָס וועלן זײַן, אויך פוּן זיי וועט קיין זכרון נישט זײַן, צווישן די וואָס וועלן זײַן אחרֹנָה. 21 איך קוהלת בין געווען מלך איבּער ישראל אין ירושלים. 31 אוּן איך האָבּ נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מײַן לֵב צוּ דרש אוּן צוּ תּור מיט חכמה וועג אַלע וואָס עשׂה אוּנטער די הימלען. דאָס איז ענין רע וואָס אלוקים האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די בּני האדם, זיך צוּ ענה [זען "ענה" ישעיה 7:35] דערמיט. 41 איך האָבּ ראה כּל המעשׂים וואָס ווערן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אוּנטער דער שֶמֶש, אוּן הנה אַלע איז הֶבֶל אוּן רְעוּת רוּחַ; 51 אַ מְעֻוָּת [עוּת] וואָס מע קען נישט תּקן, אוּן אַ חסרון וואָס קען נישט נמנה [מנה] ווערן. 61 איך האָבּ דבר מיט מײַן לֵב אַזוי צוּ אמר: הנה האָבּ איך געהאַט חכמה גדל אוּן יסף איידער אַלע וואָס זײַנען געווען פאַר מיר אין ירושלים, אוּן מײַן לֵב האָט ראה הרבה חכמה אוּן דַעַת. 71 אוּן איך האָבּ נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מײַן לֵב צוּ ידע חכמה, אויך צוּ ידע משוּגעת אוּן שׂכלוּת בין איך ידע געוואָרן אַז דאָס אויך איז רַעְיוֹן רוּחַ. 81 וואָרעם אין רֹב חכמה איז רַב כַּעַס, אוּן יסף מען דַעַת, יסף מען מכאוֹב.
 
קוה2
1 איך האָבּ אמר בּײַ מיר אין לֵב: הלך נָא, לאָמיך דיך נסה מיט שׂמחה, אוּן ראה טוֹב; אוּן הנה דאָס אויך איז הֶבֶל. 2 אויף שׂחוֹק האָבּ איך אמר: עס איז מְהוֹלָל [הלל]; אוּן אויף שׂמחה: וואָס עשׂה זי? 3 איך האָבּ תּור בּײַ מיר אין לֵב צוּ משך מײַן בּשׂר מיט ווײַן, אַז אי מײַן לֵב זאָל זיך נהג מיט חכמה, אי איך זאָל מיך אחז סכלוּת, בּיז איך וועל ראה וואָס איז טוֹב פאַר די בני האדם אַז זיי זאָלן עשׂה אוּנטערן שָמַיִם אין זייער מספר ימי חיים. 4 איך האָבּ מיר גדל מעשׂים; איך האָבּ מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] בּתּים, איך האָבּ מיר נטע כּרמים; 5 איך האָבּ מיר עשׂה גנות אוּן פרדסים אוּן נטע אין זיי עֵץ כּל פרי. 6 איך האָבּ מיר עשׂה ברכות מָיִם פוּן זיי צו שקה יער וואָס צמח [זען צמח משיח ישוע שמו זכריה 21-11:6] מיט עצים [עֵץ]. 7 איך האָבּ קנה [זען משלי 22:8] עבדים [עֶבֶד] אוּן שפחות [זען יואל 2:3], אוּן בְּנֵי בּית האָבּ איך געהאַט; אויך מקנה בָּקָר אוּן צֹאן רבה האָבּ איך געהאַט, מער פוּן אַלע וואָס זײַנען געווען פאַר מיר אין ירושלים. 8 איך האָבּ מיר כנס אויך כֶּסֶף אוּן זָהָב, אוּן סְגֻלָּה פוּן מלכים אוּן מדינות. איך האָבּ מיר עשׂה שרים אוּן שרות, אוּן תענוּגֹם פוּן בני האדם, שִׁדָּה אוּן שִׁדּוֹת. 9 אוּן איך בין געווען גדל אוּן האָבּ יסף מער פוּן אַלע וואָס זײַנען געווען פאַר מיר אין ירושלים; אויך איז מײַן חכמה מיר עמד. 01 אוּן וואָס נאָר מײַנע אויגן האָבּן שאל, האָבּ איך פוּן זיי נישט אָצַל; איך האָבּ נישט מנע מײַן לֵב פוּן קיין שׂמחה, נײַערט מײַן לֵב האָט זיך שָׂמֵחַ מיט מײַן כּל עָמַל, וואָרעם דאָס איז געווען מײַן חלק פוּן מײַן כּל עָמַל. 11 אָבּער איך האָבּ זיך פנה אויף אַלע מײַנע מעשׂים וואָס מײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] האָבּן עשׂה, אוּן אויף דער עָמַל וואָס איך האָבּ מיך עמל כדי דאָס צו עשׂה, אוּן הנה כּל הֶבֶל אוּן רעוּת רוּחַ, אוּן אֵין יתרון אוּנטער דער שֶמֶש [זען https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=W2FaqDY4YWE ]. 21 אוּן איך האָבּ מיך פנה צוּ ראה חכמה אוּן הוללות אוּן סכלות; וואָרעם וואָס קען דער אָדָם וואָס בוא נאָכן מלך? בּלויז דאָס וואָס מע האָט שוין פריִער עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]. 31 אוּן איך האָבּ ראה אַז די יתרון פוּן חכמה איבּער סכלוּת איז אַזוי ווי די יתרון פוּן אוֹר איבּער חֹשֶךְ. 41 דער חָכָם האָט זײַנע אויגן אין קאָפּ, אוּן דער כסיל הלך אין דער חשך. אָבּער איך האָבּ אויך געמערקט אַז מקרה אחד קרה זיי אַלעמען. 51 אוּן איך האָבּ אמר בּײַ מיר אין לֵב: אַזוי ווי מקרה הכּסיל אַזוי וועט אויך מיך קרה, היינט נאָך וואָס דען בין איך געווען חכם? אוּן איך האָבּ דבר בּײַ מיר אין לֵב, אַז דאָס אויך איז הֶבֶל. 61 וואָרעם פוּן דעם חָכָם אַזוי ווי פוּן דעם כּסיל בלײַבט נישט קיין זכרון לעולם; ווײַל אין דײַמִים הַבָּאִים וועט אַלע זײַן שוין שכח; אוּן ווי מות דער חכם אַזוי ווי דער כּסיל. 71 אוּן איך האָבּ שׂנא דאָס חַיִּים [זען סִבָּה פון הִתְאַבְּדוּת
https://www.youtube.com/watch?v=gaMa1zoR21Y
