יואל
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
יואל1
 
1 דאָס דבַר-ה' וואָס איז געווען צו יוֹאֵל בּן פּתוּאֵלן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=MPLuXc5wJl4
https://www.youtube.com/watch?v=g7W7kLgaj80
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ]
: 2 שמע! דאָס צו, איר זקנים, און אזן כּל יושבי הָאָרֶץ: איז אַזוי וואָס געשען אין אײַערע טעג, צי אין די יְמֵי אבוֹתֵיכם? 3 ספר וועגן דעם אײַערע בָנִים, און אײַערע בָנִים צו זייערע בָנִים, און זייערע בָנִים צו דעם דוֹר אַחֵר. 4 וואָס איז יתר פוּן דעם גָּזָם האָט אכל דער אַרְבֶּה, און וואָס איז יתר פוּן דעם אַרְבֶּה האָט אכל דער יֶלֶק, און וואָס איז יתר פוּן דעם יֶלֶק האָט אכל דער חָסִיל. 5 הקיץ [קיץ] זיך, שִיכּוֹרים, און בכה, און הֵילל [ילל], כּל שֹׁתֵי ווײַן, צוליב דער עָסִיס וואָס זי איז כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] געוואָרן פוּן אײַער פֶּה. 6 וואָרעם אַ גוֹי איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אויף מײַן אֶרֶץ, עָצוּם און אָן מִסְפַּר; זײַנע ציין זײַנען ציין פוּן אַרְיֵה, און מתלעוֹת פוּן אַ לָבִיא האָט ער. 7 ער האָט שׂים מײַן גֶּפֶן צו שַמָּה, און צו קְצָפָה מײַן תְּאֵנָה [פייגנבּוים, זען הושע 01:9; מתי 23:42]; חשׂף חשׂף האָט ער אים און שלך, זײַנע צווײַגן זײַנען הלבּין [לבן] געוואָרן. 8 אלה ווי אַ בְּתוּלָה חגר מיט שַׂק נאָך דעם בַּעַל פוּן איר נְעוּרִים. 9 כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] געוואָרן איז מנחה און נֶסֶךְ פוּן דעם בּית ה'; עס אבל די כֹּהנים, די מְשָרְתֵי ה'. 01 שדד געוואָרן איז דאָס שָׂדֶה, עס אבל אֲדָמָה, וואָרעם שדד געוואָרן איז די דָּגָן, יבש האָט דער תִּירוֹש, אמלל איז דאָס יִצְהָר. 11 צו בוש זײַנען די אִכָּרִים [אִכָּר], עס ילל די כֹּרְמִים [כֹּרֵם], אויפן חִטִּים און אויפן שׂעֹרִים; וואָרעם דער קציר שָׂדֶה איז אבד. 21 דער גֶּפֶן איז יבש, און דער תְּאֵנָה איז אמלל; דער רִמּוֹן אויך דער תָּמָר און דער תַּפּוּחַ, כּל עֲצֵי הַשָׂדֶה, זײַנען יבש; יאָ, יבש האָט די שׂשׂוֹן פוּן די בְּנֵי אָדָם. 31 חגר אײַך אָן און ספד, איר כֹּהנים, ילל, איר מְשָרְתֵי מזבח; בוא! לון אין שַׂקִּים, משרתים פוּן אֱלֹקָי, וואָרעם נמנע איז פוּן בּית אלוקיכם מנחה און נֶסֶךְ. 41 קדש אַ צוֹם, קרא אַן עֲצָרָה, אסף צונויף די זקנים, כּל יושבי הָאָרֶץ צו בּית ה' אֱלֹקֵיכֶם, און זעק! צו ה'. 51 וויי אויף דעם יוֹם! וואָרעם קָרוֹב איז דער יוֹם ה'
[זען ישעיה 31-9:31; עמוס 02-81:5; 41-9:8; צפניה 32-41:1], און ווי שֹׁד פוּן שַדַּי בוא ער. 61 באמת, פאַר אונדזערע אויגן איז כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] די אֹכֶל; פוּן בּית אלוקינו, די שִׂמְחָה און די גִּיל. 71 עבש זײַנען די פְּרֻדָה אונטער זייערע מֶגְרָפָה, שמם געוואָרן זײַנען די אֹצְרֹת [אוצר], הרס זײַנען די מַמְגֻרָה וואָרעם יבש איז די דָּגָן. 81 ווי נאנח [אנח] די בהמה! נבוךְ [בוך] זײַנען די עֶדְרֵי בָּקָר, וואָרעם נישטא פאַר זיי קיין מִרְעֶה; אַפילו די עדרי הַצֹּאן זײַנען נאשם [אשם]. 91 צו דיר, ה', קרא איך, וואָרעם אֵש האָט אכל די נְאוֹת מדבּר, און לֶהָבָה האָט צעפלאַקערט כּל עֲצֵי הַשָׂדֶה. 02 אַפילו די בהמות שָׂדֶה ערג צו דיר, וואָרעם יבש זײַנען די אֲפִיקֵי [אפיק] מַיִם, און אֵש האָט אכל די נְאוֹת המדבר.
