ישעיהו
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישׂראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
ישע1
 
1 די חֲזוֹן פוּן ישַעיָהו בּן אָמוצן, וואָס ער האָט חזה אויף יהודה און
ירושלים, אין די יְמֵי עוזִיָהו, יוֹתָם, אָחָז, יחִזקִיָהו, די מלכים פוּן יהודה. 2 שמע! איר הימלען, און האזין [אזן] אֶרֶץ, וואָרעם ה' האָט דבר: בָּנִים האָבּ איך דערצויגן [גדל] און רום, און זיי האָבּן פשע [זען "פשע" ישעיהו 5:35
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
] אָן מיר. 3 אַ שוֹר ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, דורך אַ פּערזענלעך שייכות מיט משיח, נישט קאָפּ וויסן , מיין עבד הצדיק וועט מאַכן פילע רעכט מיט ה', זען יוחנן 9:41; מתי 32:7; קור"ב 61:5] זײַן קֹנֶה [זען "קנה" משלי 22:8
https://www.youtube.com/watch?v=9Fe7DDKMaPk
], און אַ חֲמוֹר [זען "חֲמוֹר" פוּן משיח, זכריה 9:9] די אֵבוּס [זען "אבוּס" לוקס 21:2] פוּן זײַן בַעַל; ישׂראל ידע נישט, עַמִּי [זען "עַמִּי" ישעיהו 8:35] לֹא התבּוֹנָן [בין]. 4 וויי, גּוֹי חֹטֵא, עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY ] מיט כֶּבֶד עָוון, זֶרַע פוּן רעע, בָנִים משחיתים [שחת זען
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
]! עזב [זען "עזב" תהלים 2:22] האָבּן זיי ה', נאץ דעם קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35], נזֹרוּ [נזור, זור], אחוֹר. 5 פאַר וואָס ווילט איר נכה ווערן עוֹד, וואָס איר יסף סָרָה אײַך נאָך מער? דער כּל קאָפּ איז חֳלִי [זען ישעיהו 3:35 "חֹלִי"; דאָ מיר זען עס איז "עמי" וואס איז "נכה" ווערן ווי אין שמות 7-6:6; אָבער אין ישעיה 8:35 עס איז משיח בּן דָּוִד וואס איז נגזר פאַר "עמי"], און דאָס כּל לֵב איז דַּוַּי 6 פוּן כַּף רֶגֶל [זען "רֶגֶל" תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] ביזן קאָפּ איז אין אים קיין מְתֹם נישטאָ, נאָר אַ פֶּצַע און אַ חַבּוּרָה [זען ישעיהו 5:35] און אַ מַכָּה טָרִי; נישט זור זײַנען זיי געוואָרן, און נישט חבש, און נישט מיט שֶמֶן רכך. 7 אײַער אֶרֶץ איז אַ שממה, אײַערע ערים זײַנען אין אֵש שׂרף; אײַער אֲדָמָה זָרִים אכל זי אײַך אַנטקעגן, און שממה איז זי ווי דער מַהְפֵּכָה פוּן זָרִים. 8 און יתר איז בַּת צִיון, ווי אַ סֻכָּה אין אַ כֶּרֶם, ווי אַ מְלוּנָה אין אַ מִקְשָה, ווי אַן עיר נְצוּרָה [נצר]. 9 ווען נישט ה' צבָאות וואָלט אונדז אַ שָׂרִיד מעט יתר, וואָלטן מיר ווי סדום געוואָרן, צו עַמורָה וואָלטן מיר געווען דמה. 01 שמע! דאָס דבר-ה', איר קצינֵי [קצין] פוּן סדום; אזן! די תּוֹרה פוּן אלוקינו, איר עם פוּן עַמוֹרָה. 11 צו וואָס מיר אײַערע רֹב זבחים? אמר ה', איך בין שׂבע [זען "שׂבע" ישעיהו 11:35] מיט עוֹלוֹת פוּן אֵילִים, און מיט חֵלֶב פוּן מְרִיא; און דָּם פוּן פָּרִים [פר] און כבשׂים [כבשׂ] און עַתּוּדים [עַתּוּד] וויל איך נישט האָבּן חפץ. 21 אַז איר בוא זיך ווײַזן פאַר מיר, ווער בקש דאָס פוּן אײַך מײַנע חצרוֹת [חָצֵר] צו רמס? 31 נישט ברענגט מער מִנְחַה פוּן שָוְא, קְטֹרֶת תּוֹעֵבָה איז דאָס מיר; ראש-חודש און שבת, צו קרא אַ מִקְרָא מיט אָוֶן און עצרה קען איך נישט יכל; 41 אײַערע ראש-חודשן און אײַערע מוֹעֲדים האָט פײַנט [שׂנא] מײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]; זיי זײַנען מיר צו טֹרַח געוואָרן, איך לאה זיי נישט צו נשׂא. 51 און אַז איר פרשׂ אײַערע הענט, וועל איך עלם מײַנע אויגן פוּן אײַך; און רבה איר זאָלט תפילה, שמע איך נישט צו; אײַערע הענט זײַנען פול מיט דָּם. 61 רחץ! אײַך, התזכה [זכה]! אײַך, סור אײַערע רֹעַ מַעֲלָל פוּן קעגן מײַנע אויגן, חדל! רעע; 71 למד! יטב! דרש מִשְפָּט, אשר! דעם חמוֹץ, שפט! דעם יתום, ריב זיך אַלְמָנָה. 81 הלך! נָא, און לאָמיר זיך יכח, אמר ה': אויבּ אײַערע חַטָּאוֹת וועלן ווי שָנִי זײַן, וועלן זיי לבן ווי שֶלֶג ווערן; אויבּ זיי וועלן אָדָם זײַן ווי תּוֹלָע, וועלן זיי ווי צֶמֶר ווערן. 91 אויבּ איר וועט אבה און וועט שמע, וועט איר אכל דאָס טוּב הָאָרֶץ; 02 אָבער אַז איר וועט מאן, און וועט מרה, וועט איר פוּן דער חרב אכל ווערן; וואָרעם דאָס פֶּה ה' האָט דבר. 12 ווי איז אַ זונה געוואָרן די קִרְיָה נֶאֱמָנָה! געווען פול מיט מִשְפָּט, צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] פלעגט לון אין איר, און אַצונדערטאָ מרצּחים [רצח]. 22 דײַן כֶּסֶף איז סִיג געוואָרן, דײַן סֹבֶא איז מיט מַיִם מהל. 32 דײַנע שׂרים זײַנען סוֹרְרִים, און חברים פוּן גנבים; איטלעכער האָט אהבה שוחד, און רדף זיך נאָך שַלְמֹנים [שַלְמֹן]; דעם יתום זיי נישט שפט, און רִיב פוּן דער אלמנה בוא זיי נישט אָן. 42 דעריבּער נְאֻם הָאָדוֹן
[זען מלאכי 1:3
https://www.youtube.com/watch?v=23s2XaChkMs
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
האדן אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם הפצים הנה בא יי צבאות, זען מלאכי 1:3; זכריה 41:4; 5:6; ומוצאותיו מקדם מימי עולם, מיכה 1:5; חבקוק 21:1 עולם = נצח], ה' צבָאות, אבּיר ישׂראל: אָ, איך וועל זיך נחם פוּן מײַנע צר, און זיך נוקם [נקם] זײַן אָן מײַנע אוֹיבים [איב]. 52 און איך וועל שוב מײַן יָד אויף דיר, און צרף ווי מיט בֹּר דײַנע סִיג, און סור אַלע דײַנע בְּדִיל. 62 און איך וועל שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] דײַנע שֹׁפטים ווי בּראשֹׁנָה, און דײַנע יועצים [יעץ] ווי אין אָנהייבּ; דערנאָך וועט מען דיך קרא דער עִיר הַצֶּדֶק, די קִרְיָה נֶאֱמָנָה. 72 צִיון וועט דורך מִשְפָּט פדה ווערן, און אירע צוריקגעקערטע [שוב] דורך צדקה [זען ישעיהו 11:35 יַצְדִּיק צַדִּיק עַבְדִּי לָרַבִּים עַבְדִּי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3]. 82 און אַ שֶבֶר אויף די פֹּשעים [זען ישעיהו 8,5:35 פּשָעֵנוּ, פֶּשַע עַמִּי] און חַטָּאִים אין איינעם; און די וואָס עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] ה', וועלן כלה ווערן. 92 וואָרעם מע וועט צו בוש ווערן פוּן די אילים [איל] וואָס איר האָט חמד [זען "חֶמְדַּת כָּל הגוים" משיח חגי 7:2], און איר וועט זיך חפר מיט די גערטנער וואָס איר האָט בחר. 03 וואָרעם איר וועט זײַן ווי אַן אֵלָה וואָס זײַן נבל ווערט איר עָלֵה, און ווי אַ גַּן וואָס האָט נישט קיין מַיִם. 13 און דער חָסֹן וועט ווערן ווי נְעֹרֶת, און זײַן פֹעֲל אַ נִיצוֹץ און ביידע אין איינעם וועלן בער, און קיין מכבּה [מכבּה, כבה, זען "כבה" ישעיהו 42:66] וועט נישט זײַן.
 
ישע2
 
1 דאָס דבר וואָס ישַעיָהו בּן אָמוצן האָט חזה אויף יהודה און ירושלים. 2 און עס וועט זײַן אין אחרית הימים, וועט כון דער הַר בּית ה' ווי רֹאש פוּן די הרים, און נשׂא איבּער די גבעוֹת [גבעה]; און כּל הגּוֹיִם וועלן צו אים נהר [זען יוחנן 91:2; 23:21]. 3 און עמים [זען "עם" ישעיהו 8:35] רבּים וועלן הלך [זען מתי 02-91:82] און וועלן אמר: הלך! און לאָמיר עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צום הַר ה', צום בּית אלוקי יעקב; און ער וועט אונדז ירה פוּן זײַנע דרכים, און מיר וועלן הלך אין זײַנע אֹרחֹת [ארח]; וואָרעם פוּן צִיון וועט יצא תּוֹרה, און דבר ה' פוּן ירושלים. 4 און ער וועט שפט צווישן די גּוֹיִם, און יכח איבּער עמּים רבּים [זען "עם" ישעיהו 8:35]; און זיי וועלן כתת זייערע חֲרָבוֹת אויף אִתִּים [את], און זייערע חנית אויף מזמרה; אַ גוֹי קעגן אַ גוֹי וועט נישט נשׂא אַ חרב, און מע וועט נישט מער למד מלחמה. 5 בּית יעקב, הלך! און לאָמיר הלך אין דעם אוֹר ה'. 6 וואָרעם האָסט נטש דײַן עם, דאָס בּית יעקב, ווײַל זיי זײַנען מלא מיט קֶּדֶם [דער מזרח] און עֹנְנִים [ענן] אַזוי ווי די פלִשתים, און מיט ילדים פוּן נכרים [נכרי] זיי זיך השׂפּיק [שׂפק]. 7 און מלא געוואָרן איז זײַן אֶרֶץ מיט כֶּסֶף און זָהָב, און נישטאָ קיין קֵצֶה צו זײַנע אוֹצרות; און מלא געוואָרן איז זײַן אֶרֶץ מיט סוּסים, און נישטאָ קיין קֵצֶה צו זײַנע מרכּבות. 8 און מלא געוואָרן איז זײַן אֶרֶץ מיט אֱלִילִים; צום מַעֲשֵׂה פוּן זייערע הענט זיי זיך שחה, צו וואָס זייערע אֶצְבְּעֹת האָבּן עשׂה. 9 און שחח איז אָדָם, און שפל איז אִיש, און דו קענסט זיי נישט נשׂא [געבן זיי מחילה]. 01 בוא! אין צוּר, און טמן! זיך אין עָפָר, פאַר דער פַּחַד ה', און פאַר דער הַדַר פוּן זײַן גאון. 11 די גבהות אויגן פוּן אָדָם ווערן שפל, און די רוּם אנשים וועט שחח ווערן, און ה' אַליין וועט זײַן שׂגב אין יום ההוא. 21 וואָרעם יוֹם איז דאָ בּײַ ה' צבָאות, אויף כּל גֵּאֶה און רום, און אויף כּל נשׂא, עס זאָל שפל ווערן; 31 און אויף כּל צעדערן פוּן לבנון, די רום און נשׂא, און אויף כּל אײַכנביימער פוּן בָּשָן; 41 און אויף כּל הרים הרמים [רום], און אויף כּל גבעוֹת הנשׂאוֹת [נשׂא]; 51 און אויף כּל הויכן מגדּל, און אויף כּל חוֹמָה בצוּרה [בצר]; 61 און אויף כּל אֳנִיּוֹת פוּן תַרְשִיש, און אויף כּל שׂכיּוֹת החמדּה [זען חגי 7:2]. 71 און די האָפערדיקייט פוּן אָדָם וועט שחח ווערן, און די רוּם פוּן אנשים וועט שפל ווערן, און ה' אַליין וועט זײַן שׂגב אין יום ההוא. 81 און די אֱלִילִים וועלן אין כָּלִיל חלף. 91 און מע וועט בוא אין היילן פוּן פעלדזן, און אין מְחָלָה פוּן עָפָר, פוּן פאַר דער פַּחַד ה', און פוּן פאַר דער הַדַר פוּן זײַן גאוֹן, ווען ער קום [זען "קום" אויפגעשטאנען קור"א 4:51; זכריה 4:41] אויף די אֶרֶץ צו ערץ. 02 אין יום ההוא וועט שלך דער אָדָם זײַנע אֱלִילִים פוּן כֶּסֶף, און זײַנע אֱלִילִים פוּן זָהָב, וואָס זיי האָבּן זיך עשׂה, זיך צו שחה, פאַר די חפֹּרפרה און פאַר די עטלּפים; 12 כדי בוא אין לעכער פוּן פעלדזן, און אין שפאַלטן פוּן שטיינער, פוּן פאַר דער פַּחַד ה', און פוּן פאַר דער הַדַר פוּן זײַן גאוֹן, ווען ער שטייט אויף ["קום", זען קור"א 4:51; זכריה 4:41] די אֶרֶץ צו ערץ. 22 חדל! אײַך פוּן אָדָם וואָס נשמה איז אין זײַן נאָז; וואָס חשב [זען "חשב" בראשית 6:51; זען פיל' 9:3] איז ער?
 
ישע3
 
1 וואָרעם הִנֵּה, הָאדוֹן
[זען מלאכי 1:3
https://www.youtube.com/watch?v=23s2XaChkMs
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
האדן אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם הפצים הנה בא יי צבאות, זען מלאכי 1:3; זכריה 41:4; 5:6; ומוצאותיו מקדם מימי עולם, מיכה 1:5; חבקוק 21:1 עולם = נצח]
, ה' צבָאות, מֵסִיר [סור] פוּן ירושלים און פוּן יהודה מִשְעֵן און מִשְעֵנָה; כּל מִשְעֵן פוּן לֶחֶם, און כּל מִשְעֵן פוּן מַיִם. 2 גִבּוֹר און אִיש מלחמה, שֹׁפֵט און נָבִיא, קֹסֵם [קסם] און זָקֵן; 3 שַׂר חֲמִשִּים, און נִכבָּד [בְּנֵי-אִיש פוּן דרגָה גְבוֹהָה] און דעם בַעַל-יועץ, און דעם חכם חרשים, און דעם נָבוֹן [בין] לַחַש. 4 און איך וועל נתן נערים פאַר זייערע שׂרים, און תּעֲלוּלים וועלן משל איבּער זיי. 5 און הָעָם וועט זיך נגשׂ, אִיש איבּער אִיש, און איטלעכער זײַן רֵעַ; א נעַר וועט זיך רהב קעגן זקן, און דער נקלה [קלה] קעגן נִכבָּד. 6 אַז אִיש וועט תפשׂ אָחִיו פוּן זײַן בּית אָבִי: שִׂמְלָה האָסטו, אַ קָצִין זאָלסטו אונדז זײַן, און די דאָזיקע מַכְשֵלָה זאָל זײַן אונטער דײַן יָד, 7 וועט ער ישׂא [נשׂא] אין יום ההוא, אַזוי צו אמר: איך וועל נישט זײַן קיין חֹבֵש [חבש], אַז אין מײַן בּית איז נישטאָ קיין לֶחֶם און קיין שׂמלה; איר וועט מיך נישט שׂום פאַרן קָצִין פוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
]. 8 וואָרעם כשל [מִכְשוֹל, קור"א 32:1; אבן נגֶף, ישעיהו 41:8; 4-3:35; 61:82; תהלים 22:811] איז ירושלים, און יהודה איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ]; ווײַל זייער לשוֹן און זייערע מעללים זײַנען קעגן ה', צו מרד די אויגן פוּן זײַן כבוד. 9 דער הכרה פוּן זייער פנים ענה אויף זיי; און זייער חַטָּאת נגד זיי ווי סדום, זיי כִּחֵד נישט. ווי צו זייער נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], וואָס זיי האָבּן זיך אַליין רָעָה גמל. 01 אמר דעם צדיק [זען משיח דער צדיק, ישעיהו 11:35] אַז אים וועט זײַן טוֹב, ווײַל די פּרִי פוּן זייערע מעללים וועלן זיי אכל. 11 ווי צו דעם רָשע, אים וועט זײַן רַע, וואָרעם די גְמוּל פוּן זײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; [http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
וועט אים עשׂה. 21 עַמִּי זײַנע נֹגשׂים [נגשׂ] זײַנען מעוֹלֵל [עלל], און נָשִים משל איבּער אים. עַמִּי! דײַנע מאשּרים [אשר] זײַנען תעה [זען "תעה" ישעיהו 5:35], און דעם דֶּרֶךְ פוּן דײַנע אֹרחֹת [ארח] האָבּן זיי בלע. 31 ה' נצב זיך צו ריב, און ער עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] זיך צו דין די עַמִּים [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
[https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY . 41 ה' וועט בוא אין מִשְפָּט מיט די זקנים פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] און זײַנע שׂרים: דאָס האָט איר בער דעם כֶּרֶם, די גזלה פוּן עָנִי איז אין אײַערע בּתּים. 51 וואָס מיינט איר, וואָס איר דכא [זען "דכא" ישעיהו 5:35] עַמִּי, און דעם פנים פוּן די עָנִי טחן איר? נְאֻם אֲדֹנָי ה' צבָאות. 61 און ה' האָט אמר: ווײַל די בָּנוֹת צִיון זײַנען גבה, און הלך האַלדז נטה, און שׂקר מיט די אויגן; הלך טפף הלך זיי, און מיט זייערע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] עכס זיי; 71 דעריבּער וועט אֲדֹנָי שׂפח דעם קָדקֹד פוּן די בָּנוֹת צִיון, און ה' וועט זייער פֹת ערה. 81 אין יום ההוא וועט אֲדֹנָי סור די תּפארת פוּן די עֶכֶס, און די שָבִיס, און די שׂהרוֹן; 91 די נְטִיפָה, און די שֵרָה, און די רעלה; 02 די פְּאֵר, און די צְעָדָה, און די קשֻרִים, און די בּתּי הנפש, און די לַחַש; 12 די טַבַּעת, און די נֶזֶם; 22 די מחלצה, און די מעטפה, און די מטפּחת, און די חריט; 32 די גִּלָּיוֹן, און די סָדִיו, און די צָניף, און די רְדיד. 42 און עס וועט זײַן, אָנשטאָט בֹּשֶׂם וועט זײַן מַק, און אָנשטאָט אַ חֲגוֹרָה, א נִקְפָּה, און אָנשטאָט מעשׂה מִקְשֶה, א קָרְחָה, און אָנשטאָט אַ פּתיגיל, אַ מחגֹרת שַׂק; אַ בראַנד אָנשטאָט יֳפִי. 52 דײַנע מת וועלן דורכן חרב נפל, און דײַנע גיבּוֹרים אין מלחמה. 62 און אנה און אבל וועלן אירע פּתח, און נקה וועט זי ווערן, אויף הָאָרֶץ וועט זי ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6].
 
ישע4
 
1 און 7 נָשִים וועלן חזק 1 אִיש אין יום ההוא, אַזוי צו אמר: אונדזער לֶחֶם וועלן מיר אכל, און אונדזער שׂמלה וועלן מיר לבש, אָבער דײַן שֵם זאָל קרא ווערן אויף אונדז; אסף אונדזער חרפה. 2 אין יום ההוא וועט די צֶמַח ה' [זען ישוע דער צמח, זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] זײַן פאַר צְבִי און פאַר כבוד, און די פּרִי הָאָרֶץ פאַר גאוֹן און פאַר תּפארת, פאַר די פליטה פוּן ישׂראל. 3 און עס וועט זײַן, דער וואָס איז שאר אין צִיון, און דער וואָס האָט זיך יתר אין ירושלים, וועט "קָדוֹש" אמר ווערן צו אים כּל וואָס איז כתב צום חיים אין ירושלים; [זען סַנְהֶדְרִין 29א זאגט דאָס איז אַ נבואה וועגן תחיּת המּתים]
4 ווען אֲדֹנָי האָט רחץ דעם צֹאָה פוּן די בָּנוֹת צִיון, און דאָס דְּמֵי ירושלים דוח ער פוּן איר מיט, מיט רוּחַ מִשְפָּט, און מיט רוּחַ בער. 5 און ה' וועט בּרא אויפן כּל מכוֹן הַר צִיון, און אויף אירע מקרא, אַן עָנָן יוֹמָם און עָשָן און נֹגָּהּ פוּן אֵש להבה בּײַ לָיְלָה; וואָרעם, איבּער כּל כּבוֹד וועט זײַן אַ חופה. 6 און סֻכָּה וועט זײַן פאַר אַ צל פוּן חרב בּײַ יוֹם, און פאַר אַ מֵחְסֶה און פאַר אַ מִסתּוֹר פוּן זֶרֶם און פוּן מָטָר.
 
ישע5
 
1 לאָמיך שיר פוּן מײַן יָדִיד, דאָס שירה פוּן מײַן דוד אויף זײַן כֶּרֶם. אַ כֶּרֶם האָט מײַן יָדִיד געהאַט, אויף אַ קֶרֶן בּן שֶמֶן. 2 און ער האָט אים עזק און אים סקל, און אים נטע מיט שֹׂרֵק, און בנה אַ מגדּל אין אים, און אויך אַ יֶקֶב חצב דערין; און ער האָט קוה ער זאָל ענבים עשׂה, און ער האָט בְּאֻשִים עשׂה. 3 און אַצונד, איר יושבי ירושלים, און אִיש יהודה, שפט! נָא צווישן מיר און צווישן מײַן כֶּרֶם. 4 וואָס נאָך איז געווען צו עשׂה פאַר מײַן כֶּרֶם, וואָס איך האָבּ אין אים נישט עשׂה? מַדוּעַ, אַז איך האָבּ קוה ער זאָל ענבים עשׂה, האָט ער בְּאֻשים עשׂה? 5 און אַצונד, לאָמיך אײַך לאָזן ידע, וואָס איך וועל עשׂה צו מײַן כֶּרֶם: סור זײַן מְשֻׂכָּה, און ער זאָל בער ווערן; פרץ זײַן גָּדֵר, און ער זאָל מִרְמָס ווערן. 6 און איך וועל אים שית בָּתָה; נישט נזמר [זמר] און נישט נגדר [עדר] וועט ער ווערן, און ער וועט עלה [זען "עלה" משיח ישעיהו 2:35] מיט שָמִיר און שַיִת, און אויך די עבים [עָב] וועל איך צוה, נישט צו הִמְטִיר [מטר] אויף אים קיין מָטָר. 7 וואָרעם דער כֶּרֶם פוּן ה' צבָאות, איז דאָס בּית ישׂראל; און די אִיש יהודה, זײַן גֶטַע שעשוּעים; און ער האָט קוה אויף מִשְפָּט, און הִנֵּה עס איז מִשׂפח, אויף צדקה, און הִנֵּה עס איז אַ צְעָקָה. 8 וויי, די וואָס נגע [זען "נגע" ישעיהו 4:35] בּית צוּ בּית, קרב שָׂדֶה צוּ שָׂדֶה, בּיז נישטאָ
מער קיין מָקוֹם, און איר אַליין בּלײַבּט ישב אין הָאָרֶץ! 9 אין מיינע אויערן [זאגט] ה' צבָאות: אויבּ בּתּים רבּים וועלן נישט צוּ שַמָה ווערן, גדולים און טוֹבים, אֵין יוֹשֵב! 01 ווארום 01 אַקער כֶּרֶם וועלן עשׂה איין בַּת, און אַ חוֹמֶר זרע וועט בּרענגען אַן אֵיפָה. 11 וויי, די וואָס שכם זיך אין דער בוקר, דעם שֵכָר רדף, די וואָס אחר זיך בּײַ נֶשֶף, בּיז דער וויין דלק זיי! 21 און מיט כִּנּוֹר און נֶבֶל, מיט תֹּף און חליל, און מיט וויין, איז זייער מִשתֶּה; און דאָס פֹּעַל ה' נבט זיי נישט אָן, און די מעשׂה פוּן זיינע יד [זען "יד" תהלים 71:22; [http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ראה זיי נישט. 31 דעריבּער גייט אין גלות עמּי [זען "עמּי" ישעיהו 8:35], פוּן קיין דַּעַת; און זיינע נִכבָּדים ווערן הוּנגערלייט, און זײַן המוֹן פוּן צחה צמא [זען תהלים 51:22]. 41 דעריבּער האָט די שְאוֹל רחב איר נֶפֶש, און פער איר פֶּה אָן חֹק; און איר [ירוּשָלַיִמס] הַדַר און המוֹן וועט ירד, און איר שאוֹן און איר עָלֵז. 51 און נשחח [שחח] אָדָם, און שפל ווערט אִיש, און די אויגן פוּן די גָּבֹהַּ וועלן שפל ווערן. 61 און ה' צבָאות ווערט גבה דורך מִשְפָּט, און האֵ-ל דער קָדוֹש ווערט נקדש [קדש] דורך צדקה. 71 און די כבשׂים וועלן זיך רָעָה ווי אויף זייער דִּבֵּר, און די חָרבוֹת פוּן די מֵחַ וועלן גָּרִים אכל. 81 וויי, די וואָס שלעפּן [משך] דעם עוון מיט חבלי השוא, און ווי מיט אַ וואָגנשטריק די חַטָּאָה! 91 די וואָס אמר: זאָל ער מהר וואָס חוש זײַן מעשׂה, כּדי מיר זאָלן ראה; און זאָל קרב און בוא דער עצה פוּן קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35], און לאָמיר ידע עס. 02 וויי, די וואָס אמר צו רע טוֹב, און צו טוֹב רע; וואָס שׂום חֹשֶךְ פאַר אוֹר, און אוֹר פאַר חֹשֶךְ; וואָס שׂום מַר פאַר מָתוֹק, און מָתוֹק פאַר מַר! 12 וויי, די וואָס זיינען חכמים אין זייערע אויגן, און נְבֹנים [בין] אין זייער אנגעזיכט! 22 וויי, די גיבּוֹרים אויף שתה וויין, און אנשֵי חיל אויף מסך שֵכָר; 32 וואָס מצדיקי [צדק] דעם שוּלדיקן אוּם שוֹחד, און דאָס צדקת צדּיקים [זען משיח דער צדיק, ישעיהו 11:35] סור זיי פוּן אים! 42 דעריבּער, אַזוי ווי די לשוֹן פוּן אֵש אכל שטרוי, און חשש רפה אין אַ פלאַם, אַזוי וועט זייער שרש ווי אַ מק ווערן, און זייער פֵּרַח וועט ווי אבק עלה; ווייל זיי האָבּן מאס [זען מאס, תהילים 22:811] די תּוֹרה פוּן ה' צבָאות, און נאץ דאָס אמרה פוּן קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. 52 דעריבּער האָט חרה דער אַף ה' אויף עמּוֹ, און ער האָט נטה זײַן יָד [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] אויף אים. און האָט אים נכה [זען "נכה" ישעיהו 4:35], אַז די הרים האָבּן רגז; און זייערע נבלה זיינען געוואָרן ווי סוחה אין דער מיט פוּן די חוּצוֹת. בּײַ אַלעם דעם איז נישט שוב זײַן אַף. און זײַן יָד איז נאָך נטה. 62 און ער וועט נשׂא נֵס צוּ די גּוֹים פוּן דער רחוֹק, און וועט שרק צוּ אים פוּן עק ערד, און הִנֵּה, מהרה קל וועט ער בוא; 72 נישטאָ קיין עיף און קיין כשל [זען מִכְשוֹל, קור"אַ 32:1; אבן נגֶף, ישעיהו 41:8; 4-3:35; 61:82; תהלים 22:811] בּײַ אים, ער שלוּמערט נישט און שלאָפט נישט, און נישט פּתח איז דער אֵזוֹר פוּן זיינע לענדן, און נישט נתק אַ בּענדל פוּן זיינע נעל. 82 וואָס זיינע חצים [חץ] זיינען שנן, און אַלע זיינע קשתות [קשת] געשפּאַנט [דרך]; די פּרסוֹת [פרסה] פוּן זיינע סוּסים זיינען ווי צר חשב, און זיינע גּלגּל ווי דער סופה. 92 שאגה האָט ער ווי די לביא, און ער שאג ווי יוּנגלייבּן, און נהם, און אָחָז טֶרֶף, און פָּלָט, און אֵין [זען "אֵין," זען דניאל 62:9 "יכרת משיח וְאֵין לוֹ"; משיח וועט זיין געהרגעט אָבער ניט פֿאַר זיך; כי נגזר מארץ חיים מפּשע עמי, ישעיה 8:35] מַצִּיל [נצל]. 03 און ער וועט נהם אויף אים אין יום ההוּא, אַזוי ווי די נהמה פוּן ים; און מע וועט נבט צוּ דער אֶרֶץ, און הִנֵּה חֹשֶךְ און צַר! און דאָס אוֹר איז חשך אין אירע עריף.
ישע6
 
1 אין דעם שָנת מוֹת פוּן מלך עוזִיָהו, האָבּ איך ראה אֲדֹנָי ישב [זען
"ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף אַ כִּסֵּא רום און נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 21,4:35], און זײַנע שוּל האָבּן מלא דעם הֵיכל. 2 שׂרָפים זײַנען עמד איבּער אים; צו 6 פליגלען, צו 6 פליגלען האָט איטלעכער געהאַט: מיט 2 האָט ער כסה זײַן פנים, און מיט 2 האָט ער כסה זײַנע רגלים, און מיט 2 איז ער עוף. 3 און איינער האָט קרא צום אַנדערן, און האָט אמר: קָדוֹש, קָדוֹש, קֹדוֹש ["אֲדֹנָי ה' שְלָחַנִי ורוּחוֹ" ישעיהו 61:84 איז (1) " אֲדֹנָי ה' " און (2) "מיך", "מיר", ישעיהו 61:84; 1:16 און (3) "ורוּחוֹ", זען אֲדֹנָי אחד דאך מְשֻלָּש, זען "מיר, מיך", משיח אֵ-ל גִבּוֹר פוּן הָעַלמָה, נישט-חתונה-געהאַט יונגע בתולה מיידל [בראשית 56,34:42; 41:7]--און (2) " אֲדֹנָי ה' " און (3) "רוּחוֹ" מְשֻלָּש דאך אחד, זֹהַר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זײַן אין ראָש אחד) זען משלי 4:03; תהלים 6:33; בראשית 3-1:1, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פוּן משיח, וואָס איז נישט קיין אֱלִיל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אֱלִילִים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואָס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח] איז ה' צבָאות, כּל הָאָרֶץ איז מלֹא מיט זײַן כּבוֹד. 4 און די אמּוֹת [אמה] פוּן די ספּים [סַף] האָבּן זיך נוע פוּן דעם קוֹל פוּן די רופער, און דאָס בּית איז מלא געוואָרן מיט עָשָן. 5 האָבּ איך אמר: וויי מיר, וואָרעם איך בין דמה; ווײַל אַן אִיש טְמֵא-שְׂפָתִיִם בין איך, און צווישן אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
] מיט אומריינע ליפן ישב איך; וואָרעם מײַנע אויגן האָבּן ראה דעם מֶלֶךְ ה' צבָאות. 6 איז עוף צו מיר איינער פוּן די שׂרָפים, און אין זײַן יָד איז געווען אַ רצפה, וואָס ער האָט מיט מלקחים לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] פוּן מזבח; 7 און ער האָט אים נגע [זען "נגע" ישעיהו 4:35] צו מײַן פֶּה, און האָט אמר: הִנֵּה, דאָס דאָזיקע האָט נגע [זען "נגע" ישעיהו 4:35] אויף דײַנע ליפן, און סור וועט זיך דײַן עוון, און דײַן חַטָּאת וועט תְּכֻפָּר [כפר, זען ישעיהו 01:35] ווערן. 8 און איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] דעם קוֹל פוּן אֲדֹנָי ווי ער אמר: וועמען זאָל איך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], און ווער זאָל אונדז הלך? האָבּ איך אמר: הִנְנִי [דאָ בין איך]; שלח מיך. 9 האָט ער אמר: הלך! און זאָלסט אמר צו דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: שמע זאָלט איר שמע, אָבער נישט פאַרשטיין, און ראה זאָלט איר ראה, אָבער נישט ידע. 01 הַשְמֵן [שמן, מאַך פעט] דאָס לֵב פוּן דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], און זײַנע אוזנַיִם הַכְבֵּד [כבד, מאַך שווער], און זײַנע אויגן השע [שעע], טאָמער וועט ער ראה מיט זײַנע אויגן, און מיט זײַנע אוזנַיִם שמע, און זײַן לֵב וועט פאַרשטיין [בין], און ער וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; מתי 3:81], און רפא [ישעיהו 5:35] ווערן. 11 האָבּ איך אמר: עַד מָתי, אֲדֹנָי? און ער האָט אמר: בּיז אַז ערים וועלן זײַן נשאה [שאה] אָן יוֹשֵב [ישב], און בּתּים אָן אָדָם און די אֲדָמָה וועט שאה ווערן שממה; 21 און בּיז ה' וועט רחק די אָדָם, און די פאַרלאָזנקייט וועט זײַן רבב אין מיטן פוּן הָאָרֶץ. 31 און בּלײַבּט נאָך אַ צענט-חלק דרינען, וועט עס ווידער בער ווערן; ווי אַן אלה [טערעבינט] און ווי אַן אלון [אײַכנבוים], וואָס נאָר זייער מצבה בּלײַבּט ווען שלכת; דער קָדוֹש זֶרַע [זען "זֶרע" ישעיהו 01:35] וועט זײַן איר מצבה.
 
ישע7
 
1 און עס איז געווען אין די יְמֵי אָחָז בּן יוֹתם בּן עוזִיָהון, מלך יהודה, איז רצין מלך ארם, און פֶקַח בּן רמַליָהון, מלך ישׂראל, עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אויף ירושלים, אין מלחמה אויף איר, אָבער זיי האָבּן זי נישט יכל צו לחם. 2 און עס איז נגד געוואָרן אין בּית דוד, אַזוי צו אמר: ארם נוח אין איינעם מיט אפרים. און זײַן לֵב און דאָס לֵב פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
] האָט זיך נוע, אַזוי ווי עס נוע זיך די עצים פוּן וואַלד פאַרן ווינט. 3 האָט ה' אמר צו ישַעיָהון: יצא! נָא אַנטקעגן אָחָזן, דו און בְּנֶךָ שאָר-יָשוב, בּײַם קצה תּעלת הבּרכה העליונה, אויף דעם מסלה פוּן שׂדה כובס [כבס], 4 און זאָלסט אמר צו אים: זײַ שמור און שקט, זאָלסט נישט ירא האָבּן, און דײַן לֵב זאָל נישט רכך ווערן, פאַר די דאָזיקע 2 זנבוֹת [זנב] פוּן אוּדים [אוּד] העשנים [עָשֵן]; איבּער דעם חֳרִי אַף פוּן רצין און ארם, און בּן רמַליָהון. 5 ווײַל ארם האָט יעץ [זען "יעץ" ישעיהו 5:9] אויף דיר רָעָה, אפרים און בּן רמַליָהון, אַזוי צו אמר: 6 לאָמיר עלה [זען ישעיהו 2:35] אויף יהודה און זי קוץ, און לאָמיר זי בקע פאַר אונדז, און לאָמיר מלך פאַר אַ מלך אין איר בּן טָבאֵלן; 7 האָט אֲדֹנָי ה' אַזוי אמר: עס וועט נישט קום, און וועט נישט געשען. 8 וואָרעם דער קאָפּ פוּן ארם איז דמשק, און דער קאָפּ פוּן דמשק איז רצין; און אין נאָך 56 שָנָה וועט אפרים חתת ווערן פאַר אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 9 און דער קאָפּ פוּן אפרים איז שומרון, און דער קאָפּ פוּן שומרון איז בּן רמַליָהון. אַז אויבּ איר וועט נישט גלויבן [אמן, זען "אמן" ישעיהו 1:35], וועט איר בֶּטַח נישט בלײַבן [אמן]. 01 און ה' האָט ווידער דבר צו אָחָזן, אַזוי צו אמר: 11 שאל דיר אַן אוֹת [זען "אוֹת," נישט אַן (יונגע פרוי, ישעיהו 41:7) גרינג זאַך ("נקֵל", מלכים ב 01:02); זען 11-8:02 מלכים ב] פוּן מיט ה' אלֹקֶיךָ; שאל פוּן דער טיפעניש [עמק], אָדער פוּן אויבן אין דער הייך [גבה]. 21 האָט אָחָז אמר: איך וועל נישט שאל [זען "שאל" תהלים 21-7:2], און נישט נסה ה'. 31 האָט ער אמר: שמע! נָא, איר בּית דוד
[ זען דוד
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQb
 
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY ]: איז אײַך מעט צו הלאה [לאה] אִיש, אַז איר ווילט אויך אֱלֹקָי הלאה [לאה]? 41 דעריבּער וועט אֲדֹנָי אַליין אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַן אוֹת: הִנֵּה! ווערט הָעַלמָה [
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio די נישט-חתונה-געהאַט יונגע בתולה מיידל] הרה [זען "הרה" נערה-בתולה (בראשית 61:42, סינאנים: הָעַלְמָה, בראשית 34:42) רבקה "הרה" ישׂראל, בראשית 12:52], און זי ילד בּן, און וועט קרא שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח] עִמָּנוּ אֵ-ל [זען ישעיהו 61:84 ווייל עֶבֶד ה' ("מיר") משיח און ה' און רוח ה' איז אלוקים, קדש קדש קדש, אחָד דאך משֻלָש]. 51 חמאה און דבש וועט ער אכל, ווען ער וועט ידע צו מאס [זען מאס, תהילים 22:811] הרַע, און בחר הטוֹב. 61 יאָ, נאָך איידער דער נער וועט ידע צו מאס [זען מאס, תהילים 22:811] הרַע, און בחר הטוֹב, וועט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] ווערן האדמה וואָס דו קוץ זיך פאַר אירע 2 מלכים. 71 ה' וועט בּרענגען אויף דיר, און אויף דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
], און אויף דײַן בּית אָבִי, טעג וואָס זײַנען נישט בוא פוּן דעם יוֹם וואָס אפרים האָט זיך סור פוּן יהודה -- מלך אשור! 81 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט ה' שרק צו דער זבוב וואָס אין עק יאֹרי [יְאֹר] מִצרַיִם, און צו דער דבורה וואָס אין אֶרֶץ אשור. 91 און זיי וועלן בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], און וועלן אַלע נוח אין די נחל פוּן בתה און אין די נקיק פוּן סלע, און אין אַלע נעצוץ און אין אַלע נהלל. 02 אין יום ההוא וועט אֲדֹנָי גלח מיט דעם תער געדונגען אויף עבר נָהָר -- מיט מלך אשור -- דעם קאָפּ און די שׂער פוּן די רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
], און אויך די באָרד וועט עס ספה. 12 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, אַז אַן אִיש וועט יחיּה [חיה] אַן עגלה בקר און 2 צֹאן, 22 איז, פוּן רֹב חָלָב וואָס זיי וועלן עשׂה, וועט ער אכל חֶמְאָה; וואָרעם חֶמְאָה און דבש וועט אכל איטלעכער וואָס איז יתר אין הָאָרֶץ. 32 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, איז, כּל מקוֹם וווּ עס זײַנען דאָ 0001 גֶּפֶן ווערט 0001 כֶּסֶף, וועט פאַר שמיר און פאַר שַיִת זײַן. 42 מיט חצּים [חץ] און מיט קשת וועט מען בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אַהין, וואָרעם שמיר און שַיִת וועט זײַן דאָס כּל הָאָרֶץ. 52 און כּל הֶהָרִים וואָס ווערן מיט אַ מַעְדֵּר נעדר [עדר], וועסטו אַהין נישט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] פוּן יראה פאַר שמיר און שַיִת, אָבער עס וועט זײַן פאַר משלח שוֹר און פאַר מרמס שׂה [זען משיח "שׂה" ישעיהו 7:35].
 
ישע8
 
1 און ה' האָט צו מיר אמר: לקח! דיר אַ גִּלָיוֹן גדוֹל, און כתב אָן דערויף מיטן חֶרֶט פוּן אֱנוֹש: למהר שלל חש בּז. 2 און איך זאָל מיר עוד עדים נאמנים, אורִיה דעם כהן, און זכַריהו בּן יבֶרֶכיָהון. 3 און איך האָבּ קרב צו דער נביאָה, און זי איז הרה [זען "הרה" נערה-בתולה (בראשית 61:42, סינאנים: הָעַלְמָה, בראשית 34:42
https://youtu.be/GWEU9s-1Yio
) רבקה "הרה" ישׂראל, בראשית 12:52] געוואָרן, און האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] בּן. און ה' האָט צו מיר אמר: קרא שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח]: מַהֵר-שָלָל-חָש-בּז. 4 וואָרעם איידער דער נער וועט ידע צו קרא טאטע [אָבִי] און מאַמע [אמִּי], וועט מען נשׂא דעם חיל דמשק און דעם שלל פוּן שומרון פאַר מלך אשור. 5 און ה' האָט נאָך ווידער צו מיר דבר, אַזוי צו אמר: 6 ווײַל דאָס דאָזיקע עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] האָט מאס [זען מאס, תהילים 22:811] מֵי השִלוֹחַ [זען יוחנן 7:9] וואָס הלך אַט, און זיך משוש אין רצין און בּן רמַליָהון, 7 דעריבּער הִנֵּה, אֲדֹנָי ברענגט אויף זיי די מֵי הנהר עצוּם און רבּים [זען "רבּים", ישעיה 11:35, דורך דַּעַת פון אים (משיח בן דוד) וועט מיין עֶבֶד צַדיק יצדיק רבּים, זען בראשית 6:51; חבקוק 4:2, רומ' 1:5] -- מלך אשור מיט זײַן כּל כבוד, און ער וועט עלה איבּער זײַנע כּל אָפִיק, און הלך איבּער זײַנע כּל גָּדָה; 8 און ער וועט חלף דורך יהודה, און שטף וועט ער און עבר ביזן האַלדז וועט ער נגע, און די מֻטָה פוּן זײַנע כּנפים [כנף] וועלן מלא די ברייט פוּן דײַן אֶרֶץ, עִמָּנוּ אֵ-ל [זען מה"ש 6:1]! 9 רעע! איר עמים, אָבער איר וועט חתת ווערן; יאָ, אזן! כּל אֶרֶץ מרחק; אזר! אײַך, אָבער איר וועט חתת ווערן; אזר! אײַך, אָבער איר וועט חתת ווערן. 01 עוץ! עצה, און זי וועט פרר ווערן, דבר! אַ דבר, און זי וועט נישט קום, וואָרעם עִמָּנוּ אֵ-ל! 11 וואָרעם אַזוי האָט אמר ה' צו מיר מיט יָד חזקה, און ער האָט מיך יסר, נישט צו הלך אין דֶּרֶךְ העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] הזה, אַזוי צו אמר: 21 איר זאָלט נישט אמר קֶשֶר אויף כּל וואָס דאָס דאָזיקע עם אמר קֶשֶר, און זײַן מוֹרָא זאָלט איר נישט ירא האָבּן, און נישט העריץ [ערץ]. 31 ה' צבָאות, אים זאָלט איר קדש, און ער זאָל זײַן אײַער מוֹרָא, און ער אײַער מעריץ [ערץ]. 41 און ער וועט זײַן פאַר אַ מקדש, אָבער אויך פאַר אַן אֶבֶן נֶגֶף, און פאַר אַ צוּר פוּן מכשוֹל [זען תהלים 22:811], פאַר ביידע בּתּים פוּן ישׂראל; פאַר אַ פּח און פאַר אַ מוֹקֵש פאַר דעם יושבי ירושלים [זען סַנְהֶדְרִין 83א זאגט דאָס איז אַ נבואה וועגן משיח]
. 51 און רבּים [זען "רבּים", ישעיה 11:35, דורך דַּעַת פון אים (משיח בן דוד) וועט מיין עֶבֶד צַדיק יצדיק רבּים, זען בראשית 6:51; חבקוק 4:2, רומ' 1:5] צווישן זיי וועלן כשל ווערן, און נפל און שבר ווערן, און נוקש [יקש] און לכד ווערן. 61 צרר! די תּעוּדה, חתם! תּוֹרָה צווישן מײַנע לערנער! 71 און איך וועל חכה אויף ה' וואָס סתר זײַן פנים פוּן בּית יעקב, און וועל קוּה צו אים. 81 הִנֵּה! בין איך און די ילדים [זען מתי 3:81; 41:91
https://www.youtube.com/watch?v=40e9WmXQm1c
 
] וואָס ה' האָט מיר נתן פאַר אֹתוֹת און מופתים [זען זכריה 8:3 אנשי מופת] אין ישׂראל פוּן מיט ה' צבָאות וואָס שכן [זען יוחנן 41:1] אויף הַר צִיון. 91 און אַז זיי וועלן אמר צו אײַך: דרש! בּײַ די אֹבוֹת [אוֹב] און בּײַ די ידּעֹנים [ידעֹני] וואָס צפף און וואָס הגה, דאַרף נישט אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
] דרש בּײַ אלוקיו? דרש פאַר די חיים בּײַ די מתים? 02 צו תּוֹרָה און צו תּעוּדה! אמנם, אויבּ זיי וועלן נישט אמר אַזוי ווי דאָס דאָזיקע דבר, עס איז ווייל זיי האָבּן נישט קיין שַחַר. 12 און וועט זיי עבר דורך דאַנען נקשה [קשה] און רָעֵב און עס וועט זײַן, אַז ער וועט רעב, וועט ער קצף, און וועט קלל [זען דברים 32:12; גלט' 31:3; דברים 62:72; יוחנן 13:91] זײַן מלך און אלוקיו; און ער וועט זיך פנה למעלה, 22 און וועט נבט צו אֶרֶץ, און הִנֵּה! צָרָה און חֹשֶךְ, מוּעָף צוּקָה און אין אֲפֶלָה מנדּח [נדח, וועלן ארויסגעווארפן ווערן אין דער דרויסנדיקער חֹשֶךְ, זען לוקס 92:61; מתי 21:8; 31:22; 03:52]. 32 וואָרעם נישטאָ קיין מעוף ווערן בּײַ דעם וואָס מוּצָק צו זי; צײַט הָרִאשוֹן האָט ער קלל דער אֶרֶץ זבולון און אֶרֶץ נפתלי, אָבער דער לעצטער צײַט וועט ער כבד דֶּרֶךְ ים, פוּן יענער זײַט ירדן, אין דער גְּלִיל פוּן די גּוֹיִם [מתי 61-31:4].
 
