אִיּוֹב
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
איוב1
1 עס איז געווען אַן אִיש אין אֶרֶץ עוּץ וואָס שמוֹ [זען זכריה 21-11:6] איז געווען אִיּוֹב; אוּן דער דאָזיקער אִיש איז געווען תם אוּן יָשָר, אוּן יראת אלוקים, אוּן סור פוּן רָע. 2 אוּן עס זײַנען ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן בּײַ אים 7 בָּנִים אוּן 3 בָּנוֹת. 3 אוּן זײַן אייגנס [מקנה, זען קנה תהלים 31:931; דברים 6:23; בראשית 91:41; משלי 22:8; פארמאָגן;
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] איז געווען 000,7 צֹאן, אוּן 000,3 גְמַלִּים, אוּן 005 צֶמֶד בּקר, אוּן 005 אָתוֹן, אוּן עֶבֶד רבה מאֹד; אוּן דער דאָזיקער אִיש איז געווען גדוֹל פוּן כּל בְּנֵי קֶדֶם. 4 אוּן זײַנע בָּנִים פלעגן הלך אוּן עשׂה מִשְתֵּה בּײַ איטלעכן אין בּית אין זײַן יוֹם, אוּן זיי פלעגן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אוּן קרא זייערע 3 אֲחוֹת, צו אכל אוּן צו שתה מיט זיי. 5 אוּן עס איז געווען, אַז ווי די יְמֵי מִשְתֵּה האָבּן זיך הקיף [נקף], אַזוי האָט אִיּוֹב שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אוּן האָט זיי הקדש [קדש, זען הדרך המשיחיסטים 01:01], אוּן ער פלעגט זיך שכם אין דער בוקר, אוּן עלה עוֹלָה לויט דער מִסְפַּר פוּן זיי אַלעמען, וואָרעם אִיּוֹב האָט אמר: אפשר האָבּן מײַנע בָּנִים חטא, אוּן זיי האָבּן ברכה [אייפעמיסטיש: נָקַב, קָלַל; זען ויקרא 11:42] ה' אין זייער לֵב. אַזוי פלעגט אִיּוֹב עשׂה כּל היּמים. 6 אוּן עס איז געווען דער יוֹם, ווען די בְּנֵי האלוקים [נישט-הורה מלאכים כולל שָׂטָן זען יוחנן 13:21; זען
https://www.youtube.com/watch?v=ahOFdGMhOkQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=2IUhSZ0CcsM
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=pKtEjsq37CU
https://www.youtube.com/watch?v=akb_mzuE0P4 ] זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] זיך יצב פאַר ה', אוּן אויך דער שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] איז בוא צווישן זיי. 7 האָט ה' אמר צום שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] : פוּן וואַנען בוא? האָט דער שָׂטָן ענה ה', אוּן האָט אמר: פוּן שוט איבּער אֶרֶץ אוּן פוּן ארוּמגיין אויף איר. 8 האָט ה' אמר צום שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ]: האָסטוּ שׂים אין דיין לֵב אויף מײַן עֶבֶד [זען משיח "מײַן עֶבֶד" ישעיה 11:35 https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784 ] אִיּוֹבן, אַז עס איז נישטא אַזאַ ווי ער אויף הָאָרֶץ, אַן אִיש תם אוּן יָשָר, יראת אלוקים אוּן סור פוּן רָע
[זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
] ? 9 האָט דער שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] ענה ה', אוּן האָט אמר: איז דען חִנָם אִיּוֹב יראת אלוקים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=hRvbgfQnrjM
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
]? 01 האָסטוּ נישט שׂוך אים אוּן זײַן בּית [זען "בּית" ירמיהו (43)33-(13)03:13] אוּן אַלע וואָס איז זײַנס רונד אַרום? די מָעֲשֵׂה פוּן זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] האָסטוּ ברך, אוּן זײַן מקנה [זען איוב 2:1] איז פרץ איבּערן אֶרֶץ. 11 אָבּער שלח נָא דײַן יָד, אוּן נגע [זען ישעיה 4:35] עפעס וואָס איז זײַנס, אויבּ ער וועט נישט אין דײַן פנים דיך ברכה [אייפעמיסטיש: נָקַב, קָלַל; זען ויקרא 11:42]. 21 האָט ה' אמר צום שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ]: הִנֵּה איז אַלע וואָס איז זײַנס אין דײַן יָד, אָבּער אויף אים זאָלסטו נישט שלח דײַן יָד. איז דער שָׂטָן יצא פוּן פאַר ה'. 31 אוּן עס איז געווען היוֹם, ווי זײַנע בָּנִים אוּן זײַנע בָּנוֹת אכל אוּן שתה ווײַן אין בּית פוּן זייער אָח בּכוֹר, 41 אַזוי איז אַ מַלְאָךְ בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו אִיּוֹבן, אוּן האָט אמר: די בּקר האָבּן חָרַש, אוּן די אָתוֹן האָבּן זיך רעה לעבּן זיי, 51 זײַנען נפל שבאָער [שְבָא], אוּן האָבּן זיי לקח, אוּן די נערים האָבּן זיי נכה [זען "נכה" ישעיהו 4:35] מיטן שאַרף פוּן חֶרֶב אוּן נאָר איך אַליין בין מלט געוואָרן דיר נגד. 61 ווי דער דבר נאָך, אַזוי איז בוא אַן אַנדערער, אוּן האָט אמר: אֵש אלוקים איז נפל פוּן שָמַיִם, אוּן האָט בער די צֹאן אוּן די נערים, אוּן האָט זיי אכל, אוּן נאָר איך אַליין בין מלט געוואָרן דיר נגד. 71 ווי דער דבר נאָך, אַזוי איז בוא אַן אַנדערער, אוּן האָט אמר: כַשדים האָבּן שׂים 3 ראשים [זען 3 ראשים; זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זײַן אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זײַן הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האָבּ און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבּער עזב אן איש אביו און אמו, און זאָל דבק צו זײַן אִשָּה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זײַן אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואָס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואָס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
http://www.afii.org/zoharthreeinone.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s ], אוּן זײַנען פָּשַט אויף די גְמַלִּים, אוּן האָבּן זיי לקח, אוּן די נערים האָבּן זיי נכה [זען "נכה" ישעיהו 4:35] מיטן שאַרף פוּן חֶרֶב, אוּן נאָר איך אַליין בין מלט געוואָרן דיר נגד. 81 ווי דער דבר נאָך, אַזוי איז בוא אַן אַנדערער, אוּן האָט אמר: דײַנע בָּנִים אוּן דײַנע בָּנוֹת האָבּן אכל אוּן שתה ווײַן אין בּית פוּן זייער אָח בּכוֹר [זען "בּכוֹר" משיח, קול' 81:1], 91 אוּן הִנֵּה אַ רוּחַ גְּדוֹלָה איז בוא פוּן עֵבֶר מדבר, אוּן האָט נגע די 4 פּנוֹת פוּן הַבַּיִת, אוּן עס איז נפל אויף די נערים, אוּן זיי זײַנען מות, אוּן איך אַליין בין מלט געוואָרן דיר נגד. 02 איז אִיּוֹב קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], אוּן האָט קרע זײַן מְעִיל, אוּן האָט גזז זײַן קאָפּ, אוּן איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] אויף ארצה, אוּן האָט זיך שחה. 12 אוּן ער האָט אמר: עָרוֹם בין איך יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פוּן בֶּטֶן [זען https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU ] אִמִּי, אוּן עָרוֹם וועל איך זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אַהין; ה' האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אוּן ה' האָט לקח, יהי שֵם ה' מְבֹרָךְ. 22 בּײַ אַלע דעם האָט אִיּוֹב נישט חטא, אוּן נישט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] קיין תִּפְלָה צו אלוקים.
 
איוב2
1 אוּן עס איז געווען הַיּוֹם ווען די בְּנֵי האלוקים זײַנען התיצּב [יצב] פאַר ה', אוּן אויך דער שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] איז יצב זיך צווישן זיי פאַר ה'. 2 האָט ה' אמר צום שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ]: פוּן וואַנען בוא? האָט דער שָׂטָן ענה ה', אוּן האָט אמר: פוּן שוט איבּער הָאָרֶץ אוּן פוּן התהלך [הלך] אויף איר. 3 האָט ה' אמר צום שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ]: האָסטוּ שׂים לֵב אויף מײַן עֶבֶד אִיּוֹבן, אַז עס איז נישטא אַזאַ ווי ער אויף הָאָרֶץ, אן אִיש תָּם אוּן יָשָר, יָרֵא אלוקים, אוּן סור פוּן רָע? אוּן ער חזק זיך נאָך אַלץ בּײַ זײַן תֻּמָּה; אוּן דו האָסט מיך הסית [סות] אויף אים, אים בּלע חִנָּם. 4 האָט דער שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] ענה ה', אוּן האָט אמר: עוֹר פאַר עוֹר, אוּן אַלץ וואָס אַן אִיש האָט, וועט ער נתן פאַר זײַן נפש. 5 אָבּער שלח נָא דײַן יָד, אוּן נגע [זען ישעיה 4:35] אָן זײַן עצם אוּן זײַן בּשׂר [זען תהלים 9:61], אויבּ ער וועט נישט אין דײַן פנים דיך
ברכה [אייפעמיסטיש: נָקַב, קָלַל; זען ויקרא 11:42]. 6 האָט ה' אמר צום שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ]: הִנֵּה איז ער אין דײַן יָד, אָבּער זײַן נפש זײַן שומר איבּער [זען יוחנן 92:01; רומ' 93-13:8]. 7 איז דער שָׂטָן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פוּן פאַר ה', אוּן ער האָט נכה [זען ישעיה 4:35] אִיּוֹבן מיט אַ שְחִין רָע פוּן זײַן כף רגל בּיז זײַן קָדְקֹד. 8 האָט ער זיך לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] אַ חֶרֶשׂ זיך צו התגרד [גרד] דערמיט; אוּן ער איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין אֵפֶר. 9 האָט זײַן אִשָּה צו אים אמר: חזק זיך נאָך אַלץ בּײַ דײַן תֻּמָּה? ברכה [אייפעמיסטיש: נָקַב, קָלַל; זען ויקרא 11:42] אלוקים, אוּן מות. 01 האָט ער צו איר אמר: אַזוי ווי עס דבר איינע פוּן די נבלות [נָבָל] רעדסטוּ. זאָלן מיר דאָס טוֹב יאָ קבל פוּן אלוקים, אוּן דאָס רָע זאָלן מיר נישט קבל [זען מקבּל משיחס עֵדוּת, יוחנן 33:3; זען מקבּל משיח תפילה יוחנן 31-11:1
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=hRvbgfQnrjM
http://www.afii.org/ojbible/0700.pdf ] ? בּײַ אַלעם דעם האָט אִיּוֹב נישט חטא מיט זײַנע ליפן [זען ישעיה 9,7:35]. 11 אוּן 3 רֵעֵי [רֵעַ] פון אִיּוֹב האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] פוּן כּל הָרָעָה וואָס איז בוא אויף אים [זען
https://www.youtube.com/watch?v=fld5qXehyGU ], אוּן זיי זײַנען בוא איטלעכער פוּן זײַן מקוֹם, אֶליפז דער תֵימָני, אוּן בִּלדַּד דער שוחי, אוּן צופר דער נַעַמָתי; אוּן זיי האָבּן נועד [יעד] יחדו צו גיין אים צו נוד אוּן אים צו נחם. 21 אוּן אַז זיי האָבּן נשׂא זייערע אויגן פוּן דער רָחוֹק, האָבּן זיי אים נישט נָכַר [זען משיח דער גואל ווי יוסף, וואָס איז די חכם נישט דערקענט; זען בראשית 8:24; ישעיה 3:35; יוחנן 9:41; תהלים 22:37;
https://www.youtube.com/watch?v=d3otYUjYwdQ ], אוּן זיי האָבּן נשׂא זייער קוֹל אוּן האָבּן בכה; אוּן זיי האָבּן איטלעכער קרע זײַן מעיל, און זרק [זען ויקרא 6:71] עָפָר איבּער זייערע קעפ צום שָמַיִם. 31 אוּן זיי זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] מיט אים אויף הָאָרֶץ 7 טעג אוּן 7 נעכט, אוּן קיינער האָט נישט דבר צו אים אַ דבר, וואָרעם זיי האָבּן ראה אַז דער כְּאֵב איז גָדוֹל מאֹד.
 
איוב3
1 דערנאָך האָט אִיּוֹב פתח זײַן פֶּה, אוּן האָט קלל [זען גלט' 31:3] זײַן יוֹם. 2 אוּן אִיּוֹב האָט זיך ענה, אוּן האָט אמר: 3 אבד [זען יוחנן 61:3] זאָל דער יוֹם וואָס איך בין אין אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן, אוּן די לָיְלָה וואָס האָט אמר: אַ גֶבֶר [זען גֶבֶר איז מין מענטש, זען
https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU ] איז הרה [זען "הרה" ישעיה 41:7] געוואָרן. 4 יוֹם ההוּא זאָל זײַן חושך, נישט דרש [זען דברים 91:81] זאָל אויף אים א-לוֹהַ פוּן אויבּן, אוּן נישט הופיע [יפע] זאָל אויף אים נְחָרָה. 5 גאל פאַר זיך זאָלן אים חושך אוּן צַלְמָוֶת, אַן עננה זאָל שכן אויף אים, מרירים פוּן יוֹם זאָלן אים בּעת. 6 יענע לָיְלָה, אַן אֹפֶל זאָל זי לקח, זי זאָל זיך נישט חדה אין די יְמֵי שָנָה, אין דער מִסְפַּר פוּן יֶרַח זאָל זי נישט בוא. 7 הִנֵּה יענע לָיְלָה זאָל זײַן גַּלְמוּד, נישט בוא אין איר זאָל אַ רננה. 8 קבב זאָלן זי די וואָס ארר [דברים 32:12; גלט' 31:3; דברים 62:72; יוחנן 13:91] דעם יוֹם, די וואָס זײַנען עתיד דעם לִויָתן צו עור. 9 חשך זאָלן ווערן כוכבים פון נשף, זי זאָל קוה אויף אוֹר, אוּן נישטא, אוּן נישט ראה די עפעף שחר. 01 ווײַל זי האָט נישט סגר די דלָתַיִם פוּן מײַן בֶּטֶן [זען "בּטֶן" תהלים 01:22], אוּן סתר עָמָל פוּן מײַנע אויגן. 11 לָמָּה בין איך נישט פוּן רֶחֶם מות? יצא פוּן בֶּטֶן אוּן גָּוַע? 21 מַדּוּעַ האָבּן מיך בֶּרֶךְ קדם? אוּן מַה שַד, איך זאָל ינק? 31 וואָרעם איך וואָלט אַצונד שכב אוּן געווען שקט, איך וואָלט ישן [דניאל 2:21], איך וואָלט געהאַט דעמאָלט נוח; 41 מיט מלכים אוּן יועצים [זען ישעיה 5:9] פוּן הָאָרֶץ, וואָס זענען בֹּנים [זען תהלים 22:811] פון חרבות [חרבּה] פאַר זיך; 51 אָדער מיט שָרִים וואָס האָבּן זָהָב, וואָס מלא זייערע בּתּים מיט כֶּסֶף. 61 אָדער איך וואָלט גאָר נישט געווען, ווי אַ נֵפֶל טמוּן [טמן], ווי עוֹלֵל וואָס האָבּן דעם אוֹר [זען ישעיה 1:9] נישט ראה. 71 דאָרט חדל די רשָעים צו רגז, אוּן דאָרט נוח די יגיע אָן כוח. 81 אין יחד שאן זײַנען די אסיר, זיי שמע נישט דעם קוֹל פוּן נֹגֶשׂ. 91 קָטֹן אוּן גָדוֹל איז דאָרטן, אוּן דער עֶבֶד איז חָפְשִי פוּן אֲדֹנָיו. 02 לָמָּה נתן ער אוֹר צו דעם עָמֵל, אוּן חיּים צו די מָרֵי נפש? 12 די וואָס חִכָּה אויפן מות [זען "מות" ישעיהו 9:35], אוּן ער קוּמט נישט, אוּן זיי חפר נאָך אים מער ווי נאָך מטמוֹן; 22 די וואָס וואָלטן זיך שׂמח מיט גִיל, וואָס וואָלטן שׂושׂ, אַז זיי וואָלטן מצא דעם קבר [זען ישעיה 9:35]; 32 צו דעם גֶבֶר וואָס זײַן דֶּרֶךְ איז סתר, אוּן א-לוֹהַ האָט סוךְ בעד אים? 42 וואָרעם אזוי ווי מײַן לֶחֶם בוא מײַן אנחה, אוּן אַזוי ווי מַיִם נתך זיך מײַנע שאגה. 52 וואָרעם די פחד וואָס איך האָבּ פחד איז מיר אָתָה, אוּן וואָס איך האָבּ יגר איז מיר געשען. 62 איך האָבּ קיין שלה אוּן קיין שקט אוּן קיין נוח נישט, אוּן רגז איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9].
 
איוב4
1 האָט ענה אֶליפז דער תֵימָני, אוּן האָט אמר: 2 אַז מע נסה אַ דבר צו דיר וועט דיך לאה? אָבּער ווער קען זיך עצר פוּן מִלָּה? 3 הִנֵּה, האָסט יִסַּר רבים [זען "רבים" ישעיה 11:35], אוּן ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] רָפֶה פלעגסטוּ חזק. 4 דעם כּוֹשֵל [כשל] פלעגן קום דײַנע מִלָּה, אוּן ברכים [בֶּרֶךְ] כרע פלעגסטוּ אמץ. 5 אָבּער אַצונד בוא עס צו דיר, ווערסטו לאה, עס נגע [זען ישעיה 4:35] דיך, אוּן ווערסט נבהל [בהל]. 6 איז נישט דײַן יראת [ה'] דײַן כִּסְלָה, דײַן תקוה די תֹּם פוּן דײַנע דֶּרֶךְ? 7 זכר זיך נָא, ווער איז נָקִי אבד? אוּן וווּ זײַנען ישרים נכחד [כחד] געוואָרן? 8 וועדליק איך האָבּ ראה, איז די וואָס חרש אָוֶן, אוּן זרע עָמָל, זיי קצר עס. 9 פוּן דעם נְשָמָה פוּן א-לוֹהַ זיי אבד, אוּן פוּן דעם רוּחַ פוּן זײַן אף ווערן זיי כלה. 01 שאגה פוּן אַרְיֵה, קוֹל פוּן שחל און די ציין פוּן די כפירים [כפיר] ווערן נתע; 11 דער ליש אבד בְּלִי [זען רומ' 6:4] טרף, אוּן בְּנֵי לביא ווערן פרד. 21 אוּן צו מיר פלעגט אַ דבר זיך יגנב, אוּן מײַן אֹזֶן האָט לקח אַ שמץ דערפון. 31 אין געדאַנקען, פוּן חזיון פוּן דער לָיְלָה, ווען תרדמה נפל אויף אנשים, 41 האָט מיך אַ פחד קרא אוּן אַ רעדה, אוּן האָט אַלע מײַנע עצמות הפחיד [פחד]. 51 אוּן אַ רוּחַ פלעגט פאַר מײַן פנים אַריבּער; חלף פלעגט עס די שׂערה פוּן מײַן בשׂר [זען תהלים 9:61]. 61 ער פלעגט עמד, אָבּער איך פלעג נישט נכר זײַן מראה; אַ תמונה איז געווען פאַר מײַנע אויגן; דממה אוּן אַ קול פלעג איך שמע: 71 איז אנוש פאַר א-לוֹהַ צדק [זען ישעיה 11:35; רומ' 6:4; 9,1:5; בראשית 6:51
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=S4Si147Y_es
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSFH3A1fE
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=0J24SYOzoN4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=Xgi3Flz0m18
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=3qrCelL2atE
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
]? צי קען פאַר זײַן עֹשׂה טהר זײַן גבר? 81 הִנֵּה, אין זײַנע עבדים אמן [בראשית 6:51] ער נישט, אוּן אין זײַנע מלאכים שׂים ער תהלה, 91 היינט ווי שוין די שכני בתי חֹמֶר, וואָס זייער יסוד איז אין עָפָר? מע דכא [זען ישעיה 01,5:35] זיי ווי אַן עָש. 02 צווישן בּקר אוּן ערב ווערן זיי הוכת [כתת], פון בְּלִי [זען רומ' 6:4] שׂים זיי לנצח אבד. 12 אמנם, נסע ווערט זייער יֶתֶר בּײַ זיי, זיי מות, אוּן אָן חכמה.
 