 
יואל2
 
1 תקע שוֹפר אין צִיוֹן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=6cWgz-7KY6g ]
, און רוע אויף מײַן הַר קדש! זאָלן רגז כּל יושבי הָאָרֶץ, וואָרעם דער יוֹם ה' בוא אָן, וואָרעם ער איז קָרוֹב; 2 א יוֹם חוֹשֶךְ און אֲפֵלָה, אַ יוֹם עָנָן און עֲרָפֶל, ווי שַחַר פרשׂ אויף די הָרים; אַן עם רַב און עָצוּם, אַזאַ ווי ער איז נישט געווען פוּן הָעוֹלָם אָן און וועט נאָך אים מער נישט זײַן עַד שְנֵי דּוֹר וָדוֹר. 3 אים פאַרויס אכל אן אֵש, און הינטער אים להט אַ לֶהָבָה; ווי דער גַּן עֵדֶן איז הָאָרֶץ פאַר אים, און הינטער אים אַ מדבר שְמָמָה, און אויך קיין פְּלֵיטָה איז נישטא פוּן אים. 4 ווי דאָס מַרְאֵה פוּן סוּסִים איז זײַן מַרְאֵה, און ווי פּרשים אַזוי רוץ זיי. 5 ווי דאָס קוֹל פוּן מרכּבות, איז זייער רקּד אויף די שפיצן הָרִים; ווי דער קוֹל פוּן אַ לַהַב אֵש וואָס אכל קַש; ווי אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] עָצוּם ערך צו מלחמה. 6 פאַר אים חול עמּים, כּל פָּנִים האָבּן קבץ פָּארוּר. 7 ווי גיבוֹרים רוץ זיי, ווי אנשי מלחמה עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] זיי אויף דער חוֹמָה, און איטלעכער אין זײַנע דרכים הלך זיי, און זיי עבּט נישט זייערע ארח. 8 און איינער דעם אַנדערן דחק זיי נישט, איטלעכער אין זײַן מְסִלָּה הלך זיי, און דורך הַשֶּלַח נפל זיי זיך, און ווערן נישט בּצע. 9 זיי שקק אויף דער עִיר, זיי רוץ אויף דער חוֹמָה, זיי עלה אין די בּתּים, זיי בוא דורך די חַלּוֹנִים [חַלּוֹן] ווי אַ גנב. 01 פאַר אים רגז אֶרֶץ, רעש די שמים; די שֶמֶש און די יָרֵחַ ווערן קדר, און די כּוֹכָבִים אסף זייער נֹגַהּ. 11 און ה' נתן זײַן קוֹל פאַרויס פאַר זײַן חיל; וואָרעם רב מְאֹד איז זײַן מַחֲנֶה, וואָרעם עָצוּם איז דער וואָס עשׂה זײַן דבר; וואָרעם גָדוֹל איז דער יוֹם ה' און נוֹרָא מְאֹד, און ווער קען אים הכיל [כול]? 21 אָבער נאָך איצט, אמר ה', שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו מיר מיט כּל לבבכם, און מיט צום און מיט בְּכִי און מיט מִסְפֵּד; 31 און קרע לבבכם און נישט אײַערע בגדים, און שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו ה' אֱלֹקֵיכֶם, וואָרעם ער איז חַנּוּן און רַחוּם, אָרֵךְ אין אַפַּיִם, און רב אין חֶסֶד, און ער האָט נחם אויף דעם רָעָה. 41 ווער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אפשר ווידער וועט ער שוב און נחם האָבּן, און שאר אַ בְּרָכָה הינטער זיך, מנחה און נֶסֶךְ פאַר ה' אֱלֹקֵיכֶם. 51 תקע א שוֹפר [זען
[ https://www.youtube.com/watch?v=6cWgz-7KY6g
אין צִיוֹן, קדש אַ צוֹם, קרא אַן עֲצָרָה; 61 אסף עם [זען ישעיה 8:35], קדש די קָהָל, קבץ צונויף די זקנים, אסף עוֹללים, און די וואָס ינק די שדים; זאל דער חָתָן יצא פוּן זײַן חֶדֶר, און די כַּלָּה פוּן איר חֻפָּה. 71 צווישן דעם אוּלָם און דעם מזבח זאָלן בכה די כֹּהנים, די משרתים פוּן ה', און זאלן זיי אמר: חוס זיך ה' אויף דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], און זאָלסט נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דײַן נחלה צו חֶרְפָּה, אַז א מָשָל צווישן די גוים; לָמָּה זאָל מען אמר צווישן די עַמִּים: וווּ איז אלוקיהם? 81 און ה' האָט זיך קנא פאַר זײַן אֶרֶץ, און האָט זיך חמל אויף זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 91 און ה' האָט ענה און אמר צו זײַן עם: הִנֵּה, איך שלח אײַך דָּגָן און תִּירוֹש און יִצְהָר, און איר וועט זיי האָבּן צו שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35]; און איך וועל אײַך מער נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו חֶרְפָּה בּײַ די גּוֹיִם. 02 און דעם צְפוֹנִי וועל איך רחק פוּן אײַך, און וועל אים נדּח אין אַן אֶרֶץ פוּן צִיָּה און שְמָמָה, מיט זײַן פנים צום ים הקדמֹנִי, און זײַן סוֹף צום ים האחרוֹן; און זײַן בְּאשׁ וועט עלה, און זײַן צַחֲנָה וועט עלה, ווײַל ער האָט גדל זיך צו עשׂה. 12 זאָלסט נישט ירא האָבּן, אֲדָמָה, גיל זיך און שׂמח! וואָרעם גדל זיך צו עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] האָט ה'. 22 איר זאָלט נישט ירא האָבּן, בהמות שָׂדֶה, וואָרעם די נְאוֹת מדבר זײַנען דּשא, וואָרעם דער עֵץ נשׂא זײַן פּרי, דער תְּאֵנָה [פייגנבּוים, זען הושע 01:9; מתי 23:42] און דער גֶּפֶן נתן זייער חיל. 32 און איר בּני צִיוֹן, זײַט גיל און שׂמח זיך מיט ה' אֱלֹקֵיכֶם, וואָרעם ער נתן אײַך דעם מוֹרֶה לצדקה; יאָ, ער ירד פאַר אײַך גֶשֶם, מוֹרֶה און מַלְקוֹש אין רִאשוֹן. 42 און די גֹרֶן וועלן מלא זײַן מיט בַּר, און די יֶקֶב וועלן השיק [שוק] מיט תּירוֹש און יִצְהָר. 52 און איך וועל אײַך שלם די שָנִים וואָס דער אַרְבֶּה האָט אכל, דער יֶלֶק, און דער חָסִיל, און דער גָּזָם, מײַן חיל הגדוֹל וואָס איך האָבּ שלח אויף אײַך. 62 און אכל וועט איר אכל און שׂבע [זען ישעיה 11:35] זײַן, און איר וועט הלל דעם שֵם פוּן ה' אֱלֹקֵיכֶם, וואָס האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] מיט אײַך הִפְלִיא; און עַמִּי וועט לְעוֹלָם נישט בוש ווערן. 72 און איר וועט ידע אַז איך בין צווישן ישראל, און איך בין ה' אֱלֹקֵיכֶם, וְאֵין עוֹד; און עַמִּי וועט לְעוֹלָם נישט בוש ווערן.
 
יואל3
1 און עס וועט זײַן נאָך דעם, וועל איך שפך מײַן רוּחַ אויף כּל בָּשָׂר
[ https://www.youtube.com/watch?v=0_s6g4JKQFQ
https://www.youtube.com/watch?v=SRItY9vBKTA
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ]
, און אײַערע בָּנִים און אײַערע בָּנוֹת וועלן נביאות זאָגן [
[ https://www.youtube.com/watch?v=g7W7kLgaj80
, אײַערע זקנים וועלן חלוֹמות חלומען, אײַערע בחורים וועלן חִזָּיוֹן ראה. 2 און אויך אויף די עבדים און אויף די שפחוֹת וועל איך שפך מײַן רוּחַ אין יענע טעג. 3 און איך וועל נתן מוֹפתים [זען זכריה 8:3] אין שָמַיִם און אויף הָאָרֶץ, דָּם און אֵש און תִּימָרָה עָשָן. 4 די שֶמֶש וועט נהפך [הפך] ווערן אין חֹשֶךְ, און די יָרֵחַ אין דָּם, איידער עס בוא דער יוֹם ה', דער גָדוֹל און דער נוֹרָא. 5 און עס וועט זײַן, כֹּל וואָס וועט קרא דעם שֵם פוּן ה', וועט מלט ווערן, וואָרעם אויף הַר צִיוֹן און אין ירושָלַיִם וועט זײַן אַ פְּלֵיטָה, אַזוי ווי ה' האָט אמר; און די שָרִידִים [שריד] וואָס ה' קרא.
 
יואל4
 
1 וואָרעם הנה, אין יענע טעג און אין יענער צײַט, אַז איך וועל שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] די שְבוּת יהודה און ירושָלַיִם, 2 וועל איך קבץ כּל הַגּוֹיִם, און איך וועל זיי ירד אין עֵמֶק יהוֹשָפָטֿ, און איך וועל זיך דאָרטן שפט מיט זיי פאַר עַמִּי און מײַן נחלה ישראל, וואָס זיי האָבּן זיי פִּזַר צווישן די גּוֹיִם, און חלק מײַן אֶרֶץ. 3 און אויף עַמִּי האָבּן זיי גוֹרל ידד, און נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַ יֶלֶד פאַר אַ זוֹנה, און אַ יַלְדָּה מכר פאַר ווײַן, און שתה. 4 און מָה אַתֶּם לִי, צוֹר און צידוֹן, און כּל גלילות [גלילה] פְּלֶשֶת? צי גְּמוּל שלם איר דאָס פוּן מײַנעטוועגן? איז, אויב איר גמל דאָס פוּן מיינטעוועגן, וועל איך קַל מְהֵרָה שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַער גְּמוּל אויף אײַער קאָפּ; 5 וואָס מײַן כֶּסֶף און מײַן זָהָב האָט איר לקח, און מײַנע מחמד הַטֹּבִים געבראַכט אין אײַערע היכלים. 6 און בּני-יהודה און בּני-ירושָלַיִם האָט איר מכר צו בּני-היוָנים, כדי זיי צו רחק פוּן זייער גְּבוּל. 7 הִנֵּה, איך עור זיי פוּן דעם מקוֹם וואָס איר האָט זיי מכר דאָרטן, און איך וועל שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַער גְמוּל אויף אײַער קאָפּ. 8 און איך וועל מכר אײַערע בָּנִים און אײַערע בָּנוֹת אין דער יָד פוּן בּני-יהודה, און זיי וועלן זיי מכר צו די שבאים, צו אַ גוי רָחוֹק, וואָרעם ה' האָט דבר. 9 קרא דאָס צווישן די גּוֹיִם, קדש אַ מלחמה, עור די גיבוֹרים; זאָלן נגש, זאָלן עלה כּל אנשי מלחמה. 01 כּתת אײַערע אֵת אויף חֲרָבוֹת, און אײַערע מַזְמֵרָה אויף רמחים [רֹמַח]; דער חַלָּש זאָל אמר: אַ גיבור בין איך. 11 עוש און בוא כּל הַגּוֹיִם פוּן רונד אַרום, און לאָמען זיך קבץ; אַהין הנחית, ה', דײַנע גיבוֹרים! 21 זאָלן זיך עור די גּוֹיִם און עלה צום עֵמֶק יהוֹשָפט וואָרעם דאָרטן וועל איך ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] צו שפט כּל הַגּוֹיִם פוּן רונד אַרום. 31 שלח דעם מַגָּל, וואָרעם בָּשַל איז דער קציר; בוא רדה, וואָרעם מלא איז דער גַּת, די יֶקֶב השִיק; וואָרעם רבּה איז זייער רָעָה. 41 המוֹנים, המוֹנים אין עֵמֶק חרוּץ! וואָרעם קָרוֹב איז דער יוֹם ה' אין עֵמֶק חרוּץ. 51 די שֶמֶש און די יָרֵחַ ווערן קדר, און די כּוֹכָבִים אסף זייער נֹגַהּ. 61 און ה' וועט שָאַג פוּן צִיוֹן, און פוּן ירושָלַיִם וועט ער נתן זײַן קוֹל, און רעש וועלן שָמַיִם און אֶרֶץ; אָבער ה' וועט זײַן אַ מחסה פאַר זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], און אַ מָעוֹז פאַר די בּני-יִשְרָאֵל. 71 און איר וועט ידע אַז איך, ה' אֱלֹקֵיכֶם, שכן אויף צִיוֹן, מײַן הַר קדש; און ירושָלַיִם וועט זײַן קֹדֶש, און זָרִים וועלן מער נישט עבר אין איר. 81 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועלן די הָרִים נטף עסיס, און די גבעה וועלן הלך מיט חָלָב, און כּל אפיקים [אפיק] פוּן יהודה וועלן הלך מיט מַיִם. און אַ מַעְיָן וועט יצא פוּן בּית ה', און וועט שקה דעם נחל שִטים. 91 מִצרַיִם וועט אַ שְמָמָה ווערן, און אֶדוֹם וועט אַ מדבר שממה ווערן, פאַר דעם חמס [זען ישעיה 9:35] צו בּני-יהודה, וואָס זיי האָבּן שפך דָּם נקיא אין זייער אֶרֶץ. 02 אָבער יהודה וועט זײַן לעולם ישב, און ירושָלַיִם אויף דור-דורות. 12 און איך וועל נקה זייער דָּם וואָס איך האט נישט נקה; און ה' וועט שכן אין צִיוֹן.