], וואָרעם מיר איז רַע די מעשׂה וואָס איז עשׂה אוּנטער דער שֶמֶש, ווײַל אַלע איז הֶבֶל אוּן רעוּת רוּחַ. 81 אוּן איך האָבּ שנא מײַן כּל עמל וואָס איך עמל מיך דערויף אוּנטער דער שֶמֶש, כדי אַז איך מוז עס נוח צוּ אדם וואָס וועט זײַן נאָך מיר. 91 אוּן ווער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אויבּ ער וועט זײַן אַ חָכָם אָדער אַ סָכָל? פונדעסטוועגן וועט ער שלט איבּער מײַן כּל עמל וואָס איך האָבּ מיך עמל אוּן חכם דערויף אוּנטער דער שֶמֶש. דאָס אויך איז הֶבֶל. 02 אוּן איך האָבּ מיך סבב צוּ לאָזן מײַן לֵב זיך צו יָאַש צוּ זײַן פוּן גאנצער עמל וואָס איך האָבּ מיך עמל אוּנטער דער שֶמֶש. 12 וואָרעם פאַראַן אַן אדם וואָס זײַן עמל איז מיט חכמה, אוּן מיט דַעַת, אוּן מיט כּשרון, אוּן ער נתן פאַר אַ חלק צוּ אים וואָס האָט זיך דערויף נישט עמל. דאָס אויך איז הֶבֶל אוּן אַ רָעָה רבּה. 22 וואָרעם וואָס האָט אדם פוּן זײַן כּל עמל, אוּן פוּן דעם רַעְיוֹן פוּן זײַן לֵב, אַז ער זאָל זיך עמל אוּנטער דער שֶמֶש? 32 וואָרעם אַלע זײַנע טעג זײַנען מכאוב, אוּן זײַן ענין איז כעס; אַפילוּ בּײַ לָיְלָה שכב נישט אַיין זײַן לֵב. דאָס אויך איז הֶבֶל. 42 נישטא בּעסערס פאַרן אדם, ווי ער זאָל אכל אוּן שתה, אוּן זיך ראה זײַן נפש טוב אין זײַן עמל [זען קור"א 85:51;
זען https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
]. דאָס אויך האָבּ איך ראה, אַז דאָס איז פוּן יָד האלוקים; 52 וואָרעם: ווער זאָל אכל אוּן ווער זאָל חוש האָבּן, חוּץ מִמֶנִּי [ה']? 62 ווײַל אדם וואָס איז טוב פאַר אים, נתן ער חכמה, אוּן דַעַת, אוּן שׂמחה; אוּן דעם חוֹטֶא נתן ער ענין צוּ אסף אוּן צוּ כּנס, כדי צו נתן צו דעם וואָס איז טוב פאַר האלוקים. דאָס אויך איז הֶבֶל אוּן רעוּת רוּחַ.
 
קוה3
1 אויף אַלע איז דאָ אַ זמן, אוּן אַן עֵת פאַר כל חפץ אוּנטערן שָמַיִם. 2 אַן עֵת ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7; זען
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
http://www.afii.org/CALENDAR.OF.YOUR.SALVATION.pdf ] צוּ ווערן, אוּן אַן עֵת צוּ מות; אַן עֵת צוּ נטע, אוּן אַן עֵת צו עקר דאָס נטע. 3 אַן עֵת צוּ הרגען, אוּן אַן עֵת צוּ רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35;
https://www.youtube.com/watch?v=pKtEjsq37CU ]; אַן עֵת צוּ פרץ, אוּן אַן עֵת צוּ בנה [זען "בנה" דניאל 52:9]. 4 אַן עֵת צוּ בכה, אוּן אַן עֵת צוּ שׂחוֹק; אַן עֵת צוּ ספד, אוּן אַן עֵת צוּ רקד. 5 אַן עֵת צו שלך אבנים, אוּן אַן עֵת צו כּנס אבנים; אַן עֵת צוּ חבק, אוּן אַן עֵת זיך צוּ רחק פוּן חבק. 6 אַן עֵת צוּ בקש, אוּן אַן עֵת צו אבד; אַן עֵת לִשמֹר, אוּן אַן עֵת צו שלך. 7 אַן עֵת צוּ קרע, אוּן אַן עֵת צוּ תּפר; אַן עֵת צוּ חשה, אוּן אַן עֵת צוּ דבר. 8 אַן עֵת צו אהב, אוּן עֵת צוּ שׂנא [תהלים 01:79;
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
[ ; אַן עֵת פאַר מלחמה, אוּן אַן עֵת פאַר שלום. 9 וואָס יתרון דעם עוֹשֶׂה פון זײַן עמל? 01 איך האָבּ ראה דעם ענין וואָס אלוקים האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די בני אדם זיך צוּ עָנָה דערמיט. 11 אַלצדינג האָט ער עשׂה יפה אין זײַן עֵת, אויך הָעֹלָם האָט ער נתן אין זייער לֵב, אָבּער אַזוי אַז דער אדם קען נישט מצא דעם מעשׂה וואָס אלוקים האָט עשׂה, פוּן אָנהייבּ [זען בראשית 42:3] בּיזן סָוף [
https://www.youtube.com/watch?v=W2FaqDY4YWE
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ]. 21 איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז נישטא בּעסערס פאַר אדם, ווי נאָר זיך צוּ שׂמח, אוּן זיך טוב צוּ עשׂה אין זײַן חיּים. 31 אָבּער אויך אַז כל האדם אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] אוּן שתה, אוּן ראה טוֹב פאַר אַלע זײַן עמל, איז דאָס אַ מַתַּת פוּן אלוקים [זען https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ]. 41 איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז אַלע וואָס אלוקים עשׂה, דאָס וועט זײַן לעולם; דערצו איז נישט יסף, אוּן דערפוּן איז נישט צוּ גרע; אוּן אלוקים האָט עשׂה אַז מע זאָל ירא האָבּן פאַר אים. 51 דאָס וואָס איז, איז שוין געווען, אוּן דאָס וואָס דאַרף ערשט זײַן, איז שוין געווען. אָבּער אלוקים וועט בקש דעם נרדף [רדף]. 61 אוּן נאָך האָבּ איך ראה אוּנטער דער שֶמֶש: אין דעם מקוֹם פוּן מִשְפָּט, דאָרטן איז רֶשַע, אוּן אין דעם מקוֹם פוּן צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3], דאָרטן איז רֶשַע. 71 האָבּ איך אמר בּײַ זיך אין לֵב: אי דעם צדיק אי דעם רָשע וועט אלוקים שפט, וואָרעם אַן עֵת פאַר כל חפץ אוּן פאַר כל מעשׂה איז דאָרטן דאָ. 81 איך האָבּ אמר בּײַ זיך אין לֵב: דאָס איז פוּן וועגן די בני האדם; כדי האלוקים זאָל זיי בּרר, אוּן כדי זיי אַליין זאָלן ראה אַז זיי זײַנען ווי בּהמה. 91 וואָרעם דער מקרה פוּן די בני האדם איז דער מקרה פוּן דער בּהמה; מקרה אחד בּײַ זיי. ווי דער מות, אַזוי מות דער, אוּן רוּחַ אֶחָד בּײַ בּיידן, אוּן קיין מוֹתָר פוּן אדם איבּער דער בּהמה איז נישטא, וואָרעם אַלע איז הֶבֶל [זען קור"א 91:51]. 02 בּיידע הלך אַהין אין מקוֹם אֶחָד, בּיידע זײַנען פוּן עָפָר, אוּן בּיידע שוב זיך אום צוּ עָפָר. 12 ווער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דעם רוּחַ פוּן די בני אדם, אויבּ ער עלה למעלה, אוּן דעם רוּחַ פוּן דער בּהמה, אויבּ ער ירד למטה צוּ אֶרֶץ? 22 אוּן איך האָבּ ראה אַז נישטא בּעסערס, ווי דער אדם זאָל שׂמח האָבּן פוּן זײַנע מעשׂים, וואָרעם דאָס איז זײַן חלק; ווײַל ווער וועט אים בּרענגען צו ראה וואָס וועט זײַן נאָך אים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ]?