איוב5
1 קרא נָא, איז דאָ ווער זאָל דיר ענה? אוּן צו וועמען פוּן די קְדֹשים וועסטוּ זיך פנה? 2 וואָרעם דעם אויל איז הרג דורך כעס, אוּן דעם פתה איז מות דורך קנאה. 3 איך ראה אַן אויל שֹׁרֶש, און איך פִּתאֹם זײַן נָוֶה קבב. 4 זײַנע בָּנִים וועלן רחק זײַן פוּן יֵשַע, אוּן זיי וועלן דכא [זען ישעיה 01,5:35] ווערן אין שער, אוּן קיינער וועט נישט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן. 5 וואָרעם זײַן קציר וועט דער רעב אכל, אוּן בּיז פוּן די צֵן וועט ער עס לקח; אוּן שאף וועט די צמים זייער חֵיל. 6 אמנם, נישט פוּן עָפָר יצא אָוֶן, אוּן נישט פוּן אדמה צמח [זען צמח משיח ישוע זכריה 21-11:6] עמל. 7 נײַערט אדם איז צו עמל ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]; ווי פונקען גבה עוף. 8 אָבּער איך וואָלט דרש א-ל, אוּן צו אלוקים וואָלט איך שים מײַן דִּבְרָה; 9 דער וואָס עשׂה גדלות נישט צו חקר, נפלאות אַזש אָן מִסְפַּר; 01 דער וואָס נתן מָטָר אויפן פני-ארץ, אוּן שלח מַיִם אויפן פני חוצות; 11 ער שׂים די שפלים אין דער מרוֹם, אוּן די קדרים [קדר] ווערן שׂגב יֵשַע. 21 ער הֵפֵר [פרר] די מחשבות פוּן די ערומים, אַז זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זאָלן נישט עשׂה תושיה. 31 ער לכד חכמים אין זייער ערם, אוּן די עצה פוּן די נפתלים ווערט מהר. 41 בּײַ טאָג פגש זיי חֹשֶךְ, אוּן אַזוי ווי בּײַ נאַכט משש זיי אין צהרים. 51 אוּן ער ישע פוּן דער חֶרֶב פוּן זייער פֶּה, אוּן פוּן דעם יָד חזק דעם אביון. 61 אוּן דער דל היה תקוה, אוּן עלתה קפץ איר פֶּה. 71 הִנֵּה, אשרי איז דעם אנוש וואָס א-לוֹהַ יכח אים, אוּן דעם מוסר [זען ישעיה 5:35] פוּן שַדַּי זאָלסטו נישט מאס [זען תהלים 22:811]. 81 וואָרעם ער הכאיב [כאב] אוּן ער חבש, ער מחץ, אוּן זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35]. 91 אין 6 צרות וועט ער דיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן, אוּן אין 7 וועט דיך נישט נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35] קיין רָע. 02 אין רָעָב וועט ער דיך פדה פוּן מות [זען "מות" ישעיהו 9:35], אוּן אין מלחמה פוּן דער מאַכט פוּן חֶרֶב. 12 פאַר דער שוט פוּן דער לשוֹן וועסטוּ זײַן נחבא [חבא], אוּן וועסט נישט ירא האָבּן פאַר שד, אַז זי בוא. 22 פוּן שד אוּן פוּן כפן וועסטוּ שׂחק, אוּן פאַר די חיות פוּן הָאָרֶץ וועסטוּ נישט ירא האָבּן. 32 וואָרעם מיט די שטיינער פוּן שָׂדֶה וועט זײַן דײַן בְּרִית, אוּן די חַיַּת הַשָׂדֶה וועט זײַן שלום מיט דיר. 42 אוּן וועסט ידע אַז דײַן אֹהֶל איז בשלום, אוּן וועסט פקד דײַן נָוֶה, אוּן בּײַ דיר וועט נישט חטא. 52 אוּן וועסט ידע אַז דײַן זֶרַע וועט זײַן רב, אוּן דײַנע צאצא ווי עשׂב פוּן הָאָרֶץ. 62 וועסט בוא אין כלח צום קבר [זען ישעיה 9:35], ווי אַ גדיש עלה אין זײַן עת. 72 הִנֵּה, דאָס האָבּן מיר חקר, אַזוי איז דאָס, שמע עס צו, אוּן דו ידע דיר.
 
איוב6
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 ווען שקל זאָל שקל ווערן מײַן כעשׂ, אוּן מײַן הַוָּה וואָלט מען נשׂא מאזנים יחד! 3 וואָרעם כבד פוּן דעם חוֹל פוּן ימען וואָלט עס זײַן אַצונד; דעריבּער זײַנען מײַנע דברים לוע. 4 וואָרעם אין מיר זײַנען די חצּים [חץ] פוּן שַדַּי, וואָס זייער חמה שתה מײַן רוּחַ; בעות פוּן א-לוֹהַ זיך ערך קעגן מיר. 5 נהק דען אַ פֶּרֶא אויף דֶּשֶא? צי געה אַ שור פָּר אויף זײַן בליל? 6 ווערט תפל אכל בּלי [זען "בּלי" רומ' 6:4] מֶלַח? צי איז דאָ אַ טעם אין ריר פוּן חלמות? 7 וואָס מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָט מֵאֵן צו נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35], דאָס זײַנען די דְּוַי פוּן מײַן לֶחֶם. 8 הלוואי בוא מײַן שאלה, אוּן מײַן תקוה נתן א-לוֹהַ! 9 אוּן א-לוֹהַ הואיל [יאל] אוּן דכא [זען "דכא" ישעיה 5:35] מיך, לאָזט נתר זײַן יָד אוּן בצע מיך! 01 וואָלט דאָס נאָך געווען מײַן נחמה, אוּן איך וואָלט סלד אין חילה; זאָל ער נישט חמל; הגם איך האָבּ נישט כחד די אמרים פון קדוֹש. 11 וואָס איז מײַן כוח, אַז איך זאָל יחל [זען ישעיה 4:24]? אוּן וואָס מײַן קץ, אַז איך זאָל ארך מײַן נפש? 21 איז דער כוח פוּן אבנים [זען מתי 9:3] מײַן כוח? איז מײַן בשׂר פוּן נחשת? 31 איז דען פאַר מיר קיין עֵזֶר נישטא, אוּן תשיה איז נדּח פוּן מיר? 41 דעם וואָס איז מס חסד קומט פוּן זײַן רֵעַ, אַפילו ער עזב די יראת שַדַּי. 51 מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בּוים, שמואל ב 41:81] האָבּן בגד ווי אַ נחל, ווי דער אפיק פוּן נחלים וואָס עבר, 61 וואָס זײַנען קדר פוּן קרח אויף זיי התעלם [עלם] זיך דער שלג. 71 אין עת זיי ווערן זרב, ווערן זיי נצמת [צמת], ווי עס ווערט חמם, נדעך [דָּעַךְ] זיי פוּן זייער מקוֹם. 81 עס נלפת [לפת] זיך די דֶּרֶךְ פוּן זייער ארחות [אֹרַח], זיי עלה [זען ישעיה 2:35] אין תֹהוּ אוּן ווערן אבד [זען יוחנן 61:3]. 91 די ארחות פוּן תֵימא האָבּן נבט, די הליכה פוּן שבא האָבּן קוה אויף זיי, 02 אָבּער זיי האָבּן זיך בוש וואָס זיי האָבּן זיך בטח, זיי זײַנען בוא בּיז אַהין אוּן זיי חָפֵר. 12 אמנם, אַצונד זײַט איר גארנישט, איר האָט ראה דעם חתת, אוּן זיך ירא. 22 האָבּ איך דען אמר: יהב מיר, אוּן פוּן אײַער כֹחַ שחד פאַר מיר? 32 אָדער: מלט מיך פוּן יָד צר, אוּן פוּן דער יָד פוּן עריצים זאָלט איר מיך פדה? 42 לערנט מיך, אוּן איך וועל החריש [חרש], אוּן וואָס איך האָבּ שגה, גיט מיר צו פאַרשטיין [בין]. 52 ווי נמרץ זײַנען אמרי ישר! אָבּער וואָס יכח דאָס חוכח פוּן אײַך? 62 חשב [זען בראשית 6:51] איר צו יכח מלים, אוּן פאַר ווינט די אמרים פוּן נוֹאֵש? 72 אַפילו אויף אַ יתום וואָלט איר גורל נפל, אוּן איר וואָלט כרה [זען https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אויף אײַער רֵעַ. 82 אוּן אַצונד הואיל [יאל], פנה אײַך צו מיר; אוּן צי וועל איך אײַך אין פנים כזב? 92 שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום, נָא, זאָל קיין עולה נישט געשען, יאָ, שוב אײַך ווידער אום, בּײַ פראַגע איז מיין צֶדֶק דערין? 03 איז אין מײַן לשוֹן דאָ עולה? צי שפּירט נישט מײַן חך הוות?
 
איוב7
1 אמנם, צבא האָט דער אנוש אויף אֶרֶץ, אוּן ווי יְמֵי שׂכיר [זען יוחנן 31-21:01] זײַנען זײַנע טעג. 2 ווי אַן עֶבֶד וואָס שאף נאָך צל, אוּן ווי אַ שׂכיר וואָס קוה אויף זײַן לוין, 3 אַזוי האָבּ איך מיר נחל חדשים פוּן שוא, אוּן נעכט פוּן עמל האָט מען מיר מנה. 4 אַז איך שכב זיך, אמר איך: ווען וועל איך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]? אוּן די ערב מדד זיך, אוּן איך ווער שבע [זען ישעיה 11:35] מיט נדדים ביזן נשף. 5 מײַן בשׂר [זען תהלים 9:61] איז באַקליידט מיט רִמָּה אוּן גוש עָפָר, מײַן הויט רגע אוּן ווערט נמאס. 6 מײַנע טעג זײַנען קלל פוּן אַ ארג, אוּן ווערן כלה אָן תקוה. 7 זכר, אַז אַ רוּחַ איז מײַן חיּים, מײַן אויג וועט נישט ראה מער טוֹב. 8 מיך וועט מער נישט שור דאָס אויג פוּן מײַן זעער, דײַנע אויגן זײַנען אויף מיר, אוּן שוין בין איך נישטא. 9 כלה ווערט אַן עָנָן [זען דניאל 41-31:7] אוּן הלך, אַזוי דער וואָס ירד אין שְאוֹל, וועט נישט עלה [זען ישעיה 2:35]. 01 ער וועט זיך מער נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אין זײַן בּית, אוּן זײַן מקוֹם וועט אים מער נישט הכּיר [נכר]. 11 דעריבּער וועל איך נישט חשׂך מײַן פֶּה, איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אין דער צר פוּן מײַן רוּחַ, איך וועל שׂיח אין דער מַר פוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]. 21 בין איך אַ ים, אָדער אַ תנין, וואָס דו שׂים אַ משמר איבּער מיר? 31 אַז איך אמר: מײַן ערשׂ וועט מיך נחם, מײַן מִשְכָּב וועט נשׂא מײַן שׂיח, 41 דו חתת מיך מיט חלומות, אוּן מיט חזינות בּעת מיך. 51 אוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] וויל בחר מחנק, מות [זען "מות" ישעיהו 9:35], איידער די דאָזיקע עצם מײַנע. 61 מיר איז מאס [זען תהלים 22:811]; איך וועל לְעֹלָם נישט חיה, חדל פוּן מיר, וואָרעם הבל זײַנען מײַנע טעג. 71 וואָס איז אֱנוֹש [אנוש], אַז דו זאָלסט אים גדל, אוּן אַז דו זאָלסט שית אויף אים דײַן לֵב, 81 אוּן אים פקד אין בקרים, רגעים אים בחן? 91 ווי לאַנג וועסטוּ זיך נישט שעה פוּן מיר? מיך נישט הרפּה [רפה] בּיז איך בלע מײַן רֹק [זען יוחנן 6:9]? 02 חטאתי? וואָס פעל איך דיר, נֹצֵר הָאָדָם? לָמָּה האָסטוּ מיך שׂים פאַר דײַן מפגע, אַז דיר איך בין געוואָרן זיך אַליין משׂא? 12 אוּן וואָס פארגיסטוּ נישט מײַן פּשע, אוּן טוּסט נישט עבר [זען שמות 32:21; ישעיה 7,5:35] מײַן עָוֹן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ]? וואָרעם אַצונד וועל איך שכב אין עָפָר, אוּן וועסט מיך שחר, אוּן איך וועל נישט זײַן.
 
איוב8
1 האָט ענה בִּלדַּד דער שוחי, אוּן האָט אמר: 2 עַד אָן וועסטוּ מלל דאָס דאָזיקע, אוּן ווי אַ ווינט כביר וועלן זײַן די אמרים פוּן דײַן פֶּה? 3 וועט א-ל יעות [עות] מִשְפָּט? אוּן וועט שַדַּי יעות [עות] צדק? 4 אַז דײַנע בָּנִים האָבּן חטא צו אים, האָט ער זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] פאַר זייער פּשע. 5 אַז דו וואָלסט שחר א-ל, אוּן צום שַדַּי חנן, 6 אַז דו וואָלסט זײַן זַךְ אוּן יָשָר, וואָלט ער אַצונד זיך עור פאַר דיר, אוּן שלם נָוֶה פון דײַן צדק [זען ישעיה 6:46; 11:35; בראשית 6:51; חבקוק 4:2]. 7 אוּן אויבּ דײַן ראשית וועט זײַן מצער, וועט דײַן אחרית זײַן שׂגה מאֹד. 8 וואָרעם שאל [זען "שאל" תהלים 8:2] נָא דעם פריִערדיקן דָור, אוּן מערק וואָס אבותם האָבּן חקר. 9 וואָרעם מיר זײַנען פוּן תמול, אוּן ידע גאָרנישט, ווײַל אַ צל זײַנען אונדזערע טעג אויף אֶרֶץ. 01 אמנם, זיי וועלן דיך לערנען, זיי וועלן דיר אמר, אוּן פוּן זייער לֵב יצא מלים. 11 קען גאה גמא אָן אַ בצה? קען אחו ווערן שׂגה בְּלִי [זען "בְּלִי" רומ' 6:4] מַיִם? 21 נאָך איז עס אין זײַן גרינקייט, נישט קטף, אוּן ווי כל חציר ווערט עס יבש. 31 אַזוי זײַנען די ארחות פוּן אַלע וואָס שכח א-ל, אוּן די תקוה פוּן דעם חָנֵף [זען יהודים אין משיח 61:21] אבד [זען יוחנן 61:3]. 41 וואָרעם קוט איז זײַן כסל, אוּן שפּינוועבּס בּית זײַן מבטח. 51 ער נשען זיך אָן אויף זײַן בּית, אָבּער עס האָט נישט עמד, ער חזק זיך דעראָן, אָבּער עס קום נישט. 61 רטב איז ער פאַר דער שמש [זען מלאכי 02:3], אוּן איבּער זײַן גַּן יצא זײַן ינקת. 71 אין אַ גל סבך זיך זײַנע שֹׁרֶש, צווישן שטיינער חזה ער זיך בית. 81 אָבּער בלע מען אים פוּן זײַן מקוֹם, כחש ער אים: איך האָבּ דיך נישט ראה. 91 הִנֵּה דאָס איז די משׂושׂ פוּן זײַן דֶּרֶךְ, אוּן פוּן עָפָר צמח [זען צמח משיח ישוע זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] אַן אַנדערער. 02 הִנֵּה, א-ל מאס [זען תהלים 22:811] נישט דעם תם, אוּן וועט נישט חזק די יָד פוּן דעם מֵרַע; 12 בּיז ער וועט מלא מיט שחוק דײַן פֶּה, אוּן דײַנע ליפן מיט תרועה. 22 דײַנע שָונאים וועלן זיך אָנקליידן מיט בשת, אוּן דאָס אֹהֶל פוּן די רשָעים וועט מער נישט זײַן.
איוב9
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 אמנם, איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז אַזוי איז עס; אוּן ווי קען יצדק [זען "יצדק" ישעיה 11:35] אנוש עם א-ל [זען בראשית 6:51; ישעיה 11:35; רומ' 9:5; 6:4; גלט' 01:3; https://www.youtube.com/watch?v=Gf2NPXaOpWQ
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=aEWmsv1bIeY
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=S4Si147Y_es
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs ]? 3 אַז ער זאָל חפץ זיך ריב מיט אים, וואָלט ער אים נישט ענה 1 פוּן 0001. 4 חָכָם אין לֵב, אוּן אמיץ אין כוח, ווער קען זיך הקשה [קשה] קעגן אים אוּן ישלם [שלם]? 5 דער וואָס עתק הָרִים, אוּן זיי ידע נישט, ווען ער הפך [זען https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] זיי אין זײַן אף. 6 דער וואָס רגז אֶרֶץ פוּן איר מקוֹם, אַז אירע עמודים פלץ. 7 דער וואָס אמר צו דער חרס, אוּן זי שײַנט נישט, אוּן די כּוֹכָבים חתם ער. 8 ער האָט נטה די הימלען אַליין, אוּן ער טרעט אויף די במה פוּן ים. 9 ער האָט עשׂה דעם עַיִש, דעם כסיל אוּן דעם כימה, אוּן די קאַמערן פוּן תמן. 01 ער עשׂה גדלות אַזש נישט צו חקר, אוּן נפלאות אַזש אָן מִסְפַּר. 11 הִנֵּה עבר ער מיר פאַרבּײַ, אוּן איך ראה נישט, אוּן ער חלף, אוּן איך מערק אים נישט. 21 הִנֵּה ער חתף--ווער קען אים שוב? ווער קען אים אמר: וואָס טוּסטוּ? 31 א-לוֹהַ שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] נישט זײַן אף; אוּנטער אים האָבּן זיך שחח די עֹזרֵי רַהַב. 41 היינט ווי שוין קען איך אים ענה, בחר מײַנע דברים מיט אים? 51 וואָס אַפילו איך זאָל צדּיק זײַן, קען איך נישט ענה; חנן מוז איך זיך בּײַ דעם וואָס שפט מיך. 61 אַפילו איך זאָל קרא אוּן ער זאָל ענה, וואָלט איך נישט אמן [זען בראשית 6:51] אַז ער האָט אזן מײַן קוֹל. 71 ער וואָס שוף מיך מיט שׂערה, אוּן מערט מײַנע פצע חנם. 81 ער לאָזט מיך מײַן רוח נישט שוב, נײַערט ער שׂבע מיך מיט ממררים. 91 אויבּ אין כוח, איז ער אמיץ, אוּן אויבּ אויף אַ מִשְפָּט: ווער קען אים יעד? 02 אַפילו איך זאָל זײַן צדּיק, וועט מײַן פֶּה מיך פארשולדיקן; איך מעג זײַן תם, וועט ער מיך מאַכן פאַר קרום. 12 איך בין תם; מיך ידע נישט מײַן נפש, מיר איז מאס [תהלים 22:811] מײַן חיּים. 22 אחת היא, דעריבּער אמר איך: דעם תם אַזוי ווי דעם רָשע כלה ער [זען יחזקאל 3:12]. 32 ווען די שוט טייט פִּתאֹם, לעג ער אויף דעם מַסָּה פוּן די נָקִי. 42 אֶרֶץ איז נתן אין דער יָד פוּן רָשע; דעם פנים פוּן אירע שֹׁפטים כסה ער; אויבּ נישט, ווער דען איז דאָס? 52 אוּן מײַנע טעג זײַנען קלל פוּן אַ לויפער, זיי זײַנען ברח, נישט ראה טובה. 62 זיי זײַנען חלף ווי אניות פון אֵבֶה, ווי אַ נשר וואָס טושׂ אויפן אֹכֶל. 72 אַז איך אמר, איך וועל שכח מײַן שיח, עזב מײַן פנים, אוּן זיך הבליג [בלג], 82 יגר איך זיך פאַר אַלע מײַנע עצבת, איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז דו וועסט מיר נישט נקה. 92 רשע מוז איך בּלײַבּן, טאָ נאָך וואָס זאָל איך מיך יגע הֶבֶל? 03 אַז איך וואָלט זיך רחץ מיט שלג, אוּן הזכּיךְ [זכך] מיט בֹּר מײַנע כף, 13 וועסטוּ דעמאָלט אין אַ שחת מיך טבל [זען רומ' 3:6; מלכים ב 41:5;
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSFH3A1fE
https://www.youtube.com/watch?v=0_s6g4JKQFQ
https://www.youtube.com/watch?v=MUNfvOabRgc
https://www.youtube.com/watch?v=6vv7yC5igrQ
https://www.youtube.com/watch?v=LlcLZ9Y2Rfc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], אַז מײַנע שׂלמָה וועלן זיך תעב מיט מיר. 23 וואָרעם נישט אַן איש כמני איז ער, איך זאָל אים ענה, מיר זאָלן יחדו צום מִשְפָּט בוא. 33 נישטא צווישן אונדז קיין מוֹכִיחַ [זען https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
וויאַזוי קעָן פאַראַן זיין איין אלוקים און איין מֵליץ (הַמְתַוֵּךְ) צווישן ה' און בְּנֵי אָדָם סײַדן ער איז בּיידן אֱלוֹהוּת און זֶרַע הָעַלְמָה שְמוֹ עִמָּנוּ אֵ-ל יהושע/ישוע? זען זרע זה מלך המשיח מדרש רבה כג ה, זען זכריה 21-11:6; ישעיה 41:7? קיינער קוּמט נישט צוּ אלוקים הָאָב סיידן דוּרך די זוּן פוּן דער אויבערשטער, זען יוחנן 6:41; טימ"א 5:2; זען
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ], וואָס זאָל שית זײַן יָד אויף אונדז בּיידן. 43 זאָל ער סור פוּן מיר זײַן שבט, אוּן זײַן אימה זאָל מיך נישט בּעת, 53 וועל איך דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אוּן נישט ירא האָבּן פאַר אים; אבּער עס נישט כֵן מיט מיר?
 
איוב01
1 מײַן נפש נקוט [קוט] מײַן חיּים; איך וועל פוּן מיר עזב צו מײַן שִׂיחַ, איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אין דער מר פוּן מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]. 2 איך וועל אמר צו א-לוֹהַ: זאָלסט מיך נישט הרשיע; לאָז מיך וויסן מה דו ריב מיט מיר. 3 איז דיר טוֹב אַז דו עשק, אַז דו מאס [זען תהלים 22:811] די יגיע פוּן דײַנע כף, אוּן דעם עצה פוּן די רשָעים דו הופיע [יפע]? 4 זײַנען אויגן פוּן בשׂר בּײַ דיר? צי זעסטו ווי אֱנוֹש ראה? 5 זײַנען ווי די יְמֵי אֱנוש דײַנע טעג, צי דײַנע שנות ווי די יְמֵי גבר? 6 אַז דו בקש מײַן עון, אוּן דרש מײַן חטאת, 7 הגם דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז איך בין נישט שולדיק, אָבּער נישטא ווער זאָל נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן דײַן יָד. 8 דײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] האָבּן מיך עצב אוּן עשׂה יחד סביב, און דעסט בלע מיך. 9 זכר נָא, אַז ווי חֹמֶר האָסטוּ מיך עשׂה, אוּן צו עָפָר וועסטוּ מיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 01 אמנם, ווי חָלָב האָסטוּ מיך התיך [נתך], אוּן ווי גְבִינָה האָסטוּ מיך הקפיא [קפא]. 11 מיט עוֹר אוּן בשׂר האָסטוּ מיך לבש, אוּן מיט עצמות אוּן גידים האָסטוּ מיך שׂוּךְ. 21 חיּים אוּן חֶסֶד האָסטוּ מיר עשׂה, אוּן דײַן פְּקֻדָּה האָט שומר איבּער מײַן רוּחַ. 31 אָבּער דאָס האָסטוּ צפן אין דײַן לֵב, איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז דאָס האָסטוּ געהאַט עמך: 41 אַז איך חטא, וועסטוּ מיך זײַן שומר איבּער, אוּן פוּן מײַן עון מיך נישט נקה. 51 אַז איך בין שולדיק, איז וויי צו מיר, אוּן בין איך צדּיק, קען איך נישט נשׂא דעם קאָפּ, שׂבע [זען ישעיה 11:35] מיט קלון, אוּן זעענדיק מײַן עָנִי. 61 אוּן גאה דו זיך, צוד מיך ווי אַ שחל, אוּן שוב ווידער התפלא [פלא] זיך קעגן מיר. 71 חדש [זען "חדש" ירמיה 03:13] דײַנע עדות קעגן מיר, אוּן מערסט דײַן כעשׂ אויף מיר; געביטן חליפה און צָבָא זענען קעגן מיר. 81 אוּן למה האָסטוּ מיך פוּן רֶחֶם יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5]? איך וואָלט גוע, אוּן אויג וואָלט מיך נישט ראה. 91 ווי נישט געווען וואָלט איך געווען, פוּן בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1] וואָלט איך צום קבר [זען ישעיה 9:35] הובל [יבל] געוואָרן. 02 מײַנע טעג זײַנען דאָך מעט, טאָ חדל, אוּן שית זיך פוּן מיר, איך זאָל זיך הבליג [בלג] מעט, 12 איידער איך הלך און זיך נישט שוב, צו אֶרֶץ חושך אוּן צַלְמָוֶת, 22 אַן אֶרֶץ עיפתה ווי די אֹפֶל אַליין, צַלְמָוֶת אָן סדרים, וווּ אַפילו אַז עס הופיע [יפע], איז ווי אֹפֶל.
 