ישע9
 
1 הָעָם וואָס איז הלך אין חֹשֶךְ, האָט ראה אַן אוֹר גָדוֹל; די וואָס זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין אֶרֶץ צלמות, אויף זיי האָט אוֹר נגה [מתי 61-31:4]. 2 האָסט רבה הָעָם, האָסט גדל זײַן שׂמחה; זיי שׂמח זיך פאַר דיר, ווי די שׂמחה בּײַם קציר, ווי מען גיל ווען מע חלק זיך מיט שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35]. 3 וואָרעם דעם יאָך פוּן זײַן סֹבֶל, און דעם מטה פוּן זײַן שכם, די שבט פוּן זײַן נֹגֵשׂ, האָסטו חתת ווי אין יוֹם מדין. 4 וואָרעם כּל סאוֹן וואָס האָט סאן אין רַעַש, און כּל שׂמלה גלל אין דָּם, וועט זײַן צו בראנד, אַ מאכלת פאַרן אֵש. 5 וואָרעם יֶלֶד איז אונדז ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן, בּן [
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_ugyy1504
https://www.youtube.com/watch?v=-BMxhCc50Hc
דער בּשׂוּרת הגאוּלָה פון ה' איז פונוועגן זיין זוּן, זוּן פוּן דער אויבּערשטער [משלי 22:8; 4:03; ישעיה 41:7; דניאל 41-31:7
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
] וואָס איז געבּוירן געוואָרן פון דעם זֶרע דָוִד [דברי הימים א 5:3; לוקס 13:3; מתי 7-6:1;
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
לויט דעם פלייש,
 
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ
און וואָס איז בּאַוויזן צו זיין דער זון פון דער אויבּערשטער מיט שטאַרקייט, זען משלי 4:03; 22:8; דניאל 41-31:7
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
לויט דעם רוּח הקודש דורך זיין אויפשטיין תחית המתים ]
איז אונדז נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; חגי 9-7:2] געוואָרן, און די משׂרה איז אויף זײַן שְכֶם [יוחנן 63:81]; און מע קרא שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח]: פֶלֶא יועץ אֵ-ל גִבּוֹר [
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=g0ILumtm6nQ
[ https://www.youtube.com/watch?v=54YpeC3ab7k
אָבִי-עד (בַעַל הנצח) שַׂר-שלום [זען ישעיהו 5:35]; 6 צו מרבה די משׂרה, און צו שלום אָן קץ, אויף דעם כִּסֵּא דוד, און אויף זײַן מלוכה; זי צו כון און זי צו סעד מיט מִשְפָּט און צדקה, פוּן אַצונד און בּיז עוֹלָם; דאָס קנאה ה' צבָאות עשׂה דאָס דאָזיקע. 7 אֲדֹנָי האָט דבר שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו יעקב, און עס איז נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ] אין ישׂראל. 8 און ידע וועט דאָס כּל הָעָם, אפרים און דער יושבי שומרון, וואָס אמר מיט גַאֲוָה און מיט גֹדֶל לבב: 9 לְבֵנָה זײַנען נפל, און געהאַקטע שטיינער וועלן מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9]; פײַגנביימער זײַנען גדע געוואָרן, און מיט צעדערן וועלן מיר זיי חלף. 01 דעריבּער שׂגב ה' די פײַנט פוּן רצין אויף אים, און זײַנע שונאים וועט ער אָנרייצן; 11 ארם פוּן קֶּדֶם, און פלִשתים פוּן הינטן; און זיי אכל ישׂראל מיטן כּל פֶּה. בּײַ כּל דעם איז נישט שוב זײַן אַף, און זײַן יָד איז נאָך נטה. 21 אָבער הָעָם שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיך נישט צו זײַן שלעגער [נכה, זען ישעיהו 4:35], און ה' צבָאות זיי דרש נישט. 31 און ה' כרת פוּן ישׂראל קאָפּ און זנב, כפה און אגמן, אין יוֹם אחד. 41 דער זקן און דער נִכבָּד, דאָס איז דער קאָפּ, און דער נָבִיא וואָס לערנט [ירה] ליגן [שֶקֶר], דאָס איז דער זנב. 51 און די מאשּר פוּן דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זײַנען תעה, און זייערע מאשּר זײַנען בלע. 61 דעריבּער שׂמח זיך נישט אֲדֹנָי מיט זײַנע בּחוּרים, און זײַנע יתומים און אלמנות רחם ער נישט; וואָרעם איטלעכער איז חָנֵף און רעע, און איטלעך פֶּה דבר נבלה. בּײַ כּל דעם איז נישט שוב זײַן אַף, און זײַן יָד איז נאָך נטה. 71 וואָרעם די רשעה בער ווי אֵש, זי אכל שמיר און שַיִת, און יצת די סבך פוּן וואַלד, בּיז זיי אבך זיך אין גאות פוּן עָשָן. 81 דורך דעם עברה פוּן ה' צבָאות איז עתם אֶרֶץ, און הָעָם איז ווי מאכלת פאַרן אֵש; אִיש צו אחיו נישט חמל, 91 און מע גזר אין ימין, און בּלײַבּט רעב, און מע אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] שׂמֹאול, און ווערט נישט שׂבע [זען שׂבע ישעיהו 11:35]; זיי אכל אִיש דאָס בּשָׂר פוּן זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה']: 02 מנשה אֶפרַיִמען, און אפרַיִם מנשהן, זיי אין איינעם אויף יהודה. בּײַ כּל דעם איז נישט שוב זײַן אַף, און זײַן יָד איז נאָך נטה.
 
ישע01
 
1 וויי, די וואָס חקק חק אָוֶן, און מכתבים וואָס האָבּן עָמָל כתב, 2 כדי נטה פוּן דַּלִּים [דל] די דּין צו נטה, און גזל דאָס מִשְפָּט פוּן די עניי עַמִּי; כדי אלמנות זאָלן זײַן זייער שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35], און יתומים זאָלן זיי בזז! 3 און וואָס וועט איר עשׂה [זען ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אין יוֹם פְּקֻדָּה, און אין דער שוֹאָה [זען מתי 22-12:42] וואָס בוא פוּן מֶרְחָק? צו וועמען וועט איר נוס נאָך עזרה? און וווּ וועט איר עזב אײַער כּבוֹד? 4 נישט אַנדערש ווי כרע אונטער אסּיר, און אונטער הרוגים צו נפל. בּײַ כּל דעם איז נישט שוב זײַן אַף, און זײַן יָד איז נאָך נטה. 5 וויי, אשור, די שבט פוּן מײַן אַף, וואָס מײַן זעם איז אַ מַטֶּה אין זייער יָד! 6 אויף אַ גוֹי חָנֵף איך אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], און אויף דער עם פוּן מײַן עֶבְרָה צוה איך אים, צו שלל שָלָל [זען "שלל" ישעיהו 21:35], און צו בזז בּז, און אים שׂום צו מִרמָס ווי חֹמֶר פוּן די חוּצוֹת [חוץ]. 7 אָבער נישט אַזוי דמה ער, און נישט אַזוי חשב זײַן לֵב, נײַערט צו שמד איז אין זײַן לֵב, און צו הכרית [כרת] גּויִם נישט מעט. 8 וואָרעם ער אמר: זײַנען נישט מײַנע שׂרים מלכים אַלע? 9 איז נישט ווי כַרכמיש כַלנו? צי איז נישט ווי אַרפַד חַמת? צי איז נישט ווי דמשק שומרון? 01 אַזוי ווי מײַן יָד האָט מצא די ממלכוֹת פוּן די אֱלִיל, וואָס זייערע פּסִיל זײַנען מער געווען ווי פוּן ירושלים און פוּן שומרון, 11 אמנם, אַזוי ווי איך עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו שומרון און צו אירע אֱלִיל, אַזוי וועל איך עשׂה [זען ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו ירושלים און צו אירע עצב. 21 אָבער עס וועט זײַן, אַז אֲדֹנָי וועט בצע כּל זײַן מַעֲשֵׂה אויף הַר צִיון און אויף ירושלים, וועל איך זיך פקד פאַר דער פּרִי פוּן דעם גֹדֶל לֵב פוּן מלך אשור, און פאַר דער תּפארת פוּן רוּם פוּן זײַנע אויגן. 31 וואָרעם ער האָט אמר: מיט כוח פוּן מײַן יָד האָבּ איך עשׂה, און מיט מײַן חכמה, ווײַל איך בין פאַרשטאַנדיק; און איך סור די געמאַרקן פוּן עַמִּים, און זייערע עָתִיד האָבּ איך שסה, און איך שסה און ירד די אבּיר יוֹשבים. 41 און מײַן יָד האָט מצא ווי אַ קֵן דעם חיל פוּן די עמים, און ווי מע אסף בּיצים [בֵּיצָה] עזב, האָבּ איך די כּל הָאָרֶץ אסף; און נישט געווען ווער זאָל כָּנָף נדד, אָדער פצה פֶּה און צפף. 51 קען די גּרזן זיך פאַר קעגן דעם וואָס חצב מיט איר? קען די משׂוֹר זיך גדל קעגן דעם וואָס נוף זי? ווי אַ שבט זאָל נוף מיט אירע מרים [רום], ווי אַ מטּה זאָל רום דעם וואָס נישט עֵץ! 61 דעריבּער וועט הָאָדוֹן [זען מלאכי 1:3
https://www.youtube.com/watch?v=23s2XaChkMs
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
האדן אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם הפצים הנה בא יי צבאות, זען מלאכי 1:3; זכריה 41:4; 5:6; ומוצאותיו מקדם מימי עולם, מיכה 1:5; חבקוק 21:1 עולם = נצח] ה' צבָאות שלח רָזוֹן אויף זײַן משמן; און אונטער זײַן כבוד וועט זיך יֵקַד אַ יקֹד, ווי די יקוֹד פוּן אַן אֵש. 71 און דאָס אוֹר פוּן ישׂראל וועט זײַן אַן אֵש, און זײַן קָדוֹש אַ לֶהָבָה, און זי וועט בער און אכל זײַנע שית און זײַן שמיר אין יוֹם אחד. 81 און די כבוֹד פוּן זײַן וואַלד און זײַן כרמל וועט ער בּשָׂר און נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] כלה; און עס וועט זײַן ווי דאָס מסס פוּן אַ גוסס [נסס]. 91 און דער שאר עֵץ פוּן זײַן וואַלד וועלן זײַן מספּר, אַז אַ נער וועט זיי כתב. 02 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט דער שאר ישׂראל, און די פּליטה בּית יעקב, זיך מער נישט שען אויף זייער שלעגער, אָבער זיך שען בֶּאֶמֶת אויף ה', קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. 12 אַ שאר וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], אַ שאר יעקב צו אֵ-ל גִבּוֹר [זען משיח אֵ-ל גִבּוֹר, ישעיהו 5:9; ישעיהו 02:95; רומ' 62:11 גּוֹאל האדון]. 22 וואָרעם אויבּ דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], ישׂראל, זאָל זײַן ווי חוֹל פוּן ים, וועט נאָר שאר פוּן אים זיך שוב; כִּלָּיּוֹן איז חרץ געוואָרן, זי שטף מיט צדקה. 32 וואָרעם כָלָה און נחרצה [חרץ] אֲדֹנָי ה' צבָאות עשׂה אין כּל הָאָרֶץ. 42 דעריבּער, אַזוי האָט אמר אֲדֹנָי ה' צבָאות: זאָלסט נישט ירא האָבּן, עַמִּי, יושבי צִיון, פאַר אשור וואָס נכה [זען "נכה" ישעיהו 4:35] דיך מיט דער שבט, און נשׂא זײַן מטּה אויף דיר, אויפן דֶּרֶךְ מִצרַיִם. 52 וואָרעם נאָך אַ מעט מזער, און דער זעם וועט זיך כלה, און מײַן אַף וועט זײַן צו זייער תַּבְלית. 62 און ה' צבָאות וועט עור אויף אים אַ שוֹט, אַזוי ווי אין דעם מַכָּה פוּן מדין אין צור-עוֹרֵב [זען שופטים 52:7], און ווי זײַן מטּה איבערן ים; און ער וועט זי נשׂא אויפן דֶּרֶךְ מִצרַיִם [זען שמות 61-51:41]. 72 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט סור ווערן זײַן סֹבֶל פוּן דײַן שְכֶם, און זײַן יאָך פוּן דײַן האַלדז, און דער יאָך וועט חבל ווערן פונעם שמן. 82 ער איז בוא אויף עַיָת, ער איז עבר מִגרון, אין מִכמָש, ער פקד כּליו; 92 זיי זײַנען עבר דעם מעבּרה, אין גֶבע האָבּן זיי מָלוֹן לָנוּ. רמה חרד, גבעת-שָאול איז נוס. 03 צהל! קוֹלךְ, בַּת גַלים! קשב! לַיִש! אָרימע ענָתות! 13 מַדמֵנָה נדד, די יוֹשבי גֵבים עוז. 23 נאָך הַיּוֹם וועט ער זיך עמד אין נוֹב; ער נוף זײַן יָד אויפן הַר בַּת צִיון, אויף דעם גבעה פוּן ירושלים. 33 הִנֵּה! הָאדוֹן [זען מלאכי 1:3
https://www.youtube.com/watch?v=23s2XaChkMs
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
האדן אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם הפצים הנה בא יי צבאות, זען מלאכי 1:3; זכריה 41:4; 5:6; ומוצאותיו מקדם מימי עולם, מיכה 1:5; חבקוק 21:1 עולם = נצח]
ה' צבָאות סעף די פארה מיט מערצה, און די רום הקוֹמה ווערן גדע, און די גבהים וועלן שפל ווערן. 43 און ער וועט נקף די סְבַךְ פוּן וואַלד מיט בּרזל, און דער לבנון וועט פאַר אַדִּיר נפל.
 
ישע11
 
1 און אַ חטר וועט יצא פוּן דעם גזע פוּן יִשַי [זען ישעיהו 61:84; עֶבֶד ה' משיח בּן דוד איז צדיק עבדי פוּן ישעיהו 11:35], און אַ נצר [זען מתי 32:2; צמח משיח, ירמיה 5:32; 51:33; זכריה 8:3; 21:6; עזרא 8:3; זען סַנְהֶדְרִין 39ב זאגט דאָס איז אַ נבואה וועגן משיח]
פוּן זײַנע שרש [זען "שרש," ישעיה 2:35; זען סַנְהֶדְרִין ב39
https://www.youtube.com/watch?v=OjqV7iPC8bs
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
] וועט פרה. 2 און נוח וועט אויף אים דער רוּחַ ה' [זען ישעיהו 61:84; 1:16], דער רוּחַ פוּן חכמה און בינה, דער רוּחַ פוּן עצה [זען ישעיהו 5:9] און גבורה, דער רוּחַ פוּן דַּעַת און יראת ה'. 3 און זײַן הריח [ריח] וועט זײַן אין יראת ה'; און נישט נאָך דער מראה פוּן זײַנע אויגן וועט ער שפט, און נישט נאָך דער משמע פוּן זײַנע אוזנַיִם וועט ער יכח; 4 נאָר ער וועט שפט מיט צֶדֶק די דַּל, און יכח מיט מישוֹר פאַר די ענו פוּן אֶרֶץ; און ער וועט נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] אֶרֶץ מיט דער שבט פוּן זײַן פֶּה, און מיטן רוּחַ פוּן זײַנע ליפן וועט ער מות דעם רָשע. 5 און צֶדֶק וועט זײַן דער אזוֹר פוּן זײַנע מתנים, און אמונה דער אזוֹר פוּן זײַנע חלץ. 6 און זאב וועט גור מיט כֶּבֶשׂ, און אַ נמר מיט אַ גְּדִי וועט רבץ, און אַן עֵגֶל און אַ כפיר און אַ מריא יחדּו; און אַ נַעַר קָטֹן וועט זיי נהג. 7 און אַ פרה מיט אַ דֹב וועלן זיך רעה, יחדּו וועלן רבץ זייערע יונגע; און אַן אריה וועט ווי אַ בקר אכל שטרוי [תבן]. 8 און אַ זויגעדיקער [יוֹנֵק] וועט זיך שעשע [שעע] אויפן חֻר פוּן אַ פּתן, און אויף דער מאוּרָה פוּן אַ צפעוני וועט אַ גָּמַל זײַן יָד הדה. 9 זיי וועלן נישט רעע און נישט שחת אויף מײַן כּל הַר קדש; וואָרעם הָאָרֶץ וועט זײַן מלא מיט דַּעַת פוּן ה', ווי הַמָּיִם כסה דעם ים. 01 און עס וועט זײַן אין יום ההוא: דער שֹרֶש פוּן יִשַי, וואָס עמד פאַר אַ נֵס פאַר די עמּים צו אים וועלן די גּוֹיִם זיך דרש, און זײַן מנוּחה [זען "מנוּחה" רוּת 9:1] וועט זײַן כּבוֹד. 11 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט אֲדֹנָי ווידער יסף זײַן יָד, אַ צווייט מאל, צו קנה דעם שאר פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], וואָס וועט ישאר [שאר] פוּן אשור, און פוּן מִצרַיִם, און פוּן פַתרוס, און פוּן כוש, און פוּן עילם, און פוּן שִנעָר, און פוּן חַמת, און פוּן די אִיִּים פוּן ים. 21 און ער וועט נשׂא אַ נֵס צו די גּוֹיִם [זען מה"ש 8:1], און וועט אסף די נדח פוּן ישׂראל, און די נפץ פוּן יהודה וועט ער קבץ פוּן די 4 כּנפוֹת הָאָרֶץ. 31 און סור וועט ווערן די קנאה פוּן אפרים, און די פײַנט [צרר] פוּן יהודה וועלן כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן; אפרים וועט נישט מקנא [קנא] זײַן יהודה, און יהודה וועט נישט צרר אפרים. 41 און זיי [אפרים און יהוּדה] וועלן עוף אויף די כתף פלִשתים צו מערב, אין יחדּו וועלן זיי בזז בני-קֶּדֶם, אויף אדום און מואָב וועלן זיי משלוח זייער יָד, און בני-עמון וועלן משמעת צו זיי. 51 און ה' וועט חרם די לשוֹן פוּן דעם ים פוּן מִצרַיִם; און ער וועט גוף זײַן יָד אויפן נָהָר מיט זײַן עים רוּחַ, און וועט אים נכה [זען "נכה" ישעיהו 4:35] צו 7 נחלים, און מיט נעלים דרך. 61 און אַ מסלה וועט זײַן פאַר דעם שאר פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], וואָס וועט ישאר [שאר] פוּן אשור, אַזוי ווי עס איז געווען פאַר ישׂראל אין יוֹם זײַן עלה פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם.
 
ישע21
 
1 און וועסט אמר אין יום ההוא: איך ידה דיר, ה', הגם דו האָסט אנף אויף מיר; שוב איז דײַן אַף, און דו האָסט מיך נחם. 2 הִנֵּה, אֵ-ל [זען ישעיהו 41:7] איז מײַן ישועה; איך בֶּטַח און פחד נישט, וואָרעם מײַן עז און זמרה איז יָ-הּ ה', און ער איז מיר געווען ישועה. 3 און איר וועט שאב מַיִם מיט שָׂשׂוֹן, פוּן די מעין פוּן ישועה. 4 און אין יום ההוא וועט איר אמר: ידה צו ה', קרא שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח], לאָזט ידע צווישן די עמּים זײַנע עלילה; זכר אַז שׂגב איז שמוֹ. 5 זמר צו ה' וואָרעם ער האָט עשׂה גֵאוּת, מודעת [ידע] זאָל דאָס זײַן אויף דער כּל הָאָרֶץ. 6 צהל! און רנן! יוֹשֶבֶת צִיוֹן, וואָרעם גָדוֹל צווישן דיר איז קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35].
 
ישע31
 
1 די מַשָׂא בָּבֶל, וואָס ישַעיָהו בּן אָמוצן האָט חזה: 2 אויף אַ הַר נשפּה [שפה]
נשׂא נֵס, רום קוֹל צו זיי, הניף [נוף] מיט דער יָד, זיי זאָלן בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין די פתחים [פּתח] פוּן נדיבים. 3 איך האָבּ צוה מײַנע קדשים, יאָ, קרא מײַנע גיבּוֹרים פאַר מײַן אַף, מײַנע עליזי גאוה. 4 קוֹל הָמוֹן אויף די הרים, גלײַך ווי פוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] רַב. קוֹל שאון מלוכות, פוּן גּוֹיִם נאספים [אסף]. ה' צבָאות פקד צָבָא פוּן מלחמה. 5 זיי בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] פוּן אַן אֶרֶץ מרחק, פוּן קצה הַשָמַיִם ה' און די כלי פוּן זײַן זעם, די כּל הָאָרֶץ צו חבל. 6 הֵילִל! וואָרעם קרוֹב איז דער יוֹם ה', ווי שֹׁד פוּן שַדַּי וועט עס בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. 7 דעריבּער וועלן כּל ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] רפה ווערן, און איטלעך לֵב פוּן אַן אֱנוֹש וועט מסס. 8 און זיי וועלן בהל ווערן; ציר און חבל וועלן זיי אָחָז, ווי אַ יוֹלֵדָה וועלן זיי זיך חול; איינער אויפן אַנדערן וועלן זיי תמה, זייערע פנימער, פנימער פוּן פלאַמען. 9 הִנֵּה, דער יוֹם ה' בוא אכזרי, מיט עברה און חרון, צו שׂום הָאָרֶץ פאַר אַ שמה, און שמד אירע חַטָּאִים פוּן איר. 01 וואָרעם די כּוֹכָבִים פוּן שָמַיִם און זײַנע כסיל וועלן נישט הלל זייער אוֹר; די שֶמֶש וועט זײַן חשך אין איר יצא, און די יָרֵחַ וועט נישט הגּיה [נגה] איר אוֹר. 11 און איך וועל זיך פקד מיט דער תֶּבֵל פאַרן רָעָה, און מיט די רשָעים פאַר זייער עוון; און איך וועל שבת דעם גְּאוֹן פוּן די זד, און די גאוה פוּן די עריץ וועל איך שפל. 21 איך וועל יקר אֱנוֹש זעלטענער פוּן פּז, און אָדָם, פוּן אוֹפיר-זָהָב. 31 דעריבּער וועל איך רגז די הימלען, און הָאָרֶץ וועט רעש פוּן איר מקוֹם, אין דעם עֶבָרָה פוּן ה' צבָאות, און אין דעם יוֹם פוּן זײַן חֲרוֹן אַף. 41 און עס וועט זײַן: אַזוי ווי אַ צבי אַ מֻדָּח [נדח], און אַזוי ווי צֹאן אן אַ מקבּץ [קבץ], וועלן זיי איטלעכער צו זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
] זיך פנה, און איטלעכער צו זײַן אֶרֶץ וועלן זיי נוס. 51 איטלעכער וואָס ווערט מצא, וועט דקר [זען "דקר" זכריה 01:21] ווערן, און איטלעכער וואָס ווערט ספה, וועט נפל דורכן חרב. 61 און זייערע עוֹלֵל וועלן רטש ווערן פאַר זייערע אויגן; זייערע בּתּים וועלן שסס ווערן, און זייערע נָשִים וועלן שכב ווערן. 71 הִנֵּה, איך עור זיי מָדַי, וואָס כֶּסֶף חשב זיי נישט, און זָהָב, דאָס ווילן זיי נישט חפץ. 81 און קשתוֹת [קשת] וועלן רטש נערים, און אויף פּרִי בֶטֶן וועלן זיי נישט רחמָנות האָבּן, אויף בָנִים וועט זיך נישט חוס זייער אויג. 91 און בָּבֶל, דאָס צבי פוּן מלוכות, די תּפארת גּאוֹן כַשׂדים, וועט זײַן ווי אלוקים און מהפּכה פוּן סדום און עַמורָה. 02 זי וועט נישט ישב ווערן לָנֶצַח, און נישט שכן [זען יוחנן 41:1] זײַן עַד דור ודור; און קיין אַראַבער וועט דאָרט נישט אהל, און קיין רֹעִים וועלן דאָרט נישט רבץ. 12 נאָר ציּים [צי] וועלן דאָרטן רבץ, און זייערע בּתּים וועלן מלא זײַן מיט אֹחִים [אֹחַ]; און בָּנוֹת יַעֲנָה וועלן דאָרט שכן, און שׂעירים [שׂעיר] וועלן דאָרט רקד. 22 און איִּים [אי] וועלן עון אין זייערע אלמּוֹן און תנּים [תן] אין די היכל עֹנֶג; און קרוב איז איר צײַט צו בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], און אירע טעג וועלן זיך נישט משך.
 
ישע41
1 וואָרעם ה' וועט רחם יעקב, און וועט ווידער בחר
ישׂראל, און זיי נוח אויף זייער אֲדָמָה; און הַגֵּר וועלן זיך לוה צו זיי [זען רומ' 61:1], און וועלן נספח [ספח] צום בּית יעקב. 2 און עמּים וועלן זיי לקח, און וועלן זיי בּרענגען צו זייער מקוֹם, און דאָס בּית ישׂראל וועט זיי התנחל [נחל] אין אֲדָמָה פוּן ה' פאַר עבדים און פאַר שפחות; און זיי וועלן ווערן די שֹׁבִים [שבה] פוּן זייערע שֹׁבִים [שבה], און וועלן רדה איבּער זייערע נֹגֶשׂים [נגשׂ]. 3 און עס וועט זײַן, אין דעם יוֹם וואָס ה' נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] דיך פוּן דײַן עצב און פוּן דײַן רגז, און פוּן דער עבדה הקשה וואָס מע האָט עֶבֶד מיט דיר, 4 וועסטו נשׂא דעם דאָזיקן משל אויפן מלך בָּבֶל, און אמר: ווי האָט שבת דער נֹגֵשׂ [נגשׂ], שבת די מדהבה! 5 שבר האָט ה' דעם מטה פוּן די רשָעים, די שבט פוּן די משלים [משל, זען משיח מוֹשל מיכה 1:5], 6 וואָס האָט נכה די עמים מיט עברה, מכה אָן סָרָה, וואָס האָט רדה מיט אַף אויף די גּוֹים, מֻרְדָּף אָן חשׂך. 7 נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] שקט איז כּל הָאָרֶץ, זיי פצח אין רִנָּה. 8 אַפילו די ציפרעסן שׂמח זיך איבּער דיר, די צעדערן פוּן לבנון: פוּן זינט דו האָסט זיך שכב, עלה נישט דער העקער [כרת] אויף אונדז. 9 די שְאוֹל פוּן אונטן רגז צוליב דיר, אַנטקעגן דײַן בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]; זי עור די רפאים צוליב דיר, כּל עַתּוּדים פוּן אֶרֶץ; זי הקים [קום] פוּן זייערע כּסאוֹת כּל מלכים פוּן די גּוֹיִם. 01 זיי כּל ענה, און אמר צו דיר: דו אויך ביסט חלה ווי מיר, נמשל [משל] געוואָרן צו אונדז! 11 ירד אין שְאוֹל איז דײַן גאון, די המיה פוּן דײַנע נבלים; אונטער דיר זײַנען רִמָּה הוצּע [יצע], און דײַן מכסה איז תולעה [
https://www.youtube.com/watch?v=4h-MtY0FQRw
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
]. 21 ווי בּיסטוּ פוּן שָמַיִם נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ] דו הֵילֵל בּן שחר! ווי בּיסטוּ גדע געוואָרן צו הָאָרֶץ, דו חוֹלש [חלש] אויף גּוֹיִם! 31 און דו האָסט אמר אין דײַן לֵב: אין שָמַיִם וועל איך עלה, איבּער די כּוֹכָבִים פוּן אֵ-ל וועל איך מײַן כִּסֵּא רום; און איך וועל ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויפן הַר מוֹעֵד, אין די ירכה פוּן צפון. 41 איך וועל עלה איבּער די הייכן פוּן וואָלקן, איך וועל צום עליון זיך דמה. 51 אָבער אין שְאוֹל וועסטו ירד ווערן, אין די ירכה פוּן בּוֹר. 61 דײַנע זעער וועלן דיך שגח, זיי וועלן דיך בין: איז דאָס דער אִיש וואָס האָט רגז הָאָרֶץ, וואָס האָט רעש מלוכות, 71 שׂום די תֶּבֵל ווי אַ מדבר, און הרס אירע ערים; זײַנע אסירים נישט פּתח אַהיים? 81 כּל מלכים פוּן די גּוֹיִם שכב אין כבוד, איטלעכער אין זײַן היים. 91 און דו ביסט שלך פוּן דײַן קבר [זען קבר משיח ישעיהו 9:35], ווי אַ נצר נתעב [תעב], לבוּש מיט הרוגים [הרג], פוּן חרב טען, וואָס ירד צו די שטיינער פוּן בּוֹר, ווי אַ פֶגֶר אַ מוּבס [הבוס]. 02 וועסט נישט יחד זײַן מיט זיי אין קבוּרה, וואָרעם דײַן אֶרֶץ האָסטו שחת, דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] האָסטו הרג; לְעוֹלָם זאָל נישט קרא ווערן דער זֶרע פוּן מֵרַע. 12 כון! אויף זײַנע בָנִים אַ מַטְבֵּחַ [זען ישעיהו 7:35], פאַר דער עוון פוּן אבותם, זיי זאָלן נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] און יַרשען די אֶרֶץ, און מלא דאָס פּני פוּן תֶּבֵל מיט ערים. 22 און איך וועל קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אויף זיי, אמר ה' צבָאות, און וועל כרת פוּן בָּבֶל שֵם און שאר, נין און נכד, אמר ה'. 32 און איך וועל זיי שׂום צום מורש פאַרן קִפֹּד, און אגם [זען אגם אֵש, התג' 51-41:02] מַיִם; און איך וועל זיי טאטא מיטן מטאטא פוּן שמד, אמר ה' צבָאות. 42 שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] האָט ה' צבָאות, אַזוי צו אמר: ווי איך האָבּ דמה, אַזוי וועט געשען, און ווי איך האָבּ יעץ, דאָס וועט קום: 52 איך זאָל שבר אשור אין מײַן אֶרֶץ, און אויף מײַנע הר אים בוס; און סור זאָל ווערן פוּן זיי זײַן יאָך, און זײַן סבל זאָל סור ווערן פוּן זייער שכם. 62 דאָס איז דער עצה וואָס איז יעץ אויף דער כּל הָאָרֶץ, און דאָס איז די יָד וואָס איז נטה אויף כּל הגּוֹיִם. 72 וואָרעם ה' צבָאות האָט יעץ, און ווער וועט פרר? און זײַן יָד איז נטה און ווער וועט זי שוב? 82 אין שָנָה פוּן מות מלך אָחָז, איז געווען די דאָזיקע משׂא: 92 נישט שׂמח זיך כּל פלֶשֶת, וואָס די שבט פוּן דײַן נכה איז שבר; וואָרעם פוּן שֹרֶש פוּן דער נָחָש וועט יצא אַ צפע, און זײַן פּרִי איז אַ שׂרף מעופף [עוף]. 03 און די בכורים פוּן די דלּים [דל] וועלן זיך רָעָה, און די אביון וועלן רבץ אין בֶּטַח; און איך וועל מות מיט רָעָב דײַן שֹרֶש, און דײַן שְאֵרִית וועט מען הרג. 13 ילל! דו שער, שרײַ, דו עִיר, ווער זעק, כּל פלֶשֶת, מוג פוּן צפון בוא עָשָן, און נישטאָ קיין בּוֹדֵד [בדד] אין זײַנע מוֹעד. 23 און וואָס זאָל מען ענה די מלאכים פוּן גּוֹי? אַז ה' האָט יסד צִיון, און אין איר וועלן זיך חסה די עֲנִיּי עַמּוֹ [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי].
 
ישע51
 
1 די משׂא מואָב. אמנם, איבּער נאַכט איז שדד געוואָרן: עָר-מואָב, דמה געוואָרן; אמנם, איבּער נאכט איז שדד געוואָרן קיר-מואָב, דמה געוואָרן. 2 ער איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] קיין בּית און דיבון, אויף די בָּמוֹת צו בכי; אויף נבוֹ און אויף מֵידבאָ מואָב ילל; אויף כּל זײַנע קעפ איז קרחה, כּל באָרד איז גרע. 3 אין זײַנע חוץ חגר מען זאַק; אויף אירע גג און אין אירע רחוב, כּל ילל, ירד אין בכי. 4 און זעק חשבון און אֶלעָלֵה, בּיז יַהַץ ווערט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] זייער קוֹל; דעריבּער רוע די חלץ פוּן מואָב; זײַן נֶפֶש ירע אין אים. 5 מײַן לֵב אויף מואָב זעק, אירע בריח בּיז צועַר, עגלת שלשיּה; וואָרעם דער מעלה פוּן לוחית, אים עלה מען מיט בכי; וואָרעם אויף דעם דֶּרֶךְ פוּן חוֹרוֹנַיִם זיי עור זעקה פוּן שֶבֶר. 6 וואָרעם הַמָּיִם פוּן נִמרים וועלן אַ משמה ווערן; וואָרעם יבש איז דאָס חציר, כלה איז דאָס דשא, קיין ירק איז נישטאָ. 7 דעריבּער, די יתרה וואָס זיי האָבּן עשׂה, און דאָס וואָס זיי האָבּן אין פְּקֻדָּה, וועלן זיי צום נחל פוּן די ערבים [ערבה] נשׂא. 8 וואָרעם דאָס זעקה האָט נקף דעם גְּבוּל פוּן מואָב; בּיז אֶגלַיִם איר יללה. און בּיז באֵר-אֵילים, איר יללה. 9 וואָרעם הַמָּיִם פוּן דימון זײַנען מלא מיט דָּם; וואָרעם איך וועל דימון נאָך שית אַ נוֹסָפוֹת: אריבער פליטה פוּן מואָב אן אַרְיֵה, און פאַר דעם שְאֵרִית אֲדָמָה.
 
ישע61
 
1 שלח לעמער צום משל פוּן אֶרֶץ, פוּן סלע צום מדבר, צום הַר בַּת צִיון. 2 און עס וועט זײַן: ווי אַן עוֹף אַ נוֹדד [נדד], ווי פוּן אַ קֵן שלח, וועלן זײַן די בָּנוֹת פוּן מואָב, בּײַ די מעבּרה פוּן ארנוֹן. 3 "ברענג עצה, עשׂה פלילה; שׂית דײַן שאָטן ווי די לָיְלָה, אין מיטן צהרים; סתר די נדחים [נדח], דעם נֹדֵד [נדד] זאָלסטו נישט גלה. 4 זאָלן גור בּײַ דיר מײַנע נדחים, מואָב; זײַ זיי אַ סתר פוּן דעם שוֹדֵד, ווייל אפס איז די מץ, כלה דער שֹׁד, תמם די רֹמֵס [רמס] פוּן הָאָרֶץ; 5 וואָרעם כון אין חֶסֶד איז דער כִּסֵּא, און אויף אים ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] מיט אמת, אין אֹהֶל דָּוִד [זען עמוס 11:9; ישעיה 5:9], אַ שֹׁפֵט וואָס דרש מִשְפָּט, און איז גיך אויף צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35]". 6 "מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] די גּאוֹן פוּן מואָב, ווי זייער גֵּא ער איז; זײַן גאווה און זײַן גאוֹן און זײַן עברה, זײַנע ליגן אָן זײַן בד". 7 דעריבּער וועט ילל מואָב אויף מואָב, איטלעכער וועט ילל; נאָך די ראָזינקעקוכנס פוּן קיר-חַרֶשֶת וועט איר הגה, אין אךְ נכאים [נכא]. 8 וואָרעם די שדמוֹת [שְדֵמָה] פוּן חשבון זײַנען אמל, דער גֶּפֶן פוּן שִׂבמָה, וואָס זײַנע שׂרק האָבּן הלם די בעלי גּוֹיִם; בּיז יַעזֵר האָבּן זיי נגע, ביזן מדבר האָבּן זיי תעה; אירע שלוחה האָבּן זיך נטש, בּיז צום ים זײַנען זיי עבר. 9 דעריבּער בכה איך אין דעם בכי פוּן יַעזֵר, דעם גֶּפֶן פוּן שִׂבמָה; איך רוה דיך מיט מײַנע דמעה, חשבון און אֶלעָלֵה; וואָרעם אויף דײַן קיץ און אויף דײַן קציר איז הידד נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתִים אין מָשִיחַ]. 01 און נאסף [אסף] איז די שׂמחה און גִּיל פוּן דעם כּרמל; און אין די כּרמים ווערט נישט רנן, ווערט נישט רוע; קיין ווײַן אין די יקבים דרך נישט דער דֶּרֶךְ; איך האָבּ שבת "הֵידָד!" 11 דעריבּער המה ווי אַ כִּנּוֹר מײַנע מעה אויף מואָב, און מײַנע אינגעווייד אויף קיר-חֶרֶש. 21 און עס וועט זײַן, אַז עס וועט זיך אַרויסווײַזן אַז מואָב האָט זיך אומזיסט לאה [זען "לאה" ישעיהו 41-31:7] אויף דער בָמָה, וועט ער בוא אין זײַן מקדש פאַר תפילה אָבער ער וועט גאָרנישט יכל. 31 דאָס איז דאָס דבר וואָס ה' האָט דבר אויף מואָב מאז. 41 אָבער אַצונד האָט ה' דבר, אַזוי צו אמר: אין 3 שָנָה, ווי די שָנִים פוּן אַ שׂכיר, וועט קלה ווערן דער כבוד פוּן מואָב, בּײַ כּל ההמוֹן הרב; און דער שְאֵרִית וועט זײַן אַ מעט מזער אָן שטאַרקייט.
 
ישע71
 
1 די משׂא אויף דמשק. הִנֵּה דמשק ווערט סור פוּן עִיר, און וועט ווערן אַ מעי מפלה. עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] די ערים פוּן ערוער, פאַר עדרים וועלן זיי זײַן; און זיי וועלן רבץ, און קיינער וועט נישט חרד. 3 און שבת וועט ווערן אַ מבצר פוּן אפרים, און אַ מלוכה פוּן דמשק; און דער שְאֵרִית פוּן ארם וועט ווערן ווי די כבוד פוּן די בְּנֵי-ישׂראל, אמר ה' צבָאות. 4 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט דלל ווערן די כּבוֹד יעקב, און די משמן פוּן זײַן בּשָׂר וועט רזה ווערן. 5 און עס וועט זײַן ווי אַ קציר אסף קמה, און קצר מיט זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח "זְרוֹעַ" ה'] די שבֹּלֶת; און עס וועט זײַן ווי מע לקט שבּלים אין עמק רפאים. 6 נאָר אַ עוללות וועט שאר אויף אים, ווי בּײַם נקף אַן זַיִת: 2, 3 גרגרים אויבן בּײַם שפיץ: 4, 5 אויף זײַנע סעיף, אויבּ פרוכטיק, אמר ה' אֱלֹקֵי ישׂראל. 7 אין יום ההוא וועט הָאָדָם זיך שעה צו זײַן בּוֹרֵא, און זײַנע אויגן וועלן ראה צום קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. 8 און ער וועט זיך נישט שעה צו די מזבחות, די מַעֲשֵׂה פוּן זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], און נישט ראה וואָס זײַנע אֶצְבַּעֹת האָבּן עשׂה, און די אשרים און די חמן. 9 אין יום ההוא וועלן זײַנע ערי מָעֻז זײַן ווי די עזובה פוּן די חרש און די אמיר, וואָס מע האָט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] פוּן וועגן די בְּנֵי-ישׂראל; און עס וועט זײַן אַ שממה. 01 וואָרעם האָסט שכח אלוקים פוּן דײַן ישועה, און דעם צוּר פוּן דײַן מָעֻז האָסטו נישט זכר; דעריבּער האָסטו נטע פלאַנצן נעמנים, און זמורה פוּן זור זרע דרינען; 11 אין יוֹם פוּן דײַן פלאַנצונג האָסט עס סוג, און אין בֹּקֶר האָסטו דײַן זֶרַע פֵּרַח נד קציר אין יוֹם נחלה און כאב אנוּש [אנש]. 21 וויי, די הֲמוֹן פוּן עמים רבּים [זען "רבּים", ישעיה 11:35, דורך דַּעַת פון אים (משיח בן דוד) וועט מיין עֶבֶד צַדיק יצדיק רבּים, זען בראשית 6:51; חבקוק 4:2, רומ' 1:5], וואָס המה ווי דאָס המה פוּן יַמִּים; און די שאה פוּן לְאֻמִּים, וואָס שאוֹן ווי די שאון פוּן מַיִם כבּירים [כבּיר] שאה! 31 די לְאֻמִּים שאה ווי די שאוֹן פוּן מַיִם רבּים, אָבער ער וועט גער אויף זיי, און זיי וועלן נוס אין דער ווײַט, און רדף ווערן ווי מֹץ פוּן די הרים פאַרן ווינט, און ווי גּלגּל פאַרן סוּפה. 41 צו צײַט פוּן עֶרֶב, הִנֵּה, בלהה! איידער בֹקֶר זײַנען זיי נישטאָ. דאָס איז דער חלק פוּן שסה און דער גורל פאַר אונדזערע בזז.
 