 
קוה4
1 אוּן איך האָבּ שוב און ראה כּל עשׁוּקים וואָס ווערן עשׂה אוּנטער דער שֶמֶש. אוּן הנה זײַנען די דִּמְעָה פוּן די עשק, אוּן נישטא ווער זאָל זיי
מנחם [זען
שמוֹ נישט "מנחם"
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ]; אוּן אויף דער זײַט פוּן זייערע עשוּקים איז די כֹּחַ, אוּן נישטא ווער זאָל זיי מנחם. 2 דעריבער שבח איך די מתים וואָס זײַנען שוין מות מער איידער די חיּים וואָס חיּים זיינען נאָך. 3 אוּן בּעסער פוּן זיי בּיידן איז דעם וואָס איז נאָך נישט געווען, וואָס האָט נישט ראה די מעשׂה רע וואָס ווערן עשׂה אוּנטער דער שֶמֶש. 4 אוּן איך האָבּ ראה כּל עמל, אוּן כּל כשרון המעשׂה, אַז דאָס איז אויס קנאה פוּן איש זײַן רֵעַ. דאָס אויך איז הֶבֶל אוּן רעוּת רוּחַ. 5 דער כּסיל חבק זײַנע ידים, אוּן אכל זײַן אייגן בּשׂר. 6 בּעסער אַ האַנטפוּל נחת, איידער פוּלע הויפנס עמל אוּן רעוּת רוּחַ. 7 אוּן איך האָבּ שוב און ראה הֶבֶל אוּנטער דער שֶמֶש. 8 פאַראַן אֶחָד, אָן אַ שֵנִי; צוּמאָל אַ בֵּן אָדער אַן אָח האָט ער נישט, פוּן דעסטוועגן איז נישטא קיין קֵץ צוּ זײַן כל עמל, אוּן זײַן אויג קען זיך נישט שׂבע מיט עֹשֶׁר; אוּן פאַר וועמען עמל איך מיך, אוּן חסר זיך פוּן טובה? דאָס אויך איז הֶבֶל, אוּן עס איז אַן ענין רע. 9 בּעסער 2 איידער 1, וואָרעם זיי האָבּן אַ שׂכר טוב פאַר זייער עמל. 01 וואָרעם אַז זיי נפל, קום איינער אויף זײַן חָבֵר, אָבּער וויי צוּ דעם אֶחָד וואָס נפל, אוּן נישטא אַ שֵנִי אים קום. 11 דאָס גלײַכן אַז שכב שנים, איז זיי חמם, אָבּער אחד ווי קען חמם ווערן? 21 אוּן אויבּ עמעצער קען תקף דעם אחד, וועלן אָבּער 2 זיך עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] קעגן אים. אוּן החוּט המְשֻלָּש [ה' איז ווי חוּט אחד דאָך מְשֻלָּש: אלוקים הָאָב און אלוקים די זוּן פוּן דער אויבּערשטער און דעם רוּחַ הַקוֹדֶש, קדושה משולשת דאָך אֲדֹנָי אֶחָד] וועט נישט אויף מהרה [גיך] נָתַק ווערן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
http://www.afii.org/zoharthreeinone.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
שמע, ישראל: אדוני אלוקינו, אדוני אחד, זען דברים 3:91; זען משכן אחד אוּן מֻרכָּב אחדות, קאמפלעקס אחדות, זען שמות 6:62 משכן אחד אוּן זען איש אוּן אשה אחד, בראשית 42:2 קאמפלעקס אחדות, זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים אוּן איז כולל זײַן אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זײַן הֲוָיָה אָבּער מיט קדושה משולשת, אלוקים האָבּ אוּן אלוקים זון פון דער אויבערשטער אוּן אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין אוּן בר אנשׁ אוּן רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבּער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבּער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו אוּן אמו, אוּן זאָל דבק צוּ זײַן אשה, אוּן זיי (2) ווערן בּשׂר אחד (1), איין בּשׂר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים אוּן איז כולל זײַן אין ראָש אחד), בר אנש אוּן עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" אוּן "יפלחון" אין דניאל 21:3 אוּן דניאל 41-31:7, לויט צוּ אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואָס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבּער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צוּ אלוהוּת) צוּ די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ אוּן סאַנה83ב אוּן רש"י וואָס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח]. 31 בּעסער אַ יֶלֶד מִסְכֵּן אוּן חכם, איידער אַ מלך זקן אוּן כסיל, וואָס ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט מער צוּ זײַן נזהר [זהר]. 41 וואָרעם פוּן בּית הסוּרים איז יענער יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צוּ ווערן אַ מלך, הגם ער איז ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן רוש, אוּנטער דעמס מלוכה. 51 איך האָבּ ראה כּל החיּים וואָס הלך אוּנטער דער שֶמֶש, האלטן מיט דעם יֶלֶד, דעם שֵנִי וואָס עמד אויף זײַן אָרט; 61 נישט געווען קיין קֵץ צוּ כּל הָעָם, צוּ אַלע וואָס ער איז געווען זייער מלך; פוּן דעסטוועגן וועלן די אחרונים זיך נישט שׂמח מיט אים. יאָ, דאָס אויך איז הֶבֶל אוּן רַעְיוֹן רוּחַ. 71 זײַן שומר איבּער דײַן רגל, אַז דו הלך אין בּית האלוקים, און קרב צו שמע, גאַנץ ווי וואָס די כסילים זבח; הגם זיי ידע נישט אַז זיי עשׂה רָע.