איוב11
1 האָט ענה צופר דער נַעַמָתי, אוּן האָט אמר: 2 זאָל דער רב דברים בּלײַבּן נישט ענה? אוּן צי זאָל דער איש שפתים בּלײַבּן יצדק? 3 דײַנע בַּד וועט מת החריש [חרש], אוּן דו לעג [זען "לעג" תהלים 8:22], אוּן קיינער נישט הכלים. 4 אוּן דו אמר: זך איז מײַן לערנונג, אוּן בר בין איך אין דײַנע אויגן. 5 אולם נתן א-לוֹהַ צו דבר, אוּן פתח זײַנע ליפן מיט דיר, 6 אוּן נגד דיר די תעלמות חכמה, ווי כֶּפֶל די תושיה איז, אוּן וואָלסט ידע אַז א-לוֹהַ הִשָּה פוּן דיר דײַן עון. 7 ווילסטוּ די חקר פוּן א-לוֹהַ מצא? צי דעם תכלית פוּן שַדַּי מצא? 8 עס איז גבה ווי די הימלען, וואָס קענסטוּ פעל? טיפער פוּן שְאוֹל, וואָס קענסטוּ ידע? 9 לענגער פוּן אֶרֶץ איז די מדה דערפון, אוּן רחבה פוּן ים. 01 אַז ער חלף אוּן סגר, אָדער ער הקהיל [קהל], ווער קען אים שוב [זען מַה"ש 4:9]? 11 וואָרעם ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] די מתי-שוא, אוּן ער ראה דאָס אָוֶן, און לא יתבונן [בין]? 21 אָבּער דער איש נבוּב [נבב] וועט נלוב, ווען אַן עַיִר פֶרֶא וועט ילד ווערן אַן אדם! 31 אַז דו וועסט כון דײַן לֵב, אוּן פרשׂ צו אים דײַנע כף, 41 אויבּ אָוֶן איז אין דײַן יָד, רחק עס, אוּן זאָלסט נישט לאָזן שכן אין דײַנע אוהלים עולה. 51 דעמאָלט וועסטוּ נשׂא דײַן פנים אָן מום, אוּן וועסט פעסט זײַן, אוּן נישט ירא האָבּן. 61 וואָרעם די עמל וועסטוּ שכח; ווי מַיִם וואָס עברו [עבר] עס זכר. 71 אוּן העלער ווי צהרים וועט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] דײַן חֶלֶד, די עוף וועט ווי דער בּקר ווערן. 81 אוּן וועסט זײַן בטח, ווײַל תקוה איז דאָ, אוּן וועסט זיך חפר, אוּן שכב אין בֶּטַח. 91 אוּן וועסט רבץ, אוּן קיינער וועט נישט החריד [חרד], אוּן רבים וועלן חלה דײַן פנים. 02 אָבּער די אויגן פוּן די רשָעים וועלן כלה, אוּן מנוס וועט אבד [זען יוחנן 61:3] פוּן זיי, אוּן זייער תקוה איז מפח-נפש.
 
איוב21
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 אמנם יאָ, איר זײַט די עם, אוּן מיט אײַך וועט מות חכמה! 3 איך האָבּ אויך לבב אַזוי ווי איר, איך נפל נישט מִן אײַך; אוּן מִי אֵין כּמוֹ [זען "כָּמֹנִי" דברים 51:81] אלה? 4 אַ שחוק בּײַם רֵעַ בין איך געוואָרן--דער וואָס האָט קרא צו א-לוֹהַ, אוּן ער האָט אים ענה; אַ שחוק--דער צַדִּיק [זען ישעיה 11:35], דער תמים. 5 לפיד [פיד] עס איז בּוז אין עשתות פוּן דעם שאנן, נכוֹן פאר די וואָס זייער רגל זיך מעד. 6 שלה זײַנען די אוהלים פוּן די שדדים, אוּן בטחות פון די וואָס הרגיז [רגז] א-ל, דער וואָס ברענגט א-לוֹהַ אין זײַן יד. 7 אָבּער שאל [זען "שאל" תהלים 8:2] נָא די בהמות, אוּן זיי וועלן דיך הורה [ירה], אוּן דעם עוֹף הַשָמָיִם, אוּן ער וועט דיר נגד; 8 אָדער שיח צו אֶרֶץ, אוּן זי וועט דיך הורה [ירה], אוּן דיר וועלן ספר די פישן פוּן ים. 9 ווער צווישן אַלע דאָזיקע ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט, אַז די יָד ה' האָט דאָס עשׂה? 01 אַז אין זײַן יָד איז די נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] פוּן כּל חָי, אוּן דער רוּחַ פוּן כּל בשׂר [זען תהלים 9:61] איש. 11 דאַרף נישט דאָס אֹזֶן בחן מִלָּה, אַזוי ווי דער חך טעם זײַן אֹכֶל? 21 איז בּײַ ישישים חכמה, אוּן אין אֹרֶךְ ימים [זען אֹרֶךְ ימים, ישעיה 01:35] תְּבוּנָה? 31 בּײַ אים [ה'] איז חכמה אוּן גבורה, ער האָט עצה אוּן תבונה. 41 הִנֵּה, ער הרס, אוּן עס ווערט נישט בנה, ער סגר אַן איש, אוּן עס ווערט נישט פתח. 51 הִנֵּה, ער עצר מַיִם, אוּן זיי ווערן יבש, אוּן ער שלח זיי, אוּן זיי הפך אֶרֶץ. 61 בּײַ אים איז עֹז אוּן תושיה, זײַנער איז אי דער שגג אי דער משגה. 71 ער מאכט הלך די יועצים [זען ישעיה 5:9] שלל, אוּן די שֹׁפטים הולל [הלל] ער. 81 די מוסר פוּן מלכים ער פתח, אוּן אויף זייערע מָתְנַיִם אסר ער אזור [זען מתי 82:72]. 91 ער מאכט הלך די כֹּהנים שולל, אוּן די אתנים [אתן] סלף ער. 02 ער סור דעם שפה בּײַ די נאמנים, אוּן דעם טעם פוּן די זקנים לקח ער. 12 ער שפך בּוּז אויף נדיבים, אוּן דעם מזיח פוּן די אפיקים ער רפה. 22 ער גלה טיפענישן פוּן דער חשך, אוּן יצא אין אוֹר דעם צלמות. 32 ער השׂגיא די גּוֹיִם, אוּן זיי אבד [זען יוחנן 61:3], ער שטח די גּוֹיִם, אוּן הנחה [נחה] זיי. 42 ער סור דעם לֵב פוּן די ראשים פוּן עַם הָאָרֶץ, אוּן התעה [תעה] זיי אין אַ תֹהוּ לֹא דֶּרֶךְ. 52 זיי משש אין חושך אָן אוֹר, אוּן ער מאכט זיי תעה [זען ישעיה 6:35] ווי אַ שיכּורער.
 
איוב31
 
1 הִנֵּה, כּל האָט ראה מײַן אויג, מײַן אֹזֶן האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אוּן זיך געמערקט. 2 ווי מיט אייער דַעַת אזוי ידע איך אויך, איך נפל נישט מִן אײַך. 3 אָבּער איך וויל צום שַדַּי דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אוּן יכח צו א-ל חפץ איך. 4 איר אָבּער זײַט טפלי [טפל]-שקר, רופאים אליל זײַט איר אַלע. 5 הלוואי וואָלט איר חרש חרש, וואָלט דאָס פוּן אײַך חכמה געווען. 6 שמע! נָא מײַן תוכחת, אוּן די ריב פוּן מײַנע ליפן קשב! 7 ווילט איר פאַר א-ל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] עולה, אוּן פאַר אים דבר רמיה? 8 ווילט איר אים זײַן נושא פנים, צי ווילט איר פאַר א-ל זיך ריב? 9 וועט טוֹב זײַן אַז ער וועט אײַך חקר? צי ווי מע התל אנוש וועט איר אים התל? 01 יכח וועט ער אײַך יכח, אויבּ איר וועט בַּסֵתֶר פנים נשא. 11 אמנם, זײַן שְׂאֵת וועט אײַך בּעת, אוּן זײַן פחד וועט נפל אויף אײַך. 21 אײַערע זכרוני משלי זײַנען אפר, צו גַּב חֹמֶר אײַערע גַּב. 31 החרישו [חרש], אוּן איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אוּן זאָל עבר אויף מיר וואָס וויל. 41 מעג זײַן וואָס, איך וועל נשׂא [זען ישעיה 4:35] מײַן בשׂר אין מײַנע ציין, אוּן מײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיהו 01:35] וועל איך שׂים אין מײַן כף. 51 הגם וועט ער מיך קטל איך יחל זיך [זען ישעיה 4:24] אויף אים [זען לוקס 24:22] אָבּער מײַנע דרך וועל איך יכח פאַר אים [זען ישעיה 01-8:35]. 61 שוין דאָס וועט מיר זײַן ישועה, וואָס פאַר אים קען קיין חנף [זען יהודים אין משיח 61:21] נישט בוא. 71 שמע שמע!-צו מײַן מִלָּה, אוּן מײַן אחוה מיט אײַערע אוזנַיִם. 81 הִנֵּה, נָא, ערך איך פאַר מִשְפָּט; איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז איך וועל זײַן צדק. 91 ווער איז דער וואָס קען ריב מיט מיר? וואָרעם דעמאָלט וואָלט איך החריש [חרש] אוּן גָּוַע. 02 אָבּער 2 זאַכן זאָלסטו נישט עשׂה מיט מיר, דעמאָלט וועל איך פאַר דײַן פנים זיך נישט סתר: 12 דײַן כף רחק פוּן מיר, אוּן דײַן אימה זאָל מיך נישט בּעת. 22 אוּן קרא, אוּן איך וועל דיר ענה, צי איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אוּן שוב דו מיר. 32 וויפיל האָבּ איך עונות אוּן חטאות? מײַן פּשע אוּן מײַן חטאת לאָז מיך ידע. 42 לָמָּה סתר דײַן פנים, אוּן חשב [זען בראשית 6:51] מיך פאַר אַ שונא צו דיר? 52 צי אַן עָלֶה נדף ווילסטוּ ערץ, אוּן אַ קַש יבש ווילסטוּ רדף? 62 וואָס דו כתב מיר מררות, אוּן מאַכסט מיך יַרשען די עונות פוּן מײַן נְעוּרִים; 72 אוּן טוסט שׂים אַרײַן אין אַ סַד מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22], אוּן זיין שמור איבער אַלע מײַנע ארחות; על שרשי רגלי התחקה זיך. 82 אוּן איך בין ווי אַ רָקָב וואָס בּלה, ווי אַ בגד וואָס עָש האָט אים אכל.
 
איוב41
 
1 אָדָם, ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] פוּן אִשָּה, האָט קצר ימים אוּן שׂבע [זען ישעיה 11:35] רגז. 2 ווי אַ ציץ ער יצא אוּן ווערט מלל, אוּן ער ברח ווי אַ צל אוּן עמד נישט. 3 אוּן אויף אַזעלכן האַלטסטוּ פקח דײַנע אויגן? אוּן מיך ווילסטוּ ברענגען צום מִשְפָּט מיט דיר? 4 ווער קען נתן טהור פוּן טָמֵא? לֹא אחד [זען רומ' 21:5; קוהלת 92:7 https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
http://www.afii.org/bornagain.htm
http://www.afii.org/borntwice.htm
זען יהודים אין משיח 51:9; טימ"א 5:2; דברים 72:5; דאָרטן זענען געווען צוויי רבנים אין ישראל: איין רב איז געווען אַ בּן אדם (א זינדיקער אזוי ווי דָוִד פון די צײַט דודס מוטער געוואָרן טראָגעדיק מיט אים, תהלים 7:15 "אֵם יָחַם"). ווידער, דאָרטן זענען געווען צוויי רבנים אין ישראל: די אנדערע רבי איז נישט אַזוינע; ער איז נישט אַ זינדיקער; ער איז דער רבי מלך המשיח פון די מִשְפָּחָה פון דָוִד המלך און איז געווען די צוגעזאגט משיח בּן העלמה זרע האשה "אָמוֹן" פון בְּרִיאַת הָעוֹלָם זון פון דער אויבערשטער "בַּר אֱנָשׁ", בראשית 51:3; ישעיה 41:7; משלי 03,22:8; 4:03; דניאל 41-31:7]. 5 אויבּ זײַנע טעג זײַנען חרץ, די מִסְפַּר פוּן זײַנע חדשים איז בּײַ דיר, חק האָסטוּ אים עשׂה [זען ישעיה 9:35] וואָס ער קען נישט עבר, 6 שעה זיך פוּן אים, כדי ער זאָל חדל, בּיז ער וועט רצה ווי אַ שׂכיר זײַן יוֹם. 7 וואָרעם פאַר אַן עֵץ איז דאָ אַ תקוה; אַז ער ווערט כרת, החליף [חלף] ער זיך ווידער, אוּן זײַן יונקת חדל נישט. 8 אַז אַלט אין הָאָרֶץ ווערט זײַן שֹׁרֶש [זען ישעיה 1:11], אוּן אין עָפָר מות זײַן גֶּזַע, 9 פוּן רֵיח פוּן מַיִם פרח ער, עשׂה קציר כמו [זען דברים 51:81] נטע. 01 אָבּער גבר מות אוּן חלש, אוּן גוע דער אדם, אוּן וווּ איז ער? 11 מַיִם אזל פוּן ים, אוּן נָהָר ווערט החריב [חרב] אוּן יבש; 21 אוּן איש שכב זיך אוּן קום נישט; בּיז קיין שָמַיִם וועט נישט זײַן וועלן זיי זיך נישט קיץ [זען דניאל 2:21], אוּן נישט עור פוּן זייער שנה. 31 ווען דו וואָלסט מיך אין שְאוֹל צפן, מיך סתר בּיז דײַן אף וועט שוב, מיר שית אַ חֹק, אוּן זיך זכר אָן מיר! 41 אַז אַ גבר מות, וועט ער דען חיה ווערן? כּל יְמֵי מײַן צבא וואָלט איך יחל בּיז מײַן חליפה וועט בוא. 51 וואָלסט קרא, אוּן איך וואָלט דיר ענה, ווען דו וואָלסט כסף צו דעם מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 61 אָבּער אַצונד דו ספר מײַנע צעד, וואַרטסט צומאָל נישט אויף מײַן חטאת. 71 פאַרחתמעט אין אַ צרור איז מײַן פּשע, אוּן דו טפל נאָך צו מײַן עון. 81 יאָ אמנם, הַר נופל נבל זיך, אוּן צוּר ווערט עתק פוּן זײַן מקוֹם; 91 מַיִם שחק אבנים, אירע ספיח שטף דעם עָפָר פוּן אֶרֶץ; אַזוי דו אבד די תקוה פוּן אנוש. 02 דו תקף אים לנצח, אוּן ער הלך, דו שנה זײַן פנים, אוּן שלח אים אַוועק. 12 זײַנע בָּנִים האָבּן כבוד, אוּן ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט, אוּן זיי צער, אוּן ער מערקט זיי נישט. 22 אָבּער זײַן בּשׂר [זען תהלים 9:61] כאב אויף אים, אוּן זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] אבל אויף אים.
 
איוב51
1 האָט ענה אֶליפז דער תֵימָני, אוּן האָט אמר: 2 וועט אַ חכם ענה מיט דַעַת פוּן ווינט, אוּן מלא מיט מזרח-ווינט זײַן בטן? 3 הוכח [יכח] אין דבר וואָס טויגן נישט, אוּן מלים וואָס מע יעל נישט מיט זיי? 4 אויך אתה תפר [פרר] די יראת [ה'], אוּן גרע די שיחה פאַר א-ל. 5 וואָרעם דײַן עון אלף דײַן פֶּה, אוּן בחר די לשוֹן פוּן די ערומים. 6 דײַן אייגן פֶּה דיך הרשיע [רשע, זען רומ' 1:8], אוּן נישט איך, אוּן דײַנע ליפן זאגן עדות קעגן דיר. 7 ביסטו דער רִאשוֹן אָדָם ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן? אָדער ביסטו פאַר די גבעות חול געוואָרן? 8 האָסטוּ דעם סָוד פוּן א-לוֹהַ אײַנגעהערט, אוּן גרע צו זיך חכמה? 9 וואָס אַזוינס ידע, וואָס מיר ידע נישט? פאַרשטייסטוּ, וואָס בּײַ אונדז איז נישטא? 01 אי אַ שׂיב אי אַ יָשִיש איז דאָ צווישן אונדז, עלטער פוּן אָבִיךָ אין טעג. 11 זײַנען דיר נישט גענוג די תנחמות פוּן א-ל, אוּן דאָס דבר וואָס איז לאט [אַט] מיט דיר? 21 וואָס לקח דיך דײַן לֵב, אוּן וואָס רזם דײַנע אויגן, 31 אַז דו שוב קעגן א-ל דײַן רוּחַ, אוּן יצא מלין [מלה] פוּן דײַן פֶּה? 41 וואָס איז אנוש, אַז ער זאָל זײַן זכה? אוּן קען דען צדּיק זײַן אַ יְלוּד אִשָּה [זען בראשית 51:3, קיינער איז נישט צדיק נייערט זרע האשה משיח, זען זרע זה מלך המשיח, מדרש רבה כג ה
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=S4Si147Y_es
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSFH3A1fE
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=0J24SYOzoN4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=Xgi3Flz0m18
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=3qrCelL2atE
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
]? 51 הִנֵּה, אין זײַנע קדושים גלויבּט ער נישט, אוּן די הימלען זײַנען נישט זכך אין זײַנע אויגן, 61 היינט ווי שוין דער נתעב [תעב] אוּן נאלח [אלח], איש, וואָס שתה עולה ווי מַיִם? 71 איך וועל דיר חוּה, שמע מיר צו, אוּן וואָס איך האָבּ חזה וועל איך ספר; 81 וואָס חכמים נגד אוּן כחד נישט פוּן אבותם, 91 וואָס צו זיי אַליין איז נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] געוואָרן הָאָרֶץ, אוּן קיין זָר איז נישט עבר צווישן זיי. 02 אַלע זײַנע טעג איז אין חול דער רָשע, אוּן מספר שָנִים זײַנען צפן דעם עריץ. 12 אַ קוֹל פחדים איז אין זײַנע אוזנַיִם: אין שלום וועט בוא אַ שוֹדֵד אויף אים. 22 ער גלויבּט נישט זיך צוריקקומען פוּן חֹשֶךְ [זען מַה"ש 8:32], אוּן ער איז צפה פאַרן חֶרֶב. 32 ער נדד נאָך לֶחֶם: וווּ איז עס? ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז לעבּן אים איז כון דער יוֹם חֹשֶךְ. 42 אים בּעת צר אוּן מצוקה, זיי תקף אים ווי אַ מלך עתיד צו כידור. 52 ווײַל ער האָט נטה קעגן א-ל זײַן יָד, אוּן קעגן שַדַּי זיך התגבּר; 62 רוץ קעגן אים מיט צַוָּאר, מיט די עבי גב פוּן זײַנע מגן. 72 ווײַל ער האָט כסה זײַן פנים מיט זײַן חֵלֶב, אוּן עשׂה פִּימָה אויפן כסל; 82 אוּן ער האָט שכן ערים נכחדות [כחד], בּתּים וואָס מע ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] נישט אין זיי, וואָס זײַנען געווען התעתד [עתד] צו גַּל. 92 ער וועט נישט רײַך זײַן, אוּן נישט קום וועט זײַן חֵיל, אוּן נישט נטה וועט זיך צו הָאָרֶץ זייער מִנְלֶה. 03 ער וועט זיך נישט סור פוּן חֹשֶךְ; זײַן יונקת וועט יבש אַ שלהבת, אוּן ער וועט סור ווערן דורך אַ רוּחַ פוּן זײַן פֶּה. 13 זאָל נישט דער נתעה [תעה, זען ישעיה 6:35] יאמן אין שוא, וואָרעם שוא וועט זײַן זײַן תמוּרה. 23 איידער זײַן יוֹם קוּמט, וועט עס מלא ווערן, אוּן זײַן כִּפָּה וועט נישט רען זײַן. 33 ער וועט חמס [זען ישעיה 9:35] ווי אַ גֶּפן זײַן בֹּסֶר, אוּן שלך ווי אַ זַיִת זײַן נצה. 43 וואָרעם דאָס עדת חָנֵף בּלײַבּט גַלְמוּד, אוּן אַן אֵש אכל די אוהלים פוּן שוחד. 53 זיי הרה עמל אוּן ילד אָוֶן, אוּן זייער בטן כון זיך מרמה [זען ישעיה 9:35].
 
