הושע
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
הוש1
 
1 דאָס דבַר-ה' וואָס איז געווען צו הוֹשֵעַ בּן באֵרין
[זען https://www.youtube.com/watch?v=V5hXgVAoXHY ]
, אין די יְמֵי עוזִיָה, יוֹתָם, אָחז, יחִזקִיָה, די מלכים פוּן יהודה, און אין די יְמֵי יָרָבעָם בּן יוֹאָשן, מלך ישראל. 2 דאָס תְּחִלָּה וואָס ה' האָט דבר צו הוֹשֵעַן, האָט ה' אמר צו הוֹשֵעַן: הלך לקח דיר אַן אִשָּה אַ זוֹנה, און יַלְדֵי זנוּנִים, וואָרעם זנה זנה הָאָרֶץ, אַוועק פוּן הינטער ה'. 3 איז ער הלך און האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] גוֹמֶר בּת דִבלַימען, און זי איז הרה געוואָרן, און האָט אים ילד א בּן. 4 און ה' האָט צו אים אמר: קרא שְמוֹ יִזרְעֶאל, וואָרעם עוֹד מְעַט, און איך וועל זיך פקד פאַר דעם דְּמֵי יִזרְעֶאל דעם בּית יֵהוא, און איך וועל שבת די מלוכה פוּן דעם בּית ישראל [זען מלכים א 12; מלכים ב 9]. 5 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועל איך שבר דעם קשת ישראל אין עֵמֶק יִזרעֶאל. 6 און זי איז ווידער הרה געוואָרן, און האָט ילד בּת. און ער האָט צו אים אמר: קרא איר שֵם לֹא-רוּחָמָה, וואָרעם איך וועל מער יסף נישט רחם האָבּן אויף בּית ישראל, אז נשׂא זאָל איך זיי נשׂא. 7 אָבער אויף דעם בּית יהודה וועל איך רחם האָבּן, און איך וועל זיי ישע דורך ה' אלוקיהם, און איך וועל זיי נישט ישע דורך קֶשֶת און דורך חֶרֶב און דורך מלחמה, דורך סוּסים און דורך פרשים. 8 און זי האָט גָּמַל לֹא-רוּחמהן, און זי איז הרה געוואָרן, און האָט ילד בּן. 9 און ער האָט געזאגט: קרא שמוֹ לֹא-עמי, וואָרום איר זייט נישט עמי, און איך לֹא אֶהְיֶה לָכֶם [זען יוחנן 85:8; 84,53:6; 21:8; 5:9; 41,11:01; 52:11; 6:41; 1:51; 02:6; 85,82,42:8; 5:81; שמות 41:3].
 
הוש2
1 און די מִסְפַּר פוּן די בּני-יִשְרָאֵל וועט זײַן אַזוי ווי די חוֹל פוּן ים, וואָס קען נישט מדד און נישט ספר ווערן; און עס וועט זײַן, אין מָקוֹם וואָס צו זיי פלעגט אמר ווערן: איר זייט לֹא עַמִּי, וועט צו זיי אמר ווערן: איר זײַט בּני אֵ-ל חי. 2 און בּני-יהודה און די בּני-יִשְרָאֵל וועלן זיך קבץ אין אחד, און זיי וועלן זיך שׂים רֹאש אֶחָד, און זיי וועלן עלה פוּן הָאָרֶץ, וואָרעם גָדוֹל וועט זיין דער יוֹם יִזרְעֶאל. 3 אמר צו אײַערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]: עַמי, און צו אײַער אֲחוֹת: רוחמָה. 4 ריב אײַך מיט אִמְּכֶם, ריב אײַך, וואָרעם זי איז נישט מײַן אִשָּה, און איך בין נישט איר אִיש; און זאָל זי סור איר זנות פוּן איר פנים, און איר ניאוף פוּן צווישן אירע שַדַיִם. 5 אַניט וועל איך זי פשט עֲרֻמָּה, און זי לאָזן יצג ווי אין איר יוֹם הולדת; און איך וועל זי שׂים ווי אַ מדבר, און איך וועל זי שית ווי אַן אֶרֶץ צִיָּה, און זי מות מיט צמא. 6 און אירע בָנִים וועל איך נישט רחם, וואָרעם בּני זנות זײַנען זיי. 7 וואָרעם זנה געווען זייער אֵם, בוש האָט זיך זייער הרה. וואָרעם זי האָט אמר: איך וועל הלך נאָך מײַנע מאהבים, די וואָס נתן מײַן לֶחֶם און מײַן מַיִם, מײַן צֶמֶר און מײַן פֵשֶת, מײַן שֶמֵן און מײַן שִקּוּי. 8 דעריבער הנה, איך שׂוך דײַן דֶּרֶךְ מיט סירים [סיר], און וועל גדר אַ גָּדֵר אַרום איר, אַז זי זאָל אירע נתיבה נישט מצא. 9 און זי וועט רדף אירע מאהבים און זיי נישט נשׂג, און זי וועט זיי בקש און נישט מצא; און זי וועט אמר: איך וועל הלך און זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו מײַן אִיש הָרִאשוֹן, וואָרעם דעמאָלט איז מיר בעסער געווען ווי אַצונד. 01 און זי ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט, אַז דאָס האָבּ איך איר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די דָּגָן, דעם תִּירוֹש, און דאָס יִצְהָר; און דאָס כֶּסֶף און זָהָב וואָס איך האָבּ איר רבה, האָבּן זיי עשׂה אויף בַּעַל. 11 דעריבער וועל איך שוב און לקח מײַן דָּגָן אין איר צײַט, און מײַן תִּירוֹש אין זײַן מוֹעֵד, און איך וועל נצל מײַן צֶמֶר און מײַן פֶּשֶת, וואָס איז געווען איר עֶרְוָה צו כסה. 21 און אַצונד וועל איך גלה איר נַבְלוּת פאַר די אויגן פוּן אירע מאהבים, און קיינער וועט זי נישט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן מײַן יָד. 31 און איך וועל שבת איר כּל מָשׂוֹשׂ; איר יָום-טוב, איר רֹאש-חוֹדש, און איר שבת, און אַלע אירע מוֹעֵד. 41 און איך וועל שמם איר גֶּפֶן און איר תְּאֵנָה [פייגנבּוים, זען הושע 01:9; מתי 23:42], וואָס זי האָט אמר: אֶתְנָה זײַנען זיי צו מיר, וואָס מײַנע מאהבים האָבּן מיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]; און איך וועל זיי שׂים פאַר אַ יַעַר, און די חַיַּת הַשָׂדֶה וועט זיי אכל. 51 און איך וועל זיך פקד מיט איר פאַר די יְמֵי הבּעלים, וואָס זי האָט קטר צו זיי, און עדה אירע נֶזֶם און איר חֶלְיָה, און הלך נאָך אירע מאהבים, און אָן מיר האָט זי שכח, אמר ה'. 61 אָבער הנה, איך פתה זי, און וועל זי אַוועקפירן אין מדבר, און וועל דבר צו איר לֵב. 71 און פוּן דארטן איך וועל איר נתן אירע כּרמים דעמאָלט, און דעם עֵמֶק עָכוֹר פאַר אַ פֶּתַח תִקְוָה; און זי וועט דאָרטן ענה ווי אין די טעג פוּן איר נְעוּרִים און ווי אין טאָג פוּן איר עלוֹת פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם. 81 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, אמר ה', וועסטו מכך קרא: מײַן אִיש, און וועסט מיך מער נישט קרא: מײַן בַּעַל. 91 און איך וועל סור די שמוֹת פוּן די בּעַלִים פוּן איר פֶּה, און זיי וועלן מער נישט זכר ווערן מיט זייער שֵם. 02 און איך וועל זיי כרת אַ בְּרִית אין יום ההוא, מיט דער חַיַּת הַשָׂדֶה, און מיט דעם עוֹף הַשָמָיִם, און מיט דעם רֶמֶשׂ האדמה. און אַ קשת און חֶרֶב און מלחמה וועל איך שבר פוּן הָאָרֶץ, און איך וועל זיי מאַכן שכב אין בֶּטַח. 12 און איך וועל דיך ארשׂ צו מיר לְעוֹלָם, און דיך ארשׂ צו מיר מיט צֶדֶק און מיט מִשְפָּט, און מיט חֶסֶד און מיט רַחֲמִים. 22 און איך וועל דיך ארשׂ צו מיר מיט אמונה, און וועסט ידע ה'. 32 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, וועל איך ענה, אמר ה', וועל איך ענה צו די הימלען, און זיי וועלן ענה צו הָאָרֶץ, 42 און הָאָרֶץ וועט ענה צו דער דָּגָן, און צו דעם תִּירוֹש, און דעם יצהר, און זיי וועלן ענה צו יִזרְעֶאל. 52 און איך וועל זי מיר זנע אין הָאָרֶץ, און איך וועל רחם די לֹא רחם, און וועל אמר צו נישט-מײַן-עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: עַמִּי ביסטו, און ער וועט אמר: אֱלֹקָי!
 