 
קוה5
 
1 זאָלסט נישט זײַן בהל מיט דײַן פֶּה, אוּן דײַן לֵב זאָל זיך נישט מהר צו יצא אַ דבר פאַר האלוקים, וואָרעם האלוקים איז אין שָמַיִם אוּן דו בּיסט אויף הָאָרֶץ; דעריבער זאָלן דײַנע דברים זײַן מעט. 2 וואָרעם אַ חָלום בוא מיט רֹב ענין, אוּן דער קוֹל פוּן אַ כּסיל מיט רֹב דברים. 3 אַז דו בּיסט נדר אַ נדר צוּ אלוקים, זאָלסטוּ זיך נישט אחר אים צוּ שלם, וואָרעם ער האָט נישט חפץ כסילים; וואָס דו בּיסט נדר, שלם. 4 בּעסער זאָלסט נישט נדר, איידער זאָלסט נדר אוּן נישט שלם. 5 זאָלסט נישט דערלאָזן דײַן פֶּה צוּ חטא דײַן בּשׂר, אוּן זאָלסט נישט אמר פאַר דעם מַלְאָךְ [פוּן ה'], אַז דאָס איז געווען אַ שגגה. לָמָּה זאָל האלוקים קצף אויף דײַן קוֹל, אוּן חבל דאָס מעשׂה פוּן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]? 6 וואָרעם פוּן רֹב חלומות אויך הבלים קוּמען אַרויס דברים הרבה, אָבּער האָבּ ירא פאַר האלוקים. 7 אַז דו ראה די עֹשֶק פוּן דעם רוש, אוּן די גֵּזֶל פוּן משפט אוּן צדק אין דער מדינה, זאָלסטוּ זיך נישט תּמה אויף דער זאַך, וואָרעם איבּער דעם גָּבֹהּ שמר אַ גָּבֹהּ, אוּן נאָך גבֹהים איבּער זיי. 8 אוּן יתרון פוּן אֶרֶץ אין אלעם, איז מלך נעבד [עבד] פון שָׂדֶה. 9 דער וואָס האָט אהב כֶּסֶף קען זיך נישט שׂבע מיט כֶּסֶף, אוּן נישט ווער עס האָט אהב המון מיטן תְבוּאָה. דאָס אויך איז הֶבֶל. 01 אַז דאָס טובה רבה זיך, מערן זיך זײַנע עסערס; אוּן וואָס פאר בעלים דעם כשרון, אחוץ דאָס ראוּת מיט זײַנע אויגן? 11 מתוק איז דער שֵׁנָה פוּן דעם עֹבֵד, סײַ ער אכל מעט, סײַ רבה, אָבּער די שׂבע פוּן דעם עושר לאָזט אים נישט ישן [זען דניאל 2:21]. 21 פאַראַן אַ רעה חולה [זען חֳלִי ישעיה 3:35] וואָס איך האָבּ ראה אוּנטער דער שֶמֶש: עשירות וואָס ווערט שוֹמר פוּן דעם בעל אים צום רעה. 31 אוּן די עשירות ווערט אבד אין אַן ענין רע; אוּן אַז ער ילד אַ בֵּן, און אֵין אין זײַן יָד. 41 אַזוי ווי ער איז יצא פוּן בֶטֶן אִמּוֹ [זען https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU ], הלך ער ערום שוב, אַזוי ווי ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן קיין זאַך נשׂא ער נישט מיט פאַר זײַן עמל, כדי ער זאָל עס הלך אין זײַן יָד. 51 יאָ, דאָס אויך איז אַ רעה חולה, וואָס עֻמָּה ווי ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אַזוי ער הלך; אוּן וואָס פאר אים יתרון וואָס ער עמל זיך פאַרן ווינט? 61 דערצו אכל ער אַלע זײַנע טעג אין חֹשֶךְ, אוּן כעס זיך רבה, אוּן האָט חלי [זען ישעיה 3:35] אוּן קצף. 71 הנה וואָס איך האָבּ ראה: בּעסער אוּן יפה וואָלט געווען צוּ אכל אוּן שתה, אוּן האָבּן טובה פאַר זײַן כּל עמל וואָס ער עמל זיך אוּנטער דער שֶמֶש אין זײַן מספר יְמֵי חַי וואָס האלוקים האָט אים נתן; וואָרעם דאָס איז זײַן חלק. 81 אוּן כל האדם וואָס האלוקים נתן אים עֹשֶר אוּן נֶכֶס, אוּן גיט אים שליטה צוּ אכל דערפוּן, אוּן צוּ נשׂא זײַן חלק, אוּן זיך שׂמח צוּ טאָן פאַר זײַן עמל, איז דאָס אַ מתת פוּן אלוקים [זען יוחנן 61:3]. 91 יאָ, ער לֹא הרבֵּה זכר יְמֵי חיו ווייל האלוקים ענה אים מיט שׂמחה פוּן זײַן לֵב.
 
קוה6
1 פאַראַן רָעָה וואָס איך האָבּ ראה אוּנטער דער שֶמֶש, אוּן עס איז רבּה בּײַם הָאָדָם: 2 אַן איש וואָס האלוקים נתן אים עשירות אוּן נכס אוּן כבוד, אוּן אים חסר נישט אלע וואס ער אוה צו זײַן נפש, אָבּער האלוקים האָט אים נישט געגעבּן קיין שליטה צוּ אכל דערפוּן, אָבּער אַן איש נכרי אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] עס. דאָס איז הֶבֶל, אוּן אַ חלי רע. 3 אַז אַן איש זאָל ילד 001 קינדער, אוּן חיה שָנִים רבּות, איז, אַזוי די טעג פון זײַנע שָנִים זענען פילע, אויבּ זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] שׂבע זיך נישט פוּן דעם טובה, אוּן קיין קבורה האָט ער נישט, אמר איך: בּעסער פוּן אים איז דעם נֵפֶל. 4 וואָרעם אין הֶבֶל בוא עס, אוּן אין חֹשֶךְ הלך עס, אוּן אין חֹשֶךְ ווערט כסה שמוֹ [זען זכריה 21-11:6]. 5 עס האָט צוּמאָל די שֶמֶש נישט ראה אוּן נישט ידע; עס האָט מער נַחַת ווי יענער. 6 אפילוּ אויבּ ער זאָל חיה 2 מאָל 0001 שָנָה, אוּן נישט ראה קיין טוֹבה, הלך דען נישט צו מקום אחד הַכֹּל [זען דניאל 2:21; יהודים אין משיח 72:9]? 7 כּל עמל האדם איז פאַר זײַן פֶּה, אוּן פוּנדעסטוועגן ווערט די נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] נישט מלא. 8 וואָרעם וואָס איז די יותר פוּן דעם חָכָם איבּער דעם כסיל? וואָס טאָן די עָנִי האָבן אין זיי ידע ווי צו הלך נגד החיּים? 9 בּעסער מַרְאֵה פוּן די אויגן, איידער הלך פוּן דער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]. דאָס אויך איז הֶבֶל אוּן רעוּת רוּחַ. 01 וואָס היה איז כְּבָר קרא געוואָרן מיטן שמוֹ [זען זכריה 21-11:6], אוּן עס איז ידע וואָס אָדָם איז; אוּן ער קען זיך נישט דין מיט דעם [ה'] וואָס איז שתקיף פוּן אים [אָדָם]. 11 ווייל דברים הרבה מערן אָפט הֶבֶל, וואָס איז די יתר צו אדם? 21 וואָרעם ווער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] וואָס איז בּעסער פאַרן אדם אין חיּים, אין די מספר יְמֵי חַיֵּי פון זײַן הֶבֶל וואָס ער עשׂה דורך ווי אַ צל? ווײַל ווער קען נגד אדם, וואָס וועט זײַן נאָך אים אוּנטער דער שֶמֶש?
