חגי
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
חגי1
 
1 אין שָנָה 2 פוּן מלך דָריָוֶש, אין 6טן חוֹדש, אין ערשטן טאָג חוֹדש, איז געווען דאָס דבַר-ה' דורך חַגַי הַנָבִיא [ https://www.youtube.com/watch?v=pg9GWC8xosk ] צו זרוּבּבֶל בּן שְאַלתִּיאֵלן, דעם פֶּחָה פוּן יהודה, אוּן צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
] בּן יהוֹצָדָקן, הכֹּהן-גָדול, אַזוי צו אמר: 2 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת, אַזוי צו אמר: דאָס דאָזיקע עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אמר: די צײַט איז נאָך נישט בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], די צײַט אַז דאָס בּית ה' זאָל בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] ווערן. 3 איז דאָס דבַר-ה' געווען דורך חַגַי הַנָבִיא, אַזוי צו אמר: 4 איז דאָס אײַך אַ צײַט, איר זאָלט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין אײַערע בּתּים ספונים [ספן זען https://www.youtube.com/watch?v=YJlmQEQMXZE ], בּעת דאָס דאָזיקע בַּיִת איז חרב? 5 אוּן אַצונד האָט ה' צבָאוֹת אַזוי אמר: שׂים אײַך צום לֵב אײַערע דרכים: 6 איר זרע הַרְבֵּה, אוּן בוא ארײַן מעט, איר אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3], אָבער נישט צו שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35], איר שתה, אָבער נישט גענוג זיך שכר, איר לבש זיך, אוּן קיינעם איז נישט חמם, אוּן דער וואָס השׂתּכּר, השׂתּכּר אין אַ צרוֹר נקב. 7 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: שׂים אײַך צום לֵב אײַערע דרכים. 8 עלה אין דעם הר, אוּן איר זאָלט ברענגען עֵץ, אוּן בנה דאָס בַּיִת, אוּן איך וועל עס רצה, אוּן איך וועל כבד ווערן, אמר ה'. 9 איר פנה זיך אויף הַרְבֵּה, אוּן הנה עס ווערט מעט, אוּן אַז איר בּרענגט עס אַהיים, נפח איך עס אַוועק. איבער וואָס? אמר ה' צבָאוֹת; איבער מײַן בּית וואָס איז חרב, בּעת איר רוץ איש אין זײַן בּית [זען
[ https://www.youtube.com/watch?v=YJlmQEQMXZE . 01 דעריבער האָבּן די הימלען איבער אײַך כלא דעם טוי [זען "טוי"
[ https://www.youtube.com/watch?v=BbHplrdNBJs
, אוּן הָאָרֶץ האָט כלא איר יְבוּל. 11 אוּן איך האָבּ קרא אַ חֹרֶב אויפן הָאָרֶץ, אוּן אויף די הָרִים, אוּן אויף דער דָּגָן, אוּן אויפן תִּירוֹש, אוּן אויפן יִצְהָר, אוּן אויף וואָס יצא הָאָדָמָה, אוּן אויפן הָאָדָם, אוּן אויף דער בהמה, אוּן אויף כּל יְגִיעַ כּפים. 21 האָט זרוּבּבֶל בּן שְאַלתיאֵלן, אוּן יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
[ https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
בּן יהוֹצָדָקן, הַכֹּהן-גָדול, אוּן כּל שְאֵרִית פוּן דעם עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] צו דעם קוֹל פוּן ה' אֱלֹקֵיהֶם, אוּן צו די דברים פוּן חַגַי הנביא, אַזוי ווי ה' אֱלֹקֵיהֶם האָט אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3]; אוּן הָעָם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] האָט ירא געהאַט פאַר ה'. 31 אוּן חַגַי מַלְאךְ ה' האָט אמר אין דער מַלְאַכוּת פוּן ה' צום עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אַזוי צו אמר: איך בין מיט אײַך, אמר ה'. 41 אוּן ה' האָט עור דעם רוּחַ פוּן זרוּבּבֶל בּן שְאַלתיאֵלן, דעם פֶּחָה פוּן יהודה, אוּן דעם רוּחַ פוּן יהוֹשעַ
[זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
[ https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
בּן יהוֹצָדָקן, הכֹּהן-הַגָדול, אוּן דעם רוּחַ פוּן כּל שְאֵרִית הָעָם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן זיי זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] מְלָאכָה אויף דעם בּית ה' צבָאוֹת אלוקיהם [זען יוחנן 91:2; הושע 2:6 https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY ], 51 אין 42טן טאָג פון חוֹדש, אין 6טן חוֹדש, אין שָנָה 2 פוּן מלך דָריָוֶש.