הוש3
 
1 און ה' האָט צו מיר אמר: הלך ווידער האָבּ אהבה אַן אִשָּה, אֲחֻבַת רֵעַ, אַ נוֹאפטע; אַזוי ווי ה' האָט אהבה די בּני-יִשְרָאֵל, און זיי פנה זיך צו אלוקים אחרים, און האָבּן אהבה אֲשִישִה ענבים [עֶנָב]. 2 האָבּ איך זי מיר כרה פאַר 51 כֶּסֶף, און אַ חוֹמֶר שׂעֹרִים, און אַ לֶתֶךְ שׂעֹרִים. 3 און איך האָבּ צו איר אמר: ימים רבּים זאָלסטו מיר ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אַליין, זאָלסט נישט זנה, און נישט היה צו קיין אִיש, און דעסגלײַכן איך קעגן דיר. 4 וואָרעם ימים רבּים וועלן די בּני-יִשְרָאֵל ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אָן אַ מֶלֶך, און אָן אַ שָׂר, און אָן אַ זֶבַח, און אָן אַ מַצֵּבָה, און אָן אַן אפוד און תרפים. 5 דערנאָך וועלן די בּני-יִשְרָאֵל זיך שוב [זען "שוב" זכריה 7:31], און זיי וועלן בקש ה' אֱלֹקֵיהֶם, און דָּוִד [ישעיה 53:73; 21:35-31:25; יחזקאל 32:43; ישעיה 41:7; 5:9; נצר, ישעיה 1:11-צמח, זכריה 8:3; 21-11:6 ישוע בּן דָּוִד
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
] זייער מֶלֶך, און זיי וועלן פחד צו ה' און צו זײַן טוֹב, אין אחרית היּמים.
 