ישע81
 
1 ווייֵ, אֶרֶץ פוּן כּנפים צלצל, וואָס פוּן יענער זײַט נהרים פוּן כוש; 2 וואָס שלח איבערן ים צירים [ציר], און אין כלי גֹמֶא איבערן פּני מַיִם! הלך, מלאכים פלינקע [קל], צו גּוֹי משך און מרט, צו אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] מוראדיק פוּן הוא און הלאה, אַ גּוֹי קו קו און מבוּסָה, וואָס נהרים בזא דורך איר אֶרֶץ. 3 איר אַלע יוֹשבים פוּן דער תֶּבֵל, און איר וואָס שכן אויף אֶרֶץ, ווען מע נשׂא אַ נֵס אויף די הרים, וועט איר ראה, און ווען מע תקע שופר, וועט איר שמע. 4 וואָרעם אַזוי האָט ה' אמר צו מיר: איך וועל שקט און נבט פוּן מײַן מָכוֹן, ווי חֹם צַח אין זונליכט, ווי אַ טויוואָלקן אין דער חֹם פוּן קציר. 5 וואָרעם פאַרן קציר, ווען תמם פֵּרַח, און דער בֹּסֶר ווערט גמל היה נִצָּה, וועט ער כרת די זלזל מיט מַזְמֵרָה, און די צווײַגן ער סור און תזז. 6 זיי וועלן עזב ווערן אין איינעם פאַרן עַיִט פוּן די הרים, און פאַר דער בהמה הָאָרֶץ; און וועט זומערן דערויף דער עַיִט, און איטלעך בהמה פוּן הָאָרֶץ וועט דערויף ווינטערן [חרף]. 7 אין יענער צײַט וועט געבראַכט ווערן שַי צו ה' צבָאות, פוּן דער עם משך און מרט, פוּן אַן עם נוֹרָא פוּן הוא און הלאה, אַ גּוֹי קַו קַן און מבוּסָה, וואָס נהרים בזא דורך זײַן אֶרֶץ, צום מקוֹם פוּן דעם שֵם פוּן ה' צבָאות, צום הַר צִיון.
 
ישע91
 
1 די משׂא אויף מִצרַיִם. הִנֵּה, ה' רכב אויף אַן עָב קַל, און ער בוא קיין מִצרַיִם; און די אֱלִילִים פוּן מִצרַיִם וועלן זיך נוע פאַר אים, און דאָס לֵב פוּן מִצרַיִם וועט מסס אין אים. 2 און איך וועל שׂכך מִצרַיִם אויף מִצרַיִם, און זיי וועלן לחם איטלעכער קעגן אחיו, אִיש קעגן רעהו, עִיר קעגן עִיר, ממלכה קעגן ממלכה. 3 און בקק וועט ווערן דער רוּחַ פוּן מִצרַיִם אין אים, און עצה פוּן אים וועל איך בלע; און זיי וועלן דרש בּײַ די אֱלִילִים, און בּײַ די אטים [אִטּי], און בּײַ די אובות [אוֹב], און בּײַ די ידעונים [יִדְּעֹנִי]. 4 און איך וועל סכר מִצרַיִם אין דער יָד פוּן אֲדֹנים קשה, און אַ מלך עז וועט משל איבּער זיי, אמר הָאָדוֹן [זען מלאכי 1:3
https://www.youtube.com/watch?v=23s2XaChkMs
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
האדן אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם הפצים הנה בא יי צבאות, זען מלאכי 1:3; זכריה 41:4; 5:6; ומוצאותיו מקדם מימי עולם, מיכה 1:5; חבקוק 21:1 עולם = נצח]
ה' צבָאות. 5 און מַיִם וועלן נשת פוּן ים, און דער נָהָר וועט חרב און יבש ווערן. 6 און זנח וועלן ווערן די נהרוֹת, דלל און חרב ווערן די יאֹרים פוּן מצוֹר; קנה און סוּף ווערן קמל. 7 ערוֹת [עָרָה] ווערט בּײַם נילוס, בּײַם פִּי נילוס, און אַל דאָס פאַרזייטע בּײַם נילוס ווערט יבש, נדף, און נישטאָ. 8 און אנה וועלן די פישער, און אבה וועלן כּל וואָס שלך אַ חַכָּה אין נילוס, און די וואָס פרשׂ אַ מִכְמֹרֶת אויפן מַיִם ווערן אמל. 9 און עֹבדים פוּן פֵּשֶת שׂריק וועלן ווערן בוֹש און אויך די אֹרֵג פוּן חוֹרָי. 01 און אירע שתות [שת] וועלן זײַן דכא; כּל לוינאַרבעטער [עשׂה] אַגְמֵי נֶפֶש. 11 אֱוִיל זײַנען די שׂרים פוּן צועַן, די חכמים פוּן יועצים פוּן פרעֹהן: עֵצָה בער. ווי קענט איר אמר צו פרעֹהן: אַ בּן פוּן חכמים בין איך, אַ בּן מַלְכֵי קֶדֶם? 21 וווּ זײַנען זיי דען דײַנע חכמים? זאָלן זיי נָא דיר נגד; און לאָמען ידע וואָס ה' צבָאות האָט יעץ אויף מִצרַיִם. 31 פאַרנאַרישט [יאל] זײַנען די שׂרים פוּן צועַן, נשׂא זײַנען די שׂרים פוּן נוֹף; תעה האָבּן מִצרַיִם די פִּנָה פוּן אירע שבטים. 41 ה' האָט מסך אין איר אַ רוּחַ עועים; און זיי האָבּן התעה [תעה] מִצרַיִם אין כּל זײַן מעשׂה ווי אַ שכור נתעה [תעה] בּײַ זײַן קִיא. 51 און אין מִצרַיִם וועט נישט זײַן מעשׂה וואָס עשׂה, פוּן רֹאש אָדער זנב, כִּפָּה אָדער אַגְמוֹן. 61 אין יום ההוא וועט מִצרַיִם זײַן אַזוי ווי נָשִים, און ער וועט תרד און פַּחַד פאַרן תְּנוּפַה פוּן דער יָד ה' צבָאות, וואָס ער הניף אויף אים. 71 און אֲדָמָה פוּן יהודה וועט ווערן פאַר מִצרַיִם אַ חָגָּא; ווען אָבער מע וועט עס אים זכר, וועט ער פַּחַד פאַר דעם עצה פוּן ה' צבָאות, וואָס ער יעץ אויף אים. 81 אין יום ההוא וועלן זײַן אין אֶרֶץ מִצרַיִם 5 ערים וואָס דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] די שׂפה פוּן כּנַעַן, און שבע צו ה' צבָאות; די עִיר ההרס וועט איינע קרא ווערן. 91 אין יום ההוא וועט זײַן אַ מזבח צו ה' אין מיטן אֶרֶץ מִצרַיִם, און אַ מצּבה ה' אצל [זען משלי 03:8] בּײַ איר גְּבוּל. 02 און עס וועט זײַן צום אוֹת און צום עֵד פאַר ה' צבָאות אין אֶרֶץ מִצרַיִם; אַז זיי וועלן צעק צו ה' פוּן וועגן לֹחצים [לחץ], וועט ער זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אַ מוֹשִיעַ און אַ רב, און ער וועט זיי נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן. 12 און ה' וועט זיך נוֹדע [ידע] צו מִצרַיִם, און די מִצרַיִם וועלן ידע ה' אין יום ההוא, און עֶבֶד מיט זבח און מנחה, און נדר זײַן נֵדֶר צו ה' און שלם. 22 און ה' וועט נגף מִצרַיִם נגף און רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35 פוּן משיח בּן דוד מוֹשיע]; און אַז זיי וועלן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו ה', וועט ער זיך עתר צו זיי, און זיי רפא. 32 אין יום ההוא וועט זײַן אַ מסלּה פוּן מִצרַיִם קיין אשור, און אשור וועט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין מִצרַיִם, און מִצרַיִם אין אשור, און מִצרַיִם וועט עֶבֶד מיט אשור. 42 אין יום ההוא וועט ישׂראל זײַן אַ 3טן צו מִצרַיִם און צו אשור, אַ בענטשונג אין מיטן פוּן הָאָרֶץ; 52 ווײַל ה' צבָאות האָט אים ברך, אַזוי צו אמר: ברך זאָל זײַן עַמִּי מִצרַיִם, און דאָס מַעֲשֵׂה פוּן מײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אשור, און מײַן נחלה, ישׂראל.
 
ישע02
 
1 אין דעם שָנָה [217 לפני הספירה] וואָס תַרתָן איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין אַשדוד, ווען סַרגון מלך אשור האָט אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], און ער האָט לחם אַשדוד, און האָט זי לכד; 2 אין יענער צײַט האָט ה' דבר דורך ישַעיָהו בּן אָמוצן, אַזוי צו אמר: הלך! און זאָלסט פּתח דאָס זאַק פוּן דײַנע מתנים, און דײַן נעל זאָלסטו חלץ פוּן דײַן רֶגֶל [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
]. האָט ער אַזוי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]: און ער הלך עָרוֹם [זען מתי 82:72] און יָחֵף. 3 און ה' האָט אמר: אַזוי ווי מײַן עֶבֶד ישַעיָהו איז עָרוֹם און יָחֵף 3 שָנָה, פאַר אַן אוֹת און אַ מוֹפת [זען "מוֹפת" יהושע/ישוע זכריה 8:3] אויף מִצרַיִם און אויף כוש, 4 אַזוי וועט מלך אשור נהג די שבי מִצרַיִם, און די גלות כוש, נערים און זקנים, עָרוֹם און יָחֵף, מיט חשׂף שֵת, צו דער שאַנד [זען הדרך משיחיסטים 2:21] פוּן מִצרַיִם. 5 און זיי וועלן זײַן חתת און בוש פוּן וועגן כוש, זייער מַבָּט, און פוּן וועגן מִצרַיִם, זייער תּפארה. 6 און דער יושבי דאָזיקן ברעגלאַנד וועט אמר אין יום ההוא: הִנֵּה, אַזוי איז געוואָרן פוּן אונדזער מַבָּט, וואָס מיר זײַנען אַהין נוס לעזרה, ניצול [נצל] צו ווערן פוּן מלך אשור, און ווי וועלן מיר מלט ווערן?
 
ישע12
1 די משׂא אויף דעם מדבר ים [בָּבֶל]. ווי סוּפָה אין נֶגֶב וועט עס חלף; פוּן מדבר בוא עס, פוּן אַן אֶרֶץ נוֹראה. 2 אַ קשה חֲזוֹת איז מיר נגד געוואָרן: דער בּוֹגֵד בגד, און דער שוֹדד שדד. עלה! אֵלֶם [פוּן פָּרַס]! צור! מָדי! כּל אֲנָחָה וואָס איך שבת. 3 דעריבּער זײַנען מײַנע מָתנַיִם מלא מיט חלחלה, צִיר האָבּן מיך אחז ווי צִיר פוּן אַ געווינערין [יולדה]; איך בין עוה און קען נישט שמע, איך בין בהל און קען נישט ראה. 4 תעה איז מײַן לֵב, אַ פלצות האָט מיך נבעת [בעת]; נשף פוּן מײַן חשק האָט מען מיר שׂום צו חרדה. 5 מע ערך דעם טיש, מע צפה די צפית, מע אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3], מע שתה "קום! איר שׂרים, משח דעם מָגֵן!" 6 וואָרעם אַזוי האָט צו מיר אֲדֹנָי אמר: הלך! עמד! וועכטר [מצפה]; וואָס ער וועט ראה זאָל ער נגד. 7 און אַז ער וועט ראה אַ רכב צמד פּרשים, אַ רכב חמור [זען זכריה 9:9], אַ רכב גָמֶל, זאָל ער קשב אַ קשב, רב קשב. 8 האָט ער קרא ווי אַן אַרְיֵה [הָרֹאֶה]: אויפן מִצְפֶּה, אֲדֹנָי, עמד איך תמיד בּײַ יוֹם, און אויף מײַן משמר בין איך נצב כּל הלֵילוֹת. 9 און הִנֵּה, זה איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] רכב אִיש צמד פּרשים; און ער האָט ענה און אמר: נפל! נפל! איז בָּבֶל, און כּל אירע פּסִיל אלוקים האָט מען שבר צו הָאָרֶץ. 01 דו מְדֻשָה מײַנע, און בּן פוּן מײַן גֶּרֶן, וואָס איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] פוּן ה' צבָאות אֱלֹקֵי ישׂראל, אײַך האָבּ איך נגד. 11 די משׂא אויף דומָה. צו מיר קרא מען פוּן שֵעִיר: צֹפִים [צפה], וואָס פוּן דער לָיְלָה? וועכטער, וואָס פוּן דער לָיְלָה? 21 אמר דער וועכטער: אתה בֹקֶר און אויך לָיְלָה; אויבּ איר ווילט בעה, בעה, שוב אתה. 31 די משׂא אויף עַרָב. ווי אין וואַלד וועט איר לון אין עַרָב, אֹרְחוֹת [אֹרְחָה] פוּן דדָנים. 41 ברענגט מַיִם אַנטקעגן דעם צָמֵא [זען תהלים 61:22]; די יושבי אֶרֶץ תֵימא זאָלן קדם מיט לֶחֶם פאַר אים וואָס איז דעם נֹדד. 51 וואָרעם פוּן חֲרָבוֹת זײַנען זיי נדד, פוּן דער חרב נטש, און פוּן דעם קשת דֶּרֶךְ, און פוּן דער כֹּבֶד מלחמה. 61 וואָרעם אַזוי האָט צו מיר אֲדֹנָי אמר: אין נאָך אַ שָנָה, ווי די שָנִים פוּן אַ שָׂכִיר, וועט כלה ווערן כּל כּבוֹד קֵדר, 71 און די שאר מספּר קֶשֶת, די גיבּוֹרים פוּן בּני-קֵדר, וועלן זײַן מעט, וואָרעם ה' אֱלֹקֵי ישׂראל האָט דבר.
 
ישע22
 
1 די משׂא אויף דעם גֵּיא פוּן חִזָיוֹן [ירושלים]. וואָס איז דיר דען וואָס דו עלה אויף אַלע פוּן דײַנע גגוֹת [גג], 2 דו עיר מלאה מיט תשאה, דו עליז קִריָה, דײַנע חלל זײַנען נישט פוּן חרב חלל [זען "חלל" ישעיהו 5:35], און נישט אין מלחמה מות. 3 כּל דײַנע קָצִין זײַנען אין איינעם נדד, אָן אַ קשת זײַנען זיי אסר געוואָרן; כּל דײַנע מצא זײַנען אין איינעם אסר געוואָרן, די וואָס זײַנען אין דער רחק ברח. 4 דעריבּער האָבּ איך אמר: שעה אײַך פוּן מיר, לאָמיך מרר אין בכי; איר זאָלט נישט אוץ מיך צו נחם, אויף דעם ֹשֹד בַּת עַמִּי [זען ישעיהו 8:35]. 5 וואָרעם אַ יוֹם טומל און מבוסה און מבוכה איז בּײַ אֲדֹנָי ה' צבָאות, אין גֵּיא פוּן חִזָיוֹן; מע קרר מויערן, און אַ געשריי ביזן הָהַר. 6 און עֵילָם [קִיר] נשׂא אשפּה, מיט מרכבה אָדָם פּרשים, און קיר האָט ערה דעם מָגֵן. 7 און עס איז געווען, אַז דײַנע בעסטע טאָלן זײַנען מלא געוואָרן מיט מרכּבות, און די פּרשים האָבּן שית זיך שית קעגן די שער, 8 און דעם מסך פוּן יהודה האָט מען גלה, אין יום ההוא האָסטו נבט אויפן נֶשֶק פוּן בּית היער. 9 און די בְּקִיע פוּן עִיר דָוִד האָט איר ראה אַז זיי זײַנען רבב; און איר האָט קבץ הַמַּיִם פוּן אונטערשטן ברכה. 01 און די בּתּים פוּן ירושלים האָט איר ספר, און נתץ די בּתּים צו בצר די חוֹמָה. 11 און אַ מִקְוָה [זען מתי 91:82 מִקְוָה] צווישן די 2 חומות האָט איר עשׂה, פאַר דעם מַיִם פוּן ברכה הישנה. און איר האָט נישט נבט צו דעם וואָס האָט עס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] און דעם וואָס האָט עס יצר פוּן לאַנג אָן האָט איר נישט ראה. 21 און אֲדֹנָי ה' צבָאות, האָט קרא אין יום ההוא, צו בכי און צו מִסְפֵד און צו קָרְחָה, און צום חגר זאַק; 31 און הִנֵּה עס איז שָשון-ושִמחה, הרג בָּקָר און שחט צֹאן, אכל בָּשָׂר, און שתה ווײַן; "אכל און שתה, וואָרעם מחר וועלן מיר מות". 41 און ה' צבָאות האָט זיך גלה אין מײַנע אוזנַיִם: אִם די דאָזיקע עוון וועט אײַך יכּפּר [כפר] ווערן בּיז איר וועט מות [זען יוחנן 12:8]! האָט אמר אֲדֹנָי ה' צבָאות. 51 אַזוי האָט אמר אֲדֹנָי ה' צבָאות: הלך! בוא! צו דעם דאָזיקן סֹכֵן, צו שֶבנאָ וואָס איז איבערן הַבַּיִת: 61 וואָס האָסטו דאָ, און וועמען האָסטו דאָ, וואָס דו האָסט דיר דאָ אַ קבר חצב, דו וואָס האָסט חצב אין דער הייך זײַן קבר [זען ישעיהו 9:35, קבר פוּן משיח], זיך חקק אין סֶלַע אַ משכּן פאַר אים? 71 הִנֵּה, ה' טול דיך אַ גֶבֶר טלטלה, און עטה דיך אום עטה; 81 צו צנף אין אַ צְנֵפָה וועט ער דיך צנף, ווי אַ דוּר, אין אַן אֶרֶץ רחבה ידים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
]. דאָרטן וועסטו מות, און דאָרטן וועלן זײַן דײַנע פראַכטיקע מרכּבות, דו קָלוֹן פוּן דעם בּית פוּן דײַן אדון [זען ישעיהו 3:63]! 91 און איך וועל דיך הדף פוּן דײַן מצב, און פוּן דײַן מעמד וועט מען דיך הרס. 02 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועל איך קרא מײַן עֶבֶד אֶליָקים בּן חִלקִיָהון. 12 און איך וועל אים לבש דײַן כּתֹּנֶת [זען כּתֹּנֶת פוּן משיח, יוחנן 32:91], און דײַן אַבְנֵט וועל איך אים חזק, און דײַן ממשלה וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין זײַן יָד; און ער וועט זײַן פאַר אַן אָב צום יושבי ירושלים, און צום בּית יהודה. 22 און איך וועל נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דעם מַפְתֵּחַ פוּן בּית דָוִד אויף זײַן שְכֶם, און ער וועט פּתח, און קיינער וועט נישט סגר, און ער וועט סגר, און קיינער וועט נישט פּתח [זען התג' 7:3]. 32 און איך וועל אים תקע ווי אַ יָתֵד אין אַ מקוֹם נאמן; און ער וועט זײַן אַ כִּסֵּא כבוד פאַר בּית אָבִיו. 42 און דאָס כּל כּבוֹד בּית אָבִיו, צאצא און צפיעה, וועלן תלה אויף אים כּל כּלי הקטן, פוּן די אַגָּן און בּיז כּל כּלי נֵבֶל. 52 אין יום ההוא, אמר ה' צבָאות, וועט מוש ווערן דאָס יָתֵד וואָס איז תקע אין אַ מקוֹם נאמן, און וועט גדע ווערן און נפל, און די משׂא וואָס אויף אים וועט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן. ה' האָט דבר.
 
ישע32
 
1 די מַשָׂא אויף צור. ילל איר אֳנִיּוֹת פוּן תַרְשִיש, וואָרעם זי איז שדד, אָן אַ בּית, אָן אַן בוא; פוּן אֶרֶץ כִתים איז דאָס זיי גלה געוואָרן. 2 זײַט דמם! איר יושבי אִי; דו וואָס די סָוחרים פוּן צידון, די ים-פאָרער, האָבּן דיך מלא. 3 און איבּער מַיִם רבּים איז דער זֶרַע פוּן שיחור, דער קציר פוּן נילוס, איר תבואה געווען; און זי איז געווען דער מאַרק פוּן די גּוֹיִם. 4 בוש! זיך צידון, וואָרעם דער ים האָט אמר, די מָעוֹז פוּן ים, אַזוי צו אמר: ווי איך וואָלט חול און נישט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] און נישט גדל קיין בּחוּרים נישט רום בתוּלוֹת. 5 אַז מע וועט שמע אין מִצרַיִם, וועט מען חול [זען "חול" חטא קדמוֹן תהלים 7:15] בּײַ דער שֵמַע [זען "שמוּעָה" ישעיהו 1:35] פוּן צור. 6 עבר! קיין תַרְשִיש, ילל, איר יושבי אִי. 7 איז דאָס אײַך די עלּיז, וואָס פוּן פריִע טעג קֶּדֶם קדמה [זען חֵטְא קדמון, תהלים 7:15] פלעגן זי יבל אירע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] אין דער רחק צו גור? 8 ווער האָט דאָס יעץ אויף צור דער העטיר [עטר], וואָס אירע סָוחרים זײַנען געווען שׂרים, אירע כּנעני די נִכבָדים [כבד] פוּן אֶרֶץ? 9 ה' צבָאות האָט דאָס יעץ, צו חלל דעם גְּאוֹן פוּן כּל צבי, צו קלל כּל נִכבָדים פוּן הָאָרֶץ. 01 עבר! דײַן אֶרֶץ ווי דער נילוס, בַּת תַרְשִיש, נישטאָ מער קיין מֵזַח. 11 ער האָט נטה זײַן יָד איבערן ים, ער האָט הרגיז [רגז] מלוכות; ה' האָט צוה וועגן כּנַעַן, צו שמד אירע מָעוֹז. 21 און ער האָט אמר: וועסט נישט מער עלז זײַן, המעשקה [עשק] בתולה בַּת צידון. קוּם! [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] עבר קיין כּתים; אויך דאָרט וועסטו יָנוּחַ [נוח] נישט האָבּן. 31 הִנֵּה, אֶרֶץ פוּן די כַשדים, די דאָזיקע הָעָם איז נאָך נישט געווען ווען אשור האָט עס יסד פאַר ציּים [צִי] זיי האָבּן קום זייערע בַּחוּן, זיי האָבּן ערר אירע ארמוֹן; מע האָט זיי שׂום פאַר מַפֵּלָה. 41 ילל! איר אֳנִיּוֹת פוּן תַרְשִיש, וואָרעם שדד געוואָרן איז אײַער מָעוֹז. 51 און עס וועט זײַן אין יום ההוא: וועט צור זײַן שכח 07 שָנָה, אַזוי ווי די יְמֵי מלך אחד; צום סָוף פוּן 07 שָנָה וועט געשען מיט צור אַזוי ווי אין שִירָה פוּן דער זונה: 61 לקח! אַ כִּנּוֹר, סבב! עִיר, זונה נשכּחה; שפיל שיין! רבה! שִיר, כדי זאָלסט זכר ווערן. 71 און עס וועט זײַן צום סָוף פוּן 07 שָנָה, וועט ה' זיך פקד צור, און זי וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו איר אֶתְנַן [זונה-לוין], און וועט ווידער זנה מיט כּל ממלכוֹת הָאָרֶץ אויפן פּני פוּן הָאֲדָמָה. 81 אָבער איר סַחַר און איר אֶתְנַן [זונה-לוין] וועט זײַן קֹדֶש צו ה'; ער וועט נישט יאצר [אצר] און נישט יחסן [חסן] ווערן; נײַערט פאַר די וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] פאַר ה' וועט זײַן איר סחר, צו אכל צו שׂבעה, און פאַר אַ מכסּה עתיק.
 
ישע42
 
1 הִנֵּה, ה' בקק אויס הָאָרֶץ און בלק זי, און וועט עוה איר פנים, און פוץ אירע יושבים. 2 און עס וועט זײַן, אַזוי הָעָם אַזוי דער כהן, אַזוי דער עֶבֶד אַזוי אֲדֹנָיו, אַזוי די שפחה אַזוי איר גְּבֶרֶת, אַזוי דער קויפער [קוֹנֶה] אַזוי דער פאַרקויפער [מוֹכֵר], אַזוי דער מלוה [הלוה] אַזוי דער לײַער [לוה], אַזוי דער נוֹשֶה אַזוי דער זײַן בַּעַל חוֹב. 3 בקק וועט בקק ווערן הָאָרֶץ, און בזז וועט זי בזז ווערן; וואָרעם ה' האָט דבר דאָס דאָזיקע דבר. 4 אבל, נבל איז הָאָרֶץ; אמל, נבל איז די וועלט [תֶּבֵל], אמל מְרוֹם עַם הָאָרֶץ. 5 און הָאָרֶץ איז חנף אונטער אירע יוֹשבים, וואָרעם זיי האָבּן עובר געווען אויף די תוֹרוֹת, חלף דאָס חֹק, פרר דעם בְּרִית עוֹלָם [הדרך המשיחיסטים 02:31]. 6 דעריבּער אָלָה אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] אֶרֶץ, און זיי יאשם ["אשם," זען "אָשָם" ישעיהו 01:35] זײַנען די ישבים דערין; דעריבּער די יושבי אֶרֶץ חרר, און אֱנוֹש שאר מִזְעָר. 7 עס אבל דער ווײַן, אמל איז דער גֶּפֶן, עס נאנח [אנח] כּל שׂמחי לב. 8 שבת האָט די מָשׂוֹשׂ פוּן די תֹּף, חדל איז דער שָאוֹן פוּן די עַלִּיז, שבת האָט די מָשׂוֹשׂ פוּן דער כִּנּוֹר. 9 מע שתה נישט קיין ווײַן מיט שִיר, מרר איז דער שֵכָּר זײַנע טרינקער [שתה]. 01 שבר איז די קִרְיָה תֹּהוּ, סגר כּל בּית נישט אַרײַנצוגיין. 11 אַ ווייגעשריי אין די חוּצוֹת [חוץ] בּײַם ווײַן; ערב איז כּל שִמחה, גלה די מָשׂוֹשׂ הָאָרֶץ. 21 נשאר [שאר] איז שמה אין עִיר, און כתת אין אַ שאיה איז דער שער. 31 וואָרעם אַזוי וועט עס זײַן אין מיטן פוּן הָאָרֶץ, צווישן די עמים; ווי בּײַם נֹקֶף אַן איילבערטבוים, ווי אַ עוֹלֵלוֹת ווען די בָּצִיר איז כלה. 41 זיי וועלן נשׂא זייער קוֹל און רנן; וועגן דער גָאוֹן פוּן ה' זיי צהל פוּן ים. 51 דעריבּער כבד ה' אין די אֻרִים, אויף די אִיּים פוּן ים, דעם שֵם פוּן ה' אֱלֹקֵי ישׂראל. 61 פוּן כּנף הָאָרֶץ האָבּן מיר זָמִיר שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]: "צְבִי צו דעם צדיק [זען משיח דער צדיק, ישעיהו 11:35]!" אָבער איך אמר: רָזִי צו מיר, רָזִי צו מיר, ווי איז מיר! די בֹגדים בגד, יאָ, בּוֹגדים בגד. 71 אַ פַּחַד און פַּחַת און פַּח אויף דיר, יושבי הָאָרֶץ. 81 און עס וועט זײַן, דער וואָס נוס פוּן דעם קוֹל פוּן פַּחַד, וועט נפל אין פַּחַת, און דער וואָס עלה פוּן פַּחַת, וועט לכד ווערן אין פַּח; וואָרעם די אֲרֻבּוֹת [ארבה] פוּן דער מרום האָבּן זיך פּתח, און עס רעש די מוֹסדים [מוֹסַד] פוּן אֶרֶץ. 91 רעע רעע הָאָרֶץ, פרר פרר אֶרֶץ, מוט מוט אֶרֶץ. 02 נוע נוע אֶרֶץ ווי אַ שיכורער, און וועט זיך התנודד [נוד] ווי אַ מְלוּנָה; און כבד [שווער] וועט זײַן איר פּשע [זען "פּשע" ישעיהו 5:35] אויף איר, און זי וועט נפל, און מער נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]. 12 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט ה' זיך פקד מיט דעם צָבָא פוּן דער מָרוֹם אין דער הייך, און מיט די מלכים פוּן הָאֲדָמָה אויף הָאֲדָמָה. 22 און זיי וועלן אסף ווערן ווי אספה אסיר אין בּוֹר, און זיי וועלן סגר ווערן אין מַסְגֵּר, און נאָך ימים רבּים וועלן זיי פקד ווערן. 32 און די לבנה וועט זיך חפר, און די חמּה וועט בוש ווערן, וואָרעם ה' צבָאות מלך אויף הַר צִיון, און אין ירושלים; און נֶגֶד זײַנע זקנים וועט זײַן כָּבוֹד.
 
ישע52
 
1 ה', דו ביסט אֱלֹקָי, איך וועל דיך רום [זען משיח "רום" ישעיהו 31:25], איך וועל אוֹדֶה [ידה] דײַן שֵם, וואָרעם האָסט עשׂה פֶּלֶא [זען משיח און "פֶּלֶא" ישעיהו 5:9]: עֵצוֹת [עצה] פוּן רחק, אֱמוּנָה, אֹמֶן. 2 וואָרעם האָסט שׂום פוּן אַ עִיר אַ גַּל, אַ קִרְיָה בצורה [בצר] אַ מַפֵּלָה, די אַרְמוֹן אַן עִיר לְעוֹלם [זען "מימי עוֹלָם" און משיח, מיכה 1:5] לֹא יבנה [בנה]. 3 דעריבּער וועט דיך כבד די עם עז, קריה פוּן גּוֹיִם עריצים [עריץ] וועט דיך ירא. 4 וואָרעם ביסט געווען אַ מָעוֹז צו דל, אַ מָעוֹז צו דעם אביון אין זײַן צר, אַ מחסה פוּן זרם, אַ צל פוּן היץ; וואָרעם דער רוּחַ פוּן די עריצים [עריץ] איז ווי אַ זרם אויף אַ קיר. 5 אַזוי ווי היץ אין צָיוֹן, דאָס גערויש פוּן די זָרִים [זור] איז כנע; ווי היץ דורך אַ וואלקנשאָטן, ווערט דאָס זמיר פוּן די עריצים [עריץ] איז ענה. 6 און ה' צבָאות וועט עשׂה פאַר כּל העמים אויף דעם דאָזיקן הַר, אַ מִשְתֵּה פוּן שְמָנִים [שמן], אַ מִשְתֵּה פוּן הייוונווײַנען, פעטשפײַזן מחה, הייוונווײַנען זקק. 7 און ער וועט בלע אויף דעם דאָזיקן הַר דעם לוֹט וואָס לוט על כּל העמים, און דעם מַסֵּכָה וואָס איז נסך על כּל הגּוֹים. 8 ער וועט בלע דעם מָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35; זען הושע 41:31] לָנֶצַח; און אֲדֹנָי ה' וועט מחה די טרער פוּן כּל פנים, און די חרפּה פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
] וועט ער סור פוּן דער כּל הָאָרֶץ; וואָרעם ה' האָט דבר. [
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE https://www.youtube.com/watch?v=6vv7yC5igrQ ]
9 און מע וועט אמר אין יום ההוא: הִנֵּה, דאָס איז אלוקינו, וואָס מיר האָבּן קוה צו אים און ער זאָל אונדז ישע, דאָס איז ה' וואָס מיר האָבּן קוה צו אים, לאָמיר גיל און זיך שׂמח אין זײַן ישועה. 01 וואָרעם די יָד ה' וועט נוח אויף דעם דאָזיקן הַר, און מואָב וועט דוש ווערן אויף זײַן תחת, ווי שטרוי ווערט דוש אין מַדְמֵנָה. 11 און ער וועט פרשׂ דערין זײַנע ידים [זען "יד" תהלים 71:22;
http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
]
ווי אַ שווימער [שֹׂחֶה] פרשׂ צום שווימען [שׂחה]; אָבער ער [אֲדֹנָי] וועט
שפל זײַן גאון מיט די אָרְבָּה פוּן זײַנע יד: 21 און די מבצר פוּן מִשְׂגָּב פוּן דײַנע חומות [חומה] ער שחח, שפל ער, נגע ער צו אֶרֶץ ביזן עָפָר [זען "עָפָר" דניאל 2:21].
 
ישע62
 
1 אין יום ההוא וועט שיר ווערן דאָס דאָזיקע שיר אין אֶרֶץ יהודה: עִיר עַז האָבּן מיר; חומות און חֵל שית ער פאַר ישוּעָה. 2 פּתח די שְעָרים, און זאָל בוא דאָס גוֹי צַדִּיק, וואָס זײַן שומר איבּער אֱמוּנִים [זען תהלים 42:13]. 3 דאָס יֵצֶר וואָס איז סמך דו וועט נצר אין שלום; אין שלום, ווײַל עס בֶּטַח זיך אויף דיר. 4 בֶּטַח אײַך אויף ה' בּיז אייביק, וואָרעם אין יָ-ה ה' איז צוּר עוֹלָמִים. 5 וואָרעם ער האָט השח [שחח] די וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין דער מָרוֹם קִריָה שׂגב; ער שפל זי, ער שפל זי בּיז אֶרֶץ, ער נגע זי ביזן עָפָר. 6 דער רֶגֶל וועט זי רמס, די רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] פוּן דעם עָנִי, די פעם פוּן דַלִּים [דל]. 7 דער אֹרַח פוּן צדיק [זען משיח דער צדיק, ישעיהו 11:35] איז מֵישָר; יָשָר, דו מאַכסט גלאַט [פּלּס] מַעְגַּל פוּן צַדִּיק; 8 יאָ, אויף דעם אֹרַח פוּן דײַנע משפטים האָבּן מיר קוה אויף דיר, ה'; צו דײַן שֵם און צו דײַן זכר איז די תאוה פוּן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]. 9 מיט מײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] האָבּ איך דיך אוה בּײַ לָיְלָה, יאָ, מיט מײַן רוּחַ אין מיר האָבּ איך דיך שחר, וואָרעם אַז דײַנע משפטים זײַנען אויף הָאָרֶץ, לערנען צֶדֶק די יושבי תֶּבֵל. 01 ווערט דער רָשָע יֻחַן [חנן], לערנט ער נישט צֶדֶק; אין אֶרֶץ נְכֹחַ עשׂה ער עוּל, און ער ראה נישט די גֵּאוּת פוּן ה'. 11 ה', רום [זען "רום" ישעיהו 31:25] איז דײַן יָד, אָבער זיי חזה נישט; זאָלן זיי חזה דײַן קנאה פאַרן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] און זיך יבוש [בוש]; יאָ, אן אֵש זאָל דײַנע פײַנט אכל. 21 ה', שפת אונדז שלום, וואָרעם אויך כּל אונדזערע מַעֲשִׂים האָסט דו פעל פאַר אונדז [זען פיל' 31:2]. 31 ה' אֱלֹקֵינוּ, אדֹנים אחוץ דיר האָבּן בַעַל איבּער אונדז. אָבער נאָר דיך האָבּן מיר זכר דײַן שֵם [זען מתי 02-91:82]. 41 די מתים [אדונים] וועלן נישט חיה ווערן [זען יוחנן 04:5], די רפאים וועלן נישט קום [זען ישעיה 42:66]; אמנם האָסט פקד און זיי שמד, און אבד כּל זכר פוּן זיי. 51 האָסט יסף בּײַ די גּוֹי, ה', האָסט יסף בּײַ די גּוֹי; דו האָסט נכבוד [כבד] זיך, דו האָסט רחק כּל קצה אֶרֶץ. 61 ה', אין צר האָבּן זיי דיך פקד, זיי האָבּן צוק אַ לַחַש, ווען דײַן מוּסָר [זען "מוּסָר" פוּן משיח, ישעיהו 5:35] איז געווען אויף זיי. 71 ווי אַ טראָגעדיקע [הָרָה, זען העלמה הָרָה, ישעיהו 41:7] וואָס קרב צו ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7], זי חול זיך, זי זעק אין אירע חֲבָלִים, אַזוי זײַנען מיר געווען פאַר דיר, ה'. 81 מיר האָבּן הרה, מיר האָבּן חול, און אַזוי ווי מיר וואָלטן ווינט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]; קיין ישועות האָבּן מיר נישט עשׂה אין אֶרֶץ, און נישט האָבּן נפל [פוּן די טראכט] די יושבי תֶּבֵל. 91 זאָלן חיה דײַנע מתים, מײַנע נָבֵלָה [זען מתי 04-93:21; 12:61; 22:71; 66-26:72] זאָלן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6]! קיץ! [זען דניאל 2:21] און רנן! איר וואָס שכן [זען יוחנן 41:1] אין עָפָר [זען דניאל 2:21]; וואָרעם אַ טוי פוּן אוֹרֹת איז דײַן טוי, און אֶרֶץ וועט די רפאים תפיל [געבן געבורט, גרונט צו נפל (פוּן די טראכט, זען תהלים 3:011), זען הושע 2:6; יחזקאל 41-5:73; רומ' 62-52:11]. 02 הלך! עַמִּי, בוא ארײַן אין דײַנע חדרים, און סגר דײַן דלת הינטער דיר; חבא זיך מעט רגע, בּיז דער זעם וועט עבר. 12 וואָרעם הִנֵּה, ה' יצא פוּן זײַן מקוֹם, צו פקד די יושבי הָאָרֶץ פאַר זייער עוון [זען משיח און עֲוֹנֹתֵינוּ, ישעיהו 5:35], און הָאָרֶץ וועט גלה איר דּמים [שפיכוּת דּמים], און וועט מער נישט כסה אירע הרוגים.
 
ישע72
 
1 אין יום ההוא וועט ה' פקד מיט זײַן קשה און גדולה און חזקה חרב, דעם לִויָתן, די נָחָש [זען בראשית 51:3; ישעיהו 41:7; התג' 71-3:21] בָּרִחַ, און דעם לִויָתן, די נָחָש עֲקַלּתוֹן; און ער וועט הרג דעם תַּנִּין וואָס אין ים. 2 אין יום ההוא ענה צו איר: כֶּרֶם חֶמֶד! 3 איך ה' בין איר נֹצר [נצר], בּײַ רגעים [רגע] שקה איך איר; טאָמער וועט מען פקד איר, איך נצר איבּער איר בּײַ לָיְלָה און בּײַ יוֹם. 4 קיין חמה איז נישטאָ אין מיר; ווען דאָס איז מיר שָמִיר און שַיִת! איך וואָלט אין מלחמה פשׂע דערויף; איך וואָלט עס יצת מיט יחד. 5 ווען ער זאָל זיך חזק אָן מײַן מָעוֹז, עשׂה שלום מיט מיר, מיט מיר שלום עשׂה! 6 אין די קומעדיקע טעג וועט זיך השריש [שרש] יעקב, צוץ און פרח וועט ישׂראל, און דאָס פּני תֶּבֵל וועט מלא מיט תְּנוּבָה [זען רומ' 21:11]. 7 האָט ער איר נכה ווי ער האָט איר שלעגער נכה? אָדער איז זי ווי די הֹרַג [הרג] פוּן איר הרג געוואָרן? 8 ווען סאסא אָן איר אין שלח צו ריב מיט איר; ער האָט איר הגה אין זײַן רוּחַ קשה אין יוֹם מזרח-ווינט. 9 דעריבּער וועט דערמיט כפר ווערן די עוון פוּן יעקב, און דאָס איז כּל פּרִי פאַר סור זײַן חטא: ווען ער וועט שׂום כּל מזבח-שטיינער ווי אבנים פוּן גִּר מנפּצוֹת [נפץ], אַז מער זאָלן נישט קום קיין אֲשֵרָה און קיין חַמָּן [זען ישעיהו 7:65; 01:35]. 01 וואָרעם די עִיר בצר איז אַליין, אַ נָוֶה מְשֻלָּח [שלח] און עזב [זען "עזב" תהלים 2:22] ווי אַ מדבר; דאָרט וועט זיך רעה אַן עֵגֶל, און דאָרט וועט עס רבץ, און כלה אירע צווײַגן. 11 ווען אירע ריטלעך זײַנען יבש, וועלן זיי שבר ווערן; נָשִים בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] און מאירות [אור] זיי. וואָרעם אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אָן בינה איז דאָס; דעריבּער וועט אים נישט רחם זײַן עֹשׂה, און זײַן יוֹצֵר וועט אים נישט חנן. 21 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט ה' חבט פוּן שִבֹּלֶת פוּן דעם נָהָר [פרת] בּיז דעם נַחַל מִצרַיִם, און איר וועט לקט ווערן לאחד אחד, בּני ישׂראל. 31 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועט תקע ווערן אין אַ שופר גדוֹל, און עס וועלן בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] די אֹבדים [אבד, פארלוירן, זען יוחנן 61:3] אין אֶרֶץ אשור, און די נדח אין אֶרֶץ מִצרַיִם, און זיי וועלן זיך שחה צו ה' אויפן הַר הַקֹדֶש אין ירושלים.
 