איוב61
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] רבות אַזוינס; מנחמי עמל זײַט איר אַלע. 3 וועט זײַן אַ קץ צו די ווינטיקע דברים [זען https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4 ]? אָדער וואָס המריץ [מרץ] דיך אַז דו זאָלסט ענה? 4 איך וואָלט אויך געקענט דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] ווי איר אַז יֵש נפשכם [זען ישעיה 11:35] תחת [זען ישעיה 5:35] נפשי; איך וואָלט החביר מלים אויף אײַך, אוּן נוע אויף אײַך מײַן קאָפּ. 5 איך וואָלט אײַך אמץ מיט מײַן פֶּה, אוּן דער ניד פוּן מײַנע ליפן וואָלט אײַך חשׂך. 6 אַז סײַ איך דבר, ווערט נישט חשׂך מײַן כּאב, אוּן סײַ איך חדל, הלך ער פוּן מיר נישט אַוועק; 7 אמנם, אַצונד האָט ער מיך לאה; האָסט שמם מײַן כּל עדה. 8 אוּן האָסט מיך קמט צום עדות איז עס געוואָרן; אוּן מײַן כחש קום קעגן מיר, מיר אין פנים ענה זי. 9 זײַן אף [זען רומ' 81:1] האָט טרף און שׂטם, ער האָט חרק אויף מיר מיט זײַנע ציין; מײַן צר לטש זײַנע אויגן אויף מיר. 01 מע פער דאָס פֶּה אויף מיר, מיט חרפה נכה [זען ישעיה 4:35] מען מײַנע לחי [זען ישעיה 6:05; איכה 03:3]; יחד מלא זיי זיך אויף מיר. 11 א-ל מיך סגר צום עויל, אוּן אין די יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פוּן רשָעים רטה ער מיך. 21 שָלֵו בין איך געווען, אוּן ער האָט מיך פרפר [פרר], אוּן מיך אחז בּײַם עֹרֶך, אוּן מיך פצץ; אוּן ער האָט מיך קום פאַר זײַן מטרה. 31 מיך רינגלען סבב זײַנע רַב, ער פלח מײַנע כִּלְיָה, אוּן חמל נישט, ער שפך צו הָאָרֶץ מײַן מְרֵרָה. 41 ער פרץ מיך אַ פרץ אויף אַ פרץ, ער רוץ קעגן מיר ווי אַ גִּבּוֹר. 51 זאַק האָבּ איך תפר אויף מײַן הויט, אוּן עולל [עלל] אין עפר מײַן קֶרֶן. 61 מײַן פנים איז רויט פוּן בְּכִי, אוּן אויף מײַנע עפעף איז צלמות, 71 פאַר קיין חמס [זען ישעיה 9:35], נישט אין מײַנע כף, און מײַן תפילה איז זַךְ. 81 אֶרֶץ, זאָלסט נישט כסה מײַן דָּם, אוּן זאָל נישט קיין מקוֹם זײַן פאַר מײַן זעקה! 91 אַפילו איצט הִנֵּה איז אין שָמַיִם מײַן עֵד, אוּן מײַן שָׂהֵד איז אין דער מרוֹמים
[זען רומ' 21:5; קוהלת 92:7; https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
http://www.afii.org/bornagain.htm
http://www.afii.org/borntwice.htm
זען יהודים אין משיח 51:9; 51:4; טימ"א 5:2; דברים 72:5; דאָרטן זענען געווען צוויי רבנים אין ישראל: איין רב איז געווען אַ בּן אדם (א זינדיקער אזוי ווי דָוִד פון די צײַט דודס מוטער געוואָרן טראָגעדיק מיט אים, תהלים 7:15 "אֵם יָחַם"). ווידער, דאָרטן זענען געווען צוויי רבנים אין ישראל: די אנדערע רבי איז נישט אַזוינע; ער איז נישט אַ זינדיקער; ער איז דער רבי מלך המשיח פון די מִשְפָּחָה פון דָוִד המלך און איז געווען די צוגעזאגט משיח בּן העלמה זרע האשה "אָמוֹן" פון בְּרִיאַת הָעוֹלָם זון פון דער אויבערשטער "בַּר אֱנָשׁ", בראשית 51:3; ישעיה 41:7; משלי 03,22:8; 4:03; דניאל 41-31:7]. 02 מײַנע מֵלִיץ זײַנען מײַנע רֵעִים; צו א-לוֹהַ דלף מײַן אויג, 12 אַז ער זאָל יכח פאר אַ גֶבֶר מיט א-לוֹהַ, ווי אַ בּן-אדם פאר זײַן רֵעַ. 22 וואָרעם די שנות מספר אתה, אוּן איך וועל הלך אויף אַן אֹרַח פוּן וואַנען איך וועל זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31].
 
איוב71
 
1 מײַן רוּחַ איז חבל, מײַנע טעג זײַנען זעך, דער קברים [קבר, זען משיחס קבר, ישעיה 9:35] איז פאַר מיר. 2 אמנם, התלים זײַנען מיט מיר, אוּן אויף זייער המרה מוז לון מײַן אויג. 3 שׂים, נָא, זײַ עָרב פאַר מיר בּײַ דיר אַליין; ווער דען זאָל מיר תקע? 4 וואָרעם זייער לֵב האָסטוּ צפן פוּן שֵׂכֶל, דעריבּער טוּסטוּ זיי נישט רום. 5 דער וואָס נגד פאר חלק וועגן רֵעִים, אַזש כלה זאָלן די אויגן פוּן זײַנע בָּנִים! 6 יאָ, ער האָט מיך יצג פאַר אַ משל בּײַ עמים, אוּן צו תֹּפֶת אין פנים בין איך געוואָרן. 7 אוּן כּהה פוּן כעשׂ איז מײַן אויג, אוּן מײַנע יְצֻרים [זען אֵברים פון משיח, רומ' 5:21] זײַנען ווי אַ צל אַלע. 8 די ישרים ווערן שמם על זֹאת, אוּן דער נקי ווערט אויפן חנף עור. 9 אוּן דער צַדּיק זאָל אחז צו זײַן דֶּרֶךְ, אוּן דער וואָס טהר ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זאָל יסף אֹמֶץ! 01 אָבּער איר אַלע שוב נָא אַהער, אוּן איך וועל נישט מצא אַ חָכָם צווישן אײַך. 11 מײַנע טעג זײַנען עבר, מײַנע זִמָּה זײַנען נתק, די מוֹרָש פוּן מײַן לֵב. 21 לָיְלָה פאַר יוֹם שׂים זיי: קָרוֹב איז דאָס אוֹר אין פני חשך. 31 אַז איך קוּה זיך, דער שְאוֹל איז מײַן בּית, אין חֹשֶךְ רָפַד איך אויס מײַן יָצוּעַ [זען
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU ], 41 צום שחת [זען תהלים 01:61] קרא איך: ביסט אָבִי! אִמִּי אוּן מײַן אֲחוֹת צום רִמָּה [זען תּוֹלָע, ישעיה 42:66; זען
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU ], 51 אַיֵּה דען איז מײַן תקוה? יאָ, מײַן תקוה ווער וועט זי שור? 61 צו די בַּד פוּן שְאוֹל [זען מתי 81:61; זען https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws ] וועט זי ירד? ווען אין יחד אין עָפָר וועלן מיר נַחַת?
 
איוב81
 
1 האָט ענה בִּלדַּד דער שוחי, אוּן האָט אמר: 2 עַד אנה וועט איר שׂים קנץ אויף מלין? זיין קלוג, אוּן דערנאָך וועלן מיר דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]. 3 מדוע ווערן מיר חשב ווי בהמה, געהאַלטן פאַר נטמה אין אײַערע אויגן? 4 דו וואָס טרף דיין נפש אין דײַן אף, זאָל פוּן דײַנעט וועגן עזב ווערן אֶרֶץ, אוּן אַ צוּר עתק ווערן פוּן זײַן מקוֹם? 5 יאָ, דאָס אוֹר פוּן די רשָעים וועט דעךְ ווערן, אוּן נישט נגה וועט דער שביב פוּן זײַן אֵש. 6 די אוֹר וועט חשך ווערן אין זײַן אֹהֶל, אוּן זײַן נֵר וועט דעךְ ווערן איבּער אים. 7 די צעד פוּן זײַן אוֹן וועלן צרר ווערן, אוּן אים וועט שלך זײַן אייגענע עצה. 8 וואָרעם ער ווערט שלך פוּן זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] אין דער רשת, אוּן אויף אַ שבכה הלך ער אום. 9 אחז פאַרן עקב [זען בראשית 51:3] וועט אַ פח, פעסט וועט אים חזק דער צמים. 01 טָמַן אין הָאָרֶץ איז אַ חֶבֶל פאַר אים, אוּן אַ מַלְכֹּדֶת פאַר אים איז אויפן נָתִיב. 11 רונד אַרום בּעת אים בַּלָּהָה, אוּן זיי פוץ אים אויף זײַנע רגלים. 21 רעב וועט זײַן זײַן אוֹן, אוּן דער אֵיד איז כון בּײַ זײַן צֶלַע. 31 אכל וועט די בַּד פוּן זײַן עוֹר, אכל וועט זײַנע בַּד פוּן דער בכָור מָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35]. 41 נתק וועט ווערן פוּן זײַן אֹהֶל זײַן מבטח, אוּן עס וועט אים צָעַד צו מלך בלהות. 51 שכן וועט אין זײַן אֹהֶל פון בלי לו; אויף זײַן נָוֶה וועט זרה ווערן גָפְרִית [זען התג' 8:12;
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ]. 61 פוּן אונטן וועלן יבש זײַנע שֹׁרֶש [זען ישעיה 1:11], אוּן פוּן אויבּן וועט מלל ווערן זײַן קציר. 71 זײַן זֵכֶר אבד [זען יוחנן 61:3] פוּן אֶרֶץ, אוּן ער האָט נישט קיין שֵם דערויסן. 81 מע וועט אים הדף פוּן אוֹר אין חֹשֶךְ אוּן פוּן דער תבל וועט מען אים הנד [נדד]. 91 ער האָט נישט קיין נִין אוּן קיין נֶכֶד צווישן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן קיין שׂריד אין זײַנע מָגוֹר. 02 איבּער זײַן יוֹם ווערן שמם די אחרנים, אוּן די קדמונים שַׂעַר אָחַז. 12 יאָ, דאָס זײַנען די משכּנוֹת [משכן] פוּן דעם עול, אוּן דאָס איז דער מקוֹם פוּן דעם וואָס ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; יוחנן 9:41] נישט א-ל.
 
איוב91
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 עַד אנה וועט איר הוגה [יגה] מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], אוּן מיך דכא [זען ישעיה 5:35] מיט מלים? 3 שוין 01 מאָל אַז איר הכלים [כלם] מיך, איר בוש אײַך נישט מיך צו הכר. 4 אוּן אָמְנָם איך האָבּ שוין יאָ שָגָה, וועט בּײַ מיר דאָך בּלײַבּן מײַן משוגה. 5 אויבּ איר ווילט אמנם זיך גדל קעגן מיר, אוּן מיר יכח [זען איוב 33:9] מײַן חרפה, 6 טאָ ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז א-לוֹהַ האָט מיך עָוַת, אוּן זײַן מצוד נקף אַרום מיר. 7 הִנֵּה צעק איך חמס [זען ישעיה 9:35], אוּן ווער נישט ענה, איך שוע, אוּן נישטא קיין מִשְפָּט. 8 מײַן ארח האָט ער גדר, אַז איך קען נישט עבר, אוּן אויף מײַנע נתיבה האָט ער חֹשֶךְ שׂים. 9 מײַן כבוד האָט ער פשט פוּן מיר, אוּן סור די עֲטֶרֶת פוּן מײַן קאָפּ. 01 ער נחץ מיך רונד אַרום, אַז איך הלך, אוּן ער האָט נסע ווי אַן עֵץ מײַן תקוה. 11 אוּן ער האָט חרה זײַן אף אויף מיר, אוּן ער חשב [זען "חשב" בראשית 6:51] מיך פאַר זײַנעם אַ צר. 21 יחד בוא אויף מיר זײַנע גדוד, אוּן זיי סלל אויס זייער דֶּרֶךְ קעגן מיר, אוּן זיי חנה אַרום מײַן אֹהֶל. 31 מײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] האָט ער רחק פוּן מיר, אוּן מײַנע בּאַקענטע זײַנען זָר [זור] פוּן מיר. 41 מײַנע קרובים זיך חדל, אוּן מײַנע גוּטע פרײַנט האָבּן מיך שכח. 51 מײַנע גָּרֵי בַּיִת אוּן מײַנע אמהֹת חשב [זען "חשב" בראשית 6:51] מיך פאַר אַ זָר, אַ נכרי בין איך געוואָרן אין זייערע אויגן. 61 איך קרא מײַן עֶבֶד, אוּן ער ענה נישט, איך חנן זיך בּײַ אים מיטן פֶּה. 71 מײַן רוּחַ איז זור צו מײַן אִשָּה, אוּן איך חנן צו בני בטני. 81 אַפילו עוילים מאס [זען תהלים 22:811] מיך, איך קום זיך, אוּן זיי דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] מיר אַקעגן. 91 מיך תעב אַלע מײַנע מתי סוד, אוּן די וואָס איך האָבּ אהב, הפך זיך קעגן מיר. 02 צו מײַן עוֹר אוּן צו מײַן בשׂר איז דבק מײַן עצם, אוּן איך בין התמלט [מלט] מיט די עוֹר פוּן מײַנע ציין. 12 חנן אײַך אויף מיר, חנן אײַך אויף מיר, איר רעים מײַנע, וואָרעם די יָד א-לוֹהַ האָט מיך נגע [זען ישעיה 4:35]. 22 לָמָּה רדף איר מיך אַזוי ווי א-ל, אוּן קענט זיך נישט שׂבע [זען ישעיה 11:35] מיט מײַן בשׂר [זען תהלים 9:61]? 32 הלוואי ווערן אָבּער כתב מײַנע מִלָּה! הלוואי ווערן זי אין אַ סֶפֶר הוחק [חקק]! 42 מיט אַן עֵט בּרזל און עֹפֶרֶת אויף אייבּיק אין צוּר חצב! 52 וואָרעם איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] מײַן גוֹאֵל [יוח"אַ 41:4] חי [זען https://www.youtube.com/watch?v=vdA1MfH2bxQ ], אוּן אחרון וועט ער קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אויף עפר
[ https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ]. 62 אָבּער אחר מײַן עוֹר איז דאָס נקף, אוּן אין מײַן בּשׂר [זען תהלים 9:61] איז עס: איך וויל חזה א-לוֹהַ [זען
https://www.youtube.com/watch?v=XI5o29NQHqw
https://www.youtube.com/watch?v=f1qRyGf936I זען בראשית 34:42; 61:42; שמות 8:2; משלי 91:03; שיר השירים 3:1; 8:6; ישעיה 41:7; דברי הימים א 02:51;
זען "עִמָּנוּ אֵ-ל" ישעיה 41:7; זען
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
זען בּרית חדשה, ירמיה 43-03:13
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=pKtEjsq37CU ]
! 72 אַז איך אַליין זאָל חזה פאַר מיר, אוּן מײַנע אויגן זאָלן ראה, אוּן נישט קיין זר; כלה מײַנע כִּלְיָה אין מײַן חיק. 82 ווען איר אמר: ווי וועלן מיר אים רדף! אַזוי ווי דער שֹׁרֶש פוּן דער זאַך וואָלט זיך מצא אין מיר, 92 האָט גור פאַר דער חֶרֶב, וואָרעם מיט חֵמָה זײַנען די עונות פוּן דער חֶרֶב; דעריבּער זאָלט איר ידע אַז אַ דִּין איז פאַראַן.
 
איוב02
 
1 האָט ענה צופר דער נַעַמָתי, אוּן האָט אמר: 2 דעריבּער שוב מיר מײַנע שׂעִיפִּים [שָׂעִיף] פוּן וועגן וואָס איך חוּש אין מיר: 3 דעם מוסר פוּן מײַן כלמה האָבּ איך שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אוּן רוּחַ פוּן מײַן בִּינָה ענה מיר. 4 ידע דאָס וואָס איז פוּן אייבּיק אָן, פוּן זינט אָדָם איז שׂים אויף אֶרֶץ? 5 אַז דאָס רִנָּה פוּן רשָעים איז מקרוב, אוּן די שִמחה פוּן חנף [זען יהודים אין משיח 61:21] עדי רגע? 6 ווען ביזן שָמַיִם זאָל עלה זײַן שִׂיא, אוּן זײַן קאָפּ זאָל ביזן וואָלקן נגע [זען ישעיה 4:35], 7 וועט ער ווי זײַן גֵּל לנצח אבד [זען יוחנן 61:3]; זײַנע רֹאִים וועלן אמר: וווּ איז ער? 8 ווי אַ חָלום וועט ער עוף, אוּן מע וועט אים נישט מצא, אוּן ער וועט הדד [נדד] ווערן ווי אַ חִזָיּוֹן לָיְלָה. 9 דאָס אויג האָט אים שזף, אוּן נישט מער, אוּן מער וועט אים נישט שור זײַן מקוֹם. 01 זײַנע בָּנִים וועלן רצה די דלים, יאָ, זײַנע אייגענע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] וועלן שוב זײַן אוֹן. 11 זײַנע עצמות זײַנען מלא מיט זײַן עלומים, אָבּער מיט אים אין עָפָר [זען דניאל 2:21] וועט זי זיך שכב. 21 הגם המתיק [מתק] איז דאָס רָעָה אין זײַן פֶּה, ער כחד עס אוּנטער זײַן לשוֹן, 31 ער חמל עס, אוּן לאָזט עס נישט עזב, אוּן מנע עס אין זײַן חֵךְ, 41 ווערט זײַן לֶחֶם נהפך [הפך] אין זײַנע מֵעֶה, מרורה פוּן פֶּתֶן איז אינעווייניק בּײַ אים. 51 חֵיל האָט ער בלע, אוּן וועט עס הקיא [קיא, זען התג' 61:3], פוּן זײַן בטן וועט עס א-ל ירש. 61 גיפט פוּן פתנים פלעגט ער ינק, וועט די לשוֹן פוּן אַן אפעה אים הרגען. 71 ער וועט נישט ראה די פלגות, די נהרי נחלי דבש אוּן חמאה. 81 ער שוב צוּריק זײַן יגע, אוּן וועט עס נישט בלע, ווי חיל תמורה [זען רות 7:4], וועט ער זיך דערמיט נישט עלס. 91 ווײַל ער האָט רצץ, עזב די דלים, געגזלט אַ בּית וואָס ער האָט נישט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9]. 02 אמנם ער האָט נישט ידע קיין שלו אין זײַן בטן, וועט ער מיט זײַן חָמוּד נישט מלט ווערן. 12 נישטא קיין שׂריד פאר אים צו אכל, דעריבּער וועט זײַן טוֹב נישט חול. 22 ווען זײַן שֵׂפֶק איז מלא, וועט אים צרר ווערן, כָּל יָד פוּן עָמֵל וועט בוא אויף אים. 32 ער וועט האלטן בּײַ מלא זײַן בטן, וועט ה' שלח אויף אים זײַן חרון אף [זען רומ' 81:1], אוּן מטר אויף אים מיט זײַן לְחוּם. 42 ער וועט ברח פוּן אַ נשק בּרזל, וועט אים הלף אַ קשת נְחוּשָה. 52 ער שלף, אוּן עס יצא פוּן גוה, יאָ, די בָּרָק פוּן זײַן מְרֹרָה; זײַנען הלך אויף אים אֵימָה. 62 כָּל חֹשֶךְ איז טמן פאַר זײַנע צָפוֹן, אים וועט אכל אֵש לֹא נֻפָּח [נפח]; עס וועט רעה דעם שָׂרִיד אין זײַן אֹהֶל. 72 די הימלען גלה זײַן עון [זען
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ], אוּן אֶרֶץ קום זיך קעגן אים. 82 גֻלָּה וועט דער יְבוּל פוּן זײַן בּית, עס ווערט נגר אין יוֹם אפּוֹ [זען רומ' 81:1]. 92 דאָס איז דער חלק אדם רשע פוּן אלוקים, אוּן זײַן נחלה אֵמֶר פוּן א-ל.
 
איוב12
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 שמע שמע צו מײַן מלה, אוּן זאָל דאָס זײַן אײַערע תנחומות. 3 נשׂא [זען ישעיה 4:35] מיך אַז איך זאָל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]; אוּן נאָך מײַן דבר וועסטוּ לעג [זען תהלים 8:22,
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 4 איז קעגן אָדָם מײַן שִׂיחַ? אוּן מדוע זאָל נישט קצר ווערן מײַן רוּחַ? 5 פנה זיך צו מיר, אוּן ווערט שמם, אוּן שׂים יָד אויפן פֶּה. 6 אַז ווי איך זכר זיך אַזוי ווער איך נבהל [בהל], אוּן מײַן בשׂר אחז אָן פלצות. 7 מדוע חיה די רשָעים, עתק זיך, אוּן זײַנען גָּבַר אין חיל? 8 זייער זֶרַע כון פאַר זייער פנים בּײַ זיי, אוּן זייערע צאצא פאַר זייערע אויגן. 9 זייערע בּתּים זײַנען שלום, אָן פַּחַד, אוּן די שבט [זען תהלים 7:54] פוּן א-לוֹהַ איז נישט אויף זיי. 01 זײַן שור עבּר אוּן הגעיל [געל] נישט, זײַן פָּרָה פּלט זיך אוּן שכּל נישט. 11 זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] ווי צֹאן זייער עויל, אוּן זייערע ילדים רקד אַרום. 21 זיי נשא מיט תֹּף אוּן כִּנוֹר, אוּן שׂמח זיך צום קוֹל פוּן דער עוּגָב. 31 זיי כלה אין טוֹב זייערע טעג, אוּן אין רגע נחת זיי אין שְאוֹל. 41 אוּן זיי אמר צו א-ל: סור זיך פוּן אונדז, מיר חפץ [זען ישעיה 01:35] נישט דַעַת פוּן דײַנע דרכים. 51 וואָס איז שַדַּי, אַז מיר זאָלן אים עבד? אוּן וואָס וועלן מיר יעל, אַז מיר וועלן פגע צו אים? 61 זייער טוֹב איז דאָך נישט אין זייער יָד; דער עצה פוּן די רשָעים איז רחק פוּן מיר. 71 ווי אָפט איז דאָס אַז דאָס נֵר פוּן רשָעים זאָל דעך ווערן, אוּן עס זאָל בוא אויף זיי אֵיד? ער זאָל זיי חלק חבלים [חֶבֶל] אין זײַן אף? 81 זיי זאָלן ווערן ווי תבן פאַרן ווינט, אוּן ווי מֹץ וואָס דער סוּפָה גנבעט אים אַוועק? 91 א-לוֹהַ צפן זײַן אָוֶן פאַר זײַנע בָּנִים; ער אים אַליין שלם אַז ער זאָל ידע. 02 זאָלן זײַנע אויגן ראה זײַן כִּיד, אוּן פוּן חֵמָה פון שַדַּי זאָל ער שתה. 12 וואָרעם וואָס חפץ [זען ישעיה 01:35] אים זײַן בּית [זען "בּית" ירמיהו (43)33-(13)03:13] נאָך אים, ווען די מִסְפַּר פוּן זײַנע חדשים איז חצץ? 22 קען מען א-ל למד דַעַת, אַז ער שפּט די רמים? 32 זֶה מות אין זײַן עמם תֹּם, אין גאנצן שאנן אוּן שלו; 42 זײַנע עטין זײַנען מלא מיט חָלָב, אוּן דער מֹחַ פוּן זײַנע עצמות איז שקה. 52 אוּן זֶה מות אין אַ נפש מרה, אוּן האָט נישט אכל קיין טוֹב. 62 יחד אין עָפָר [זען דניאל 2:21] שכב זיי, אוּן רִמָּה כסה זיי [זען
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]. 72 הִנֵּה איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דאָך אײַערע מחשבות, אוּן ווי איר חמס זיך מיט מזמות אַקעגן מיר, 82 אַז איר אמר: וווּ איז דאָס בּית נדיב? אוּן וווּ דאָס אֹהֶל משכנות רשעים? 92 האָט איר נישט שאל [זען תהלים 21-7:2] בּײַ די עוברי דרך? איר וועט דאָך נישט נִכַּר זייערע אֹתֹת, 03 אַז אין דעם יוֹם אֵיד ווערט נחשׂךְ דער רָע, אין דעם יוֹם עברות ווערן הובל [יבל]. 13 ווער נגד אים אין פנים פון זײַן דֶּרֶךְ? אוּן וואָס ער האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] ווער שלם אים? 23 וואָרעם ער ווערט הובל [יבל] צו קברות [זען ישעיה 9:35], אוּן שקד אויפן גדיש. 33 מתק זײַנען צו אים די רגב פוּן נחל, אוּן נאָך אים מָשַךְ זיך כּל אָדָם, אוּן אים פאַרויס אָן אַ מִסְפַּר. 43 אוּן ווי ווילט איר מיך נחם מיט הֶבֶל, אַז אײַערע תשובות שאר מַעַל?
 