הוש4
1 שמע! דאָס דבר-ה', איר בּני ישראל, וואָרעם ה' האָט אַ ריב מיט די יושבי הָאָרֶץ, ווײַל קיין אמת און קיין חֶסֶד, און קיין דַּעַת אלוקים איז נישטא אין הָאָרֶץ. 2 אָלָה און כִחֵש און רָצַח און גנבען און נאֹף; זיי זײַנען פרץ, און דמים אָן דמים זיי נגע. 3 דעריבער ווער אבל הָאָרֶץ, און אמלל ווערן וועט כּל יוֹשבים דערין, מיט דער חַיַּת הַשָׂדֶה, און מיטן עוֹף הַשָמָיִם; און אַפילו די דְּגֵי הַיָּם וועלן אסף ווערן. 4 אָבער קיינער טאָר זיך נישט ריב, און נישט יכח טאָר קיינער, וואָרעם דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זײַנען אַזעלכע וואָס ריב זיך מיטן כֹהן. 5 דעריבער וועסטו כשל בּײַ יוֹם, און אויך דער נביא וועט כשל ווערן מיט דיר בּײַ לָיְלָה, און איך וועל דמה אִמֶּךָ. 6 דמה ווערט עַמִּי פוּן מִבְּלִי הָדָּעַת
[ https://www.youtube.com/watch?v=9uPqLWJiJ3I ]
; ווײַל דו האָסט מאס דַּעַת, דעריבער האָבּ איך דיך מאס [זען תהלים 22:811] פוּן צו זײַן מיר אַ כֹהן; אַז דו האָסט שכח די תוֹרה פוּן אֱלֹקֶיךָ, וועל איך אויך שכח אָן דײַנע בָּנִים. 7 ווי זיי האָבּן זיך רבב, אַזוי האָבּן זיי חטא צו מיר; וועל איך זייער כבוד אויף קָלוֹן המיר [מור, זען רוֹמ' 52:1]. 8 זיי אכל זיך אויף די חַטָּאת פוּן עַמִּי, און אויף זייער עָוֹן זייער נפש זיי נשׂא. 9 דעריבער וועט זײַן, אַזוי הָעָם אַזוי דער כֹהן, און איך וועל זיך פקד מיט אים פאַר זײַנע דרכים, און זײַנע מעללים וועל איך אים שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 01 און זיי וועלן אכל און נישט שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] ווערן; זיי זײַנען זנה, אָבער זיי וועלן זיך נישט פָּרַץ; ווײַל זיי האָבּן עזב [זען "עזב" תהלים 2:22] ה' צו שמר. 11 זנות. ווײַן און תִירוֹש לקח לֵב. 21 עַמִּי שאל בּײַ זיי האָלץ, און זײַן מַקֵל נגד אים; וואָרעם אַ רוּחַ זנוּנים האָט תעה [זען "תעה" ישעיה 6:35], און זיי האָבּן זיך זנה פוּן תחת אלוקיהם. 31 אויף די שפיצן הָרִים זבח זיי, און אויף די גבעה קטר זיי, אונטער אַלּוֹן און לִבְנֶה און טערעבּינט, ווײַל זײַן צל איז טוֹב. דעריבער זײַנען אײַערע בָּנוֹת מזַנה, און אײַערע שניר זײַנען נאף. 41 איך פקד נישט אײַערע בָּנוֹת וואָס זיי זײַנען מזַנה, און אײַערע שניר וואָס זיי זײַנען נאף, אַז זיי אַליין [די מענטשן] פרד מיט זוֹנות, און מיט קְדֵשוֹת זיי זבח; און הָעָם וואָס פארשטייט נישט, ווערט נלבּט לבּט. 51 אויבּ דו, ישראל, ביסט זנה, זאָל זיך יהודה נישט אָשַם; און בוא נישט קיין גִלגָל, און עלה נישט קיין בּית-אָוֶן, און שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] נישט: חי ה'! 61 וואָרעם אַזוי ווי אַ פָּרָה סָרַר האָט סרר ישראל; זאָל ה' זיי אַצונד רעה ווי אַ כֶבֶשׂ אין מֶרְחָב
[זען
https://www.youtube.com/watch?v=GTVKbgIc9oA ]
? 71 חבר צו עֲצַבִּים איז אֶפְרָים; נוח צו אים. 81 סור זייער סֹבֶא, זײַנען זיי זנה זנה; אהב אהב קלוֹן זײַנען אירע בּאַשיצער. 91 דער רוּחַ האָט זיי צרר אין זײַנע כּנפים [כנף]; און זיי וועלן זיך בוש מיט זייערע מזבחוֹת.
 
הוש5
 
1 שמע! דאָס צו, איר כֹּהנים, און הקשב [קשב], איר בּית ישראל, און איר בּית הַמֶּלֶךְ, הֶאֱזִין [אזן]! וואָרעם אויף אײַך איז אַ משפט פאַראַן, ווײַל אַ פַּח זײַט איר געווען פאַר מִצְפֶּה, און אַן אויסגעשפּרייטע רֶשֶת אויף תָבוֹר. 2 און די שׂטים [שׂט] זײַנען אין שחטה העמיק, און איך בין מוּסר [זען ישעיה 5:35] בּײַ זיי אַלעמען. 3 איך ידע אפרים, און ישראל איז נישט כחד פוּן מיר; וואָרעם אַצונד האָסטו מזַנה געווען, אפרים, טמא געוואָרן איז ישראל. 4 זייערע מעללים לאָזן זיי נישט זיך שוב צו אלוקיהם, וואָרעם אַ רוּחַ זְנוּנִים [זען
https://www.afii.org/hosea.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2QOZ7xoauvE ]
איז אין זיי, און ה' ידע זיי נישט [זען גלט' 9:4]. 5 און דער גְּאוֹן ישראל וועט ענה ווערן פאַר זײַן פנים, און ישראל וְאֶפְרַיִם וועלן כשל ווערן אין זייער עָוֹן; אויך יהודה כשל מיט זיי. 6 מיט זייערע צֹאן און מיט זייערע בָּקָר וועלן זיי הלך צו בקש ה', אָבער זיי וועלן נישט מצא; ער האָט זיך חָלַץ פוּן זיי. 7 זיי האָבּן אָן ה' בגד, וואָרעם בָנִים זָרִים האָבּן זיי ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7]; אַצונד וועט זיי חוֹדש אכל מיט זייערע חֲלָקִים [חַלֶק]. 8 תקע שוֹפר אין גִבעָה
[ https://www.youtube.com/watch?v=6cWgz-7KY6g
https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ]
, חֲצֹצְרָה אין רָמָה; רוע אין בּית-אָוֶן: אַחֲרֶיךָ, בִּנְיָמִין! 9 אפרים וועט צו שַמָּה ווערן אין יוֹם תּוֹכֵחָה; אין די שבטי ישראל איך [ידע] עס נֶאֱמָנָה. 01 די שׂרים פוּן יהודה זײַנען ווי זיי וואָס הסּיג [סוג] גבוּל; אויף זיי וועל איך שפך ווי מַיִם מײַן עֶבְרָה. 11 עשק ווערט אפרים, רצץ פוּן משפט, ווײַל ער איז הוֹאִיל [יאל] צו הלך נאָך צַו [זען ישעיה 31,01:82
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=ADP4hl_B0wc
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
https://www.youtube.com/watch?v=V5hXgVAoXHY
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
]. 21 און איך בין ווי אַן עָש צו אפרים, און ווי אַ רָקָב צו בּית יהודה. 31 און אפרים האָט ראה זײַן חֳלִי, און יהודה זײַן מזוֹר; איז אפרים הלך צו אַשור, און האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צום מלך יָרֵב; אָבער ער קען אײַך נישט רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35], און ער וועט נישט גהה פוּן אײַך די מזוֹר. 41 וואָרעם איך וועל זײַן ווי אַ שַחַל צו אפרים, און ווי אַ כְּפִיר צום בּית יהודה; איך, איך וועל טרף און הלך, נשׂא [זען ישעיה 21:35], און קיינער וועט נישט נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5]. 51 איך וועל הלך, איך וועל זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו מײַן מקוֹם, בּיז זיי וועלן זיך אשם [להוֹדוֹת בּוֹש בְּהִתְנַהֲגוּת]; און בקש מײַן פנים; אין זייער צַר וועלן זיי מיך שחר:
 