 
חגי2
1 אין 7טן חוֹדש, אין 12טן טאָג פון חוֹדש, איז דאָס דבַר-ה' געווען דורך חַגַי הַנָבִיא, אַזוי צו אמר: 2 אמר נָא צו זרוּבּבֶל בּן שְאַלתיאֵלן, דעם פֶּחָה פוּן יהודה, אוּן צו יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
[ https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
בּן יהוֹצָדָקן, הכֹּהן-הַגָדול, אוּן צום שְאֵרִית פוּן הָעָם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אַזוי צו אמר: 3 ווער צווישן אײַך איז שאר, וואָס האָט ראה דאָס דאָזיקע בּית אין זײַן כּבוֹד הָרִאשוֹן? אוּן ווי ראה איר עס אָן אַצונד? איז עס נישט ווי גאָרנישט אין אײַערע אויגן? 4 אָבער זײַ חזק אַצונד, זְרוּבּבֶל, אמר ה', אוּן זײַ חזק, יהוֹשעַ
[זען נחמיה 71:8 יהוֹשעַ = ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבְדִּי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=arnEyY1-KaI
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
[ https://www.youtube.com/watch?v=I6nzAiSjhbo
בּן יהוֹצָדָקן, דו כֹּהן-הַגָדול, אוּן זײַט חזק, כּל עַם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] הָאָרֶץ, אמר ה', אוּן עשׂה, וואָרעם איך בין מיט אײַך, אמר ה' צבָאוֹת, 5 לויט דעם דבַר וואָס איך האָבּ כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] מיט אײַך בּײַ אײַער יצא פוּן מִצרַיִם; אוּן מײַן רוּחַ, עמד צווישן אײַך; איר זאָלט נישט ירא האָבּן. 6 וואָרעם אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: עוֹד אַחַת מְעַט, אוּן איך רעש אויף די הַשָמַיִם אוּן הָאָרֶץ, אוּן דעם ים אוּן די חָרָבָה. 7 אוּן איך וועל רעש כּל הַגּוֹיִם, אוּן בוא וועלן די חֶמְדָּה [זען שמוּאל א 02:9; מלאכי 1:3 https://www.youtube.com/watch?v=eIG2N8ubvl4 ] פוּן כּל הַגּוֹיִם, אוּן איך וועל מלא דאָס דאָזיקע בּית מיט כּבוֹד [זען יוחנן 41:1], אמר ה' צבָאוֹת. 8 מײַן איז דאָס כֶּסֶף, אוּן מײַן איז דאָס זָהָב, אמר ה' צבָאוֹת. 9 גָדוֹל וועט זײַן די כּבוֹד פוּן דעם דאָזיקן בּית הָאַחֲרוֹן ווי פוּן דעם רִאשוֹן, אמר ה' צבָאוֹת; אוּן אין דעם מקוֹם הזה וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] שלום [זען ישעיה 5:35], אמר ה' צבָאוֹת. 01 אין 42טן טאָג אין 9טן חוֹדש, אין שָנָה 2 פוּן דָריָוֶשן, איז דאָס דבַר-ה' געווען דורך חַגַי הַנָבִיא, אַזוי צו אמר: 11 אַזוי האָט אמר ה' צבָאוֹת: שאל [זען "שאל" תהלים 8:2] נָא די כֹּהנים תּוֹרָה, אַזוי צו אמר: 21 אַז אַן איש וועט נשׂא בְּשַׂר קֹדֶש אין כנף פוּן זײַן בּגד, אוּן וועט זיך נגע מיט זײַן כנף אָן לֶחֶם, אָדער אָן נָזִיד, אָדער אָן ווײַן, אָדער אָן שֶמֶן, אָדער אָן כָּל מַאֲכָל, וועט עס קֹדֶש