איוב22
1 האָט ענה אֶליפז דער תֵימָני, אוּן האָט אמר: 2 קענען דען גבר סכן א-ל? קענען אַ מַשְׂכּיל סכן אים. 3 האָט שַדַּי חפץ [זען ישעיה 01:35] אַז דו ביסט אַ צדיק? אָדער אַ בצע אַז דו ביסט תמם אין דײַנע דרך? 4 צי וועגן דײַן יראת ה' יכח ער דיך, אוּן בוא צום משפּט מיט דיר? 5 איז נישט דײַן רעה רבה, אוּן אָן קץ דײַנע עונות? 6 וואָרעם פלעגסט חבל בּײַ דײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] חִנָּם, אוּן די בגדים פוּן די ערומים פלעגסטוּ הפשיט [פשט]. 7 מַיִם דעם עיף פלעגסטוּ נישט שקה, אוּן פוּן דעם רָעֵב פלעגסטוּ מנע לֶחֶם. 8 יאָ, דעם אִיש זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'], אים געהערט הָאָרֶץ, אוּן דער נְשׂוּא פנים, ער ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף איר. 9 אלמנות האָסטוּ שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] ריקם, אוּן די זרוֹעַ [זען זרוֹעַ ה' משיח, ישעיהו 1:35] פוּן יתומים פלעגן דכא [זען ישעיה 5:35] ווערן. 01 דעריבּער זײַנען פחים רונד אַרום דיר, אוּן דיך בהל אַ פחד פִּתְאֹם, 11 אָדער חֹשֶךְ, אַז דו קענסט נישט ראה, אוּן אַ שפעה פון מַיִם כסה דיך. 21 אמנם, א-לוֹהַ איז אין דער גֹּבהּ פוּן די הימלען, אוּן ראה, די רֹאש כּוֹכָבים ווי רום זיי זײַנען; 31 אוּן דו אמר: וואָס ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] א-ל? צי קען ער דורכן ערפל שפט? 41 עבים [עָב] זײַנען אים אַ סֵתֶר, אוּן ער ראה נישט, אוּן איבּער דעם חוּג פוּן שָמַיִם הלך ער אום. 51 ווילסטוּ שמר דעם אֹרַח עוֹלם, וואָס די מתי-אזן האָבּן דרך? 61 די וואָס זײַנען קמט פאַר דער צײַט, וואָס זייער יסוֹד איז ווי אַ נָהָר יצק געוואָרן; 71 די וואָס האָבּן אמר צו א-ל: סור זיך פוּן אונדז! אוּן וואָס קען זיי פעל שַדַּי? 81 בּעת ער האָט מלא זייערע בּתּים מיט טוֹב, יאָ, די עצה פוּן די רשָעים איז רחק פוּן מיר. 91 די צדיקים האָבּן ראה, אוּן זיך שׂמח, אוּן דער נקי האָט לעג פוּן זיי: 02 אמנם, נכחד [כחד] געוואָרן איז אונדזער קִים, אוּן זייער יתר האָט אכל דאָס אֵש. 12 סכן זיך נָא מיט אים, אוּן זײַ אין שלוֹם! דורך דעם וועט דיר בוא טובה. 22 לקח נָא תורה פוּן זײַן פֶּה, אוּן שׂים זײַנע אֵמֶר אין דײַן לֵב. 32 אַז דו וועסט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו שַדַּי וועסטוּ בנה ווערן אַז דו וועסט רחק עולה פוּן דײַנע אוהל. 42 אוּן שית אין עפר דאָס בֶּצֶר, אוּן צווישן צוּר פוּן די נחלים דאָס אוֹפיר; 52 אוּן שַדַּי זאָל זײַן דײַן בֶּצֶר, אוּן כֶּסֶף תועפות בּײַ דיר. 62 וואָרעם דעמאָלט וועסטוּ מיטן שַדַּי זיך קוויקן, אוּן וועסט נשׂא צו א-לוֹהַ דײַן פנים. 72 וועסט עתר צו אים, אוּן ער וועט דיך שמע, אוּן דײַנע נדרים וועסטוּ שלם. 82 אוּן וועסט גזר אַ זאַך, אוּן זי וועט דיר צו קום, אוּן אויף דײַנע דרכים וועט נגה אַן אוֹר. 92 אַז מע האָט דיך שפל, האָסטוּ געזאָלט אמר: עס איז אַ גֵּוָה; וואָרעם ער ישע דעם וואָס שַח די אויגן. 03 ער וועט מלט די וואָס איז נישט נקי, אוּן וועסט מלט ווערן דורך דער בֹּר פון דײַנע כפים.
 
איוב32
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 הַיּוֹם אויך איז מרי שחי [שִׂיחַ], מײַן יָד איז כבד פוּן וועגן מײַן אנחה. 3 הלוואי ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] איך וווּ איך מצא אים, ווי איך בוא צו זײַן תכוּנָה! 4 איך וואָלט ערך פאַר אים דעם מִשְפָּט, אוּן מײַן פֶּה וואָלט איך מלא מיט תוכחות. 5 איך וואָלט ידע וואָס ער וואָלט מיר ענה, אוּן פאַרשטיין [בין] וואָס ער וואָלט מיר אמר. 6 וואָלט ער מיט רב כוח ריב מיט מיר? לֹא; נײַערט אמנם וואָלט ער שׂים אויף מיר. 7 דעמאָלט וואָלט דער יָשָר יכח מיט אים, אוּן איך וואָלט לנצח פלט פוּן מײַן שָׁפַט. 8 הִנֵּה, איך הלך פאַרויס, אוּן ער איז נישטא, אוּן אָחוֹר, אוּן איך מערק אים נישט; 9 שׂמֹאול אַז ער איז עשׂה, חזה איך נישט, ער עטף זיך יָמִין, אוּן איך ראה נישט. 01 אָבּער ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דעם דֶּרֶךְ וואָס בּײַ מיר, ער האָט מיך בּחן, איך בין ווי זָהָב יצא. 11 אָן זײַן אשור האָט זיך אחז מײַן רגל, זײַן דֶּרֶךְ האָבּ איך שוֹמר, אוּן זיך נישט נטה. 21 אַ מצוה פוּן זײַנע ליפן האָבּ איך זיך נישט מוש; מער ווי מײַן חוק [זען "חֻקֵּנוּ" מתי 11:6; https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ ] האָבּ איך צפן די אֵמֶר פוּן זײַן פֶּה. 31 אָבּער ער איז באחד, אוּן ווער קען אים שוב? אוּן זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] אִוָּה, אוּן ער עשׂה. 41 יאָ, ער וועט שלם חֻקִי, אוּן רבות אַזוינס זענען בּײַ אים. 51 דעריבּער בין איך בהל פאַר אים; איך בּאַטראַכט, אוּן האָבּ פחד פאַר אים. 61 אוּן א-ל האָט הֵרַךְ [רכך] מײַן לֵב, אוּן שַדַּי האָט מיך בהל. 71 וואָרעם איך בין נישט נצמת [צמת] געוואָרן פוּן דעם חושך, אוּן פאַר מײַן פנים האָט כסה אֹפֶל.
 
איוב42
1 מדוע זײַנען נישט נצפן [צפן] פוּן שַדַּי עתים, אוּן די וואָס ידע אים, חזה נישט זײַנע טעג? 2 גְּבוּלה השׂיג מען, עֵדֶר גזלט מען אוּן מע רעה. 3 דעם חֲמוֹר [זען "חֲמוֹר" פוּן משיח, זכריה 9:9] פוּן יתומים נהג מען אַוועק, מע חבל דעם שור פוּן דער אלמנה. 4 מע נטה אביונים פוּן דֶּרֶךְ, חבאן זיך יחד עני פוּן אֶרֶץ. 5 הִנֵּה, ווי פראים אין מדבר, יצא זיי צו זייער פֹּעַל, שחר טרף; די ערבה גיט אים לֶחֶם פאַר די נערים. 6 אויפן שָׂדֶה קצר זיי זײַן בליל, אוּן דעם כֶּרֶם פוּן רָשע לקש זיי. 7 ערוֹם לון זיי, אָן לבוּש אוּן אָן כּסוּת פוּן קָרָה. 8 פוּן דעם זֵרֶם פוּן די הָרִים ווערן זיי רטב, אוּן אָן מחסה חבק זיי זיך צום צוּר. 9 מע גזל פוּן דער שֹׁד דעם יתום, אוּן עני מען חבל. 01 ערום הלך זיי, אָן לבוש, אוּן רעבים נשׂא [זען ישעיה 4:35] זיי דעם עֹמֶר. 11 צווישן זייער שוּר, צהר זיי; יקבים טרעטן זיי אוּן זײַנען צמא [זען יוחנן 82:91]. 21 פוּן עִיר נאק די מתים [מת], אוּן די נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] פוּן חללים שוע, אוּן א-לוֹהַ שׂים נישט קיין תפלה. 31 זיי זײַנען מֹרְדֵי אוֹר, זיי הכּיר נישט זײַנע דרך, אוּן ישב נישט אויף זײַנע נתיבה. 41 מיטן אוֹר קום דער רוֹצֵחַ, צו קטל דעם עני אוּן דעם אביון; אוּן בּײַ לָיְלָה איז ער ווי אַ גנב. 51 אוּן דאָס אויג פוּן נואף שמר אויף נֶשֶף, אַזוי צו אמר: מיך וועט נישט שור אַן אויג; אוּן אַ סֵתֶר אויפן פנים שים ער אָן. 61 זיי חתר אין דער חשך בּתּים, יומם חתם זיי זיך; זיי ידע נישט פוּן אוֹר, 71 וואָרעם בּײַ זיי יחדו איז צַלְמָוֶת בּקר, ווײַל זיי זײַנען הכּיר [נכר] מיט די בלהה פוּן צַלְמָוֶת. 81 קל איז אויף פני מַיִם; קלל איז זייער חלק אויף הָאָרֶץ; ער פנה נישט אויפן דֶּרֶךְ פוּן כּרמים. 91 צִיָּה אוּן חֹם גזל שנייוואַסער; און שְאוֹל די וואָס האָבּן חטא. 02 דער רֶחֶם שכח אים, דער רִמָּה מתק זיך אויף אים, ער ווערט מער נישט זיין זכר; אוּן שבר ווי אַן עֵץ ווערט עולה. 12 ער רעה זיך אויף דער עקרה וואָס ילד [זען ישעיה 41:7] נישט; אוּן די אלמנה יטב ער נישט. 22 אוּן ער משך די אבירים מיט זײַן כוח; ער קום, אוּן מע איז נישט אמן כון חיּים. 32 [ה'] נתן אים אין בֶּטַח, ער זאָל זיך שען, אָבּער זײַנע אויגן זײַנען אויף זייערע דרכים. 42 זיי ווערן רמם מעט, אוּן שוין זײַנען זיי נישטא; יאָ, זיי ווערן הומךְ [מכך], ווי אַלע ווערן זיי קפץ, אוּן ווי אַ רֹאש שִבֹּלֶת ווערן זיי מלל. 52 אוּן אויבּ נישט אַזוי, דען, ווער וויל מיר הכזיב [כזב], אוּן שׂים לְאַל מײַן מִלָּה?
 
איוב52
1 האָט ענה בִּלדַּד דער שוחי, אוּן האָט אמר: 2 המשל [משל] אוּן פַּחַד זײַנען בּײַ אים; עֹשֶׂה שלום בִּמְרוֹמָיו. 3 איז דאָ אַ מִסְפַּר צו זײַנע גְּדוּד? אוּן אויף וועמען קום נישט זײַן אוֹר? 4 און מַה יִצְדַּק אֱנוֹש עִם אֵ-ל [זען ישעיה 11:35; רומ' 6:4; 9,1:5; בראשית 6:51
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=S4Si147Y_es
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSFH3A1fE
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=0J24SYOzoN4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=Xgi3Flz0m18
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=3qrCelL2atE
https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
http://www.afii.org/ravshaultorahobservant.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
]? אוּן ווי קען זכה זײַן אַ געבּאָרענער פוּן אִשָּה? 5 הִנֵּה, אַזש די יָרֵחַ איז נישט אהל, אוּן די כּוֹכָבִים זײַנען נישט זכך אין זײַנע אויגן, 6 היינט ווי שוין אַן אֱנוֹש אַ רִמָּה, אוּן אַ בֶּן אָדָם אַ תוֹלֵעָה [זען ישעיה 42:66]?
 
איוב62
1 האָט ענה אִיּוֹב, אוּן האָט אמר: 2 ווי האָסטוּ עזר דעם וואָס אָן כוח! הושעת [ישע] דעם זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] אָן עֹז! 3 ווי האָסטוּ יעץ דעם וואָס אָן חכמה, אוּן תושיה רב געלאָזט וויסן! 4 מיט וועמען האָסטוּ נגד די מִלָּה? אוּן וועמעס נְשָמָה איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פוּן דיר? 5 די רפאים חולל אונטן מים מיט זייערע שֹׁכְנִים. 6 ערום איז שְאוֹל פאַר אים, אוּן אָן אַ כְּסוּת איז אֲבַדּוֹן. 7 ער נטה דעם צפון איבּער דעם תוהו, ער תלה [זען דברים 32:12; שמואל ב 01:81; ישעיה 4:35] אֶרֶץ אויף גאָרנישט. 8 ער צרר מַיִם אין זײַנע עָב, אוּן נישט בקע ווערט דער עָנָן אוּנטער זיי. 9 ער אחז דעם פנים פונעם כִּסֵּא, ער פרשׂ זײַן עָנָן איבּער אים. 01 ער האָט חוג אַ חֹק אויפן פני מַיִם, בּיז תכלית פוּן אוֹר אוּן חֹשֶךְ. 11 די עמוּדים פוּן שָמַיִם רפף זיך, אוּן ווערן תמה פוּן זײַן גערה. 21 מיט זײַן כוח רגע ער דעם ים, אוּן מיט זײַן תבונה מחץ ער רַהַב. 31 דורך זײַן רוּחַ ווערט שפרה דער שָמַיִם; זײַן יָד האָט חלל [זען ישעיה 5:35] די נָחָש בריח. 41 הִנֵּה, דאָס זײַנען קצות [קצה] פוּן זײַנע דרך; אוּן וואָס פאַר שמץ דבר שמע מיר פוּן אים! און דעם רַעַם פוּן זײַנע גבורות ווער קען פאַרשטיין [בין]?
 
איוב72
1 אוּן אִיּוֹב האָט ווידער נשׂה זײַן משל, אוּן האָט אמר: 2 אַזוי ווי חַי א-ל וואָס האָט סור מײַן משפּט, אוּן שַדַּי וואָס האָט מרר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], 3 אַז אויבּ כּל זמן מײַן נְשָמָה איז אין מיר, אוּן דער רוּחַ פוּן א-לוֹהַ אין מײַן אף, 4 אויבּ מײַנע ליפן וועלן דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] עולה, אוּן אויבּ מײַן לשוֹן וועט הגה רמיה! 5 חלילה לי, אַז איך זאָל אײַך צדק! בּיז איך וועל גוע וועל איך נישט לאָזן סור מײַן תֻּמָּה פוּן מיר. 6 מײַן צדקה חזק איך זיך אוּן וועל זי נישט הרפה [רפה]; מײַן לֵב האָט פוּן מײַן ימים אָן מיר נישט חרף. 7 זאָל ווערן פוּן מײַן פײַנט ווי פוּן רָשע, אוּן ער אז קום קעגן מיר ווי עַוָּל! 8 וואָרעם וואָס איז די תקוה פוּן דעם חנף, אַז ער בצע, אויבּ א-לוֹהַ שלה זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]? 9 וועט א-ל שמע זײַן צעקה, אַז אויף אים וועט בוא צרה? 01 צי קען ער זיך ענג מיטן שַדַּי, קרא צו א-לוֹהַ אין כּל עֵת? 11 איך וועל אײַך הורה [ירה] דער יָד א-ל, וואָס איז בּײַם שַדַּי וועל איך נישט כחד. 21 הִנֵּה האָט איר אַלע חזה, אוּן לָמָּה דען הבל איר הֶבֶל? 31 דאָס איז דער חלק פוּן דעם אדם רשע בּײַ א-ל, אוּן די נחלה וואָס די עריצים לקח פוּן שַדַּי. 41 אויבּ זײַנע בָּנִים רבה זיך, איז דאָס פאַרן חֶרֶב, אוּן זײַנע צאצא וועלן נישט האָבּן לֶחֶם צו שׂבע [זען ישעיה 11:35]. 51 די וואָס שׂריד פוּן אים וועלן פוּן מָוֶת קבר [זען משיח קבר, ישעיהו 9:35] ווערן, אוּן זײַנע אלמנות וועלן נישט בכה. 61 אַז ער זאָל צבר ווי עָפָר [זען "עפר" דניאל 2:21] כֶּסֶף, אוּן ווי חֹמֶר כון מלבוש, 71 וועט ער כון, אוּן דער צַדִּיק וועט לבש, אוּן מיטן כֶּסֶף וועלן די נקי זיך חלק. 81 ער בנה ווי אַן עָש זײַן בּית, אוּן ווי אַ סֻכָּה וואָס דער נֹצֵר עשׂה. 91 ער שכב זיך אַן עושר, אוּן שוין איז נישטא וואָס אסף, ער פקח זײַנע אויגן, אוּן עס איז נישטא. 02 ווי מַיִם נשׂג אים בלהה, איבּער לָיְלָה גנבעט אים אַוועק אַ סופה. 12 דער מזרח-ווינט נשׂא [זען ישעיה 4:35] אים, אַז ער מוז הלך, אוּן ער שׂער אים אַוועק פוּן זײַן מקוֹם. 22 אוּן ער שלך אויף אים אוּן חמל זיך נישט; ברח וואָלט ער ברח פוּן זײַן יָד. 32 מע ספק איבּער אים די כפים [כף], אוּן מע שרק אויף אים פוּן זײַן מקוֹם.
 
איוב82
1 יאָ, פאַראַן אַ מוֹצָא פאַר כֶּסֶף, אוּן אַ מקוֹם וווּ זָהָב טוּט מען זקק. 2 בּרזל ווערט פוּן עפר [זען "עפר" דניאל 2:21] לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11], אוּן פוּן אֶבֶן צוק מען נחשת. 3 [דער מענטש וואָס איז אַ גרעבּער] שׂים אַ קץ צו חֹשֶךְ, אוּן בּיז כּל תכלית חקר ער אֶבֶן פוּן אֹפֶל אוּן צַלְמָוֶת. 4 ער פרץ אַ נחל ווייט פוּן אַ גר [גור]; שכח פוּן רגל; זיי דלל, ווייט פוּן אנוש נוע זיי. 5 אֶרֶץ, פוּן איר יצא לֶחֶם, אָבּער אוּנטער איר איז הפך ווי פוּן אֵש. 6 דער מקוֹם פוּן סאַפּיר זײַנען אירע אבנים [זען מתי 9:3], אוּן שטויבּן פוּן זָהָב זײַנען דערין. 7 דעם נתיב, אים ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט קיין עַיִט, אוּן נישט שזף האָט אים דאָס אויג פוּן אַן אַיָּה. 8 נישט דרך האָבּן אים בני-שחץ, נישט עדה האָט אויף אים דער שָחַל. 9 צום חלמיש שלח ער זײַן יָד, ער הפך פוּן שֹׁרֶש [זען ישעיה 1:11] די הָרִים. 01 אין צוּרוֹת בקע ער יְאֹרִים [יְאֹר], אוּן אַלע דאָס יְקַר ראה זײַן אויג. 11 ער חִבֵּש מבכי נהרות, אוּן תַּעֲלֻמָה ער יצא אין אוֹר. 21 אָבּער חכמה פוּן וואַנען קען מצא ווערן, אוּן וווּ איז דער מקוֹם פוּן בִּינָה? 31 קיין אנוש ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט איר עֵרֶךְ, אוּן זי מצא זיך נישט אין אֶרֶץ חיּים [זען ישעיה 8:35]. 41 דער תהָום אמר: נישט אין מיר; אוּן דער ים אמר: נישט בּײַ מיר. 51 פאַר איר קען נישט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ווערן סגור, אוּן כֶּסֶף קען נישט שקל ווערן פאַר איר מחיר. 61 זי קען נישט סלה ווערן מיט כתם-אוֹפיר, מיט טײַערן שֹׁהַם אוּן סאפיר. 71 זָהָב אוּן זכוכית זײַנען נישט איר ערך, אוּן כלים פוּן פַּז איר תְּמוּרָה [זען תמוּרָה, רוּת 7:4
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]. 81 ראמות אוּן גביש דאַרפן נישט זכר ווערן, אוּן מער פוּן פנינים איז דער מֶשֶך פוּן חכמה. 91 פטדה פוּן כוש איז נישט איר ערך, מיט כתם זָהָב קען זי נישט סלה ווערן. 02 פוּן וואַנען בוא חכמה? אוּן וווּ איז דער מקוֹם פוּן בִּינָה? 12 אַז זי איז נעלם פוּן די אויגן פוּן כּל חָי, אוּן פוּן עוֹף הַשָמָיִם איז זי סתר. 22 אבדון אוּן מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] אמר: מיט אונדזערע אוזנַיִם האָבּן מיר שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] איר שֵמַע [זען "שמוּעָה" ישעיהו 1:35]. 32 אלוקים פאַרשטייט איר דֶּרֶךְ, אוּן ער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] איר מקוֹם. 42 וואָרעם ער נבט בּיז די קצות הארץ, אוּנטערן כּל הַשָמַיִם ראה ער. 52 ווען ער האָט עשׂה פאַרן ווינט אַ משקל, אוּן מַיִם תכן מיט אַ מאָס, 62 ווען ער האָט עשׂה פאַרן מָטָר אַ חֹק, אוּן אַ דֶּרֶךְ פאַרן חזיז קֹלוֹת, 72 דעמאָלט האָט ער זי ראה אוּן זי ספר, זי כון אוּן אויך זי חקר. 82 אוּן ער האָט אמר צו אדם: הִנֵּה, יראת אֲדֹנָי דאָס איז חכמה, אוּן זיך סור פוּן רָע איז בִּינָה.
 
איוב92
1 אוּן אִיּוֹב האָט יסף נשׂא [זען ישעיה 4:35] זײַן משל, אוּן האָט אמר: 2 ווער נתן מיך אַזוי ווי אין די חדשים קֶדֶם, ווי אין די טעג וואָס א-לוֹהַ האָט מיך שמר! 3 ווען זײַן נֵר האָט הלל איבּער מײַן קאָפּ, ווען פאַר זײַן אוֹר פלעג איך הלך אין דער חשך. 4 אַזוי ווי איך בין געווען אין די טעג פון מײַן חֹרֶף, ווען די סוד א-לוֹהַ איז געווען אויף מײַן אֹהֶל; 5 ווען שַדַּי איז נאָך געווען מיט מיר; רונד אַרום מיר מײַנע נערים. 6 ווען מײַנע הָלִיךְ האָבּן זיך רחץ אין חֵמָה, אוּן דער צוּר האָט צוק בּײַ מיר פֶּלֶג מיט שֶמֶן. 7 אַז איך בין יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צום שער אין קֶרֶת, כון אין רחוב מײַן מושב, 8 האָבּן נערים ראה אוּן זיך נחבא [חבא], אוּן יָשִיש האָבּן זיך קום אוּן עמד. 9 שׂרים האָבּן זיך עצר פוּן מלים, אוּן די כף פלעגן זיי שׂים אויף זייער פֶּה. 01 דער קוֹל פוּן נגידים האָט זיך נחבא [חבא], אוּן זייער לשוֹן האָט זיך דבק [זען פיל' 5:1] צו זייער חֵךְ. 11 וואָרעם וווּ אַן אֹזֶן האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] האָט מיך אשר, אוּן וווּ אַן אויג האָט ראה, האָט מיר העיד [עוד]. 21 ווײַל איך פלעג מלט דעם עָנִי וואָס האָט שוע, אוּן דעם יתום וואָס האָט נישט קיין עֹזֵר. 31 די ברכה פוּן דעם אֹבֵד פלעגט בוא אויף מיר, אוּן דאָס לֵב אלמנה איך געמאכט צו רנן. 41 איך האָבּ לבש צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבְדִּי לָרבים עַבְדִּי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3], אוּן זי האָט מיך לבש, ווי אַ מעיל אוּן אַ צניף איז געווען מײַן מִשְפָּט. 51 אויגן בין איך געווען פאַרן עִוֵּר, אוּן רגלים [זען תהלים 71:22] פאַרן פִּסֵּחַ בין איך געווען. 61 איך בין געווען אָב פאַר די אביונים, אוּן דעם מִשְפָּט פוּן דעם וואָס איך האָבּ נישט ידע, פלעג איך חקר. 71 אוּן איך האָבּ שבר די מתלעות פוּן דעם עַוָּל, אוּן פוּן זײַנע ציינער שלך דעם טרף. 81 אוּן איך האָבּ אמר: בּײַ מײַן קֵן וועל איך גוע, אוּן ווי דער חול וועל איך מערן טעג. 91 מײַן שֹׁרֶש [זען ישעיה 1:11] וועט פתח צום מַיִם, אוּן דער טוי וועט לון אויף מײַן קציר. 02 מײַן כבוד וועט חָדָש [זען ירמיה 03:13] בּײַ מיר, אוּן מײַן קשת וועט אין מײַן יָד זיך חלף. 12 צו מיר האָט מען זיך שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] אוּן יחל, אוּן מע פלעגט דמם אויף מײַן עצה. 22 נאָך מײַן דברים פלעגט מען מער נישט שנה אוּן אויף זיי פלעגט נתף מײַן מִלָּה. 32 אוּן זיי האָבּן יחל ווי אויף מָטָר אויף מיר, אוּן פער זייער פֶּה ווי אויף מלקוש. 42 אַז איך פלעג שׂחק צו זיי, פלעגט זיך זיי נישט אָמַן [זען בראשית 6:51]; אוּן דאָס אוֹר פוּן מײַן פנים פלעגן זיי נישט נפל. 52 איך פלעג בחר זייער דֶּרֶךְ, אוּן פלעג ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] רֹאש [זען 3 ראשים איז אחד אין זֹהַר
http://www.afii.org/zoharthreeinone.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
], אוּן שכן [זען יוחנן 41:1] ווי מלך צווישן גדוד, ווי דער וואָס טוט אֲבֵלִים נחם.
 
איוב03
 
1 אוּן אַצונד שׂחק פוּן מיר צעירים פוּן מיר אין טעג, וואָס איך האָבּ מיך מאס [זען תהלים 22:811] צו שית זייערע אֲבוֹת מיט די כּלבים [זען תהלים 71:22] פוּן מײַנע צֹאן 2 יאָ, צו וואָס מיר דער כוח פוּן זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]? זייער כֶלַח איז געווען פאַרלאָרן [זען יוחנן 61:3]. 3 די וואָס זײַנען פוּן חֶסֶר אוּן כַּפָן גלמוד, וואָס ערק די צִיָּה אין אֶמֶש שׁוֹאָה אוּן מְשֹׁאָה. 4 די וואָס קטף מלוח אין שִיחַ, אוּן שֹׁרֶש [זען ישעיה 1:11] פוּן רֹתֶם זייער לחם. 5 פוּן צווישן גֵּו ווערן זיי גרש, מע רוע אויף זיי ווי אויף אַ גנב. 6 אין ערוץ נחלים מוזען זיי שכן [זען יוחנן 41:1], אין חֹר פוּן עפר [זען דניאל 2:21] אוּן כֵּף. 7 צווישן די שׂיחים [שִׂיחַ] נהק זיי, אוּנטער חרוּל זײַנען זיי ספח. 8 בני נבל אוּן יוּנגען אָן שֵם [זען שֵם פון משיח, זכריה 21-11:6], וואָס זײַנען נכא פוּן הָאָרֶץ. 9 אוּן אַצונד בין איך זייער נגינה געוואָרן, אוּן איך בין פאַר אַ מִלָּה בּײַ זיי. 01 זיי תעב מיך, זיי רחק זיך פוּן מיר, אוּן זיי חשׂך זיך נישט מיר אין פנים צו רֹק [זען ישעיה 6:05; מתי 76:62]. 11 וואָרעם מײַן בּויגנשטריק האָט ער פתח אוּן מיך ענה, אוּן זיי שלח די רֶסֶן פאַר מיר. 21 אויף יָמִין קום זיך דאָס פרחח; זיי שלח מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22], אוּן סלל קעגן מיר זייערע ארחות אֵיד. 31 זיי האָבּן נתס מײַן נתיבה, זיי יעל מײַן הַוָּה; קיין עֹזֵר זאָל זיי נישט האָבן! 41 ווי אַ פרץ רחב אתה זיי, מיט שואה זיי זיך גלל. 51 בלהה זײַנען הפך קעגן מיר, זיי רדף ווי ווינט מײַן נדיבה, אוּן ווי עָב איז עבר מײַן ישוּעה. 61 אוּן אַצונד שפך זיך אין מיר מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], יְמֵי עֹנִי האָבּן מיך אחז. 71 די לָיְלָה נקר מײַנע עצם אין מיר, אוּן מײַנע ערק שכב נישט. 81 אין רב כֹּחַ איז מײַן לבוש התחפשׂ; ווי דער קאָלנער פוּן מײַן כֻּתֹּנֶת [זען יוחנן 32:91] מיך אזר. 91 ער האָט מיך ירה אין חֹמֶר, אוּן איך בין משל צו עָפָר [זען דניאל 2:21] אוּן אֵפֶר. 02 איך שוע צו דיר, אוּן דו ענה מיר נישט; איך עמד, אוּן דו קוּקסט מיך אָן. 12 ביסט נהפך [הפך] געוואָרן אין אַכזר צו מיר, מיט דער עֹצֶם פוּן דײַן יָד שׂטם מיך. 22 נשׂא מיך אויפן ווינט, מאַכסט מיך רכב דערויף, אוּן מאכסט מוג מײַן תושיה. 32 יאָ, איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] וועסט צום מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] מיך ברענגען, אוּן צום בית מועד לכל-חי. 42 אָבּער מען נישט שלח די יָד אויף אַ עִי, טאָמער וועט דערין זײַן אַ שוּעַ פאַרן פִיד? 52 צי האָבּ איך נישט בכה פאַר אים וועמענס טאָג איז קשה? מײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָט דאָך עגם פאַרן אביון. 62 אָבּער איך האָבּ קוה אויף טוֹב, אוּן רָע איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]; אוּן איך האָבּ יחל [זען ישעיה 4:24] אויף אוֹר, אוּן אֹפֶל איז בוא. 72 מײַנע מֵעֶה רתח אוּן דמם נישט; יְמֵי עֹנִי קדם מיר. 82 קדר הלך איך אום, אָן חמה; איך קוּם [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] אין קהל אוּן שוע. 92 איך בין געוואָרן אַן אָח צו תּנִּים [תַּן], אוּן אַ רֵעַ צו בנות יענה. 03 מײַן עור איז שוואַרץ געוואָרן אויף מיר, אוּן מײַן עצם איז חרר פוּן חֹרֶב. 13 אוּן געוואָרן צו אֵבֶל איז מײַן כִּנּוֹר, אוּן מײַן עוּגָב צו קוֹל פוּן בכה.
 
איוב13
1 אַ בְּרִית האָבּ איך כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] מיט מײַנע אויגן; דעריבּער וואָס זאָל איך קוקן אויף אַ בְּתוּלָה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=Ayyta5hBRAQ ]? 2 וואָרעם וואָס איז דער חלק פוּן א-לוֹהַ פוּן אויבּן, אוּן די נחלה פוּן שַדַּי פוּן דער מרומים? 3 אויבּ נישט איד פאַרן עַוָּל, אוּן נֶכֶר פאַר די פֹעֲלֵי-אָוֶן? 4 ער דען נישט ראה מײַנע דרך, אוּן ציילט אַלע מײַנע טריט? 5 אויבּ איך הלך מיט שוא, אוּן חוש צו מרמה [זען ישעיה 9:35] האָט מײַן רגל 6 זאָל ער מיך שקל אויף מֹאזנים פון צדק [זען דניאל 42:9], אוּן א-לוֹהַ וועט ידע מײַן תֻּמָה 7 אויבּ מײַן טריט האָט זיך נטה פוּן הַדָּרֶךְ, אוּן נאָך מײַנע אויגן איז הלך מײַן לֵב, אוּן אין מײַנע כף האָט זיך דבק מאום, 8 זאָל איך זרע, אוּן אַן אַנדערער זאָל אכל, אוּן מײַנע צאצא זאָלן שרש ווערן. 9 אויבּ מײַן לֵב איז נפתה [פתה] געוואָרן נאָך אַן אִשָּה, אוּן איך האָבּ ארב בּײַ דער פֶּתַח פוּן מײַן רֵעַ, 01 זאָל טחן פאַר אַן אַנדערן מײַן אִשָּה, אוּן אָנדערע זאָלן כרע איבּער איר. 11 וואָרעם דאָס איז זִמָּה, אוּן דאָס איז אַן עָוֹן צום פלילים [פליל]. 21 וואָרעם דאָס איז אַן אֵש וואָס אכל בּיז אֲבַדּוֹן, אוּן מײַן כּל תבואה וואָלט עס שרש. 31 אויבּ איך פלעג מאס [זען תהלים 22:811] דאָס מִשְפָּט פוּן מײַן עֶבֶד אוּן מײַן אמה אין זייער ריב מיט מיר 41 וואָס וואָלט איך דען עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַז א-ל זאָל קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]? אוּן אַז ער וואָלט פקד, וואָס וואָלט איך אים שוב? 51 האָט נישט דער וואָס האָט מיך אין בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1] עשׂה, אים עשׂה? אוּן אֶחָד אים אין רֶחֶם כון? 61 אויבּ איך פלעג מנע דעם חפץ [זען מלאכי 1:3] פוּן די דַּל, אוּן די אויגן פוּן דער אלמנה לאָזן כלה; 71 אָדער איך פלעג אכל מײַן פַּת אַליין, אוּן דער יתום האָט דערפון נישט אכל 81 ווייל, פוּן מײַן נְעוּרִים אָן איז ער גדל בּײַ מיר ווי בּײַ אַן אָב, אוּן פוּן בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1] אִמִּי אָן פלעג איך זי הנחה [נחה]. 91 אויבּ איך פלעג ראה אַן אוֹבֵד [אבד, זען יוחנן 61:3] אָן לבוש אוּן אָן כְּסוּת דעם אביון; 02 אויבּ זײַנע חלץ האָבּן מיך נישט ברך, ווײַל מיטן גֵּז [זען ישעיה 7:35] פוּן מײַנע כּבשׂ פלעגט ער זיך חמם; 12 אויבּ איך האָבּ נוף אויף אַ יתום מײַן יָד, ווײַל איך פלעג ראה מײַנע עזרה אין שער, 22 זאָל מײַן כתף פוּן זײַן שכם נפל, אוּן מײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] זאָל פוּן קָנֶה שבר ווערן. 32 וואָרעם דער אֵיד פוּן א-ל איז געווען פחד צו מיר, אוּן פוּן וועגן זײַן שְׂאֵת פלעג איך זיך נישט יכל. 42 אויבּ איך האָבּ שׂים זָהָב מײַן כֶּסֶל, אוּן אויף כֶּתֶם אמר מײַן מבטח; 52 אויבּ איך פלעג זיך שׂמח ווײַל מײַן חֵיל איז רַב, אוּן ווײַל מײַן יָד האָט מצא אַ סך; 62 אויבּ איך פלעג ראה די אוֹר ווי זי ההל [הלל], אָדער די יָרֵחַ יָקָר הלך, 72 אוּן מײַן לֵב איז פתה געוואָרן אין סֵתֶר, אוּן מײַן פֶּה האָט נשק [זען תהלים 21:2] מײַן יָד; 82 וואָלט דאָס אויך געווען אַן עָוֹן צום פליל, וואָרעם איך וואָלט כחש א-ל אין דער מעל. 92 אויבּ איך פלעג זיך שׂמח אויף דעם פִּיד פוּן מײַן שונא, אוּן בין געווען עור אַז אים האָט מצא רָע 03 אַז איך האָבּ נישט געלאָזט נתן מײַן חֵךְ צו חטא, צו שאל [זען "שאל" תהלים 21-7:2] אַן אָלָה אויף זײַן נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיהו 01:35] 13 אויבּ די מתי אהלי האָבּן נישט אמר: ווער קען נתן וואָס האָט זיך נישט שׂבע [זען "שׂבע", ישעיהו 11:35] מיט בּשׂר [זען תהלים 9:61] בּײַ אים? 23 אויף דער חוּץ פלעגט נישט לון אַ גֵר, מײַנע דְּלָתַיִם צום אֹרַח פלעג איך פתח [זען ישעיה 7:35] 33 אויבּ איך האָבּ כסה ווי אַן אָדָם מײַנע פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עֶבֶד ה' משיח בֶּן דָוִד אוּן פשָעֵנוּ], צו טמן אין מײַן חֹב מײַן עָוֹן, 43 ווײַל איך פלעג ערץ פאַרן המון רַבָּה, אוּן די בוּז [זען ישעיה 3:35] פוּן משפחות פלעגט מיך חתת, אוּן איך האָבּ דמם אוּן בין פוּן פֶּתַח [זען התג' 02:3] נישט יצא 53 הלוואי ער זאָל מיר נתן אַ שֹׁמֵעַ! הִנֵּה איז מײַן תָּו, זאָל שַדַּי מיר ענה, אוּן אַ ספר זאָל כתב מײַן איש רִיב. 63 אמנם, איך וועל עס אויף מײַן שְכֶם נשׂא [זען ישעיה 4:35], איך וועל עס מיר ענד אַזוי ווי עטרות [עטרה]. 73 די מִסְפַּר פוּן מײַנע טריט וועל איך אים נגד; אַזוי ווי אַ נָגִיד [זען דניאל 52:9] וועל איך צו אים קרב. 83 אויבּ מײַן אדמה זעק אויס קעגן מיר, אוּן יחד אירע תֶּלֶם בכה; 93 אויבּ איר כֹּחַ האָבּ איך אכל אָן כֶּסֶף, אוּן די נפש פוּן אירע בעלים געלאָזט הפּיח [נפח], 04 זאָל תחת חִטִּים יצא אַ חוֹחַ. אוּן תחת [זען בראשית 31:22] שְׂעֹרָה בָּאְשָה. תמם די דברים פוּן אִיּוֹבן.
 
איוב23
1 אוּן די דאָזיקע 3 אנשים האָבּן שבת ענה אִיּוֹבן, ווײַל ער איז געווען צדּיק אין זײַנע אויגן. 2 האָט חרה דער אף פוּן אליהוא בּן בַרַכאֵל דעם בּוּזי פוּן דער משפחה רָם; אויף אִיּוֹבן האָט חרה זײַן אף ווייל ער מאַכט זיך צדק אַנשטאָט אלוקים, 3 אוּן אויף זײַנע 3 רֵעַ האָט חרה זײַן אף ווייל זיי האָבּן נישט מצא אַ מענה, פוּן דעסט וועגן האָבּן זיי געמאכט הַרְשָעָה [זען רומ' 1:8] פון אִיּוֹבן. 4 אוּן אליהוא האָט חכה מיט דברים אַקעגן אִיּוֹבן, ווײַל זיי זײַנען געווען זקנים פוּן אים אין ימים. 5 אָבּער אַז אליהוא האָט ראה אַז קיין מענה איז נישטא אין פֶּה פוּן די 3 אנשים האָט חרה זײַן אף. 6 אוּן אליהוא בּן בַרַכאֵל דעם בּוּזי האָט זיך ענה אוּן האָט אמר: צעיר בין איך פוּן אײַך אין טעג, אוּן איר זײַט יָשִיש, דעריבּער האָבּ איך מיך זחל אוּן ירא געהאַט אײַך חוּה מײַן דַעַת. 7 איך האָבּ אמר: טעג זאָלן דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אוּן רֹב שָנִים זאָלן מאַכן ידע חכמה. 8 אָבּער עס איז דער רוּחַ אין אנוש, אוּן דער נְשָמָה פוּן שַדַּי וואָס גיט זיי בִּינָה. 9 נישט די רַבִּים זײַנען חכמים, אוּן נישט די זקנים פאַרשטייען וואָס איז משפט. 01 דעריבּער אמר איך: שמע מיר צו, לאָמיך אויך חוה מײַן דַעַת. 11 הִנֵּה, איך האָבּ יחל אויף אײַערע דברים, איך האָבּ אזן צו אײַערע תבונה, בּעת איר האָט חקר מלין [מִלָּה]. 21 אָבּער איך האָבּ זיך אתבונן [בין] צו אײַך, אוּן הִנֵּה נישטא ווער זאָל יכח אִיּוֹבן, ווער זאָל ענה זײַנע אֵמֶר, פוּן אײַך. 31 אפשר וועט איר אמר: מיר האָבּן מצא חכמה, א-ל קען אים נדף, נישט איש; 41 אָבּער נישט ער האָט ערך צו מיר מִלָה, אוּן נישט מיט אײַערע אֵמֶר וועל איך אים שוב. 51 זיי זײַנען חתת, זיי ענה מער נישט, עתק זײַנען די מלים פוּן זיי. 61 אוּן איך זאָל יחל, ווײַל זיי דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] נישט, ווײַל זיי עמד אוּן ענה מער נישט? 71 איך אויך וועל ענה מײַן חלק, איך אויך וועל חוה מײַן דַעַת. 81 וואָרעם איך בין מלא מיט מלים, מיך הציק [צוק] דער רוּחַ פוּן מײַן בטן. 91 הִנֵּה, מײַן בטן איז ווי ווײַן וואָס איז נישט פתח, ווי אוֹב חדש ווערט ער בקע. 02 איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אוּן מיר וועט רָוַח ווערן, איך וועל פתח מײַנע ליפן אוּן ענה. 12 לאָמיך אָבּער נישט האבן מיט איש קיין משוא פנים, אוּן קיין אָדָם נישט כנה. 22 וואָרעם איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט ווי צו כנה; באַלד וואָלט מיך נשׂא [זען ישעיה 4:35] עֹשֵׂנִי.
 
איוב33
1 אָבּער שמע נָא, אִיּוֹב, מײַנע מִלָּה, אוּן אַלע מײַנע דברים אזן. 2 הִנֵּה נָא, איך האָבּ פתח מײַן פֶּה, מײַן לשוֹן דבר אין מײַן חֵךְ. 3 יֹשֶׁר פוּן מײַן לֵב זײַנען מײַנע אֵמֶר, אוּן דַעַת פון מײַנע ליפן, מלל זיי בָּרוּר. 4 דער רוּחַ א-ל האָט מיך עשׂה, אוּן דער נְשָמָה פוּן שַדַּי מיך חיה. 5 אויבּ דו יכל, שוב מיר, ערך דיך קעגן מיר, התיצב [יצב] זיך. 6 הִנֵּה, איך בין אַזוי ווי דו בּײַ א-ל, איך אויך בין פוּן חֹמֶר קרץ געוואָרן. 7 הִנֵּה, מײַן אימה בעת דיך נישט, אוּן מײַן אֶכֶף כבד נישט אויף דיר. 8 יאָ, האָסט אמר אין מײַנע אוזנַיִם, אוּן דעם קוֹל פוּן די מלין האָבּ איך שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]: 9 זַךְ בין איך, אָן אַ פּשע, חַף בין איך, אוּן האָבּ נישט קיין עָוֹן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ]: 01 הִנֵּה, תְּנוּאָה מצא ער אויף מיר, ער חשב [זען בראשית 6:51] מיך פאַר זײַן אוֹיֵב [זען רומ' 01:5]; 11 ער שׂים אַרײַן אין אַ סַד מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22], ער זײַן שומר איבּער אַלע מײַנע אָרחוֹת. 21 הִנֵּה אין דעם ביסטו נישט צדק, וועל איך דיר ענה, וואָרעם א-לוֹהַ איז גרעסער פוּן אנוש. 31 מדוע ריב זיך מיט אים, וואָס ער ענה נישט אַלע זײַנע דברים? 41 וואָרעם אחת דבר א-ל, אוּן שתים, הגם מע שור עס נישט. 51 אין אַ חָלום, אַ חזיון לָיְלָה, ווען אַ תרדמה נפל אויף אנשים, אין תנומה אויפן מִשְכָּב, 61 דעמאָלט גלה ער דעם אֹזֶן פוּן אנשים, אוּן חתם מיט אַ מוסר צו זיי, 71 כדי אָדָם זאָל סור מעשׂה; אוּן ער כסה פוּן גֵּוָה דעם גֶבֶר. 81 ער חשך זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] פוּן שחת, אוּן זײַן חיּים פוּן עבר דורכן שֶלַח. 91 אָדער ער ווערט יכח מיט מכאוֹב אויף זײַן מִשְכָּב, אוּן אַלע זײַנע עצם ווערן אֵתָן. 02 אוּן זײַן חיּים זהם אים זיך לֶחֶם, זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] מאכל תאוה. 12 כלה ווערט זײַן בשׂר [זען תהלים 9:61] פוּן ראי, אוּן שפה זײַנע עצמות, נישט ראה. 22 אוּן זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] קרב צו דער שחת, אוּן זײַן נפש און חַיָּה צו די מתים. 32 אויבּ עס איז דאָ פאַר אים אַ מלאך [זען מלאכי 1:3], אַ מליץ-יושר [זען יוחנן א 1:2; רומ' 21:5; קוהלת 92:7;
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4yF6tdzAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=2H2a6Eq8YQQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
http://www.afii.org/bornagain.htm
http://www.afii.org/borntwice.htm
זען יהודים אין משיח 51:9; טימ"א 5:2; דברים 72:5; דאָרטן זענען געווען צוויי רבנים אין ישראל: איין רב איז געווען אַ בּן אדם (א זינדיקער אזוי ווי דָוִד פון די צײַט דודס מוטער געוואָרן טראָגעדיק מיט אים, תהלים 7:15 "אֵם יָחַם"). ווידער, דאָרטן זענען געווען צוויי רבנים אין ישראל: די אנדערע רבי איז נישט אַזוינע; ער איז נישט אַ זינדיקער; ער איז דער רבי מלך המשיח פון די מִשְפָּחָה פון דָוִד המלך און איז געווען די צוגעזאגט משיח בּן העלמה זרע האשה "אָמוֹן" פון בְּרִיאַת הָעוֹלָם זון פון דער אויבערשטער "בַּר אֱנָשׁ", בראשית 51:3; ישעיה 41:7; משלי 03,22:8; 4:03; דניאל 41-31:7] איינער פוּן 0001, צו נגד צו אָדָם זײַן ישר, 42 חנן ער אים, אוּן אמר: פדע אים פוּן ירד אין שחת; איך האָבּ מצא א כֹּפֶר [אויך זען אנדערן וואָרט כִּפֶּר, ויקרא 11:71; די גְאוּלִים זענען אוּמזיסט יִצְדַּק עִם ה' צוּליבּ די פְּדוּת פוּן דער אויסלייזוּנג פוּן רבי מלך המשיח, ישעיהו 11:35]. 52 זײַן בשׂר ווערט טפש ווי נֹעַר, ער שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיך אום צו די טעג פון זײַן עלומים. 62 ער בעט צו א-לוֹהַ, אוּן ער רצה אים, אוּן ער ראה זײַן פנים מיט תְּרוּעַה, אוּן שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אום אנוש זײַן צדקה. 72 ער שור צו אנשים אוּן אמר: איך האָבּ חטא, אוּן וואָס איז יָשָר האָבּ איך העוה [עוה], אוּן עס האָט מיר נישט שוה. 82 אַזוי ער פדה זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] פוּן עבר אין שחת, אוּן זײַן חיּים ראה די אוֹר. 92 הִנֵּה, דאָס אַלע פעל א-ל, 2 מאָל, 3 מאָל, מיט גֶבֶר, 03 כדי שוב זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] פוּן שחת [זען https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ], דערלוּכטן צו ווערן אין אוֹר החיּים. 13 הִקְשִיב [קשב], אִיּוֹב, שמע מיר צו; חרש, אוּן איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]. 23 אויבּ דו האָסט מִלִּין, שוב מיר, דבר, וואָרעם איך חפץ דיך צו צדק. 33 אויבּ נישט, שמע דו מיר צו; חרש, אוּן איך וועל דיך אלף חכמה.
 
איוב43
 
1 אוּן אליהוא האָט זיך ענה אוּן האָט אמר: 2 שמע, חכמים, מײַנע מִלָּה, אוּן איר יֹדְעִים, לייגט צו דאָס אֹזֶן צו מיר. 3 וואָרעם דאָס אֹזֶן דאַרף בחן מִלִּין, אַזוי ווי דער חֵךְ טעם צו אכל. 4 לאָמיר אונדז בחר דאָס משפט, לאָמיר ידע ווערן צווישן אונדז וואָס איז טוֹב. 5 וואָרעם אִיּוֹב אמר: איך בין צדק, אָבּער א-ל האָט סור מײַן מִשְפָּט; 6 בּײַ מײַן מִשְפָּט ווער איך געהאַלטן אַז איך כזב, אָן פּשע, אָנוש [אנש] איז מײַן ווונד. 7 וואָסער גֶבֶר ווי אִיּוֹב שתה לעג [זען "לעג," תהלים 8:22 https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אַזוי ווי מַיִם, 8 אוּן ארח זיך אין חברותא [זען יהוּדים אין משיח 41:3] מיט פֹעֲלֵי אָוֶן, אוּן הלך אום מיט אנשי רשע? 9 וואָרעם ער אמר: דעם גֶבֶר סכן גאָרניט ווען ער איז רָצָה [זען "רצה" ישעיה 1:24; https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784 ] מיט אלוקים. 01 דעריבּער, אנשי לבב, שמע! מיר צו: חללה לא-ל פוּן רֶשַע, אוּן שַדַּי פוּן עָוֶל. 11 אָבּער די פעל אדם שלם ער אים, אוּן לויט אֹרַח איש מצא ער אים. 21 יאָ אמנם, א-ל לֹא רשע, אוּן שַדַּי לֹא עות מִשְפָּט. 31 ווער האָט אים פקד איבּער ארצה? אוּן ווער האָט שׂים די תבל כלה? 41 אַז ער זאָל שים זײַן לֵב אויף אים, אַז ער זאָל זײַן רוּח אוּן זײַן נְשָמָה אסף צו זיך, 51 וואָלט גוע כּל בשׂר [זען תהלים 9:61] יחד, אוּן אָדָם וואָלט צו עָפָר [זען דניאל 2:21] זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 61 אוּן אויבּ דו האָסט בִּינָה, שמע דאָס צו; אזן דעם קוֹל פוּן מײַנע מִלָּה. 71 צי קען דער וואָס שׂנא מִשְפָּט חבש? אָדער ווילסטוּ דעם כּבּיר צדּיק [זען משיח דער צדיק, ישעיהו 11:35] באַשולדיקן [הִרְשִיעַ, רומ' 1:8]? 81 קען מען אמר צו אַ מלך בליעל? רָשָע צו נדיבים? 91 דעם וואָס נשׂא נישט פני שׂרים, אוּן נכר נישט אויפן שוֹעַ מער ווי אויפן דָל, ווײַל דאָס מַעֲשֵׂה פוּן זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זײַנען כלם. 02 אין אַ רגע מות זיי, אין חצות לָיְלָה עם ווערן געש אוּן עבר, אוּן מע סור דעם אַבִּיר ווי נישט מיט דער יָד. 12 וואָרעם זײַנע אויגן זײַנען אויף די דרכי-איש, אוּן אַלע זײַנע טריט ראה ער. 22 נישטא קיין חֹשֶךְ אוּן קיין צַלְמָוֶת, פאַר די פעלי אָוֶן זיך דאָרטן צו סתר. 32 וואָרעם ער שׂים נישט דעם איש עוֹד, צו הלך פאַר א-ל צום מִשְפָּט. 42 ער רעע כּבּירים [כּבּיר] לֹא חֵקֶר, אוּן עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] אחרים אָנשטאָט זיי. 52 אמנם, ער הכּיר [נכר] זייערע מעבּד, און ער הפך איבּער לָיְלָה, אוּן זיי ווערן דכא [זען ישעיה 5:35]. 62 ווײַל זיי זײַנען רשָעים, ספק ער זיי, אין אַן מקוֹם רֹאים [ראה]. 72 ווייל זיי האָבּן זיך סור פוּן אים, אוּן אויף אַלע זײַנע דרכים נישט שׂכל. 82 זיי האָבּן געמאַכט בוא צו אים דאָס צעקה פוּן דעם דַּל, אוּן דאָס צעקה פוּן די עניים פלעגט ער שמע. 92 און אַז ער שקט, ווער קען אים באשוּלדיקן [הרשיע, רומ' 1:8]? אוּן ער סתר דעם פנים, ווער קען אים וועלן שור? סײַ בּײַ אַ גוֹי סײַ בּײַ אַן אָדָם יחד. 03 כדי דער אָדָם חָנֵף זאָל נישט מלך, כדי קיין מוקש זאָלן נישט זײַן פאַרן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 13 וואָרעם האָט ער דען צו א-ל אמר: איך האָבּ נשׂא, איך וועל מער נישט חבל? 23 וואָס איך חזה נישט, לערן דו מיך; אויבּ איך האָבּ פעל עָוֶל, וועל איך מער נישט יסף? 33 זאָל ער שלם אויף דיינע תּנאָים, אויבּ דיר מאס [זען תהלים 22:811]? טאָ דו בחר, אוּן נישט איך! אוּן וואָס ווייסטו, דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]! 43 אנשי לבב וועלן מיר אמר, אוּן דער גבר חכם וואָס וועט מיר שמע: 53 אִיּוֹב דבר אָן דַעַת, אוּן זײַנע דברים זײַנען אָן שׂכל. 63 מיין אָבָה איז אִיּוֹב זאָל בּחן ווערן, עד נצח, פאַר זיינע תְּשוּבָה אַזוי ווי אנשי אָוֶן. 73 וואָרעם ער יסף פשע צו זײַן חטא; ער ספק צווישן אונדז, אוּן רבה זײַנע אֵמֶר קעגן א-ל.
 
איוב53
1 אוּן אליהוא האָט זיך ענה אוּן האָט אמר: 2 חשב [זען בראשית 6:51] דאָס פאַר משפּט, אַז דו אמר: איך בין צַדיק פוּן א-ל? 3 כִּי דו זאָגסט: וואָס דיר סכן? וואסער יעל האָבּ איך דערפון מער ווי פוּן מײַן חטאת? 4 וועל איך דיר שוב מִלָּה, אוּן דײַנע רעים מיט דיר. 5 נבט צו די הימלען, אוּן ראה, אוּן שור אויף די שחקים [שחק] וואָס זײַנען גָּבַהּ איבּער דיר. 6 אַז דו חטא, וואָס פעל אויף אים? אוּן זײַנען רבב דײַנע פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עֶבֶד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פשָעֵנוּ], וואָס טוּסטוּ אים? 7 אַז דו ביסט צדק, וואָס נתן אים? אָדער וואָס לקח ער פוּן דײַן יָד? 8 אַן אִיש ווי דוּ האָט דײַן רֶשַע, אוּן אַ בן אדם דײַן צדקה [זען בראשית 6:51; חבקוק 4:2; רומ' 1:5]. 9 פוּן וועגן די רֹב עשוקים זעק מען, מע שוע זיך וועגן דעם זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] פוּן די רבים [זען ישעיה 11:35], 01 אוּן מע אמר נישט: וווּ איז א-לוֹהַ עֹשֶׂי, וואָס נתן זמרות [זמיר] אין דער לָיְלָה; 11 וואָס אלף אונדז מער פוּן בהמות אֶרֶץ, אוּן מאַכט אונדז חכם פוּן עוֹף הַשָמָיִם? 21 ווען צעק מען, ער ענה נישט, וועגן דער גאון פוּן די רָעִים. 31 אָבּער שָוְא וועט נישט א-ל שמע, אוּן שַדַּי שור עס נישט. 41 הגם דו אמר, דו קענסט אים נישט שור, איז דער דִּין פאַר אים, אוּן דאַרפסט חולל אויף אים. 51 אוּן אַצונד, האָט דען פאַר גאָרנישט פקד זײַן אף אוּן ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] ער נישט פַּש מְאֹד? 61 אָבּער אִיּוֹב פצה מיט הֶבֶל זײַן פֶּה, אָן דַעַת מִלִּין [מִלָה] ער הכבּיר [כבר].
 
איוב63
1 אוּן אליהוא האָט יסף און אמר: 2 כּתר מיר אַ זעיר, אוּן איך וועל דיר חוּה, וואָרעם פאַראַן נאָך מלים וועגן א-לוֹהַ. 3 איך וועל נשׂא מײַן דֵּעָ רחק אַהין, אוּן מײַן פֹּעֵל וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צֶדֶק [זען דניאל 42:9]. 4 וואָרעם אמנם, נישט שֶקֶר זײַנען מײַנע מִלָּה, תמים אין דֵּעוֹת בין איך צו דיר. 5 הִנֵּה, א-ל איז כּבּיר, און ער מאס [זען תהלים 22:811] קיינעם נישט; ער איז כּבּיר אין כוח פוּן לֵב. 6 ער לאָזט נישט דעם רָשע חיה, אוּן נתן די עניים זייער משפּט. 7 ער גרע נישט זײַנע אויגן פוּן דעם צדיק; אוּן מיט מלכים אויפן כִּסֵּא ישב ער זיי לנצח, אוּן זיי ווערן גבה. 8 אוּן אויבּ זיי זײַנען אסר אין זֵק, לכד אין חֶבֶל פון עֹנִי, 9 נגד ער זיי זייער פעל, אוּן זייערע פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עֶבֶד ה' משיח בּן דָוִד אוּן פּשָעֵנוּ] וואָס זיי התגבר [גבר] זיך. 01 ער גלה זייער אֹזֶן פאַר מוסר [זען ישעיה 5:35], אוּן אמר אַז זיי זאָלן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] פוּן אָוֶן. 11 אויבּ זיי שמע, אוּן עבד, כלה זיי זייערע טעג אין טוֹב, אוּן זייערע שָנִים אין נָעִים. 21 אוּן אויבּ זיי שמע נישט, עבר זיי דורכן שֶלַח, אוּן גוע אָן דַעַת. 31 אָבּער די חנפי לב שׂים אף; זיי שוע נישט צו אים ווען ער אסר זיי. 41 אין נֹעַר מות זייער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] און זיינע חיּים צווישן די קְדֵשִים [קָדֵש]. 51 ער חלץ דעם עני אין זײַן עני, אוּן גלה אין לחץ זייער אֹזֶן. 61 אוּן אויך דיך וואָלט ער הסית [סות] פוּן דער פה פון צַר, אין רַחַב וווּ קיין מוּצָק איז נישטא; אוּן דאָס נַחַת פוּן דײַן שֻלְחָן וואָלט מלא זײַן דֶּשֶן. 71 אָבּער ביסט מלא מיט דער דִּין פוּן דעם רָשע תּמךְ דיך דער דִּין אוּן די מִשְפָּט. 81 אמנם, זאָל דיך נאָר דער חֵמָה נישט הסית דורך סֵפֶּק, אוּן זאָל די רב כֹּפֶר דיך נישט נטה. 91 וועט דען דײַן שוֹעַ ערך, לֹא, נישט בֶּצֶר אוּן כּל מאמץ כֹחַ? 02 זאָלסט נישט שאף די לָיְלָה, ווען עמים ווערן עלה אויפן אָרט. 12 זײַן שומר איבּער זאָלסט זיך נישט פנה צו אָוֶן, הגם דו וואָלסט דאָס בחר איידער עֳנִי. 22 הִנֵּה, א-ל איז השׂגּיב [שׂגב] אין זײַן כֹחַ; ווער איז אַזאַ מוֹרֶה ווי ער? 32 ווער האָט אים פקד זײַן דֶּרֶךְ? אוּן ווער קען אמר: דו פעל עַוְלָה? 42 זכר, אַז דו זאָלסט שׂגא זײַן פעל וואָס אנשים האָבּן שיר. 52 כּל אָדָם האָבּן עס חזה, דער אֱנוֹש נבט עס פוּן דער רָחוֹק. 62 הִנֵּה, א-ל איז שַׂגִיא, אוּן מיר פאַרשטייען נישט, די מִסְפַּר פוּן זײַנע שָנִים איז לֹא חקר. 72 וואָרעם ער גרע די נָטָף מַיִם, זיי זאָלן זקק מָטָר פוּן זײַן אֵד; 82 ווען די שחקים נזל, אוּן רעף אויף אָדָם רב. 92 יאָ, צי פארשטייט מען די מפרשׂ פוּן עָב, די תְּשֻאוֹת פוּן זײַן סֻכָּה? 03 הִנֵּה, ער פרשׂ דערויף זײַן אוֹר; אוּן די שֹׁרֶש [זען ישעיה 1:11] פוּן ים כסה ער. 13 וואָרעם דערמיט דִּין ער עמים, נתן ער אֹכֶל אין הכבּיר. 23 ער כסה אויפן כפים [כף] דעם אוֹר, אוּן צוה אים ער זאָל הפגיע [פגע]. 33 עס נגד וועגן אים דער רֵעַ, דער מקנה פוּן דעם עַל-עולֶה.
 
איוב73
1 יאָ, דערפון חָרֵד מײַן לֵב, אוּן נתר פוּן זײַן מקוֹם. 2 שמע! שמע! די רֹגֶז פוּן זײַן קוֹל, אוּן דעם הֶגֶה וואָס יצא פוּן זײַן פֶּה. 3 אוּנטערן כּל הַשָמַיִם לאָזט ער אים שרה, אוּן זײַן אוֹר איז בּיז די כנף פוּן הָאָרֶץ. 4 הינטער דעם שאג אַ קוֹל; ער רעם מיט דעם קוֹל פוּן זײַן גָאוֹן; אוּן מע קען זיי נישט עקּב, ווען זײַן קוֹל ווערט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]. 5 א-ל הרעים [רעם] נפלאות מיט זײַן קוֹל, ער עשׂה גדֹלות אוּן מיר ידע נישט. 6 וואָרעם ער אמר צום שֶלֶג: פאַל אויף אֶרֶץ! דאָס גֶשֶם מָטָר, צום גֶשֶם פוּן זײַנע מאַכטיקע מטרות. 7 ער פארחתמעט די יָד פוּן כּל אָדָם, אַז כּל אנשים פוּן זײַן מעשׂה זאָלן ידע. 8 אוּן די חיה בוא אַרײַן אין אֶרֶב, אוּן שכן אין אירע מעונה. 9 פוּן דער חֶדֶר [זען תפילה חֶדֶר, זען https://www.youtube.com/watch?v=AnOtmiym8bw
https://www.youtube.com/watch?v=Rt5Mxl-vIV8 ] בוא דער סוּפָה, אוּן פוּן מזרים די קָרָה. 01 פוּן דעם נְשָמָה פוּן א-ל נתן עס קֶרַח, אוּן ברייטע מַיִם ווערן מוּצָק [צוק]. 11 יאָ, ער הטריח [טרח] מיט רִי דעם עָב, ער פוץ ענן [זען דניאל 41-31:7] זײַן אוֹר. 21 אוּן דאָס הפך [זען מתי 3:81
https://www.youtube.com/watch?v=0IJf_XzsAf0
https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] זיך דורך זײַן תחבלה כדי זיי זאָלן פעל אַלע וואָס ער צוה זיי אויפן פּני תבל ארצה; 31 סײַ ער מצא עס פאַר אַ שֵבֶט [זען בראשית 01:94], סײַ פאַר זײַן אֶרֶץ, סײַ פאַר חֶסֶד. 41 אזן דאָס דאָזיקע, אִיּוֹב, עמד אוּן בּאַטראַכט די נפלאור א-ל. 51 ווייסטוּ ווי א-לוֹהַ שׂים עס אַרויף אויף זיי, אוּן יפע דעם אור פוּן זײַן ענן [זען דניאל 41-31:7]? 61 ידע דעם מפלש פונעם עָב, די מפלאות פוּן תמים דעים? 71 ווי אַזוי דײַנע בגדים ווערן חַם, ווען אֶרֶץ ליגט שקט פוּן דָּרוֹם? 81 קענסטוּ רקע די שחקים מיט אים, חזקים ווי ראי מוצק? 91 מאַך אונדז ידע וואָס מיר זאָלן אמר צו אים; מיר ערך נישט פוּן וועגן דער חֹשֶךְ. 02 דאַרף אים ספר ווערן אַז איך דבר? צי דאַרף אַן איש אים אמר אַז ער איז בלע? 12 אוּן אָקערשט האָט מען נישט ראה בּהיר אין שחקים, איז אַ ווינט עבר, אוּן האָט אים טהר. 22 פוּן צפון אתה זהב, אַ נורא הוֹד איז אַרום א-לוֹהַ. 32 שַדַּי, אים קענען מיר נישט מצא; ער איז שׂגיא אין כוח, אין משפּט אוּן רב צדקה ענה ער נישט. 42 דעריבּער ירא אים אנשים; ער ראה זיך נישט כּל חכמי לֵב.
 