הוש6
 
1 הלך! און לאָמיר זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] צו ה', וואָרעם ער האָט טרף, און ער וועט אונדז רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35], ער נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] און ער וועט אונדז חבש, 2 נאָך 2 טעג וועט ער אנדז חיה; אויפן יוֹם הַשְלִיש וועט ער אונדז קום, און מיר וועלן חיה [זען ישעיה 21:35; לוקס 64,44:42; רומ' 52:4; בראשית 31-21:1; יונה 1:2; עזרא 51:6
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=64hrIEBk4Lo ] פאר אים. 3 און לאָמיר ידע, לאָמיר זיך רדף צו ידע ה'; נכוֹן ווי דער שַחַר איז זײַן מוֹצָא; און ער וועט בוא צו אונדז ווי דער גֶשֶם, און ווי מַלְקוֹש וואָס יוֹרֶה ארץ. 4 וואָס זאָל איך עשׂה צי דיר, אפרים? וואָס זאָל איך עשׂה צו דיר, יהודה? ווײַל אײַער חסד איז ווי אַן ענן, און ווי דער טַל וואָס הלך משכּים [שכם]. 5 דעריבער האָבּ איך [זיי] חצב דורך די נביאים, זיי הרג מיט די דברים פוּן מײַן פֶּה; כדי דײַן משפטים זאָל ווי דאָס אוֹר יצא. 6 וואָרעם חֶסֶד האָבּ איך חפץ און נישט זבח, און דַּעַת אלוקים מֵעֹלוֹת [זען
[ https://www.youtube.com/watch?v=LiGX7S_suJk
. 7 אָבער זיי ווי אָדָם האָבּן עבר דעם בְּרִית; שָם האָבּן זיי בגד אָן מיר. 8 גִלעָד איז אַ קִרְיָה פוּן פֹּעֲלֵי אָוֶן, עָקֹב מיט דָּם. 9 און ווי אִיש גְּדוּדִים וואָס חִכָּה, איז די חֶבֶר כֹּהנים; זיי רצח אויפן דֶּרֶךְ קיין שכֶם, יא, זִמָּה עשׂה זיי. 01 אין בּית ישראל האָבּ איך שַעֲרוּרִיָּה ראה, שָם איז זְנוּת בּײַ אפרים, טמא איז ישראל. 11 אויך אויף דיר, יהודה, האָט מען א קציר שית, אַז איך וויל שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] די שְבוּת פוּן עַמִּי.
 
הוש7
1 ווי איך וויל רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35] ישראל, אַזוי ווערט גלה עֲוֹן פוּן אפרים, און די רָעוֹת פוּן שוֹמרוֹן; וואָרעם זיי פעל שֶקֶר; גנב בוא; גְּדוּד פשט אויף דער חוּץ. 2 און זאָלן זיי זיך נישט אמר אין זייער לֵב, אַלע דאָס רָעָה זייערס זכר איך; אַצונד האָבּן זייערע מעללים זיי סבב, אַקעגן מײַן פנים זײַנען זיי. 3 מיט זייער רָעָה שׂמח זיי דעם מלך, און מיט זייערע כַּחַש די שׂרים. 4 אַלע זײַנען זיי מְנָאֲפִים, ווי אַ תַנּוּר בֹּעֵרָה [בער] פוּן בּעקער, וואָס מע שבת בּלויז אויף עור פוּן לוש דעם בָּצֵק בּיז זײַן חמץ ווערן. 5 אין דעם יוֹם מַלְכֵּנוּ, זײַנען די שׂרים החלה פוּן חמה פון ווײַן; ער אַליין משך זײַן יָד מיט די לוצץ. 6 וואָרעם זיי האָבּן קרב זייער לֵב ווי אַ תַנּוּר אין זייער אֹרֶב; כּל הַלָיְלָה שלאָפט זייער בעקער, בֹּקֶר בער ער אַזוי ווי לֶהָבָה. 7 זיי אלע חמם ווי אַ תַנּוּר, און זיי אכל זייערע שֹׁפטים; אַלע זייערע מלכים זײַנען נפל; קיינער צווישן זיי קרא נישט צו מיר. 8 אפרים, ער התבלל זיך מיט די עַמִּים, אפרים איז געוואָרן אַ נישט הפך עֻגָה. 9 זָרִים האָבּן אכל זײַן כּוֹחַ, און ער ידע נישט; שוין שֵׂיבָה זרק בּײַ אים, און ער ידע נישט. 01 און דער גְּאוֹן ישראל איז ענה פאַר זײַן פנים, אָבער זיי שוב זיך נישט אום צו ה' אֱלֹקֵיהֶם, און זיי בקש אים נישט בּײַ כּל זֹאת. 11 און אפרים איז געוואָרן ווי אַ יוֹנָה פוֹתָה [פתה], אָן שׂכל, מִצרַיִם האָבּן זיי קרא, קיין אַשור זײַנען זיי הלך. 21 ווי זיי וועלן הלך, וועל איך פרשׂ אויף זיי מײַן רֶשֶת, ווי עוֹף הַשָמָיִם וועל איך זיי ירד; איך וועל זיי היסיר [יסר] ווי שֵמַע פון זייער עדה. 31 וויי צו זיי, וואָס זיי זײַנען נדד פוּן מיר! שֹׁד אויף זיי, וואָס זיי האָבּן פשע [זען ישעיה 5:35] אָן מיר! און איך זאָל זיי פדה, אָבער זיי האָבּן דבר כָּזָב אויף מיר? 41 און זיי זעק נישט צו מיר מיט זייער לֵב; זיי ילל אויף זייערע משכּבוֹת; וועגן דָּגָן און תִירוֹש גור זיי זיך, אָן מיר סור זיי. 51 און איך האָבּ יסר, חזק זייערע זרוֹעַ [זען זרוֹעַ ה' משיח, ישעיהו 1:35], אָבער זיי חשב רָע אויף מיר. 61 זיי שוב זיך, אָבער נישט צו עַל; ווי אַ קֶשֶת רְמִיָּה זײַנען זיי געוואָרן. וועלן נפל דורכן חֶרֶב זייערע שׂרים פאַר דעם זַעַם פוּן זייער לשוֹן; דאָס וועט זײַן אַ לעג [זען "לעג" תהלים 8:22] פוּן זיי אין אֶרֶץ מִצרַיִם.
הוש8
 