ווערן? האָבּן אמר די כֹּהנים אוּן האָבּן אמר: לֹא! 31 האָט חַגַי אמר: אויב איינער וואָס איז טְמֵא פוּן נֶפֶש, וועט זיך נגע אָן אַלע דעם דאָזיקן, וועט עס ווערן טמא? האָבּן ענה די כֹּהנים אוּן האָבּן אמר: עס וועט ווערן טמא. 41 האָט חַגַי זיך ענה אוּן האָט אמר: אַזוי איז דער דאָזיקער עַם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן אַזוי איז דאָס דאָזיקע גּוֹי פאַר מיר, אמר ה', אוּן אַזוי איז כּל מַעֲשֵׂה פוּן זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]; אוּן וואָס זיי זײַנען דאָרטן קרב, איז טמא. 51 אוּן אַצונד שׂים, נָא, לבבכם פוּן היום הזה אָן אוּן ווײַטער. איידער מע האָט שׂים אַן אֶבֶן! אַן אֶבֶן אין דעם הֵיכל ה', 61 אַז מע פלעגט בוא צו עָרֵמָה פוּן 02, פלעגט זײַן 01; מע איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צום יֶקֶב צו חשף 05 פורָה, אוּן עס פלעגט זײַן 02. 71 איך האָבּ אײַך נכה [זען ישעיה 4:35] מיט שִדָּפוֹן אוּן מיט יֵרָקוֹן אוּן מיט בָּרָד אין כּל מַעֲשֵׂה פוּן אײַערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אָבער איר האָט זיך נישט צו מיר, אמר ה'. 81 שׂים, נָא, לבבכם פוּן היום הזה אָן אוּן ווײַטער; פוּן 42טן טאָג אין 9טן חוֹדש, פוּן דעם יוֹם אָן וואָס דער הֵיכל ה' איז יסד געוואָרן, שׂים צו לבבכם. 91 איז דען נאָך דאָ זֶרַע אין מְגוּרָה? אוּן צו מאָל דער גֶּפֶן, אוּן דער תְּאֵנָה [פייגנבוים, זען הושע 01:9; מתי 23:42], אוּן דער רִמּוֹן, אוּן דער עץ הַזַּיִת [זען איילבערטבוים, רומ' 42:11], האָט נישט נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35]; פוּן היום הזה אָן וועל איך ברך [זען "ברך" בראשית 81:22]. 02 אוּן דאָס דבַר-ה' איז געווען אַ צווייט מאָל צו חַגַין, אין 42טן טאָג פון חוֹדש, אַזוי צו אמר: אמר צו זְרוּבָּבֶל דעם פֶּחָה פוּן יהודה, אַזוי צו אמר: איך רעש די שמים אוּן הָאָרֶץ. אוּן איך וועל הפך דעם כִּסֵּא פוּן מלוכות, אוּן וועל שמד די עֹז פוּן די מלוכות פוּן די גּוֹיִם, 22 אוּן וועל הפך [זען "הפך" https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0 ] דעם מֶרְכָּבָה מיט זײַנע רֹכב, אוּן ירד וועלן סוּסים מיט זייערע רֹכב, איינער דורכן אַנדערנס חֶרֶב. 32 אין יום ההוא, אמר ה' צבָאוֹת, וועל איך דיך לקח, זרוּבָּבֶל בּן שְאַלתיאֵלן, מײַן עֶבֶד [זען עַבְדִּי צֶּמַח, ישעיה 31:25; 11:35; רוֹמ' 1:5
https://youtube.com/watch?v=Gf2NPXaOpWQ
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
], אמר ה', אוּן איך וועל דיך שׂים ווי אַ חוֹתָם, וואָרעם דיך האָבּ איך בחר, אמר ה' צבָאוֹת [זען מתי 21:1; לוקס 72:3
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
].