 
קוה7
1 אַ שֵם טוב איז בּעסער פוּן שֶמֶן טוֹב; אוּן דער יוֹם מות [זען "מות" ישעיהו 9:35], פוּן דעם יוֹם הֻלֶּדֶת. 2 בּעסער צוּ הלך אין בּית אֵבֶל, איידער צוּ הלך אין בּית משתה; ווײַל דאָס [מות] איז דער סָוף פוּן כל האדם, אוּן דער חי דאַרף זיך נתן צום לֵב. 3 בּעסער כַּעַס איידער שׂחֹק, וואָרעם אַז דער פנים איז רֹעַ, איז בּעסער פאַרן לֵב. 4 דאָס לֵב פוּן די חכמים איז אין בּית אֵבֶל, אוּן דאָס לֵב פוּן די כּסילים אין בּית שׂמחה. 5 בּעסער צוּ שמע דעם גְּעָרָה פוּן אַ חכם, איידער מע זאָל שמע דאָס שיר כּסילים. 6 וואָרעם אַזוי ווי דאָס קנאַקן פוּן סירים [סיר] אוּנטערן סִּיר, אַזוי איז דאָס שׂחֹק פוּן דעם כסיל. אוּן דאָס אויך איז הֶבֶל. 7 אמנם, עֹשֶׁק הלל דעם חכם, אוּן שוחד אבד דאָס לֵב. 8 בּעסער דער אחרית פוּן אַ זאַך איידער איר ראשית; בּעסער ארך רוּחַ, איידער גבֹהַּ רוּחַ. 9 זאָלסט נישט זײַן בהל אין דײַן רוּחַ צוּ ווערן כעס, וואָרעם כעס נוח אין חֵיק פוּן די כסילים. 01 זאָלסט נישט אמר: ווי איז דאָס, וואָס די ימים הראשֹׁנים זײַנען געווען בּעסער ווי די איצטיקע? וואָרעם נישט פוּן חכמה אַז איר שאל וועגן דעם. 11 בּעסער איז חכמה מיט אַ נחלה, אוּן אַ יֹתר פאַר די וואָס ראה די שֶמֶש. 21 וואָרעם חכמה איז אַ צל, כֶּסֶף אויף איז אַ צל, אָבּער די יתרון פוּן דַעַת איז, חכמה גיט חיּים צו איר בעלים. 31 ראה דאָס מעשׂה פוּן האלוקים; וואָרעם ווער קען תקן וואָס ער האָט עות? 41 אין יוֹם טובה זײַ אין טוב, אוּן אין יוֹם רָעָה ראה זיך דאָס אויך: האלוקים האָט עשׂה יענס ווי די אַנדערע, אזוי אז אדם קען נישט אנטדעקן עפּעס אז וועט קומען נאך אים [זען יהודים אין משיח 6:11]. 51 כּל האָבּ איך ראה אין מײַנע ימֵי הֶבֶל: פאַראַן אַ צדיק וואָס אבד אין זײַן צדק, אוּן פאַראַן אַ רָשע וואָס איז מאריך-ימים אין זײַן רעה. 61 זאָלסט נישט זײַן צדיק הרבה, אוּן זאָלסט זיך נישט התחכם [חכם] יותר; למה זאָלסטוּ זיך שמם? 71 זאָלסט נישט זײַן רשע הרבה, אוּן זאָלסט נישט זײַן קיין סָכָל; למה זאָלסטוּ מות בְּלֹא דער עֵת? 81 טוֹב איז דו זאָלסט זיך אחז אָן דעם, אוּן אויך פוּן יענעם נישט נוח דײַן יָד; וואָרעם דער וואָס האָט ירא אלוקים, יצא מיט בּיידע. 91 די חכמה עזז דעם חכם מער ווי 01 שליטים וואָס זײַנען אין עִיר. 02 וואָרעם נישטא אַן אדם אַ צדיק אויף אֶרֶץ וואָס זאָל עשׂה לויטער טוֹב, אוּן נישט חטא [זען רומ' 32:3]. 12 זאָלסט אויך נישט נתן דײַן לֵב אויף כּל דברים וואָס מע דבר, כדי זאָלסט נישט שמע ווי דײַן עֶבֶד קלל דיך; 22 וואָרעם דײַן לֵב ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז פעמים רבּות האָסט דו אויך קלל אַנדערע. 32 דאָס אַלע האָבּ איך נסה מיט חכמה; איך האָבּ אמר: איך וועל חכם ווערן; אָבּער עס איז געווען רחק פוּן מיר. 42 דאָס וואָס איז רחק אוּן עמֹק עמֹק, ווער קען עס מצא? 52 איך האָבּ מיך סבב, אוּן מײַן לֵב איז געווען אויף צוּ ידע אוּן צוּ תור אוּן בקש חכמה אוּן חשבון [פון חיּים], אוּן צוּ ידע אַז רשעה איז כסל, אוּן סכלות איז משוּגעת. 62 אוּן איך מצא אַז מער מַר פוּן מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] איז די אִשָּה, וואָס איר לֵב איז מצודים [מצוד] אוּן חֵרֶם, אירע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זײַנען אסוּרים [אסוּר]. דער וואָס איז טוב פאַר האלוקים, ווערט מלט פוּן איר, אוּן דער חוֹטֶה ווערט לכד פוּן איר. 72 ראה, דאָס האָבּ איך מצא, אמר קוהלת, ווען איך האָבּ שטעלן איינס צוּם אַנדערן, כּדי צוּ מצא דעם חשבּון. 82 וואָס מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] בקש, אוּן איך מצא נישט: אדם אחד צווישן 0001 האָבּ איך מצא, אָבּער אַן אִשָּה צווישן די אַלע האָבּ איך נישט מצא. 92 ראה, דאָס אַליין האָבּ איך מצא, אַז האלוקים האָט עשׂה הָאָדָם יָשָר, אָבּער זיי האָבּן בקש חִשְבֹנות רַבִּים [זען חטא קדמון
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
זען אפס' 3:2; זען אונדזער טבע מושחת...ירשתם את הטבע פון חטא קדמון מאביכם הראשון; אנחנו נמכרו תחת חטא קדמון אין אָדָם מיט נויט פון אדם חדש פון אפס' 42:4 און משיח (יוחנן 21:1) מקבל און נויט פון גאולה און התחדשות און הִתְהַפֵּךְ רוחני (מתי 3:81); זען
https://www.youtube.com/watch?v=xaR7Ab6Qj68
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=MUNfvOabRgc
https://www.youtube.com/watch?v=VzOtRDFPTh8
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ https://www.youtube.com/watch?v=ugNFJk0-ub8 https://www.youtube.com/watch?v=xaR7Ab6Qj68 בראשית 12:8; תהלים 4:85; 7:15; איוב 4:41; יוחנן 6:3].