1 צו דײַן חך אַ שוֹפר! ווי אַ נֶשֶר אויף בּית ה'! ווײַל זיי האָבּן עבר מײַן בְּרִית, און קעגן מײַן תוֹרה פשע [זען ישעיה 5:35]. 2 קען ישראל דען זעק צו מיר: אֱלֹקָי, מיר ידע דיך [זען יוחנן א 4:2]? 3 ישראל האָט זָנַח דאָס טוֹב, זאָל אים דער אוֹיֵב רדף. 4 זיי האָבּן געמאַכט מלכים, אָבער אָן מיר; השׂיר [שׂרר] שׂרים, און איך האָבּ נישט ידע; פוּן זייער כֶּסֶף און זייער זָהָב האָבּן זיי זיך עֲצַבִּים [עָצָב] עשׂה--וועט ער כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] ווערן! 5 זנח ווערט דײַן עֵגֶל, שוֹמרוֹן; מײַן אף חרה אויף זיי; עַד מָתַי נישט זיי עלן יכל זיך נִקָּיֹן? 6 וואָרעם עס קוּמט פוּן ישראל, און דאָס האָט אַ חָרָש עשׂה, און לֹא אלוקים הוּא; באמת שְבָבִים וועט ווערן דאָס עֵגֶל פוּן שוֹמרוֹן. 7 באמת ווינט זרע זיי, און סוּפָה וועלן זיי קצר; קיין קָמָה האָט עס נישט צֶמַח וואָס עשׂה נישט קיין קֶמַח; טאָמער וועט עס עשׂה, וועלן עס זָרִים בָּלַע. 8 נִבְלַע [בלט] געוואָרן איז ישראל; אַצונד זײַנען זיי געוואָרן צווישן די גּוֹיִם, ווי אַ כּלי אֵין חֵפֶץ [זען ישעיה 01:35; מלאכי 1:3] אין אים. 9 וואָרעם זיי זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צו אַשּׁוּר, אַ פֶרֶא בּוֹדֵד [בדד] פאַר זיך; אפרים האָט אהבים התנה [תנה]. 01 אָבער הגם זיי תנה צווישן די גּוֹיִם, וועל איך עתּה זיי קבץ; און זיי וועלן חלל מעט ווערן פוּן דער משא פוּן מֶלֶך פון שׂרים. 11 וואָרעם אפרים האָט רבה מזבחות צום חטא, בּײַ אים זײַנען מזבחות צום חטא געווען. 21 ווי רִבּוֹ פוּן מײַן תוֹרה איך זאָל אים כתב [זען תהלים 8:04; יהודים אין משיח 7-5:01], איז דאָס בּײַ אים ווי זָר נחשב [חשב]. 31 מײַנע זִבְחֵי הבהב זאָלן זיי זבח בָּשָׂר און אכל; ה' זיי נישט רצה [זען ישעיה 1:24; זען ויקרא 11:32; רצון קור"א 32-02:51; בראשית 31:1]. אַצונד וועט ער זכר זייער עָוֹן, און וועט פקד זייערע חַטָּאת; קיין מִצרַיִם וועלן זיי זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 41 וואָרעם ישראל האָט שכח אָן זײַן עֹשֶׂה, און האָט הֵיכָלוֹת בנה [זען "בנה" דניאל 52:9], און יהודה האָט רבה עָרִים בְּצֻרוֹת [בצר]: דעריבער וועל איך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֵש אין זײַנע ערים, און עס וועט אכל אירע אַרְמְנֹת [ארמוֹן].
 
הוש9
 
1 נישט שׂמח זאָלסטו זיך, ישראל, מיט גִּיל אַזוי ווי די עַמִּים, וואָרעם האָסט זיך זנה פוּן אֱלֹקֶיךָ, האָסט אהבה געהאַט אֶתְנַן אויף אַלע גֹּרֶן דָגָן. 2 דער גֹּרֶן און דער יֶקֶב וועט זיי נישט רעה, און דער תִירוֹש וועט כחש אָן זיי. 3 זיי וועלן נישט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין אֶרֶץ ה', און אפרים וועט זיך קיין מִצרַיִם שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31], און אין אַשּׁוּר וועלן זיי טָמֵא אכל. 4 זיי וועלן נישט נסך צו ה' ווײַן, און נישט ערב וועלן אים זײַן זייערע זבחים, אַזוי ווי לֶחֶם אוֹנים [אֹנֶה] וועט עס זיי זײַן, אַלע וואָס אכל עס וועלן זיך טמא; וואָרעם זייער לֶחֶם וועט זײַן פאַר זייער נפש, עס וועט נישט בוא אין בּית ה'. 5 וואָס וועט איר עשׂה אין יָום מוֹעֵד, און אין יוֹם חַג ה'? 6 וואָרעם הנה, זיי זײַנען הלך פוּן שֹׁד, וועט מִצרַיִם זיי קבץ, מוֹף וועט זיי קבר [זען משיח קבר, ישעיהו 9:35]; די מַחְמַד פוּן זייער כֶּסֶף, זיי וועט קִמּוֹש ירשען, חוֹחַ וועלן זײַן אין זייערע אוהלים. 7 בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] זײַנען די יְמֵי פְּקֻדָּה, בוא די יְמֵי שִלֻּם; געוואָר ווערן וועט ישראל. אֱוִיל איז דער נביא, משוגע איז דער אִיש הָרוּחַ! פוּן וועגן דײַן רֹב עָוֹן, און רבב איז די מַשְׂטֵמָה. 8 אַ צֹפֶה איבער אפרים מיט אֱלֹקָי איז דעם נביא; ער איז אַ פַּח פון יָקוש אויף אַלע זײַנע דרכים, מַשְׂטֵמָה אין בּית אלוקיו. 9 העמיק [עמק] שחת זײַנען זיי, אַזוי ווי אין די יְמֵי גִּבְעָה; ער וועט זכר זייער עוֹן; ער וועט פקד זייערע חַטָּאת. 01 ווי ענבים אין מדבר האָבּ איך מצא ישראל, ווי בּכּוּרָה פוּן תְּאֵנָה אין איר ראשית האָבּ איך ראה אבוֹתֵיכם; זײַנען זיי בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין בעַל-פְעוֹר, און זיך נזר צום בֹּשֶת, און געוואָרן שִקּוּצִים ווי דאָס וואָס זיי האָבּן אהבה געקראָגן. 11 אפרים ווי אַן עוֹף וועט זייער כבוד התעופף [עוף], אויס לֵדָה [ילד], און אויס בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1; ישעיה 8:84 פֹּשֵע פון די בֶּטֶן], און אויס הֵרָיוֹן! 21 אַפילו אַז זיי וועלן גדל זייערע בָנִים, וועל איך זיי שכּל פוּן זיי, אַז קיין אָדָם זאָל נישט בלײַבּן; יא, וויי אויך צו זיי ווען איך שׂוּר זיך פוּן זיי! 31 אפרים, ווי איך האָבּ צוֹר ראה, איז שתל אין נָוֶה, אָבער אפרים וועט יצא צום הֹרֵג זײַנע בנים. 41 נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זיי, ה'! וואָס דו זיי נתן? נתן זיי רֶחֶם וואָס השכיל [שכל], און שדים [שַד] צמק! 51 אַלע דאָס רע זייערס איז אין גִלגָל, יאָ, דאָרט האָבּ איך זיי שׂנא געקראָגן; פאַר די רֹעַ מעללים זייערע וועל איך זיי פוּן מײַן בּית גרש; איך וועל זיי מער נישט אהבה האָבּן; אַלע זייערע שׂרים זײַנען סָרַר. 61 נכה געוואָרן איז אפרים, זייער שֹרֶש [זען ישעיה 01,1:11] איז יבש, קיין פְּרִי וועלן זיי נישט עשׂה; אַפילו אַז זיי וועלן ילד, וועל איך מות די מחמד פוּן זייער בֶּטֶן. 71 מאס [זען תהלים 22:811] וועט זיי אֱלֹקָי, ווײַל זיי האָבּן נישט שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] צו אים, און זיי וועלן נדד צווישן די גּוֹיִם.
 