ישע82
 
1 וויי, די עטרת גאוּת פוּן די שכורים פוּן אפרים [שוֹמרוֹן], און די ציץ נבל פוּן זײַן צבי תּפארת, וואָס אויפן רֹאש גֵיא שמנים [שמן] פוּן די הלם פוּן ווײַן! 2 הִנֵּה, אֲדֹנָי האָט אַ חזק און אַמִּץ זאַך, אַ קטב פוּן זֶרֶם בּרד שׂער, זֶֶרם פוּן מַיִם כּבּירים [כּבּיר], וואָס שטף, וואָס ער נוח צו אֶרֶץ מיט יַד. 3 מיט די רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] וועט רמס ווערן די עטרת גאוּת פוּן די שכורים פוּן אפרים. 4 און די ציצת נֹבל [נבל] פוּן זײַן צבי תּפארת, וואָס אויפן קאָפּ פוּן גֵיא שְמָנִים [שמן], וועט זײַן ווי אַן בּכּוּרה פאַר קַיִץ, וואָס אַז דער רֹאֶה ראה זי, בלע ער זי אײַן ווען זי איז נאָך אין זײַן יָד. 5 אין יום ההוא וועט ה' צבָאות זײַן פאַר אַן עטרה צבי, און פאַר אַ צפירה פוּן תפארה, פאַר דעם שאר פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], 6 און פאַר אַ רוּחַ פוּן מִשְפָּט פאַר דעם וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] איבערן מִשְפָּט, און פאַר גבורה צו די וואָס שוב צוריק די מלחמה בּײַם שער. 7 און אויך די דאָזיקע שגה זיך פוּן ווײַן, און תעה זיך פוּן שכר; דער כהן און דער נָבִיא שגה זיך פוּן שכר, זיי זײַנען בלע פוּן ווײַן, זיי תעה זיך פוּן שכר, זיי שגה זיך אין דער רֹאֶה, זיי ווערן פוק בּײַם פלִילִיָּה. 8 וואָרעם כּל טישן זײַנען מלא מיט קִיא צֹאָה, בּיז נישטאָ אַן מקוֹם [אַ ריינער]. 9 וועמען זאָל מען ירה דַּעַת? און וועמען יבין [בין] די שמוּעָה [זען "שמוּעָה", ישעיהו 1:35]? פוּן חָלָב גמוּלי [גמל]? פוּן שדים עַתִּיק? 01 וואָרעם עס איז צַו צו צַו, צַו צו צַו, קַו צו קַו, קַו צו קַו, אַ ביסעל דאָ, אַ ביסעל דאָרט [זען מה"ש 81:71]. 11 וואָרעם מיט אַ לעג ליפ, און מיט אַ לשון אַחֵר [זען קור"א 22-12:41], ער דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] צו דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], 21 וואָס ער האָט צו זיי אמר: דאָס איז די מנוּחָה, נוח! פאַר דעם עָיֵף; און דאָס איז די מַרְגֵּעָה; אָבער זיי האָבּן נישט געוואָלט [אבה] צו שמע. 31 און דאָס דבר-ה' איז בּײַ זיי אַ צַו צו אַ צַו, אַ צַו צו אַ צַו, אַ קַו צו אַ קַו, אַ קַו צו אַ קַו, אַ ביסל דאָ, אַ ביסל דאָרט; כדי זיי זאָלן הלך און כשל ווערן אַהינטער, און שבר און יקש און לכד ווערן. 41 דעריבּער שמע! דאָס דבר-ה', איר אנשי לָצוֹן, איר משלי דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס אין ירושָלַיִם: 51 ווײַל איר האָט אמר: מיר האָבּן כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] אַ בְּרִית מיטן מָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35], און מיט שְאוֹל האָבּן מיר אַ חֹזֶה עשׂה; אַז די שוט שוֹטֵף [שטף] וועט עבר, וועט זי צו אונדז נישט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], וואָרעם מיר האָבּן שׂום כָּזָב אונדזער מחסה, און אין שֶקֶר האָבּן מיר זיך סתר; 61 דעריבּער האָט אֲדֹנָי ה' אַזוי אמר: הִנֵּה, איך יסד אין צִיון אַן אֶבֶן [זען תהלים 22:811], אַן אֶבֶן בֹּחַן, אַ פִּנָּה יקר, אַ מוּסָד מוּסָּד [יסד]; דער וואָס גלויבט [אמן], זאָל נישט יָחיש [חוש, ניכשל ווערן, נִכְנַע לַפִּתּוּי, פָּנִיקָה]. 71 און איך וועל שׂום מִשְפָּט פאַר אַ מעסטשנור [קַו], און צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] פאַר אַ מִשְקֶלֶת; און בָּרָד וועט יעה די מַחְסֶה פוּן כָּזָב, און די סֵתֶר וועלן מַיִם שטף. 81 און כפר וועט ווערן אײַער בְּרִית מיטן מָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35], און אײַער חָזוּת מיט שְאוֹל וועט נישט קום. ווען די שוֹט שוֹטֵף [שטף] וועט עבר, וועט איר פוּן איר היה מִרְמָס. 91 ווי אָפט זי עבר דורך וועט זי אײַך לקח; וואָרעם בֹקֶר אין בֹקֶר וועט זי עבר, בּײַ יוֹם און בּײַ לָיְלָה; און אַ הוילע זְוָעָה וועט זײַן צו באַנעמען [בין] די שמוּעָה [זען "שמוּעָה" ישעיהו 1:35]. 02 וואָרעם דאָס מַצָּע איז צו קצר זיך השׂתּרע [שׂרע], און דער מַסֵּכָה צו צרר אַז מע זיך התכּנּס [כנס]. 12 וואָרעם אַזוי ווי אויף הַר פרָצים וועט ה' קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], אַזוי ווי אין עמק גבעוֹן וועט ער רגז, צו עשׂה [זען ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] זײַן מעשׂה, זײַן מעשׂה זָר, און צו עבד זײַן עֲבֹדָה, זײַן עֲבֹדָה נָכְרִי. 22 און אַצונד זאָלט איר נישט התלוצץ [ליץ], כדי אײַערע מוֹסֵר זאָלן נישט חזק ווערן; וואָרעם כָּלָה, און נחרצה [חרץ] האָבּ איך שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] פוּן אֲדֹנָי ה' צבָאות, אויפן כּל הָאָרֶץ. 32 אזן! און שמע! מײַן קוֹל, קשב! און שמע! צו מײַן אִמְרָה; 42 ער חרש דען כּל היוֹם דער חֹרש צו זייען [זרע], און ער פּתח און ער שׂדד זײַן אֲדָמָה? 52 אמנם, אַז ער האָט שוה איר אויבּערפלאך, קֶצַח ער פוץ, און כַּמֹּן ער זרק [זרק, זען אויף נזה, משיח איז דער מזה (נזה) פוּן גוים רבּים; ביום השלישי משיח איז דער אִיש טהור אין אַ מקום טהור אין הימל, הדרך המשיחיסטים 41-11:9, זען במדבר 91, 9:91; ישעיהו 51:25; און פעלנדיק אים עס איז קיין אנטלויפן אוועק פוּן דער טמאה פוּן טויטע זכות מצוות, זען גלט' 12:3; זרק, זען נזה, ישעיהו 51:25, משיח נזה זײַן כפרה פוּן זײַן אשם נפשו אויף גוים רבּים, ויק' 71,6:4], און ער שׂום אַרײַן חִטָּה [ווייץ] אין שׂוֹרה, און שׂעֹרָה נסמן [סמן], און כֻּסֶמֶת בּײַם זײַן גבול. 62 וואָרעם אים האָט ריכטיק געלערנט [יסר], אים אלוקיו הורה [ירה]. 72 יאָ, נישט מיט אַ חָרוּץ ווערט קֶצַח דוש, און אַן אוֹפַן פוּן אַ וואָגן ווערט נישט אויף כַּמֹּן סבב; נײַערט מיט אַ מטה ווערט קֶצַח יחבט [חבט], און כַּמֹּן מיט אַ שבט. 82 ווערט ברויטקאָרן הודק [דקק]? אמנם, נישט לנצח צו דוש ער דוש עס; הגם ער המם דער גלגל פוּן זײַן וואָגן אָבּער מיט זײַנע פרש דקק וועט ער עס נישט. 92 דאָס אויך איז יצא פוּן ה' צבָאות; הִפְליא [פלא, זען משיח ישעיהו 5:9 "פלֶא יוֹעֵץ"] איז זײַן עצה, גדל איז זײַן תוּשִיָּה.
 
ישע92
 
1 וויי, אַריאֵל, אַריאֵל, קריה וווּ דוד האָט חנה! יסף שָנָה אויף שָנָה, זאָלן די יום-טובים זיך נקף, 2 און איך וועל צוק אַריאֵל, און עס וועט זײַן אניה און אניה, און זי וועט מיר זײַן אַזוי ווי אַן אַריאֵל. 3 און איך וועל חנה ארום דיר ווי אַ דּוּר, און וועל דיך צור מיט אַ מֻצָב, און קום אויף דיר מְצוּרָה. 4 און שפל פוּן הָאָרֶץ וועסטו דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] און פוּן עָפָר וועט שחח דײַן אמרה; און ווי אַן אוֹב פוּן הָאָרֶץ וועט זײַן דײַן קוֹל, און פוּן עָפָר וועט צפף דײַן אמרה. 5 אָבער ווי אבק דק וועט ווערן דער המון פוּן דײַנע פײַנט, און ווי מֹץ וואָס עבר דער המון פוּן די עריצים [עריץ]; און פתע פתאֹם וועט עס געשען. 6 פוּן מיט ה' צבָאות וועט פקד די רעם, מיט רעש און מיט קול גּדוֹל, סוּפה און סערה און פלאַמפײַער וואָס אכל. 7 און אַזוי ווי אַ חָלום, אַ חֲזוֹן פוּן דער לָיְלָה, וועט זײַן דער המון פוּן כּל גּוֹיִם וואָס צבא אויף אַריאֵל אי כּל וואָס צבא אויף איר, אי די מצודה פוּן איר, אי די וואָס צוק איר. 8 און עס וועט זײַן: אַזוי ווי אַ הונגעריקן חלומט זיך, און הִנֵּה ער אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3], און ער זיך קיץ [זען דניאל 2:21], און זײַן נֶפֶש [ישעיהו 01:35] איז רֵיק, און אַזוי ווי אַ צָמֵא חלומט זיך, און הִנֵּה ער שתה, און ער זיך קיץ, און הִנֵּה ער איז עָיֵף, און זײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] איז שקק, אַזוי וועט זײַן דער המון כּל הגּוֹיִם, וואָס צבא אויף הַר צִיון. 9 מהה אײַך און זײַט תמה! השתעשע [שעע] אײַך און זײַט שעע! איר וואָס זײַט שכור און נישט פוּן ווײַן, וואָס זיך נוע און נישט פוּן שכר. 01 וואָרעם ה' האָט נסך אויף אײַך אַ רוּחַ תּרדּמה, און האָט עצם אײַערע אויגן, די נביאים; און אײַערע קעפ, די חֹזים, האָט ער כסה. 11 און די גאנצע חֲזוֹן איז פאַר אײַך אַזוי ווי דברים פוּן ספר וואָס איז חתם, וואָס אַז מע נתן עס צו דעם וואָס קען געשריפטס, אַזוי צו אמר: לייען דאָס, נָא. און אמר ער: איך קען נישט, וואָרעם עס איז חתם [זען התג' 1:6; 9-1:5]. 21 און מע נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] הַסֵּפֶר צו דעם וואָס נישט ידע סֵפֶר, אַזוי צו אמר: לייען דאָס, נָא. און אמר ער: איך נישט ידע סֵפֶר. 31 און אֲדֹנָי האָט אמר: ווײַל דאָס דאָזיקע עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] האָט נגש מיט זײַן פֶּה, און מיט זײַנע ליפן מיך כבד, אָבער זײַן לֵב האָט ער רחק פוּן מיר, און זייער ירא פאַר מיר איז ווי מצות [מצוה] פוּן אנשים מְלֻמָּדָה [למד], 41 דעריבּער הִנֵּה, איך נאָך יסף צו הפליא [פלא] מיט דאָס דאָזיקע עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
], הפלא [פלא] און פלא ; און אבד ווערן וועט די חכמה פוּן זײַנע חכמים, און די בינה פוּן זײַנע נָבוֹן וועט סתר ווערן. 51 וויי, די מעמיקים [עמק] וואָס סתר זייער עצה פוּן ה', און אין דער חשך זײַנען זייערע מעשים, און זיי אמר: ווער ראה אונדז? און ווער ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, דורך אַ פּערזענלעך שייכות מיט משיח, נישט קאָפּ וויסן , מיין עבד הצדיק וועט מאַכן פילע רעכט מיט ה', זען יוחנן 9:41; מתי 32:7; קור"ב 61:5] אונדז? 61 די הֶפֶךְ אײַערע! צי איז דער יֹצֵר ווי חֹמֶר יחשב [חשב, זען "חשב" בראשית 6:51], אַז דאָס מַעֲשֵׂה זאָל אמר אויף זײַן עֹשֵׂה: ער האָט מיך נישט עשׂה? און דער יֵצֶר זאָל אמר אויף זײַן יוֹצר: ער הֵבִין [בין] נישט? 71 אמנם, אין נאָך אַ מעט מזער, וועט דער לבנון שוב ווערן אין אַ כַּרמֶל, און דער כַּרמֶל וועט פאַר אַ וואַלד חשב ווערן. 81 און די חרשים אין יום ההוא וועלן שמע די דברים פוּן אַ סֶפֶר, און פוּן אֹפֶל און חֹשֶךְ וועלן די אויגן פוּן עִוְרִים ראה. 91 און די עֲנָוִים וועלן יסף זייער שִמחָה אין ה', און די אביון פוּן אָדָם וועלן מיטן קדוש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35] זיך גיל. 02 וואָרעם אפס דער עָרִיץ, און כלה וועט זײַן דער לֵץ, און כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] אַלע וואָס שָקֵד אויף אָוֶן; 12 די וואָס מחטיאי אָדָם מיט אַ דבר, און דעם אויף מוֹכִיחַ זיי יקֹשׁוּן אין שער, און זיי נטה צדיק [זען משיח דער "צדיק," ישעיהו 11:35] מיט תֹּהוּ. 22 דעריבּער האָט ה', וואָס האָט פדה אַברהמען, אַזוי אמר אויפן בּית יעקב: אַצונד וועט נישט בוש ווערן יעקב, און אַצונד וועט זײַן פנים נישט חור ווערן; 32 יאָ, אַז ער וועט ראה זײַנע ילדים, דאָס מַעֲשֵׂה פוּן מײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אין זײַן מיט, ווי זיי קדש מײַן שֵם; וואָרעם זיי וועלן קדש דעם קדש פוּן יעקב, און דעם אֱלֹקֵי ישׂראל וועלן זיי העריץ [ערץ]. 42 און די וואָס תֹעֵי [תעה] רוּחַ וועלן ידע בִּינָה, און די רוֹגְנים [רגן] וועלן למד לֶקַח.
 
ישע03
 
1 וויי, בָנִים סוֹררים [סרר], אמר ה', צו עשׂה עצה וואָס נישט פוּן מיר, און צו נסך מַסֵּכָה וואָס איז נישט פוּן מײַן רוּחַ, כדי צו יסף חַטָּאת אויף חַטָּאת; 2 די וואָס הלך צן ירד קיין מִצרַיִם, און מײַן פֶּה האָבּן זיי נישט שאל [זען תהלים 21-7:2]; זיך צו עוז אין דער מָעוֹז פוּן פרעהן, און זיך צו חסה אין צל פוּן מִצרַיִם. 3 דעריבּער די מָעוֹז פוּן פרעהן וועט אײַך ווערן צו בֹּשֶת, און די חָסוּת אין צל פוּן מִצרַיִם צו כְּלִמָה. 4 וואָרעם אין צועַן זײַנען געווען זײַנע שׂרים, און זײַנע מלאכים קיין חָנֵס נגע. 5 כּל וועלן זיי זיך בוש איבּער הָעָם וואָס קען זיי נישט יעל, וואָס זײַנען נישט צו עֵזֶר און נישט צו הוֹעֵיל [יעל], אָבער צו בֹּשֶת און צו חרפה. 6 די מַשָׂא אויפן בהמוֹת [בהמה] פוּן נֶגֶב. דורך אַן אֶרֶץ צָרָה און צוּקָה, וואָס די לייבינטע און דער לייב איז פוּן דאָרטן, דער אֶפְעֶה און דער שׂרף עופף [עוף], נשׂא זיי אויפן רוקן פוּן עֲיָרִים [עַיִר] זייערע חיל, און אויפן דַּבֶּשֶת פוּן גְמַלִּים זייערע אוֹצרות, צו אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס קען נישט יעל, 7 וואָס איז מִצרַיִם, וואָס עזר איז הֶבֶל און ריק; דעריבּער קרא איך דאָס: רהב זיי שֶבֶת. 8 אַצונד בוא! כתב עס אויף אַ לוּחַ בּײַ זיי, און אין אַ סֶפֶר חקק עס, און עס זאָל זײַן ביזן יוֹם אחרוֹן, לָעַד עַד עוֹלָם. 9 וואָרעם אַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] מרי איז דאָס, בָנִים כֶּחָש, בָנִים וואָס ווילן נישט אבה צו שמע די תּוֹרה פוּן ה'; 01 וואָס אמר צו די רֹאים: איר זאָלט נישט ראה; און צו די חֹזים: איר זאָלט אונדז נישט חזה די נְכֹחוֹת; דבר! אונדז גלאטע רייד, חזה! מהתלּוֹת. 11 סור אײַך פוּן דֶּרֶךְ, נטה אײַך פוּן אֹרַח, שבת! פוּן אונדזער פנים דעם קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]! 21 דעריבּער האָט דער קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35] אַזוי אמר: ווײַל איר מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] דאָס דאָזיקע דבר, און איר האָט אײַך בּטח אויף עֹשֶׁק און נלוז [לוז], און אײַך נשען [שען] דערויף; 31 דעריבּער וועט אײַך זײַן די דאָזיקע עוון אַזוי ווי א פרץ נפל אין אַ חוֹמָה נבעה [בעה], וואָס פלוצים-פלוצלינג וועט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] איר שֶבֶר. 41 און ער וועט זי שבר ווי מע שבר אַ נבל פוּן יוֹצֵר וואָס איז כּתת און נישט שוינען [חמל]; און אין אירע מכתת וועט זיך נישט מצא אַ חֶרֶשׂ צו חתה אֵש פוּן יָקוּד, אָדער חשׂף מַיִם פוּן גֶּבֶא. 51 וואָרעם אַזוי האָט אמר אֲדֹנָי ה', דער קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]: אין שוּבָה און נַחַת וועט איר ישע ווערן, אין השקיט [שקט] און בִּטְחָה וועט זײַן אײַער גבורה; אָבער איר האָט נישט אבה. 61 און איר האָט אמר: לֹא, נײַערט אויף סוּס וועלן מיר נוס; דעריבּער וועט איר נוס; און: אויף קַל וועלן מיר רכב; דעריבּער וועלן קלל זײַן אײַערע רֹדפים. 71 000,1 פאַר דעם גערה פוּן איינעם, פאַר דעם גערה פוּן 5 וועט איר אַלע נוס; בּיז וואַנען איר וועט יתר ווי אַ תֹּרֶן אויף אַ שפיץ פוּן הַר, און ווי אַ נֵס אויף אַ גבעה. 81 דעריבּער ה' חִכָּה אײַך צו זײַן חנן, און ער רום אײַך צו רחם; וואָרעם ה' איז אֱלֹקָי מִשְפָּט; אשְרי די וואָס חכה אויף אים. 91 דו עַם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אין צִיּוֹן וואָס ישב אין ירושלים, בכה וועסטו מער נישט בכה; חנן וועט ער דיך חנן אויף דעם קוֹל פוּן דײַן זעק, ווי ער וועט שמע, ער דיר ענה. 02 ה' וועט אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לֶחֶם צַר און מַיִם לַחַץ, אָבער דײַן מוֹרים וועט מער נישט זײַן נכנף [כנף], און דײַנע אויגן וועלן ראה דײַן מוֹרים. 12 און דײַנע אוזנַיִם וועלן שמע אַ דבר הינטער דיר, אַזוי צו אמר: "דאָס איז הַדֶּרֶךְ, הלך! אויף אים", סײַ איר וועט זיך תאמינו, און סײַ איר וועט זיך תשׂמאילוּ [השׂמאיל]. 22 און איר וועט טמא דעם צִפּוּי פוּן דײַנע פּסילים זילבער, און דעם אֲפֻדָּה פוּן דײַן מַסֵּכָה זהב. זרה וועסטו זיי אַזוי ווי דָּוֶה; "יצא!" וועסטו אמר דערצו. 32 און ער וועט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מָטָר פאַר דײַן זריעה וואָס דו וועסט זייען אין הָאֲדָמָה, און דאָס לֶחֶם פוּן דער תבואה פוּן הָאֲדָמָה וועט זײַן דָּשֵן און שָמֵן. דײַן מִקְנֶה וועט זיך רעה אין יום ההוא אויף אַ כַּר נרחב [רחב]. 42 און די רינדער און די עֲיָרִים [עַיִר] וואָס עבד הָאֲדָמָה, וועלן אכל בּליל חמיץ, וואָס מע זרה מיט אַ רַחַת און מיט אַ מִזְרֶה. 52 און אויף כּל הַר גָּבֹהּ, און אויף כּל גִּבְעָה נשׂאה [נשׂא], וועלן זײַן פְּלָגים [פֶּלֶג], שטראָמען מַיִם, אין דעם יוֹם הֶרֶג רב, ווען מגדּלים נפל. 62 און דאָס אוֹר פוּן דער לבנה וועט זײַן ווי דאָס אוֹר פוּן דער חַמָּה, און דאָס אוֹר פוּן דער חַמָּה וועט זײַן זיבנפאַך, ווי דאָס אוֹר פוּן 7 טעג, אין דעם יוֹם וואָס ה' חבש דעם שֶבֶר פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], און דעם מַחַץ פוּן זײַן מַכָּה ער רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35]. 72 הִנֵּה, דער שֵם פוּן ה' בוא פוּן דער ווײַט, בער איז זײַן אַף, און כֹּבֶד מַשׂאַה; זײַנע ליפן זײַנען מלא מיט זעם, און זײַן לשוֹן ווי אַן אֵש וואָס אכל; 82 און זײַן אָטעם ווי אַ נחל שטף, וואָס חצה בּיז צום האַלדז; צו נוף די גּוֹיִם אין אַ נָפָה פוּן שוא, מיט אַ רֶסֶן וואָס תעה אויף די לְחִי פוּן די אומות. 92 אַ שיר וועט בּײַ אײַך זײַן, ווי אין דער לָיְלָה וואָס אַ יום-טוב ווערט התקדש [קדש], און אַ שִמחה לבב, ווי בּײַ דעם וואָס הלך מיט אַ חליל, צו בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויפן הַר ה', צום צוּר פוּן ישׂראל. 03 און ה' וועט לאָזן שמע דעם הוֹד פוּן זײַן קוֹל, און וועט ווײַזן דעם נַחַת פוּן זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'], מיט זעף אַף און פלאַמפײַער וואָס אכל, מיט נפץ און זרם און האָגלשטיין. 13 וואָרעם פוּן דעם קוֹל פוּן ה' וועט חתת ווערן אשור, די שבט מיט וואָס ער [ה'] נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05]. 23 און עס מעבר דורך דער מטה פוּן מוּסרֹה, וואָס ה' וועט נוח אויף אים [אשור], וועט ער לחם אויף זיי מיט זײַן תֹּף און מיט כנֹּרוֹת; און מיט מלחמות פוּן תּנוּפָה. 33 וואָרעם ערך פוּן אתמוֹל איז תּפתּה [זען ירמיה 23-13:7], יאָ, פאַרן מלך איז זי כון, עמק איז ער, רחב איז ער; זײַן מְדוּרָה האָט אֵש און האָלץ רבה, נשמה ה' בער ווי אַ נָחַל גּפרית דערין [זען ישעיה 42:66].
 
ישע13
 
1 וויי, די וואָס ירד קיין מִצרַיִם נאָך עֶזְרָה, און אויף סוּסים שען זיי זיך; און זיי בּטח זיך אויף מרכּבות, ווײַל זיי זײַנען רב, און אויף פּרשים, ווײַל זיי זײַנען עצם מְאֹד; און זיי שעה זיך נישט צו דעם קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35], און ה' זיי נישט דרש! 2 אָבער גַם, ער איז חָכָם, און ער וועט בּרענגען רָע, און זײַנע דברים ער נישט הֵסִיר [סור]. און ער וועט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] קעגן בּית מרעים [רעע], און קעגן דער עֵזֶר פוּן די וואָס פעל אָוֶן. 3 און די מִצרַיִם זײַנען אָדָם, און נישט אֵ-ל, און זייערע סוּסים זײַנען בּשָׂר, און נישט רוּחַ; און ה' וועט נטה זײַן יָד, און כשל וועט דער עוֹזֵר, און נפל וועט דער עָזֻר [עזר], און כּל אין איינעם וועלן זיי כלה ווערן. 4 וואָרעם אַזוי האָט אמר ה' צו מיר: אַזוי ווי דער אַרְיֵה און דער יונגלייב הגה איבּער זײַן טֶרֶף, ווען אַ פולע רֹעִים זײַנען קרא ארום אים; פאַר זייער קוֹל חתת ער זיך נישט, און פאַר זייער המון ענה ער זיך נישט; אַזוי וועט ה' צבָאות ירד, צו צבה אויפן הַר צִיון און אויף איר גבעה. 5 ווי צִפּוֹרים [צִפּוֹר] עוף, אַזוי וועט ה' צבָאות גנן ירושלים, גנן און נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5], פּסח [זען משיח קרבן פסח, ישעיהו 7:35] און מלט. 6 שוב! [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו וועמען זיי האָט עמק סָרָה, בּני ישׂראל. 7 אמנם, אין יום ההוא וועלן זיי מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] איטלעכער זײַנע אֱלִילִים פוּן כֶּסֶף, און זײַנע אֱלִילִים פוּן זָהָב, וואָס אײַערע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] האָבּן אײַך עשׂה צו חֵטְּא. 8 און אשור וועט נפל דורך דער חרב פוּן נישט אַן אִיש, און די חרב פוּן נישט אַן אָדָם וועט אים אכל; און ער וועט נוס פאַרן חרב, און זײַנע בּחוּרים וועלן צו מַס ווערן. 9 און זײַן סלע וועט פוּן מגוֹר עבר, און חתת פאַר דער נֵס וועלן זײַנע שׂרים, אמר ה', וואָס זײַן אוּר איז אין צִיון, און זײַן תַּנוּר אין ירושלים.
 
ישע23
 
1 הן, מיט צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] וועט מלך דער מֶלֶךְ, און שׂרים וועלן שׂרר מיט מִשְפָּט. 2 און אִיש וועט זײַן ווי אַ מַחֲבא פוּן רוּחַ, און אַ סֵתֶר פוּן זֶרֶם; ווי אַ פֶּלֶג מַיִם אין אַ צָיוֹן, ווי דער צל פוּן אַ סלע כּבד אין אַן אֶרֶץ עָיֵף. 3 און נישט שעה זײַן וועלן די אויגן פוּן די רֹאִים, און די אוזנַיִם פוּן די שֹׁמְעִים וועלן קשב. 4 און דאָס לֵב פוּן די נמהר [מהר] וועט פאַרשטיין [בין] צו ידע, און די לשוֹן פוּן די עִלֵּג וועט מהר צו דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] צַח. 5 און דעם נָבָל וועט מען נישט קרא מער אַדלמאַן [נָדִיב], און אויפן כִּילַי [קמצן, זען טיט' 7:1] וועט מען נישט אמר מער שוֹעַ. 6 וואָרעם דער נָבָל דבר נְבָלָה, און זײַן לֵב עשׂה אָוֶן, צו עשׂה [זען ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] חֹנֶף, און צו דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] וועגן ה' תּוֹעָה; צו לאָזן הריק [ריק] דעם נֶפֶש פוּן דעם רָעֵב, און דעם מַשְקֶה פוּן דעם צָמֵא [זען תהלים 61:22] ער חסר. 7 און דער כִּילַי, זײַנע כּלים [כּלי] זײַנען רעים, ער יעץ זִמּוֹת [זִמָּה] צו חבל עניים, מיט אמרי שקר, אַפילו ווען דער אביון שפט מִשְפָּט. 8 אָבער דער אַדלמאַן [נָדִיב] יעץ אַדלקייט [נְדִיבָה], און אויף אַדלקייט [נְדִיבָה] וועט ער קום. 9 איר נָשִים שַאֲנָן, קום! שמע! מײַן קוֹל; איר בָּנוֹת בֹּטחוֹת [בּטח], אזן! מײַן אִמְרָה. 01 טעג און יאָרן וועט איר רגז, איר בֹּטחוֹת, וואָרעם די בָּצִיר איז כלה, קיין אֹסֶף וועט נישט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. 11 חרד! איר שַאֲנָן, רגז! איר בֹּטְחוֹת [בּטח]; פָּשַט! אײַך און ערר אײַך, און חגר זאַק אויף די לענדן, 21 אויף די שַד זיך ספד, איבּער די שׂדי חֶמֶד [זען חגי 7:2 משיח חמדת כּל הגּוֹים], איבערן פרוכטיקן גֶּפֶן; 31 איבּער אדמת עַמִּי, עלה מיט קוֹץ און שָמִיר; יאָ, איבּער כּל בּתּים פוּן מָשׂוֹשׂ, איבערן קִריָה עַלִּיז. 41 וואָרעם דער ארמוֹן איז נֻטַּש, דער הֲמוֹן פוּן עִיר האָט עזב; דער עֹפֶל און דער בַּחַן זײַנען מערות [מערה] אויף אייביק, אַ משׂוֹשׂ פאַר פֶּרֶא, אַ מִרְעֶה פאַר עדרים [עדר]. 51 בּיז יערה [ערה] וועט ווערן אויף אונדז רוּחַ [זען יואל 1:3] פוּן דער מרום, און דער מדבר וועט ווערן אַ כַּרמֶל, און דער כַּרמֶל וועט פאַר אַ וואַלד חשב ווערן. 61 און אין מדבר וועט שכן מִשְפָּט, און צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] וועט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין כַּרמֶל. 71 און דאָס מַעֲשֵׂה פוּן צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] וועט זײַן שלום, און דער עבֹדה פוּן צֶדֶק שקט און בֶּטַח עַד עוֹלָם. 81 און עַמִּי וועט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין אַ נָוֶה פוּן שלום, און אין משכּנוֹת מבטחים, און אין מנוּחַ שַאֲנָן. 91 און בָּרַד וועט ירד דעם וואַלד, און אין דער שפלה וועט שפל די עִיר. 02 אשרי צו אײַך וואָס זרע בּײַ כּל מַיִם, וואָס לאָזט ארויס פרײַ דעם רגל פוּן דעם שוֹר און דעם חֲמוֹר [זען "חֲמוֹר" פוּן משיח, זכריה 9:9].
 
ישע33
 
1 וויי, דו שוֹדֵד וואָס ווערסט נישט שדד, און דו בּוֹגֵד וואָס מע בגד נישט אָן דיר! אַז דו וועסט תמם שדד, וועסטו שדד ווערן, אַז דו וועסט נלה בגד, וועט מען בגד אָן דיר. 2 ה' חנן אונדז, צו דיר האָבּן מיר קוה; זײַ זייער זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] אין בֹקֶר, און ישוּעָתֵנוּ אין עֵת צרה [זען ירמיה 7:03]. 3 פוּן קוֹל פוּן דעם הָמוֹן זײַנען די אומות נדד, פוּן דײַן רוֹמֵמוּת ווערן נפץ די גּוֹיִם. 4 און אסף וועט ווערן אײַער שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] ווי דער אֹסֶף פוּן חָסִיל, ווי משק גֵּב, שוֹקֵק דערויף. 5 שׂגב איז ה', וואָרעם ער שכן אין דער מָרוֹם; ער מלא צִיון מיט מִשְפָּט און צֶדֶק. 6 און די אֱמוּנה פוּן דײַנע צײַטן וועט זײַן אַ חֹסֶן ישועות: חכמה און דַּעַת; יראת ה', דאָס וועט זײַן זײַן אוֹצר. 7 הן, זייערע אֶרְאֶלָּם צעק חוץ, די מלאכים פוּן שלום מַר בכה. 8 שמם זײַנען די מְסִלָּה, שבת דער וועגפאָרער; ער האָט פרר דעם בְּרִית, ער האָט מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] די ערים, ער חשב נישט קיין אֱנוֹש. 9 אבל, אָמַל איז אֶרֶץ, החפִּיר [חפר] איז דער לבנון, קמל; דער שָרון איז ווי עָרָבָה געוואָרן, און נער איז בָּשָן און כַרמֶל. 01 אַצונד וועל איך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], אמר ה', אַצונד וועל איך זיך רום, אַצונד וועל איך זיך נשׂא [זען ישעיהו 31:25, ה' און עֶבֶד ה' (משיח) רום און נשׂא]. 11 איר הרה [זען ישעיהו 41:7] חשש, וועט איר ילד קַש; אײַער רוֹחַ אֵש וואָס וועט אײַך אכל. 21 און די עמים וועלן זײַן ווי קוֹצים [קוֹץ] משׂרפוֹת פוּן שִׂיד, ווי קוֹצים כּסוּחים [כסח] וואָס ווערן אין אֵש יצת. 31 שמע! איר רחוקים, וואָס איך האָבּ עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] און ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, דורך אַ פּערזענלעך שייכות מיט משיח, נישט קאָפּ וויסן , מיין עבד הצדיק וועט מאַכן פילע רעכט מיט ה', זען יוחנן 9:41; מתי 32:7; קור"ב 61:5], איר קרוֹבים, מײַן גבורה. 41 פַּחַד אין צִיון זענען די חַטָּאִים, רעדה האָט אחז די חנפים [חנף]: ווער פוּן אונדז קען גור אין אֵש אוֹכלה [אכל]? ווער פוּן אונדז קען גור אין די מוֹקֵד עוֹלָם? 51 דער וואָס הלך אין צְדקוֹת [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3], און דבר מישרים, דער וואָס מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] דעם בֵּצַע פוּן מעשקוֹת [מעשקה], דער וואָס נער זײַנע יד פוּן תמך שוחד, דער וואָס אטם זײַן אֹזֶן פוּן שמע וועגן דמִים, און עֹצֵם [עצם] זײַנע אויגן פוּן ראה אויף רַע. 61 ער וועט שכן אין דער מרוֹמים; מצדות פוּן סלעים וועלן זײַן זײַן מִשְׂגָּב; זײַן לֶחֶם איז נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זײַן מַיִם איז נאמנים [זיכער]. 71 דעם מלך אין זײַן יֳפִי וועלן דײַנע אויגן חזה; זיי וועלן ראה אֶרֶץ מרחקּים. 81 דײַן לֵב וועט הגה אֵימָה: וווּ איז דער סֹפֵר? וווּ דער וואָס האָט שקל? וווּ דער וואָס האָט די מגדלים ספר? 91 דאָס עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] נועז [יעז] וועסטו מער נישט ראה, עַם מיט עִמְקֵי שָׂפָה, נישט צו פאַרשטיין; מיט אַ לשון נלעג [לעג], אין בִּינָה. 02 חזה אָן צִיון, די קִריָה פוּן מוֹעֲדֵנוּ; דײַנע אויגן וועלן ראה ירושלים, אַ נָוֶה שַאֲנָן, אַן אֹהֶל וואָס וועט נישט צען ווערן, וואָס זײַנע יָתֵד וועלן נישט נסע ווערן לָנֶצַח, און כּל זײַנע חבלים וועלן נישט נתק ווערן. 12 אָבער דאָרטן וועט ה' אונדז זײַן אַדִּיר, ווי אַ מקוֹם פוּן טײַכן, שטראָמען רחב, וואָס קיין אֳנִי שַיִט קען אויף אים נישט הלך, און קיין אדיר שיף קען אים נישט עבר. 22 וואָרעם ה' איז שֹׁפְטֵנוּ, ה' איז מְחֹקְקֵנוּ [זען יעקב 21:4], ה' איז מַלְכֵּנוּ; ער איז יוֹשִיעֵנוּ. 32 נטּש געוואָרן זײַנען דײַנע חבלים, זיי חזק נישט פעסט זייער תֹּרֶן, זיי פרשׂ דעם נֵס נישט. דעמאָלט ווערט מַרְבֶּה שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] חלק, פִּסְחִים בזז בַּז. 42 און קיין שָכֵן וועט נישט אמר: איך בין חלה; הָעָם וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] דערין איז נשׂא די עוון.
 
ישע43
 
1 קרב! איר גּוֹיִם, צו שמע, און איר אומות, קשב! זאָל שמע הָאָרֶץ און איר פולקייט, די וועלט און כּל אירע צאצא. 2 וואָרעם ה' האָט קצף אויף כּל הגּוֹים, און חֵמָה אויף זייער כּל צָבָא; ער האָט זיי צו חרם, זיי נתן צו דער טֶבַח [זען "טבח" ישעיהו 7:35]. 3 און זייערע חללים [חָלָל] וועלן זיך ישלך [שלך], און פוּן זייערע פגָרים [זען פגרים, ישעיהו 42:66] וועט עלה אַ בּאש, און די הָרִים וועלן נמס [מסס] פוּן זייער דָּם. 4 און כּל צָבָא הַשָמַיִם וועט מקק, און די הימלען וועלן ווי אַ ספר זיך נגלל [גלל], און זייער כּל צָבָא וועט נבל, ווי אַן עָלֶה נבל פוּן גֶּפֶן, און ווי נבל פוּן תְּאֵנָה. 5 וואָרעם רוה אין שָמַיִם האָט זיך מײַן חרב, הִנֵּה וועט זי אויף אדום ירד, און אויף הָעָם פוּן מײַן חרם, צום מִשְפָּט. 6 חרב פוּן ה' איז מלא מיט דָּם, הדשן [דשן] מיט חֵלֶב, מיט דָּם פוּן כּרים [כּר] און עתּוּדים [עתּוּד], מיט חֵלֶב כִּלְיָה פוּן אֵילִים; וואָרעם ה' האָט אַ זבח אין בָצרָה [הויפּטשטאָט פוּן אדום], און אַ זבח גּדוֹל אין אֶרֶץ אדום. 7 און ירד וועלן ראמים [רְאֵם] מיט זיי, און פּרים [פר] מיט אבירים [אבּיר]; און רוה וועט זיך זייער אֶרֶץ מיט דָּם, און זייער עָפָר וועט זיך דשן מיט חֵלֶב. 8 וואָרעם אַ יוֹם נקם איז בּײַ ה', אַ שָנָה פוּן שִלּוּמִים [שלוּם] פאַר דעם ריב פוּן צִיון. 9 און נהפך [הפך] ווערן אין זֶפֶת וועלן אירע שטראָמען, און איר עָפָר אין גָפרִית, און איר אֶרֶץ וועט ווערן ברענענדיקע [בער] זֶפֶת. 01 יוֹם און לָיְלָה וועט זי נישט כבה ווערן, לעוֹלָם וועט עלה איר עָשָן; פוּן דָור צו דָור וועט זי חרב זײַן, אויף אייביקאייביקייטן [לנצח נצחים] וועט קיינער נישט עבר דורך איר. 11 און יַרשען וועלן זי דער פעליקאַן און דער קִפּוֹד, און די ינשוֹף און דער עֹרֵב וועלן שכן אין איר; און ער וועט נטה אויף איר אַ קַו פוּן תֹּהוּ, און אַן אַבְנֵי פוּן בֹּהוּ. 21 פוּן אירע חֹר --וועט נישט זײַן דאָרט ווער עס זאָל אַ מלוכה קרא; און כּל אירע שׂרים וועלן ווערן צו נישט. 31 און עלה וועלן סירים [סיר] אין אירע ארמוֹן, און קִמוֹש און חוֹחַ אין אירע מבצר; און זי וועט זײַן אַ נָוֶה פוּן תנּים [תַּן], אַ חציר פאַר בָּנוֹת יענה. 41 און צִי וועלן פגש אִי, און אַ שׂעיר וועט קרא צו זײַן רֵעַ; יאָ, דאָרטן לילית רגע, און מצא איר מנוחה. 51 דאָרט די פײַלשלאַנג קנה, און לייגט, און בקע און דגר אין איר צל; יאָ, דאָרט קבץ זיך דַּיָּה איינער צום אַנדערן. 61 דרש אין סֶפֶר ה', און לייענט; קיינס פוּן די דאָזיקע איז נישט עדר, קיינס פקד נישט צום אַנדערן. וואָרעם מײַן פֶּה האָט צוה, און זײַן רוּחַ האָט זיי קבץ. 71 און ער האָט זיי נפל אַ גורל, און זײַן יָד האָט עס זיי חלק מיט אַ קַו; עד עוֹלָם וועלן זיי עס יַרשען, אויף דָור-דורות וועלן זיי שכן דערין.
 
ישע53
 
1 שׂושׂ זײַן וועלן דער מדבר און די צִיָּה, און גיל וועט זיך די עֲרָבָה, און פּרח ווי אַ חבצּלה. 2 פּרח וועט זי פּרח, און זיך גיל, יאָ, מיט גִּילָה און רנן; די כּבוֹד פוּן לבנון איז איר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די הַדַר פוּן כַרמֶל און שָרון; זיי וועלן ראה די כבוד ה', די הַדַר פוּן אלוקינו. 3 חזק! די רפה ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=Xnhzw_A9fU ], און די כשל בֶּרֶךְ! אמץ! 4 אמר! צו די נמהר [מהר] לב: חזק! האָט נישט ירא! הִנֵּה אֱלֹקֵיכֶם בוא מיט נָקָם, ער וועט בוא מיט גִּמוּל פוּן אלוקים; אן ער וועט אײַך ישע. 5 דעמאָלט וועלן פקח ווערן די אויגן פוּן בלינדע, און די אוזנַיִם פוּן חרשים [חֵרֵש] וועלן פּתח ווערן. 6 דעמאָלט וועט אַ פִסֵּחַ דלג ווי אַן איָּל, און די לשוֹן פוּן אַן אִלֵּם וועט רנן; כִּי אין מדבר בקע מַיִם און נחלים אין דער ערבה. 7 און דאָס שרב וועט ווערן צום אֲגַם [זען אגַם התג' 41:02; 02:91], און אַ צִמּאוֹן צו מַבּוּעַ מַיִם; אין נָוֶה פוּן תַּן וועט זײַן אַ רֵבֶץ פוּן חָצִיר, מיט קנה און גֹמֶא. 8 און דאָרט וועט זײַן אַ מַסְלוּל און אַ דֶּרֶךְ, און דער דֶּרֶךְ הקֹדש [זען ישעיה 3:04; מה"ש 2:9; 4:22; 62-81:12 הדרך הקודש איז דער אמת יידישקייט] וועט מען אים קרא; נישט עבר וועט אים אַן אומריינער [טָמֵא], נײַערט פאַר זיי וועט הלך דאָס דֶּרֶךְ; אוילים [אויל] וועלן נישט תָּעָה אויף עס. 9 דאָרט וועט נישט זײַן קיין אַרְיֵה, און קיין ווילדע חיה וועט נישט עלה [זען ישעיהו 2:35] אויף אים זיי וועלן זיך דאָרט נישט מצא. און די אויסגעלייזטע [גּאוּלִים] וועלן הלך דאָרט, 01 און די דערלייזטע [פדה] פוּן ה' וועלן צוריקקערן [שוב], און וועלן בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין צִיון מיט רְנָּה, און שִמחת עוֹלָם וועט זײַן אויף זייער קאָפּ; שָשון-ושִמחה וועט זיי נשׂג, און נוס וועלן יָגוֹן און אֲנָחָה.
 
ישע63
 
1 און עס איז געווען אין 41טן שָנָה פוּן מלך חִזקִיָהון, איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] סנחרב מלך אשור אויף כּל ערים בּצרוֹת [בצר] פוּן יהודה, און האָט זיי תפשׂ. 2 און מלך אשור האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] רַב-שָקֵהן פוּן לָכיש קיין ירושלים צום מלך חִזקִיָהון מיט אַ חיל כּבד. און ער האָט זיך עמד בּײַ דעם תעלה פוּן בְּרֵכָה העליונה פוּן מְסִלָּה פוּן וועשערפעלד. 3 איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו אים אֶליָקים בּן חִלקִיָהון, וואָס איבערן הַבַּיִת, און שֶבנאָ דער סֹפֵר, און יוֹאָח בּן אָסָפן, דער מַזְכִּיר. 4 און רַב-שָקֵה האָט צו זיי אמר: אמר נָא צו חִזקִיָהון: אַזוי האָט אמר דער מלך הגדוֹל, מלך אשור [סנחריב] : וואָס איז די דאָזיקע בִּטָּחוֹן וואָס דו בּטח זיך? 5 איך אמר: דאָס איז נאָר דבר-שׂפתים; עצה און גבורה דאַרף מען פאַר מלחמה. אַצונד, אויף וועמען בּטח זיך, וואָס דו האָסט מרד אָן מיר? 6 הִנֵּה, דו בּטח זיך אויף דאָס משענת הקנה רצץ, אויף מִצרַיִם, וואָס אַז אַן אִיש סמך זיך אויף אים אָן, בוא ער אים אַרײַן אין דער יָד, און נקב זי דורך; אַזוי איז פרעה מלך מִצרַיִם פאַר כּל וואָס בּטח זיך אויף אים. 7 און אַז דו וועסט מיר אמר: מיר בּטח זיך אויף ה' אלֹקֵינוּ; איז דאָס נישט דער וואָס חִזקִיָהו האָט סור זײַנע בָּמוֹת און זײַנע מזבחות, און האָט אמר צו יהודה און צו ירושלים: פאַר דעם דאָזיקן מזבח זאָלט איר זיך שחה? 8 און אַצונד, ערב זיך נָא מיט אֲדֹנִי המלך אשבוור, און איך וועל דיר נתן 000,2 סוּסים, אויבּ דו יכל דיר נתן רֹכבים אויף זיי. 9 ווי קענסטו שוב דעם פנים פוּן פֵּחָה אחד, איינעם פוּן די קלענסטע עבדים פוּן אֲדֹנִי? כאָטש איר בּטח זיך אויף מִצרַיִם וועגן מרכּבות און פּרשים. 01 און אַצונד, בין איך דען אָן ה' עלה אויף דעם דאָזיקן אֶרֶץ, עס צו שחת? ה' האָט צו מיר אמר: עלה אויף דעם דאָזיקן אֶרֶץ, און שחת עס. 11 האָט אֶליָקים און שֶבנאָ און יוֹאָח אמר צו רַב-שָקֵהן: דבר, נָא, צו דײַנע עֶבֶד אַראַמיש, וואָרעם מיר פארשטייען עס, און דבר נישט צו אונדז יהודיש אין די אוזנַיִם פוּן דעם דאָזיקן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס אויף דער חוֹמָה. 21 האָט רַב-שָקֵה אמר: האָט דען צו דײַן אדון און צו דיר מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֲדֹנִי צו דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] די דאָזיקע דברים, און נישט צו די אנשים וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף דער חוֹמָה, צו אכל זייער חֲרָאִים, און צו שתה זייער שַיִן, בּײַ אײַך? 31 און רַב-שָקֵה האָט זיך עמד, און האָט קרא אויף אַ קוֹל גָדוֹל, אויף יהודיש, און האָט אמר: שמע! די דברים פוּן דעם מלך הגדול [סנחרב], מלך אשור: 41 אַזוי האָט אמר דער מלך: זאָל אײַך חִזקִיָהו נישט נשא, וואָרעם ער קען אײַך נישט יכל נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן. 51 און זאָל אײַך חִזקִיָהו נישט בּטח אויף ה' אַזוי צו אמר: נצל זײַן וועט אונדז נצל ה'; די דאָזיקע עִיר וועט נישט נתן ווערן אין דער יד פוּן מלך אשור. 61 איר זאָלט זיך נישט שמע צו חִזקִיָהון, וואָרעם אַזוי האָט אמר מלך אשור: עשׂה מיט מיר שלום, און יצא צו מיר, און אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] איטלעכער פוּן זײַן גֶּפֶן און איטלעכער פוּן זײַן תְּאֵנָה, און שתה איטלעכער הַמַּיִם פוּן זײַן בּוֹר; 71 בּיז איך בוא, און וועל אײַך לקח אין אַן אֶרֶץ אַזוי ווי אײַער אֶרֶץ, אַן אֶרֶץ פוּן דָּגָן און ווײַן, אַן אֶרֶץ פוּן לֶחֶם און כּרמים. 81 זאָל אײַך נאָר חִזקִיָהו נישט סות, אַזוי צו אמר: ה' וועט אונדז נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן. האָבּן דען נצל געווען די אלוקים פוּן די גּוֹיִם איטלעכער זײַן אֶרֶץ פוּן דער יָד פוּן מלך אשור? 91 וווּ זײַנען די אלוקים פוּן חַמת און אַרפַד? וווּ זײַנען די אלוקים פוּן ספרוַיִם? און האָבּן זיי דען נצל געווען שומרון פוּן מײַן יָד? 02 ווער זײַנען צווישן כּל אלוקים פוּן די דאָזיקע לענדער, וואָס האָבּן נצל געווען זייער אֶרֶץ פוּן מײַן יָד, אַז ה' זאָל נצל זײַן ירושלים פוּן מײַן יָד? 12 האָבּן זיי חרש, און האָבּן אים אַ דבר נישט ענה, וואָרעם דער מצוה פוּן מלך איז געווען, אַזוי צו אמר: איר זאָלט אים נישט ענה. 22 איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אֶליָקים בּן חִלקִיָהון, וואָס איבערן הַבַּיִת, און שֶבנאָ דער סֹפֵר, און יוֹאָח בּן אָסָפן, דער מזכּיר, צו חִזקִיָהון, מיט צעריסענע [קרע] בגדים, און זיי האָבּן אים נגד די דברים פוּן רַב-שָקֵהן.
 
ישע73
 
1 און עס איז געווען, ווי דער מלך חִזקִיָהו האָט עס שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַזוי האָט ער קרע זײַנע בגדים, און זיך כסה מיט זאַק, און ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין בּית ה'. 2 און ער האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֶליָקימען וואָס איבערן הַבַּיִת, און שֶבנאָ דעם סֹפֵר, און די זקנים פוּן די כֹּהנים, כסה מיט שַׂקִּים, צו ישַעיָהו בּן אָמוצן הנביא. 3 און זיי האָבּן צו אים אמר: אַזוי האָט אמר חִזקִיָהו: יוֹם צָרָה און תּוֹכֵחָה און נְאָצָה איז דער יוֹם הזה; וואָרעם די בָנִים זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צום מַשְבֵּר, און נישטאָ קיין כוח צו ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]. 4 אפשר וועט ה' אֱלֹקֶיךָ שמע די דברים פוּן רַב-שָקֵהן, וואָס אֲדנָיו מלך אשור האָט אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו חרף דעם אלוקים חי, און ער וועט יכח פאַר די דברים וואָס ה' אֱלֹקֶיךָ האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]; דעריבּער זאָלסטו נשׂא תפילה פאַר דעם שְאֵרִית הנמצאה [מצא]. 5 און ווי די עבדים פוּן המלך חִזקִיָהון זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו ישַעיָהון, 6 האָט ישַעיָהו צו זיי אמר: אַזוי זאָלט איר אמר צו אײַער אדון: אַזוי האָט ה' אמר: זאָלסט נישט ירא האָבּן פאַר די דברים וואָס דו האָסט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] מיט וואָס די נערים פוּן מלך אשור האָבּן מיך גדף. 7 הִנֵּה, איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ארײַן אין אים אַ רוּחַ, און ער וועט שמע אַ שמוּעָה [זען "שמוּעָה" ישעיהו 1:35], און וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו זײַן אֶרֶץ; און איך וועל אים הנפל [נפל] דורכן חרב אין זײַן אֶרֶץ. 8 און רב-שָקֵה האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31], און האָט מצא מלך אשור לחם אויף לִבנָה; וואָרעם ער האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז ער [המלך] האָט נסע פוּן לָכיש. 9 און [סנחרב] האָט שמע אויף תִרהָקָה מלך כוּש, אַזוי צו אמר: ער איז יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] צו לחם מיט דיר. און ווי ער האָט דאָס שמע האָט ער שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מלאכים צו חִזקִיָהון, אַזוי צו אמר: 01 אַזוי זאָלט איר אמר צו חִזקִיָהו מלך יהודה, אַזוי צו אמר: זאָל דיר נישט השּיא [נשׂא] אֱלֹקֶיךָ וואָס דו בֶּטַח זיך אויף אים, אַזוי צו אמר: ירושלים וועט נישט נתן ווערן אין דער יָד פוּן מלך אשור. 11 הִנֵּה האָסטו שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] וואָס די מלכים פוּן אשור האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו כּל הארצוֹת, זיי צו חרם, און דו ווילסט נצל ווערן? 21 האָבּן די אלוקים פוּן די גּוֹיִם נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען די וואָס מײַנע אבות האָבּן שחת, גוֹזָן, און חרן, און רֶצֶף, און בּני-עדן וואָס אין תלַשָׂר? 31 וווּ איז מלך חַמת, און מלך אַרפַד, און מלך פוּן דער עִיר סְפַרְוַיִם, פוּן הֵנַע, און עִוָּה? 41 האָט חִזקִיָהו לקח דעם בריוו פוּן דער יָד פוּן די מלאכים, און האָט אים קרא, און ער איז עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אין בּית ה'. און חִזקִיָהו האָט אים פרשׂ פאַר ה'. 51 און חִזקִיָהו האָט פלל געווען צו ה', אַזוי צו אמר: 61 ה' צבָאות, אֱלֹקֵי ישׂראל וואָס ישב איבּער די כרובים; דו אַליין ביסט האלוקים איבּער כּל ממלכוֹת הָאָרֶץ; דו האָסט עשׂה די השמים און הָאָרֶץ. 71 ה', נטה דײַן אֹזֶן, און שמע! ה', פקח דײַנע אויגן, און ראה! און שמע כּל דִּבְרֵי סַנהֵריבן, וואָס ער האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו חרף דעם אלוקים חי. 81 אמנם, ה', די מלכים פוּן אשור האָבּן חרב כּל הארצוֹת מיט זייער אֶרֶץ, 91 און זיי האָבּן נתן זייערע אלוקים צום אֵש; וואָרעם זיי זײַנען קיין אלוקים נישט געווען, נאָר בּלויז דאָס מַעֲשֵׂה פוּן ידי [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אָדָם, האָלץ און שטיין; דעריבּער האָבּן זיי זיי אבד. 02 און אַצונד, ה' אלֹקֵינוּ, ישע אונדז פוּן זײַן יָד, און זאָלן כּל ממלכוֹת הָאָרֶץ ידע אַז דו אַליין ביסט ה'. 12 האָט ישַעיָהו בּן אָמוצן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו חִזקִיָהון, אַזוי צו אמר: אַזוי האָט אמר ה' אֱלֹקֵי ישׂראל: היות ווי דו האָסט פלל געווען צו מיר וועגן סנחרב מלך אשור: 22 איז דאָס הדבר וואָס ה' האָט וועגן אים דבר: עס בּוז [זען "בזה" ישעיהו 3:35] דיך, עס לעג פוּן דיר די בתוּלה בַּת צִיון; עס הניע [נוע] דעם קאָפּ הינטער דיר, די בַּת ירושלים. 32 וועמען האָסטו חרף און גדף? און אויף וועמען האָסטו דײַן קוֹל רום? יאָ, האָסט נשׂא דײַנע אויגן אין דער הייך, אקעגן דעם קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. 42 דורך דײַנע עבדים האָסטו חרף אֲדֹנָי, און אמר: מיט מײַנע רֹב מרכּבות בין איך צו דער הייך פוּן די הָרִים עלה, צו די יִרכָּה פוּן לבנון; און איך כרת זײַנע הויכע צעדערן, זײַנע געקליבענע בְּרוֹש; און איך בוא צו זײַן מרוֹם שפיץ, צום וואַלד פוּן זײַן כַּרמֶל. 52 איך האָבּ קור און שתה מַיִם, און החריב [חרב] מיט מײַנע כף פעם כּל יאר פוּן מִצרַיִם. 62 האָסטו דען נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]? למֵרָחוֹק האָבּ איך עס צוגעגרייט [עשׂה], פוּן ימי קֶדֶם האָבּ איך עס יצר; אַצונד האָבּ איך עס געבראַכט [הבוא] עס זאָל געשען, צו השאה [שאה] ערים בּצרוֹת [בצר] אַזוי זיי זענען גַלים [גַּל] נצים [נצה]. 72 דעריבּער זײַנען זייערע יוֹשבים קורצמאכטיק, זיי זײַנען חתת און בוש; זיי זײַנען געוואָרן עשׂב פוּן שָׂדֶה, און ירק דשא, חציר פוּן די גּגוֹת [גּג], און אַ שדמה לפני קָמָה. 82 אָבער איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, דורך אַ פּערזענלעך שייכות מיט משיח, נישט קאָפּ וויסן , מיין עבד הצדיק וועט מאַכן פילע רעכט מיט ה', זען יוחנן 9:41; מתי 32:7; קור"ב 61:5] דײַן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] און דײַן יצא און דײַן בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], און דײַן התרגּז [רגז] קעגן מיר. 92 ווײַל דײַן רגז קעגן מיר און דײַן שַאֲנָן איז עלה אין מײַנע אוזנַיִם; דעריבּער וועל איך שׂום מײַן חַח אין דײַן נאָז, און מײַן מֶתֶג אין דײַנע ליפן, און איך וועל דיך השיב [שוב] [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אויף דעם דֶּרֶךְ וואָס דו ביסט בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף אים. 03 און דאָס וועט דיר זײַן דער אוֹת: איר וועט אכל הײַיאָר סָפִיחַ, און אויפן שָנָה שֵנית שָחִיס; און אויפן שָנָה השְלִישית זרע! און קצר! און נטע כּרמים, און אכל! [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] זייער פּרִי. 13 און דער פלֵיטָה שְאֵרִית פוּן דעם בּית יהודה וועט ווידער ווארצלען אונטן, און עשׂא פּרִי אויבן. 23 וואָרעם פוּן ירושלים וועט יצא אַ שְאֵרִית, און אַ פּלֵיטָה פוּן הַר צִיון; דאָס קִנְאָה פוּן ה' צבָאות וועט דאָס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]. 33 אמנם, אַזוי האָט ה' אמר אויף מלך אשור: ער וועט נישט בוא אין דער דאָזיקער עִיר, און נישט ירה אַהין חֵץ, און נישט קּדם פאַר איר מיט מָגֵן, און נישט שפך ארום איר סֹלְלָה. 43 אויף דעם דֶּרֶךְ וואָס ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], אויף אים וועט ער זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], און אין דער דאָזיקער עִיר וועט ער נישט בוא, אמר ה'. 53 און איך וועל גנן די דאָזיקע עִיר, זי צו ישע, פוּן מײַנעט וועגן און פוּן מײַן עֶבֶד דוִדס [
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
זען עֶבֶד ה' איז בּן דוִד משיח, ישעיהו 11:35; זען ישעיה 31:25] וועגן. 63 און מלאך ה' איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5], און האָט נכה אין דעם מַחֲנֶה פוּן אשור 000,581; און אַז מע איז שכם אין דער בוקר, און הִנֵּה זיי זײַנען כּל פגָרים מתים [זען "פגרים" ישעיהו 42:66]. 73 און סנחרב מלך אשור האָט נסע, און איז הלך און האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31]; און ער איז ישב אין נינוֵה. 83 און עס איז געווען, ווי ער שחה זיך אין בּית פוּן אלוקיו נִסרוך, אַזוי האָבּן זײַנע בָנִים אַדרַמֶלֶך און שַׂראֶצֶר אים נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] מיטן חרב; און זיי זײַנען מלט געוואָרן אין אֶרֶץ אַרָרָט. און בְּנוֹ אֵסַר-חַדון איז געוואָרן מלך אויף זײַן תחת.
 
ישע83
 
1 אין יענער ימים איז חִזקִיָהו חלה געוואָרן צו מות; איז צו אים בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] ישַעיָהו בּן אָמוֹץ הנביא, און האָט צו אים אמר: אַזוי האָט ה' אמר: צוה דײַן וועגן דײַן בּית [זען "בּית" ירמיהו (43)33-(13)03:13], וואָרעם דו מות, און וועסט נישט חיה ווערן. 2 האָט חִזקִיָהו סבב זײַן פנים צו דער קִיר, און האָט פלל געווען צו ה', 3 און האָט אמר: אנּה, ה', זכר ווי איך בין הלך פאַר דיר מיט אמת און מיט לֵב שָלֵם, און וואָס איז טוֹב אין דײַנע אויגן האָבּ איך עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]. און חִזקִיָהו האָט בכה בְּכִי גָדוֹל. 4 איז דאָס דבר-ה' געווען צו ישַעיָהון, אַזוי צו אמר: 5 הלך! און זאָלסט אמר צו חִזקִיָהון: אַזוי האָט אמר ה' אלוקֵי דָּוִד אָבִיךָ: איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] דײַן תפילה, איך האָבּ ראה דײַן דִּמְעָה; הִנֵּה, איך יסף צו דײַנע טעג 51 שָנָה. 6 און פוּן דער יָד פוּן מלך אשור וועל איך דיך און די דאָזיקע עִיר נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5], און איך וועל גנן די דאָזיקע עִיר. 7 און דאָס וועט דיר זײַן אַן אוֹת [זען "אוֹת," נישט אַן (יונגע פרוי, ישעיהו 41:7) גרינג זאַך] פוּן ה', אַז ה' וועט עשׂה די דאָזיקע זאַך וואָס ער האָט דבר: 8 הִנֵּה, איך שוב אום דעם צֵל פוּן די מעלות [מעלה] וואָס האָט ירד אויף די מעלוֹת [מעלה] פוּן אָחָזן, בּשמש אֲחֹרַנּית 01 מעלוֹת. און די שמש האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] 01 מעלוֹת [מעלה], אויף די מעלות וואָס זי האָט ירד. 9 מִכְתָּב פוּן חִזקִיָהו מלך יהודה, ווען ער איז חלה געווען, און איז חיה געוואָרן פוּן זײַן חֳלִי. 01 איך האָבּ געוועסט אמר: אין דֳּמִי פוּן מײַנע טעג וועל איך הלך אין די שְעָרים פוּן שְאוֹל; איך ווער קָפַד פוּן דעם יֶתֶר פוּן מײַנע שָנוֹת. 11 איך האָבּ אמר: איך וועל נישט ראה ה', ה' אין אֶרֶץ החיּים [זען "אֶרֶץ החיּים" ישעיהו 8:35]; איך וועל מער אָדָם נישט נבט מיט די יושבי חֶדֶל. 21 מײַן דּוֹר איז נסע און נגלה [גלה] פוּן מיר אַזוי ווי אַן אֹהֶל פוּן אַ רֹעֶה; איך האָבּ קפד ווי אַ אֹרֶג מײַן לעבן; פוּן דער דַּלָּה וועט ער מיך בצע; פוּן יוֹם בּיז לָיְלָה וועסטו מיך שלם. 31 איך האָבּ שוה: בּיז בֹקֶר, ווי אַן אֲרִי, אַזוי וועט ער כּל מײַנע עצמות שבר; פוּן יוֹם בּיז לָיְלָה וועסטו מיך שלם. 41 ווי אַ סוּס, ווי אַן עָגוּר, אַזוי האָבּ איך צפצף, איך האָבּ הגה ווי אַ יוֹנָה; מײַנע אויגן זײַנען דלל צו דער מרוֹם: אֲדֹנָי, עשקה צו מיר, ערב! צו מיר. 51 וואָס זאָל איך דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]? אַז ער האָט מיר אמר, און ער האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]; איך וועל התדדה [דדה] כּל מײַנע שָנוֹת, איבּער דער מַר פוּן מײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]. 61 אֲדֹנָי, דערויף מען חיה, און אין כּל דערין איז דאָס חַיֵּי מײַן רוּחַ; דעריבּער דו החלים [חלם] מיך, און לאָז מיך חיה. 71 הִנֵּה, פאַר שלוֹם איז מיר פארביטן געוואָרן מַר, און דו האָסט חשק מײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] פוּן דער שחת [זען משיח און שחת תהלים 01:61] פוּן בְּלִי; וואָרעם האָסט שלך הינטער דײַן גֵו כּל מײַנע חֵטְּא. 81 וואָרעם נישט די שְאוֹל דיך ידה, נישט מָוֶת דיך הלל; עס שׂבר נישט אויף דײַן אמת די וואָס ירד אין בּוֹר. 91 חַי, חַי, ער דיך ידה, אַזוי ווי איך הַיּוֹם; אָב צו בָנִים דײַן אמת יוֹדִיעַ [ידע]. 02 ה' להוֹשִעֵנִי; און מײַנע נְגִינָה וועלן מיר נגן, כּל יְמֵי חַיֵּינוּ אין בּית ה'. 12 און ישַעיָהו האָט אמר: זאָל מען נשׂא דְּבֵלָה פײַגן, און מרח אויף דעם שחין, און ער וועט חיה ווערן. 22 האָט חִזקִיָהו אמר: וואָס איז דער אוֹת אַז איך וועל עלה [זען ישעיהו 2:35] אין בּית ה' [זען מלכים ב 8:02]?
 
ישע93
 
1 אין יענער צײַט האָט מרודַך-באַלְאַדָן בּן באלְאַדָנען, מלך בָּבֶל, שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] ספרים און מנחה צו חִזקִיָהון; וואָרעם ער האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז ער איז געווען חלה, און איז חזק געוואָרן. 2 האָט חִזקִיָהו זיך שׂמח מיט זיי, און ער האָט זיי געוויזן זײַן בּית נְכֹת, דאָס כֶּסֶף, און דאָס זָהָב, און די בשׂמים, און דאָס גוטע שֶמֶן, און דאָס כּל בּית כּלי פוּן אים, און כּל וואָס האָט זיך מצא אין זײַנע אוֹצרות; נישט געווען אַ זאַך אין זײַן בּית, און אין זײַן כּל ממשלת, וואָס חִזקִיָהו האָט זיי נישט געוויזן. 3 איז ישַעיָהו הנביא בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צום מלך חִזקִיָהון, און האָט צו אים אמר: וואָס האָבּן די דאָזיקע אנשים אמר? און פוּן וואַנען בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] זיי צו דיר? האָט חִזקִיָהו אמר: פוּן אַן אֶרֶץ רחוֹקה זײַנען זיי צו מיר בוא, פוּן בָּבֶל. 4 האָט ער אמר: וואָס האָבּן זיי ראה אין דײַן בּית? האָט חִזקִיָהו אמר: כּל וואָס אין מײַן בּית האָבּן זיי ראה; נישט געווען אַ זאַך אין מײַנע אוֹצרות וואָס איך האָבּ זיי נישט געוויזן. 5 האָט ישַעיָהו אמר צו חִזקִיָהון: שמע! דאָס דבר-ה' צבָאות: 6 הִנֵּה, טעג בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], און כּל וואָס אין דײַן בּית, און וואָס דײַנע אבות האָבּן אצר בּיז היום הזה, וועט נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 21:35; ויקרא 22:61] ווערן קיין בָּבֶל; קיין זאַך וועט נישט יתר, אמר ה'. 7 און פוּן דײַנע בָּנִים וואָס וועלן יצא פוּן דיר, וואָס דו וועסט ילד, וועט מען לקח, און זיי וועלן זײַן סָרִיסים אין הֵיכַל פוּן מלך בָּבֶל. 8 האָט חִזקִיָהו אמר צו ישַעיָהון: טוֹב איז דאָס דבר-ה' וואָס דו האָסט דבר. און ער האָט אמר: אויבּ שלום און אֶמֶת וועט זײַן אין מײַנע טעג!
 
ישע04
 
1 נחם, נחם עַמִּי [זען "אמִּי" ישעיהו 8:35], אמר אלֹקֵיכֶם. 2 דבר צום לֵב פוּן ירושלים, און קרא צו איר, אַז זי האָט מלא איר צָבָא, אַז רצה איז איר עוון; אַז זי האָט לקח פוּן יָד ה' כֶּפֶל פאַר כּל אירע חַטֹּאת. 3 אַ קוֹל קרא [זען מתי 3:3], קוֹרֵא [קרא] אין מדבר, פנה! דֶּרֶךְ ה' [זען ישעיה 3:04; מה"ש 2:9; 4:22; 62-81:12 הדרך הקודש איז דער אמת יידישקייט]; ישר! אין עֲרָבָה מְסִלָּה פאַר אלוקינו. 4 כּל גֵּיא זאָל נשׂא ווערן, און כּל הַר און גבעה זאָל שפל ווערן; און דאָס עָקֹב זאָל ווערן מִישוֹר, און די רֶכֶס אַ בִּקְעָה. 5 און דער כבוד ה' וועט גלה ווערן, און כּל בּשָׂר אין איינעם וועלן ראה; וואָרעם דאָס פֶּה ה' האָט דבר. 6 אַ קוֹל אמר: קרא! און ער אמר: וואָס זאָל איך קרא? כּל הַבָּשָר זײַנען חציר, און כּל זייער חסד ווי אַ ציץ הַשָׂדֶה; 7 יבש ווערט דאָס חציר, נבל ווערט די ציץ, אַז דער רוּחַ ה' נשב דערויף; אמנם, חציר איז הָעָם. 8 יבש ווערט דאָס חציר, נבל ווערט די ציץ, אָבער דאָס דבר אלוקינו וועט קום לְעוֹלָם. 9 אויף אַ הַר גּבֹהּ דיר עלה, מבשׂרת פוּן צִיון; רום מיט כֹּחַ דײַן קוֹל, מבשׂרת פוּן ירושלים; רום! האָבּ נישט ירא, אמר צו די ערים פוּן יהודה: הִנֵּה! אלֹקֵיכֶם! 01 הִנֵּה, אֲדֹנָי ה' בוא מיט חָזָק, און זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] משל פאַר אים; הִנֵּה, זײַן שׂכַר איז מיט אים, און זײַן פְּעֻלָּה אים פארויס; 11 ווי אַ רֹעֶה וואָס רעה זײַן עֵדֶר; אין זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] קבץ ער אויף די טְלָאִים [טָלֶא], און נשׂא אין זײַן חֵיק; די זויגעדיקע ער נהל. 21 ווער האָט מדד אין זײַן שעל מים, און די הימלען מיט זֶרֶת, תכן, און כול אין אַ שלש דעם עָפָר הָאָרֶץ, און שקל די הָרִים אויפן פֶלֶס, און די גְבָעוֹת אויף מֹאַזְנַיִם [זען משלי 4:03]? 31 ווער האָט תִכֵּן דעם רוּחַ ה'? און ווער איז זײַן אִיש-עצה וואָס האָט אים הוֹדִיעַ [ידע]? 41 מיט וועמען האָט ער זיך יעץ, וואָס האָט אים יבין [בין], און אים למד דעם אֹרַח מִשְפָּט, און אים למד דַּעַת, און דעם דֶּרֶךְ תּבוּנוֹת אים יודיע [ידע]? 51 הן, גּוֹיִם זײַנען ווי אַ מַר פוּן דְּלִי, און ווי שחק פוּן מֹאזְניִם זײַנען זיי חשב; הן, אִיִּים ער נטל ווי דַּק. 61 און לבנון איז נישט גענוג צו בער, און זײַנע חיות נישט גענוג פאַר עוֹלָה. 71 כּל הגּוֹיִם זײַנען ווי גאָרניט פאַר אים, פוּן מאפס ותֹהוּ און גאָרנישט זײַנען זיי חשב בּײַ אים. 81 און צו וועמען קענט איר דִּמָּה אֵ-ל [זען "אֵ-ל" ישעיהו 5:9; 61:84 מיין עֶבֶד דוד = עֶבֶד ה' און רוח ה' און אֲדֹנָי ה' אֲדֹנָי אחד]? און מה דְּמוּת קענט איר אים ערך? 91 דעם פֶּסֶל וואָס אַ חָרָש האָט נסך, און אַ צֹרֵף רקע אים איבּער מיט זָהָב, און צרף רְתֻקָה פוּן כֶּסֶף? 02 הַמְסֻכָּן [סכן] תּרוּמָה ווערט בחר האָלץ וואָס רקב נישט; אַ חָרָש חָכָם ער בקש זיך, צו כון אַ פֶּסֶל וואָס זאָל זיך נישט מוט. 12 ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, דורך אַ פּערזענלעך שייכות מיט משיח, נישט קאָפּ וויסן , מיין עבד הצדיק וועט מאַכן פילע רעכט מיט ה', זען יוחנן 9:41; מתי 32:7; קור"ב 61:5] איר דען נישט? שמע איר דען נישט? איז אײַך פוּן אָנהייבּ אָן נישט נגד געוואָרן? פאַרשטייט [בין] איר נישט פוּן די מוֹסְדוֹת פוּן הָאָרֶץ? 22 ער איז דער וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] איבּער דעם חוּג הָאָרֶץ, און אירע יוֹשבים זײַנען ווי חגבים [חגב]; דער וואָס נטה ווי אַ דֹּק די הימלען, און מתח זיי ווי אַן אֹהֶל צו ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]; 32 דער וואָס נתן רוֹזְנים [רזן] צו אֵין, וואָס עשׂה ווי גאָרניט די שֹׁפטים פוּן אֶרֶץ. 42 נאָך צו מאָל נישט נטע זײַנען זיי, נאָך צו מאָל נישט זרע זײַנען זיי, נאָך צו מאָל נישט שרש אין הָאָרֶץ זייער גֶּזַע, און שוין נשף ער אויף זיי, און זיי ווערן יבש, און אַ סְעָרָה נשׂא זיי ווי שטרוי [קַש]. 52 און צו וועמען קענט איר מיך דמה, אַז איך זאָל שוה זײַן? אמר דער קָדוֹש. 62 נשׂא! אין דער הייך אײַערע אויגן, און ראה: ווער האָט בּרא די דאָזיקע? ער, וואָס יצא מיט אַ צאָל זייער צָבָא, זיי כּל קרא ער מיטן שֵם; דורך רב אוֹן, און ווײַל ער איז אמּיץ כֹּחַ, איז קיינער נישט נעדר [עדר]. 72 לָמָּה זאָלסטו אמר, יעקב, און זאָלסטו דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] ישׂראל: סתר איז מײַן דֶּרֶךְ פוּן ה' און פוּן אֱלֹקָי איז מײַן מִשְפָּט יעבוֹד [עבר]. 82 ווייסטו דען נישט? צי האָסטו נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]? ה' איז דער אלוקי עוֹלָם, דער בּוֹרֵא פוּן די קְצוֹת הָאָרֶץ. ער ווערט נישט יעף און נישט יגע; אֵין חֵקֶר איז זײַן תּבוּנָה. 92 ער נתן דעם יָעֵף כוח, און דעם אוממאַכטיקן מערט ער עָצְמָה. 03 און נְעָרִים וועלן עעף און יגע ווערן, און בּחוּרים וועלן צו כשל זיי כשל ווערן; 13 אָבער די וואָס קוה אויף ה' וועלן חלף דעם כוח, זיי וועלן עלה אֵבֶר ווי די נשרים; זיי וועלן רוץ און נישט יגע ווערן, זיי וועלן הלך און נישט יעף ווערן.
 
ישע14
 
1 חרש! פאַר מיר, איר אִיִּים, און זאָלן די שֵׂה [זען משיח שֵׂה ישעיהו 7:35 אונדזער אויסלייזונג פוּן מִצרַיִם] חלף כוח; זאָלן זיי זיך נגש, דעמאָלט זאָלן זיי דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7]; יחדו לאָמיר צום מִשְפָּט קרב. 2 ווער האָט עור פוּן מזרח צֶדֶק אויף זײַן רֶגֶל [זען ישעיהו 82:44, כּוֹרֶש]? ער [ה' דורך צֶדֶק (כּוֹרֶש, 925-955 לפני הספירה)] נתן די גּוֹיִם פאַר אים, און אים רדה איבּער מלכים; ווי עָפָר נתן זיי זײַן חֶרֶב, ווי קַש נדף זײַן קשת. 3 ער רדף זיי, ער יעבוֹר [עבר] אין שלום אַריבער אַן אֹרַח וואָס ער האָט מיט זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] נישט בוא. 4 ווער האָט דאָס פעל און עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]? דער וואָס קרא די דורות פוּן אָנהייבּ. איך ה' בין דער ערשטער, און מיט די לעצטע אֲנִי הוּא [זען התג' 31:22 ;71,8:1]. 5 די אִיִּים האָבּן ראה, און האָבּן ירא, די עקן פוּן הָאָרֶץ חרד; זיי האָבּן קרב און זײַנען אתה. 6 איינער עזר דעם אַנדערן, און ער אמר צו אחיו: חזק! 7 און דער חָרָש חזק דעם צֹרֵף, דער וואָס חלק מיטן האַמער, דעם וואָס קלאַפט אויפן פַּעַם; ער אמר אויפן דֶּבֶק: ער איז טוֹב; און חזק עס מיט נעגל, עס זאָל זיך נישט מוט. 8 און דו ישׂראל מײַן עֶבֶד, יעקב, וואָס איך האָבּ דיך בחר, דער זֶרַע אברהם מײַן אֹהֵב, 9 וואָס איך האָבּ דיך חזק פוּן די עקן הָאָרֶץ, און פוּן אירע אָצִיל דיך קרא, און אמר צו דיר: מײַן עֶבֶד בּיסטוּ, איך האָבּ דיך בחר און דיך נישט מאס [זען "מאס" תהלים 22:811]; 01 זאָלסט נישט ירא האָבּן, וואָרעם איך בין מיט דיר [זען ישעיהו 41:7], זאָלסט זיך נישט השתעה [שעה], וואָרעם איך בין אלֹקֶיךָ; איך אמץ דיך און איך עזר דיך, און איך תמך דיך דורך דער ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011] פוּן מײַן צֶדֶק. 11 הן, יבוש [בוש] און צו כלם וועלן ווערן כּל וואָס זײַנען חרה אויף דיר; ווי גאָרניש וועלן ווערן און אבד די אנשים אין ריב מיט דיר; 21 וועסט זיי בקש און זיי נישט מצא, די אנשים אין מַצוּת מיט דיר; ווי נישט און ווי גאָרנישט וועלן ווערן די אנשים אין מלחמה מיט דיר. 31 וואָרעם איך בין ה' אלֹקֶיךָ וואָס חזק דײַן ימין יָד, דער וואָס אמר צו דיר: זאָלסט נישט ירא האָבּן, איך עזר דיך. 41 זאָלסט נישט ירא האָבּן, תּוֹלַעַת יעקב, מְתֵי [מַת] ישׂראל; איך עזר דיך, אמר ה', און דײַן גוֹאל [יוח"א 41:4] איז דער קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. 51 הִנֵּה, איך שׂום דיך פאַר אַ מוֹרַג אַ חָרוּץ חָדָש, מיט בּעל פּיפּיוֹת; וועסט דוש הָרִים און דקק גבעוֹת, און וועסטו ווי מֹץ שׂום. 61 וועסט זיי זרה, און אַ רוּחַ וועט זיי נשׂא, און אַ סְעָרָה וועט זיי פוץ; און דו וועסט זיך גיל אין ה', מיט דעם קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35] וועסטו זיך הלל. 71 די עֲנִיִּים און אֶביוֹנִים בקש מַיִם און נישטאָ, זייער לשוֹן איז נשת פוּן צמא; איך, ה' וועל זיי ענה, איך, אֱלֹקֵי ישׂראל, וועל זיי נישט עזב [זען "עזב" תהלים (61)71-(1)2:22]. 81 איך וועל פּתח שטראָמען אויף הויכע ערטער, און מַעְיָן אין מיטן פוּן בִּקְעָת; איך וועל שׂום דעם מדבר פאַר אַן אֲגַם מַיִם, און אֶרֶץ צִיָּה פאַר מוֹצָאֵי מַיִם. 91 איך וועל נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין מדבר צעדער, אַקאַציע, און מירט, און עֵץ שֶמֶן; איך וועל שׂום אין דער עֲרָבָה בּרוֹש, תִּדְהָר און תאשוּר אין איינעם; 02 כדי זיי זאָלן ראה און ידע און שׂום [לֵב], און שׂכל צוגלײַך, אַז די יָד ה' האָט דאָס עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] און קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35] האָט עס בּרא. 12 קרב אַהער אײַער קריג, אמר ה', נגש אײַערע עֲצֻמָה, אמר מֶלֶךְ פוּן יעקב. 22 זאָלן זיי נגש און אונדז נגד די זאַכן וואָס געשעען; די ראשוֹנוֹת, וואָס זײַנען זיי? נגד, כדי מיר זאָלן שׂום לִבֵנוּ, און ידע זייער אָחוֹר; אָדער די קומעדיקע לאָזט אונדז הַשְמִיעֻנוּ. 32 נגד אונדז וואָס וועט אתה לאחוֹר, און מיר וועלן ידע אַז איר [אֱלִילִים] זײַט אלוקים; יאָ, יטב אָדער רעע, און מיר וועלן זיך השתעה [שעה] און ראה צוגלײַך. 42 הן, איר זײַט פוּן גאָרנישט, און אײַער פעל פוּן מאפע; תוֹעֵבה איז דער וואָס אײַך בחר. 52 איך האָבּ עור פוּן צפון, און ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], פוּן מזרח שֶמֶש דעם וואָס קרא מײַן שֵם; און ער בוא אויף סגנים [סָגָן] ווי אויף חֹמֶר, און ווי אַ יוֹצֵר רמס טיט. 62 ווער האָט נגד פוּן אָנהייבּ, אַז מיר זאָלן ידע, און פוּן פריִער, אַז מיר זאָלן אמר: ער איז גערעכט? אֵין מַגּיד, קיינער צו מאָל האָט נישט געלאָזט הערן, קיינער צו מאָל האָט נישט געהערט אײַערע ווערטער. 72 ראשוֹן קיין צִיון: הִנֵּה, זע זיי! און ירושלים וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מְבַשֵׂר. 82 און איך ראה, און אִיש איז נישטאָ, און פוּן די דאָזיקע איז נישטאָ קיין יועץ, וואָס איך זאָל זיי שאל, און זיי זאָלן שוב אַ דבר. 92 הן, זיי כּל זײַנען גאָרנישט, נישטיק זײַנען זייערע מַעֲשֵׂה, ווינט און תֹהוּ זייערע נֶסֶךְ.
 
ישע24
 
1 הן איז מײַן עֶבֶד [משיח בּן דוד, זען תרגום, זען ישעיהו 31:25; 11:35; 61:84; זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3; בּעל אוֹתוֹ שם פון משיח עבדי צמח= יהושע/ישוע; יֵשוּעַ בּן יוֹצָדָק איז אַ מענטש וואס האט די זעלבע נאָמען ווי אן אנדער, דהײַנו חבר צום נאָמען, ישוע בּן דוד, דברי הימים א 5:3; מתי 7-6:1; לוקס 13:3
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
] וואָס איך תמך אים, מײַן בָּחִיר וואָס מײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] רצה; איך האָבּ נתן מײַן רוּחַ אויף אים, מִשְפָּט צו די גּוֹיִם וועט ער יצא. 2 ער וועט נישט צעק, און נישט נשׂא, און נישט ישמיע [שמע] אין חוּץ זײַן קוֹל. 3 אַ קָנֶה רצוּץ [רצץ] וועט ער נישט שבר, און אַ פּשתּה כֵּהֶה וועט ער נישט כבה; לויטן אמת וועט ער יצא מִשְפָּט. 4 ער וועט נישט כהה ווערן און נישט רצץ ווערן, בּיז ער וועט שׂום אויף הָאָרֶץ מִשְפָּט; און אִיִּים וועלן יחל אויף זײַן תּוֹרה [מתי 12-81:21]. 5 אַזוי האָט אמר האֵ-ל ה', וואָס האָט בּרא די הימלען און זיי נטה, וואָס האָט רקע הָאָרֶץ מיט אירע צאצא, וואָס נתן נְשָמָה צו הָעָם אויף איר, און רוּחַ צו די וואָס הלך אויף איר: 6 איך ה' האָבּ דיך קרא אין צֶדֶק, און איך וועל חזק דײַן יָד, און דיך נצר, און דיך נתן פאַר אַ בְּרִית [זען דברים 62:72; זען מתי 82:62] מיט די עַם, פאַר אַן אוֹר פוּן די גּוֹיִם [זען רומ' 92:3]; 7 צו פקח בלינדע אויגן, יצא פוּן מַסְגֵּר דעם אַסִּיר, פוּן תפיסה די וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין חֹשֶךְ. 8 איך בין ה' דאָס איז מײַן שֵם; און מײַן כבוד וועל איך צו קיין אַנדערן נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2], און מײַן תהלה צו קיין פָּסִיל. 9 דאָס ראשוֹנוֹת, הִנֵּה, איז בוא, און חָדָשוֹת וועל איך נגד; איידער עס צמח [זען משיח צמח ישוע זכריה 21-11:6] וועל איך עס אײַך אשמיע [שמע]. 01 שיר צו ה' אַ שיר חָדָש, זײַן תהלה פוּן עק הָאָרֶץ, איר וואָס ירד אויפן ים און זײַן מְלֹא, אִיִּים און זייערע יוֹשבים. 11 זאָלן נשׂא דער מדבר און זײַנע ערים, די חצרים [חצר] וואָס קֵדר ישב; זאָלן רנן די יושבי סֶלַע, פוּן שפיץ הָרִים זאָלן זיי צוח. 21 זאָלן זיי שׂום כבוד צו ה', און זײַן תהלה אין די אִיִּים נגד. 31 ה' וועט יצא ווי אַ גִבּוֹר, ווי אַן אִיש מלחמוֹת וועט ער עור זײַן קִנְאָה; ער וועט רוע און וועט צרח, איבּער די פײַנט זײַנע וועט ער זיך גבר. 41 איך האָבּ חשה פוּן עוֹלָם, איך פלעג חרש זײַן, זיך אפק; אַצונד וועל איך פעה ווי אַ געווינערין, איך וועל נשם און שאף אין איינעם. 51 איך וועל חרב די הָרִים און די גבעוֹת, און כּל זייער עשׂב וועל איך יבש; און איך וועל שׂום טײַכן פאַר אִיִּים, און אגמּים וועל איך יבש. 61 און איך וועל הוֹלך [הלך] בלינדע אויף אַ דֶּרֶךְ וואָס זיי האָבּן נישט ידע, אויף נְתִיבָה וואָס זיי האָבּן נישט ידע וועל איך זיי פירן [דרך]; איך וועל שׂום זיי פאַרויס חֹשֶךְ צו אוֹר, און מעקשים [מַעֲקָש] צו מישוֹר. די דאָזיקע זאַכן, זיי עשׂה איך, און עזב זיי נישט. 71 סוג אַהינטער, בושֶת וועלן זיך יבוש [בוש], די וואָס בּטח זיך אויפן פֶּסֶל, די וואָס אמר צו מַסֵּכָה: איר זײַט אלוקינוּ. 81 איר חרשים [חֵרֵש] שמע!, און איר בלינדע, נבט צו ראה. 91 ווער איז בלינד אויבּ נישט מײַן עֶבֶד [יוחנן 22:4; רומ' 52:11; די עם אָדער פאָלק זענען די בלינד קנעכט, נישט דוד מיין קנעכט, ישעיה 53:73; 11:35]? אָדער חֵרֵש ווי מײַן מַלְאָךְ [זען ישעיה 52-81:24; 31-1:34] וואָס איך שלח? ווער איז בלינד ווי דער מְשֻלָּם, און בלינד ווי עֶבֶד ה'? 02 ראה רַבּוֹת, אָבער דו זײַן שמוֹר נישט; פקח די אוזנַיִם, אָבער ער שמע נישט. 12 ה' האָט חפץ פוּן וועגן זײַן צֶדֶק, ער זאָל גדל די תּוֹרה און האדיר [אדר]. 22 אָבער עס איז אַ בזז און שסה עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
], פחח אין חוּרים [חוּר] האָט מען זיי כּל, און אין תפיסות זײַנען זיי חבאן [חבא]; זיי זײַנען געוואָרן צו בּזז, און נישטאָ ווער זאָל נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן; צו משסה [שסה], און נישטאָ ווער זאָל אמר: שוב אום! 32 ווער צווישן אײַך וויל האזין [אזן] דאָס דאָזיקע, קשב און שמע לאחור? 42 ווער האָט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו למשיסה [משסה] יעקב, און ישׂראל צו בזז? איז דאָס נישט ה', וואָס מיר האָבּן חטא צו אים, און אין זײַנע דרך האָט מען נישט אבה צו הלך, און זײַן תּוֹרה האָט מען נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81]? 52 דעריבּער האָט ער שפך אויף אים דעם חֵמָה פוּן זײַן אַף, און די עֱזוּז פוּן מלחמה; און זי האָט אים להט רונד אַרום, און ער האָט נישט יָדָע, און זי האָט אים בער, און ער שׂום צום לֵב.
 
ישע34
 
1 און אַצונד האָט אַזוי אמר ה' דײַן בורא, יעקב, און דײַן יוצֵר, ישׂראל; זאָלסט נישט ירא האָבּן, וואָרעם איך גאל דיך, איך קרא דיך בּײַם שֵם, מײַנער בּיסטוּ. 2 אַז דו וועסט עבר דורך מַיִם, בין איך מיט דיר, און אַז דורך נהרות [נָהָר], וועלן זיי דיך נישט שָטַף; און דו וועסט הלך דורך אֵש, וועסטו נישט כוה ווערן, און קיין לֶהָבָה וועט דיך נישט בער. 3 וואָרעם איך בין ה' אֱלֹקֶיךָ, דער קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35], דײַן מוֹשִיעַ; איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מִצרַיִם פאַר דײַן כֹּפֶר [אויך זען אַנדערן ווארט "כּפר," ויקרא 11:71; די גְאוּלִים זענען אוּמזיסט פריי און יִצְדק עִם ה' צוּליב די פדוּת, די פּדיון, זען מתי 82:02, פוּן דער אויסלייזוּנג וואָס איז געווען צוגעשטעלט דורך רבי מלך המשיח, ישעיהו 11:35], כוש און סבא אָנשטאָט [תחת] דיר. 4 ווײַל יקר בּיסטוּ אין מײַנע אויגן, בּיסטוּ כבד, און איך האָבּ דיך אהבה; דעריבּער נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] איך אָדָם אָנשטאָט [תחת] דיר, און לאֻמּים [לְאֹם] אָנשטאָט [תחת] דײַן נֶפֶש. 5 זאָלסט נישט ירא האָבּן, וואָרעם איך בין מיט דיר; פוּן מזרח וועל איך בּרענגען דײַן זֶרַע, און פוּן מערב וועל איך דיך קבץ; 6 איך וועל אמר צו צפון: נתן אַהער! און צו תִּימָן: זאָלסט נישט כלא! ברענג מײַנע בָּנִים פוּן רחק, און מײַנע בָּנוֹת פוּן עק הָאָרֶץ; 7 איטלעכן וואָס ווערט קרא מיט מײַן שֵם, און וואָס איך האָבּ אים פאַר מײַן כבוד בּרא, אים יצר און אים עשׂה. 8 יצא עַם וואָס איז בלינד, און האָט אויגן, און די וואָס זײַנען חֵרֵש, און האָבּן אוזנַיִם. 9 כּל הגּוֹיִם זאָלן זיך קבץ אין איינעם, און לאָזן זיך אסף די אומות; ווער צווישן זיי קען דאָס נגד, און פארויסגעזענס אונדז לאָזן שמע? זאָלן זיי בּרענגען זייערע עדות, און גערעכט זײַן, און זאָל מען שמע און אמר: עס איז אמת. 01 איר זײַט מײַנע עדות, אמר ה', און מײַן עֶבֶד [זען ישעיה 91:24; 61,8:34; 7:24] וואָס איך האָבּ בחר, כדי איר זאָלט ידע, און גלויבן אין מיר [זען ישעיה 1:35], און פאַרשטיין [בין] אַז אֲנִי הוּא; פאַר מיר איז נישט יצר געוואָרן קיין אֵ-ל, און נאָך מיר וועט נישט זײַן. 11 איך, איך בין ה' און בעלדי מיר איז קיין מוֹשִיעַ [זען מלאכי 2-1:3; ירמיה 43-13:13
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
] נישטאָ. 21 איך האָבּ נגד און איך ישע, און איך האָבּ געמאכט הערן [שמע], און נישט אַ זָר איז געווען צווישן אײַך; און איר זײַט מײַנע עדות, אמר ה' אַז איך בין אֵ-ל. 31 אויך מִיּוֹם אֲנִי הוּא, און נישטאָ ווער זאָל נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] זײַן פוּן מײַן יָד; איך פעל, און ווער קען עס שוב? 41 אַזוי האָט אמר ה' אײַער גואל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4], דער קדוש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]: פוּן אײַערט וועגן שלח איך קיין בָּבֶל, און וועל זיי כּל הוֹרד [ירד] בריחִים [בָּרִיחַ], און די כַשׂדים אין זייערע אֳנִיּוֹת רִנָּה. 51 איך בין ה' אײַער קָדוֹש, דער בוֹרֵא פוּן ישׂראל, אײַער מֶלֶךְ. 61 אַזוי האָט ה' אמר, דער וואָס האָט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דורכן ים אַ דֶּרֶךְ, און דורך מַיִם עַזִּים אַ נתיבה; 71 וואָס האָט המּוֹציא [יצא] מרכּבה און סוּס, חיל און עִזוּז, זיי זאָלן שכב אין איינעם, זיי זאָלן נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] זיי האָבּן דּעךְ, זיי האָבּן ווי אַ קנויט זיך כּבה: 81 איר זאָלט נישט זכר דאָס ראשוֹנוֹת, און דאָס קדמֹנִיּוֹת זאָלט איר נישט תּתבֹּנָנוּ [בין]. 91 הִנֵּה עשׂה איך אַ חֲדָשָה; אַצונד צמח [זען צמח משיח ישוע זכריה 21-11:6] עס; ידע איר עס נישט? יאָ, איך וועל שׂום אין מדבר אַ דֶּרֶךְ, אין דער ישימֹן נהרות [נָהָר]. 02 כבד וועט מיך די חַיַּת הַשָׂדֶה, תּנּים [תַּן] און בּנוֹת יַעֲנָה, ווײַל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין מדבר מַיִם, נהרות [נָהָר] אין דער ישימֹן, צו השקוֹת [שקה] צו עַמִּי, מײַן בָּחִיר; 12 עַם וואָס איך האָבּ מיר יצר, זיי זאָלן ספר מײַן תהלה. 22 אָבער מיך האָסטו נישט קרא, יעקב; ישׂראל, בּיסטוּ יגע פוּן מיר; 32 האָסט מיר נישט געבראַכט דאָס שֵׂה [זען משיח שֵׂה ישעיהו 7:35 אונדזער אויסלייזונג פוּן מִצרַיִם; לוקס 7:22; התג' 8:31] פוּן דײַנע עוֹלָה, און מיט דײַנע זבחים האָסטו מיך נישט כבד; איך האָבּ דיך נישט העבד [עבד] מיט מנחה, און דיך נישט הוגיע [יגע] מיט לְבוֹנָה. 42 האָסט מיר נישט קנה פאַר כֶּסֶף קָנָה [זען "קָנָה"משלי 22:8], און מיט חֵלֶב פוּן דײַנע זבחים מיך נישט רוה; נײַערט האָסט מיך עֶבֶד מיט דײַנע חטֹאות, מיך הוגיע [יגע] מיט דײַנע עֲווֹנוֹת. 52 איך, איך בין דער וואָס מחה דײַנע פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עֶבֶד ה' משיח בּן דוִד און פשָעֵנוּ] פוּן מײַנעט וועגן, און דײַנע חטֹאת וועל איך נישט זכר. 62 הזכּיר [זכר] מיר, לאָמיר זיך שפט מיט אַנאַנדער, ספר דו, כדי זאָלסט צדק זײַן [זען "צדק" ישעיהו 11:35]. 72 דײַן ערשטער אָב האָט חטא, און דײַנע מליצים [מליץ, זען טימ"א 5:2] האָבּן פשע אָן מיר [תהלים 7:15; ישעיהו 6:35, עוון אין חֵטְא קַדמוֹן פוּן אָדָם]. 82 דעריבּער האָבּ איך חלל די שׂרים פוּן קֹדֶש, און נתן צו חֵרֶם יעקב, און ישׂראל צו גִּדּוּפִים.
 
ישע44
 
1 און אַצונד, שמע, יעקב מײַן עֶבֶד, און ישׂראל, וועמען איך האָבּ בחר; 2 אַזוי האָט אמר ה' דײַן עֹשֶׂה, און דײַן יֹצֶר פוּן בּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1], וואָס עזר דיך: זאָלסט נישט ירא האָבּן, מײַן עֶבֶד יעקב, און ישורון, וועמען איך האָבּ בחר. 3 וואָרעם איך וועל יצק מַיִם אויף דאָרשטיק לאַנד, און נֹזֵל אויף יבּשה; איך וועל יצק מײַן רוּחַ אויף דײַן זֶרע [זען ישעיה 01:35; יואל 1:3; מה"ש 4:2], און מײַן ברכה אויף דײַנע צאצא. 4 און זיי וועלן צמח [זען משיח צמח זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] ווי צווישן חציר, ווי ערבים [ערבה] בּײַ יָבל מַיִם. 5 דער וועט אמר: איך געהער צו ה'; און דער וועט זיך קרא מיטן שֵם פוּן יעקב, און דער וועט כתב מיט זײַן יָד " צו ה' ", און מיטן שֵם ישׂראל זיך כנה. 6 אַזוי האָט אמר ה' דער מֶלֶךְ פוּן ישׂראל, און זײַן גואל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4], ה' צבָאות: איך בין דער רִאשוֹן, און איך בין דער אַחֲרוֹן, און מבּלעדי מיר איז נישטאָ קיין אלוקים
[ https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s זען].
7 און ווער ווי איך קען יקרא [קרא], און זאָל ער עס נגד און ערך פאַר מיר זינט איך האָבּ שׂום דאָס עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] עוֹלָם? און דאָס קומעדיקע און וואָס וועט געשען זאָלן זיי נגד וועגן זיי. 8 איר זאָלט נישט פַּחַד און נישט רהה; אמנם, פוּן לאַנג אָן האָבּ איך דיך געלאָזט שמע און נגד, און איר זײַט מײַנע עדות. איז דען דאָ אֱלוֹ-הַּ מבּלעד מיר, אַז נישטאָ אַ צוּר איך זאָל נישט ידע? 9 די יֹצֶר פוּן אַ פֶּסֶל זײַנען תֹּהוּ כּל, און זייערע חֲמוּדים [חמד, זען "חמד" חגי 7:2, משיח איז נישט אַ פֶּסֶל, זען "פּלח" דניאל 21:3; 41-31:7; תרגום דברי הימים א 42:3, "ער פון די וואלקנס איז מלך משיח וואס וועט אין דער צוקונפֿט אַנטדעקן זיך"] נישט יעל; און זיי וואָס זאָגן עדות פאַר זיי און זײַנען זייערע עדות, זיי שמע נישט און ידע נישט; דעריבּער וועלן זיי בוש ווערן. 01 ווער יצר אַן אֵ-ל, און נסך אַ פֶּסֶל וואָס הוֹעִיל [יעל] נישט! 11 הִנֵּה, כּל חברים אין אים וועלן זיך בוש, און די חרשים זיי זײַנען פוּן אָדָם; זאָלן זיי כּל זיך קבץ און עמד און זײַן פּחד, און זיך בוש, אין איינעם. 21 דער חרש מיט אַ בּרזל מעצד, און פעל אין פחם, מיט מַקֶּבֶת ער זי יצר, און פעל זי מיט כֹּחַ פוּן זײַן זרוֹעַ; אויך ווערט ער הונגעריק [רעב], און איז אָן כוח, ער שתה נישט קיין מַיִם, און ווערט יעף. 31 דער האָלצמײַנסטער נטה אַ קָו; ער תאר עס מיט אַ שֶׂרֶד, ער עשׂה עס מיט מקצוּעה, און מיט אַ מחוּגה ער עס תאר, און ער עשׂה עס לויט דער תבנית פוּן אַן אִיש, לויט דער תּפארת פוּן אַן אָדָם, אויף צו ישב אין אַ בּית. 41 ער כרת זיך צעדערן, און לקח אַ תרזה אָדער אַן אַלּוֹן, און אמץ זיך צווישן די עצים פוּן וואַלד; ער נטע אַן אֹרֶן, און דער גֶשֶם יגדל [גדל]. 51 און עס איז פאַר דעם אָדָם אויף צו בער; און ער לקח דערפון, און חמם זיך, אויך שׂלק ער, און אפה לֶחֶם; דערצו פעל ער אֵ-ל און שחה זיך; עשׂה עס צום פֶּסֶל, און סגד דערצו. 61 טייל דערפון האָט ער שׂרף אין אֵש, אויף טייל דערפון אכל ער בּשָׂר, ער צלה צלי און שׂבע זיך, אויך חמם ער זיך, און אמר: אה! מיר איז חמם, איך ראה דאָס אוּר; 71 און דעם שְאֵרִית דערפון עשׂה ער פאַר אַן אֵ-ל פאַר זײַן פֶּסֶל; סגד צו אים און שחה זיך און פלל צו אים, און אמר: נצל מיך! וואָרעם בּיסטוּ מײַן אֵ-ל. 81 זיי ידע נישט, און זיי פאַרשטייען נישט, וואָרעם טחח פוּן צו זען זײַנען זייערע אויגן, פוּן צו פאַרשטיין [שׂכל] זייערע לִבּוֹת. 91 און קיינער שוב נישט אין זײַן לֵב, און נישטאָ קיין דַּעַת און קיין תבוּנה צו אמר: טייל דערפון האָבּ איך שׂרף אין אֵש, און אויך אפה אויף זײַנע גַּחֶלֶת לֶחֶם, צלה בּשָׂר און אכל; און דעם רעשט דערפון זאָל איך פאַר אַ תוֹעֵבה עשׂה? צו אַ בול האָלץ זאָל איך סגד? 02 ער רעה זיך אֵפֶר, אַ לֵב הוּתַל האָט אים הטּהוּ [נטה], און ער איז נישט נצל זײַן נֶפֶש, און אמר נישט: אמנם, שֶקֶר איז אין מײַן ימין. 12 זכר דאָס דאָזיקע, יעקב, און ישׂראל, אַז מײַן עֶבֶד בּיסטוּ; איך האָבּן דיך יצר, אַן עֶבֶד בּיסטוּ צו מיר; ישׂראל, זאָלסט נישט זײַן פארגעסן [נשה] דורך מיר. 22 איך האָבּ מחה ווי אַן עָב דײַנע פשָעִים, און ווי אַן ענן דײַנע חַטֹּאות; שוב זיך אום צו מיר, וואָרעם איך האָבּ דיך גאל. 32 רנן איר הימלען, וואָרעם ה' האָט עשׂה [עס]; רוע! איר טיפענישן פוּן אֶרֶץ, פצח! איר הָרים, אין רִנָּה, אַ וואַלד און כּל עֵץ אין אים; וואָרעם ה' האָט גאל יעקב, און אין ישׂראל ער התפּאר. 42 אַזוי האָט אמר ה' דײַן גוֹאֵל, און דײַן יֹצֶר פוּן בֶּטֶן: איך בין ה' וואָס האָבּ כּל עשׂה, וואָס האָבּ נטה די הימלען אַליין, וואָס האָבּ רקע הָאָרֶץ; וואָס איז מיט מיר? 52 וואָס פרר די אֹתוֹת פוּן די בַּדִּים [בַּד], און די קֹסמים [קסם] ער יהוֹלל [הלל]; וואָס שוב די חכמים אַהינטער, און זייער דַּעַת ער ישׂכּל [שׂכּל, מאכט נאַריש]; 62 וואָס איז מקיים [קום] דאָס דבר פוּן זײַן עֶבֶד, און דעם עצה פוּן זײַנע מלאכים ער ישלים [שלם]; וואָס אמר אויף ירושלים: זיי זאָל ישב ווערן; און אויף די ערים פוּן יהודה: זיי זאָלן בנה ווערן, און אירע חורבות וועל איך אקוֹמם [קום]; 72 וואָס אמר צו דער צוּלָם: ווער חרב, און דײַנע נהרות [נָהָר] וועל איך יבש; 82 וואָס אמר אויף כוֹרֶשן [זען ישעיהו 2:14; 6:54-82:44; 11:64; 61-41:84; דאָס איז אַ נביא איידער זיין געבורט וועגן דער צוקונפֿט כוֹרֶש, ווי מיט יֹאשִיָהוּ, זען מלכים א 2-1:31, און רבּי מלך המשיח יהושע/ישוע, זען זכריה 21-11:6]: ער איז מײַן רֹעֶה [זען רוֹעִים אפט' 11:4; אַ פּאַסטעך איז וואָס אַ רב זאָל זיין
], און כּל מײַן חֵפֶץ וועט ער ישלם [שלם], צו אמר אויף ירושָלַיִם: זי זאָל תִּבָּנֶה [זען "בנה" דניאל 52:9] ווערן, און צום הֵיכַל: זאָלסט נוסד [יסד] ווערן.
 
ישע54
 
1 אַזוי האָט אמר ה' צו זײַן משיח, צו כוֹרֶשן [כוֹרשן וואָס ה' קרא בּײַם שֵם, וואָס איז געגעבן אַ נאמען פארויס ווי יֹאשִיָּהוּ (זען מלכים א 2:31) און ווי משיח בּן דוִד יהושע/ישוע (זען זכריה 21-11:6)] וואָס איך חזק זײַן ימין, צו רדד פאַר אים גּוֹיִם, און איך זאָל פּתח די מָתְנַיִם פוּן מלכים; צו פּתח פאַר אים דְּלָתַיִם, און שְעָרים זאָלן נישט סגר זײַן: 2 איך וועל הלך דיר פארויס, און הַדַר ערטער וועל איך ישר; דלתוֹת נחֹשֶת וועל איך שבר, און בּרזֶל בָּרִיחַ וועל איך גִּדַּע. 3 און איך וועל דיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די אוֹצרות פוּן חֹשֶךְ, און די מַטְמוֹן פוּן מִסְתָּרִים [מִסְתָּר], כדי זאָלסט ידע אַז איך בין ה' וואָס קרא דיך בּײַם שֵם, דער אֱלֹקֵי ישׂראל. 4 פוּן וועגן דעם עֶבֶד מײַנעם יעקב, און ישׂראל מײַן בָּחִיר, האָבּ איך דיך קרא בּײַ דײַן שֵם, דיך כּנּה, הגם דו האָסט מיך נישט ידע. 5 איך בין ה' און אֵין עוֹד זוּלָה מיר
[ https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s ]
, חוץ מיר איז קיין אלוקים נישט איז; איך האָבּ דיך אזּר, הגם דו האָסט מיך נישט ידע; 6 כדי מע זאָל ידע פוּן מִזְרַח שֶמֶש און פוּן איר מַעֲרָב, אַז אֶפֶס בּלעדי מיר; איך בין ה' וְאֵין עוֹד [זען "אֲדֹנָי ה' שְלָחַנִי ורוּחוֹ" ישעיהו 61:84 (1) " אֲדֹנָי ה' " (2) "מיך", "מיר", ישעיהו 61:84; 1:16 און (3) "ורוּחוֹ", זען אֲדֹנָי אחד דאָך מְשֻלָּש, זען "מיר, מיך", משיח אֵ-ל גִבּוֹר פוּן הָעַלמָה, נישט-חתונה-געהאַט יונגע בתולה מיידל --און (2) " אֲדֹנָי ה' " און (3) "רוּחוֹ" מְשֻלָּש, זֹהַר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זײַן אין ראָש אחד) זען משלי 4:03; תהלים 6:33; בראשית 3-1:1, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פוּן משיח, וואָס איז נישט קיין אֱלִיל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אֱלִילִים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואָס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח]; 7 דער וואָס יצר אוֹר, און בּרא חֹשֶךְ, עשׂה שלוֹם, און בּרא רָע; איך ה' עשׂה כּל די דאָזיקע. 8 הרעיף [רעף]! איר הימלען, פוּן אויבן, און די שחקים [שחק] זאָלן נזל צֶדֶק; זאָל אֶרֶץ זיך פתח, און יֵשַע זאָלן זיך פרה. און צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבדי לָרבים עַבדי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] זאָל זיי צמח [זען זכיה 21-11:6] יחד; איך ה' האָבּ דאָס בּרא. 9 וויי, דער וואָס ריב זיך מיט זײַן יֹצֶר! חֶרֶשׂ צווישן חרשׂים פוּן אֲדָמָה! וועט דען אמר דער חֹמֶר צו זײַן יֹצֶר: וואָס טוסטו [זען רומ' 12-02:9]? אָדער: דײַן פָּעָל איז אָן יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]? 01 וויי, דער וואָס אמר צו דעם אָב: מַה תּוֹלִד [ילד]? און צו דער אִשָּה: וואָס האָסטו חול? 11 אַזוי האָט ה' אמר, דער קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35] און זײַן יֹצֶר: שאל מיך דאָס קומעדיקע [אתה], צוה מיר וועגן מײַנע בָּנִים און וועגן דעם פֹּעַל פוּן מײַנע יד? 21 איך האָבּ עשׂה אֶרֶץ, און אָדָם אויף איר איך בּרא
[ https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g זען יוחנן 3:3]
; איך מײַנע יד האָבּן נטה די הימעלן, און זייער כּל צָבָא האָבּ איך צוה. 31 איך האָבּ אים [כוֹרֶשן] עור אין צֶדֶק, און כּל זײַנע וועגן וועל איך ישר; ער וועט בנה מײַן עִיר, און מײַנע גּלוּת וועט ער שלח, נישט אום מְחִיר, און נישט אום שוחד, אמר ה' צבָאות. 41 אַזוי האָט ה' אמר: די יְגִיעַ פוּן מִצרַיִם, און דער מסחר פוּן כּוּש, און די סבאים, די אנשי מִדָּה, וועלן עבר צו דיר, און דײַנע וועלן זיי ווערן; הינטער דיר וועלן זיי [סבאים] הלך, אין קייטן וועלן זיי עבר, און שחה וועלן זיי זיך אין פראָנט פוּן דיר; פלל וועלן זיי זיך בּײַ דיר: אין אמת אֵ-ל איז מיט דיר, און אֵין עוֹד אֶפֶס אלוקים. 51 אמנם, ביסט אֵ-ל וואָס סתר זיך, אֱלֹקֵי ישׂראל, דו מוֹשִיעַ. 61 בוש און אויך כלם ווערן זיי כּל, מיט כּלמה הלך אין איינעם כּל חָרָש פוּן צִיר. 71 ישׂראל ווערט נוֹשַע [ישע] פוּן ה' אַ תּשוּעה עוֹלָמִים; איר וועט נישט זײַן בוש און נישט כלם ווערן עַד עוֹלמֵי עַד. 81 וואָרעם אַזוי האָט אמר ה' דער בּוֹרֵא פוּן די הימלען, ער, האלוקים, וואָס איז יֹצֶר הָאָרֶץ און איר עֹשׂה; ער וואָס האָט זי כון, נישט פאַר תֹהוּ ער בּרא איר; נאָר צום ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] ער יצר איר: איך בין ה' און אֵין עוֹד. 91 נישט אין סֵתֶר האָבּ איך דבר, אין אַ מקוֹם אֶרֶץ חֹשךְ; איך האָבּ נישט אמר צו דעם זֶרַע פוּן יעקב: אין תֹּהוּ בקש מיך; איך ה' דבר צֶדֶק, איך נגד מֵישָרִים. 02 קבץ אײַך אײַן און בוא נגש אין איינעם, איר פָּלִיט פוּן די גּוֹיִם; אָן דַּעַת זײַנען די וואָס נשׂא זייער עֵץ פֶּסֶל, און פלל צו אֵ-ל וואָס ישע נישט. 12 נגד! און נגש! זיי, און לאָמען יעץ אין איינעם: ווער האָט דאָס השמיע [שמע] פוּן קֶּדֶם, פוּן לאנג אָן דאָס נגד? אמנם, איך ה' און אֵין עוֹד אלוקים בלעדי מיר, אֵ-ל צַדִּיק און מוֹשִיעַ; אין זולה מיר [
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
זען "אֲדֹנָי ה' שְלָחַני ורוּחוֹ" ישעיהו 61:84 (1) " אֲדֹנָי ה' " (2) "מיך", "מיר", ישעיהו 61:84; 1:16 און (3) "ורוּחוֹ", זען אֲדֹנָי אחד דאך מְשֻלָּש, זען "מיר, מיך", משיח אֵ-ל גִבּוֹר פוּן הָעַלמָה, נישט-חתונה-געהאַט יונגע בתולה מיידל --און (2) " אֲדֹנָי ה' " און (3) "רוּחוֹ" מְשֻלָּש, זֹהַר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זײַן אין ראָש אחד) זען משלי 4:03; תהלים 6:33; בראשית 3-1:1, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פוּן משיח, וואָס איז נישט קיין אֱלִיל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אֱלִילִים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואָס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח]. 22 פנה! אײַך צו מיר, און ווערט ישע, כּל אפסי אֶרֶץ; וואָרעם איך בין אֵ-ל, און אֵין עוֹד. 32 איך האָבּ שבע [זען "שבע," תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] בּײַ מיר: דבר [זען יוחנן 1:1] איז יצא פוּן מײַן פֶּה אין צְדָקוֹת, און וועט זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]: צו מיר זאָל זיך כרע כּל בֶּרֶךְ, זאָל שבע כּל לשוֹן. 42 מען וועט אמר פוּן מיר, אין ה' אַליין איז צדקות און עֹז [זען פיל' 9:3; רומ' 82:3 גלט' 61:2]; מען צו אים [ה'] וועלן בוא, און זיך יבוש [בוש], כּל וואָס זײַנען חרה אויף אים. 52 דורך ה' וועט צדק ווערן [זען ישעיהו 11:35] און זיך הלל כּל זֶרַע [זען "זרע" ישעיהו 01:35] ישׂראל.
 
ישע64
 
1 כרע איז בֵל [געץ ג-ט פוּן בָּבֶל], קרס איז נבוֹ [געץ ג-ט פוּן בָּבֶל]; זייערע געצן זײַנען אויף חיּה און אויף בּהמה; די וואָס איר פלעגט זיך נשׂואה מיט זיי, זײַנען עמוּסוֹת [עמס], אַ משא פאַר מידע בהמות. 2 זיי זײַנען קרס, כרע אין איינעם; זיי האָבּן נישט יכל צו מלט די משא, און זיי אַליין זײַנען אין שְבִי הלך. 3 שמע! מיר צו, איר בּית יעקב, און כּל שְאֵרִית פוּן בּית ישׂראל, איר העמוּסים [עמס] פוּן בֶּטֶן, איר נשׂא פוּן רֶחֶם: 4 אַפילו בּיז זִקְנָה בין איך הוּא, און בּיז שֵׂיבָה וועל איך סבל; איך האָבּ עשׂה, און איך וועל נשׂא, און איך וועל סבל און וועל מלט. 5 צו וועמען ווילט איר מיך דמה און השוה [שוה], און מיך משל, אַז מיר זאָלן דמה זײַן? 6 זיי זול זָהָב פוּן כִּיס, און וועגט כֶּסֶף אויפן קָנֶה; וואָס שׂכר אַ צוֹרֵף; ער זאָל דערפון עשׂה אֵ-ל, מע זאָל זיך סגד און שחה. 7 מע נשׂא אים אויפן כתף, מע סבל אים, און מע נוח אים אויף זײַן תחת, און ער עמד, ער מוש זיך נישט פוּן זײַן מקוֹם; אַפילו עמעצער צעק צו אים, ענה ער נישט, פוּן זײַן צרה טוט ער נישט ישע. 8 זכר! דאָס, און התאשש [אשש] אײַך, שוב, איר פשעים, צום לֵב. 9 זכר! דאָס ראשוֹנוֹת פוּן עוֹלָם: אַז איך בין אֵ-ל, און אֵין עוֹד אלוקים, און נישטאָ כָּמוֹני. 01 איך נגד פוּן אָנהייבּ דעם סָוף, און פוּן קֶּדֶם, וואָס איז נאָך נישט געשען; איך אמר: מײַן עצה זאָל קום, און כּל מײַן חֵפֶץ וועל איך עשׂה. 11 איך קרא פוּן מזרח דעם עַיִט [זען כוֹרשן, זען ישעיהו 2:14; 6:54-82:44; 61-41:84], פוּן אַן אֶרֶץ מרחק דעם אִיש פוּן מײַן עצה; יאָ, איך האָבּ דבר, און איך וועל עס בּרענגען, איך האָבּ באשערט [יָצַר], און איך וועל עס עשׂה. 21 שמע! מיר צו, איר אבּיר לב, וואָס זענען ווײַט פוּן צדקות: 31 איך קרב מײַן צדקות, זי איז נישט רחק, און מײַן תּשועה וועט נישט אחר; און איך וועל נתן אין צִיון תּשועה צו ישׂראל מײַן תּפְאֶרֶת.
 
ישע74
 
1 ירד! און ישב! אין עָפָר בתוּלה בַּת בָּבֶל; ישב! אויף אֶרֶץ אָן כִּסֵּא, בַּת פוּן כַשׂדים; וואָרעם מער וועט מען דיך נישט קרא רַךְ און עָנֹג. 2 לקח רֵחַיִם, און טחן קֶמַח; גלה! דײַן צַמָּה, חשׂף די שֹׁבֶל, גלה די שוֹק, עבר! נהרות [נָהָר]. 3 גלה וועט ווערן דײַן נאַקעטקייט, אויך ראה ווערן וועט דײַן חרפה; נקם וועל איך לקח, און נישט לאָזן אָדָם זיך פגע [זען "פגע" ישעיהו 21:35]. 4 אונדזער גואֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4] ה' צבָאות איז שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח], קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. 5 ישב דוּמָה, און בוא אין חֹשֶךְ, בַּת כַשׂדים, וואָרעם מער וועט מען דיך נישט קרא גְּבֶרֶת פוּן ממלכוֹת. 6 איך האָבּ קצף אויף עַמִּי [זען "עַמִּי" ישעיהו 8:35], איך האָבּ חלל מײַן נחלה, און זיי נתן אין דײַן יָד; האָסטו זיי קיין רַחמָנות נישט שׂום, אויף זקן האָסטו הכְבּד [כבד] דײַן יאָך מְאֹד. 7 און האָסט אמר: לְעוֹלָם וועל איך היה גְּבֶרֶת; אַזוי אַז דו האָסט דאָס נישט שׂום צום לֵב, נישט זכר דעם אחרית דערפון. 8 און אַצונד שמע! דאָס צו, דו עֲדִין, וואָס ישב אין בֶּטַח, וואָס אמר אין איר לֵב: איך, און חוץ מיר איז נישטאָ מער. איך וועל נישט ישב אַן אלמנה, און נישט ידע פוּן שְכוֹל: 9 אָבער די דאָזיקע ביידע וועלן בוא אויף דיר אין אַ רגע אין יוֹם אחד: שכוֹל און אלְמֹן; אין זייער תֹּם בוא זיי אויף דיר, בּײַ כּל דײַנע רב כישופן, בּײַ עָצְמָה פוּן דײַנע חֶבֶר. 01 און ביסט געווען בּטח אין דײַן רָעָה, האָסט אמר: קיינער ראה מיך נישט; דײַן חכמה און דײַן דַּעַת, זי האָט דיך שוב; און האָסט אמר אין דײַן לֵב: איך, און חוץ מיר איז נישטאָ מער. 11 אָבער בוא וועט אויף דיר רָעָה וואָס דו וועסט נישט ידע איר שחר, און נפל וועט אויף דיר הֹוָה וואָס דו וועסט אים נישט יכל כפר, און בוא וועט אויף דיר פִּתאֹם אַ שוֹאָה, אַז דו וועסט נישט תדעי [ידע]. 21 עמד נָא מיט דײַנע חֶבֶר, און מיט דײַנע רב כישופן, אויף וואָס דו האָסט זיך יגע פוּן דײַן נְעוּרים אָן; אפשר וועסטו יכל צו הוֹעִיל [יעל], אפשר וועסטו ערץ. 31 ביסט לאה פוּן דײַנע רב עצות; זאָלן די הימלקוקער, די שטערנזעער, די מוֹדִיעִם פוּן די חדשים, נָא עמד און דיך ישע פוּן וואָס בוא אויף דיר. 41 הִנֵּה, זיי ווערן אַזוי ווי קַש, אן אֵש זיי שׂרף, זיי וועלן זיך אַליין נישט נצל זײַן פוּן דער יד פוּן דער לֶהָבָה; נישט אַ גַחֶלֶת זיך צו חמם וועט עס זײַן אן אוּר צו ישב פאַר אים. 51 אַזוי ווערן צו דיר די וואָס דו האָסט זיך יגע אום זיי; די וואָס האָבּן סחר מיט דיר פוּן דײַן נעוּרים אָן, תעה איטלעכער אין זײַן זײַט, אין אייער מוֹשִיעַ.
 
ישע84
 
1 שמע! דאָס, איר בּית יעקב, די וואָס ווערן קרא מיטן שֵם ישׂראל, און פוּן מים פוּן יהודה זײַנען זיי יצא; וואָס שבע בּײַם שֵם ה' און אֱלֹקֵי ישׂראל זכר זיי נישט מיט אמת, און נישט מיט צדקות. 2 וואָרעם אויף דער עִיר קוֹדש קרא זיי זיך, און אויף אֱלֹקֵי ישׂראל סמך [לענען, זען "סמך" מה"ש 32:41] זיי זיך, וואָס ה' צבָאות איז שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח]. 3 דאָס רִאשוֹנוֹת האָבּ איך פוּן אַ מאָל נגד, און פוּן מײַן פֶּה איז עס יצא, און איך האָבּ עס געלאָזט זיי שמע; פִּתְאֹם האָבּ איך עשׂה און עס איז געשען. 4 ווײַל איך האָבּ ידע אַז קֶשָה בּיסטוּ, און אַ גִּיד בַּרְזֶל איז דײַן נאַקן, און דײַן מֵצַח איז נחשת; 5 דעריבּער האָבּ איך דיר נגד פוּן אַ מאָל, איידער עס איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] האָבּ איך דיך געלאָזט שמע; כדי זאָלסט נישט אמר: מײַן עֹצֶב האָט עס עשׂה און מײַן פֶּסֶל און מײַן נסך האָט עס צוה. 6 האָסט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]; חזה! כּל דאָס דאָזיקע; און איר וועט עס נישט נגד? איך האָבּ דיך געלאָזט שמע חדשוֹת אַצונד, און נצֻרוֹת [נצר], וואָס דו האָסט נישט ידע. 7 אַצונד איז עס בּרא געוואָרן, און נישט פוּן אַ מאָל, און פריִער צו דאָס יוֹם האָסטו פוּן דעם נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]; כדי זאָלסט נישט אמר: הִנֵּה, איך האָבּ עס ידע. 8 נישט צו מאָל שמע האָסטו, נישט צו מאָל ידע האָסטו, נישט פּתח האָט זיך דײַן אֹזֶן פוּן אַ מאָל; וואָרעם איך האָבּ ידע אַז בגד וועסטו בגד, און פשעים [זען ישעיהו 8,5:35 פשָעֵנוּ, פשַע עַמִּי] פוּן בֶּטֶן האָט מען דיך קרא [זען חטא קדמון, תהלים 7:15]. 9 פוּן מײַן שֵם וועגן וועל איך האריך [ארך] מײַן אף, פוּן מײַן תהלה וועגן וועל איך מיך חטם קעגן דיר, כדי דיך נישט צו כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9 "יכרת משיח וְאֵין לוֹ"; משיח וועט זיין געהרגעט אָבער ניט פֿאַר זיך; כי נגזר מארץ חיים מפּשע עמי, ישעיה 8:35]. 01 הִנֵּה, איך האָבּ דיך צרף, אָבער נישט ווי כֶּסֶף, איך האָבּ דיך געפרוווט [בחר] אין כּוּר פוּן עֳנִי. 11 פוּן מײַנעט וועגן, פוּן מײַנעט וועגן וועל איך עשׂה; וואָרעם ווי זאָל מײַן שֵם חלל ווערן? און מײַן כבוד וועל איך קיין אַנדערן נישט נתן
[ https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s ]
. 21 שמע מיר צו, יעקב, און ישׂראל מײַן גערופענער [קרא]: אני הוּא; איך בין דער רִאשוֹן, איך בין אויך דער אַחֲרוֹן. 31 יאָ, מײַן יָד האָט יסד אֶרֶץ, און מײַן ימין האָט טפח די הימלען; איך קרא צו זיי, עמד זיי זיך אויף אין איינעם. 41 קבץ! אײַך אײַן, איר כּל, און שמע! : ווער צווישן זיי האָט פארויסגעזאגט [נגד] דאָס דאָזיקע? דער וואָס ה' האָט אים [כוֹרֶש] אהבה, וועט עשׂה זײַן חֵפֶץ [זען "חפץ" ישעיהו 01:35] אין בָּבֶל, און זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] וועט זײַן אויף די כַשדים. 51 איך, איך האָבּ דבר, און האָבּ אים קרא, אים געבראַכט, און ער וועט צלח [זען "צלח" ישעיהו 01:35] אויף זײַן דֶּרֶךְ. 61 קרב! צו מיר, שמע! דאָס צו: פוּן רֹאש אָן האָבּ איך נישט אין סֵתֶר דבר, פוּן עת היוֹתהּ [היה] בין איך שָם; און אַצונד האָט אֲדֹנָי ה' מיך [משיח, ישעיהו 31-1:24; 1:16; כיפא א 11-01:1; לוקס 62:42] שלח און זײַן רוּחַ [זען חוּט, קוהלת 21:4, שנור אחד, נאָך חוּט מְשוּלָש; ה' איז אחד נאָך מְשוּלָש: קדוֹש, קדוֹש, קדוֹש, ישעיהו 3:6]. 71 אַזוי האָט אמר ה' דײַן גואֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4], קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. איך, ה' אלֹקֶיךָ, לערן [למד] דיך צו חוֹעִיל [יעל], מדריך [דרך] דיך אויף דעם דֶּרֶךְ וואָס דו זאָלסט הלך. 81 הלוואי וואלסטו קשב מײַנע מצוה, וואָלט געווען ווי אַ נָהָר דײַן שלוֹם, און דײַן צדקות ווי די גַּל פוּן ים; 91 און געווען ווי חוֹל וואָלט דײַן זֶרע, און די צאצא פוּן דײַן מֵעֶה ווי זײַנע קערנער [מָעָה]; נישט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] און נישט שמד וואָלט ווערן שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח] פוּן פאַר מיר. 02 יצא! פוּן בָּבֶל, ברח פוּן די כַשדים, מיט קוֹל רִנָּה; נגד, השמיע [שמע], הוֹציא [יצא] עס בּיז צום עק פוּן הָאָרֶץ; אמר: ה' האָט גאל יעקב זײַן עֶבֶד. 12 און זיי האָבּן נישט צמא ווען ער האָט זיי דורך חָרְבָּה געפירט [הוֹליך, הלך]; מַיִם פוּן צוּר האָט ער הִזִּיל [נזל] פאַר זיי; יאָ, אַ צוּר האָט ער בקע, און מַיִם האָט זוב. 22 נישטאָ קיין שלום, אמר ה', פאַר די רשָעים.
 
ישע94
 
1 שמע! מיר צו, איר אִיִּים, און הִקְשִיב [קשב], איר לאֻמּים [לְאֹם] פוּן רחק: ה' האָט מיך פוּן בֶּטֶן [זען בראשית 51:3; ישעיהו 41:7; תהלים 23-9:22; מיכה 2-1:5] קרא, פוּן מײַן מֵעֶה פוּן אֵם [זען ישעיהו 41:7] האָט ער מײַן שֵם זכר [זען זכריה 21-11:6]. 2 און ער האָט שׂום מײַן פֶּה ווי אַ חֶרֶב חַד [זען יהודים אין משיח 21:4; התג' 61:1], אין צל פוּן זײַן יָד האָט ער מיך חבאן; און ער האָט מיך שׂום פאַר אַ חֵץ ברר, אין זײַן אַשְפָּה האָט ער מיך סתר. 3 און ער האָט צו מיר אמר: מײַן עֶבֶד בּיסטוּ, ישׂראל, וואָס איך התפּאר [פאַר] זיך אין דיר. 4 און איך האָבּ אמר: צו ריק האָבּ איך מיך יגע [זען "יגע" ישעיהו 4:94], צו תֹהוּ און הֶבֶל האָבּ איך מײַן כוח כלה; אָבער מײַן מִשְפָּט איז בּײַ ה' און מײַן פְּעֻלָּה בּײַ אֱלֹקָי. 5 און אַצונד האָט אמר ה', דער וואָס האָט מיך יצר פוּן בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" תהלים 01:22] פאַר אַן עֶבֶד צו אים [ה', זען ישעיהו 21:35-31:25], צו שוב צו אים יעקב, כדי ישׂראל זאָל אסף ווערן צו אים [ה']; און איך בין כבד אין די אויגן פוּן ה' און אֱלֹקָי איז מײַן עֹז. 6 און ער האָט אמר: עס איז קלל אַז דו ביסט מײַן עֶבֶד צו הקים [קום] די שִבְטֵי יעקב, און די נצורי ישׂראל צו השיב [שוב]; אָבער איך וועל דיך נתן פאַר אַן אוֹר גּוֹיִם, אַז מײַן ישוּעה זאָל זײַן בּיז צום עק פוּן הָאָרֶץ. 7 אַזוי האָט ה' אמר, דער גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4] פוּן ישׂראל, און זײַן קָדוֹש [משיח], צו דעם בזה [זען "בזה" ישעיהו 3:35] פוּן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" ישעיהו 11:35], צו דעם מתעב [תעב] פוּן גּוֹי [זען ישעיהו 3:35 און פאלק פוּן ישׂראל און משיח], צו דעם עֶבֶד פוּן מֹשלים: מלכים [זען "מלכים" ישעיהו 51:25] וועלן ראה און וועלן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], שׂרים וועלן זיך שחה [זען התג' 61:91], פוּן וועגן ה' וואָס איז נֶאֱמָן, דעם קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35] וואָס האָט דיך בחר. 8 אַזוי האָט ה' אמר: אין עֵת רָצוֹן ענה איך דיר, און אין יוֹם ישועה עזר איך דיך; און איך וועל דיך נצר, און דיך נתן פאַר אַ בְּרִית מיט די עם [זען מתי 82:62], כדי צו הקים [קום] אֶרֶץ, צו הנחיל [נחל, זען משיח די נײַ יהושע
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
http://www.afii.org/digitalibrary/093934100.pdf
] נַחלות שוֹמֵמוֹת [שמם]; 9 צו אמר צו די אסוּרִים [אסר]: יצא! צו די וואָס אין חֹשֶךְ: גלה! אײַך! בּײַ די דּרכים וועלן זיי זיך רעה, און אויף כּל שפיים [שפי] וועט זײַן זייער מַרעִית. 01 זיי וועלן נישט רעב און נישט צמא, און נישט נכה וועט זיי היץ און שֶמֶש, וואָרעם איינער זײַענדיק פוּן רחמם אויף זיי וועט זיי נהג, און בּײַ מַבוּעַ מַיִם וועט ער זיי פירן [נהל]. 11 און איך וועל שׂום כּל מײַנע הָרִים פאַר אַ דֶּרֶךְ, און מײַנע מְסִלֹּת [מסלה] וועלן רום ווערן. 21 הִנֵּה, די וועלן בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] פוּן רחק, און הִנֵּה די וועלן בוא פוּן צפון און פוּן מערב, און די, פוּן אֶרֶץ סינים. 31 רנן, איר הימלען, און גיל זיך, דו אֶרֶץ, און פצח! איר הָרִים, אין רנה! וואָרעם ה' האָט נחם זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], און זײַנע עניּים [עָנִי] ער ירחם. 41 אָבער צִיון האָט אמר: ה' האָט עזב [זען "עזב" תהלים (61)71-(1)2:22] מיך, און אֲדֹנָי האָט שכח אָן מיר. 51 קען אַן אִשָּה שכח איר ברוסטקינד [עוּל], נישט צו נחם בּן פוּן איר בֶּטֶן? אַפילו די דאָזיקע זאָלן שכח, וועל איך אָן דיר נישט שכח. 61 הִנֵּה, אויף די האנטפלעכן [כַּף] האָבּ איך דיך חקק, דײַנע חומות זײַנען תמיד פאַר מיר. 71 זיי מהר, דײַנע בָּנִים; דײַנע מהרסים [הרס] און דײַנע מחרבים [חרב] וועלן יצא פוּן דיר. 81 נשׂא רונד אַרום דײַנע אויגן, און ראה: זיי כּל זײַנען קבץ, און בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דיר. אַזוי ווי איך חַי, אמר ה', אַז זיי כּל וועסטו ווי אַ צירונג לבש, און וועסט זיי קשר אַזוי ווי אַ כּלה; 91 וואָרעם דײַנע חורבות און דײַנע שוֹמְמוֹת, און דײַן אֶרֶץ הריסות, וועסט אַצונד צרר זײַן פוּן יוֹשבים, און רחק וועלן זײַן דײַנע מבלעים [בִּלַּע]. 02 אמר וועלן נאָך אין דײַנע אוזנַיִם דײַנע בּני שִּכֻּלִים: צַר איז פאַר מיר דער מקוֹם, נגש! צו מיר כדי איך זאָל קענען צו ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]. 12 און וועסט אמר אין דײַן לֵב: ווער האָט מיר די דאָזיקע ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]? איך בין געווען אָן בָנִים [שכול] און גַּלְמוּד, גֹלָה [גלה] און סוּרָה [סור]; און די דאָזיקע ווער האָט גדל? הִנֵּה, איך בין שאר אַליין, און די דאָזיקע, וווּ זענען די פוּן? 22 אַזוי האָט אמר אֲדֹנָי ה': הִנֵּה, איך וועל נשׂא צו די גּוֹיִם מײַן יָד, און צו די אומות [עַמִּים] וועל איך רום מײַן נֵס, און זיי וועלן בּרענגען דײַנע בָּנִים אין חֹצֶן, און דײַנע בָּנוֹת וועלן אויפן כתף נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] ווערן. 32 און מלכים וועלן זײַן דײַנע אֹמֶן, און זייער שׂרוֹת [שׂרָה] דײַנע מֵינֶקֶת; מיטן פנים צו אֶרֶץ וועלן זיי זיך שחה צו דיר, און דעם עָפָר פוּן דײַנע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] וועלן זיי לעךְ; און וועסט ידע אַז איך בין ה' וואָס נישט יֵבוֹשוּ [בוש] ווערן די וואָס קוה צו מיר. 42 ווערט לקח פוּן דעם גִבּוֹר דער מַלְקוֹחַ, צי ווערט דער שְבִי פוּן דעם צַדִּיק ימלט [מלט]? 52 אמנם, אַזוי אמר ה': אַפילו דער שְבִי פוּן דעם גִבּוֹר זאָל לקח ווערן, און דער מַלְקוֹחַ פוּן דעם עָרִיץ זאָל מלט ווערן, אָבער מיט דײַנע יָרִיב וועל איך ריב, און דײַנע בָּנִים וועל איך ישע. 62 און איך וועל האכל [אכל] דײַנע דריקער [הוֹנָה] זייער בּשָׂר, און ווי עָסִיס וועלן זיי זייער דָּם שיכורן; און כּל בָּשָׂר וועלן ידע אַז איך ה' בין דײַן מוֹשִיעַ, און דײַן גואֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4] איז דער אֲבִיר פוּן יעקב [זען ישעיהו 62-31:94: ה' מאכט אַ צוזאג צו ישׂראל דאָ אין ישעיהו 62-31:94 אַז די בְּרִית חדשה (ירמיה 33-03:13; מתי 82:62) מיט אומות העולם טוט נישט בטל מאכן זײַן בְּרִית מיט ישׂראל, זען מה"ש 02:12, און יהודים וואָס גלויבן אין משיח און נאָך זענען קנאים לַתוֹרה אָבער גלויבן אַז אָדָם איז גערעכטפאַרטיקט [נצדק] לפני ה' דוּרך אֶמוּנה [בראשית 6:51; ישעיהו 11:35] אין משיח בן דוד ישוע די זון פון די אויבערשטער, נישט דוּרך אָפהענגיקײַט אויף קיין בריהשאַפט פון מדקדקים מצוות התוֹרה.
 
ישע05
 
1 אַזוי האָט ה' אמר: וווּ איז דער גט אִמְּכֶם, אַז איך האָבּ זי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3]? אָדער ווער איז פוּן מײַנע מִנּוֹש [נשֶא], וואָס איך האָבּ אײַך מכר צו אים? הִנֵּה, איבּער אײַערע עֲוֹנוֹת זײַט איר מכר געוואָרן, און איבּער אײַערע פשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עֶבֶד ה' משיח בּן דוִד און פשָעֵנוּ] איז אִמְּכֶם שלח געוואָרן. 2 מַדוּעַ בין איך בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] און קיין אִיש איז נישט געווען? איך קרא, און קיינער האָט נישט ענה? איז קצר דען קצר מײַן יָד אײַך צו פְּדוּת, צי נישטאָ קיין כוח אין מיר, אײַך צו נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] צו זײַן? הִנֵּה, מיט מײַן גְּעָרָה החריב [חרב] איך אויס דעם ים. איך שׂום פוּן נהרות [נָהָר] אַ מדבר; זייערע דָּג ווערן באש אָן מַיִם, און מות פוּן צמא. 3 איך לבש די הימלען אין קַדְרוּת, און שׂום זאק זייער כְּסוּת. 4 אֲדֹנָי ה' האָט מיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַ לשוֹן פוּן געלערנטע [לִמֻּד], צו ידע צו עות דעם יָעֵף מיט אַ דבר; ער עור בבֹקֶר בבֹקֶר, ער עור מיר דאָס אֹזֶן, צו שמע אַזוי ווי די געלערנטע [לִמֻּד]. 5 אֲדֹנָי ה' האָט מיר פּתח דאָס אֹזֶן, און איך האָבּ נישט מרה, נישט נסוג אַהינטער. 6 מײַן גֵּו האָבּ איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו די מַכִּים [נכה, זען מתי 62:72], און מײַנע לְחִי צו די מֹרטִים [מרט]; איך האָבּ נישט סתר מײַן פנים פוּן כְּלִמָּה און רֹק [זען מתי 76:62]. 7 אָבער אֲדֹנָי ה' וועט מיר עזר; דעריבּער ווער איך נישט כלם; דעריבּער האָבּ איך שׂום מײַן פנים ווי חַלָּמִיש, און איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, דורך אַ פּערזענלעך שייכות מיט משיח, נישט קאָפּ וויסן , מיין עבד הצדיק וועט מאַכן פילע רעכט מיט ה', זען יוחנן 9:41; מתי 32:7; קור"ב 61:5] אַז איך וועל נישט זײַן בוש. 8 קָרוֹב איז מײַן גערעכטגעבער [הצדיק]; ווער וויל זיך ריב מיט מיר? לאָמיר זיך עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] יַחַד; ווער איז מײַן בַעַל-דין? זאָל ער נגש צו מיר. 9 הִנֵּה, אֲדֹנָי ה' וועט מיר עזר; ווער איז דער וואָס וועט מיך הִרְשִיעַ? הִנֵּה, זיי כּל וועלן ווי אַ בגד בּלה, עָש וועט זיי אכל. 01 ווער איז צווישן אײַך וואָס האָט ירא ה', וואָס שמע צו דעם קוֹל פוּן זײַן עֶבֶד? וואָס איז הלך אין חֹשֶךְ, און האָט קיין נֹגַהּ נישט געהאַט? זאָל ער זיך בּטח אויף דעם שֵם פוּן ה' און זיך נִשְעַן אויף אלוקיו. 11 הִנֵּה איר כּל וואָס קדח אן אֵש, וואָס אזּר אָן זִיקוֹת, הלך! אין דער אוּר פוּן אײַער אֵש, און אין די זִיקוֹת וואָס איר האָט בער! פוּן מײַן יָד היה דאָס אײַך, אין מַעֲצֵבָה וועט איר שכב [זען ישעיהו 42:66; דניאל 2:21].
 
ישע15
 
1 שמע! מיר צו, איר וואָס רדף זיך נאָך צֶדֶק, איר וואָס בקש ה': נבט! אויף דעם צוּר פוּן וואַנען איר זײַט חצב, און אויף דער מַקֶּבֶת בּוֹר פוּן וואַנען איר זײַט נקר; 2 נבט! אויף אברהם אֲבִיכֶם, און אויף שרהן וואָס האָט אײַך חול [זען "חול" תהלים 7:15, חטא קדמוֹן]; הגם איינער, האָבּ איך אים קרא, כדי איך זאָל אים ברך [זען "ברך" בראשית 81:22], און זאָל אים רבה. 3 אמנם, ה' נחם צִיון, ער נחם כּל אירע חורבות; ער שׂום אין איר מדבר ווי עֵדֶן און איר ערבה ווי גַן ה'; שׂשׂוֹן און שׂמחה ימצא [מצא] אין איר, תוֹדָה און קוֹל זִמְרָה. 4 קשב! צו מיר, עַמִּי [זען ישעיהו 8:35], און אזן צו מיר, מײַן לְאוֹם, וואָרעם תּוֹרה וועט יצא פוּן מיר, און מײַן מִשְפָּט וועל איך צום אוֹר פוּן די עַמִּים רגע. 5 קָרוֹב איז מײַן צֶדֶק, יצא איז מײַן ישע, און מײַנע זרוֹעַ וועלן שפט די עַמִּים; די אִיִּים וועלן קוה אויף מיר, און אויף מײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] וועלן זיי יחל. 6 נשׂא! צו די הימלען אײַערע אויגן, און נבט אויף הָאָרֶץ פוּן אונטן, וואָרעם די הימלען ווערן ווי עָשָן נמלח [מלח], און הָאָרֶץ וועט ווי אַ בגד בּלה, און אירע יוֹשבים וועלן ווי כֵּן מות; אָבער מײַן ישוּעה וועט זײַן לְעֹלָם, און מײַן צֶדֶק וועט נישט חתת ווערן. 7 שמע! מיר צו, איר וואָס ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35; בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, דורך אַ פּערזענלעך שייכות מיט משיח, נישט קאָפּ וויסן , מיין עבד הצדיק וועט מאַכן פילע רעכט מיט ה', זען יוחנן 9:41; מתי 32:7; קור"ב 61:5] צֶדֶק, עַם וואָס מײַן תּוֹרה איז אין זייער לֵב: איר זאָלט נישט ירא האָבּן פאַרן חֶרְפַּה פוּן אֱנוֹש, און פאַר זייערע גִּדֻּפִים זאָלט איר נישט זײַן חתת. 8 וואָרעם אַזוי ווי אַ בגד וועט זיי עָש אכל, און אַזוי ווי צֶמֶר וועט זיי דער סָס אכל, אָבער מײַן צֶדֶק וועט היה לְעֹלָם, און מײַן ישוּעה אויף דָור-דורות. 9 עור דיך, עור דיך, לבש דיך מיט עֹז, דו זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] פוּן ה'; עור דיך ווי אין די יְמֵי קֶּדֶם, אין די דורות עוֹלָמִים. בּיסטוּ נישט דער וואָס האָט החציב [חצב] רַהַב, וואָס האָט חולל די תַּנִין? 01 בּיסטוּ נישט דער וואָס האָט החריב [חרב] דעם ים, הַמָּיִם פוּן דעם תהוֹם רַבָּה; וואָס האָט שׂום די טיפענישן פוּן ים פאַר אַ דֶּרֶךְ, פאַר די גְּאוּלִים צו עבר? 11 און די דערלייזטע [פדה] פוּן ה' זאָלן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], און בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין צִיון מיט רִנָּה, און שִמחה עוֹלָם זאָל זײַן אויף זייער קאָפּ; שָשון און שִמחה זאָל זיי נשׂג, נוס זאָלן יָגוֹן און זיפצעניש. 21 איך, איך בין אײַער טרייסטער [נחם]; ווער בּיסטוּ, זאָלסט ירא האָבּן פאַר אֱנוֹש וואָס מות, און פאַר בּן אָדָם וואָס ווערט צו חָצִיר ינתן [נתן]? 31 און האָסט שכח אָן ה' דײַן עֹשֶׂה, נוֹטֶה [וואָס האָט הַטֵּה] די הימלען, און יסד אֶרֶץ; און האָסט פַּחַד תָּמִיד כּל היוֹם פאַרן חֵמָה פוּן דעם דריקער [צוק], ווי ער האָט זיך כון צו שחת; אָבער וווּ איז דער חֵמָה פוּן דעם דריקער [צוק]? 41 מהר ווערט דער צֹעֶה [צעה] צו פּתח, און ער וועט נישט מות אין שַחַת, און נישט חסר ווערן וועט זײַן לֶחֶם. 51 וואָרעם איך בין ה' אֱלֹקֶיךָ, וואָס רגע דעם ים, און זײַנע גַּל המה; ה' צבָאות איז שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח]. 61 און איך האָבּ שׂום מײַנע דברים אין דײַן פֶּה, און מיטן צל פוּן מײַן יָד האָבּ איך דיך כסה, כדי צו נטע די הימלען, און צו יסד אֶרֶץ, און אמר צו צִיון: עַמִּי [זען ישעיהו 8:35] בּיסטוּ. 71 עור דיך, עור דיך, קוּם! [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] ירושלים, דו וואָס האָסט שתה פוּן יָד ה' דעם כָוס פוּן זײַן חֵמָה; דעם קֻבַּעַת, דעם כָוס פוּן תַּרְעֵלָה, שתה און מצה. 81 נישטאָ ווער זאָל זי פירן [נהל], פוּן כּל בָּנִים וואָס זי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7], און נישטאָ ווער זאָל חזק איר יָד, פוּן כּל בָּנִים וואָס זי האָט גדל. 91 שְתַּיִם האָבּן דיך פּאַסירן; ווער קען דיך נוד? שוֹד און שֶבֶר, און רָעָב און חֶרֶב; דורך וועמען קען איך דיך נחם? 02 דײַנע בָּנִים עלף שכב אין כּל עק חוּצוֹת [חוץ], ווי תוֹא אין מִכְמָר; זיי זענען די מלאים מיט דעם חֵמָה ה'; מיט דעם גְּעָרָה פוּן אֱלֹקֶיךָ. 12 דעריבּער שמע נָא דאָס דאָזיקע, דו עָנִי, און פארשיכורטע, אָבער נישט פוּן ווײַן; 22 אַזוי האָט אמר דײַן אדון ה' און אלֹקֶיךָ וואָס ריב זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: הִנֵּה, איך האָבּ לקח פוּן דײַן יָד דעם כָוס פוּן תַּרעְֵלָה, דעם קַבַּעַת, דעם כָוס פוּן מײַן חֵמָה; וועסט אים מער ווידער נישט שתה. 32 און איך וועל אים שׂום אין דער יָד פוּן דײַנע מוֹגים [הוֹגָה, יגה], וואָס האָבּן אמר צו דײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]: שחה!, מיר זאָלן עבר; און האָסט שׂום ווי הָאָרֶץ דײַן גֵּו, און ווי די חוּץ פאַר עבר.
 
ישע25
 
1 עור דיך, עור דיך, לבש אָן דײַן עֹז, צִיון; לבש אָן דײַנע בגדים פוּן תּפארת, ירושלים, דו עִיר הקּוֹדֶש; וואָרעם מער ווידער וועט נישט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין דיר אַן עָרֵל און טָמֵא. 2 התנער [נער] דיך פוּן עָפָר, קום! דיך, ישב דיך, ירושלים; התפּתח [פּתח] דיר די מוֹסֵר פוּן דײַן האַלדז, שָבִי בַּת צִיון. 3 וואָרעם אַזוי האָט ה' אמר: אומזיסט [חִנָּם] זײַט איר מכר געוואָרן, און נישט פאַר כֶּסֶף וועט איר גאל ווערן. 4 וואָרעם אַזוי האָט אמר אֲדֹנָי ה': קיין מִצרַיִם האָט ירד עַמִּי צוערשט, דאָרטן צו גור, און אשור האָט אים פאַר גאָרנישט געדריקט [עשק]. 5 און אַצונד, וואָס האָבּ איך דאָ, אמר ה', ווען עַמִּי איז לקח געוואָרן פאַר אומזיסט? זײַנע מֹשלים ילל זיך, אמר ה', און תמיד כּל היוֹם ווערט מײַן שֵם נאץ. 6 דעריבּער וועט עַמִּי ידע מײַן שֵם; אמנם, אין יום ההוא אַז אני הוּא וואָס דבר; דאָ בין איך. 7 ווי שיין זײַנען אויף די הָרִים די רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=RLDHti-XJS0
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_ugyy1504
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw
] פוּן מְבַשֵׂר [זען אפס' 11:4, מבַשׂרים] וואָס אַרויסגעבן שלום, וואָס מבּשׂר [ברענגען די נײַעס] וואס איז טוֹב, וואָס לאָזט שמע ישוּעה: וואָס אמר צו צִיון: אלֹקֶיךָ מָלַךְ [זען רומ' 51:01]. 8 קוֹל דײַנע וועכטער [צפה] נשׂא זייער קוֹל, זיי רנן אין איינעם, וואָרעם אויג אין אויג ראה זיי ווי ה' שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] זיך אום קיין צִיון. 9 פצח, רנן אין איינעם, איר חורבות פוּן ירושלים, וואָרעם ה' האָט נחם זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], ער האָט גאל ירושלים. 01 ה' האָט חשׂף זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] הקדושה פאַר די אויגן פוּן כּל הגּוֹיִם, און כּל עקן פוּן אֶרֶץ וועלן ראה די ישועה פוּן אלוקינו. 11 סור אײַך, סור אײַך, יצא פוּן דאָרטן, טָמֵא זאָלט איר נישט נגע; יצא! פוּן איר מיט, ברר אײַך, איר וואָס נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 21:35] די כלים פוּן ה'! 21 אמנם, נישט אין חפזוֹן וועט איר יצא, און נישט אין מְנוּסָה וועט איר הלך; וואָרעם אײַך פארויס הלך ה' און אײַך מְאַסּף אֱלֹקֵי ישׂראל. 31 הִנֵּה, שׂכל וועט מײַן עֶבֶד [
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
זען עֶבֶד ה' איז בּן דוִד משיח, זען ישעיה 53:73]
] זײַן, ער וועט רום זײַן און נשׂא ווערן און זײַן גבה מְאֹד. 41 אַזוי ווי רבּים [זען "רבּים", ישעיה 11:35, דורך דַּעַת פון אים (משיח בן דוד) וועט מיין עֶבֶד צַדיק יצדיק רבּים, זען בראשית 6:51; חבקוק 4:2, רומ' 1:5] האָבּן שמם אויף דיר, אַזוי מִשְחַת, אַזוי פיל אַזוי, מער ווי אִיש איז געווען זײַן מראה, און זײַן תֹּאַר מער ווי בּני אָדָם; 51 אַזוי וועט ער נזה [זען ויקרא 6:4, משיח נזה זײַן כפרה פוּן זײַן אשם נפשו אויף גוים רבּים, זען במדבר 81:91; זען זרק, זען אויף נזה, משיח איז דער מזה (נזה) פוּן גוים רבּים; אין יום השלישי משיח איז דער אִיש טהור אין אַ מקום טהור אין הימל, הדרך המשיחיסטים 41-11:9, זען במדבר 91, 9:91; און פעלנדיק אים עס איז קיין אנטלויפן אוועק פוּן דער טמאה פוּן טויטע זכות מצוות, זען גלט' 12:3] גּוֹיִם רבּים, מלכים וועלן קפץ זייער פֶּה פאַר אים; וואָרעם וואָס זיי איז נישט נגד געוואָרן, וועלן זיי ראה, און וואָס זיי האָבּן נישט שמע וועלן זיי התבּוֹנָנוּ [בין].
 
ישע35
[ https://www.youtube.com/watch?v=k0DTT3u2JZ8
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=_US6ymwo8OY
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g ]
 
 
1 ווער האָט געגלויבט אונדזער שמוּעָה? און דער זרוֹעַ ה' האָט זיך אויף וועמען נִגְלָתָה [גלה]? 2 וואָרעם ער איז עלה ווי אַ יוֹנֵק פאַר אים [ה'], און ווי אַ שֹרֶש פוּן אֶרֶץ ציה; ער האָט קיין תֹאַר נישט געהאַט און קיין הַדַר, אַז מיר ראה און עס איז נישט קיין אויסזען [מַרְאֶה], אַז מיר זאָלן אים חמד. 3 ער איז געווען נבזה [בזה], און חָדֵל פוּן אישים, אן אִיש מַכְאֹבוֹת [מַכְאוֹב] און ידע חֳלִי, און ווי איינער וואָס מע סתר דעם פנים פוּן אים; בזה, און מיר האָבּן אים חשב פאַר גאָרנישט. 4 אָבער דאָס האָט ער אונדזער חֳלִי נשׂא, און אונדזערע מכאוב זיי האָט ער סבל, אָבער מיר האָבּן אים חשב פאַר אַ נָגוּעַ [נגע], פאַר אַ מֻכֵּה [נכה] פוּן אלוקים און מְעֻנֶּה [ענה]. 5 און ער איז מְחֹלָל [חלל] געווען בְּעַד [פאַר די צוליב פוּן] אונדזערע פְּשָעִים [זען הַמָּוֶת פוּן עֶבֶד ה' משיח בּן דוִד און פּשָעֵנוּ], מְדֻכָּא [דכא] בְּעַד [פאַר די צוליב פוּן] אונדזערע עוֹנוֹת [עוון]; די מוּסַר פאַר אונדזער שלוֹם איז געווען אויף אים, און דורך זײַנע חבורה זײַנען מיר רפא געוואָרן. 6 מיר אַלע האָבּן ווי צֹאן תעה, איטלעכער צו זײַן דֶּרֶךְ זיך פנה; און ה' האָט הפגּיע [פגע] אויף אים די עוון פוּן אונדז אַלעמען. 7 ער איז נגשׂ געוואָרן, און ער האָט זיך ענה, אָבער פלעגט זײַן פֶּה נישט פּתח; ווי אַ שֵׂה [זען משיח שֵׂה אונדזער אויסלייזונג פוּן מִצרַיִם און כֹּפר (שמות 21:03)] וואָס ווערט צו דער טֶבַח יוּבָל [יבל], און ווי אַ רָחֵל וואָס איז שטום [אלם] פאַר אירע גֹזְזִים [גזז]; יאָ, ער פלעגט זײַן פֶּה נישט פּתח. 8 ער איז לקח געוואָרן פוּן עֹצֶר און פוּן מִשְפָּט, און פוּן זײַן דָור ווער האָט געהאלטן [שׂיח]? וואָרעם ער איז גזר [זען דניאל 62:9; ויקרא 01:71] געוואָרן פוּן אֶרֶץ חיּים [זען ישעיהו 21:35], פאַר דעם פּשע פוּן עַמִּי די נֶגַע [זען תהלים 01:19] איז געווען אויף אים ["אים," נישט "זיי" זען תהלים 7:11; איוב 2:22; ישעיהו 51:44]. 9 און מע האָט נתן מיט רשָעים זײַן קבר, און מיטן עָשִיר אין זײַן מוֹתֵי [זען יחזקאל 01:82], הגם ער האָט קיין חָמָס נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] און קיין מִרְמָה איז נישט געווען אין זײַן פֶּה. 01 אָבער ה' האָט אים חפץ צו דכא [זען דכא ישעיהו 5:35], צו החלי [חלה]; אויבּ זײַן נֶפֶש ["נֶפֶש" פוּן משיח] איר וועט שׂום פאַר אַן אָשָם [זען ויקרא 21:41], ער זאָל ראה זֶרַע, ער ארך זײַנע יָמִים [זען תחית המשיח, תהלים 5:12, י"אֹרֶך ימים"], און דער חֵפֶץ ה' דורך זײַן יָד זאָל צלח. 11 ווי אַ רעזולטאט פוּן עמל פוּן זײַן נֶפֶש, וועט ער [ה'] זיך ראה און ישׂבּע [שׂבע]; דורך דַּעַת [זען יוחנן 9:41] פוּן אים [משיח] וועט מײַן עֶבֶד צַדִּיק יצדּיק [צדק] רבּים [זען רומ' 1:5], און זייערע עוֹנוֹת וועט ער סבל [זען סבל ישעיהו 4:35]. 21 דעריבּער וועל איך אים חלק צווישן די רבּים [זען בראשית 6:51; חבקוק 4:2, רומ' 1:5], און מיט עָצוּם וועט ער חלק שלל; ווייל ער האָט ערה צום מָוֶת [זען "מוֹתי" ישעיהו 9:35] זײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], און איז מיט פֹּשעים [זען ישעיהו 8,5:35 פּשָעֵנוּ, פֶּשַע עַמִּי] מנה געוואָרן, און דעם חֵטְא פוּן רבּים האָט ער נשׂא [זען "נשׂא" ישעיה 4:35] און פאַר פֹּשעים [זען ישעיהו 8,5:35 פּשָעֵנוּ, פֶּשַע עַמִּי] זיך ער [משיח] הִפְגִּיע [פגע].
 
ישע45
 
1 רנן, דו עקרה, וואָס האָט נישט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]; פצח אין רִנָּה און צהל! דו וואָס האָסט נישט חול [זען חטא קדמוֹן "חול" תהלים 7:15]; וואָרעם מער זײַנען בּני-שוֹמֵמָה [שמם], ווי בּני-בעוּלָה [בַעַל], אמר ה'. 2 הרחיב [רחב]! דעם מקוֹם פוּן דײַן אֹהֶל, און די יריעה פוּן דײַנע משכּנוֹת [משכן] זאָל מען נטה; נישט חשׂך, ארך דײַנע מֵיתָר, און דײַנע יָתֵד חזק! 3 וואָרעם יָמִין און שׂמֹאול וועסטו זיך פרץ, און דײַן זֶרַע [זען "זֶרַע" ישעיהו 01:35] וועט ירש די גּוֹיִם, און ערים נשמּוֹת [שמם] וועלן זיי ישב. 4 זאָלסט נישט ירא האָבּן, וואָרעם וועסט נישט אין בִיוש בלײַבן, און זאָלסט נישט כלם זײַן, וואָרעם וועסט נישט חפר ווערן; וואָרעם דעם בֹּשֶת פוּן דײַן עֲלוּמִים וועסטו שכח, און די חרפה פוּן דײַן אַלְמָנוּת וועסטו מער נישט זכר. 5 וואָרעם דײַן עֹשֶׂה איז דײַן בַעַל, ה' צבָאות איז שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח]; און דײַן גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4] איז דער קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35], אֱלֹקָי כּל הָאָרֶץ איז ער יקרא [קרא]. 6 וואָרעם ה' קרא דיך ווי אַן אִשָּה עזב [זען "עזב" תהלים (61)71-(1)2:22] און עצב אין רוּחַ; און אַן אשת נעוּרים וואָס איז געווען מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] ווערן? אמר אֱלֹקֶיךְ. 7 אויף אַ רגע קָטֹן האָבּ איך דיך עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], אָבער מיט רחמים גדֹלים וועל איך דיך קבץ. 8 אין שֶצֶף פוּן קֶצֶף האָבּ איך אַ רגע סתר מײַן פנים פוּן דיר, אָבער מיט חֶסֶד עוֹלָם רחם איך דיך, אמר דײַן גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4; תהלים 01:61; ישעיה 01:35; מלכים ב 8:02;
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
https://www.youtube.com/watch?v=40e9WmXQm1c
https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
], ה'. 9 וואָרעם מים פוּן נֹח איז דאָס צו מיר: אַזוי ווי איך האָבּ שבע [זען "שבע," תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] אַז דאָס מים פוּן נֹח זאָל מער נישט עבר איבּער הָאָרֶץ, אַזוי האָבּ איך שבע נישט צו קצף אויף דיר, און נישט גָּעַר אויף דיר. 01 וואָרעם די הָרִים מעגן זיך מוּש, און די גבעוֹת [גבעה] מעגן זיך מוט, אָבער מײַן חֶסֶד וועט זיך פוּן דיר נישט ימוּש [מוש], און מײַן בְּרִית שלום [זען ישעיהו 11,5:35; רומ' 1:5] וועט זיך נישט זײַן מוט, אמר דער וואָס האָט רחמנות אויף איר, ה'. 11 דו עניּה, פוּן סֹעֲרָה [סער], דו נישט נחם, הִנֵּה, איך הרביץ [רבץ] דײַנע שטיינער אין פּוּךְ, און וועל דיך יסד מיט סאפירשטיינער. 21 און איך וועל שׂום דײַנע פִּנָּה [זען לוקס 9:4] פוּן רובין, און דײַנע שְעָרִים פוּן אבני אקדח, און דײַן כּל גְּבוּל פוּן אבני חפץ. 31 און כּל דײַנע בָּנִים וועלן זײַן געלערנטע פוּן ה'; און רב וועט זײַן דער שלום [זען ישעיהו 11,5:35; רומ' 1:5] פוּן דײַנע בָּנִים. 41 אין צדקות וועסטו כון ווערן; זײַ רחק פוּן עֹשֶק, וואָרעם דאַרפסט נישט ירא האָבּן, און פוּן מחתּה, וואָרעם עס וועט נישט קרב צו דיר. 51 הִנֵּה, גור מעג מען זיך גור, אָבער אָן מײַן ווילן; ווער עס גור זיך אויף דיר, וועט נפל פוּן וועגן דיר. 61 הִנֵּה, איך האָבּ בּרא דעם חָרָש, וואָס נפח אין דעם קוילפײַער, און יצא אַ כלי פאַר זײַן מעשׂה; און איך האָבּ בּרא דעם משחית [שחת] צו חבל. 71 איטלעך כְּלִי וואָס וועט יצר ווערן קעגן דיר, וועט נישט צלח, און איטלעך לשוֹן וואָס וועט זיך קום אין מִשְפָּט מיט דיר, וועסטו הִרְשִיעַ [רָשע]. דאָס איז די נחלה פוּן די עבדים פוּן ה', און זייער צדקה [זען רומ' 1:8; 81:5] פוּן מיר, אמר ה'.
 
ישע55
 
1 העי, כּל צָמֵא, הלך נאָך מַיִם, און וואָס איז אין לוֹ כֶּסֶף; הלך און שבר און אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3], און הלך און שבר אָן כֶּסֶף און אָן מְחִיר ווײַן און חָלָב. 2 לָמָּה זאָלט איר שקל כֶּסֶף פאַר נישט-לֶחֶם? און אײַער יְגִיעַ פאַר נישט-שָׂבְעָה? שמע שמע! מיר צו, און אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] טוֹב, און אײַער נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] וועט זיך קוויקן מיט דֶּשֶן. 3 נטה אײַער אֹזֶן, און הלך צו מיר, שמע! און אײַער נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] וועט חיה; און איך וועל אײַך כרת אַ בְּרִית עוֹלָם [הדרך המשיחיסטים 02:31; שמואל ב 61:7; ירמיה 43-13:13; דניאל 44-43:2; מתי 82:62], ווי די חסדים נאמנים צו דָוִדן [זען ישעיה 53:73]. 4 הִנֵּה, אן עדות צו די לאוּמּים [לְאוֹם] האָבּ איך אים נתן, אַ נגיד און מצוה [צוה] פוּן די לְאֻמִּים. 5 הִנֵּה, אַ גּוֹי וואָס דו ידע נישט, וועסטו קרא, און אַ גּוֹי וואָס ידע דיך נישט, וועט רוץ צו דיר, פוּן וועגן ה' אֱלֹקֶיךָ, און צוליב קְדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35], ווײַל ער האָט דיך פּאר. 6 דרש ה' ווען ער קען מצא ווערן, קרא אים ווען ער איז קָרוֹב. 7 זאָל דער רָשָע עזב זײַן דֶּרֶךְ, און דער אָוֶן זײַנע מחשבות; און זאָל ער זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו ה' און ער וועט אים רחם, און צו אלוקינו, וואָרעם ער וועט רבה צו סלח. 8 וואָרעם נישט מײַנע מחשבות זײַנען אײַערע מחשבות, און נישט אײַערע דרכים זײַנען מײַנע דרכים, אמר ה'. 9 וואָרעם ווי דער שָמַיִם איז גבה פוּן הָאָרֶץ, אַזוי זײַנען מײַנע דרכים העכער פוּן אײַערע דרכים, און מײַנע מחשבות פוּן אײַערע מחשבות. 01 וואָרעם אַזוי ווי עס ירד פוּן שָמַיִם דער גשם און דער שלג, און שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31
https://www.youtube.com/watch?v=Rv25JjZSVyk
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=WQuAr1yWxM0
] זיך אַהין צו נישט אום, נײַערט ער רוה אָן הָאָרֶץ, און באפרוכט זי און צמח [זען צמח ישוע זכריה 21-11:6] זי, און נתן זריעה צו דעם זייער, און לֶחֶם צו דעם עסער [אכל]; 11 אַזוי וועט זײַן מײַן דבר [זען יוחנן 1:1] וואָס יצא פוּן מײַן פֶּה: עס וועט זיך נישט שוב צו מיר רֵיקָם, נײַערט עס וועט עשׂה [זען ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] וואָס איך האָבּ חפץ, און צלח [זען "צלח" ישעיהו 01:35; זען דבר ה' = בּן דוד עֶבֶד ה' = האָב און הַדבר און הָרוּחַ, ישעיהו 61:84, זען חוּט, קוהלת 21:4, שנור אחד, חוּט מְשוּלָש; ה' איז אחד נאָך מְשוּלָש: קדוֹש, קדוֹש, קדוֹש, ישעיהו 3:6] אום וואָס איך האָבּ עס שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3]. 21 וואָרעם מיט שִמחה וועט איר יצא, און בשלום וועט איר יבל ווערן; די הָרִים און די גבעה וועלן פצח פאַר אײַך אין רִנָּה, און כּל עצים פוּן שָׂדֶה וועלן מחא די כף. 31 אָנשטאָטן נעצוץ וועט עלה בּרוֹש, און אָנשטאָטן סִרפַּד וועט עלה הֲדַס; און עס וועט זײַן פאַר אַ שֵם צו ה', פאַר אַן אוֹת עוֹלָם וואָס וועט נישט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן.
 
ישע65
 
1 אַזוי האָט ה' אמר: זײַן שומר איבּער מִשְפָּט, און עשׂה צדקה, וואָרעם קָרוֹב איז מײַן ישוּעה צו בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], און מײַן צדקה זיך צו גלה. 2 אשרי אֱנוֹש וואָס עשׂה דאָס דאָזיקע, און דעם בּן אָדָם וואָס חזק זיך דעראָן! וואָס זײַן שומר איבּער שבת, אים נישט צו חלל, און זײַן שומר איבּער זײַן יָד פוּן צו עשׂה כָּל רָע. 3 און נישט אמר זאָל דער בּן נֵכָר, וואָס לוה זיך צו ה', אַזוי צו אמר: בדל וועט מיך בדל ה' פוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
]; און נישט אמר זאָל דער סָריס: הִנֵּה, איך בין אַן עֵץ יָבֵש. 4 וואָרעם אַזוי האָט ה' אמר אויף די סָריסים וואָס זײַן שומר איבּער מײַנע שבתות, און וויילן בחר דאָס וואָס איך חפץ, און חזק זיך אָן מײַן בְּרִית [זען מה"ש 24:2; 02:12] : 5 זיי וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין מײַן בּית און אין מײַנע חומות אַ זִכָּרוֹן און אַ שֵם טוֹב, בעסער פוּן בָּנִים און פוּן בָּנוֹת; אַ שֵם עוֹלָם וועל איך זיי נתן, וואָס וועט נישט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן. 6 און די בני הַנֵּכָר וואָס נִלְוָה זיך צו ה' [זען התקשרות צו רבי מלך המשיח און משיח'ס דֶּרֶךְ המשיחיסטים קהילה, יוח"א 7:1], אים צו שרת, און צו אהבה האָבּן דעם שֵם פוּן ה', אים צו זײַן פאַר עבדים; איטלעכער וואָס זײַן שומר איבּער שבת אים נישט צו חלל, און מחזיקים [חזק] צו מײַן בְּרִית. 7 זיי וועל איך בּרענגען צו מײַן הַר קדש, און וועל זיי שׂמח אין מײַן בּית פוּן תפלה; זייערע עוֹלָה און זייערע זבח וועלן זײַן לְרָצוֹן אויף מײַן מזבח; וואָרעם מײַן בּית וועט קרא ווערן דאָס בּית פוּן תפלה פאַר כּל העמּים [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 8 אַזוי אמר אֲדֹנָי ה', דער וואָס קבץ אײַן די נִדָּחִים [נדח] פוּן ישׂראל: איך וועל נאָך קבץ צו אים, אויסערדעם די וואָס שוין קבץ צו אים [זען יוחנן 61:01]. 9 כּל חיות פוּן שָׂדֶה, אתה אהער אכל, כּל חיות אין וואַלד! 01 זײַנע וועכטער [צפה] זײַנען בלינדע אַלע, זיי ידע גאָרניט; שטומע כּלבים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] זײַנען זיי אַלע, זיי קענען נישט בילן [נבח]; זיי שכב און הזה, זיי האָבּן אהבה צו נוּם [שלאָפן]. 11 און די כּלבים [זען תהלים 71:22]
זײַנען עַז זשעדנע, זיי ידע נישט פוּן שׂבעה; און יענע זײַנען רֹעִים וואָס ידע נישט בינה; זיי אַלע פנה זיך צו זייער דֶּרֶךְ [זען ישעיהו 6:35], איטלעכער צו זײַן בֶּצַע, פוּן זײַן עק. 21 "אתה, איך וועל לקח ווײַן, און לאָמיר סבא דעם שֵכָר; און ווי דער אַזוי זאָל זײַן מאָרגעדיקער טאָג, און גדוֹל יֶתֶר מְאֹד".
 
ישע75
 
1 דער צַדִּיק אבד, און קיין אִיש שׂום נישט צום לֵב, און אנשי חסד ווערן אסף, און קיינער נישט האָט בּינה, אַז פוּן בּייזיין פוּן דער רָעָה איז אסף געוואָרן דער צַדִּיק. 2 ער בוא צו שלוֹם; אויף זייערע משכּבות זיי נוח, די וואָס זײַנען הלך אין זייער נָכֹחַ. 3 און איר קרב אַהער, בני עוֹנֵן [ענן], זֶרַע פוּן מנאף [נאף] און אַ זונה. 4 אויף וועמען איר התענּג [ענג]? אויף וועמען רחב איר? אויף דאָס פֶּה ארך איר לשוֹן? אמנם, איר זײַט ילדי פֶּשַע, זֶרַע פוּן שכב, 5 איר וואָס חמם אײַך צווישן די אײַכנביימער [אַיִל], אונטער כּל עֵץ רַעֲנָן; וואָס שחט די ילדים אין די נחלים [נחל], אונטער די סעפי [סעיף] סלעים. 6 צווישן די גלאטע שטיינער פוּן נחל איז דײַן חלק, זיי, זיי זײַנען דײַן גורל; צו זיי אויך האָסטו שפך נֶסֶךְ, האָסטו עלה מנחה. זאָל איך וועגן דעם זיך נחם? 7 אויף אַ הויכן און נשׂא הַר האָסטו דײַן מִשְכָּב שׂום; אַהין אויך בּיסטוּ עלה זבח צו זבח. 8 און הינטער דער דֶּלֶת און דעם מזוּזה האָסטו שׂום דײַן זִכְרוֹן, וואָרעם פוּן מיר בּיסטוּ גלה און עלה; האָסט רחב דײַן מִשְכָּב, און האָסט דיר כרת [בְּרִית] מיט די וואָס דו האָסט זייער מִשְכָּב אהבה געהאַט, זייער יָד חזה. 9 און ביסט שור צום מלך מיט שֶמֶן, און האָסט רבה דײַנע רִקּוּחַ; און האָסט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] דײַנע צִיר בּיז אין דער רחק, און בּיז אין שְאוֹל שפל. 01 פוּן דײַנע רב דרך בּיסטוּ יגע געוואָרן, אָבער האָסט נישט אמר: פאַרפאַלן! חיה אין דײַן יָד האָסטו מצא, דעריבּער האָסטו זיך נישט חלה. 11 און פאַר וועמען האָסטו זיך דאג און ירא געהאַט, אַז דו זאָלסט זיך כזב? אַז אָן מיר האָסטו נישט זכר, נישט שׂום זיך צום לֵב; אמנם, איך חשה, און פוּן עוֹלָם אָן, דעריבּער האָסטו נישט ירא פאַר מיר. 21 וועל איך נגד דײַן "צדקה", און דײַנע מעשים, זיי וועלן דיר נישט יעל. 31 ווען דו זעק, לאָזן דײַנע קִבּוּץ [פוּן אֱלִילִים] דיך נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5]; אָבער זיי אַלעמען וועט דער ווינט נשׂא, וועט אַ הבל לקח; און דער וואָס חסה זיך אין מיר וועט נחל אֶרֶץ, און יַרשען מײַן הַר קדש. 41 און ער וועט אמר: סלל, סלל, פנה דעם דֶּרֶךְ, רום! די מִכְשוֹל פוּן דעם דֶּרֶךְ פוּן עַמִּי. 51 וואָרעם אַזוי אמר דער רום און נשׂא, דער וואָס שֹׁכֵן עַד, און קָדוֹש שמוֹ [זען "שמוֹ" פוּן צֶמַח משיח, זכריה 21-11:6, יהושע/ישוע איז בַעַל אותו שם פוּן משיח]: אין מָרוֹם און קָדוֹש איך שכן, און אויך בּײַם נדכּא [דכּא] און שָפָל אין רוּחַ, צו חיה דאָס רוּחַ פוּן שפלים, און צו חיה דאָס לֵב פוּן נדכּאים [דכא]. 61 וואָרעם נישט לְעוֹלָם איך ריב, און נישט לנצח איך זײַן קצף; וואָרעם דער רוּחַ וואָס עטף זיך פאַר מיר, און די נשמות האָבּ איך עשׂה. 71 פאַר דער עוון פוּן זײַן בֶּצַע האָבּ איך קצף, און אים נכה, מיך סתר און איך איז געווען קצף, ווײַל ער איז שוֹבָב הלך אין דֶּרֶךְ פוּן זײַן לֵב. 81 איך האָבּ ראה זײַנע דרכים, אָבער איך וועל אים רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35], און וועל אים הנחה [נחה], און וועל שלם נחמות צו אים און זײַנע אבלים. 91 איך בּרא נִיב שׂפתים: "שלום, שלום צום רחוֹק און צום קרוֹב!" אמר ה', און איך וועל אים רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35]. 02 אָבער די רשָעים זײַנען ווי ים גרש, וואָס קען זיך נישט שקט, און זײַנע מַיִם גרש רֶפֶש און טיט. נישטאָ קיין שלום, אמר אֱלֹקָי, פאַר די רשָעים.
 
ישע85
1 קרא מיט גָּרוֹן, זאָלסט נישט חשׂך, אַזוי ווי אַ שופר רום דײַן
קוֹל, און נגד צו עַמִּי זייער פּשע, און דעם בּית יעקב זייערע חַטָּאת. 2 און זיי דרש מיך נאָך יוֹם יוֹם, און דַּעַת פוּן מײַנע דרכים חפץ זיי! אַזוי ווי אַ גוֹי וואָס עשׂה צדקה, און עזב נישט דאָס מִשְפָּט פוּן אלוקיו, שאל זיי פוּן מיר משפטי צֶדֶק, די נאָנטקייט פוּן אלוקים חפץ זיי. 3 "לָמָּה צום מיר, און דו ראה נישט? ענה מיר אונדזער נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], און דו ידע נישט?" הִנֵּה, אין יוֹם אײַער צום מצא איר חפץ, און אַלע אײַערע עַצָּב איר נָגַשׂ. 4 הִנֵּה איר צום דאָך נאָר פאַר ריב און מַצָּה, און צו נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] מיטן אֶגרֹף פוּן רֶשַע; איר וועט נישט צום אַזאַ איר טאָן הײַנט צו השמיע [שמע] אין דער מרוֹם אײַער קוֹל. 5 איז אַזאַ דאָס צום וואָס איך האָבּ בחר? אַ יוֹם פאַר אָדָם צו ענה זײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]? צו כפף ווי אַן אַגְמוֹן זײַן קאָפּ, און זאַק און אַש זאָל ער זיך יצע? צי דאָס קרא צום, און אַ יוֹם רָצוֹן צו ה'? 6 איז נישט דאָס דאָס צום וואָס איך האָבּ בחר: צו פּתח די קייטן פוּן רֶשַע, אָפבינדן די אֲגֻדּוֹת פוּן מוֹטָה, און שלח פרײַ [חפשים] די רצוּצים [רצץ], און כּל מוֹטָה זאָלט איר נתק? 7 איז עס נישט, פרס פוּן דײַן לֶחֶם מיט דעם רָעֵב, און עֲנִיּים מְרוּדים זאָלסטו אַרײַנברענגען אין בּית? אַז דו ראה עָרֹם, זאָלסטו אים כסה, און פוּן דײַן אייגן בָּשָׂר זאָלסטו זיך נישט עלם? 8 דעמאָלט וועט בקע ווי דער שחר דײַן אוֹר, און דײַן אֲרֻכָה וועט צמח [זען "צמח" זכריה 21-11:6] גיך; און דיר פאַרויס וועט הלך דײַן צדקה, און די כבוד ה' וועט דיך אסף. 9 דעמאָלט וועסטו קרא, און ה' וועט ענה; וועסט שוע, און ער וועט אמר: הִנֵּנִי! אַז דו וועסט סור פוּן צווישן דיר מוֹטָה, צו שלח מיטן אֶצְבַּע, און דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] אָוֶן; 01 און וועסט פוק צום רָעֵב דײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], און די נֶפֶש נענה [ענה] וועסטו שׂבע; דעמאָלט וועט זרח אין חושך דײַן אוֹר, און דײַן אֲפֵלָה ווי צהרים. 11 און ה' וועט דיך נחה תמיד, און וועט שׂבע אין צחצחה דײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], און דײַנע עצמות וועט ער חלץ; און וועסט זײַן ווי אַ גַּן אַ רָוֶה, און ווי אַ מוֹצָא מַיִם וואָס זײַנע מַיִם טוען נישט כזב. 21 און מע וועט בנה בּײַ דיר חורבות עוֹלָם, מוֹסְדֵי דָור-דורות וועסטו קום; און מע וועט דיך קרא גֹּדֵר פוּן פֶּרֶץ, מְשֹׁבֵב פוּן נְתִיבָה צום ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]. 31 אַז דו וועסט שוב פוּן שבת דײַן רֶגֶל, פוּן עשׂה דײַנע חפץ אין מײַן יוֹם קדש; און וועסט קרא שבת אַן עֹנֶג, דעם קדוֹש [יוֹם] פוּן ה', כבד; און וועסט אים כבד, נישט צו עשׂה דײַנע דרכים, נישט צו מצא דיר חפץ, אָדער דבר דיר זאַך. 41 דעמאָלט וועסטו זיך ענג מיט ה', און איך וועל דיך רכב אויף די במה פוּן אֶרֶץ, און דיך האכל די נחלה פוּן אָבִיךָ יעקב; וואָרעם דאָס פֶּה ה' האָט דבר.
 
ישע95
 
1 הִנֵּה, די יָד ה' איז נישט קצר צו ישע, און זײַן אֹזֶן איז נישט כבד צו שמע; 2 נאָר אײַערע עֲוֹנות בדל צווישן אײַך און אלֹקֵיכֶם, און אײַערע חטאות האָבּן סתר זײַן פנים פוּן אײַך, נישט צו שמע. 3 וואָרעם אײַערע כף זײַנען נגאל [גאל] מיט דָּם, און אײַערע אֶצְבַּע מיט עוון; אײַערע ליפן דבר שֶקֶר, אײַערע לשוֹן הגה עַוְלָה. 4 קיינער קרא נישט פאַר צֶדֶק, און קיינער שפט נישט מיט אֱמוּנָה; מע בטח זיך אויף תֹּהוּ, און מע דבר שוא, מע הרה עָמָל, און ילד אָוֶן. 5 בֵּיצָה פוּן צפעוֹני בקע זיי, און קוּר פוּן עַכָּבִיש זיי ארג; דער וואָס אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] פוּן זייערע בֵּיצָה ימוּת [מות], און דאָס זור בקע אין אַן אֶפְעֶה. 6 זייערע קוּר זײַנען נישט פאַר אַ בגד, און מען קען זיך נישט כסה מיט זייערע מעשׂים [זען ישעיהו 6:46; רומ' 82:3]; זייערע מעשׂים זײַנען מעשׂים פוּן אָוֶן, און פֹעַל פוּן חָמָס [זען "חָמָס" ישעיהו 9:35] איז אין זייערע כף. 7 זייערע רגלים [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] רוץ צו רַע, און זיי מהר צו שפך דָּם נָקִי; זייערע מחשבות זײַנען מחשבות פוּן אָוֶן, שוֹד און שֶבֶר זײַנען אין זייערע מְסִלָּה. 8 דעם דֶּרֶךְ שלום ידע זיי נישט, און נישטאָ קיין מִשְפָּט אין זייערע מַעְגָּל; זיי האָבּן עקּש זייערע נְתִיבָה, קיינער וואָס דֶּרֶךְ דערויף ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35, צו ידע שלוֹם, ידע משיח, ישעיהו 11:35, בדעתוֹ יצדיק צדיק עבדי לרבים ועוֹנתם הוּא יסבל] נישט שלום. 9 דעריבּער איז מִשְפָּט רחק פוּן אונדז, און אונדז נשׂג נישט קיין צְדָקָה; מיר קוּה אויף אוֹר, און הִנֵּה עס איז חושך, אויף נְגֹהָה, און מיר הלך אין אֵפֵלָה. 01 מיר גשש ווי בלינדע אָן דער קִיר, און אַזוי ווי אָן אויגן גשש מיר; מיר כשל אין צהרים, ווי אין נֶשֶף, מיר זײַנען אין אשמנּים [שָמֵן] אַזוי ווי די מתים. 11 מיר המה ווי די דּוֹב כֻּלָּנוּ [זען "כֻּלָּנוּ" ישעיהו 6:35], און הגה ווי די יוֹנים [יוֹנה] הגה מיר; מיר קוה אויף מִשְפָּט, און נישטאָ; אויף ישועה, און זי איז רחק פוּן אונדז. 21 וואָרעם רבב זײַנען פּשָעֵנוּ [זען ישעיהו 5:35 עֶבֶד ה' משיח בּן דוִד און פּשָעֵנוּ] פאַר דיר, און אונדזערע חַטָּאִים זאָגן עדות קעגן אונדז; וואָרעם פּשָעֵנוּ זײַנען בּײַ אונדז, און עוֹנֹתֵינוּ [זען "עוֹנתינוּ" און זען ישעיהו 5:35 און עֶבֶד ה' משיח בּן דָוִד] זיי ידע מיר: 31 צו פּשע און כַחֵש [זען מתי 33:01 "הַכְחָשָה" פוּן משיח] אָן ה' און זיך סוג פוּן הינטער אלוקינו, צו דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] עֹשֶק און סָרָה, און צו הרה און הגה פוּן לֵב דִּבְרֵי שקר. 41 און סוג אַהינטער איז מִשְפָּט, און צֶדֶק [זען ישעיהו 11:35 יַצְדיק צַדיק עַבְדִּי לָרבּים עַבְדּי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] עמד פוּן דער רָחוֹק, וואָרעם כשל אין רחוֹב איז אמת, און ערלעכקייט [נְכֹחַ] יכל נישט בוא. 51 און אמת איז נֶעְדַּר [עדר], און דער וואָס סור זיך פוּן רָע, מאכט זיך פאַר אַ רויבּ. און ה' האָט ראה, און עס איז געווען רעע אין זײַנע אויגן, וואָס קיין מִשְפָּט איז נישטאָ. 61 און ער האָט ראה, אַז קיין אִיש איז נישטאָ, און זיך שמם, וואָס קיינער מַפגּיעַ [הִפגִּיעַ, זען "פגע" פוּן משיח ישעיהו 21:35; לוקס 43:32; תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12; דֶּרֶךְ משיחיסטים 52:7; איוב 32:33] זיך נישט אײַן; האָט אים זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] ישע, און זײַן צדקה, זי האָט אים סָמַךְ [זען "סמיכוּת" מה"ש 32:41 פוּן זקנים אין קהילה]. 71 און ער האָט לבש צדקה ווי שִרְיָן, און אַ כּוֹבַע פוּן ישוּעה אויף זײַן קאָפּ; און ער האָט לבש בגדים פוּן נקמה צום תִּלבּשֶת, און זיך עטה ווי אין אַ מאַנטל [מעיל] אין קִנְאָה. 81 אַזוי ווי נאָך די גּמוּלָה, אַזויערנאָך וועט ער ישלּם [שלם], חֵמָה צו זײַנע פײַנט, גְּמוּל צו זײַנע שונאים; צו די אִיִּים וועט ער גְּמוּל ישלּם [שלם]. 91 און מע וועט ירא האָבּן פאַרן שֵם ה' פוּן מערב, און פוּן מִזְרַח שֶמֶש [זיי וועט ירא האָבּן] פאַר זײַן כבוד; וואָרעם [ווען] דער [אוֹיֵב, זען ישעיהו 81:95] וועט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] ווי אַ מבּוּל, וואָס דער רוּחַ ה' נֹסְסָה [נוס, רוּחַ ה' וועט האלטן ארויף אַ נס קעגן] אים [זען סַנְהֶדְרִין 89א זאגט דאָס איז אַ נבואה וועגן משיח]
. 02 און בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] וועט גוֹאֵל [זען איוב 62-52:91; יוח"א 41:4] צו צִיון, און פאַר די שוב פוּן פּשע אין יעקב, אמר ה' [זען רומ' 62:11]. 12 און איך, דאָס איז מײַן בְּרִית מיט זיי, אמר ה': מײַן רוּחַ וואָס אויף דיר, און מײַנע דברים וואָס איך האָבּ שׂום אין דײַן פֶּה, וועלן זיך נישט מוּש פוּן דײַן פֶּה, און פוּן דעם פֶּה פוּן דײַנע זרע [זען "זרע" פוּן משיח, ישעיהו 01:35], און פוּן דעם פֶּה פוּן דײַנע זרע זרע, אמר ה', פוּן אַצונד און עד עוֹלָם.
 
ישע06
 
1 קוּם [זען "קוּם" במדבר 71:42; הושע 2:6]! לײַכט אויף [אור!], וואָרעם דײַן אוֹר איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] און די כבוֹד ה' זרח אויף איבּער דיר. 2 וואָרעם הִנֵּה, חֹשֶךְ וועט כסה אֶרֶץ, און עֲרָפֶל די לאֻמִּים, אָבער אויף דיר וועט זרח ה', און זײַן כבוֹד וועט זיך יראה [ראה] אויף דיר. 3 און גּוֹיִם וועלן הלך צו דײַן אוֹר, און מלכים צו דער נֹגַהּ פוּן דײַן זֶרַח. 4 נשׂא! רונד אַרום דײַנע אויגן, און ראה: זיי אַלע זײַנען קבץ, זיי בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דיר: דײַנע בָּנִים בוא אָן פוּן רחוֹק, און דײַנע בָּנוֹת ווערן אויפן זײַט נאמן [אמן]. 5 דעמאָלט וועסטו ראה און וועסט נהר, און פַּחַד און רחב ווערן וועט דײַן לֵב; וואָרעם יהפך [הפך] צו דיר וועט די הֲמוֹן פוּן ים, דער חֵיל פוּן די גּוֹיִם וועט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דיר. 6 אַ שפעה פוּן גְמַלִּים וועט דיך כסה, בִּכְרָה פוּן מדין און עֵיפה, אַלע פוּן שבא בוא; זָהָב און לְבוֹנָה וועלן זיי נשׂא, און תהלּוֹת ה' וועלן זיי בשׂר. 7 כּל צֹאן קֵדָר וועלן קבץ ווערן צו דיר, די אֵילִים פוּן נביות וועלן זײַן דיר צו שרת; זיי וועלן עלה מיט רָצוֹן [זען "שׂבע"-(רצוֹן) ישעיהו 11:35] אויף מײַן מזבח; און בּית פוּן מײַן תפארה וועל איך פּאַר. 8 ווער זײַנען די דאָזיקע וואָס עוף ווי עָב, און ווי די יוֹנים צו זייערע אֲרֻבָּה? 9 אמנם, צו מיר וועלן די אִיִּים זיך קוה, און די אֳנִיּוֹת פוּן תַרְשִיש צוערשט, צו בּרענגען דײַנע בָּנִים פוּן רחוֹק, זייער כֶּסֶף און זייער זָהָב מיט זיי, צום שֵם ה' אֱלֹקַיִךְ, און צום קָדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35], ווײַל ער האָט דיך פּאַר. 01 און בּני נֵכָר וועלן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דײַנע חומות, און זייערע מלכים וועלן דיך שרת; וואָרעם אין מײַן קצף האָבּ איך דיך נכה [זען "נכה" ישעיהו 4:35], און אין מײַן רָצוֹן האָבּ איך דיך רחם. 11 און פּתח וועלן זײַן דײַנע שְעָרִים תמיד, יוֹמָם וָלַיְלָה וועלן זיי נישט סגר ווערן, כדי צו בּרענגען דעם חֵיל גּוֹיִם צו דיר; און זייערע מלכים וועלן נָהַג. 21 וואָרעם הַגּוֹי און דאָס מַמְלָכָה, וואָס וועלן דיר נישט עבד, וועלן אבד, און די גּוֹיִם וועלן חרב ווערן חרב. 31 די כּבוֹד פוּן לבנון וועט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דיר, בּרוֹש, תִּדְהָר, און בוקסנבוים אין איינעם, צו פּאַר דעם מקוֹם פוּן מײַן מִקְדָּש; און דעם מקוֹם פוּן מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] וועל איך כבד. 41 און שחח [שַח] וועלן הלך צו דיר די בָּנִים פוּן דײַנע מענּים [ענה], און שחה זיך צו דײַנע כּפּוֹת רגלים וועלן אַלע דײַנע מנאצים [נאץ]; און זיי וועלן דיך קרא די עִיר ה', צִיון פוּן קָדוֹש ישׂראל [זען קדוש ישׂראל און זיין עבד משיח ישעיה 6:24; 6:94; 11:35]. 51 אָנשטאָט דײַן זײַן עזב און שׂנא, און אָן אַ דורכגייער, וועל איך דיך שׂום צום גְּאוֹן עוֹלָם, משׂוֹשׂ אויף דָור-דורות. 61 און וועסט ינק דאָס חָלָב גּוֹיִם, און די שֹׁד פוּן מלכים וועסטו ינק; און איר וועט ידע אַז אֲנִי ה' דײַן מוֹשִיעַ און דײַן גֹאֵל אֲבִיר יַעֲקֹב. 71 תַּחַת [זען "תחת" בראשית 31:22 = ישעיהו 8:35] נחשת וועל איך בּרענגען זָהָב, און תחת בּרזל וועל איך בּרענגען כֶּסֶף, און תחת די עֵצים [עץ], נחשת, און תחת די שטיינער, בּרזל; און איך וועל שׂום פאַר דײַן פּקֻדוֹת שלום, און פאַר דײַנע נֹגשׂים צדקה. 81 מער וועט נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] ווערן חָמָס [זען "חמס" ישעיהו 9:35] אין דײַן אֶרֶץ שוֹד און שֶבֶר אין דײַנע געמאַרקן; און וועסט קרא דײַנע חומות "ישועה", און דײַנע שְעָרים "תהלה". 91 די שֶמֶש וועט דיר מער נישט זײַן פאַר אוֹר בּײַ יוֹם, און פאַר נֹגַהּ וועט דיר נישט אור די לבנה, אָבער ה' וועט דיר זײַן פאַר אַן אוֹר עוֹלָם, און אֱלֹקֶיךְ פאַר דײַן תפארה. 02 נישט יבוֹא [בוא] וועט דײַן שֶמֶש מער, און דײַן לבנה וועט נישט אסף ווערן, וואָרעם ה' וועט דיר זײַן פאַר אַן אוֹר עוֹלָם, און שלם וועלן זײַן דײַן יְמֵי אֵבֶל. 12 און דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וועלן זײַן כֻּלָּם צדּיקים [זען ישעיהו 11:35], לעוֹלָם וועלן זיי ירש אֶרֶץ, דער נֶצֶר [זען משיח מתי 32:2] פוּן מײַן מַסָּע, דאָס מַעֲשֵׂה פוּן מײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זיך צו התפאר [פאַר]. 22 דער קטֹן וועט ווערן צו 000,1; און דער צעיר צום גוֹי עָצוּם; איך ה' וועל דאָס חוש אין זײַן צײַט.
 
ישע16
 
1 דער רוּחַ אֲדֹנָי ה' איז אויף מיר [זען "מיר" ישעיהו 61:84; 1:24], ווײַל ה' האָט מיך משח צו בּרענגען בשׂורה [זען בשׂורה טוֹבה, שמואל ב 72:81, פוּן בּן דוד תלוּי עַל עֵץ, שמואל ב 01:81; יוחנן 13:91; גלט' 31:3] צו די עֲנָוִים; מיך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו חבש די נשברי [שבר] לֵב, צו אויסצורופן [קרא] דְּרוֹר צו די שבה, און פְּקַח-קוֹחַ צו די אסוּרים [אסר]; 2 צו אויסצורופן [קרא] שָנָה פוּן רָצוֹן פוּן ה' [זען יובל נאָך 7 שמיטהס, ויקרא 01:52; לוקס 91-81:4], און יוֹם נקמה פוּן אלוקינו; צו נחם כּל אבלים; 3 צו שׂום פאַר די אבלים פוּן צִיון, זיי צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פְּאֵר אָנשטאָט עֵפֶָר, שֶמֶן פוּן שָׂשׂוֹן אָנשטאָט אֵבֶל, אַ מַעֲטֶה פוּן תהלה אָנשטאָט רוּחַ כֵּהֶה; און מע וועט זיי קרא די אײַכנביימער פוּן צֶדֶק [זען ישעיהו 6:46; רומ' 82:3; ישעיהו 11:35], די פלאַנצונג [מַטָּע] פוּן ה' זיך צום התפּאר [פאַר]. 4 און זיי וועלן בנה חורבות עוֹלָם, שוֹמְמוֹת [שמם] פוּן פאַרצײַטן וועלן זיי קום, און זיי וועלן חדש ערים פוּן חֹרֶב, שוֹמְמוֹת [שמם] פוּן דָור-דורות. 5 און זָרִים [זור] וועלן עמד און רעה אײַערע צֹאן, און בּני נֵכָר וועלן זײַן אײַערע אכרים [אִכָּר] און אײַערע ווײַנגערטנירער [כֹּרֶם]. 6 און איר וועט כֹּהנים פוּן ה' קרא ווערן, משרתים [מְשָרֵת] פוּן אלוקינו וועט אמר ווערן אויף אײַך. דעם חֵיל פוּן די גּוֹיִם וועט איר אכל, און זייער כּבוֹד וועט איר תּתימּרוּ [אמר]. 7 תחת אײַער בֹּשֶת, מִשְנֶה; און [תחת] כְּלִמָּה זיי וועלן רנן אין זייער חלק; דעריבּער אין זייער אֶרֶץ זיי וועלן ירש מִשְנֶה: שִׂמְחַת עוֹלָם וועט בּײַ זיי זײַן. 8 וואָרעם איך ה' האָבּ אהבה מִשְפָּט; איך האָבּ שׂנא גזלה אין עַוְלָה, און איך וועל נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זייער פְּעֻלָּה [שָׂכָר פוּן יִסּוּרִים] אין אֶמֶת, און אַ בְּרִית עוֹלָם [הדרך המשיחיסטים 02:31; שמואל ב 61:7; ירמיה 43-13:13; דניאל 44-43:2; מתי 82:62] וועל איך זיי כרת. 9 און באַוווסט [ידע] בּײַ די גּוֹיִם וועט זײַן זייער זֶרַע [זען "זרע" פוּן משיח ישעיהו 01:35], און זייערע צאצא צווישן די עמים; כּל וואָס ראה זיי וועלן זיי הִכִּיר [נכר], אַז זיי זײַנען דער זֶרַע וואָס ה' האָט ברך. 01 שׂושׂ שׂושׂ איך זיך אין ה', גּיל איז מײַן נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] אין אֱלֹקָי, וואָרעם ער האָט מיר לבש מיט בגדים פוּן ישע, אַ מאַנטל [מְעִיל] פוּן צדקה מיר ער העטה [יעט], ווי אַ חתן טוט אָן אַ כהן-הויב, און ווי אַ כלה עדה זיך אָן מיט אירע צירונג. 11 וואָרעם ווי הָאָרֶץ יצא איר צמח [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
], און ווי אַ גנּה [גַּן] צמח אירע זֵרוּעַ, אַזוי וועט אֲדֹנָי ה' הצמיח [צמח] צדקה און תהלה, פאַר כּל הגּוֹיִם.
 
ישע26
 
1 פוּן וועגן צִיון וועל איך נישט חשה, און פוּן וועגן ירושלים וועל איך נישט שקט, בּיז יצא ווי דער נֹגַהּ וועט איר צדקה, און איר ישוּעה ווי אַ לַפִּיד וואָס בער. 2 און די גּוֹיִם וועלן ראה דײַן צדקה, און כּל מלכים דײַן כבוד; און מע וועט דיך קרא אַ שֵם חָדָש, וואָס דאָס פֶּה ה' וועט אים נקב. 3 און וועסט זײַן אַן עֲטֶרֶת פוּן תפארה אין דער יָד ה', און צנוף מְלוּכָה אין דער כף פוּן אֱלֹקַיךְ. 4 אויף דיר וועט מער נישט אמר ווערן "עזב", און אויף דײַן אֶרֶץ וועט מער נישט אמר ווערן "שממה", נאָר דיך וועט מען קרא "חֶפְצִי בָהּ", און אֶרֶץ דײַנס "בעוּלָה"; וואָרעם ה' דיך חֵפֶץ, און דײַן אֶרֶץ וועט נבעל ווערן. 5 וואָרעם ווי אַ בחור בּעל אַ בּתוּלָה, וועלן דיך בּעַל דײַנע בָּנִים; און ווי די מָשׂוֹשׂ פוּן אַ חתן מיט דער כּלה, וועט זיך שׂוֹשׂ מיט דיר אֱלֹקַיךְ. 6 אויף דײַנע חומות, ירושלים, האָבּ איך פקד שָומרים, כּל היוֹם און כּל הלָיְלָה, זיי זאָלן תמיד נישט חשה. איר זכר פוּן ה', קיין דֳּמִי נישט צו אײַך! 7 און איר זאָלט נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] קיין דֳּמִי צו אים, בּיז ער וועט כון, און בּיז ער וועט שׂום ירושלים אַ תהלה אויף הָאָרֶץ. 8 ה' האָט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] בּײַ זײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011], און בּײַ זײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] פוּן עֹז: אמנם איך וועל נישט מער נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] דײַן דָּגָן פאַר מַאֲכָל צו דײַנע פײַנט! און בּני נֵכָר וועלן נישט שתה דײַן ווײַן וואָס דו האָסט זיך יגע [זען "יגע" ישעיהו 4:94] אויף אים! 9 נײַערט אירע מאסּף [אסף] וועלן זי אכל, און וועלן הלל ה'; און זײַנע מקבץ [קבץ] וועלן אים שתה אין די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן מײַן מִקְדָּש. 01 עבר! עבר! דורך די שְעָרִים, פנה! דעם דֶּרֶךְ הָעָם! סלל! סלל! דעם מְסִלָּה, סקל פוּן שטיינער! רום! אַ נֵס צו די עמּים [עם]! 11 הִנֵּה, ה' האָט השמיע [שמע] בּיז צום עק פוּן הָאָרֶץ: אמר צו בַּת צִיון: הִנֵּה, דײַן ישע בּא [בוא, זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]; הִנֵּה, זײַן שָׂכָר איז מיט אים, און זײַן פעֻלָּה אים פאַרויס. 21 און מע וועט זיי קרא דאָס עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] הַקֹּדֶש, די גּאוּלים פוּן ה'; און דיך וועט מען קרא "דְרוּשָה", "עִיר לֹא נעזבה [עזב]".
 
ישע36
 
1 ווער איז דער וואָס בוא פוּן אדום, אין חֲמוּץ [חמץ] בגדים פוּן בָצרָה? דער וואָס איז הדר אין זײַן לבוש, צעה אין זײַן רב פוּן כֹּחַ? איך וואָס דבר אין צדקה, וואָס בין רב צו ישע. 2 מַדוּעַ איז אָדֹם אויף דײַן לבוּש, און דײַנע בגדים ווי בּײַם טרעטער אין גַּת? 3 איך האָבּ געטרעטן פוּרָה אַליין, און פוּן די עמּים [עם] איז קיינער מיט מיר נישט געווען; און איך האָבּ זיי געטרעטן אין מײַן אַף, און זיי רמס אין מײַן חֵמָה; האָט נזה [זען "נזה" ישעיהו 51:25 און משיח און ויקרא 41:61] זייער נֵצַח אויף מײַנע בגדים, און אַלע מײַנע מלבּוּש האָבּ איך גּאל. 4 וואָרעם יוֹם נָקָם איז אין מײַן לֵב, און מײַן שָנָה פוּן גְּאוּלִים איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. 5 און איך האָבּ מיך נבט, און נישט געווען קיין עֹזֵר [עזר], און איך האָבּ מיך שמם, און נישט געווען קיין סוֹמֵךְ [סמך, זען מה"ש 32:41; טיט' 5:1]; דעריבּער האָט מיך מײַן זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] תוֹשַע [ישע], און מײַן חֵמָה, ער האָט מיך סָמַךְ [זען "סמיכוּת" מה"ש 32:41 פוּן זקנים אין קהילה]. 6 און איך האָבּ בוס די עַמִּים אין מײַן אַף, און זיי פאַרשיכורט [שכר] אין מײַן חֵמָה, און אוֹריד [ירד] צו הָאָרֶץ זייער נֵצַח. 7 די חסדים פוּן ה' וועל איך זכר, די תהלּוֹת פוּן ה', כְּעַל אַלץ וואָס ה' האָט אונדז גּמל און די רב טוב צום בּית ישׂראל, וואָס ער האָט גּמל צו זיי לויט זײַן רַחֲמִים, און לויט זײַנע רב חסדים. 8 און ער האָט אמר: אָמְנָם זיי זײַנען עַמִּי [זען "עַמִּי" ישעיהו 8:35], בָּנִים וואָס וועלן נישט שקר; און ער איז זיי געווען ווי מוֹשִיעַ [ישע]. 9 אין אַלע זייער צרה עס איז געווען צרה צו אים, און דער מלאך [וואס איז] זײַן [ה'ס] פנים [זען בראשית 23-03:23
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https:www.afii.org/Machzor.pdf
https://www.afii.org/zoharthreeinone.pdf
https://www.afii.org/zohar3n1.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorJ.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorA.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorB.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorC.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorD.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorE.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorF.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorG.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorH.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzori.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorJ.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorK.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorL.pdf
https://www.afii.org/mahzor/mahzorM.pdf
]
האָט זיי הוֹשַיע [ישע, זען שמות 91:41; מה"ש 83:7]; אין זײַן אהבה און אין זײַן חֶמְלָה האָט ער זיי גאל, און זיי נטל און זיי נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] כּל יְמֵי עוֹלָם. 01 אָבער זיי האָבּן מרה און עצב זײַן רוּחַ קֹדֶש [זען ישעיהו 61:84], און ער איז זיי יהפך [הפך] געוואָרן ווי אוֹיֵב; ער האָט לחם אויף זיי. 11 און זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] האָט זכר אָן די יְמֵי עוֹלָם, פוּן משהן: וווּ איז דער וואָס האָט זיי עלה פוּן ים, מיט דעם רֹעֵה פוּן זײַנע צֹאן? וווּ איז דער וואָס האָט שׂום זײַן רוּחַ קֹדש [זען ישעיהו 61:84] אין צווישן פוּן אים? 21 וואָס האָט הלך בּײַ די ימין פוּן משהן מיט דעם זרוֹעַ [זען ישעיהו 1:35 משיח זְרוֹעַ ה'] פוּן זײַן תּפארת? וואָס האָט בקע מַּיִם פוּן פאַר זיי, זיך צו עשׂה אַ שֵם עוֹלָם? 31 וואָס האָט זיי הלך דורך תהומות ווי אַ סוּס דורך מדבּר, זיי זאָלן נישט כשל ווערן? 41 ווי בּהמה וואָס ירד אין בִּקְעָה, האָט דער רוּחַ ה' זיי נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11]; אַזוי האָסטו נהג דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], דיר צו עשׂה אַ שֵם תּפארת. 51 נבט! פוּן שָמַיִם און ראה, פוּן דײַן קָדוֹש און תּפארת זְבֻל; וווּ איז דײַן קִנְאָה [זען "קנאים" מה"ש 02:12] און דײַנע גבורות? די הֲמוֹן פוּן דײַנע מֵעֶה און דײַן רַחֲמִים זענען התאפּק [אפק] צו מיר. 61 אמנם, דו ביסט אָבִינוּ [זען מתי 9:6] כאָטש אברהם ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אונדז נישט, און ישׂראל אונדז נישט הִכִּיר [נכר]; דו, ה', ביסט אָבִינוּ [זען ישעיהו 61:84], אונדזער גֹּאֲלֵנוּ מֵעוֹלָם איז דײַן שֵם. 71 לָמָּה, ה', לאָזטו אונדז הִתעָה [תעה] פוּן דײַנע דרכים, מאַכסט קשח לִבֵנוּ פוּן דײַן יִראָה? שוב זיך אום פוּן וועגן דײַנע עבדים, די שבטים פוּן דײַן נחלה. 81 מִצְעָר ירש האָבּן זיי דײַן עם קֹדֶש [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
]; אונדזערע פײַנט האָבּן בּוֹסס [בוס] דײַן מִקְדָּש. 91 מיר זײַנען געוואָרן ווי די וואָס דו האָסט קיין מאָל נישט משל אויף זיי, וואָס דײַן שֵם איז נישט קרא געוואָרן אויף זיי. הלוואי צערײַסטו [קרע] שָמַיִם און ירד, אַז די הָרִים זאָלן זיך זלל פאַר דיר;
 
ישע46
 
1 אַזוי ווי אֵש קדח המָסִים, ווי אֵש בּעה מַיִם, כדי צו הוֹדיע [ידע] דײַן שֵם צו דײַנע פײַנט; כדי די גּוֹיִם זאָלן רגז פאַר דיר, 2 ווען דו עשׂה נוֹרָאוֹת וואָס מיר האָבּן נישט קוה; דו ירד, די הָרִים זיך זלל פאַר דיר! 3 און פוּן עוֹלָם זיי האָבּן נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25], נישט אזן, נישט קיין אויג האָט ראה, אלוקים זוּלָה דיר, וואָס עשׂה [זען ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] פאַר דעם וואָס חכה אויף אים. 4 האָסט פגע דעם וואָס האָט זיך שׂושׂ און דעם וואָס האָט זיך עשׂה צֶדֶק, די וואָס האָבּן זכר אָן דיר אין דײַנע דרכים; הִנֵּה, דו האָסט קצף, ווײַל מיר האָבּן חטא; אין זיי עוֹלָם און נוֹשַע [ישע] ווערן? 5 און מיר זײַנען געוואָרן ווי אַ טמא כֻּלָּנוּ, און ווי אַ בֶּגֶד עִדִּים כּל צִדְקֹתֵינוּ [זען פיל' 9:3; בראשית 6:51; ישעיהו 11:35; רומ' 82:3; זען ישעיהו 62-31:94: ה' מאכט אַ צוזאג צו ישׂראל אין ישעיהו 62-31:94 אַז די בְּרִית חדשה (ירמיה 33-03:13; מתי 82:62) מיט אומות העולם טוט נישט בטל מאכן זײַן בְּרִית מיט ישׂראל, זען מה"ש 02:12, און יהודים וואָס גלויבן אין משיח און נאָך זענען קנאים לַתוֹרה אָבער גלויבן אַז אָדָם איז גערעכטפאַרטיקט [נצדק] לפני ה' דוּרך אֶמוּנה [בראשית 6:51; ישעיהו 11:35] אין משיח בן דוד ישוע די זון פון די אויבערשטער, נישט דוּרך אָפהענגיקײַט אויף קיין בריהשאַפט פון מדקדקים מצוות התוֹרה]; און מיר נָבֵל אַזוי ווי אַן עָלֶה כֻּלָּנוּ, און עֲוֹנֵנוּ ווי דער ווינט טראָגט אונדז אַוועק. 6 און נישטאָ ווער זאָל קרא דײַן שֵם, ווער זאָל זיך עור זיך צו חזק אָן דיר; וואָרעם האָסט סתר דײַן פנים פוּן אונדז, און אונדז מוג דורך עֲוֹנֵנוּ [זען ישעיהו 5:35]. 7 און אַצונד, ה', דו ביסט אָבִינוּ [זען דניאל 41-31:7
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
], מיר זײַנען דער חֹמֶר, און דו ביסט אונדזער יוֹצֵר, און דאָס מַעֲשֵׂה פוּן דײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] זײַנען מיר כֻּלָּנוּ. 8 נישט קצף זאָלסטו, ה', עַד מְאֹד, און נישט לָעַד זכר די עוון; הִנֵּה, נבט, נָא, דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זײַנען כֻּלָּנוּ. 9 דײַנע ערים פוּן קדש זײַנען געוואָרן אַ מדבר, צִיון איז אַ מדבר געוואָרן, ירושלים אַ שממה; 01 אונדזער קֹדֶש און אונדזער תּפארת בֵּית, וווּ אבוֹתֵינוּ האָבּן דיך הלל, איז אין שְׂרֵפָה אֵש, און אַלע אונדזערע מַחְמַד זײַנען געוואָרן צו חָרְבָּה. 11 ווילסטו אויף דעם זיך אפק, ה'? ווילסטו חשה און אונדז ענה עַד מְאֹד?
 
ישע56
 
1 איך בין דרש דורך די וואָס האָט נישט שאל [זען "שאל" תהלים 21-7:2] פאַר מיר; איך בין מצא דורך די וואָס האָט נישט בקש מיר [זען רומ' 42:9; 02:01]; איך האָבּ אמר: הִנֵּנִי, הִנֵּנִי! צו אַ גּוֹי וואָס קרא זיך נישט אויף מײַן שֵם. 2 איך האָבּ פרשׂ מײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22;
http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
] כּל היוֹם צו עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אַ סרר וואָס הלך אויפן נישט גוטן דֶּרֶךְ, נאָך די מחשבות זייערע; 3 צו אַן עם וואָס כעס מיך אין מײַן פנים תָּמִיד; וואָס זבח אין די גּנוֹת [גּנּה], און קטר אויף די לְבֵנָה; 4 וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] צווישן די קברים, און אין נצוּרים לון זיי; וואָס אכל בָּשָׂר פוּן חזיר, און מרק פוּן פִּגּוּל איז אין זייערע כלים; 5 וואָס אמר: קרב דיך! זאָלסט נישט נגש צו מיר, וואָרעם איך בין מער קֹדֶש ווי איר. די דאָזיקע זײַנען אַן עָשָן אין מײַן אַף, אן אֵש וואָס יקד כּל היוֹם. 6 הִנֵּה, כתב איז דאָס פאַר מיר; איך וועל נישט חשה; איך וועל שלם, יאָ, שלם אין זייער חֵיק, 7 אײַערע עֲוֹנֹת און עֲוֹנֹת אֲבוֹתֵיכֶם יחדּו, אמר ה', וואָס האָבּן קטר אויף די הָרִים, און אויף די גבעה מיך חרף; דעריבּער וועל איך מדד זייער פְּעֻלָּה ראשֹׁנָה אין זייער חֵיק. 8 אַזוי האָט ה' אמר: אַזוי ווי אַז דער תִּירוֹש איז מצא זיך אין אֶשְכּוֹל, און אמר מען: זאָלסט עס נישט שחת, וואָרעם אַ בְּרָכָה איז אין אים, אַזוי וועל איך עשׂה פוּן וועגן מײַנע עבדים, נישט צו שחת הכֹּל. 9 און איך וועל יצא פוּן יעקב אַ זֶרַע [זען משיח'ס זרע, ישעיהו 01:35], און פוּן יהודה דעם יוֹרש פוּן מײַנע הָרִים; און ירשען [ירש] וועלן עס מײַנע אויסדערוויילטע [בחירים, מתי 22:42], און מײַנע עבדים וועלן דאָרט שכן [זען "שכן" יוחנן 41:1]. 01 און דער שָרוֹן וועט זײַן פאַר אַ נָוֶה פוּן צֹאן, און דער עמק עָכוֹר פאַר אַ רֵבֶץ פוּן בָּקָר, פאַר עַמִּי [זען עַמִּי, ישעיהו 8:35] וואָס האָט מיך דרש. 11 אָבער איר וואָס עזב ה', וואָס שָכֵח מײַן הַר קדש, וואָס ערך [זען תהלים 5:32] טיש צום מזל [גַּד, אַ פאלש ג-ט], און מלא מִמְסָךְ צום מְנִי [באַשערט, אַ פאלש ג-ט], 21 איך וועל אײַך באַשערן [מנה] צום חֶרֶב, און כֻּלְכֶּם וועט כרע צו דער טֶּבַח [זען "טֶּבח" ישעיהו 7:35]; ווײַל איך האָבּ קרא און איר האָט נישט ענה; איך דבר, און איר האָט נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]; אָבער איר האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] וואָס איז הָרַע אין מײַנע אויגן, און וואָס איך האָבּ נישט חפץ, האָט איר בחר. 31 דעריבּער האָט אֲדֹנָי ה' אַזוי אמר: הִנֵּה, מײַנע עבדים וועלן אכל, און איר וועט זײַן רעב; הִנֵּה, מײַנע עבדים וועלן שתה, און איר וועט זײַן צמא [זען יוחנן 82:91]; הִנֵּה, מײַנע עבדים וועלן זיך שׂמח, און איר וועט בוש ווערן. 41 הִנֵּה, מײַנע עבדים וועלן רנן פוּן טוֹב לֵב, און איר וועט צעק פוּן כְּאֵב לֵב, און פוּן שֶבֶר רוּחַ וועט איר ילל. 51 און איר וועט נוח אײַער שֵם פאַר אַ שְבוּעָה צו מײַנע אויסדערוויילטע [בּחירים, זען מתי 22:42]; אַזוי זאָל אֲדֹנָי ה' דיך מות! און זײַנע עבדים וועט ער קרא אַן אַנדער שֵם; 61 אַז דער וואָס ברך זיך אויף הָאָרֶץ, וועט זיך ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] בּײַם אלוקֵי אמת, און דער וואָס שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנָּה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] אויף הָאָרֶץ, וועט שבע בּײַם אלוקֵי אמת; ווײַל שכח זײַנען די צרות הראשוֹנוֹת, און ווײַל זיי זײַנען סתר פוּן מײַנע אויגן. 71 וואָרעם הִנֵּה, איך בּרא שמים חדשים, און אֶרֶץ חדשה [זען התג' 1:12
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
]; און דאָס ראשוֹנוֹת וועט נישט זכר ווערן, און נישט זיי עלה צו לֵב. 81 אָבער זײַט שׂושׂ און גיל זיך עֲדֵי עַד אין דעם וואָס איך בּרא; וואָרעם הִנֵּה, איך בּרא ירושלים פאַר אַ גִּילָה, און איר עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
] פאַר אַ שׂוֹשׂ. 91 און איך וועל זיך גיל מיט ירושלים, און וועל שׂושׂ זײַן מיט עַמִּי; און נישט זײַן ישמע [שמע, זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] ווערן וועט אין איר מער קוֹל פוּן בְּכִי, און אַ קוֹל פוּן זעקה. 02 מער וועט נישט זײַן פוּן דאָרטן אַן עוּל ימים, אָדער אַ זקן, וואט וועט נישט מלא זײַנע טעג; וואָרעם דער נַעַר וועט צו 001 שָנָה מות, און אַ חוֹטֶה וועט מיט 001 שָנָה קלל ווערן. 12 און זיי וועלן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] בּתּים און ישב, און נטע כּרמים און אכל זייער פּרִי. 22 זיי וועלן נישט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9], און אַן אַנדערער זאָל ישב, זיי וועלן נישט נטע, און אַן אַנדערער זאָל אכל; וואָרעם אַזוי ווי די יְמֵי הָעֵץ וועלן זײַן די יְמֵי עַמִּי [זען "עַמִּי" ישעיהו 8:35], און מײַנע אויסדערוויילטע [בחירים, מתי 22:42] וועלן בּלה דאָס מַעֲשֵׂה פוּן זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 32 זיי וועלן זיך נישט יגע פאַר רִיק; זיי וועלן נישט ילד פאַר בֶּהָלָה, וואָרעם זיי זענען זֶרַע [זען משיח און זרע ישעיהו 01:35] ברך פוּן ה' און זייערע צאצא מיט זיי. 42 און עס וועט זײַן, איידער זיי קרא, וועל איך ענה; און ווי זיי דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] נאָך, אזו וועל איך שמע. 52 זְאֵב און טָלֶה וועלן זיך רעה אין איינעם, און אַרְיֵה וועט ווי בָּקָר אכל תֶּבֶן; און נָחָש -- זײַן לֶחֶם וועט זײַן עָפָר; זיי וועלן נישט רעע און נישט שחת [זען "שחת" תהלים 01:61] אויף כּל מײַן הַר קדש, אמר ה'.
 
ישע66
 
1 אַזוי האָט ה' אמר: דער שָמַיִם איז מײַן כִּסֵּא, און הָאָרֶץ איז מײַן הֲדֹם [זען האדוֹן משיח'ס הֲדֹם, תהלים 1:011] פוּן רגלים; וווּ איז דאָס בּית וואָס איר קענט מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9]? און וווּ דער מקוֹם פוּן מײַן מנוּחָה? 2 אַז די אַלע האָט מײַן יָד עשׂה, און אַזוי זײַנען די אַלע געוואָרן, אמר ה'. אָבער אויף אַזעלכן איך נבט: אויף דעם עָנִי און נָכֵה אין רוּחַ, און דעם וואָס חָרֵד איבּער מײַן דבר. 3 דער וואָס שחט שוֹר, נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] אַן אִיש; דער וואָס זבח אַ שֶׂה [זען ישעיהו 7:35], ערף כֶּלֶב [זען תהלים 71:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
]; דער וואָס עלה מנחה, זכר דָּם פוּן חזיר; דער וואָס רייכערט לְבוֹנָה, בענטשט אַ פאלש ג-ט. אַזוי ווי זיי האָבּן בחר זייערע דרכים [זען ישעיהו 6:35], און זייערע שקּוּצים האָט חפץ זייער נֶפֶש [זען "נֶפֶש" פוּן משיח ישעיהו 01:35], 4 אַזוי וועל איך אויך בחר תּעֲלוּלים איבּער זיי, און זייערע מְגוֹרָה וועל איך בּרענגען אויף זיי; ווײַל איך האָבּ קרא, און קיינער האָט נישט ענה, איך דבר, און זיי האָבּן נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25]; אָבער זיי האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] וואָס איז הָרַע אין מײַנע אויגן, און וואָס איך האָבּ נישט חפץ האָבּן זיי בחר. 5 שמע! דאָס דבר-ה', איר וואָס חָרֵד איבּער זײַן דבר: עס האָבּן אמר אײַערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] וואָס האָבּן אײַך שׂנא, די וואָס נדּח אײַך פוּן וועגן מײַן שֵם: "זאָל ה' יכבד [כבד] ווערן, אַז לאָמיר ראה אײַער שִמחה!" אָבער זיי וועלן בוש ווערן. 6 קוֹל שָאוֹן פוּן דער עִיר, קוֹל פוּן דעם הֵיכַל! קוֹל פוּן ה' וואָס שלם גְּמוּל צו זײַנע פײַנט. 7 איידער זי האָט חול [זען "חול" תהלים 7:15 חטא קדמון
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
 
], האָט זי ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]; איידער חֵבֶל איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף איר, אַזוי האָט זי מלט זָכָר. 8 ווער האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַזוינס? ווער האָט ראה אַזוי-וואָס? ווערט אַן אֶרֶץ הוחל [חול] אין יוֹם אֶחָד? ווערט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] אַ גּוֹי מיט פעם אחת? וואָרעם ווי זי האָט חול [זען "חול" תהלים 7:15 חטא קדמון], אַזוי האָט צִיון אירע בָּנִים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]. 9 וועל איך בּיז געבורט בּרענגען [שבר], און נישט אוֹליד [ילד]? אמר ה'; וועל איך, וואָס המּוֹליד [ילד], עָצַר? אמר אֱלֹקָיךְ. 01 שׂמח! זיך מיט ירושלים, און גיל פאַר איר, כּל אירע ליבהאָבער [אהב]; אײַך שׂושׂ מיט איר, איר אַלע וואָס אבל אויף איר; 11 ווײַל איר וועט ינק און זיך שׂבע [זען "שׂבע" ישעיהו 11:35] פוּן דער שֹׁד פוּן אירע תּנחוּם, ווײַל איר וועט מצץ און זיך ענג פוּן דעם זִיז פוּן איר כּבוֹד. 21 וואָרעם אַזוי האָט ה' אמר: הִנֵּה, איך נטה צו איר שלום ווי אַ נָהָר, און ווי אַ נחל שטף די כּבוֹד פוּן די גּוֹיִם, און איר וועט ינק דערפון. אויפן זײַט וועט איר נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] ווערן, און אויף די בּרכּים [בֶּרֶךְ] וועט איר שעשע ווערן. 31 ווי איינער וואָס אמּוֹ נחם אים, אַזוי וועל איך אײַך נחם; און אין ירושלים וועט איר נחם ווערן. 41 און איר וועט ראה, און לבבכם וועט זיך שׂושׂ, און אײַערע עֶצֶם וועלן ווי דֶּשֶא פרח; און די יָד ה' וועט דערוווסט [ידע] ווערן בּײַ זײַנע עבדים, און ער וועט זעם אויף זײַנע פײַנט. 51 וואָרעם הִנֵּה, ה' וועט בוא מיט אֵש, און ווי אַ סוּפָה זײַנע מרכּבות, צו השיב [שוב] מיט חֵמָה זײַן אַף, און זײַן גְּעָרָה מיט פלאַמען אֵש. 61 וואָרעם מיט אֵש ה' זיך נשפט [שפט], און מיט זײַן חֶרֶב, מיט כּל בָּשָׂר; און רבב וועלן זײַן די חללים פוּן ה'. 71 די וואָס מתקדש [קדש] זיך און טהר כדי צו די גנּה, הינטער איינער אין מיטן, די וואָס אכל בָּשָׂר פוּן חזיר, און שֶקֶץ און עַכְבָּר, וועלן אין איינעם סוף ווערן, אמר ה'. 81 וואָרעם איך [ידע] זייערע מעשים און זייערע מחשבות; די [צײַט] בוא צו קבץ כּל גּוֹיִם און לשונות, זיי זאָלן בוא און ראה מײַן כבוד. 91 און איך וועל שׂום צווישן זיי אַן אוֹת, און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] פוּן זיי פּליטים [פָּלִיט] צו די גּוֹיִם פוּן תַרְשִיש, פּוּל, און לוּד, די משכי [משך] קשת, צו תוּבל און יָוֶן, די אִיִּים הרחֹקים, וואָס האָבּן נישט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] מײַן שֵמַע, און נישט ראה מײַן כבוד; און זיי וועלן נגד מײַן כבוד צווישן די גּוֹיִם. 02 און זיי וועלן בּרענגען כּל אײַערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], פוּן כּל הגּוֹיִם, אַ מנחה צו ה', אויף סוּסים און אויף רכב און אויף צָב, און אויף פֶּרֶד, און אויף כִּרְכָּרָה, צו מײַן הַר קדש ירושלים, אמר ה', אַזוי ווי די בְּנֵי-ישׂראל בּרענגען דאָס מנחה אין אַ כלי טָהוֹר אין בּית ה'. 12 און אויך פוּן זיי וועל איך לקח פאַר כֹּהנים און פאַר לוִיִים, אמר ה'. 22 וואָרעם ווי די שמים חדשים, און די אֶרֶץ חדשה, וואָס איך עשׂה, וועלן עמד פאַר מיר, אמר ה', אַזוי וועט עמד אײַער זֶרַע [זען זרע פוּן משיח, ישעיהו 01:35] און אײַער שֵם. 32 און עס וועט זײַן, ראש-חודש אין ראש-חודש, און שבת אין שבת, וועלן בוא כּל בָּשָׂר, זיך שחה פאַר מיר, אמר ה'. 42 און זיי וועלן יצא און וועלן ראה אויף די פגָרים פוּן די אנשים וואָס האָבּן פשע אָן מיר; וואָרעם זייער תּוֹלֵעָה
[ https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]
וועט נישט מות, און זייער אֵש וועט נישט כּבה ווערן, און זיי וועלן זײַן דֵרָאוֹן [זען דראון עולם, דניאל 2:21] צו כּל בָּשָׂר.
 
[ https://www.youtube.com/watch?v=4h-MtY0FQRw
 
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
[ https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
[זען סַנְהֶדְרִין 89ב זאגט דאָס איז אַ נבואה וועגן משיח]