 
קוה8
1 ווער איז ווי דער חכם? אוּן ווער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דעם פֵּשֶר פוּן אַ זאַך? חכמה פון אדם האיר [אור] זײַן פנים, אוּן עֹז פוּן זײַן פנים ווערט שנה. 2 איך זאָג: זײַן שומר איבּער דעם בּאַפעל פון מלך פוּן וועגן דער שבוּעה צוּ אלוקים. 3 זאָלסט נישט נבהל [בהל] פוּן זײַן פנים; זאָלסט נישט הלך צו עמד אין אַ זאַך רַע, וואָרעם אַלע וואָס ער חפץ, עשׂה ער. 4 זינט דאָס דבר פוּן דעם מלך איז שִׁלטוֹן; אוּן ווער קען אים אמר: וואָס טוּסטוּ? 5 ווער איז שומר איבּער דאָס מצוה, דער וואָס וויל נישט ידע פוּן קיין רָעָה זאַך, אוּן דעם לֵב חָכָם ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] עֵת אוּן משפט. 6 וואָרעם פאַר כּל חפץ איז דאָ אַן עֵת אוּן אַ משפט, ווײַל דאָס רָעָה הָאָדָם איז רַבָּה אויף אים. 7 וואָרעם ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט וואָס וועט געשען; וואָרעם ווען עס דאַרף געשען, ווער וועט עס אים נגד? 8 קיין אָדָם שליט נישט איבּערן רוּחַ, צוּ קענען כלא דעם רוּחַ [זען יוחנן 8:3], אוּן נישטא קיין שלטון אין יוֹם הַמָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35], אוּן נישטא קיין משלחת אין מלחמה, אוּן דאָס רשע וועט נישט מלט זײַן בַּעַל. 9 דאָס אַלע האָבּ איך ראה, אוּן האָבּ מיר נתן אין לֵב וועגן כּל מעשׂה וואָס ווערט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אוּנטער דער שֶמֶש: הָאָדָם שלט איבּערן אָדָם אים צו רע. 01 אוּן אַזוי האָבּ איך ראה אַז רשָעים זײַנען קבר [זען משיח קבר, ישעיהו 9:35] געוואָרן, וואס פלעג צו בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] און הלך אין די מקום קדוש, און זיינען שכח געוואָרן אין עִיר וווּ זיי האבן אשׂה אזא זאכן. דאָס אויך איז הֶבֶל. 11 ווײַל דער פּתגם פאַר די מעשׂה הרעה ווערט נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אויף מהרה, דעריבער מלא זיך דאָס לֵב בני אדם אין זיי צוּ עשׂה רע; 21 כאָטש אַ חוֹטֶה עשׂה 001 מאָל רע, אוּן זייער טעג זענען האריך [זען ישעיה 01:35], פונדעסטוועגן איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז עס וועט זײַן גוט מיט זיי וואס האָבּן ירא פאַר האלוקים, ווײַל זיי האָבּן ירא פאַר אים; 31 אוּן דעם רָשע וועט זײַן נישט טוֹב, אוּן אַזוי ווי אַ צל וועט ער נישט מאריך- ימים [זען ישעיה 01:35] זײַן, ווײַל ער האָט נישט ירא פאַר אלוקים. 41 פאַראַן אַ הֶבֶל וואָס געשעט אויף הָאָרֶץ: וואָס עס זײַנען פאַראַן צדיקים וואָס זיי מגיע [נגע] די מעשׂה פוּן די רשָעים, אוּן פאַראַן רשָעים וואָס זיי מגיע [נגע] די מעשׂה פוּן די צדיקים. האָבּ איך אמר: דאָס אויך איז הֶבֶל. 51 אוּן איך האָבּ שבח די שׂמחה, וואָרעם נישטא בּעסערס פאַרן אָדָם אוּנטער דער שֶמֶש, ווי צוּ אכל אוּן שתה אוּן צו האבן שׂמחה, אוּן אַז דאָס זאָל אים לָוָה אין זײַן עמל, דורך די ימי חיּיו וואָס האלוקים האָט אים נתן אוּנטער דער שֶמֶש. 61 אַזוי ווי איך האָבּ נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מײַן לֵב צוּ ידע חכמה, אוּן צוּ ראה די עִנְיָן וואָס ווערט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אויף הָאָרֶץ, וואָרעם בַּיוֹם און בלָיְלָה ראה דער איש נישט קיין שֵנָה [זען יָשֵן דניאל 2:21] אין זײַנע אויגן. 71 דעמאָלט האָבּ איך ראה אין כּל מעשׂה האלוקים, אַז הָאָדָם קען נישט מצא די מעשׂה וואָס ווערן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אוּנטער דער שֶמֶש; וואָרעם כאָטש הָאָדָם זאָל זיך עמל צוּ בקש, וועט ער עס נישט מצא; אוּן אַפילוּ דער חכם וואס אמר ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] עס, קען ער עס נישט מצא.
 
קוה9
1 דאָס כּל האָבּ איך מיר נתן אין לֵב, כדי צוּ בּרד [בור] כּל זֶה: אַז די צדיקים אוּן די חכמים מיט זייערע עבדים [עֲבָד] זײַנען אין דער יָד האלוקים; סײַ אהבה, סײַ שנאה הָאָדָם ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט; הכֹּל איז אים פארויס. 2 אַלצדינג ווי פאַר אַלעמען; מקרה אחד פאַר דעם צדיק אוּן פאַר דעם רָשע, פאַר דעם טוב אוּן דעם טָהוֹר, אוּן פאַר דעם טָמֵא, אוּן פאַר דעם וואָס זבח, אוּן פאַר דעם וואָס זבח נישט; אַזוי דער טוב אַזוי דער חוֹטֶה, דער וואָס שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] ווי דער וואָס ירא זיך פוּן אַ שבוּעה. 3 דאָס איז דאָס רָע אין אַלע וואָס געשעט אוּנטער דער שֶמֶש, וואָס מקרה אחד איז פאַר כֹּל, אוּן אויך איז דאָס לֵב בְּנֵי הָאָדָם מלא מיט רָע, אוּן משוּגעת איז אין זייער לֵב אין זייער חיּים, אוּן דערנאָך גייען זיי צוּ די מֵתִים [זען
משיח און די מֵתִים
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
]. 4 וואָרעם בּײַ דעם וואָס איז נאָך חָבֵר [זען חָבֵר צוּ כּל החיּים https://www.youtube.com/watch?v=LTgiS8WxdFE
https://www.youtube.com/watch?v=wFF0O90OVT4
http://www.afii.org/goodnews.pdf
http://www.afii.org/job1.pdf
http://www.afii.org/shulmembership.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ISFORV1dwUU
https://www.afii.org/believe.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SRWqrwAQJoM
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
http://www.afii.org/messianicbylaws.pdf
] צוּ כּל החיּים איז דאָ בִּטָּחוֹן, ווײַל אַ כּלב [זען תהלים 71:22] חַי איז בּעסער ווי אַן אַרְיֵה הַמֵּת. 5 וואָרעם די לעבּעדיקע ידע אַז זיי וועלן מות, אָבּער די מֵתִים [זען "מֵתִים" דניאל 2:21] ידע גאָרנישט [זען איוב 12:41 ישעיה 61:36], אוּן זיי האָבּן נישט מער קיין שָׂכָר [זען "שָׂכָר" דניאל 2:21; זען תסל"א 61:4, די טויטע אין מָשיחַן וועלן קוֹדֶם איופשטיין; https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E ] ; וואָרעם זייער זֵכֶר איז שכח. 6 אי זייער אהבה אי זייער שנאה אי זייער קנאה איז כְּבָר אבד [זען יוחנן 61:3], אוּן זיי האָבּן קיינמאָל מער נישט קיין חלק לְעוֹלָם [זען סוֹפִיּוּת פון מָוֶת אין עולם הזה; זֶה נישט דבר פון עלום הבא