הוש01
 
1 אַ גֶּפֶן בּוֹקֵק [בקק] איז ישראל געווען, זײַן פְּרִי ער שוה פאַר זיך; איז, וואָס מערער זײַן פרי, האָט ער מזבחות רבה, וואָס טוֹב זײַן אֶרֶץ, האָבּן זיי יטב מַצֵּבוֹת. 2 זייער לֵב איז חלק; אַצונד וועלן זיי אשם [סוֹבַל שוּלד]; ער וועט ערף זייערע מזבחות; ער וועט שדד זייערע מַצֵּבוֹת. 3 באמת, אַצונד וועלן זיי אמר: נישטא קיין מלך בּײַ אונדז, ווײַל מיר האָבּן נישט ירא געהאַט פאַר ה'; און דער מלך, וואָס קען עשׂה פאַר אונדז? 4 זיי דבר דברים, אלה שוא, כרת בְּרִית, אָבער דער משפט וועט פרח ווי רוֹש אויף די תֶּלֶם פוּן שָׂדֶה. 5 אום די עֶגְלוֹת פוּן בּית-אָוֶן וועלן גור די שָכֵן פוּן שוֹמרוֹן; וואָרעם זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אויף אים אבל, און זײַנע כֹּמֶר וועלן גיל וועגן אים, וועגן זײַן כבוד וואָס איז גלה פוּן אים. 6 אים אויך וועט מען קיין אַשּׁוּר יבל, אַ מִנְחָה צום מלך יָרֵב; בָּשְנָה וועט לקח אפרים, און ישראל וועט זיך בוש מיט זײַן עצה. 7 נִדְמָה [דמה] ווערט מלך שוֹמרוֹן, אַזוי ווי קצף אויפן פְּנֵי מַיִם. 8 און שמד ווערן וועלן די בָּמוֹת פוּן אָוֶן, די חַטָּאת פוּן ישראל; קוֹץ און דַּרְדַּר וועלן עלה אויף זייערע מזבחות און זיי וועלן אמר צו די הָרִים: כסה אונדז צו! און צו די גבעה: נפל אויף אונדז ארויף! 9 מער ווי אין די יְמֵי הַגִבעָה האָסטו חטא, ישראל; דאָרט האָט מען זיך עמד; האט נישט זיי מלחמה השׂיג [נשׂג] עַל בְּנֵי עַלְוָה אין גִבעָה? 01 ווען איך אַוָּה, וועל איך זיי יסר, און עַמִּים וועלן זיך אסף קעגן זיי, ווען מע אסר זיי אין זייערע שְתֵּי עוֹנָה. 11 און אפרים איז אַן עֶגְלָה מְלֻמָּדָה [למד], צו דוֹש האָט עס אהב; אָבער איך עבר איבער איר טוב צַוָּאר: איך וועל רכב אפרים, חרש זאָל יהודה, שׂדד זאָל יעקב. 21 זייֵט אײַך פאַר צדקה, וועט איר קצר לויט חֶסֶד; ניר אײַך נִיר, וואָרעם עס איז צײַט צו דרש ה', בּיז ער וועט בוא און יָרָה אויף אײַך צֶדֶק. 31 איר האָט חרש רֶשַע, האָט איר עַוְלָה קצר, האָט איר אכל די פּרי פוּן כַּחַש; וואָרעם האָסט זיך בטח אויף דײַן דֶּרֶךְ, אויף די רב גיבוֹרים דײַנע. 41 דעריבער וועט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] שָאוֹן אויף דײַנע עם, און אַלע דײַנע מִבְצָר וועלן שדד ווערן, ווי שַלמַן האָט שדד בּית-אַרְבֵאל, אין יוֹם מלחמה ווען אֵם מיט בָנִים זײַנען רטּש געוואָרן. 51 אַזוי האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו אײַך בּית אֵ-ל, פוּן וועגן אײַער רעת רעת; אין שחר נדמה [דמה] ווערט נדמה [דמה] מֶלֶך ישראל.
 
הוש11
 
1 אַז ישראל איז נַעַר געווען האָבּ איך אים אהבה געהאַט, און פוּן מִצרַיִם האָבּ איך קרא בְּנִי [זען מתי 51:2
http://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ] ]. 2 ווי זיי האָבּן קרא צו זיי, אַזוי זײַנען זיי הלך פוּן זיי; צו די בּעלים האָבּן זיי זבח, און צו די פּסלים [פסיל] האָבּן זיי קטר. 3 און איך האָבּ תרגל [רגל] צו אפרים, זיי על זייערע זרוֹעַ [זען זרוֹעַ ה' משיח, ישעיהו 1:35] לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11], און זיי האָבּן נישט ידע אַז איך האָבּ זיי רפא [זען רפא ישעיה 5:35]. 4 מיט חבלי אָדָם האָבּ איך זיי משך [זען יוחנן 44:6], מיט עֲבֹת פוּן אהבה, און איך בין זיי געווען ווי די מרימי [רום] יאָך אויף זייערע לְחִי: און אכל פלעג איך אים נטה. 5 ער וועט זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] קיין אֶרֶץ מִצרַים? אַשּׁוּר וועט זײַן מלך זײַן? ווײַל זיי האָבּן מאן צו מאכן תשובה. 6 און אַ חֶרֶב וועט חול אין זײַנע ערים, און וועט כלה זײַנע בַּד און אכל, פוּן וועגן זייערע מוֹעֵצה [זען יוֹעֵץ ישעיה 5:9]. 7 און עַמִּי [זען ישעיה 8:35] תלא [זען "תלא" שמוּאל ב 21:12] זיך מְשוּבָה צו מיר, און מע קרא אים צו דער עַל, אָבער ער יַחַד זיך נישט רום. 8 ווי קען איך דיך נתן, אפרים? דיך מִגֵּן, ישראל? ווי קען איך דיך נתן ווי אַדמָה? דיך שׂים ווי צבֹאים [זען בראשית 91:01]? מײַן לֵב הפך זיך אום אין מיר, מײַן יָחַד נְחֻמִים נכמר זיך אָן. 9 איך וועל נישט עשׂה מײַן חרוֹן אף [זען רומ' 81:1], איך וועל מער נישט שחת אפרים; וואָרעם אֵ-ל בין איך און נישט אִיש, דער קָדוֹש צווישן דיר און איך וועל נישט בוא מיט בְּעִיר [עוּר]. 01 נאָך ה' וועלן זיי הלך; אַזו ווי אַן אַרְיֵה וועט ער שאג; יאָ, ער וועט שאג, און די בָנִים וועלן חרד פוּן מערב. 11 זיי וועלן חרד ווי אַ צִפּוֹר, פוּן מִצרַיִם, און ווי אַ יוֹנָה, פוּן אֶרֶץ אַשּׁוּר, און איך וועל זיי ישב אין זייערע בּתּים, אמר ה'.
 
הוש21
 
1 סבב מיט כַּחַש האָט מיך אפרים, און מיט מִרְמָה [זען ישעיה 9:35] דאָס בּית ישראל; און יהודה איז נאָך רוּד מיט אֵ-ל, מיט דעם קְדוֹשים [זען משלי 01:9] נֶאֱמָן. 2 אפרים רעה נאָך ווינט, און רדף זיך נאָך מזרח-ווינט, כּל הַיּוֹם רבה ער כָּזָב און שֹׁד; און בְּרִית מיט אַשּׁוּר כרת זיי, און שֶמֶן ווערט קיין מִצרַיִם הובל [זען "יבל" ישעיהו 7:35]. 3 ה' האָט אַ ריב מיט יהודה, און וועט זיך פקד מיט יעקב לויט זײַנע דרכים, לויט זײַנע מעללים וועט ער אים שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 4 אין בֶּטֶן [זען "בֶּטֶן" ירמיה 5:1] האָט ער עקב בּײַם אחיו, און מיט זײַן אוֹן האָט ער שָׂרַר [שׂרה] מיט אלוקים; 5 יאָ, ער האָט שָׂרַר [שׂרה] קעגן מלאך [זען בראשית 31-9:61; שפטים 41-11:6; 22-02:31] און איז יכל; ער האָט בכה און זיך חנן בּײַ אים: אין בּית אֵ-ל וועט ער אים [אלוקים] מצא [זען בראשית 21-9:53], און דאָרטן וועט ער דבר מיט אונדז; 6 וואס איז אלוקי צבָאות, ה' איז זײַן זֵכֶר. 7 דעריבער זאָלסט דו צו אֱלֹקֶיךָ זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]; חֶסֶד און מִשְפָּט זיין שומר איבּער און קוּה צו אֱלֹקֶיךָ תמיד. 8 כּנַעַן! האָט מאזן מִרְמָה אין זײַן יָד, צו עשק האָט ער אהב. 9 און אפרים אמר: באמת, איך בין עשר, איך האָבּ מיר מצא אוֹן; אין אַלע מײַן יְגִיעַ וועט מען בּײַ מיר נישט מצא עָוֹן וואָס איז חֵטְּא. 01 אָבער איך וואס בין ה' אֱלֹקֶיךָ פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, איך וועל דיך ווידער מאַכן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין אוהלים, ווי אין די יְמֵי מוֹעֵד [זען ויקרא 34-33:32]. 11 און איך האָבּ דבר צו די נביאים, און איך האָבּ חָזוֹן רבה, און דורך די נביאים פלעג איך דּמּה. 21 אין גִלעָד איז אָוֶן? לויטער שָוְא זײַנען זיי געוואָרן! אין גִלגָל האָבּן זיי שורים זבח; יאָ, זייערע מזבחות זײַנען ווי גַלִּים [גל] אויף די תֶּלֶם פוּן שָׂדֶה. 31 און יעקב איז ברח אין שָׂדֶה פוּן אַרָם, און ישראל האָט עבד אום אַן אִשָּה, און אום אַן אִשָּה האָט ער [צֹאן] שוֹמר. 41 און דורך אַ נביא האָט ה' עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] ישראל פוּן מִצרַיִם, און דורך אַ נביא איז ער שמר געוואָרן. 51 אפרים האָט הכעיס [כעס] תמרוּרים [תַּמְרוּר]; דעריבער וועט ער נטש זײַן דמים אויף אים, און זײַן חרפּה וועט צו אים שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אֲדֹנָיו.
 
הוש31
1 ווען אפרים האָט דבר, איז געווען רְתֵת; ער איז געווען נשׂא אין ישראל; האָט ער זיך פאַרשוּלדיקט [אשם זען אשם ישעיה 01:35] מיט בַּעַל, און ער איז מות. 2 און אַצונד חטא זיי יסף, און האָבן זיך עשׂה מַסֵּכָה פוּן זייער כֶּסֶף, עצבּים [עָצָב] לויט זייער תְּבוּנָה, דאָס מַעֲשֵׂה פוּן חרשים אַלע. אויף זיי מען אמר: זאָל אָדָם וואס זבח, עֲגָלִים נָשַק זיי. 3 דעריבער וועלן זיי זײַן ווי ענן בֹּקֶר, און ווי דער טַל וואָס הלך שכם, ווי מֹץ וואָס ווערט סער פוּן גֹּרֶן, און ווי עָשָן דורכן אֲרֻבָּה. 4 און איך בין ה' אֱלֹקֶיךָ פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, און קיין אלוקים אַחוץ מיר ידע נישט, און נישטא קיין מוֹשִיעַ אויסער מיר. 5 איך האָבּ דיך ידע אין דער מדבר, אין אֶרֶץ תַּלְאֻבוֹת. 6 ווי זייער מַרְעִית, אַזוי זײַנען זיי שׂבע [זען ישעיה 11:35] געוואָרן; זיי זײַנען שׂבע געוואָרן, און זייער לֵב האָט זיך רום; דערפאַר האָבּן זיי שכח אָן מיר. 7 דעריבער בין איך צו זיי ווי אַ שַחַל געוואָרן, ווי אַ נָמֵר אויפן דֶּרֶךְ וועל איך שוֹר; 8 איך וועל זיי פּגש ווי אַ דֹב שכּוּל, און איך וועל קרע דעם סְגוֹר פוּן זייער לֵב, און וועל זיי אכל דאָרטן ווי אַ לָבִיא; די חַיַּת הַשָׂדֶה וועט זיי בקע. 9 עס איז דײַן שחת, אָ ישראל, וואָס דו ביסט קעגן מיר, קעגן דײַן עֵזֶר. 01 וווּ איצט איז דײַן מלך, אז ער זאָל דיך ישע? אין אַלע דײַנע ערים, און וווּ דײַנע שֹׁפטים, וואָס דו האָסט אמר: נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מיר אַ מלך און שׂרים? 11 איך נתן דיר אַ מלך אין מײַן אף, און לקח אַוועק אין מײַן עֶבְרָה [זען ישעיה 11-01:35]. 21 צרר איז די עָוֹן פוּן אפרים; צָפַן [זען איוב 91:12] איז זײַן חטא. 31 חֶבְלֵי יוֹלֵדָה וועלן בוא אויף אים; אַ בֵּן לֹא חָכָם איז ער, וואָרעם עס איז צײַט! און ער זאָל נישט עמד אין דעם מִשְבּר בָּנִים. 41 זאָל איך פוּן דער יָד פוּן שְאוֹל זיי פדה? זאָל איך פוּן מָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35] זיי גאל? וווּ זײַנען דײַנע דֶּבֶר, מות? וווּ דײַן קֹטֶב, שְאוֹל?
[ https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]
נֹחם זאָל סתר זײַן פוּן מײַנע אויגן. 51 כאָטש ער מעג פרה צווישן אחים, וועט בוא אַ מזרח-ווינט, רוּחַ ה' פוּן מדבר עלה און בוש ווערן וועט זײַן מקוֹר, און חרב וועט זײַן מַעִיָן; ער וועט שסה דעם אוֹצַר פוּן כּל כְּלִי חֶמְדָּה [זען חגי 7:2].
 
הוש41
 
1 פאַרשולדיקט איז שוֹמרוֹן, וואָרעם זי האָט מרה אָן איר אלוקים; דורכן חֶרֶב וועלן זיי נפל, זייערע עוללים וועלן רטש ווערן, און זײַנע הָרִיּוֹת [הַרִיָּה] וועלן בקע ווערן. 2 שוב זיך אום, ישראל, צו ה' אֱלֹקֶיךָ, וואָרעם האָסט כשל דורך דײַנע עָוֹן. 3 לקח מיט אײַך דברים, און שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] אײַך אום צו ה'; אמר צו אים: נשׂא עָוֹן, און לקח דאָס טוֹב; און לאָמיר שלם פרים [פר] מיט אונדזערע ליפּן. 4 אַשּוּר וועט אונדז נישט ישע, אויף סוּס וועלן מיר נישט רכב, און מיר וועלן מער נישט אמר אלוקינו צום מַעֲשֵׂה פוּן יָדֵינוּ; וואָרעם דורך דיר ווערט רחם דער יָתוֹם. 5 איך וועל רפא [זען "רפא" ישעיהו 5:35] זייער משוּבָה; איך וועל זיי אהבה האָבּן נְדָבָה, וואָרעם מײַן אף האָט זיך שוב פוּן אים. 5 איך וועל זײַן ווי דער טל צו ישראל
[ https://www.youtube.com/watch?v=BbHplrdNBJs ]; ער וועט פרח ווי אַ שוֹשַנָּה, און נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] זײַנע שרש [זען ישעיה 1:11; 2:35] ווי דער לבָנוֹן. 7 זײַנע יֹנְקוֹת [יוֹנֶקֶת] וועלן זיך הלך, און זײַן הוֹד וועט זײַן ווי פוּן זַיִת [זען רוֹמ' 42-61:11], און אַ רֵיחַ וועט ער האָבּן ווי דער לבָנוֹן. 8 די וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין זײַן צל וועלן ווידער חיה דָגָן, און זיי וועלן פרח ווי אַ גֶּפֶן; זײַן זכר ווי דער ווײַן פוּן לבָנוֹן. 9 אפרים וועט זאָגן: מַה לִּי מער מיט עצבּים [עצב]? איך ענה, און וועל אים שור; איך בין ווי אַ בְרוֹש רַעֲנַן; פוּן מיר ווערט נמצא [מצא] דײַן פּרי. 01 ווער חָכָם איז זאָל דאָס פאַרשטיין [בין]; ווער מיט בִּינָה זאָל עס ידע, וואָרעם יְשָרִים זײַנען די דרכים פוּן ה', און די צדקים הלך אין זיי, און די פּשעים [זען ישעיהו 8,5:35 פּשָעֵנוּ, פֶּשַע עַמִּי] ווערן כשל אין זיי.