איוב83
1 אוּן ה' האָט ענה אִיּוֹבן פוּן הַסְעָרָה, אוּן האָט אמר: 2 ווער החשיך דאָס וואָס עֵצָה מיט מִלָּה אָן דַעַת? 3 אזר נָא אָן ווי אַ גֶבֶר דײַנע חָלָץ, אוּן איך וועל דיך שאל, אוּן דו מאַך מיך ידע. 4 אֵיפֹה ביסטוּ געווען ווען איך האָבּ יסד אֶרֶץ? [זען
https://www.youtube.com/watch?v=Sr5vcLaqfhc
https://www.youtube.com/watch?v=q2IxN0h4Ek0 ] נגד, אויבּ דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] בִּינָה. 5 ווער האָט שׂים אירע מֵמַד, אויבּ דו ידע? אָדער ווער האָט נטה אַ קַו אויף איר? 6 אויף וואָס זײַנען אירע אדן הטבע [טבע]? אָדער ווער האָט ירה איר אֶבֶן פִּנָּה [זען תהלים 22:811]? 7 ווען די כוכבי בֹקר האָבּן רנן יחד, אוּן כּל בְּנֵי אלוקים האָבּן רוע. 8 אוּן ווער האָט הסיך [סוך] מיט דְּלָתַיִם [זען התג' 02:3] דעם ים, ווען ער האָט גיח אוּן איז פוּן רֶחֶם יצא? 9 ווען איך האָבּ שׂים דעם ענן [זען דניאל 41-31:7] פאַר זײַן לבוש, אוּן דעם ערפל פאַר זײַן חֲתֻלָּה [זען לוּקס 7:2], 01 אוּן איך האָבּ שבר פאַר אים מײַן חק, אוּן שׂים בָּרִיחַ אוּן דְּלָתַיִם [זען התג' 02:3], 11 אוּן אמר: בּיז אַהער זאָלסטו בוא אוּן נישט יסף, אוּן דאָ וועט מען שית דעם גְּאוֹן פוּן דײַנע גַּל? 21 האָסטוּ זינט דײַן לעבּטאָג צוה דעם בֹּקֶר? ידעתה [ידע] דעם שַחַר זײַן מקוֹם? 31 כדי אחז די כנפות פוּן הָאָרֶץ, אַז די רשָעים זאָלן נער ווערן פוּן איר. 41 זי הפך [זען מתי 3:81
https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] אַזוי ווי חֹמֶר חותם, אוּן עס התיצב [יצב] אַזוי ווי לבוש. 51 אוּן פוּן די רשָעים ווערט מנע זייער אוֹר, אוּן דער רָמָה [רום] זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] ווערט שבר. 61 ביסטוּ בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו די נֵבֶךְ פוּן ים, אוּן אויפן חקר פוּן תהָום הלך? 71 זײַנען דיר גלה געוואָרן די שְעָרִים פוּן מות [זען "מות" ישעיהו 9:35], אוּן האָסטוּ די שְעָרִים פוּן צַלְמָוֶת ראה? 81 האָסטוּ התבננת [בין] בּיז די ברייטקייטן פוּן אֶרֶץ? נגד, אויבּ דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דאָס כלה. 91 אויף וואסער דֶּרֶךְ שכן דאָס אוֹר? אוּן די חֹשֶךְ, וווּ איז איר מקוֹם, 02 אַז דו זאָלסט זי לקח צו איר גְּבוּל, אוּן אַז דו זאָלסט פאַרשטיין [בין] די נתיבה צו איר בּית? 12 דו ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] דאָס, וואָרעם דו ביסט דעמאָלט שוין געווען ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7], אוּן די מִסְפַּר פוּן דײַנע טעג איז רבים [זען ישעיה 11:35]! 22 ביסטוּ בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו די אוֹצרות פוּן שֶלֶג, אָדער האָסטוּ די אוֹצרות פוּן בָּרָד ראה, 32 וואָס איך האָבּ חָשַׂךְ פאַר אַן עֵת [זען ירמיה 7:03] צַר, פאַרן יוֹם קְרָב אוּן מלחמה? 42 אויף וואסער דֶּרֶךְ חלק זיך דאָס אוֹר, פוץ זיך דער מזרח-ווינט איבּער אֶרֶץ? 52 ווער האָט פלג פאַר דער שֶטֶף אַ תעלה, אוּן אַ דֶּרֶךְ פאַרן חזיז קֹלות? 62 צו הִמְטִיר אויף אֶרֶץ אָן איש, אַ מדבר אָן אָדָם דערין; 72 שׂבע [זען ישעיה 11:35] אַ שֹׁאָה אוּן אַ משֹׁאָה, אוּן מאַכן צמח [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] אַ מֹצַא פוּן דֶּשֶא. 82 האָט דער מָטָר אַן אָב? אָדער ווער האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] די אגלי טל? 92 פוּן וועמעס בֶּטֶן [זען https://www.youtube.com/watch?v=hJTfEBnsVOU ] איז יצא דער קֶרַח? אוּן דער כְּפוֹר פוּן שָמַיִם, ווער האָט אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]? 03 אַזוי ווי אֶבֶן ווערן מַיִם התחבא [חבא], אוּן דער פני תהָום ווערט לכד. 13 קענסטוּ קשר די מעדנות פוּן כִּימָה, אָדער די משכת פוּן כְּסיל פתח? 23 קענסטוּ יצא די מזרות אין זייער עת, אוּן דעם עיש מיט זײַנע בָּנִים נחה? 33 ווייסטוּ די חֻקּוֹת פוּן שָמַיִם? צי שׂים זײַן משטר אויף אֶרֶץ? 43 קענסטוּ רום צום עָב דײַן קוֹל, אַז אַ שפעה פוּן מַיִם זאָל דיך כסה? 53 קענסטוּ שלך בָרָק, זיי זאָלן הלך, אוּן אמר צו דיר: דאָ זײַנען מיר? 63 ווער האָט שית אין די טֻחוֹת חכמה? אָדער ווער האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דעם שׂכוי בִּינָה? 73 ווער ספר די שחקים [שחק] מיט חכמה? אוּן די נֵבֶל פוּן שָמַיִם ווער שכב? 83 ווען דער עָפָר איז יצק ווי מוּצַק, אוּן די רֶגֶב זײַנען דבק. 93 קענסטוּ צוד פאַר דער לָבִיא טרף, אוּן דעם חַיָּה פוּן די כּפיר מלא, 04 ווען זיי שחח זיך אין די מעונה, ווען זיי ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין סכה אויף דער אֶרֶב? 14 ווער כון דעם עֹרֵב זײַן ציד, ווען זײַנע ילדים שוע צו א-ל, ווען זיי תעה [זען ישעיה 6:35] אום אָן אֹכֶל?
 
איוב93
1 ווייסטוּ די עֵת ווען די יעל-סלע ילד? שמר ווען די אילות האָבּן חול [זען "חול" תהלים 7:15]? 2 ספר די ירחים ווען זיי מלא, אוּן ווייסטוּ די עֵת פוּן זייער ילד? 3 זיי כרע, זיי פלח זייערע ילדים, זיי שלך [זען "שלך" זכריה 31:11] אַרויס זייערע חֶבֶל. 4 זייערע יונגע ווערן חלם, זיי רבה אין בַּר, זיי יצא, אוּן שוב זיך נישט אום צו זיי. 5 ווער האָט שלח דעם פּרא חפשי, אוּן די מוֹסֵר פוּן דעם ערוד ווער האָט פתח, 6 וואָס איך האָבּ שׂים דעם ערבה פאַר זײַן בּית, אוּן מלחה פאַר זײַנע משכּנוֹת [משכן]? 7 ער שׂחק פוּן דעם הָמוֹן פוּן קריה, ער שמע נישט קיין תשאה נוֹגֵש. 8 די יתור פוּן די הָרִים איז זײַן מרעה, אוּן כל ירוק דרש [זען "דרש" דברים 91:81] ער. 9 אבה דער ראם דיר עבד? צי וועט ער לון בּײַ דײַן אֵבוּס [זען לוקס 7:2]? 01 קענסטוּ קשר דעם ראם מיט זײַן עֲבֹת צו דער תלם? צי וועט ער שׂדד די עמקים הינטער דיר? 11 קענסטוּ זיך בטח אויף אים, ווײַל זײַן כוח איז רב, אוּן עזב אויף אים דײַן יגיע? 21 קענסטוּ אים אמן, אַז ער וועט שוב דײַן זֶרַע, אוּן אסף פוּן דײַן גֶּרֶן? 31 דער כנף פוּן רננים נעלס [עלס] צי איז דאָס דער אברה אוּן נוצה פוּן חסיד? 41 אמנם, זי עזב אויף הָאָרֶץ אירע בֵּיצָה, אוּן אין עפר לאָזט זי זיי חמם. 51 אוּן זי שכח אַז אַ רגל קען זיי זור, אוּן אַ חַיַּת הַשָׂדֶה קען זיי דוש. 61 זי איז הקשיח [קשח] צו אירע בָּנִים ווי צו נישט אירע; ריק מעג זײַן איר יגיע, זי איז אָן פחד, 71 וואָרעם א-לוֹהַ האָט זי נָשָה פוּן חכמה, אוּן איר נישט חלק מיט בינה. 81 נאָך די צייט זי מרא אין דער מרוֹם, זי שׂחק פוּן סוּס אוּן פוּן זײַן רֹכב. 91 נתן דעם סוּס גבורה? לבש זײַן צַוָּאר מיט רעמה? 02 מאַכסטוּ אים רעש ווי אַן ארבּה? דער הוֹד פוּן זײַן נחר איז אֵימָה. 12 ער חפר אין עמק, אוּן שׂושׂ זיך מיטן כוח, ער יצא דעם נשק צו קרא. 22 ער שׂחק פוּן פחד, אוּן ווערט נישט חתת, אוּן ער שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] נישט פון פאַר אַ חֶרֶב. 32 לעבּן אים רנה דער אַשְפָּה, דער לַהַב חֲנִית אוּן די כּידון. 42 מיט רַעש אוּן רוגז גמא ער אֶרֶץ, אוּן קען נישט אמן בּײַם קוֹל פוּן אַ שופר. 52 ווי נאָר אַ שופר, אמר ער: אַהאַ! אוּן פוּן רָחוֹק ריח ער מלחמה, דעם רעם פוּן די שׂרים אוּן די תרועה. 62 דורך דײַן בִּינָה פליט דען דער נֵץ, פרשׂ זײַנע כּנפים [כנף] קיין תֵּימָן? 72 צי אויף דײַן פה גבה זיך אויף דער נֶשֶר, אוּן מאַכט זײַן קֵן רום? 82 אויף אַ סלע שָכַן ער אוּן לון אויף אַ שֶן סלע אוּן מצודה. 92 פוּן דאָרטן חפר ער זײַן אֹכֶל, פוּן רָחוֹק נבט זײַנע אויגן. 03 אוּן זײַנע יונגע עלע דָּם, אוּן וווּ חללים דאָרטן איז ער.
איוב04
 
1 אוּן ה' האָט ענה אִיּוֹבן, אוּן האָט אמר: 2 וויל דער וואָס ריב מיטן שַדַּי יסוּר אים? דער וואָס יכח זיך מיט א-לוֹהַ זאָל עס ענה. 3 האָט אִיּוֹב ענה ה' אוּן האָט אמר: 4 הִנֵּה, קלל וואָס בין איך; וואָס קען איך דיר שוב? איך שׂים אַרויף מײַן יָד אויף מײַן פֶּה. 5 1 מאָל האָבּ איך דבר, אוּן וועל מער נישט ענה; יאָ, שתים אוּן וועל עס נישט יסף. 6 האָט ה' ענה אִיּוֹבן פוּן סְעָרָה אוּן האָט אמר: 7 אזר נָא ווי אַ גבר דײַנע חָלָץ; איך וועל דיך שאל, אוּן דו מאַך מיך ידע. 8 צי ווילסטוּ אויך פרר מײַן משפּט? ווילסטוּ מיך געבן הרשעה [זען רומ' 1:8] כדי דו זאָלסט צדק [זען לוקס 51:61] זיך זײַן? 9 אָדער צי האָסטוּ אַ זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] ווי א-ל, אוּן מיט אַ קוֹל ווי ער קענסטוּ הרעים [רעם]? 01 עדה זיך נָא מיט גְּאוֹן אוּן גֹבַהּ, אוּן הוֹד אוּן הָדָר זאָלסטוּ לבש. 11 פוץ דעם עברות פוּן דײַן אף, אוּן ראה כל גֵּאֶה אוּן שפל אים. 21 ראה כל גֵּאֶה אוּן מאַך אים כנע, אוּן הדךְ די רשָעים אין זייער מקוֹם. 31 טָמַן זיי אין עָפָר יחד, זייער פנים חבש אין טמן. 41 אוּן איך אויך וועל דיר ידה [זען רומ' 92:2], אַז דײַן ימין קען דיר ישע. 51 הִנֵּה נָא דעם בהמות וואָס איך האָבּ עשׂה מיט דיר; חציר ווי בקר אכל ער. 61 הִנֵּה נָא, זײַן כוח איז אין זײַנע מָתְנַיִם, אוּן זײַן עֹז אין די שריר פוּן זײַן בטן. 71 ער חפץ זײַן זָנָב ווי אַן ארז, די גיד פוּן זײַנע פחד זײַנען שׂרג. 81 זײַנע עצם זײַנען אפיק פוּן נחשת, זײַנע גֶּרֶם ווי מטיל בּרזל. 91 ער איז די רֵאשִית פוּן דרכים פון א-ל, זײַן עֹשֵה קען נגש מיט זײַן חֶרֶב. 02 וואָרעם בּוּל נשׂא [זען ישעיה 4:35] אים די הָרִים, וואָס כּל חיות פוּן שָׂדֶה שׂחק זיך דאָרטן. 12 אוּנטער צאלים שכב ער, אין סֵתֶר פוּן קנה אוּן בּצה. 22 צאלים סכך אים מיט זייער צל, אים סבב אַרום ערבה פוּן נחל. 32 הִנֵּה, דער נָהָר עשק, אוּן ער חפז זיך נישט, ער איז בטח, ווען ירדן גיח זיך אין זײַן פֶּה. 42 קען מען פאַר זײַנע אויגן אים לקח, מיט מוקשים נקב די אף? 52 [1:14] קענסטוּ משך דעם לִויָתן מיט אַ חַכָּה, אוּן מיט אַ חֶבֶל השקיע [שקע] זײַן לשוֹן? 62 [2:14] קענסטוּ שׂוּם אַן אַגְמוֹן אין זײַן אף, אָדער מיט אַ חוֹחַ נקב זײַן לחי? 72 [3:14] וועט ער זיך רבה תחנון בּײַ דיר? צי וועט ער דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] צו דיר רַךְ? 82 [4:14] וועט ער כרת אַ בְּרִית מיט דיר, זאָלסט אים לקח פאַר אַן עֶבֶד עולם? 92 [5:14] קענסטוּ זיך שׂחק מיט אים ווי מיט אַ צפור, אוּן אים קשר פאַר דײַנע נערות? 03 [6:14] וועלן זיך כרה שוּתּפים איבּער אים? וועלן זיי אים חצה צווישן די כנענים? 13 [7:14] קענסטוּ מלא מיט שֻׂכּוֹת [שֻׂכָּה] זײַן עור, אוּן מיט צלצל דָג זיין רֹאש? 23 [8:14] שׂים אויף אים דײַן כף! זכר זיך די מלחמה, וועסטוּ עס נישט יסף.
 
איוב14
1 [9:14] הִנֵּה, די תוחלת ווערט כזב; שוין פוּן זײַן אָנבּליק ווערט מען דאָך הוטל [טול]. 2 [01:14] נישטא דער אַכזר וואָס זאָל אים וועלן עור; היינט ווער איז דער וואָס קען זיך יצב פאַר מיר? 3 [11:14] ווער עס הקדים [קדם] אַקעגן מיר, דעם שלם איך; וואָס אוּנטערן כּל הַשָמַיִם איז מײַן. 4 [21:14] זאָל איך אים החריש [חרש] פון זײַנע בדים, אוּן דאָס גבורות אוּן זײַן חִין ערך? 5 [31:14] ווער האָט גלה דעם פְנֵי פון זײַן מלבוש? צו זײַן כֶּפֶל רֶסֶן ווער קען צוּקוּמען? 6 [41:14] די דְּלָתַיִם [זען התג' 02:3] פוּן זײַן פנים ווער האָט פתח? אַרום זײַנע ציין איז אַן אימה. 7 [51:14] גאוה זײַנען די אפיקי מגנים, סגר ווי מיט אַ חותם אַ צר; 8 [61:14] איינע צו דער אַנדערער זײַנען זיי נגש, אַז רוּחַ קען נישט בוא צווישן זיי. 9 [71:14] איינע צו דער אנדערער איז דבק, זיי לכד זיך אוּן פרד זיך נישט. 01 [81:14] זײַן עטישה הלל אוֹר, אוּן זײַנע אויגן זײַנען ווי די עפעף פוּן שחר. 11 [91:14] פוּן זײַן פֶּה הלך לַפִּיד, כִּידוֹד אֵש מלט זיך. 21 [02:14] פוּן זײַנע נחיר יצא עָשָן, ווי פוּן אַ דּוּד נְפוּחַ [נפח] אוּן אגמֹן. 31 [12:14] זײַן נפש להט ווי גחלים, אוּן אַ להב יצא פוּן זײַן פֶּה. 41 [22:14] אויף זײַן צואר לון עֹז, אוּן אים פאַרויס דוץ דאבה. 51 [32:14] די מפל פוּן זײַן בשׂר זײַנען דבק; עס איז יצק אויף אים, עס מוט זיך נישט. 61 [42:14] זײַן לֵב איז יצק ווי אֶבֶן, יאָ, יצק ווי אַ פלח תחתי. 71 [52:14] מִשֵׂתוֹ [שְׂאֵת] גור זיך די אלים [אַיִל], פוּן שֶבֶר ווערן זיי התחטא [חטא] זיך. 81 [62:14] וויל מען אים נשׂג, קען קיין חֶרֶב נישט קום, קיין חֲנִית, קיין מסע, אוּן קיין שריה. 91 [72:14] ער חשב בּרזל פאַר תֶּבֶן, אוּן נחשת פאַר עץ רקבון. 02 [82:14] אים ברח נישט בּן קשת; נהפך [הפך, זען מתי 3:81 https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0
https://www.youtube.com/watch?v=rgdehAR7j9g ] אין קש ווערן פאַר אים אבני קלע. 12 [92:14] ווי קש זײַנען תותח חשב, אוּן ער שׂחק פוּן רַעש פוּן דער כּידון. 22 [03:14] זײַן אונטערזײַט איז חדודי חרשׂ; ער רפד אַ חרוּץ אויפן טיט. 32 [13:14] ער רתח ווי אַ סיר די טיפעניש, ער שׂים דעם ים ווי מרקחה. 42 [23:14] הינטער זיך לאָזט ער אַן אור נתיב; מע חשב דער תהָום איז שֵׂיבָה. 52 [33:14] נישטא אויף עפר זײַן גלײַכן, עשׂה צו זײַן אָן חת. 62 [43:14] אויף כּל גָּבֹהּ ראה ער, ער איז דער מלך איבּער כּל בּני שחץ.
 
איוב24
1 האָט אִיּוֹב ענה ה' אוּן האָט אמר: 2 איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אַז אַלע קענסטוּ טאָן אוּן קיין מזמה איז נישט בצר פוּן דיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=q2IxN0h4Ek0 ]. 3 ווער קען דאָס עלם די עֵצָה אָן דַעַת? לכן נגד איך אַז איך פארשטיי נישט; נפלאות זײַנען דאָס פאַר מיר, אוּן איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט. 4 שמע, נָא, אוּן איך וועל דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]; איך וועל דיך שאל, אוּן דו מאַך מיך ידע. 5 מיט געהער פוּן אֹזֶן האָבּ איך פוּן דיר שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אוּן אַצונד האָט מײַן אויג דיך ראה. 6 דעריבּער זיך מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] איך אוּן האָבּ נחם, אין עָפָר אוּן אפר. 7 אוּן עס איז געווען נאָכדעם ווי ה' האָט דבר די דאָזיקע דברים צו אִיּוֹבן, האָט ה' אמר צו אֶליפז דעם תֵימָני: מײַן אף חרה אויף דיר אוּן אויף דײַנע 2 רעים [רֵעַ], ווייל איר האָט נישט דבר וועגן מיר אַזוי נכונה [כון] ווי מײַן עֶבֶד אִיּוֹב. 8 אוּן אַצונד לקח אײַך 7 פרים אוּן 7 אֵילִים, אוּן הלך צו עבדי [זען משיח עבדי ישעיה 11:35] אִיּוֹבן, אוּן איר זאָלט עלה אַן עוֹלָה פאַר אײַך, אוּן אִיּוֹב עבדי וועט מתפלל [פלל] פאַר אײַך, וואָרעם בּלויז זײַן פנים נשׂא איך, אײַך נישט עשׂוֹת לויט נבלה, ווײַל איר האָט נישט דבר וועגן מיר אַזוי נכונה ווי עבדי [זען משיח עבדי ישעיה 11:35] אִיּוֹב. 9 איז אֶליפז דער תֵימָני, אוּן בִּלדַּד דער שוחי, אוּן צופר דער נַעַמָתי, הלך, אוּן זיי האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי ה' האָט צו זיי דבר; אוּן ה' האָט נשׂא פני אִיוב. 01 אוּן ה' האָט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31; https://www.youtube.com/watch?v=pKtEjsq37CU ] שבות אִיוב, אַז ער האָט מתפלל [זען https://www.youtube.com/watch?v=AnOtmiym8bw
https://www.youtube.com/watch?v=Rt5Mxl-vIV8 ] געווען פאַר זײַנע רעים [רֵעַ]; אוּן ה' האָט יסף אַלע וואָס אִיּוֹב האָט געהאַט משנה. 11 אוּן אַלע זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], אוּן אַלע זײַנע אחוֹת, אוּן אַלע זײַנע בּאַקענטע פוּן פריִער, זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו אים, אוּן האָבּן אכל מיט אים לֶחֶם אין זײַן בּית, אוּן זיי האָבּן אים נוד, אוּן אים נחם אויף אַלע דעם רָעָה וואָס ה' האָט אויף אים געבראַכט; אוּן זיי האָבּן אים נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] איטלעכער אַ קשיטה, אוּן איטלעכער אַ נזם זהב. 21 אוּן ה' האָט ברך אחרית אִיוב מער ווי זײַן אָנהייבּ, אוּן ער האָט געהאַט 000,41 צֹאן, אוּן 000,6 גְמַלִּים, אוּן 0001 צמד בּקר, אוּן 0001 אתונות. 31 אוּן ער האָט געהאַט 7 בָּנִים אוּן 3 בָּנוֹת. 41 אוּן ער האָט קרא דעם שֵם פוּן איינער ימִימה, אוּן דעם שֵם פוּן דער 2טן קציעָה, אוּן דעם שֵם פוּן דער 3טן קֶרֶן-הַפוך. 51 אוּן אין כּל הָאָרֶץ האָבּן זיך נישט מצא נשים יפות ווי בָּנוֹת פון אִיוב. אוּן אֲבִיהֶם האָט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַ נחלה צווישן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. 61 אוּן אִיּוֹב האָט געלעבּט נאָך דעם 041 שָנָה; אוּן ער האָט ראה זײַנע בָּנִים אוּן זײַנע בני בנים, 4 דורות. 71 אוּן אִיּוֹב איז מות זקן אוּן שׂבע [זען ישעיה 11:35] מיט ימים.