https://www.youtube.com/watch?v=HBLAPz65L6I ] אין אַלע וואָס ווערט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אוּנטער דער שֶמֶש. 7 הלך אכל מיט שִמחה דײַן לֶחֶם, אוּן שתה מיט אַ לֵב טוֹב דײַן ווײַן, וואָרעם האלוקים האָט שוין רצה [זען ויקרא 11:32;
http://www.afii.org/goodnews.pdf ] דײַנע מעשים. 8 צוּ כּל עֵת זאָלן דײַנע בגדים זײַן לָבָן אוּן שֶמֶן זאָל נישט חסר אויף דײַן קאָפּ. 9 ראש חיּים מיט דער אִשָּה וואָס דו האָסט אהבה, דיין כּל יְמֵי חַיֵּי הֶבֶל וואָס ער האָט דיר נתן אוּנטער דער שֶמֶש, דײַנע כּל יְמֵי הֶבֶל; וואָרעם דאָס איז דײַן חלק אין חיּים, אוּן אין דײַן עמל וואָס דו עמל זיך אוּנטער דער שֶמֶש. 01 אַלע וואָס דײַן יָד מצא צוּ עשׂה מיט דײַן כוח, עשׂה, וואָרעם נישטא קיין מעשׂה אָדער חֶשׁבּוֹן, אָדער דַעַת, אָדער חכמה, אין שְאוֹל וואָס דו הלך אַהין. 11 איך האָבּ ווידער ראה אוּנטער דער שֶמֶש, אַז נישט די קלים [קַל] געווינען דעם מֵרוֹץ, אוּן נישט די גיבורים די מלחמה, אוּן אויך נישט די חכמים לֶחֶם, אוּן אויך נישט די פאַרשטאַנדיקע עשירות, אוּן אויך נישט די יֹּדְעִים חֵן; נאָר עֵת אוּן פֶּגַע [אומגליק] קרא זיי אַלעמען. 21 וואָרעם הָאָדָם ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט זײַן עֵת [זען יוחנן 1:31; 02:8; 03:7; 4:2]; אַזוי ווי דגים [דג] וואָס ווערן אחז אין אַ מצודה רָעָה, אוּן אַזוי ווי צפרים וואָס ווערן אחז אין אַ פַּח, אַזוי ווי זיי, ווערן בני האדם יקש אין אַן עֵת רָעָה, ווען עס נפל אויף זיי פִּתאֹם. 31 אויך דאָס האָבּ איך ראה פאַר חכמה אוּנטער דער שֶמֶש, אוּן דאָס איז גדולה בּײַ מיר: 41 געווען אַן עִיר קטנה מיט מעט אנשים אין איר; איז אויף איר בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אַ מלך גדול, אוּן האָט זי סבב, אוּן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַרום איר מצודים גדֹלים. 51 האָט מען מצא אין איר אַן איש מִסְכֵן אַ חכם, אוּן ער האָט מלט די עִיר מיט זײַן חכמה; הגם קיין אָדָם האָט נישט זכר דעם דאָזיקן איש מִסְכֵּן. 61 האָבּ איך אמר: בּעסער חכמה איידער גבוּרה; פונדעסטווען די חכמה פוּן הַמִסְכֵּן ווערט בּוז [זען "בזה" ישעיהו 3:35], אוּן זײַנע דברים ווערן נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]. 71 די דברים פוּן די חכמים מיט נַחַת ווערן מער שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] ווי דער זעקה פוּן אַ מוֹשֵל [זען מיכה 1:5] צווישן כּסילים. 81 בּעסער חכמה איידער כּלי-קְרָב; אוּן חוֹטֶה אחד אבד טובה הרבה.
 
קוה01
1 טויטע פליגן [מות זבוּב, זען https://www.youtube.com/watch?v=OkStbWVv0Jc
https://www.youtube.com/watch?v=FlL9GpT0Ua4 ] הבאיש [באש] און הביע [נבע] שמן רוֹקֵחַ, אַזוי וועגט אַריבּער אַ סכלוּת מעט חכמה אוּן כּבוֹד. 2 דער שׂכל פוּן דעם חכם איז אויף זײַן ימין, אוּן דער שׂכל פוּן כּסיל אויף זײַן שׂמֹאל. 3 אוּן אויך אַז דער סָכָל הלך אין דֶּרֶךְ, חסר אים שׂכל, אוּן ער אמר צו כֹּל אַז ער איז אַ סָכָל. 4 אַז דאָס רוּחַ פוּן דעם מוֹשל עלה זיך קעגן דיר, זאָלסטוּ נישט פאַרלאָזן דײַן מקוֹם; וואָרעם מַרְפֵּא יָנַח חטאים ידולים. 5 פאַראַן רָעָה וואָס איך האָבּ ראה אוּנטער דער שֶמֶש, אַזוי ווי אַ שגגה וואָס יצא פוּן אַ שליט: 6 סֶכֶל ווערט נתן אין מרומים רבּים, אוּן עשירים ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין דער שֵפֶל. 7 איך האָבּ ראה עבדים אויף סוּסים, אוּן שׂרים וואָס הלך ווי עבדים אויף הָאָרֶץ. 8 דער וואָס חפר אַ גוּמָץ, וועט אין איר נפל, אוּן דער וואָס פרץ דורך אַ גָּדֵר, אים וועט נשך אַ נָחָש. 9 דער וואָס נסע אבנים וועט זיך נעצב [עצב] אָן זיי, דער וואָס בקע עצים איז אין סכנה דורך דעם. 01 אַז דער בּרזל איז קהה, אוּן מע האָט דעם שאַרף נישט קלקל [קלל], מוז מען גבר די חילים [חיל]; אוּן די יתרוֹן הכשיר [כשר] פוּן חכמה. 11 אויב די נָחָש נשך פאַרן לחש, וואַס איז יתרוֹן צו דעם בעל הלשוֹן. 21 די דברים פוּן דעם פֶּה פון חָכָם זײַנען מיט חן, אוּן די ליפן פוּן דעם כסיל בלע אים. 31 דער תחלה פוּן די דברים פוּן זײַן פֶּה איז סכלות, אוּן דער אחרית פוּן זײַן פֶּה איז הוֹללוּת רעה. 41 יאָ, דער סָכָל רבה דברים, אָבּער הָאָדָם ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט וואָס היה; אוּן וואָס וועט יִהְיֶה [זען https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] נאָך אים, ווער וועט אים נגד? 51 די עמל פוּן דעם כסילים יגע אים, וואָרעם ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט ווי צוּ הלך אין עִיר. 61 וויי דיר אֶרֶץ, וואָס דײַן מלך איז אַ נער, אוּן דײַנע שׂרים מאַכן סעוּדות בַּבֹּקֶר! 71 אֶשֶר דיר אֶרֶץ, וואָס דײַן מלך איז אַ בֶּן חוֹרים [חֹר], אוּן דײַנע שׂרים אכל אין דער עֵת, אין גבורה אוּן נישט אין שְׁתִי. 81 פוּן עצלה נמך [מכך] דער מקרה, אוּן פוּן שפלות פון ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] דלף דאָס בּית. 91 לחם עשׂה פאר שׂחוֹק, אוּן ווײַן שמח חיּים; אָבּער כֶּסֶף ענה הכֹּל. 02 אַפילוּ אין דײַן מַדָּע זאָלסטוּ נישט קלל [דברים 32:12; גלט' 31:3; דברים 62:72; יוחנן 13:91] דעם מלך, אוּן אין דײַנע חדר משכב זאָלסטוּ נישט קלל דעם עושר; וואָרעם אַן עוֹף הַשָמָיִם וועט הלך דעם קוֹל, אוּן בַעַל הכּנפים [כנף] וועט נגד די דבר.
