יהוֹשֻעַ
 
 
פון ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט (c) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
 
 
יהוֹשֻעַ
 
יהו1
 
1 און עס איז געווען נאך דעם מוֹת משה עֶבֶד ה', האט ה' אמר צו יהוֹשעַ [זען "ישוע," נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22; https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo ] בן נוּן, דעם מְשָרת משהן, אזוי צו אמר: 2 משה עַבְדִּי [זען "עַבְדִּי" זכריה 8:3 "עַבְדִּי צמח" משיח] איז מֵת; אוּן אצוּנד קוּם! [זען "קוּם", במדבר 71:42; הושע 2:6] און עבר! דעם דאזיקן יַרדן, דוּ וְכל הָעָם הַזֶּה, צו הָאָרֶץ וואס איך נתן [זען "נתן", ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זיי די בְּנֵי-יִשְראל. 3 כּל מָקוֹם וואס אײַער כּף רגל [זען "רגל", בראשית 01:94; תהלים 71:22] וועט דערויף דֶרֶךְ [זען "דֶרֶךְ", במדבר 71:42] האב איך אײַך אים נתן [זען "נתן", ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַזוי ווי איך האב דבר צו משהן. 4 פון דעם מדבר, און דעם דאזיקן לבנוֹן, און ביזן נהָר הגדול, דעם נהָר פּרָת, כּל ארץ פון די חִתים, און ביזן יַם-הַגָדול, צו מְבוֹא השֶּמֶש, וועט זיין אײַער גְבוּל. 5 קיינער וועט נישט יצב פאר דיר כּל יְמֵי דײַן חַיִּים; אַזוי ווי איך בין געווען מיט משהן, וועל איך זיין מיט דיר; איך וועל דיך נישט רפה און דיך נישט עזב [זען מתי 02:82]. 6 חזק! און אמץ! ווארעם דו וועסט הָעָם הזה מאכן נחל הָאָרֶץ וואס איך האב שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] זייערע אבות זיי צו נתן [זען "נתן", ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 7 נאר חזק! זײַ אמץ מאֹד צו זיין שומר צו עשׂה [זען "עשׂה", ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי כּל התּוֹרה וואס משה עַבְדִּי האט דיר צוה; זאלסט דערפון נישט סור רעכטס אדער לינקס, כדי זאלסט שׂכל [זען "שׂכל", ירמיהו 6-5:32; דניאל 52:9; ישעיהו 31:25] אוּמעטוּם אוווּ דוּ וועסט הלך. 8 דאס דאזיקע סֶפֶר התּוֹרה זאל זיך נישט מוש פון דײַן פֶּה, און זאלסט הגה [זען "הגה", תהלים 2:1] דערפון יוֹמָם וָלַיְלָה, כדי זאלסט זיין שומר צו עשׂה [זען "עשׂה", ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי כּל וואס שטייט כתב [זען גלט' 41:1, נישט תורה שבעל פה; עס זאגט "כתב", זען דברים 2:4] דערין; ווארעם דעמאלט וועסטוּ צלח [זען "צלח", ישעיהו 01:35] זיין אין דײַנע דֶרֶךְ [זען יוח"ג 2:1] און דעמאלט וועסטוּ שׂכל [זען "שׂכל", ירמיהו 6-5:32; דניאל 52:9; ישעיהו 31:25]. 9 הלוא איך צוה דיר: חזק! און זיין אמץ! זאלסט נישט ערץ און זאלסט נישט חתת, ווארעם ה' אֱלֹקֶיךָ איז מיט דיר אוּמעטוּם אוווּ דוּ וועסט הלך
[ https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ].
01 האט יהוֹשֻעַ צוה די שֹׁטרי הָעָם, אזוי צו אמר: 11 עבר! דורך מַחֲנֶה, און צוה הָעָם, אזוי צו אמר: כון! אײַך צידה, ווארעם בעוֹד 3 טעג [זען הושע 2:6; קור"א 4:51] עבר איר אריבער דעם דאזיקן יַרדן, צו בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו ירש הָאָרֶץ וואס ה' אלֹקֵיכֶם נתן [זען "נתן", ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אײַך, עס צו ירש. 21 און צו די ראובנים, און צו די גָדים, און צום האלבן שבט מנשה, האט יהוֹשֻעַ אמר, אזוי צו אמר: 31 זכר די דבר וואס משה עֶבֶד ה' האט אײַך צוה, אזוי צו אמר: ה' אלוקיכם איז נוח [זען רות 9:1] אײַך, און וועט אײַך נתן [זען "נתן", ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] הָאָרֶץ הזֹאת. 41 זאלן אײַערע נָשִים, אײַערע טַף, און אײַער מקנה, ישב אין הָאָרֶץ וואס משה האט אײַך נתן [זען "נתן", ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף דער עֵבר היַרדן, אָבער איר, אלע העלדישע גיבוֹרים, זאלט עבר פארויס פאר אחיכם, און זיי עזר 51 ביז וואנען ה' וועט נוח [זען רות 9:1; מתי 03-92:11] צו אחיכם אַזוי ווי אײַך, און אויך זיי וועלן ירש הָאָרֶץ וואס ה' אלֹקֵיכֶם נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זיי. דעמאלט וועט איר זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו דעם ארץ פון אײַער יְרֻשָה, און וועט עס ירש וואס משה עֶבֶד ה' האט אײַך נתן [זען "נתן", ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף דער עֵבֶר יַרדן, מזרח השמש. 61 האָבּן זיי ענה יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] אזוי צו אמר: כּל וואס דו האסט אונדז צוה, וועלן מיר עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] און אוּמעטוּם אוווּ דו וועסט אונדז שלח [זען "שלח", מלאכי 1:3] וועלן מיר הלך. 71 גענוי ווי מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] צו משהן, אזוי וועלן מיר שמע צו דיר; רק זאל ה' אֱלֹקֶיךָ זיין מיט דיר [זען ישעיהו 41:7] אַזוי ווי ער איז געווען מיט משהן. 81 איטלעכער איש וואס וועט מרה דײַן פֶּה, און וועט נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] דײַנע דברים, לויט כּל וואס דו וועסט אים צוה, זאל מות ווערן; רק זײַ חזק! און אמץ!
 
יהו2
 
1 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22;] בן נוּן האט שלח פון שִטים 2 אנשים אויסקוּקערס שטילערהייט, אזוי צו אמר [זען "אמר" מלאכי 1:3]: גייט ראה הָאָרֶץ, און יריחו. זײַנען זיי הלך, און זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין בית אִשָּה זוֹנה וואס איר שֵם איז געווען רָחָב [זען מתי 5:1
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0 ] און האָבּן זיך דארטן שכב. 2 איז אמר געווארן דעם מלך יריחו, אזוי צו אמר: הנה, אנשים זײַנען בוא אַהער הַלַיְלָה פון די בְּנֵי ישראל, צו חפר הָאָרֶץ. 3 האט דער מלך יריחו שלח צו רָחָבן, אזוי צו אמר: יצא! [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] די אנשים וואס זײַנען בוא צו דיר, די וואס זײַנען בוא אין דײַן בית, ווארעם צו חפר דאס כּל הָאָרֶץ זײַנען זיי בוא. 4 אָבער די אִשָּה האט לקח די 2 אנשים, און האט זיי צפן. און זי האט אמר: כֵּן, די אנשים זײַנען בוא צו מיר, אָבער איך האב נישט ידע [זען "ידע", דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] פון וואנען זיי זײַנען; 5 און עס איז געווען, ווי מע האט געזאלט סגר דעם שַעַר, אז עס איז געווארן חֹשֶך, אזוי זײַנען די אנשים יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5]; איך ידע נישט וווהין די אנשים זײַנען הלך; רדף! זיי נאך אויף גיך, ווארעם איר וועט זיי נשׂג. 6 אָבער זי האט זיי געהאט עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אויפן גָּג, און זיי טמן אין פלאקסשטעקלעך וואס זײַנען געווען ערך בּײַ איר אויפן גָּג. 7 און די אנשים האָבּן זיי רדף אויפן דרךְ היַרדן, צו די מעברוֹת; און דעם שַעַר האט מען סגר [זען "סגר" ישעיהו 51:25] נאָכדעם ווי עס זײַנען יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] די וואס האָבּן זיי רדף. 8 און איידער זיי האָבּן זיך שכב, איז זי עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צו זיי אויפן גָּג, 9 און זי האט אמר צו די אנשים: איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אז ה' האט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] הָאָרֶץ, און אז אײַער אֵימָה איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תְּחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ] אויף אונדז, און אז כּל יושבי הָאָרֶץ זײַנען מוג געווארן מִפּנֵיכֶם. 01 ווארעם מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] ווי ה' האט יבש הַמָּיִם פון יַם-סוּף פון פאר אײַך, בּײַ אײַער יציאת מצרים, און וואס איר האט עשׂה צו די 2 מלכים פון דעם אֶמוֹרי וואס אויף יענער זייט יַרדן, צו סיחונען און צו עוֹגן, וואס איר האט זיי חֵרֶם
[ https://www.youtube.com/watch?v=03AVR9mFD5k ]. 11 און ווי מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אזוי איז מסס לבבֵנוּ, און אין קיינעם איז מער רוּח נישט קום מִפּנֵיכם; ווארעם ה' אלֹקֵיכֶם ער איז אלוקים אין הימל אויבן [זען יוחנן 3:3, איר מוזן זיין געבוירן פון "אויבן"] און אויף הָאָרֶץ אונטן. 21 און שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנָּה פון משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35
https://www.youtube.com/watch?v=zAQSMO7di-Y ]
מיר, נא, בּײַ ה', ווײַל איך האב עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] חֶסֶד מיט אײַך, אז איר אויך וועט עשׂה חֶסֶד מיט מיין בית אבי; און איר זאלט מיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אן אוֹת אמֶת, 31 אז איר וועט לאזן חיה מיין אב און מיין אם, און מײַנע אחים און מײַנע אחוֹת, און כּל וואס געהערן צו זיי, און איר וועט נצל נפשותינו פון מָוֶת. 41 האָבּן די אנשים צו איר אמר: אונדזער נפש תחת [זען בראשית 31:22 "תחת"; ישעיהו 5:35] אײַך צו מות, אויב איר וועט נישט נגד די דאזיקע דְּבָרֵנוּ ! און עס וועט זיין, אז ה' וועט אונדז נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] הָאָרֶץ, וועלן מיר עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] מיט דיר חֶסֶד און אֶמֶת. 51 האט זי זיי ירד מיט א חֶבל [זען חוּט, קוהלת 21:4, חֶבל אחד, חוּט מְשוּלָש; ה' איז אחד נאך מְשוּלָש, זען ישעיהו 61:84; 1:24; ווייל עבד ה' ("מיר") משיח און ה' און רוח ה' איז אלוקים, קדש קדש קדש, אחָד דאך משֻלָש; בראשית 42:2 קאמפלעקס אחדות, זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אִשָה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד) בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח
https://youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
] דורכן חַלּוֹן; ווארעם איר בית איז געווען אין דער חוֹמָה פון דער קיר, און זי האט געוווינט אין דעם חוֹמָה. 61 און זי האט צו זיי אמר: הלך! צו הָהָרָה, כדי די רֹדפים זאלן אײַך נישט פגע [זען "פגע" ישעיהו 21:35]; און איר זאלט אײַך חבא דארטן 3 טעג [זען הושע 2:6; קור"א 4:51], ביז די רֹדפים שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיך אוּם; און דערנאך וועט איר הלך אויף אײַער דרךְ. 71 האָבּן די אנשים צו איר אמר: מיר וועלן זיין נָקִים פון דײַן דאזיקער שבועה וואס דו האסט אונדז שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנָּה פון משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] 81 סיידן ווען מיר בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין הָאָרֶץ, זאלסטו קשר דעם דאזיקן תִּקְוַה רויטן חוּט [זען "חוּט", קוהלת 21:4] אין דעם חַלּוֹן וואס דו האסט אונדז ירד דורך אים, און דײַן אָב און אמֶּךָ, און דײַנע אחים, און דײַן כּל בית אבי, זאלסטו אסף צו דיר אין בית [זען מה"ש 13:61; הדרך המשיחיסטים 52:01]. 91 און עס וועט זיין, איטלעכער וואס וועט יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פון די דלת פון דײַן בית מחוּץ אין החוּצָה [זען שמות 22:21; הדרך המשיחיסטים 52:01] וועט זיין דם זיין אויף זיין קאפ, און מיר וועלן זיין נקִיּם [זען מתי 42:72]; אָבער איטלעכער וואס וועט זיין בּײַ דיר אין בית, וועט זיין דם זיין אויף אונדזער קאפ, אויב א יָד וועט זיין אויף אים. 02 אויב אָבער דו וועסט נגד די דאזיקע דּבָרֵנוּ, וועלן מיר זיין נָקִיּם פון דײַן שבועה וואס דו האסט אונדז שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנָּה פון משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35]. 12 האט זי אמר: ווי אײַערע דברים, אזוי זאל זיין. און זי האט זיי שלח, און זיי זײַנען הלך. און זי האט קשר די רויטע תִּקְוָה אין חַלּוֹן. 22 און זיי זײַנען הלך, און זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו הָהָרָה, און זײַנען דארטן ישב 3 טעג [זען הושע 2:6; קור"א 4:51], ביז די רֹדפים האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. און די רֹדפים האָבּן בקש [זען "בקש" הושע 5-4:3; מלאכי 1:3] אויפן כּל הדֶּרֶךְ, און האָבּן נישט מצא. 32 און די 2 אנשים האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] און האָבּן ירד פון הָהָר, און זײַנען עבר און בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] בן נוּן, און האָבּן אים ספר [זען "ספר", ישעיהו 51:25] כּל וואס זיי האט מצא. 42 און זיי האָבּן אמר צו יהוֹשעַ: אמנם, ה' האט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין יָדֵנוּ כּל הָאָרֶץ; און אויך זײַנען די כּל יושבי הָאָרֶץ מוג געווארן מִפּנֵנוּ.
 
יהו3
 
1 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט זיך שכם אין דער בוקר, און זיי האָבּן נסע פון שִטים, און זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] ביזן יַרדן, ער און כּל בְּנֵי ישראל; און זיי האָבּן דארטן לון איידער זיי זײַנען עבר. 2 און עס איז געווען צום סָוף פון 3 טעג [זען הושע 2:6; קור"א 4:51], זײַנען די שֹׁטרים עבר צווישן מַחֲנֶה; 3 און זיי האָבּן צוה הָעָם, אזוי צו אמר: ווי איר ראה דעם אָרון ברית ה' אלֹקֵיכֶם, און די כֹּהנים פון שבט לֵוִי נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] אים, אזוי זאלט איר נסע פון אײַער אָרט, און הלך נאך אים; 4 אָבער רחוק זאל זיין צווישן אײַך און צווישן אים, ארום 000,2 אמָּה ביי מִדָּה; איר זאלט נישט קרב צו אים כדי איר זאלט ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דעם דֶרֶךְ וואס איר זאלט אויף אים הלך [זען תהלים 501:911; יוחנן 6:41; 1:1] ווארעם איר זייט נישט עבר אויף דעם דֶרֶךְ פריער. 5 און יהוֹשעַ האט אמר צו הָעָם: קדש! אײַך [זען יוחנן 91:71] ווארעם מָחָר וועט ה' עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צווישן אײַך פלא [זען "פלא" ישעיהו 5:9]. 6 און יהוֹשעַ האט אמר צו די כֹּהנים, אזוי צו אמר: נשׂא! [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון הבְּרִית, און עבר פארויס פארן הָעָם. האָבּן זיי נשׂא דעם אָרון הבְּרִית, און זײַנען הלך פארויס פארן הָעָם. 7 און ה' האט אמר צו יהוֹשעַ: היום הזה וועל איך חלל דיך גדל פאר די אויגן פון כּל ישראל, כדי זיי זאלן ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אז אַזוי ווי איך בין געווען מיט משהן, וועל איך זיין מיט דיר [זען ישעיהו 41:7 "עמנו א-ל"]. 8 און דו זאלסט צוה די כֹּהנים וואס נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון הבְּרִית, אזוי צו אמר: ווי איר בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צום קצה וואסער פון יַרדן, זאלט איר אין יַרדן זיך עמד. 9 האט יהוֹשעַ אמר צו די בְּנֵי-יִשְראל: נגש! אהער און שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] די דּברי ה' אלֹקֵיכֶם. 01 און יהוֹשעַ האט אמר: דורך זֹאת וועט איר ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אז א-ל חי איז צווישן אײַך, און ירש וועט ער ירש פון פאר אײַך דעם כּנעֲני, און דעם חִתּי, און דעם חוִי, און דעם פּרִזי, און דעם גִרגָשי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם יבוּסי. 11 הנה! דער אָרון הבְּרִית אדון כּל הָאָרֶץ [זען משיח אדון כּל הָאָרֶץ אין בית המקדש, זען מלאכי 1:3; תהלים 1:011] עבר לפניכם איבערן יַרדן. 21 און אצונד, לקח אײַך 21 איש פון די שבטים פון ישראל, צו 1 איש, צו 1 איש, פון א שבט. 31 און עס וועט זיין, ווי די כּפּוֹת רגלים [זען "רגלים" תהלים 71:22] פון די כֹּהנים, וואס נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון ה' אדון כּל הָאָרֶץ, נוח אין וואסערן פון יַרדן, אזוי וועלן די וואסערן פון יַרדן כרת [זען "כרת" דניאל 62:9, משיח "כרת"] ווערן, און הַמָּיִם וואס ירד פון אויבן זיי וועלן עמד אין נֵד אחד. 41 און עס איז געווען, ווי הָעָם האט נסע פון זייערע אֹהָלִים צו עבר דעם יַרדן, מיט די כֹּהנים, וואס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון הבְּרִית, פארויס פארן הָעָם, 51 און ווי די נשׂאי הארון זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] ביזן יַרדן, און די רגלים [זען "רגלים" תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] פון די כֹּהנים, וואס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון, האָבּן זיך טבל [זען מלכים ב 41:5 "טבל" און משיחס מקוה מים] אין קצה המים -- און דער יַרדן איז מָלֵא [זען "מלא" הגי 9-7:2] איבער כּל זײַנע גדיה כּל יְמֵי קציר -- 61 אזוי האָבּן הַמָּיִם, וואס ירד פון אויבן, זיך עמד; זיי זײַנען געבליבן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אין נֵד אחד, רחק מאֹד, בּײַ עִיר אדם וואס לעבן צָרתָן; און די וואס ירד צו דעם ים הערבה -- דעם יַם-הַמֶלַח -- זײַנען תמם כרת געווארן; און הָעָם איז עבר אַקעגן יריחו. 71 און די כֹּהנים, וואס האָבּן נשׂא דעם אָרון ברית ה', זײַנען עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] פעסט אויף חָרָבָה אין מיטן יַרדן בשעת כּל ישראל זײַנען עבר אויף חָרָבָה, ביז דאס כּל הַגּוֹי האט תמם עבר דעם יַרדן.
 
יהו4
 
1 און עס איז געווען, אז דאס כּל הגּוֹי האט תמם עבר דעם יַרדן, האט ה' אמר צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] אזוי צו אמר: 2 לקח! אײַך פון הָעָם 21 אנשים, צו 1 איש, צו 1 איש, פון א שבט. 3 און צוה! זיי, אזוי צו אמר: נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] אײַך פון דאנען, פון מיטן יַרדן, פון מַצּב פון די רגלים [זען "רגלים" תהלים 71:22] פון די כֹּהנים זײַנען כון, 21 שטיינער, און איר זאלט זיי עבר מיט אײַך, און זיי נוח אין דעם מָלוֹן וואס איר וועט לון די לָיְלָה. 4 און יהוֹשעַ האט קרא די 21 איש, וואס ער האט כון פון די בְּנֵי-יִשְראל, צו 1 איש, צו 1 איש, פון א שבט, 5 און יהוֹשעַ האט צו זיי אמר: עבר! לפני דעם אָרון ה' אלֹקֵיכֶם, אין מיטן יַרדן, און רום [זען "רום" ישעיהו 31:25] אײַך איטלעכער א שטיין אויף זיין שְכֶם, לויט דער צאָל פון די שבטים פון די בְּנֵי ישראל; 6 כדי דאס זאל זיין זֹאת אוֹת [זען "אוֹת" ישעיהו 41:7] צווישן אײַך; אז אײַערע בנים וועלן שפעטער אהין שאל, אזוי צו אמר: וואס זײַנען צו אײַך די דאזיקע שטיינער? 7 און זאלט איר זיי אמר: ווײַל די מַיִם פון יַרדן זײַנען כרת געווארן פאר דעם אָרון ברית ה'; ווען אָרון ה' איז עבר יַרדן די מַיִם פון יַרדן זײַנען כרת געווארן. און די דאזיקע שטיינער וועלן זיין פאר א זִכָּרוֹן צו די בְּנֵי-יִשְראל עד עוֹלם. 8 און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן אזוי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי יהוֹשעַ האט צוה; און זיי האָבּן גענוּמען 21 שטיינער פון מיטן יַרדן, אַזוי ווי ה' האט דבר צו יהוֹשעַ, לויט דער צאָל פון די שבטים פון די בְּנֵי-יִשְראל, און זיי האָבּן זיי עבר מיט זיך צו דעם מלון, און זיי נוח דארטן. 9 און 21 שטיינער האט יהוֹשעַ קום אין מיטן יַרדן, אויף דעם מַצַּב וווּ די רגלים [זען "רגלים" תהלים 71:22] פון די כֹּהנים, וואס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון הבְּרִית, זײַנען געשטאנען; און זיי זײַנען דארטן ביז היוֹם הזה. 01 און די כֹּהנים וואס האָבּן נשׂא דעם אָרון, זײַנען עמד אין מיטן יַרדן, ביז עס איז תמם געווארן כּל הדבר וואס ה' האט צוה יהוֹשעַ צו דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] צו הָעָם, אַזוי ווי כּל וואס משה האט צוה יהוֹשעַ. און הָעָם האט מהר (געאײַלט) און איז עבר. 11 און עס איז געווען, ווי דאס כּל הָעָם האט תמם צו עבר, אזוי איז עבר דער אָרון ה' און די כֹּהנים פארן הָעָם. 21 און בְּנֵי-ראובן, און בְּנֵי-גָד, און דער האלבּער שבט מנשה, 05 [חמש] פארויס פאר די בְּנֵי ישראל, אַזוי ווי משה האט צו זיי דבר. 31 ארום 000,04 חלוצי הצבא [חלץ] זײַנען עבר פאר ה' למלחמה, צו די פלוינען פון יריחו. 41 אין יוֹם ההוּא האט ה' גדל יהוֹשעַ פאר די אויגן פון כּל ישראל, און זיי ירא [זען "ירא" ירמיהו 6-4:32] אים אַזוי ווי זיי ירא משהן, כּל טעג פון זיין חיים. 51 און ה' האט אמר צו יהוֹשעַ, אזוי צו אמר: 61 צוה! די כֹּהנים וואס נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון העדות, זיי זאלן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פון יַרדן. 71 האט יהוֹשעַ צוה די כֹּהנים, אזוי צו אמר: עלה! פון יַרדן. 81 און עס איז געווען, אז די כֹּהנים, וואס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון ברית ה', זײַנען עלה פון מיטן יַרדן, ווי די כּפּוֹת רגלים [זען "רגלים" תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] פון די כֹּהנים האָבּן זיך נתק אויף דער חָרָבָה, אזוי האָבּן הַמָּיִם פון יַרדן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אויף זייער מקוֹם, און זײַנען הלך איבער כּל זײַנע ברעגן אַזוי ווי פריער. 91 און הָעָם איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פון יַרדן אין 01טן יוֹם פון 1טן חוֹדש, און זיי האָבּן חנה אין גִלגָל, אין מזרח-עק פון יריחו. 02 און די דאזיקע 21 שטיינער, וואס זיי האָבּן לקח פון יַרדן, האט יהוֹשעַ קום אין גִלגָל. 12 און ער האט אמר צו די בְּנֵי-יִשְראל, אזוי צו אמר: אז אײַערע בנים וועלן שפּעטער אהין שאל זייערע אבות, אזוי צו אמר: וואס זײַנען די דאזיקע שטיינער? 22 זאלט איר מאכן וויסן צו אײַערע בנים, אזוי צו אמר: אויף יַבָּשָה איז ישראל עבר דעם דאזיקן יַרדן. 32 ווארעם ה' אלֹקֵיכֶם האט יבש הַמָּיִם פון יַרדן פון פאר אײַך, ביז איר עבר, אַזוי ווי ה' אלוקיכם האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו ים-סוף, וואס ער האט יבש פון פאר אונדז, ביז מיר זײַנען עבר; 42 כדי כּל עַמֵי הָאָרֶץ [זען מתי 02-91:82] זאלן ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] די יָד ה' אז זי איז חֲזָקָה [זען "יָד ה'" ישעיהו 1:35; מתי 81:82]; כדי איר זאלט ירא [זען "ירא" ירמיהו 6-4:32] האָבּן פאר ה' אלֹקֵיכֶם כּל הַיָמִים.
 
יהו5
 
1 און עס איז געווען, ווי כּל מלכים פון דעם אֶמוֹרי וואס אויף דער זייט יַרדן, צו מערב, און כּל מלכים פון דעם כּנעֲני וואס בײַם ים, האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אז ה' האט יבש וואסערן פון יַרדן פון פאר די בְּנֵי-יִשְראל, ביז זיי זײַנען עבר, אזוי איז זייער לב מסס, און רוּח איז מער נישט געבליבן אין זיי מִפְּנֵי בְּנֵי-יִשְראל. 2 אין יענער צײַט האט ה' אמר צו יהוֹשעַ: מאך דיר חרבות צֻרים [צוּר] און שוב מול די בְּנֵי-יִשְראל שֵׁנית. 3 האט יהוֹשעַ זיך געמאכט חרבות צֻרים [צוּר] און האט מול די בְּנֵי-יִשְראל אין גִבעַת-הָעֲרָלוֹת [זען ערלי לב און קשי עֹרף און אוּמגעמַלטע אין אויערן וואס רוח הקודש איז נישט שוכן אין זיי און יהושע/ישוע המשיחס אִזְמֵל פון תשובה התחדּשות און דעם אוֹת פון מלכים ב 41:5, דעם אוֹת פון משיחס מִקְוֶה, דעם ירמיהו 03:13 קול' 31-11:2 ברית חדשה מִילָה
http://www.afii.org/tevilah.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
]. 4 און דאס איז די זאך פארוואס יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22; קול' 21-11:2] האט מול: דאס כּל הָעָם וואס איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פון מִצריִם, די זכרים, כּל אנשי המלחמה, זײַנען מות אין דער מדבר בדֶרֶך נאך זייער יצא פון מִצריִם. 5 ווארעם דאס כּל הָעָם וואס זײַנען יצא זײַנען געווען מול, אָבער דאס כּל הָעָם וואס זײַנען ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געווארן אין דער מדבר בדֶרֶך נאך זייער יצא פון מִצריִם, האט מען נישט מול. 6 ווארעם 04 שָנָה זײַנען די בְּנֵי-יִשְראל הלך אין דער מדבר, ביז עס איז תמם געווארן די כּל הגּוֹי, די אנשי המלחמה וואס זײַנען יצא פון מִצריִם, וואס האָבּן נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] צו דעם קוֹל ה', די וואס ה' האט זיי שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] זיי נישט צו לאזן ראה הָאָרֶץ וואס ה' האט שבע זייערע אבות, אונדז צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ארץ זבת חָלָב וּדבש; 7 אָבער זייערע בנים האט ער קום תחת [זען "תחת" בראשית 31:22; משיח תחת "עַמִּי", זען ישעיהו 8:35] זיי. זיי האט דאס יהוֹשעַ מול [זען קול' 11:2], ווײַל זיי זײַנען געווען עֲרֵלִים, ווארעם מע האט זיי נישט מול בדֶרֶך. 8 און עס איז געווען, אז דאס כּל הַגּוֹי האָבּן תמם זיך מול, זײַנען זיי ישב אויף זייער אָרט אין מַחֲנֶה ביז זיי זײַנען חיה געווארן. 9 און ה' האט אמר צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22; קול' 21-11:2]: הַיּוֹם האב איך גלל פון אײַך די חרפּה פון מִצרַיִם. דעריבער קרא מען יענעם מקום גִלגָל ביז היוֹם הזה. 01 און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן חנה אין גִלגָל; און זיי האָבּן געמאכט דעם פסַח אין 41טן יוֹם פון חוֹדש, אין עֶרֶב, אין די פלוינען פון יריחו. 11 און זיי האָבּן אכל פון דער עָבוּר פון הָאָרֶץ אויף מחרת נאָכן פֶסַח, מצוֹת און קלוּי [קלה] אין עצם יוֹם הזה. 21 און דער מַן האט שבת אויף מחרת, אז זיי האָבּן אכל פון דער עבוּר פון הָאָרֶץ; און די בְּנֵי ישראל האָבּן מער נישט געהאט קיין מַן; און זיי האָבּן אכל פון דער תבואה פון ארץ כְּנַעַן אין יענעם שָנָה. 31 און עס איז געווען, אז יהוֹשעַ איז געווען אין יריחו, האט ער נשׂא זײַנע אויגן און ראה, הנה אַן אִיש עמד אקעגן אים, מיט זיין חֶרֶב שלף אין זיין יָד. איז יהוֹשעַ הלך צו אים, און האט צו אים אמר: ביסטו פאר אונדז, אָדער פאר צרֵינוּ? 41 האט ער אמר: לֹא, נײַערט איך בין שַׂר צָבָא ה'; נָא בין איך בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. איז יהוֹשעַ נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תְּחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ] אויף זיין פנים צו דער ארצה, און האט זיך חוה, און האט צו אים אמר: וואס וויל אֲדֹנָי דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] צו זיין עֶבֶד? 51 האט דער שַׂר צָבָא ה' אמר צו יהוֹשעַ: נשל! דײַן נַעַל פון דײַן רגל, ווארעם דער מקום וואס דו עמד אויף אים, ער איז קֹדֶש. און יהוֹשעַ האט אזוי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35].
 
יהו6
 
1 און יריחו איז געווען סגר און סגר מִפְּנֵי בְּנֵי ישראל; נישט יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] און נישט בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. 2 האט ה' אמר צו יהוֹשעַ: ראה! איך האב נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דײַן יָד יריחו און איר מלך און גבוֹרי החיל. 3 זאלט איר סבב, כּל אנשי המלחמה, נקף די עִיר רונד ארום 1 מאל. אזוי זאלסטו עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] 6 טעג. 4 און 7 כֹּהנים זאלן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] 7 שוֹפרות היובלים פאר דעם אָרון; און אויפן 7טן יוֹם זאלט איר סבב די עִיר 7 מאל; און די כֹּהנים זאלן תקע די שוֹפרות. 5 און עס וועט זיין, ווען מע משך מיטן קרן היובל, ווי איר שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] דעם קוֹל פון שוֹפר, זאל דאס כּל הָעָם רוע א תּרוּעָה גדוֹלָה, און די חוֹמה פון דער עִיר וועט נפל אונטער זיך, און הָעָם וועט עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] איטלעכער גלייך ארײַן. 6 האט יהוֹשעַ בן נוּן קרא די כֹּהנים, און ער האט צו זיי אמר: נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון הבְּרִית, און 7 כֹּהנים זאלן נשׂא 7 שוֹפרות יובלים פאר דעם אָרון ה'. 7 און ער האט אמר צו הָעָם: עבר! און סבב די עִיר, און די חלוץ זאלן עבר פאר דעם אָרון ה'. 8 איז געשען אַזוי ווי יהוֹשעַ האט אמר צו הָעָם; און די 7 כֹּהנים, וואס האָבּן נשׂא די 7 שוֹפרות היבלים פאר ה', האָבּן עבר, און תקע די שוֹפרות, און דער אָרון ברית ה' איז הלך נאך זיי [ https://www.youtube.com/watch?v=TePXar2jcm8 ]. 9 און די חלוץ [חלץ] זײַנען הלך פאר די כֹּהנים, וואס האָבּן תקע די שוֹפרות, און דער מאסֵּף [אסף] איז הלך נאך דעם אָרון; הלך און תקע די שוֹפרות. 01 און יהוֹשעַ האט צוה הָעָם, אזוי צו אמר: איר זאלט נישט רוע, און נישט לאָזן שמע אײַער קוֹל, און א דבר זאל נישט יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פון אײַער פֶּה, ביז דעם יוֹם וואס איך אמר צו אײַך: רוע! דעמאלט זאלט איר רוע. 11 און ער האט געלאזט דעם אָרון ה' סבב די עִיר נקף רונד ארום 1 מאל; און זיי זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין מַחֲנֶה, און האָבּן לון אין מַחֲנֶה. 21 און יהוֹשעַ האט זיך שכם אין דער בוקר; און די כֹּהנים האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון ה'. 31 און די 7 כֹּהנים, וואס האָבּן נשׂא די 7 שוֹפרות היובלים פאר דעם אָרון ה', זײַנען הלך הָלוֹךְ און תקע די שוֹפרות, און די חלוץ [חלץ] זײַנען הלך זיי פארויס, און דער מאסּף [אסף] איז הלך נאך דעם אָרון ה'; הלך און תקע די שוֹפרות. 41 און אויפן 2טן יוֹם זײַנען זיי סבב די עִיר 1 מאל, און זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו מַחֲנֶה. אזוי האָבּן זיי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] 6 טעג. 51 און עס איז געווען אויפן 7טן יוֹם, האָבּן זיי זיך שכם ווי דער שַחַר איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] און זיי זײַנען סבב די עִיר אויפן דאזיקן משפט 7 מאל; רַק אין יוֹם הַהוּא זײַנען זיי סבב די עִיר 7 מאל. 61 און עס איז געווען בּײַם 7טן מאל, האָבּן די כֹּהנים תקע די שוֹפרות, און יהוֹשעַ האט אמר צו הָעָם: רוע! ווארעם ה' האט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די עִיר. 71 און די דאזיקע עִיר זאל זיין חֵרֶם צו ה', זי און כּל וואס אין איר; רק רחָב די זוֹנה זאל חיה [זען "חיה" הושע 2:6], זי און כּל וואס בּײַ איר אין בית, ווײַל זי האט חבא די מלאכים וואס מיר האָבּן שלח. 81 און רק איר זיין שומר צו בלייבן אוועק פון דעם חֵרֶם, כדי איר זאלט אליין נישט ווערן חֵרֶם, ווען איר וועט לקח פון דעם חֵרֶם, און שום דעם מַחֲנֶה ישראל צו חֵרֶם, און אים עכר. 91 און דאס כּל כֶּסֶף און זָהָב, און כלי נחֹשֶת און ברזל, דאס זאל זיין קֹדש צו ה'; אין אוֹצר ה' זאל עס בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] ארײַן. 02 און האט הָעָם רוע, און מע האט תקע די שוֹפרות. און עס איז געווען, ווי הָעָם האט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] דעם קוֹל פון שוֹפר, אזוי הָעָם האט רוע א תרוּעה גדולה, און די חוֹמה איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62] אונטער זיך, און הָעָם איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אין עִיר איטלעכער גלייך ארײַן איר; און זיי האָבּן לכד די עִיר. 12 און זיי האָבּן חֵרֶם כּל וואס אין עִיר, פון איש ביז אִשָּה, פון נעַר ביז זָקֵן, און ביז שוֹר, און שׂה, און חמוֹר, מיטן שארף פון חֶרֶב. 22 און צו די 2 אנשים, מרגלים (רגל) הָאָרֶץ, האט יהוֹשעַ אמר: בוא! [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אַרײַן אין בית פון דער אִשָּה דער זוֹנה, און יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פון דארטן די אִשָּה, און כּל וואס געהערן צו איר, אַזוי ווי איר האט איר שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12]. 32 זײַנען די נערים די מרגלים בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] און האָבּן יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] רָחָבן, און איר אָב און איר אֵם, און אירע אחים, און כּל וואס האָבּן געהערט צו איר, אויך איר כּל משפחה האָבּן זיי יצא און זיי נוח מחוּץ צו מַחֲנֶה ישראל. 42 און די עִיר האָבּן זיי שׂרף אין אֵש מיט כּל וואס אין איר; רַק דאס כֶּסֶף און דאס זָהָב, און די כלי נחֹשֶת און ברזל האָבּן זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין אוֹצר בית ה'. 52 און רחב די זוֹנה [זען רות 12-02:4; מתי 5-4:1; לוקס 23:3; דברי הימים א 11:2], און איר בית אבי, און כּל וואס האָבּן געהערט צו איר, האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] געלאזט חיה, און זי איז ישב צווישן ישראל ביז היום הזה; ווײַל זי האט חבא די מלאכים וואס יהוֹשעַ האט שלח צו רגל [זען "רגלים" בראשית 01:94; תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
]
יריחו. 62 און יהוֹשעַ האט שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנָּה פון משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] אין יענער צײַט, אזוי צו אמר: ארוּר (ארר) פאר ה' דער איש וואס וועט קום און וועט אָפּבויען (בנה) די דאזיקע עִיר יריחו! מיט זיין בכָור זאל ער יסד איר, און מיט זיין צעיר זאל ער נצב אירע דלת [זען מלכים א 43:61]. 72 און ה' איז געווען מיט יהוֹשעַ, און זיין שֶם איז געווען אין כּל הָאָרֶץ.
 
יהו7
 
1 און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן מעל א מעל אין דעם חֵרֶם, און עָכָן בן כַרמי בן זַבדי בן זֶרחן פון שבט יהודה, האט לקח פון דעם חֵרֶם, און דער אף ה' האט חרה אויף די בְּנֵי-יִשְראל [זען רוֹמ' 81:1]. 2 און יהוֹשעַ האט שלח אנשים פון יריחו קיין עַי וואס לעבּן בּית-אָוֶן, אין מזרח פון בית א-ל, און ער האט זיי אמר, אזוי צו אמר: עלה! [זען "עלה" ישעיהו 2:35] און רגל הָאָרֶץ. זײַנען די אנשים עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] און האָבּן רגל עַי. 3 און זיי האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו יהוֹשעַ, און האָבּן צו אים אמר: זאל נישט עלה דאס כּל הָעָם; ארום 000,2 איש, אדער ארום 000,3 איש, זאלן עלה און נכה עַי. דארפסט נישט יגע אהין דאס כּל הָעָם, ווארעם זיי זײַנען מעט. 4 זײַנען עלה אהין פון הָעָם ארום 000,3 איש; אָבער זיי זײַנען נוס פאר די אנשים פון עַי. 5 און די אנשים פון עַי האָבּן פון זיי נכה ארום 63 איש, און זיי האָבּן זיי רדף פון פארן שַעַר ביז השברים, און האָבּן זיי נכה בײַם מוֹרד; און דאס לבב הָעָם איז מסס, און איז געווארן אַזוי ווי מַיִם. 6 האט יהוֹשעַ קרע זײַנע שׂמְלָה, און איז נפל אויף זיין פנים צו דער ארצה פאר דעם אָרון ה' ביזן עֶרב, ער און די זקני ישראל; און זיי האָבּן עלה עָפָר אויף זייער קאָפּ. 7 און יהוֹשעַ האט אמר: וויי, אֲדֹנָי ה', לָמָה האסטו עבר דאס דאזיקע הָעָם איבערן יַרדן, אונדז צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דער יָד פון אֶמוֹרי, כדי אונדז צו אבד? הלוואי וואלטן מיר יאל און ישב אויף יענער זייט יַרדן! 8 אֲדֹנָי, וואס קען איך אמר, נאָכדעם אז ישראל האט הפך דעם עֹרף פאר זײַנע פײַנט? 9 ווארעם דער כּנעֲני און כּל יושבי הָאָרֶץ וועלן שמע און וועלן אונדז סבב, און כרת [זען "כרת" דניאל 62:9
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
] שְמֵנוּ פון הָאָרֶץ; און וואס וועסטו עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פאר דײַן שֵם הגדול? 01 און האט ה' אמר צו יהוֹשעַ: קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] דיר; לָמָּה זֶה נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62] אויף דײַן פנים? 11 חטא האט ישראל, און זיי האָבּן אויך עבר מיין ברית וואס איך האב זיי צוה [זען ירמיה 13:13], און זיי האָבּן אי לקח פון חֵרֶם, אי גנב, אי כחש, אי שום אין זייערע זאכן. 21 דעריבער יכל די בְּנֵי-יִשְראל נישט קום פאר זייערע פײַנט; דעם עֹרֶף פנה זיי פאר זייערע פײַנט, ווײַל זיי זײַנען געווארן צו חֵרֶם; איך וועל יסף נישט זיין מיט אײַך, אויב איר וועט נישט שמד דעם חֵרֶם פון צווישן אײַך. 31 קוּם! און קדש! הָעָם, און זאלסט אמר: קדש אײַך! אויף מאָרגן, ווארעם אזוי האט אמר ה' אלוקֵי ישראל: חֵרֶם איז צווישן דיר, ישראל; וועסט נישט יכל קום פאר דײַנע פײַנט, ביז איר וועט סור דעם חֵרֶם פון צווישן אײַך. 41 דעריבער זאלט איר קרב אין דער בוקר לויט אײַערע שבטים, און עס וועט זיין, דער שבט וואס ה' וועט אים לכד, זאל קרב לויט די משפחות, און די משפחה וואס ה' וועט זי לכד, זאל קרב לויט די בתּים, און דאס בית וואס ה' וועט עס לכד, זאל קרב לויט די גברים. 51 און עס וועט זיין, דער וואס וועט לכד ווערן מיטן חֵרֶם, זאל שׂרף ווערן אין אֵש, ער און כּל וואס געהערט צו אים; ווײַל ער האט עבר דעם ברית ה', און ווײַל ער האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] א נבלה אין ישראל. 61 און האט יהוֹשעַ זיך שכם אין דער בוקר, און געמאכט קרב ישראל לויט זײַנע שבטים; און איז לכד געווארן שבט יהודה. 71 און האט ער געמאכט קרב די משפחה פון יהודה, און ער האט לכד די משפחה פון די זַרחים. און האט ער געמאכט קרב די משפחה פון די זַרחים לויט די גברים, און זַבדי איז לכד געווארן. 81 און האט ער געמאכט קרב זיין בית לויט די גברים, און עָכָן בן כַרמִי בן זַבדי בן זֶרחן, פון שבט יהודה, איז לכד געווארן. 91 און האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22; 51-11:02; במדבר 32:23] אמר צו עָכָנען: בְּנֵי, שום, נא, כבוד צו ה' אלֹקֵי ישראל, און זײַ זיך נתן תוֹדה פאר אים, און נגד מיר, נא, וואס דו האסט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]; זאלסט נישט כחד פון מיר. 02 און האט עָכָן ענן יהוֹשעַ, און האט אמר: אמְנה, איך האב חטא צו ה' אלֹקֵי ישראל, און אזוי און אזוי האב איך עשׂה. 12 איך האב ראה אין דעם שָלָל [זען "שָלָל" ישעיהו 21:35] א גוטן אַדֶּרֶת פון שִנעָר, און 002 שֶקל כֶּסֶף, און א לשוֹן זָהָב וואס איר וואג איז 05 שֶקל; האב איך זיי חמד [זען "חמד" שמות (71)41:02; דברים (12)81:5], און האב זיי לקח, און הִנָּם זײַנען זיי טמן אין הָאָרֶץ אין מיטן פון מיין אֹהֶל, און דאס כֶּסֶף איז אונטער דעם. 22 האט יהוֹשעַ שלח מלאכים, און זיי זײַנען רוץ צום אֹהֶל; און הנה! עס איז טמן אין זיין אֹהֶל, און דאס כֶּסֶף איז אונטער דעם. 32 און האָבּן זיי זיי לקח פון מיטן אֹהֶל, און זיי געמאכט בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו יהוֹשעַ, און צו כּל בְּנֵי ישראל, און זיי האָבּן זיי יצק פאר ה'. 42 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים האָבּן לקח עָכָן בן זֶרחן, און דאס כֶּסֶף, און דעם אַדֶּרֶת, און די לשוֹן הַזָהָב, און זײַנע בּנים, און זײַנע בנוֹת, און זײַנע שוֹר, און זײַנע חֲמֹר, און זײַנע צֹאן, און זיין אֹהֶל, און כּל וואס האט געהערט צו אים, און זיי האָבּן זיי עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צום עֵמֶק עָכוֹר. 52 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22; 51-11:02] האט אמר: וואס האסטו אונדז עכר? עכר זאל דיך ה' היוֹם הזה. און כּל ישראל האָבּן אים רגם מיט שטיינער; און זיי האָבּן זיי שׂרף אין אֵש, און זיי סקל זיי מיט שטיינער. 62 און זיי האָבּן קום איבער אים א גַּל אבנים גדול וואס שטייט ביז היוֹם הזה; און ה' האט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] פון זיין חרוֹן אף [זען רומ' 81:1]. דעריבער קרא מען יענעם מקוֹם דער עֵמֶק עָכוֹר ביז אויף היוֹם הזה
[ https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ].
 
יהו8
 
1 און ה' האט אמר צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22]: זאלסט נישט ירא [זען "ירא" ירמיהו 6-4:32] האָבּן און נישט חתת; לקח מיט דיר דאס כּל עַם מלחמה, און קוּם! [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6] עלה! [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אויף עַי; ראה! איך האב נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דײַן יָד דעם מלך פון עַי, און עמּוֹ, און זיין עִיר, און זיין ארץ. 2 און זאלסט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו עַי און צו איר מלך, אַזוי ווי דו האסט עשׂה צו יריחו און צו איר מלך; רק איר שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] און אירע בהמות זאלט איר בזז פאר אײַך. שום דיר אֹרֵב אויף דער עִיר פון הינטער איר. 3 איז קום יהוֹשעַ און דאס כּל עַם המלחמה, צו עלה אויף עַי; און יהוֹשעַ האט בחר 000,03 איש גבוֹרי החיל, און האט זיי שלח בּײַ לָיְלָה. 4 און ער האט זיי צוה, אזוי צו אמר: ראה! איר זאלט אֹרֵב אויף דער עִיר פון הינטער דער עִיר; איר זאלט זיך נישט רחק זייער פון דער עִיר, און זייט כֻּלְּכֶם נכֹנים (כון). 5 און איך און דאס כּל הָעָם וואס מיט מיר וועלן קרב צו דער עִיר; און עס וועט זיין, אז זיי וועלן יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] אקעגן אונדז, אַזוי ווי בראשונה, און וועלן מיר נוס פאר זיי. 6 און זיי וועלן יצא נאך אונדז, ביז מיר וועלן זיי נתק פון דער עִיר, ווארעם זיי וועלן אמר: זיי נוס פאר אונדז אַזוי ווי בראשונה; און מיר וועלן נוס פאר זיי. 7 און איר וועט קום פון דער אֹרֵב, און וועט ירש די עִיר, און ה' אלֹקֵיכֶם וועט זי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין אײַער יָד. 8 און עס וועט זיין, ווי איר תפשׂ די עִיר, זאלט איר יצת די עִיר אין אֵש; אַזוי ווי דאס דבר-ה' זאלט איר עשׂה; ראה! איך האב אײַך צוה. 9 און יהוֹשעַ האט זיי שלח, און זיי זײַנען הלך צו דעם מַאֲרָב, און זײַנען ישב צווישן בית-א-ל און צווישן עַי, אין מערב פון עַי. און יהוֹשעַ האט לון יענע לָיְלָה צווישן הָעָם. 01 און יהוֹשעַ האט זיך שכם אין דער בוקר, און האט פקד הָעָם, און ער און די זקני ישראל זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פארויס פארן הָעָם צו עַי. 11 און דאס כּל העם המלחמה וואס מיט אים איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] און זיי האָבּן נגש, און זײַנען בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אקעגן דער עִיר, און האָבּן חנה אין צפון פון עַי; און דער גַּיְא איז געווען צווישן אים און צווישן עַי. 21 און ער האט לקח ארום 000,5 איש, און האט זיי שום פאר אֹרֵב צווישן בית-א-ל און צווישן עַי, אין מערב פון עַי. 31 און האָבּן זיי שום [זען "שום" ישעיהו 01:35] הָעָם, די כּל מַחֲנֶה וואס אין צפון פון דער עִיר, און זיין עָקֵב [אֹרֵב] אין מערב פון דער עִיר. און יהוֹשעַ איז הלך אין יענער לָיְלָה אין מיטן עֵמֶק. 41 און עס איז געווען, ווי דער מלך פון עַי האט ראה, אזוי האָבּן די אנשי העִיר זיך געאײַלט, און זיי האָבּן זיך שכם, און זײַנען יצא צו קרא ישראל אויף מלחמה, ער און זיין כּל הָעָם, אין דער מוֹעֵד, לפני הערבה, און ער האט נישט ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אז אֹרֵב זײַנען אויף אים פון הינטער דער עִיר. 51 און יהוֹשעַ און כּל ישראל האָבּן זיך געמאכט ווי נגע [זען "נגע" ישעיהו 4:35] פאר זיי, און זײַנען נוס אויפן דרךְ המדבר. 61 און דאס כּל הָעָם וואס אין עַי איז זעק געווארן, זיי רדף; און זיי האָבּן רדף יהוֹשעַ, און זײַנען נתק געווארן פון דער עִיר. 71 און עס איז נישט שאר אן איש אין עַי און אין בית-א-ל, וואס איז נישט יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] נאך ישראל; און זיי האָבּן עזב די עִיר פתח, און רדף ישראל. 81 און האט ה' אמר צו יהוֹשעַ: נטה! דעם כּידון וואס אין דײַן יָד אקעגן דער עִיר עַי, ווארעם אין דײַן יָד וועל איך זי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. און יהוֹשעַ האט נטה דעם כּידון וואס אין זיין יָד אקעגן דער עִיר. 91 און די אֹרֵב זײַנען קום אויף גיך פון זייער מקוֹם, און זיי זײַנען רוץ ווי ער האט נטה זיין יָד, און זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין דער עִיר, און האָבּן זי לכד; און זיי האָבּן מהר [זען "מהר" מלאכי 5-1:3] און האָבּן יצת די עִיר אין אֵש [זען "אֵש" ישעיהו 42:66 און משיח יהוֹשעַ/ישוע און מתי 14:52]. 02 און די אנשי הָעָי האָבּן זיך פנה [זען "פנה" מלאכי 1:3; ישעיהו 6:35] הינטער זיך, און ראה, און הנה! דער עשן [זען התג' 81:81] פון דער עִיר איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צום הימל, און זיי האָבּן נישט געהאט ידים צו נוס אהין אדער אהער. און הָעָם וואס איז נוס צום מדבר, האט זיך הפך אויף די הָרוֹדף (רדף). 12 און ווי יהוֹשעַ און כּל ישראל האָבּן ראה אז די אֹרֵב האָבּן לכד די עִיר, און אז דער עשן פון דער עִיר איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אזוי האָבּן זיי זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] און האָבּן נכה די אנשי הָעָי. 22 און יענע זײַנען יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פון דער עִיר צו קרא זיי, אזוי אז זיי זײַנען געווען אין מיטן פון ישראל, די אויף דער זייט, און די אויף יענער זייט. און זיי האָבּן זיי נכה ביז זיי נישט שאר א שׂריד אדער פָּליט. 32 און דעם מלך פון עַי האָבּן זיי תפשׂ חי, און אים קרב צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22]. 42 און עס איז געווען, אז ישראל האָבּן כלה הרג כּל יושבי הָעַי, אויפן שָׂדֶה אין דעם מדבר וואס זיי האָבּן זיי רדף אין אים, און זיי זײַנען כּל נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תְּחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ] דורכן שארף פון חֶרֶב ביז זיי זײַנען תמם געווארן, האָבּן כּל ישראל זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] קיין עַי, און האָבּן זי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב. 52 און כּל וואס זײַנען נפל אין יוֹם ההוא, פון איש ביז אִשָּה, זײַנען געווען 000,21; כּל אנשי הָעַי. 62 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיין יָד וואס ער האט נטה מיטן כּידוֹן, ביז ער האט חֵרֶם כּל יושבי הָעַי. 72 אָבער די בהמות און דעם שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] פון יענער עִיר האָבּן די ישראל בזז פאר זיך, אַזוי ווי דאס דבר-ה' וואס ער האט צוה יהוֹשעַ. 82 און יהוֹשעַ האט שׂרף עַי [זען משיח יהוֹשעַ/ישוע און מתי 14:52] און האט זי שום פאר א תּל עוֹלם שממה ביז אויף היום הזה. 92 און דעם מלך פון עַי האט ער תלה אויף הָעֵץ ביז אוונטצײַט [זען בן דוד דקרו און אויפהונגען אויף א בוים, שמואל ב 41-9:81; זכריה 01:21; תהלים 71:22; ישעיהו 5:35; יוחנן 43:91]; און ווי די שמש איז אונטערגעגאנגען, האט יהוֹשעַ צוה, און מע האט ירד זיין נְבֵלָה פון דעם עֵץ [זען מרק' 64-24:51] און אים שלך פאר דעם פתח פון דעם שער העיר, און מע האט קום איבער אים א גרויסן הויפן שטיינער וואס שטייט ביז אויף היום הזה. 03 דעמאלט האט יהוֹשעַ בנה א מזבח צו ה' אלוקי ישראל אויפן הַר עֵיבל, 13 אַזוי ווי משה עֶבֶד ה' האט צוה די בְּנֵי-יִשְראל, ווי עס שטייט כתב אין סֶפר תוֹרת-משה; א מזבח פון שטיינער, וואס מע האט אויף זיי נישט נוף אן ברזל. און זיי האָבּן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אויף אים עֹלוֹת צו ה', און זבח שלמים. 23 און ער האט דארטן כתב אויף די שטיינער א משנה תוֹרת-משה, וואס ער האט כתב לפני בְּנֵי-יִשְראל. 33 און כּל ישראל, ווי דער גֵּר ווי דער אזרח, און זייערע זקנים און שֹׁטרים, און זייערע שֹׁפטים, זײַנען עמד פון דער זייט און פון יענער זייט פון אָרון, פאר די כֹּהנים פון שבט לֵוִי וואס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון ברית ה' אזוי דער העלפט פון זיי אקעגן הר גרזים, און העלפט פון זיי אקעגן הר עֵיבל, אַזוי ווי משה עֶבֶד ה' האט פון פריער צוה, צו ברך הָעָם ישראל [זען דברים 92:11; 62-11:72]. 43 און דערנאך האט ער געלייענט (קרא) כּל דּברי תוֹרה, די ברכה און די קללה, אַזוי ווי כּל וואס שטייט כתב אין סֶפר תוֹרה
[ https://www.youtube.com/watch?v=B6ZdKVuOidg ]. 53 נישט געווען א דבר פון אלץ וואס משה האט צוה, וואס יהוֹשעַ האט נישט געלייענט (קרא) פאר דער כּל קהל ישראל, און די נָשִים און די טַף, און דעם גֵּר וואס איז הלך צווישן זיי.
 
יהו9
 
1 און עס איז געווען, אז כּל המלכים וואס אויף דער זייט יַרדן, אין דעם הר, און אין דער שפלה, און אויף דעם כּל חוֹף פון יַם-הַגָדול, אקעגן לבנוֹן, דער חִתי, און דער אֶמוֹרי, דער כנַעֲני, דער פּרִזי, דער חִוִי, און דער יבוסי, האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] 2 אזוי האָבּן זיי זיך קבץ אין איינעם, צו לחם מיט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] און מיט ישראל, מיט פֶּה אחד. 3 און די יושבי גִבעוֹן האָבּן שמע וואס יהוֹשעַ האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו יריחו און צו עַי; 4 און זיי אויך האָבּן עשׂה מיט ערמה [זען בראשית 1:3] און זײַנען הלך און האָבּן זיך ציר; און זיי האָבּן לקח זעק בָּלֶה פאר זייערע חמורים, און ווײַנלאגלען בָּלֶה און בקע און צרר, 5 און נעלות בָּלֶה און טלא אויף זייערע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
], און שׂלמות בָּלֶה אויף זיך; און דאס כּל לֶחֶם פון זייער צַיִד איז געווען יבש און נקּוד. 6 און זיי זײַנען הלך צו יהוֹשעַ אין מַחֲנֶה קיין גִלגָל, און האָבּן אמר צו אים און צו די איש ישראל: פון א רחוֹקה זײַנען מיר בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] און אצונד כרת אונדז א ברית. 7 האָבּן די איש ישראל אמר צו דעם חִוִי: אפשר ישב צווישן אונדז, און ווי קען איך דיר כרת א ברית [זען דברים 81-01:02]? 8 און האָבּן זיי אמר צו יהוֹשעַ: דײַנע עבדים זײַנען מיר. האט יהוֹשעַ צו זיי אמר: ווער זייט איר? און פון וואנען בוא איר? 9 האָבּן זיי צו אים אמר: פון ארץ רחוקה מאֹד זײַנען בוא דײַנע עבדים, צוליב דעם שֵם פון ה' אֱלֹקֶיךָ; ווארעם מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] זיין שמע און כּל וואס ער האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אין מִצריִם, 01 און כּל וואס ער האט עשׂה צו די 2 מלכים פון דעם אֶמוֹרי וואס אויף יענער זייט יַרדן, צו סיחון מלך חֶשבוֹן, און צו עוֹג מלך בָשָן וואס אין עַשתָרוֹת. 11 און האָבּן צו אונדז אמר אונדזערע עלטסטע, און כּל יושבי ארצנו, אזוי צו אמר: לקח! מיט זיך צֵידָה אויפן דֶרֶךְ, און הלך! זיי אנטקעגן, און איר זאלט אמר צו זיי: אײַערע עבדים זײַנען מיר; און אצונד כרת אונדז א ברית [זען "ברית" ירמיהו 33-03:13]. 21 דאס דאזיקע לֶחֶם אונדזערס ווארעמערהייט האָבּן מיר זיך ציד דערמיט פון בתינו, אין דעם יוֹם וואס מיר זײַנען יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו הלך צו אײַך, און אצונד הנה! איז עס יבש, און געווארן נקּוד. 31 און די דאזיקע ווײַנלאגלען, וואס מיר האָבּן מלא, זײַנען געווען חדשים [זען מתי 71-61:9], און הנה! זײַנען זיי בקע געווארן, און די דאזיקע שׂלמותֵינוּ און נעָלֵינוּ זײַנען בלה געווארן פון זייער רבב מאֹד דרךְ. 41 און די אנשים האָבּן לקח פון זייער צַיִד, און פֶּה ה' האָבּן זיי נישט שאל [זען קור"ב 41:6; יעקב 2:4]. 51 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט געמאכט שלום [זען ישעיהו 5:35] מיט זיי, און כרת א ברית מיט זיי, זיי צו לאזן חיה [זען קור"א 23-32:11]. און די נשׂיאי העֵדה האָבּן זיי שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12]. 61 און עס איז געווען צום סָוף פון 3 טעג [זען הושע 2:6; קור"א 4:51] נאָכדעם ווי זיי האָבּן זיי כרת א ברית, האָבּן זיי שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אז זיי זײַנען קרבים צו זיי, און אז זיי ישב צווישן זיי. 71 און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן נסע, און זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין זייערע ערים אויפן 3טן יוֹם [זען קור"א 4:51]. און זייערע ערים זײַנען געווען גִבעוֹן, און כּפִּירָה, און בּאֵרוֹת, און קִריַת-יעָרים. 81 אָבער די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן זיי נישט נכה, ווײַל די נשׂיאי העֵדה האָבּן זיי שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] בּײַ ה' אלוקי ישראל. און די כּל העֵדה האט הלון אויף די נשׂיאים. 91 און האָבּן כּל הנשׂיאים אמר צו דער כּל העֵדה: מיר האָבּן זיי שבע בּײַ ה' אלֹקֵי ישראל, און מיר יכל זיי אצונד נישט נגע [זען "נגע" ישעיהו 4:35]. 02 דאס מוזן מיר זיי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] און זיי לאזן חיה, כדי אויף אונדז זאל נישט זיין קֶצֶף [זען רומ' 81:1] פון וועגן דער שבועה וואס מיר האָבּן זיי שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
]. 12 און די נשׂיאים האָבּן אמר וועגן זיי: זאלן זיי חיה. און זיי זײַנען געווארן האלצהעקער [חטב] און וואסערשעפער [שאב] פאר כּל העֵדה, אַזוי ווי די נשׂיאים האָבּן דבר וועגן זיי. 22 און יהוֹשעַ האט זיי קרא, און האט צו זיי דבר, אזוי צו אמר: לָמָּה האט איר אונדז רמה [זען "מרמה" ישעיהו 9:35] אזוי צו אמר: מיר זײַנען זייער רחוקים פון אײַך, ווען איר ישב צווישן אונדז? 32 און אצונד זאלט איר זיין ארוּרים [ארר], און עס זאל נישט כרת פון אײַך אן עֶבֶד און האלצהעקער [חטב] און וואסערשעפער [שאב] פאר דעם בית אלוקי. 42 און האָבּן זיי ענה צו יהוֹשעַ, און האָבּן אמר: ווײַל נגד איז נגד געווארן דײַנע עבדים, דאס וואס ה' אֱלֹקֶיךָ האט צוה זיין עֶבֶד משהן, אײַך צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דאס כּל הָאָרֶץ, און צו שמד כּל יושבי הָאָרֶץ פון פאר אײַך, און מיר האָבּן זייער ירא [זען "ירא" ירמיהו 6-4:32] פאר נפשותינו פון אײַך; דעריבער האָבּן מיר עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די דאזיקע זאך. 52 און אצונד אט זײַנען מיר אין דײַן יָד; ווי עס איז טוֹב און ישר אין דײַנע אויגן צו עשׂה מיט אונדז, עשׂה. 62 און ער האט מיט זיי אזוי עשׂה און האט זיי נצל פון דער יָד פון די בְּנֵי-יִשְראל [זען יוחנן 11-1:8] און זיי האָבּן זיי נישט הרג. 72 און יהוֹשעַ האט זיי נתן אין יוֹם ההוא פאר האלצהעקער [חטב] און פאר וואסערשעפער [שאב], פאר העֵדה, און פאר דעם מזבח ה', ביז היוֹם הזה, אין דעם אָרט וואס ער וועט בחר [זען שמואל א 3:4; מלכים א 3:9; שמואל ב 41-1:12].
 
יהו01
 
1 און עס איז געווען, ווי אדוֹני-צֶדק מלך ירושָלַיִם האט שמע אז יהוֹשעַ האט לכד עַי, און האט זי חֵרֶם אז אַזוי ווי ער האט עשׂה צו יריחו און צו איר מלך, אזוי האט ער עשׂה צו עַי און צו איר מלך; און אז די יושבי גִבעוֹן האָבּן געמאכט שלום מיט ישראל, און זײַנען געבליבן צווישן זיי; 2 האָבּן זיי זייער ירא ווײַל גִבעוֹן איז געווען אן עִיר גדולה, אַזוי ווי 1 פון די ערי הממלכה, און ווײַל זי איז געווען גדולה פון עַי, און כּל אירע אנשים זײַנען געווען גיבוֹרים. 3 און אדוֹני-צֶדק מלך ירושָלַיִם האט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו הוֹהָם מלך חֶברוֹן, און צו פִּרְאָם מלך יַרמוּת, און צו יָפיעַ מלך לָכיש, און צו דביר מלך עֶגלוֹן, אזוי צו אמר: 4 עלה! צו מיר, און עזר! מיר, און לאמיר נכה גִבעוֹן, ווײַל זי האט געמאכט שלום מיט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] און מיט די בְּנֵי-יִשְראל. 5 און האָבּן זיך אסף און זײַנען עלה די 5 מלכים פון אֶמוֹרי -- דער מלך פון ירושָלַיִם, דער מלך פון חֶברוֹן, דער מלך פון יַרמוּת, דער מלך פון לָכיש, דער מלך פון עֶגלוֹן, זיי מיט כּל זייערע מחנות, און זיי האָבּן חנה אויף גִבעוֹן, און לחם אויף איר. 6 און האָבּן די אנשי גִבעוֹן שלח צו יהוֹשעַ אין מַחֲנֶה קיין גִלגָל, אזוי צו אמר: זאלסט נישט רפה דײַנע הענט פון דײַנע עבדים; עלה! צו אונדז אויף גיך, און ישע אונדז, און עזר אונדז; ווארעם כּל מלכים פון אֶמוֹרי, די ישבי ההר, האָבּן זיך קבץ אויף אונדז. 7 איז יהוֹשעַ עלה פון גִלגָל, ער און כּל עם המלחמה מיט אים, און כּל גיבוֹרי החיל. 8 און ה' האט אמר צו יהוֹשעַ: זאלסט נישט ירא [זען "ירא" ירמיהו 6-4:32] פאר זיי, ווארעם איך האב זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דײַן יָד; קיינער פון זיי וועט נישט עמד פאר דיר. 9 און יהוֹשעַ איז בוא אויף זיי פתאם; די כּל הַלָיְלָה איז ער עלה פון גִלגָל. 01 און ה' האט זיי המם פאר ישראל; און ער האט זיי נכה א מכּה גדולה אין גִבעוֹן, און האט זיי רדף אויף דעם דרךְ פון דעם ארויפגאנג פון בית-חוֹרוֹן, און זיי נכה ביז עַזֵקָה, און ביז מַקֵדה. 11 און עס איז געווען, אז זיי זײַנען נוס פאר ישראל, ווען זיי זײַנען געווען אויף דעם מוֹרד פון בית-חוֹרוֹן, האט ה' שלך אויף זיי פון הימל גרויסע שטיינער, ביז עַזֵקָה, און זיי זײַנען מות. מער זײַנען געווען די וואס זײַנען מות פון די האגלשטיינער, ווי די וואס די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן הרג מיטן חֶרֶב. 21 דעמאלט האט יהוֹשעַ דבר צו ה' אין דעם יוֹם וואס ה' האט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דעם אֶמוֹרי צו די בְּנֵי-יִשְראל; און ער האט אמר פאר די אויגן פון ישראל: שֶמֶש, דמם! אין גִבעוֹן, און לבנה, דמם! אין עֶמֶק פון איָלוֹן! 31 און די שֶמֶש איז דמם, און די לבנה האט זיך עמד, ביז גּוֹי [הָעָם] האט זיך נקם געווען אן זײַנע פײַנט. דאס איז שוין כתב אין סֶפר פון יָשָר. און די שֶמֶש האט זיך עמד אין חצי השָמַיִם, און האט זיך נישט אוץ צו בוֹא ארום א יוֹם תמים. 41 און אזא יוֹם ווי יענער איז נישט געווען, פאר אים אדער נאך אים, אז ה' זאל שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] דעם קוֹל פון אן איש; ווארעם ה' האט לחם פאר ישראל. 51 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים האָבּן זיך שוב אין מַחֲנֶה קיין גִלגָל. 61 און די דאזיקע 5 מלכים זײַנען נוס, און האָבּן זיך חבא אין דער הייל אין מַקֵדה. 71 און איז נגד געווארן יהוֹשעַ, אזוי צו אמר: די 5 מלכים זײַנען מצא געווארן חבא אין דער הייל אין מַקֵדה. 81 און האט יהוֹשעַ אמר: גלל צו גרויסע שטיינער צום פֶּה פון דער הייל, און פקד לעבן איר אנשים, זיי צו שמר. 91 און איר זאלט אײַך נישט עמד; רדף! אײַערע פײַנט, און איר זאלט זיי זנב; איר זאלט זיי נישט נתן צו בוא אין זייערע ערים; ווארעם ה' אלֹקֵיכֶם האט זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין אײַער יָד. 02 און עס איז געווען, אז יהוֹשעַ און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן זיי כלה נכה מכּה גדולה מאֹד, ביז זיי זײַנען תמם געווארן, און די געבליבענע וואס זײַנען שׂרד פון זיי, זײַנען בוא אין די ערי המבצר, 12 אזוי האט דאס כּל הָעָם זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אין מַחֲנֶה צו יהוֹשעַ קיין מַקֵדה בשלום; קיינער האט זיין צונג נישט חרץ אקעגן עמיצן פון די בְּנֵי-יִשְראל. 22 האט יהוֹשעַ אמר: פתח! דאס פֶּה פון דער הייל, און יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו מיר די דאזיקע 5 מלכים פון דער הייל. 32 און האָבּן זיי אזוי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]; און זיי האָבּן יצא צו אים די דאזיקע 5 מלכים פון דער הייל: דעם מלך פון ירושָלַיִם, דעם מלך פון חֶברוֹן, דעם מלך פון יַרמוּת, דעם מלך פון לָכיש, דעם מלך פון עֶגלוֹן. 42 און עס איז געווען, ווי זיי האָבּן יצא די דאזיקע מלכים צו יהוֹשעַ, אזוי האט יהוֹשעַ קרא כּל איש ישראל, און ער האט אמר צו די קציני אנשי המלחמה וואס זײַנען הלך מיט אים: קרב! שום אײַערע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] אויף די העלדזער פון די דאזיקע מלכים. האָבּן זיי קרב, און האָבּן שום זייערע רגלים אויף זייערע העלדזער. 52 און יהוֹשעַ האט צו זיי אמר: איר זאלט נישט ירא [זען "ירא" ירמיהו 6-4:32] און נישט חתת. חזק! און אמץ! ווארעם אזוי וועט ה' עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו כּל אײַערע פײַנט וואס איר לחם מיט זיי. 62 און יהוֹשעַ האט זיי דערנאך נכה, און האט זיי מות, און זיי תלה אויֿף 5 עצים; און זיי זײַנען תלה אויף די עֵץ ביזן עֶרב [זען דברים 32:12; גלט' 31:3
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
]. 72 און עס איז געווען אין צײַט פון בוא השמש, האט יהוֹשעַ צוה, און מע האט זיי ירד פון די ביימער, און זיי שלך אין דער הייל, וואס זיי האָבּן זיך דארטן חבא. און מע האט שום גרויסע שטיינער אויפן פֶּה פון דער הייל [זען מרקוס 3:61
https://www.youtube.com/watch?v=Xgi3Flz0m18
], וווּ זיי ליגן אזש ביז אויף היום הזה. 82 און יהוֹשעַ האט לכד מַקֵדה אין יוֹם ההוא, און האט נכה זי און איר מלך מיטן שארף פון חֶרֶב; ער האט חֵרֶם זיי און כּל נפשות וואס אין איר; ער האט נישט שאר א שׂריד. און ער האט עשׂה צום מלך פון מַקֵדה, אַזוי ווי ער האט עשׂה צום מלך פון יריחו. 92 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים זײַנען עבר פון מַקֵדה קיין לִבנָה, און ער האט לחם מיט לִבנָה. 03 און ה' האט אויך זי און איר מלך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין דער יָד פון ישראל; און ער האט זי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב, מיט כּל נפשות וואס אין איר; ער האט נישט שאר אין איר א שׂריד. און ער האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו איר מלך אַזוי ווי ער האט עשׂה צום מלך פון יריחו. 13 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים זײַנען עבר פון לִבנָה קיין לָכיש, און ער האט חנה אויף איר און לחם אקעגן איר. 23 און ה' האט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לָכיש אין דער יָד פון ישראל; און ער האט זי לכד אויפן יוֹם הַשֵני, און האט זי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב, מיט כּל נפשות וואס אין איר; אַזוי ווי כּל וואס ער האט עשׂה צו לִבנָה. 33 דעמאלט איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] הוֹרם מלך גֶזֶר צו עזר לָכיש, און יהוֹשעַ האט נכה אים און זיין עַם ביז ער האט אים נישט שאר א שׂריד. 43 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים זײַנען עבר פון לָכיש קיין עֶגלוֹן, און זיי האָבּן חנה אויף איר, און לחם אויף איר. 53 און זיי האָבּן זי לכד אין יוֹם ההוא, און האָבּן זי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב; און כּל נפשות וואס אין איר האט ער חֵרֶם אין יוֹם ההוא; אַזוי ווי כּל וואס ער האט עשׂה צו לָכיש. 63 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פון עֶגלוֹן קיין חֶברוֹן, און זיי האָבּן לחם אויף איר. 73 און זיי האָבּן זי לכד, און האָבּן זי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב, מיט איר מלך, און כּל אירע ערים, און כּל נפשות וואס אין איר; ער האט נישט שאר א שׂריד; אַזוי ווי כּל וואס ער האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו עֶגלוֹן. און ער האט חֵרֶם זי און כּל נפשות וואס אין איר. 83 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] קיין דביר, און ער האט לחם אויף איר. 93 און ער האט לכד זי און איר מלך, און כּל אירע ערים; און זיי האָבּן זיי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב, און חֵרֶם כּל נפשות וואס אין איר; ער האט נישט שאר א שׂריד. אַזוי ווי ער האט עשׂה צו חברון, אזוי האט ער עשׂה צו דביר און צו איר מלך; אַזוי ווי ער האט עשׂה צו לִבנָה און צו איר מלך. 04 און יהוֹשעַ האט נכה כּל הָאָרֶץ, דאס הר, און דעם נֶגֶב, און די שפלה, און די אשֵדוֹת און כּל זייערע מלכים; ער האט נישט שאר א שׂריד, און כּל הנשמה האט ער חֵרֶם, אַזוי ווי ה' אלֹקֵי ישראל האט צוה. 14 און יהוֹשעַ האט זיי נכה פון קָדש-ברנעַ און ביז עַזָה, און דאס כּל ארץ גוֹשֶן, און ביז גִבעוֹן. 24 און כּל די דאזיקע מלכים און זייער ארץ האט יהוֹשעַ לכד אויף פעם אחת; ווארעם ה' אלֹקֵי ישראל האט לחם פאר ישראל [זען התג' 61-11:91 און זען יהוֹשעַ און נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22]. 34 און יהוֹשעַ און כּל ישראל מיט אים האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אין מַחֲנֶה קיין גִלגָל.
 
יהו11
 
1 און עס איז געווען, ווי יָבין מלך חָצוֹר האט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אזוי האט ער שלח צו יוֹבב מלך מָדוֹן, און צו מלך שִמרוֹן, און צו מלך אכשָף; 2 און צו די מלכים וואס אין צפון, אין דעם הר, און אויפן עָרָבָה, אין נֶגֶב פון כִנרוֹת, און אין דער שפלה, און אין נפוֹת דוֹר, אין מערב; 3 צו דעם כנעֲני אין מזרח און אין מערב, און צו דעם אֶמוֹרי, און דעם חִתי, און דעם פּרִזי, און דעם יבוסי אין דעם הר, און דעם חִוִּי אונטער חרמון אין ארץ מִצְפה. 4 און זיי זײַנען יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] זיי און כּל זייערע מחנות מיט זיי, עם רב, אַזוי ווי דער זאמד וואס אויפן ברעג פון ים אין פילקייט, און סוּס און מרכּבה רב מאֹד. 5 און כּל די דאזיקע מלכים האָבּן זיך יעד, און זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] און האָבּן אין איינעם חנה בּײַ הַמָּיִם פון מֵרוֹם, צו לחם מיט ישראל. 6 און האט ה' אמר צו יהוֹשעַ: זאלסט נישט ירא [זען "ירא" ירמיהו 6-4:32] פאר זיי, ווארעם מָחָר ארום דער צײַט, נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] איך זיי כּל חללים פאר ישראל. זייערע סוּסים זאלסטו עקר, און זייערע מרכּבות זאלסטו שׂרף אין אֵש. 7 און יהוֹשעַ און דאס כּל עם המלחמה מיט אים זײַנען בוא אויף זיי פתאם בּײַ הַמָּיִם פון מֵרוֹם, און זיי זײַנען נפל אויף זיי. 8 און ה' האט זיי נתן אין דער יָד ישראל, און זיי האָבּן זיי נכה, און זיי רדף ביז צידוֹן רבה, און ביז מִשׂרפוֹת-מַיִם, און ביז דעם בקע פון מִצְפה צו מזרח; און זיי האָבּן זיי נכה ביז צו זיי נישט שאר א שׂריד. 9 און יהוֹשעַ האט צו זיי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי ה' האט אים אמר; זייערע סוּסים האט ער עקר, און זייערע מרכּבות, האט ער שׂרף אין אֵש. 01 און יהוֹשעַ האט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אין יענער צײַט, און האט לכד חָצוֹר, און איר מלך האט ער נכה מיטן חֶרֶב; ווארעם חָצוֹר איז פריער געווען דאס ראש פון כּל די דאזיקע ממלכות. 11 און זיי האָבּן נכה כּל נפשות וואס אין איר מיטן שארף פון חֶרֶב חֵרֶם; עס איז נישט יתר קיין נשמה; און חָצוֹר האט ער שׂרף אין אֵש. 21 און כּל פון די דאזיקע ערי המלכים, און כּל זייערע מלכים, האט יהוֹשעַ לכד, און זיי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב זיי חֵרֶם, אַזוי ווי משה עֶבֶד ה' האט צוה. 31 אָבער כּל הערים וואס זײַנען עמד אויף זייערע תֵּל [זען דברים 11-01:6], זיי האט ישראל נישט שׂרף; בלויז חָצוֹר אליין האט יהוֹשעַ שׂרף [זען מתי 14:52]. 41 און כּל שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] פון די דאזיקע ערים, און די בהמות, האָבּן די בְּנֵי-יִשְראל בזז פאר זיך; אָבער כּל הָאדם האָבּן זיי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב ביז זיי האָבּן זיי שמד; זיי האָבּן נישט שאר כּל נשמה. 51 אַזוי ווי ה' האט צוה זיין עֶבֶד משהן, אזוי האט משה צוה יהוֹשעַ, און אזוי האט יהוֹשעַ עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]. ער האט נישט סור א זאך פון כּל וואס ה' האט צוה משהן. 61 און יהוֹשעַ האט לקח דאס דאזיקע כּל הָאָרֶץ, דאס הר, און דעם כּל הַנגֶב, און דאס כּל הָאָרֶץ גוֹשֶן, און די שפלה, און דעם עָרָבָה, און דאס הר פון ישראל, און זיין שפלה, 71 פון דעם הר החלק וואס עלה ארויף צו שֵׂעִיר, און ביז בעַל-גָד אין בקע פון לבנוֹן, אונטער הר חרמון; און כּל זייערע מלכים האט ער לכד, און זיי נכה און זיי מות. 81 ימים רבים האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] עשׂה מלחמה מיט אלע די דאזיקע מלכים. 91 נישט געווען אן עִיר וואס האט געמאכט שלום מיט בְּנֵי-ישראל, אחוץ דער חִוִּי, די ישבי גִבעוֹן; כּל האָבּן זיי לקח מיט מלחמה. 02 ווארעם עס איז געווען פון ה', צו חזק זייער לב צו קרא מלחמה מיט ישראל, אז מע זאל זיי חֵרֶם, כדי זיי זאל נישט זיין קיין תְּחִנה, נײַערט אז מע זאל זיי שמד, אַזוי ווי ה' האט צוה משהן. 12 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] איז בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין יענער צײַט, און האט כרת [זען דניאל 62:9, משיח יכרת] די עַנקים פון דעם הר, פון חברון, פון דביר, פון עַנב, און פון כּל הר יהודה, און פון כּל הר ישראל; מיט זייערע ערים האט זיי יהוֹשעַ חֵרֶם. 22 עס זײַנען נישט יתר קיין עַנקים אין ארץ בְּנֵי-יִשְראל; אָבער אין עַזָה, אין גַת, און אין אשדוֹד, זײַנען זיי שאר. 32 און יהוֹשעַ האט לקח דאס כּל הָאָרֶץ, אַזוי ווי כּל וואס ה' האט דבר צו משהן; און יהוֹשעַ האט עס נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאר א נחלה צו ישראל לויט זייערע מחלקות נאך זייערע שבטים. און הָאָרֶץ איז געווען שקט פון מלחמה.
 
יהו21
 
1 און דאס זײַנען די מלכים פון הָאָרֶץ וואס בְּנֵי-ישראל האָבּן נכה, און ירש זייער ארץ אויף יענער זייט יַרדן, צו מזרחה שֶמֶש פון נחל ארנוֹן ביז הַר חרמון, און דעם כּל עָרָבָה צו מזרח: 2 סיחון מלך אֶמוֹרי וואס איז ישב אין חֶשבוֹן, וואס האט משל [זען "משל" מיכה 1:5; זכריה 31-11:6] פון עַרוֹעֵר וואס בײַם שׂפת נחל ארנוֹן און אין מיטן נחל, און איבער האלב גִלעָד, און ביז יַבק נחל, דעם גְּבוּל פון בְּנֵי-עַמוֹן, 3 און איבער דעם עָרָבָה ביזן ים כִנרוֹת, צו מזרח, און ביז דעם ים הערבה, דעם יַם-הַמֶלַח, צו מזרח, אויפן דֶרֶךְ צו בית-ישימוֹת; און אין מתימן, אונטער די אשְדוֹת פון פסגָה. 4 און דער געמארק פון עוֹג מלך בשָן, פון דעם יתר פון די רפאים, וואס איז ישב אין עַשתָרוֹת, און אין אדרעִי, 5 און האט משל [זען "משל" מיכה 1:5; זכריה 31-11:6] איבער הַר חרמון, און איבער סַלכָה, און איבער כּל בשָן, ביז דעם געמארק פון דעם גשורי, און דעם מַעֲכָתי, און איבער האלב גִלעָד, דעם געמארק פון סיחון מלך חֶשבוֹן. 6 משה עֶבֶד ה', און די בְּנֵי ישראל, האָבּן זיי נכה, און משה עֶבֶד ה' האט עס נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאר א יְרֻשָה צו די ראובנים, און צו די גָדים, און צום האלבן שבט מנשה. 7 און דאס זײַנען די מלכים פון הָאָרֶץ וואס יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] און די בְּנֵי ישראל האָבּן נכה אויף דער זייט יַרדן צו מערב, פון בעַל-גָד אין בקע פון לבנוֹן, און ביז דעם הַר חלק עלה צו שֵׂעִיר; און יהוֹשעַ האט עס נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו די שבטים פון ישראל פאר א יְרֻשָה לויט זייערע מחלקות; 8 אין דעם הר, און אין דער שפלה, און אין דעם עָרָבָה, און אויף די אשדות, און אין מדבר, און אין דעם נֶגֶב; דער חִתי, דער אֶמוֹרי, און דער כּנעֲני, דער פּרִזי, דער חִוִּי, און דער יבוסי. 9 מלך יריחו, 1; מלך עַי וואס לעבן בית א-ל, 1; 01 מלך ירושָלַיִם, 1; מלך חֶברוֹן, 1; 11 מלך יַרמוּת, 1; מלך לָכיש, 1; 21 מלך עֶגלוֹן, 1; מלך גֶזֶר, 1; 31 מלך דביר, 1; מלך גֶדר, 1; 41 מלך חָרמָה, 1; מלך ערד, 1; 51 מלך לִבנָה, 1; מלך עַדוּלָם, 1; 61 מלך מַקֵדה, 1; מלך בית א-ל, 1; 71 מלך תַפוחַ, 1; מלך חֵפר, 1; 81 מלך אפק, 1; מלך לשָרוֹן, 1; 91 מלך מָדוֹן, 1; מלך חָצוֹר, 1; 02 מלך שִמרוֹן-מראוֹן, 1; מלך אכשָף, 1; 12 מלך תַעֲנך, 1; מלך מגִדוֹ, 1; 22 מלך קֶדש, 1; מלך יָקנעָם אין כַרמֶל, 1; 32 מלך דוֹר לנפת דוֹר, 1; מלך גוֹיִם אין גִלגָל, 1; 42 מלך תִרצָה, 1; כּל מלכים, 13.
 
יהו31
 
1 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] איז געווארן זקן און בוא אין ימים; און ה' האט צו אים אמר: דו ביסט זקן און בוא אין ימים, און פון ארץ איז נאך שאר רבה מאֹד צו ירש. 2 דאס איז הָאָרֶץ וואס איז נאך שאר: כּל געגנטן פון די פלִשתים, און כּל גשורי, 3 פון דעם שיחוֹר וואס פאר מִצריִם, און ביז דעם געמארק פון עֶקרוֹן צו צפון, וואס ווערט חשב צום כּנעֲני; די 5 סרן פון די פלִשתים, דער עַזָהער, און דער אשדוֹדער, דער אשקלוֹנער, דער גַתער, און דער עֶקרוֹנער; און די עַוִים 4 אין מתימן; דאס כּל ארץ פון כּנעֲני, און פון עָרה וואס געהערט צו די צידוֹנים, ביז אפק, בזי דעם געמארק פון אֶמוֹרי; 5 און הָאָרֶץ פון גִבלי, און דער כּל לבנוֹן צו מזרח השמש, פון בעַל-גָד אונטער הַר חרמון, ביז לבוא חמת; 6 כּל ישב פון דעם הר, פון לבנוֹן ביז מִשרפוֹת-מַיִם, כּל צידוֹנים. איך וועל זיי ירש פון פאר די בְּנֵי ישראל; אָבער נפל דו עס אויס צו ישראל פאר א נחלה, אַזוי ווי איך האב דיר צוה. 7 און אצונד חלק דאס דאזיקע ארץ פאר א נחלה צו די 9 שבטים, און דעם האלבן שבט מנשה. 8 מיט אים האָבּן די ראובנים און די גָדים לקח זייער נחלה, וואס משה האט זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף יענער זייט יַרדן צו מזרח אַזוי ווי משה עֶבֶד ה' האט זיי נתן: 9 פון עַרוֹעֵר וואס בײַם שׂפת נחל ארנוֹן, און די עִיר וואס אין מיטן נחל, און דאס כּל מישור מֵידבא ביז דיבוֹן; 01 און כּל ערים פון סיחון מלך אֶמוֹרי, וואס האט מלך [זען "מלך" ירמיהו 6-5:32] אין חֶשבוֹן, ביז דעם געמארק פון די בְּנֵי עַמּוֹן; 11 און גִלעָד, און דעם געמארק פון דעם גשורי, און דעם מַעֲכָתי, און כּל הַר חרמון, און כּל בשָן ביז סַלכָה; 21 דאס כּל ממלכוּת פון עוֹגן אין בשָן, וואס האט מלך אין עַשתָרוֹת און אין אדרעִי און ער איז שאר פון דעם יתר פון די רפאים ווארעם משה האט זיי נכה, און האט זיי ירש. 31 אָבער די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן נישט ירש דעם גשורי און דעם מַעֲכָתי; און גשור און מַעֲכָת זײַנען ישב צווישן ישראל ביז אויף היוֹם הזה. 41 אָבער דעם שבט לֵוִי האט ער נישט נתן קיין נחלה; די פײַעראפפער פון ה' אלֹקֵי ישראל, דאס איז זיין נחלה, אַזוי ווי ער האט צו אים דבר. 51 און משה האט נתן דעם שבט פון בְּנֵי-ראובן לויט זייערע משפחות. 61 און זייער געמארק איז געווען פון עַרוֹעֵר וואס בײַם שׂפת נחל ארנוֹן, און די עִיר וואס אין מיטן נחל, און דאס כּל מישור ביז מֵידבא; 71 חֶשבוֹן און כּל אירע ערים וואס אויפן מישור, דיבוֹן, און במוֹת-בעַל, און בית-בעַל-מְעוֹן; 81 און יַהצָה, און קדמוֹת, און מֵיפעַת; 91 און קִריָתַיִם, און שִבמָה, און צֶרת-שַחַר אויפן הר פון עמק; 02 און בית-פעוֹר, און די אשדות פון פסגָה, און בית-ישימוֹת; 12 און כּל ערים פון דעם מישור, און דאס כּל ממלכוּת פון סיחון מלך אֶמוֹרי, וואס האט מלך אין חֶשבוֹן, וואס משה האט אים נכה מיט די נשׂיאים פון מִדיָן, אוִי, און רקֶם, און צור, און חוּר, און רבע, די נסיכים פון סיחונען, ישבי הָאָרֶץ. 22 אויך בלעָם בן בעוֹרן, דעם קסם, האָבּן די בְּנֵי-יִשְראל הרג מיטן חֶרֶב צווישן זייערע חללים. 32 און דער געמארק פון בְּנֵי-ראובן איז געווען דער יַרדן מיטן ברעג. דאס איז די נחלה פון בְּנֵי-ראובן לויט זייערע משפחות, די ערים מיט זייערע דערפער. 42 און משה האט נתן דעם שבט גָד, בְּנֵי-גָד, לויט זייערע משפחות. 52 און זייער געמארק איז געווען יַעְזֵר, און כּל ערים פון גִלעָד, און א העלפט ארץ פון בְּנֵי-עַמּוֹן, ביז עַרוֹעֵר וואס פאר רבה; 62 און פון חֶשבוֹן ביז רמַת-מִצְפה, און בטוֹנים, און פון מַחניִם ביז דעם געמארק פון דבר; 72 און אין עמק, בית-הָרם, און בית-נמרה, און סֻכּוֹת, און צָפון, דער יתר פון דעם ממלכוּת פון סיחון מלך חֶשבוֹן, דער יַרדן מיטן ברעג, ביז עק ים כִּנרת, אויף יענער זייט יַרדן צו מזרח. 82 דאס איז די נחלה פון בְּנֵי-גָד לויט זייערע משפחות, די ערים מיט זייערע דערפער. 92 און משה האט נתן צום האלבן שבט מנשה; און עס איז געווען פאר דעם האלבן שבט פון בְּנֵי-מנשה לויט זייערע משפחות. 03 און זייער געמארק איז געווען פון מַחניִם, כּל בשָן, דאס כּל ממלכוּת פון עוֹג מלך בשָן, און כּל דערפער פון יָאיר וואס אין בשָן, 06 עיר; 13 און האלב גִלעָד, און עַשתָרוֹת, און אדרעִי, די ערים פון דעם ממלכוּת פון עוֹגן אין בשָן, זײַנען געווען פאר בְּנֵי-מָכיר בן מְנשֶהן פאר א העלפט פון בְּנֵי-מָכיר, לויט זייערע משפחות. 23 דאס איז וואס משה האט נחל אין די ערבוֹת פון מוֹאב, פון יענער זייט יַרדן, בּײַ יריחו, צו מזרח. 33 אָבער דעם שבט לֵוִי האט משה נישט נתן קיין נחלה; ה' אלֹקֵי ישראל, ער איז זייער נחלה, אַזוי ווי ער האט צו זיי דבר.
 
יהו41
 
1 און דאס איז וואס די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן נחל אין ארץ כּנעַן, וואס אלעָזָר דער כֹהן, און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] בן נון, און די ראשי אבוֹת פון די שבטים פון די בְּנֵי ישראל, האָבּן זיי נחל, 2 לויט דעם גוֹרל פון זייער נחלה, אַזוי ווי ה' האט צוה דורך משהן, פאר די 9 שבטים און דעם האלבן שבט. 3 ווארעם די נחלה פון די 2 שבטים און דעם האלבן שבט האט משה נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פון יענער זייט יַרדן; אָבער די לוִיִים האט ער נישט נתן קיין נחלה צווישן זיי. 4 ווײַל די בְּנֵי יוֹסף זײַנען געווען 2 שבטים, מנשה און אפרים; און די לוִיִים האט מען נישט נתן קיין חלק אין הָאָרֶץ, אָבער ערים צו ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] מיט זייערע מִגְרש פאר זייערע מִקְנה און פאר זייער קנין. 5 אַזוי ווי ה' האט צוה משהן, אזוי האָבּן די בְּנֵי-יִשְראל עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]; און זיי האָבּן חלק הָאָרֶץ. 6 און בְּנֵי-יהודה האָבּן נגש צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] אין גִלגָל, און כלב בן יפונֶהן, דער קנזי, האט צו אים אמר: דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דאס ווארט וואס ה' האט דבר צו משה דעם איש האלוקים וועגן מיר און וועגן דיר אין קָדש-ברנעַ [זען במדבר 03,42,9-6:41]. 7 04 שנה בין איך געווען, ווען משה עֶבֶד ה' האט מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] פון קָדש-ברנעַ צו רגל הָאָרֶץ, און איך האב אים שוב אן ענטפער אַזוי ווי אין מיין לֵב. 8 און מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], וואס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] מיט מיר, האָבּן געמאכט מסה [זען "מסס" תהלים (61)71-(41)51:22] דאס לֵב פון הָעָם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אָבער איך בין געגאנגען מלא [זען "מלא" חגי 9-7:2] נאך ה' אלֹקָי. 9 און משה האט שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] אין יוֹם ההוא, אזוי צו אמר: אם לא הָאָרֶץ וואס דײַן רגל האט דערויף דֶרֶךְ, וועט זיין פאר א נחלה צו דיר און צו דײַנע בנים עד עולָם! ווײַל דו ביסט מלא נאך ה' אלֹקָי. 01 און אצונד הנה, ה' האט מיך חיה, אַזוי ווי ער האט דבר; שוין 54 שָנה פון זינט ה' האט דבר דאס דאזיקע ווארט צו משהן, ווען ישראל איז הלך אין מדבר; און אצונד הנה בין איך הַיּוֹם 58 שָנה. 11 איך בין נאך הַיּוֹם אזוי חזק, ווי אין דעם יוֹם וואס משה האט מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3]; אַזוי ווי מיין כוח דעמאלט, אזוי איז מיין כוח אצונד פאר מלחמה, און פאר יצא און בוא. 21 דעריבער נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מיר אצונד דעם דאזיקן הַר וואס ה' האט דבר אין יוֹם ההוא; ווארעם דו האסט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אין יוֹם ההוא, אז דארטן זײַנען דא עַנקים, און ערים גדולות בצורות; אוּלַי וועט ה' זיין מיט מיר, און איך וועל זיי ירש, אַזוי ווי ה' האט דבר. 31 און האט אים יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] ברך, און ער האט נתן חברוֹן צו כלב בן יפונהן פאר א נחלה. 41 דעריבער איז חברון געווארן כלב בן יפונהן, דעם קנזי, פאר א נחלה ביז אויף היום הזה; ווײַל ער איז מלא נאך ה' אלֹקֵי ישראל. 51 און דער שֵם פון חברון איז פריער געווען קרית ארבע; ער איז געווען דער אדם הגדול צווישן די עַנקים. און הָאָרֶץ איז געווען שקט פון מלחמה.
 
יהו51
 
1 און דער גוֹרל פאר דעם שבט פון בְּנֵי-יהודה לויט זייערע משפחות איז געווען ביז דעם געמארק פון אדוֹם, דעם מדבר צִן צו נגְבה, אין עק תֵימָן. 2 און זייער געמארק פון נֶגֶב איז זיי געווען פון עק יַם-הַמֶלַח, פון דער לשון פנה [זען "פנה" מלאכי 1:3; ישעיהו 6:35] זיך צו נגְבה. 3 און ער איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו נֶגֶב פון דעם מעלה פון עַקרבים, און איז עבר קיין צִן, און עלה צו נֶגֶב פון קָדש-ברנעַ, און איז עבר חֶצרוֹן, און עלה קיין אדרה, און זיך סבב צו קַרקַע. 4 און ער איז עבר צו עַצמוֹן, און איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] בײַם נחַל מִצריִם; און דער תֹּצאות פון דעם געמארק איז געווען בײַם ים; דאס זאל אײַך זיין דער געמארק פון נֶגֶב. 5 און דער געמארק צו מזרח, דער יַם-הַמֶלֵח ביז צום עק יַרדן; און דער געמארק צו צפון-זייט, פון דער לשוֹן פון ים בײַם עק יַרדן. 6 און דער געמארק איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צו בית-חָגלָה, און איז עבר צו צפון פון בית-עָרָבָה; און דער געמארק איז עלה צו דעם שטיין פון בוֹהַן בן ראובן. 7 און דער געמארק איז עלה קיין דביר פון דעם עמק עָכוֹר, און האט זיך פנה צפון צו גִלגָל, וואס אקעגן דעם מעלה פון אדוֹמים, וואס איז נֶגֶב צו פון דעם נהַל; און דער געמארק איז עבר צו הַמָּיִם פון עֵין-שֶמֶש, און זיין תּוֹצָאה איז געווען בּײַ עֵין-רוֹגֵל. 8 און דער געמארק איז עלה מיט דעם גַּיְא פון בן-הִנוֹם צום כּתף פון דעם יבוסי פון נֶגֶב, דאס איז ירושָלַיִם; און דער געמארק איז עלה צום ראש הַר וואס פאר דעם גֵּיְא הִנוֹם [זען דניאל 2:21; ישעיהו 42:66] צו מערב, וואס אין עק פון דעם עמק רפאים צו צפון. 9 און דער געמארק האט זיך תאר פון ראש הַר צו דעם מעין פון די מַיִם פון נפתוֹחַ, און איז יצא צו די ערים פון הַר עֶפרוֹן; און דער געמארק האט זיך תאר ביז בעֲלָה, דאס איז קִריַת-יעָרים. 01 און דער געמארק האט זיך סבב פון בעֲלָה צו מערב, צום הַר שֵעִיר, און איז עבר צו דעם כתף פון הַר יעָרים אין צפון; דאס איז כסָלוֹן; און האט ירד צו בית-שֶמֶש, און איז עבר תִמנה. 11 און דער געמארק איז יצא צו דעם כתף פון עֶקרוֹן צו צפון; און דער געמארק האט זיך תאר קיין שִכרוֹן, און איז עבר צום הַר פון בעֲלָה, און יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו יַבנאל; און דער תֹּצְאוֹת פון דעם געמארק איז געווען בײַם ים. 21 און דער געמארק פון מערב איז געווען דער יַם-הַגָדול מיטן ברעג. דאס איז דער געמארק פון בְּנֵי-יהודה, רונד ארום, לויט זייערע משפחות. 31 און כלב בן יפונהן האט ער נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] א חלק צווישן די בְּנֵי יהודה לויט דעם פֶּה ה' צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] די קִריַת ארבע, דעם אב פון עַנק; דאס איז חֶברוֹן. 41 און כלב האט ירש פון דארטן די 3 בְּנֵי עַנק, שֵשַי, און אחימָן, און תַלמַי, בְּנֵי-עַנק. 51 און ער איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פון דארטן צו די יושבי דביר; און דער שֵם פון דביר איז פריער געווען קִריַת-סֵפר. 61 און כלב האט אמר: ווער עס וועט נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] קִריַת-סֵפר, און וועט זי לכד, וועל איך אים נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מיין בת עַכסָהן פאר אן אִשָּה. 71 און האט עָתניאל בן קנז אח כלב, זי לכד, און ער האט אים נתן זיין בת עַכסָהן פאר אן אִשָּה. 81 און עס איז געווען, אז זי איז בוא, האט זי אים סות צו שאל [זען "שאל" תהלים 21-7:2] פון איר אב א שָׂדה. און ווי זי האט זיך צנח פון חמוֹר, אזוי האט כלב צו איר אמר: וואס איז דיר? 91 האט זי אמר: נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מיר א ברכָה; ווארעם אין ארץ הַנגֶב האסטו מיך נתן; דעריבער זאלסטו מיר נתן גּלּה מַיִם. און האט ער איר נתן די אויבערשטע גּלּה און די אונטערשטע גּלּה. 02 דאס איז די נחלה פון דעם שבט פון בְּנֵי-יהודה לויט זייערע משפחות. 12 און די ערים אין עק פון דעם שבט פון בְּנֵי-יהודה, צום געמארק פון אדוֹם אין נגבה, זײַנען געווען קַבצְאל, און עֵדר, און יָגור; 22 און קינה, און דימוֹנה, און עַדעָדה; 32 און קֶדש, און חָצוֹר, און יִתנן; 42 זיף, און טֶלֶם, און בעָלוֹת; 52 און חָצוֹר, חַדתָה, און קריוֹת-חֶצרוֹן, דאס איז חָצוֹר; 62 אמָם, און שמע און מוֹלָדה; 72 און חַצַר-גַדה, און חֶשמוֹן, און בית-פלֶט; 82 און חַזַר-שועָל, און באר שֶבע, און ביזיוֹתיָה; 92 בעֲלָה, און עִיִים, און עֶצֶם; 03 און אלתוֹלַד, און כסיל, און חָרמָה; 13 און ציקלַג, און מַדמַנה, און סַנסַנה; 23 און לבאוֹת, און שִלחים, און עַיִן, און רמוֹן. כּל 92 ערים, מיט זייערע דערפער. 33 אין דער שפלה: אשתָאוֹל, און צָרעָה, און אשנה; 43 און זָנוֹחַ, און עֵין-גַנים, תַפוּחַ, און עֵינם; 53 יַרמוּת, און עַדוּלָם, שׂוֹכֹה, און עַזֵקָה; 63 און שַעֲריִם, און עַדיתַיִם, און גדרה, און גדרוֹתַיִם. 41 ערים מיט זייערע דערפער. 73 צנן, און חַדשָה, און מִגדל-גָד; 83 און דלְעָן, און מִצְפה, און יָקתְאל; 93 לָכיש, און בצקַת, און עֶגלוֹן; 04 און כַבוֹן, און לַחמָס, און כִתליש; 14 און גדרוֹת, בית-דגוֹן, און נעֲמָה, און מַקֵדה. 61 ערים מיט זייערע דערפער. 24 לִבנה, און עֶתֶר, און עָשָן; 34 און יִפתָח, און אשנה, און נצִיב; 44 און קעִילָה, און אכזיב, און מָראשָה -- 9 ערים מיט זייערע דערפער. 54 עֶקרוֹן מיט אירע טעכטערשטעט און אירע דערפער; 64 פון עֶקרוֹן ביז צום ים, כּל וואס לעבן אשדוֹד, מיט זייערע דערפער. 74 אשדוֹד, אירע טעכטערשטעט, און אירע דערפער; עַזָה, אירע טעכטערשטעט, און אירע דערפער; ביז דעם נחל פון מִצריִם, און דעם יַם-הַגָדול מיטן ברעג. 84 און אין דעם הר: שָמיר, און יַתיר, און שׂוֹכֹה; 94 און דנה, און קִריַת-סַנה -- דאס איז דביר; 05 און עַנב, און אשתמֹה, און עָנים; 15 און גוֹשֶן, און חולֹן, און גילֹה -- 11 ערים מיט זייערע דערפער. 25 אֹרֵב, און דומָה, און אשעָן; 35 און יָנים, און בית-תַפוחַ, און אפקָה; 45 און חומטָה, און קִריַת-ארבע (דאס איז חֶברוֹן) און ציער -- 9 ערים מיט זייערע דערפער. 55 מָעוֹן, כַרמֶל, און זיף, און יוּטָה; 65 און יִזרעֶאל, און יָקדעָם, און זָנוֹחַ; 75 קַיִן, גִבעָה, און תִמנה -- 01 ערים מיט זייערע דערפער. 85 חַלחוּל, בית-צוּר, און גדוֹר; 95 און מַעֲרת, און בית-עַנוֹת, און אלתקוֹן -- 6 ערים מיט זייערע דערפער. 06 קִריַת-בעַל -- דאס איז קִריַת-יעָרים -- און הרבה -- 2 ערים מיט זייערע דערפער. 16 אין מדבר: בית-עָרָבָה, מִדין, און סכָכָה; 26 און נבשָן, און די עיר הַמֶּלַח, און עֵין-גֶדי -- 6 ערים מיט זייערע דערפער. 36 אָבער דעם יבוסי, די יושבי ירושָלַיִם, זיי, האָבּן די בְּנֵי יהודה נישט יכל ירש, און דער יבוסי איז ישב מיט בְּנֵי-יהודה אין ירושָלַיִם ביז אויף היום הזה.
 
יהו61
 
1 און דער גוֹרל פון בְּנֵי-יוֹסף איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פון יַרדן בּײַ יריחו, צו הַמָּיִם פון יריחו, קיין מזרח אין מדבר, עלה פון יריחו צום הר, צו בית א-ל. 2 און ער איז יצא פון בית א-ל -- לוּז -- און איז עבר צום געמארק פון דעם ארכי אין עַטָרוֹת. 3 און ער האט ירד מערב צום געמארק פון דעם יַפלֵטי, ביז דעם געמארק פון דער בית-חוֹרוֹן תחתון, און ביז גֶזֶר; און זיין תּוֹצאה איז געווען בײַם ים. 4 און בְּנֵי-יוֹסף, מנשה און אפרים, האָבּן נחל. 5 און דאס איז געווען דער געמארק פון בְּנֵי-אפרים לויט זייערע משפחות: דער געמארק פון זייער נחלה צו מזרח איז געווען עַטרוֹת-אדר, ביז דער בית-חוֹרוֹן עליון. 6 און דער געמארק איז יצא צו מערב, מיט מִכמתָת פון צפון, און דער געמארק האט זיך סבב צו מזרח, צו תַאנת-שילוֹ, און איז עס עבר פון מזרח, צו יָנוֹחַ. 7 און ער האט ירד פון יָנוֹחַ קיין עַטָרוֹת, און קיין נעֲרה, און האט זיך פגע [זען "פגע" ישעיהו 21,6:35] אן יריחו, און זיך יצא בײַם יַרדן. 8 פון תַפוחַ איז דער געמארק הלך צו מערב, צום נחַל קָנה, און זיין תוֹצאות איז געווען בײַם ים. דאס איז די נחלה פון דעם שבט פון די בְּנֵי אפרים לויט זייערע משפחות; 9 דערצו די ערים וואס זײַנען אפגעשיידט געווארן פאר בְּנֵי-אפרים אין מיטן פון דער נחלה פון בְּנֵי-מנשה, כּל ערים מיט זייערע דערפער. 01 און זיי האָבּן נישט ירש דעם כּנעֲני וואס איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין גֶזֶר; און דער כּנעֲני איז ישב צווישן אפרים ביז אויף היום הזה, און איז געווארן צום מַס עבד.
 
יהו71
 
1 און דאס איז געווען דער גוֹרל פאר שבט מנשה; ווארעם ער איז געווען בכָור יוֹסף. פאר מָכיר דעם בכָור פון מנשהן, דעם אב פון גִלעָד, ווײַל ער איז געווען אן איש מלחמה, פאר אים איז געווען גִלעָד, און בשָן. 2 און דאס איז געווען פאר די יתר בְּנֵי מנשה לויט זייערע משפחות; פאר בְּנֵי-אביעֶזֶר, און פאר בְּנֵי-חֵלֶק, און פאר בְּנֵי-אשׂריאל, און פאר בְּנֵי-שֶכֶם, און פאר בְּנֵי-חֵפר, און פאר בְּנֵי-שמידע. דאס זײַנען בְּנֵי-מנשה בן יוֹספן, די זכרים, לויט זייערע משפחות. 3 און צלָפחָד איז געווען בן חֵפר בן גִלעָד בן מָכיר בן מנשהן, און האט נישט געהאט קיין בנים אָבער בלויז בנוֹת; און דאס זײַנען די שֵמוֹת פון זײַנע בנוֹת: מַחלָה, און נוֹעָה, חָגלָה, מִלכָה, און תִרצָה. 4 האָבּן זיי קרב פאר אלעָזָר דעם כֹהן, און פאר יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] בן נון, און פאר די נשׂיאים, אזוי צו אמר: ה' האט צוה משהן, אונדז צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] א נחלה צווישן אחֵינוּ [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. און האט ער זיי נתן לויט דעם פֶּה ה' א נחלה צווישן די אחים פון זייער אב. 5 און 01 טיילן זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תְּחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ] אויף מנשה, אחוץ הָאָרֶץ הַגִלעָד, און בשָן, וואס פון יענער זייט יַרדן; 6 ווײַל די בנוֹת פון מנשה האָבּן נחל א נחלה צווישן זײַנע בנים. און הָאָרֶץ הַגִלעָד איז געווען פאר די יתר בְּנֵי מנשה. 7 און דער געמארק פון מנשה איז געווען פון אשר ביז מִכמתָת וואס פאר שכֶם; און דער געמארק איז הלך הימין צו די יושבי עֵין-תַפוחַ 8 צו מנשה האט געהערט ארץ תַפוּחַ; אָבער תַפוּחַ בײַם געמארק פון מנשה האט געהערט צו די בְּנֵי אפרים. 9 און דער געמארק האט ירד צום נחַל קָנה, צו נגבה פון נחל, פארבײַ יענע ערים וואס האָבּן געהערט צו אפרים אין מיטן פון די ערים פון מנשה. און דער געמארק פון מנשה איז געווען אין צפון פון נחל, און זיין תֹצְאות איז געווען בײַם ים. 01 צו נגבה איז געווען פאר אפרים, און צו צפון פאר מנשה; און דער ים איז געווען זיין געמארק. און זיי האָבּן זיך פגע [זען "פגע" ישעיהו 21,6:35] אן אשר אין צפון, און אן יִששָכָר אין מזרח. 11 און צו מנשה האָבּן געהערט אין יִששָכָר, און אין אשר, בית-שְאן און אירע טעכטערשטעט, און יִבלְעָם און אירע טעכטערשטעט, און די יושבי דאר און אירע טעכטערשטעט, און די יושבי עֵין-דוֹר און אירע טעכטערשטעט, און די יושבי תַעֲנך און אירע טעכטערשטעט, און די יושבי מגִדוֹ און אירע טעכטערשטעט די 3טן איז נפת. 21 אָבער בְּנֵי-מנשה האָבּן נישט יכל ירש די דאזיקע ערים, ווײַל דער כּנעֲני איז יאל צו ישב אין דעם ארץ הזֹאת. 31 און עס איז געווען, אז די בְּנֵי-יִשְראל זײַנען געווארן חזק, האָבּן זיי נתן דעם כּנעֲני צו מס, אָבער ירש האָבּן זיי אים נישט ירש. 41 און בְּנֵי-יוֹסף האָבּן דבר צו יהוֹשעַ אזוי צו אמר: לָמָּה נתן מיר פאר א נחלה 1 גוֹרל און 1 חלק, ווען איך בין עם רב [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], ווײַל ה' האט מיך אזוי ברך? 51 האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] צו זיי אמר: אויב דו ביסט עם רב, דיר עלה צום וואלד, און וועסט דיר ברא פון דארטן, אין ארץ פון דעם פּרִזי און די רפאים, אויב דיר איז אוץ דאס הר פון אפרים. 61 האָבּן די בְּנֵי יוֹסף אמר: אונדז וועט נישט מצא דאס הר; און מרכב ברזל זײַנען דא בּײַ כּל כּנעֲנים וואס ישב אין ארץ פון עמק, בּײַ די וואס אין בית-שְאן און אירע טעכטערשטעט, און בּײַ די וואס אין עמק יִזרעֶאל. 71 און האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] אמר צום בית יוֹסף, צו אפרים און צו מנשה, אזוי צו אמר: עם רב [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] ביסטו און כוח גדוֹל האסטו; וועסט האָבּן נישט 1 גוֹרל, 81 נײַערט דאס הר וועט געהערן צו דיר; ווי עס איז וואלד, וועסטו עס ברא, און צו דיר וועט געהערן וואס וועט תֹּצאות דערפון; ווארעם וועסט ירש דעם כּנעֲני, ווי ער האט מרכב ברזל, ווי ער איז חזק.
 
יהו81
 
1 און די כּל עדה פון די בְּנֵי-יִשְראל האט זיך קהל אין שִלֹה, און זיי האָבּן דארטן שכן [זען משיח צדקינו געמאכט זיין סוכה צווישן אונדז, יוח' 41:1; מאמר מימרא שכינה מתגשם] דעם אוֹהל-מוֹעד; און הָאָרֶץ איז כבש פאר זיי. 2 אָבער עס זײַנען נאך יתר צווישן די בְּנֵי-יִשְראל די וואס האָבּן נישט חלק [זען "חלק" ישעיהו 21:35] זייער נחלה, 7 שבטים. 3 און האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] אמר צו די בְּנֵי-יִשְראל: ביז ווען וועט איר זיך רפה צו בוא ירש הָאָרֶץ וואס ה' אלוקֵי אבוֹתֵיכם האט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]? 4 יהב! אײַך 3 אנשים פון א שבט, און איך וועל זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], און זיי זאלן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] און הלך אין הָאָרֶץ, און זיי זאלן עס כתב לויט זייער נחלה, און בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו מיר. 5 און זיי זאלן זיך עס חלק [זען "חלק" ישעיהו 21:35] אין 7 חלקים: יהודה זאל עמד בּײַ זיין געמארק אין נֶגֶב, און דאס בית יוֹסף זאלן עמד בּײַ זייער געמארק אין צפון. 6 און איר זאלט כתב הָאָרֶץ אין 7 חלקים, און ברענגען צו מיר אהער, און איך וועל אײַך ירה גוֹרל דא פאר ה' אלֹקֵינוּ. 7 ווארעם די לוִיִים האָבּן נישט קיין חלק צווישן אײַך, ווײַל די כהונה פון ה' איז זייער נחלה; און גָד, און ראובן, און דער האלבּער שבט מנשה, און האָבּן לקח זייער נחלה פון יענער זייט יַרדן צו מזרח, וואס משה עֶבֶד ה' האט זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 8 זײַנען קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] די אנשים און זיי זײַנען הלך; און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט צוה די וואס זײַנען הלך כתב הָאָרֶץ, אזוי צו אמר: הלך! און הלך ארום אין הָאָרֶץ, און כתב עס, און שוב זיך אום צו מיר [יהושע/ישוע, זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22], און איך וועל אײַך דא שלך [זען "שלך" זכריה 31:11] גוֹרל פאר ה' אין שִלֹה. 9 און די אנשים זײַנען הלך, און האָבּן עבר דורכן הָאָרֶץ, און האָבּן עס כתב לויט די ערים, אין 7 חלקים, אין א סֶפר, און זיי זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו יהוֹשעַ אין מַחֲנֶה קיין שִלֹה. 01 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט זיי שלך [זען "שלך" זכריה 31:11] גוֹרל אין שִלֹה פאר ה', און יהוֹשעַ האט דארטן חלק הָאָרֶץ צו די בְּנֵי-יִשְראל לויט זייערע מחלקות. 11 איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] דער גוֹרל פון דעם שבט פון בְּנֵי-בנימין לויט זייערע משפחות; און דער געמארק פון זייער גוֹרל איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צווישן בְּנֵי-יהודה און צווישן בְּנֵי-יוֹסף. 21 און דער געמארק צו צפון-זייט איז זיי געווען פון יַרדן; און דער געמארק איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צום כּתף פון יריחו אין צפון, און איז עלה אויפן הַר צו מערב; און זיין תֹּצאות איז געווען בײַם מדבר פון בית-אוֶן. 31 און דער געמארק איז עבר פון דארטן צו לוז, צום כּתף פון לוז -- דאס איז בית א-ל -- צו נגבה; און דער געמארק האט ירד צו עַטרוֹת-אדר בײַם הַר וואס צו נֶגֶב פון דער בית-חוֹרוֹן תחתון. 41 און דער געמארק האט זיך תאר, און זיך סבב צו מערב-זייט, צו נגבה פון דעם הַר וואס פאר בית-חוֹרוֹן צו נגבה; און זיין תֹצאות איז געווען בּײַ קִריַת-בעַל -- דאס איז קִריַת-יעָרים -- א עִיר פון די בְּנֵי יהודה. דאס איז די מערב-זייט. 51 און די נגבה-זייט איז געווען פון עק קִריַת-יעָרים; און דער געמארק איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו מערב, און איז יצא בײַם קוואל פון הַמָּיִם פון נפתוֹחַ. 61 און דער געמארק האט ירד צום עק הַר וואס פאר דעם גַּיְא פון בן-הִנוֹם [זען דניאל 2:21; ישעיהו 42:66], וואס אין עמק רפאים צו צפון; און ער האט ירד צו דעם גֵּי הִנוֹם, צום כּתף פון דעם יבוסי צו נגבה, און איז ירד קיין עֵין-רוֹגֵל. 71 און ער האט זיך תאר פון צפון, און איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] בּײַ עֵין-שֶמֶש, און איז יצא צו גלילוֹת וואס אקעגן דעם מעלה פון אדוֹמים, און האט ירד צו דעם אבן בוֹהַן בן ראובן. 81 און ער איז עבר צום כּתף אקעגן דעם עָרָבָה צו צפון, און האט ירד צום עָרָבָה. 91 און דער געמארק איז עבר צום כּתף פון בית-חָגלָה צו צפון; און דער תֹּצאות פון דעם געמארק איז געווען בּײַ דער לשוֹן יַם-הַמֶלַח צו צפון, בײַם עק יַרדן צו נגבה. דאס איז דער געמארק פון נֶגֶב. 02 און דער גבל עס צו מזרח-זייט. דאס איז די נחלה פון בְּנֵי-בנימין לויט אירע געמארקן, רונד ארום, לויט זייערע משפחות. 12 און די ערים פון דעם שבט פון בְּנֵי-בנימין לויט זייערע משפחות זײַנען געווען יריחו, און בית-חָגלָה, און עֵמֶק-קציץ; 22 און בית-עָרָבָה, און צמָריִם, און בית א-ל; 32 און עַוִים, און פרה, און עָפרה; 42 און כפר-עַמוֹנה, און עָפני, און גֶבע. 21 ערים מיט זייערע דערפער. 52 גִבעוֹן, און רמָה, און בארוֹת; 62 און מִצְפה, און כּפירה, און מוֹצָה; 72 און רקֶם, און יִרפאל, און תַראלָה; 82 און צֵלַע, הָאלֶף, און דער יבוסי -- דאס איז ירושָלַיִם -- גִבעַת, קִריַת. 41 ערים מיט זייערע דערפער. דאס איז די נחלה פון בְּנֵי-בנימין לויט זייערע משפחות.
 
יהו91
 
1 און דער 2טן גוֹרל איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פאר שמעון, פאר דעם שבט פון בְּנֵי-שמעון לויט זייערע משפחות; און זייער נחלה איז געווען אין מיטן פון דער נחלה פון די בְּנֵי יהודה. 2 און זיי האָבּן געהאט אין זייער נחלה באר-שבע, אדער שבע, און מוֹלָדה; 3 און חַצַר-שועָל, און בלָה, און עֶצֶם; 4 און אלתוֹלַד, און בתוּל, און חָרמָה; 5 און ציקלַג, און בית-מַרכָבוֹת, און חַצַר-סוסָה; 6 און בית-לבאוֹת, און שָרוּחֶן. 31 ערים מיט זייערע דערפער. 7 עַיִן, רמוֹן, און עֶתֶר, און עָשָן. 4 ערים מיט זייערע דערפער. 8 און כּל דערפער וואס רונד ארום די דאזיקע ערים ביז בעֲלַת-באר, רמָה פון נֶגֶב. דאס איז די נחלה פון דעם שבט פון בְּנֵי-שמעון לויט זייערע משפחות. 9 פון דעם חבל פון בְּנֵי-יהודה איז געווען די נחלה פון בְּנֵי-שמעון, ווארעם דער חלק פון די בְּנֵי יהודה איז געווען רב פאר זיי, און בְּנֵי-שמעון האָבּן נחל א נחלה אין מיטן פון זייער נחלה. 01 און דער 3טן גוֹרל איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פאר בְּנֵי-זבולון לויט זייערע משפחות; און דער געמארק פון זייער נחלה איז געווען ביז שָׂריד. 11 און זייער געמארק איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צו מערב און צו מַרעֵלָה, און האט זיך פגע [זען "פגע" ישעיהו 21,6:35] אן דבשֶת, און זיך פגע אן דעם נהל וואס פאר יָקנעָם. 21 און ער האט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פון שָׂריד צו קדמה, קעגן מזרח השמש, ביז דעם געמארק פון כִסלוֹת-תָבוֹר, און איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו דברת, און עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] קיין יָפיעַ. 31 און פון דארטן איז ער עבר קיין קדמה, צו מזרחה, צו גַת-חֵפר, צו עֵת-קָצין, און איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] בּײַ רמוֹן. און תאר קיין נעָה. 41 און דער געמארק האט זיך סבב ארום דעם צו צפון פון חַנתוֹן; און זיין תֹּצאות איז געווען דער גַּיְא יִפתַח-א-ל; 51 און קַטָת, און נהלָל, און שִמרוֹן, און יִדאלָה, און בית-לֶחֶם. 21 ערים מיט זייערע דערפער. 61 דאס איז די נחלה פון בְּנֵי-זבולון לויט זייערע משפחות, די דאזיקע ערים מיט זייערע דערפער. 71 פאר יִששָכָר איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] דער 4טן גוֹרל; פאר די בְּנֵי יִששָכָר לויט זייערע משפחות. 81 און זייער געמארק איז געווען יִזרעֶאל, און כסולוֹת, און שוּנם; 91 און חַפריִם, און שִאוֹן, און אנחֲרת; 02 און רבית, און קִשיוֹן, און אבץ; 12 און רמֶת, און עֵין-גַנים, און עֵין-חַדה, און בית-פצֵץ, 22 און דער געמארק האט זיך פגע [זען "פגע" ישעיהו 21,6:35] אן תָבוֹר, און שַחצימָה, און בית-שֶמֶש; און דער תֹּצאות פון זייער געמארק איז געווען דער יַרדן. 61 ערים מיט זייערע דערפער. 32 דאס איז די נחלה פון דעם שבט פון בְּנֵי-יִששָכָר לויט זייערע משפחות, די ערים מיט זייערע דערפער. 42 און דער 5טן גוֹרל איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פאר דעם שבט פון די בְּנֵי אשר לויט זייערע משפחות. 52 און זייער געמארק איז געווען: חֶלקַת, און חַלי, און בטֶן, און אכשָף; 62 און אלַמֶלֶך, און עַמעָד, און מִשְאל; און ער האט זיך פגע [זען "פגע" ישעיהו 21,6:35] אן כַרמֶל אין מערב, און אן שיחוֹר-לִבנת. 72 און ער האט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו מזרח השֶמֶש, צו בית-דגוֹן, און האט זיך פגע אן זבולון, און אן דעם גַּיְא יִפתַח-א-ל צו צפון, בית-עֵמֶק, און נעִיאל, און איז יצא צו כָבול אויף לינקס, 82 און עֶברוֹן, און רחוֹב, און חַמוֹן, און קָנה, ביז צידוֹן-רבה. 92 און דער געמארק האט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו רמָה, און ביז דער עיר מבצר צוֹר. און דער געמארק האט זיך שוב צו חוֹסָה; און זיין תֹּצאות איז געווען בײַם ים, פון געגנט פון אכזיב; 03 און עומָה, און אפק, און רחוֹב. 22 ערים מיט זייערע דערפער. 13 דאס איז די נחלה פון דעם שבט פון בְּנֵי-אשר לויט זייערע משפחות, די דאזיקע ערים מיט זייערע דערפער. 23 פאר בְּנֵי-נפתלי איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] דער 6טן גוֹרל; פאר בְּנֵי-נפתלי לויט זייערע משפחות. 33 און זייער געמארק איז געווען פון חֶלֶף, פון אלוֹן-בצַעֲננים, און אדמי-נקֶב, און יַבנאל, ביז לַקוּם; און זיין תֹּצאות איז געווען דער יַרדן. 43 און דער געמארק האט זיך שוב קיין מערב, צו אזנוֹת-תָבוֹר, און איז יצא פון דארטן צו חוּקוֹק, און האט זיך פגע זבולון אין נֶגֶב, און אָשר האט ער זיך פגע אין מערב, און אן יהודה בײַם יַרדן צו מזרח השֶמֶש. 53 און די ערים מבצר זײַנען געווען צָדים-צֵר, און חַמַת, רקַת, און כִנרת; 63 און אדמָה, און רמָה, און חָצוֹר; 73 און קֶדש, און אדרעִי, און עֵין-חָצוֹר; 83 און יִראוֹן, און מִגדל-א-ל, חֵרֶם, און בית-עַנת, און בית-שֶמֶש. 91 ערים מיט זייערע דערפער. 93 דאס איז די נחלה פון דעם שבט פון בְּנֵי-נפתלי לויט זייערע משפחות, די ערים מיט זייערע דערפער. 04 פאר דעם שבט פון בְּנֵי-דן לויט זייערע משפחות איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] דער 7טן גוֹרל. 14 און דער געמארק פון זייער נחלה איז געווען: צָרעָה, און אשתָאוֹל, און עִיר-שֶמֶש; 24 און שַעֲלַבין, און איָלוֹן, און יִתלָה; 34 און אילוֹן, און תִמנה, און עֶקרוֹן; 44 און אלתקֵה, און גִבתוֹן, און בעֲלָת; 54 און יהוד, און בְּנֵי-ברק, און גַת-רמוֹן; 64 און מֵי-יַרקוֹן, און רקוֹן, מיט דעם געמארק אקעגן יָפוֹ. 74 און דער געמארק פון בְּנֵי-דן איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פון זיי; זײַנען בְּנֵי-דן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] און האָבּן לחם מיט לֶשֶם, און האָבּן זי לכד, און זי נכה מיטן שארף פון חֶרֶב, און זי ירש, און זיך ישב אין איר; און זיי האָבּן קרא לֶשֶם, דן, אַזוי ווי דער שֵם פון זייער אב דן. 84 דאס איז די נחלה פון דעם שבט פון בְּנֵי-דן לויט זייערע משפחות, די דאזיקע ערים מיט זייערע דערפער. 94 און אז זיי האָבּן כלה נחל הָאָרֶץ לויט אירע געמארקן, האָבּן די בְּנֵי-יִשְראל נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] א נחלה צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] בן נון, צווישן זיי. 05 לויט דעם פֶּה ה' האָבּן זיי אים נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די עִיר וואס ער האט שאל [זען תהלים 21-7:2], תִמנת-סֶרח אין דעם הר פון אפרים; און ער האט בנה [זען "בנה" תהלים 22:811] די עִיר, און זיך ישב אין איר. 15 דאס זײַנען די נחלות וואס אלעָזָר דער כֹהן, און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] בן נון, און די ראשי האבות פון די שבטים פון די בְּנֵי ישראל, האָבּן נחל לויט גוֹרל אין שִלֹה פאר ה', בײַם פתח פון אוֹהל-מוֹעד. אזוי האָבּן זיי כלה חלק [זען "חלק" ישעיהו 21:35] הָאָרֶץ.
 
יהו02
 
1 און ה' האט דבר צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] אזוי צו אמר: 2 דבר! צו די בְּנֵי ישראל, אזוי צו אמר: נתן! פאר אײַך די ערים פון מקלט וואס איך האב אײַך דבר דורך משהן, 3 אויף צו נוס אהין, פאר דעם רוֹצֵחַ וואס נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] א נפש דורך א שגגה, אָן א כּוונה; און זיי זאלן אײַך זיין פאר מקלט פון דעם גֹאל הַדם. 4 און ער זאל נוס אין 1 פון די דאזיקע ערים, און זיך עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] אין פתח פון שער העיר, און דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אין די אוזנים פון די זקנים פון יענער עִיר זײַנע דבר, און זיי זאלן אים אסף צו זיך אין דער עִיר, און אים נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] א מקום, און ער זאל ישב בּײַ זיי. 5 און אז דער גֹאל הַדם וועט אים רדף, זאלן זיי נישט סגר דעם רוֹצֵחַ אין זיין יָד, ווארעם אן א כּוונה האט ער נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] זיין רֵעַ, און ער איז אים נישט געווען א שוֹנא פריער. 6 און ער זאל ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין יענער עִיר, ביז ער עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] זיך פאר דער עדה צום משפט, ביז דעם מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] פון דעם כֹהן-גָדול וואס וועט זיין אין יענע טעג; דעמאלט מעג דער רוֹצֵחַ זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], און בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין זיין עִיר, און אין זיין בית אין דער עִיר וואס ער איז פון דארטן נוס. 7 האָבּן זיי קדש קֶדש אין גָליל [זען ישעיהו 1:9], אין דעם הר פון נפתלי, און שכֶם אין דעם הר פון אפרים, און קִריַת-ארבע -- דאס איז חֶברוֹן -- אין דעם הר פון יהודה [זען לוקס 93:1]. 8 און פון יענער זייט יַרדן, בּײַ יריחו צו מזרח, האָבּן זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] בצֶר אין מדבר אין דעם מישוֹר, פון שבט ראובן, און ראמוֹת אין גִלעָד, פון שבט גָד, און גוֹלָן אין בשָן, פון שבט מנשה. 9 דאס זײַנען געווען די באשטימטע ערים פאר כּל בְּנֵי ישראל, און פאר דעם גֵּר וואס גור זיך אויף צווישן זיי; אויף צו נוס אהין, פאר כּל וואס נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] א נפש דורך א שגגה; כדי ער זאל נישט מות דורך דער יָד פון דעם גֹאל הַדם, איידער ער עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] זיך פאר דער עדה.
 
יהו12
 
1 און די ראשי אבוֹת פון די לוִיִים האָבּן נגש צו אלעָזָר דעם כֹהן, און צו יהוֹשעַ בן נון, און צו די ראשי אבות פון די שבטים פון די בְּנֵי ישראל, 2 און זיי האָבּן צו זיי דבר אין שִלֹה, אין ארץ כּנעַן, אזוי צו אמר: ה' האט צוה דורך משהן אונדז צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
] ערים צום ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6], מיט זייערע מִגְרש פאר אונדזערע בהמות. 3 און האָבּן די בְּנֵי-יִשְראל נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די לוִיִים פון זייער נחלה, לויט דעם פֶּה ה', די דאזיקע ערים מיט זייערע מִגְרש. 4 און דער גוֹרל איז יצא פאר די משפחות פון די קהָתים; און פאר בְּנֵי אהרן דעם כֹהן, פון די לוִיִים, זײַנען געווען פון שבט יהודה, און פון שבט פון די שמעוֹנים, און פון שבט בנימין, לויט גוֹרל, 31 ערים. און פאר די יתר בְּנֵי קהָת, פון די משפחות פון שבט אפרים, און פון שבט דן, און פון האלבן שבט מנשה, לויט גוֹרל, 01 ערים. 6 און פאר בְּנֵי-גֵרשוֹן, פון די משפחות פון שבט יִששָכָר, און פון שבט אשר, און פון שבט נפתלי, און פון דעם האלבן שבט מנשה אין בשָן, לויט גוֹרל, 31 ערים. 7 פאר בְּנֵי-מררי לויט זייערע משפחות, פון שבט ראובן, און פון שבט גָד, און פון שבט זבולון, 21 ערים. 8 און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן נתן די לוִיִים די דאזיקע ערים מיט זייערע מִגְרש, אַזוי ווי ה' האט צוה דורך משהן, לויט גוֹרל. 9 און זיי האב נתן פון דעם שבט פון בְּנֵי-יהודה, און פון דעם שבט פון בְּנֵי-שמעון, די דאזיקע ערים וואס מע קרא זיי דא אן מיטן שֵם. 01 און דאס איז געווען פאר די בְּנֵי אהרן, פון די משפחות פון די קהָתים פון בְּנֵי-לֵוִי; ווארעם זיי האָבּן היה דעם גוֹרל ריאשונה. 11 און מע האט זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די קרית ארבע, דעם אב פון עַנק -- דאס איז חברון -- אין דעם הר פון יהודה, מיט אירע מִגְרש רונד ארום איר. 21 אָבער דאס שָׂדה פון דער עִיר און אירע דערפער האָבּן זיי נתן כלב בן יפונהן פאר זיין אחֻזָּה. 31 און בְּנֵי אהרן דעם כֹהן האָבּן זיי נתן די עִיר פון מקלט פארן רוֹצֵחַ, חֶברוֹן מיט אירע מִגְרש, און לִבנה מיט אירע מִגְרש; 41 און יַתיר מיט אירע מִגְרש, און אשתמוֹעַ מיט אירע מִגְרש; 51 און חוֹלוֹן מיט אירע מִגְרש, און דביר מיט אירע מִגְרש; 61 און עַיִן מיט אירע מִגְרש, און יוטָה מיט אירע מִגְרש, און בית-שֶמֶש מיט אירע מִגְרש. 9 ערים פון די דאזיקע 2 שבטים. 71 און פון שבט בנימין: גִבעוֹן מיט אירע מִגְרש, גֶבע מיט אירע מִגְרש; 81 עַנתוֹת מיט אירע מִגְרש, און עַלמוֹן מיט אירע מִגְרש -- 4 ערים. 91 כּל ערים פון בְּנֵי אהרן, די כֹּהנים: 31 ערים מיט זייערע מִגְרש. 02 און פאר די משפחות פון בְּנֵי-קהָת, די לוִיִים, די יתר פון בְּנֵי-קהָת די ערים פון זייער גוֹרל זײַנען געווען פון שבט אפרים. 12 און מע האט זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די עִיר פון מקלט פארן רוֹצֵחַ, שכֶם, מיט אירע מִגְרש, אין דעם הר פון אפרים, און גֶזֶר מיט אירע מִגְרש; 22 און קִבצַיִם מיט אירע מִגְרש, און בית-חוֹרוֹן מיט אירע מִגְרש -- 4 ערים. 32 און פון שבט דן: אלתקֵה מיט אירע מִגְרש, גִבתוֹן מיט אירע מִגְרש; 42 איָלוֹן מיט אירע מִגְרש, גַת-רמוֹן מיט אירע מִגְרש -- 4 ערים. 52 און פון האלבן שבט מנשה: תַעֲנך מיט אירע מִגְרש, און גַת-רמוֹן מיט אירע מִגְרש -- 2 ערים. 62 כּל ערים: 01, מיט זייערע מִגְרש, פאר די משפחות פון די יתר בְּנֵי קהָת. 72 און פאר בְּנֵי-גֵרשוֹן, פון די משפחות פון די לוִיִים, פון האלבן שבט מנשה; די עִיר פון מקלט פארן רוֹצֵחַ, גוֹלָן אין בשָן מיט אירע מִגְרש, און בעֶשתְרה מיט אירע מִגְרש -- 2 ערים. 82 און פון שבט יִששָכָר: קִשיוֹן מיט אירע מִגְרש, דברת מיט אירע מִגְרש; 92 יַרמות מיט אירע מִגְרש, עֵין-גַנים מיט אירע מִגְרש -- 4 ערים. 03 און פון שבט אשר: מִשְאל מיט אירע מִגְרש, עַבדוֹן מיט אירע מִגְרש; 13 חֶלקָת מיט אירע מִגְרש, און רחוֹב מיט אירע מִגְרש -- 4 ערים. 23 און פון שבט נפתלי: די עִיר פון מקלט פארן רוֹצֵחַ, קֶדש אין גָליל, מיט אירע מִגְרש, און חַמוֹת-דאר מיט אירע מִגְרש, און קַרתָן מיט אירע מִגְרש -- 3 ערים. 33 כּל ערים פון די גֵרשונים לויט זייערע משפחות: 31 ערים מיט זייערע מִגְרש. 43 און פאר די משפחות פון בְּנֵי-מררי, די יתר לוִיִים, פון שבט זבולון: יָקנעָם מיט אירע מִגְרש, קַרתָה מיט אירע מִגְרש; 53 דמנה מיט אירע מִגְרש, נהלָל מיט אירע מִגְרש -- 4 ערים. 63 און פון שבט ראובן: בצֶר מיט אירע מִגְרש, און יַהצָה מיט אירע מִגְרש; 73 קדמוֹת מיט אירע מִגְרש, און מֵיפעַת מיט אירע מִגְרש -- 4 ערים. 83 און פון שבט גָד: די עִיר פון מקלט פארן רוֹצֵחַ, רמוֹת אין גִלעָד, מיט אירע מִגְרש, און מַחניִם מיט אירע מִגְרש; 93 חֶשבוֹן מיט אירע מִגְרש, יַעְזֵר מיט אירע מִגְרש. כּל ערים: 4. 04 כּל ערים זײַנען געווען פאר בְּנֵי-מררי לויט זייערע משפחות -- די יתר פון די משפחות פון די לוִיִים; און זייער גוֹרל איז געווען 21 ערים. 14 כּל ערים פון די לוִיִים אין מיטן פון דעם אחֻזָּה פון די בְּנֵי ישראל זײַנען געווען 84 ערים מיט זייערע מִגְרש. 24 די דאזיקע ערים זײַנען געווען עִיר אין עִיר מיט אירע מִגְרש רונד ארום איר; אזוי בּײַ כּל די דאזיקע ערים. 34 און ה' האט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו ישראל דאס כּל הָאָרֶץ וואס ער האט שבע [זען "שבע", תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] צו נתן זייערע אבות; און זיי האָבּן עס ירש, און זיך ישב דערין. 44 און ה' האט זיי נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] פון רונד ארום, אַזוי ווי כּל וואס ער האט שבע זייערע אבות; און קיינער פון כּל זייערע פײַנט איז נישט עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] פאר זיי; כּל זייערע פײַנט האט ה' נתן אין זייער יָד. 54 נישט א דבר איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62] פון אלדעם הדבר הטוב צוזאג וואס ה' האט דבר דעם בית ישראל; כּל איז בוא.
 
יהו22
 
1 דעמאלט האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] קרא די ראובנים, און די גָדים, און דעם האלבן שבט מנשה. 2 און ער האט צו זיי אמר: איר האט שוין שוֹמר איבער כּל וואס משה עֶבֶד ה' האט אײַך צוה, און איר האט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] צו מיין קוֹל, אין כּל וואס איך האב אײַך צוה. 3 איר האט נישט עזב אײַערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22,
http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] די דאזיקע ימים רבים ביז אויף היום הזה, און איר האט שוין שוֹמר איבער די משמרת מצות פון ה' אלֹקֵיכֶם. 4 און אצונד האט ה' אלֹקֵיכֶם נוח, אַזוי ווי ער האט זיי דבר; דעריבער פנה אײַך אום אצונד, און הלך אײַך צו אײַערע אוהלים, צו הָאָרֶץ פון אײַער אחֻזָּה וואס משה עֶבֶד ה' האט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף יענער זייט יַרדן. 5 אָבער זיין שומר מאֹד צו עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] דאס מצוה, און די תוֹרה, וואס משה עֶבֶד ה' האט אײַך צוה, אהבה צו האָבּן ה' אלֹקֵיכֶם, און צו הלך אין כּל זײַנע דרכים, און לִשמֹר זײַנע מצוה, און זיך צו דבק אן אים, און אים צו עבד מיט כּל לבבכם, און מיט כּל נפשכם. 6 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט זיי ברך, און האט זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], און זיי זײַנען הלך צו זייערע אוהלים. 7 און צו א האלבן שבט מנשה האט משה נתן אין בשָן; אָבער צום אנדער האלבן האט יהוֹשעַ נתן מיט זייערע אחים אויף דער זייט יַרדן צו מערב. און אז יהוֹשעַ האט זיי שלח צו זייערע אוהלים, האט ער זיי אויך ברך, 8 און ער האט צו זיי אמר, אזוי צו אמר: מיט נכס רבים שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו אײַערע אוהלים, און מיט זייער מִקְנה רב מאֹד, מיט כֶּסֶף, און מיט זָהָב, און מיט נחשת, און מיט ברזל, און מיט קליידער רבה מאֹד; חלק! דעם שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] פון אײַערע פײַנט מיט אײַערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. 9 האָבּן בְּנֵי-ראובן, און בְּנֵי-גָד, און דער האלבּער שבט מנשה, זיך שוב, און זיי זײַנען הלך פון די בְּנֵי-יִשְראל, פון שִלֹה וואס אין ארץ כּנעַן, צו הלך קיין ארץ גִלעָד, צו ארץ פון זייער אחֻזָּה, וואס זיי האָבּן זיך דערין אחז לויט דעם פֶּה ה' דורך משהן. 01 און אז זיי זײַנען בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו גלילות פון יַרדן וואס אין ארץ כּנעַן, האָבּן די בְּנֵי ראובן, און בְּנֵי-גָד, און דער האלבּער שבט מנשה, דארטן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] א מזבח בײַם יַרדן, א מזבח גדוֹל אויף אנצוקוקן. 11 האָבּן די בְּנֵי-יִשְראל שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אזוי צו אמר: הִנה, די בְּנֵי ראובן, און בְּנֵי-גָד, און דער האלבּער שבט מנשה, האָבּן בנה א מזבח אל-מוּל ארץ כּנעַן, אין גלילות פון יַרדן, צו דער זייט פון די בְּנֵי-יִשְראל. 21 און ווי די בְּנֵי ישראל האָבּן שמע, אזוי האט די כּל עדה פון די בְּנֵי ישראל זיך קהל קיין שִלֹה צו עלה אקעגן זיי אויף מלחמה. 31 און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו די בְּנֵי ראובן, און צו בְּנֵי-גָד, און צום האלבן שבט מנשה, קיין ארץ גִלעָד, פינחס בן אלעָזָר דעם כֹהן, 41 און מיט אים 01 נשׂיאים, צו 1 נשׂיא, צו 1 נשׂיא פון א בית אב פון כּל שבטים פון ישראל; און זיי זײַנען איטלעכער געווען דער ראש פון זייער בית אב בּײַ די אלפי ישראל. 51 און זיי זײַנען בוא צו בְּנֵי-ראובן, און צו בְּנֵי-גָד, און צום האלבן שבט מנשה, קיין ארץ גִלעָד, און זיי האָבּן מיט זיי דבר, אזוי צו אמר: 61 אזוי האט אמר די כּל עדת ה': וואס איז די דאזיקע מעל וואס איר האט מעל אן דעם אלֹקֵי ישראל, זיך שוב הַיּוֹם פון הינטער ה', מיט אײַער בויען פאר זיך א מזבח, כדי איר זאלט הַיּוֹם מרד אן ה'? 71 איז נישט די עוון פון פעוֹר [זען במדבר 9-1:52; דברים 3:4] גענוג פאר אונדז? ביז אויף היום הזה מיר האָבּן זיך נישט טהר פון איר, און איבער איר איז געווען א מגפה אויף דער עדת ה', 81 אז איר שוב אײַך הַיּוֹם פון הינטער ה'? און עס וועט זיין: איר וועט מרד הַיּוֹם אן ה', און מחר וועט ער קצף אויף דער כּל עדת ישראל. 91 אויב ווידער הָאָרֶץ פון אײַער אחֻזָּה איז טְמֵאה, עבר אײַך אין דעם ארץ פון אחֻזָּת ה', וואס דארטן שכן [זען יוחנן 41:1, מאמר מימרא שכינה מתגשם] דער מִשכן פון ה', און אחז אײַך צווישן אונדז, אָבער אן ה' זאלט איר נישט מרד, און אונדז זאלט איר נישט מרד, מיט אײַער בויען פאר זיך א מזבח, אחוץ דעם מזבח פון ה' אלֹקֵינוּ. 02 האט נישט עָכָן בן זֶרחן מעל א מעל מיט דעם חֵרֶם, און אויף דער כּל עדת ישראל איז געווען דער קצף [זען יהושע 62-1:7]? און נישט יענער איש אליין איז גוע פאר זיין עוון [זען "עוון" ישעיהו 11:35]. 12 האָבּן ענה בְּנֵי-ראובן, און בְּנֵי-גָד, און דער האלבּער שבט מנשה, און זיי האָבּן דבר צו די ראשי אלפי ישראל: 22 א-ל אלוקים ה'! א-ל אלוקים, ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] און ישראל, ער זאל ידע! אויב דאס איז אין מֶרד אדער אויב אין מעל אן ה' זאלסט אונדז נישט ישע היום הזה! 32 אונדז צו בנה א מזבח כדי זיך שוב פון הינטער ה', אדער אויב עלה אויף אים עוֹלָה און מנחה, אדער אויב צו מאכן אויף אים זבחי שלמים, זאל ה' אליין בקש [זען "בקש" הושע 5-4:3; מלאכי 1:3]! 42 לֹא! מיר האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] זֹאת צו אמר מחר וועלן אײַערע בנים זאגן צו אונדזערע בנים, אזוי צו אמר: וואס קערט איר אײַך אן מיט ה' אלוקי ישראל? 52 ווארעם א געמארק האט ה' נתן צווישן אונדז און צווישן אײַך, בְּנֵי ראובן, און בְּנֵי גָד, דעם יַרדן; איר האט נישט קיין חלק אין ה'. און אײַערע בנים וועלן שבת אונדזערע בנים, נישט צו ירא ה'. 62 האָבּן מיר אמר: לאמיר זיך עשׂה נא צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דעם מזבח, נישט פאר עוֹלָה, און נישט פאר זבח; 72 נײַערט ער זאל זיין אן עדות צווישן אונדז און צווישן אײַך, און צווישן אונדזערע דוֹרות נאך אונדז: צו עבד דעם עבדת ה' פאר אים מיט אונדזערע עוֹלָה, און מיט אונדזערע זבח, און מיט אונדזערע זבחי שלמים, און אײַערע בנים זאלן מחר נישט זאגן צו אונדזערע בנים: איר האט נישט קיין חלק אין ה'. 82 און מיר האָבּן אמר: אויב עס וועט היה, אז זיי וועלן דאס זאגן צו אונדז אדער צו אונדזערע דוֹרות, ראה! אהין, וועלן מיר זאגן: הִנה דעם תּבנית פון דעם מזבח פון ה', וואס אבוֹתֵינוּ האָבּן עשׂה, נישט פאר עוֹלָה, און נישט פאר זבח; נײַערט אן עדות איז ער צווישן אונדז און צווישן אײַך. 92 חלילה אונדז צו מרד אן ה', און זיך שוב הַיּוֹם פון הינטער ה', צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] א מזבח פאר עוֹלָה, פאר מנחה, און פאר זבח, אחוץ דעם מזבח פון ה' אלֹקֵינוּ, וואס פאר זיין מִשכן! 03 און ווי פינחס דער כֹהן, און די נשׂיאים פון דער עדה, די ראשי אלפי ישראל וואס מיט אים, האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] די ווערטער וואס בְּנֵי-ראובן, און בְּנֵי-גָד, און די בְּנֵי מנשה, האָבּן דבר, איז דאס יטב אין זייערע אויגן. 13 און פינחס בן אלעָזָר דעם כֹהן האט אמר צו די בְּנֵי ראובן, און צו בְּנֵי-גָד, און צו בְּנֵי-מנשה: הַיּוֹם ידע מיר, אז צווישן אונדז איז ה'; ווארעם איר האט נישט מעל אן ה' די דאזיקע מעל; אצונד האט איר נצל געווען די בְּנֵי-יִשְראל פון דער יָד ה'. 23 און פינחס בן אלעָזָר דעם כֹהן, און די נשׂיאים, האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פון בְּנֵי-ראובן, און פון בְּנֵי-גָד, פון ארץ גִלעָד, קיין ארץ כּנעַן צו די בְּנֵי-יִשְראל, און זיי האָבּן זיי שוב אן ענטפער. 33 און דער ענטפער איז יטב אין די אויגן פון די בְּנֵי-יִשְראל און די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן אמר ברך ה', און האָבּן מער נישט אמר צו עלה אקעגן זיי אויף מלחמה, צו שחת הָאָרֶץ וואס בְּנֵי-ראובן און בְּנֵי-גָד ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] דערין. 43 און בְּנֵי-ראובן און בְּנֵי-גָד האָבּן קרא דעם מזבח: אן עדות איז ער צווישן אונדז אז ה' איז האלוקים.
 
יהו32
 
1 און עס איז געווען אין ימים רבים, נאָכדעם אז ה' האט נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] ישראל פון כּל זייערע פײַנט פון רונד ארום, און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] איז געווארן זקן (אלט) און בוא אין ימים, 2 האט יהוֹשעַ קרא כּל ישראל, זייערע זקנים, און זייערע ראשים, און זייערע שפטים, און זייערע שֹׁטרים, און האט צו זיי אמר: איך בין זקן (אלט) און בוא אין ימים. 3 און איר האט ראה כּל וואס ה' אלֹקֵיכֶם האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו כּל די דאזיקע גּוֹיִם פון אײַערטוועגן; ווארעם ה' אלֹקֵיכֶם איז דער וואס האט לחם פאר אײַך. 4 ראה! איך האב אײַך נפל די דאזיקע שאר גּוֹיִם פאר א נחלה לויט אײַערע שבטים; פון ירדן, מיט כּל הגּוֹיִם וואס איך האב כרת [זען משיח "כרת" דניאל 62:9], און ביזן ים-הגדול צו מבוא השמש. 5 און ה' אלֹקֵיכֶם, ער וועט זיי הדף פון פאר אײַך, און וועט זיי ירש פון פאר אײַך, און איר וועט ירש זייער ארץ, אַזוי ווי ה' אלֹקֵיכֶם האט אײַך דבר. 6 דעריבער זאלט איר זיין חזק מאֹד לִשמֹר און צו עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] כּל וואס שטייט כתב אין סֶפר תורת-משה, זיך נישט סור דערפון רעכטס אדער לינקס, 7 נישט צו בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צווישן די דאזיקע גּוֹיִם, די דאזיקע וואס זײַנען שאר בּײַ אײַך. און דעם שֵם פון אלוקיהם זאלט איר נישט זכר, און נישט שבע בּײַ זיי און זיי נישט עבד, און זיך נישט שחה צו זיי. 8 אָבער בלויז אן ה' אלֹקֵיכֶם זאלט איר אײַך דבק, אַזוי ווי איר האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] ביז היום הזה, 9 וואס דערפאר האט ה' ירש פון פאר אײַך גּוֹיִם גדלים און עצוּמים; און איר -- קיינער איז נישט עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] פאר אײַך ביז היום הזה. 01 1 איש פון אײַך האט רדף 000,1; ווארעם ה' אלֹקֵיכֶם איז דער וואס האט לחם פאר אײַך, אַזוי ווי ער האט אײַך דבר. 11 דעריבער זאלט איר זיין שומר מאֹד איבער אײַער נפש, אהבה צו האָבּן ה' אלֹקֵיכֶם. 21 ווארעם אויב שוב וועט איר אײַך שוב, און איר וועט אײַך דבק אן דעם יתר פון די דאזיקע גּוֹיִם, די דאזיקע וואס זײַנען שאר בּײַ אײַך, און איר וועט זיך חתן (מתחתן) זיין מיט זיי, און איר וועט בוא צווישן זיי, און זיי צווישן אײַך, 31 ידע זאלט איר ידע זיין, אז ה' אלֹקֵיכֶם וועט יסף נישט ירש די דאזיקע גּוֹיִם פון פאר אײַך, און זיי וועלן אײַך זיין פאר א פח און פאר א מוֹקֵש, און פאר א שֹׁטֵט אין אײַערע זייטן, און פאר צְנין אין אײַערע אויגן, ביז איר וועט אבד פון דער דאזיקער האדמה הטוֹבה וואס ה' אלֹקֵיכֶם האט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 41 און הנה הלך איך היוֹם אויף דעם דֶרֶךְ פון דער כּל הָאָרֶץ; דעריבער זאלט איר ידע מיט כּל לבבכם, און מיט כּל נפשכם, אז נישט 1 דבר איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62] פון די כּל הדברים הטובים וואס ה' אלֹקֵיכֶם האט דבר צו אײַך; כּל זײַנען אײַך בוא; נישט אן איינציק דבר דערפון איז נפל. 51 און עס וועט זיין, אַזוי ווי אײַך איז בוא אלדער הדבר הטוב וואס ה' אלֹקֵיכֶם האט אײַך דבר, אזוי וועט ה' ברענגען אויף אײַך אלדעם דבר רע, ביז ער וועט אײַך שמד פון דער דאזיקער האדמה הטובה וואס ה' אלֹקֵיכֶם האט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 61 אז איר וועט עבר דעם ברית פון ה' אלֹקֵיכֶם, וואס ער האט אײַך צוה, און איר וועט הלך און עבד אלוקים אחרים, און זיך שחה צו זיי, וועט חרה דער אף ה' אויף אײַך, און איר וועט גיך אבד פון דעם הָאָרֶץ הטוֹבה וואס ער האט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2].
 
יהו42
 
1 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט אסף כּל שבטים פון ישראל קיין שכם [זען יוחנן 5:4], און ער האט קרא די זקנים פון ישראל, און זייערע ראשים, און זייערע שֹׁפטים, און זייערע שֹׁטרים; און זיי האָבּן זיך יצב פאר האלֹקים. 2 און יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] האט אמר צו כּל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: אזוי האט אמר ה' אלֹקֵי ישראל: אויף יענער זייט נהָר זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אבוֹתֵיכם מֵעֹלָם, תרח אבי אברהם, און אבי נחור; און זיי האָבּן עבר אלוקים אחרים. 3 און איך האב לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] אײַער אב אברהמען פון יענער זייט נהָר, און האב אים הלך דורך כּל ארץ כּנעַן; און איך האב רבה זיין זֶרע, און אים נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] יצחקן. 4 און איך האב נתן צו יצחקן יעקבן און עשון; און איך האב נתן עשון דעם הַר שֵׂעִיר אים צו ירש; און יעקב און זײַנע בנים האָבּן ירד קיין מצרים. 5 און איך האב שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] משהן און אהרנען, און האב נגף מצרים, לויט וואס איך האב עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צווישן זיי, און דערנאך האב איך אײַך יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5]. 6 און איך האב יצא אבוֹתֵיכם פון מצרים, און איר זייט בוא [זען "בוא", בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צום ים, און די מצרים האָבּן רדף אבוֹתֵיכם מיט מרכּבות און מיט פרשים ביזן ים-סוף. 7 און זיי האָבּן צעק צו ה', און ער האט שום א פיצטערניש צווישן אײַך און צווישן די מצרים, און געבראכט אויף זיי דעם ים, און זיי כסה; און אײַערע אויגן האָבּן ראה וואס איך האב עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] מיט מצרים. און איר זייט ישב אין מדבר ימים רבים. 8 און איך האב אײַך געבראכט צו ארץ האמורי וואס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף יענער זייט ירדן, און זיי האָבּן לחם מיט אײַך, און איך האב זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין אײַער יָד, און איר האט ירש זייער ארץ, און איך האב זיי שמד פון פאר אײַך. 9 איז קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] בלק בן צִפוֹרן, מלך מואב, און האט לחם אקעגן ישראל; און ער האט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] און קרא בלעם בן בעוֹרן, אײַך צו קלל [דברים 32:12; גלט' 31:3; דברים 62:72; יוחנן 13:91]. 01 אָבער איך האב נישט אבה צו שמע צו בלעמען, און ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] האט ער אײַך ברך; און איך האב אײַך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פון זיין יָד. 11 און איר זייט עבר דעם ירדן, און איר זייט בוא צו יריחו, און עס האָבּן לחם אקעגן אײַך די בעלי יריחו, דער אֶמוֹרי, און דער פּרִזי, און דער כנעני, און דער חתי, און דער גרגשי, דער חוי, און דער יבוסי; און איך האב זיי נתן אין אײַער יָד. 21 און איך האב שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אײַך פארויס די צרעה, און זי האט זיי גרש פון פאר אײַך, די 2 מלכים פון אֶמוֹרי; נישט מיט דײַן חֶרֶב, און נישט מיט דײַן קשת. 31 און איך האב אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אן ארץ וואס דו האסט זיך דערויף נישט יגע [זען "יגע" ישעיהו 4:94], און ערים וואס איר האט נישט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9], און איר האט זיך ישב אין זיי; ווײַנגערטנער און איילבערטגערטנער וואס איר האט נישט נטע [זען "נטע" יחזקאל 63-42:63], אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] איר. 41 און אצונד, האט ירא [זען לוקס 04:32] פאר ה', און עבד אים מיט גאנצקייט און מיט אמת; און סור די אלוקים וואס אבוֹתֵיכם האָבּן עבד, אויף יענער זייט נהָר, און אין מצרים, און עבד ה'. 51 און אויב עס איז רע אין אײַערע אויגן צו עבד ה', בחר [זען ישעיהו 7:94; 41:25; 3:35] אײַך אויס הַיּוֹם וועמען איר ווילט עבד, ענטוועדער די אלוקים וואס אבוֹתֵיכם האָבּן עבד אויף יענער זייט נהָר, אדער די אלוקים פון דעם אֶמוֹרי, וואס איר ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין זייער ארץ; און איך און מיין בית [זען "בית" ירמיהו (43)33-(13)03:13] וועלן עבד ה' [זען עבודת ה', זען ה' איז אחד, נישט יחיד, דברים 4:6, זֹהר ג, ב882,
https://www.youtube.com/watch?v=y2FgD4mbTqU
האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד) בראשית 42:2; דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח
https://www.youtube.com/watch?v=40e9WmXQm1c
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
]. 61 האט ענה הָעָם און האט אמר: חלילה אונדז צו עזב [זען "עזב" תהלים (61)71-(1)2:22] ה', כדי צו עבד אלוקים אחרים! 71 ווארעם ה' אלֹקֵינוּ איז דער וואס האט עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אונדז און אבוֹתֵינוּ פון ארץ מצרים, פון דעם בית עבדים, און וואס האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פאר אונדזערע אויגן די דאזיקע אתוֹת הגדלוֹת [זען "אוֹת" ישעיהו 41:7], און האט אונדז שמר אויף דעם כּל הַדרך וואס מיר זײַנען הלך אויף אים, און צווישן כּל העמים וואס מיר זײַנען עבר דורך זיי. 81 און ה' האט גרש פון פאר אונדז כּל העמים און דעם אֶמוֹרי, דעם יושֵב הָאָרֶץ; דעריבער וועלן מיר אויך עבד ה', ווארעם ער איז אלוקינו. 91 האט יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22] אמר צו הָעָם: איר וועט נישט יכל עבד ה', ווארעם אן אלוקים קדשים איז ער, א-ל קַנוֹא איז ער; ער וועט נישט נשׂא אײַער פשעים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בן דוד און פשָעֵנוּ] און אײַערע חַטָּאת. 02 אויב איר וועט עזב [זען "עזב" תהלים (61)71-(1)2:22] ה', און וועט עבד אלוקי נכר, וועט ער זיך שוב און וועט אײַך רעע און וועט אײַך כלה, נאָכדעם ווי ער האט אײַך יטב. 12 האט הָעָם אמר צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22]: לֹא, נײַערט ה' וועלן מיר עבד. 22 האט יהוֹשעַ אמר צו הָעָם: איר זייט עדים קעגן אײַך אליין. אז איר האט אײַך בחר ה', אים צו עבד. און זיי האָבּן אמר: עדים! 32 און אצונד סור די אלוקי הנכר וואס צווישן אײַך, און נטה לבבכם צו ה' אלוקי ישראל. 42 האט הָעָם אמר צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22]: ה' אלֹקֵינוּ וועלן מיר עבד, און צו זיין קוֹל וועלן מיר שמע. 52 און יהוֹשעַ האט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] א ברית מיטן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אין יוֹם ההוא, און ער האט זיי שום חֹק און משפט אין שכם. 62 און יהוֹשעַ האט כתב די דאזיקע ווערטער אין סֶפר תּוֹרת אלוקים; און ער האט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] א גרויסן שטיין, און האט אים דארטן קום אונטער דעם אייכנבוים וואס בײַם מקדש פון ה'. 72 און יהוֹשעַ האט אמר צו כּל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: הנה דער דאזיקער שטיין זאל היה פאר אן עדות אקעגן אונדז, ווארעם ער האט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] כּל אמרי ה', וואס ער האט מיט אונדז דבר; און ער וועט זיין פאר אן עדות אקעגן אײַך, טאמער וועט איר כחש [זען מתי 33:01] אן אלוקיכם. 82 און יהוֹשעַ האט שלח הָעָם, איטלעכן צו זיין נחלה. 92 און עס איז געווען נאך די דאזיקע געשעענישן, איז מות יהוֹשעַ בן נוּן, עֶבֶד ה', 011 שנים. 03 און מע האט אים קבר [זען משיח קבר, ישעיהו 9:35] אין דעם געמארק פון זיין נחלה, אין תמנת-סרח וואס אין דעם הר פון אפרים, אין צפון פון הַר געש. 13 און ישראל האט עבד ה' כּל יְמֵי יהוֹשעַ און כּל יְמֵי די זקנים וואס האָבּן ארך ימים געווען נאך יהוֹשעַ און וואס האָבּן ידע כּל מעשׂה ה', וואס ער האט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פאר ישראל. 23 און די עצמות פון יוספן, וואס די בְּנֵי-יִשְראל האָבּן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פון מצרים, האָבּן זיי קבר [זען משיחס קבר, ישעיהו 9:35
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784 ] אין שכם, אויף דעם חלקה פון השׂדה וואס יעקב האט קנה [זען קנה, זען משלי 22:8; 4:03, זען חכמה ה' און אלצדינג איז דורך אים באשאפן געווארן; דאס געפינען אפשפיגלונג אין משיח ווי דער חכמה פון שאפונג (קול' 61:1; קור"א 6:8); משיח איז די חכמה פון ה' (קור"א 13,42:1; הדרך המשיחיסטים 3-1:1), די אייביק אלוקים אין זיין נאטור ווי דאס מאמר מימרא דה'.
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_ugyy1504 ] פון די בְּנֵי חמור, דעם אב פון שכמען, פאר 001 קשיטה; און עס איז געווארן בְּנֵי-יוֹסף פאר א נחלה. 33 און אלעזר בן אהרנען איז מות, און מע האט אים קבר [זען משיחס קבר, ישעיהו 9:35] אויף דעם גבעת פינחסן בנוֹ, וואס איז אים נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] געווארן אין דעם הר פון אפרים
[ https://www.youtube.com/watch?v=Xgi3Flz0m18 ].