 
קוה11
1 שלח דײַן לֶחֶם אויפן פְּנֵי הַמָיִם, וואָרעם אין רֹב הימים וועסטוּ עס מצא. 2 נתן אַ חלק אויף 7, אוּן אַפילוּ אויף 8, וואָרעם ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט וואָס פאַר אַ רָעָה עס קען זײַן אויף הָאָרֶץ. 3 אַז די עבים [עָב] ווערן מלא מיט גשם, הריק [ריק] זיי זיך אויף הָאָרֶץ; אוּן סײַ אַן עֵץ נפל אין דרום אוּן סײַ אין צפון, אין מקוֹם וווּ דער עֵץ נפל, דאָרטן וועט ער הוה. 4 דער וואָס שמר דעם ווינט וועט נישט זרע, אוּן דער וואָס ראה אויף די עבים [עָב] וועט נישט קצר. 5 אַזוי ווי דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט וואָס איז דער דֶּרֶךְ פוּן דעם רוּחַ [זען יוחנן 8-3:3], אָדער ווי עס ווערן עצמים אין בֶטֶן פוּן אַ טראָגעדיקער, אַזוי דו ידע נישט די מעשׂה האלוקים וואָס עשׂה הכֹּל. 6 בּבֹּקָר זרע דײַן זֶרַע, אוּן אין עֶרֶב זאָלסטוּ נישט נוח דײַן יָד, וואָרעם דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט וואָסערס וועט כָּשֵר, זֶה אָדער זֶה, אָדער בּיידע ווי אחד וועלן זײַן טובים [טוֹב]. 7 אוּן מָתוֹק איז די אוֹר, אוּן טוֹב איז פאַר די אויגן צוּ זען די שֶמֶש. 8 וואָרעם שָנִים הרבה הָאָדָם זאָל חיה, זאָל ער אין זיי אַלע זײַן שׂמח; אוּן זאָל ער זכר די יְמֵי החֹשֶךְ, אַז זיי וועלן זײַן הרבה. אַלע וואָס בוא איז הֶבֶל. 9 שׂמח זיך, בָּחוּר, אין דײַן יַלְדוּת, אוּן יטב דײַן לֵב אין דײַנע בְּחוּרים טעג, אוּן הלך אין די דרכים פוּן דײַן לֵב, אוּן נאָך דער מראה פוּן דײַנע אויגן; אָבּער ידע אַז פאַר אלעם דעם וועט האלוקים דיך בּרענגען צום משפט. 01 אוּן סור כַּעַס פוּן דײַן לֵב, אוּן עבר רָעָה פוּן דײַן בשׂר, וואָרעם יַלְדוּת אוּן שחרוּת זײַנען הֶבֶל.
 
קוה21
1 אוּן זכר דײַן בוֹרֵא אין דײַנע בחוּרים טעג, איידער עס וועלן בוא די רָעָה טעג, אוּן נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35] וועלן די שָנִים, וואָס דו וועסט אמר: איך האָבּ נישט קיין חפץ פוּן זיי; 2 איידער עס וועט חשך ווערן די שֶמֶש אוּן דאָס אוֹר, אוּן די יָרֵחַ אוּן די כּוֹכָבִים; אוּן די עבים [עב] וועלן שוב נאָכן גֶשֶם; 3 אין דעם יוֹם וואָס די שֹׁמְרֵי הבית וועלן זיך זוע [זע], אוּן די אנשי החיל וועלן זיך התעוּת [עות], אוּן די טֹחֲנוֹת [טחן] וועלן בטל, ווײַל זיי זײַנען מעט, אוּן די רֹאוֹת וועלן חשך זײַן אין די אֲרֻבָּה, 4 אוּן די דְּלָתַיִם צום שוּק וועלן סגר ווערן; ווען שפל וועט זײַן דאָס קוֹל פוּן דער טחנה, אוּן מע וועט זיך קום בּײַם קוֹל פוּן אַ צפוֹר, אוּן נשח [שחח] וועלן זײַן כּל בָּנוֹת הַשִׁיר; 5 אויך וועט מען ירא האָבּן פאַר אַ גָּבֹהּ, אוּן חתחת וועלן זײַן אויפן דֶּרֶךְ; אוּן דער שָקֵד וועט הניץ [נצץ], אוּן דער חָגָב וועט זיך הסתבל [סבל], אוּן די אֲבִיּוֹנָה וועט פרר, ווײַל הָאָדָם הלך צוּ זײַן בית עוֹלם, אוּן די סֹפדים [ספד] וועלן זיך סבב אין שוּק; 6 איידער די חֶבֶל הכסף וועט רחק ווערן, אוּן דער גֻּלָּה הזהב וועט רצץ ווערן, אוּן דער כַּד וועט שבר ווערן בּײַם מַבּוּעַ, אוּן דער גלגל רצץ אין בּוֹר; 7 אוּן דער עָפָר וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צוּ הָאָרֶץ, ווי געווען, אוּן דער רוּחַ וועט זיך שוב צוּ האלוקים וואָס האָט אים נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 8 הֲבֵל פוּן הֲבָלִים, אמר קוהלת, הכֹּל איז הֶבֶל [זען: אויבּ רבי מֵלך המָשיחַ איז נישט אויפגעשטאַנען,אונדזער אֶמוּנה איז הֶבֶל
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
http://www.afii.org/goodnews.pdf
]. 9 אוּן יתר וואָס קוהלת איז געווען אַ חכם, האָט ער נאָך למד הָעָם דַעַת; אוּן ער האָט אזן אוּן חקר, אוּן תקן משלים הרבה. 01 קוהלת האָט בקש צוּ מצא דברי חפץ, אוּן וואָס איז כתב יֹשֶׁר, דברי אמת. 11 די דברים פוּן די חכמים זײַנען אַזוי ווי דָּרְבֹּנה, אוּן ווי מַסְמֵר נטע זײַנען די בעלי אספות; זיי זײַנען נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] געוואָרן פוּן רֹעֵה אחד. 21 אוּן יתר, בְּנִי, זײַ נזהר [זהר]: צוּ עשׂה ספרים הרבה איז נישטא קיין קץ, אָבּער זיך להג הרבּה יגעה דעם בשׂר. 31 דער סָוף פוּן דער זאַך, נאָך דעם ווי הכֹּל איז שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] געוואָרן, איז: האָבּ ירא פאַר האלוקים, אוּן זײַן שומר איבּער זײַנע מצוה, וואָרעם דאָס איז דער כּל הָאָדָה. 41 ווײַל כּל מעשׂה וועט האלוקים בּרענגען פאַר משפט איבּער כּל נעלם, סײַ טוֹב אוּן סײַ רָע [זען
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE ].