חבקוק
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
חבק1
1 די מַשָׂא וואָס חבקוק [ https://www.youtube.com/watch?v=64hrIEBk4Lo ] דער נביא האָט חזה. 2 עַד אָנָה, ה', וועל איך שוּע, און דו וועסט נישט שמע? זעק צו דיר חָמָס [זען ישעיה 9:35], און דו וועסט נישט ישע? 3 לָמָּה לאָזטוּ מיך ראה אָוֶן, און נבט עמל? און שֹׁד און חָמָס זײַנען פאַר מיר, און עס איז ריב, און מָדוֹן נשׂא זיך. 4 דעריבער איז פוג די תוֹרה, און נֶצַח יצא נישט משפט; ווײַל דער רשע כתר דעם צדיק, דעריבער יצא דער משפט מעקל [עקל]. 5 ראה בּײַ די גּוֹיִם און נבט-צו, און תמה תמה אײַך, וואָרעם פעל פֹּעֵל מען אין אײַערע טעג איר וועט נישט גלויבן, אַז עס וועט ספר ווערן. 6 וואָרעם הִנֵּה, איך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] די כַשׂדִּים, דאָס גוֹי מַר און נמהר [מהר], וואָס הלך איבער דער ברייט פוּן אֶרֶץ, צו ירש משכּנוֹת [משכן] נישט זײַנע. 7 אָיֹם און נוֹרָא איז ער, פוּן אים אַליין יצא זײַן משפט און זײַן שְׂאֵת. 8 און קלל פוּן נמרים זײַנען זײַנע סוּסים, און חדד פוּן זאב; און זײַנע פּרשים פוש זיך, יאָ, זײַנע פּרשים בוא פוּן דער רָחוֹק, זיי עוף ווי אַ נֶשֶר וואָס חוֹש צו אכל. 9 זיי אַלע בוא אויף פאר חָמָס [זען ישעיה 9:35], דאָס מגמה פוּן זייערע פנימער איז קדים; און ער אסף ווי חוֹל שֶבִי. 01 און ער קלס מלָכים, און רֹזְנִים זײַנען מִשְׂחָק בּײַ אים; ער שׂחק כל מִבְצָר, וואָרעם ער צבר עָפָר, און לכד זי. 11 דעמאָלט חלף אים רוּחַ, און ער עבר. פאַרשולדיקט זיך; זײַן כוֹח איז בּײַ אים אלוקים. 21 באמת, דו ביסט דאָך פוּן קֶדֶם [זען מיכה 1:5] אָן, ה' אֱלֹקָי, מײַן קָדוֹש, לאָמיר נישט מות; ה', דו האָסט אים פאַר משפט שׂים, און דו, צוּר, האָסט אים צו יכח יסד. 31 דײַנע אויגן זײַנען צו טְהוֹר צו ראה רָע, און נבט עָמָל קענסטו נישט; לָמָּה נבט די בּוֹגְדִים, חרש ווען דער רָשע בלע דעם וואָס איז צַדִּיק פוּן אים? 41 און האָסט עשׂה אדם ווי די פישן פוּן ים, ווי רמשׂ אָן אַ משֵל [זען מיכה 1:5] איבער זיי; 51 ער עלה זיי אַלע מיט אַ חַכָּה, ער גרר זיי אין דער חֵרֶם, און ער אסף זיי אין זײַן מִכְמֶרֶת; דעריבער שׂמח ער זיך און קוועלט. 61 דעריבער זבח ער צו זײַן חֵרֶם, און קטר צו זײַן מִכְמֶרֶת, וואָרעם דורך זיי איז שָמֵן זײַן חלק, און זײַן מאכל איז בָּרִיא. 71 זאָל ער דעריבער ריק זײַן חֵרֶם, און תמיד הרג גּוֹיִם און נישט חָמַל?
 
חבק2
1 איך עמד מײַן משמרת, און איך התיצב זיך אויפן מָצוֹר, און צפה צו ראה וואָס ער וועט מיט מיר דבר און איך זאָל שוב, אויף מיין תוֹכַחַת. 2 האָט מיר ה' ענה און אמר, כתב די חֲזוֹן, און באר קלאָר אויף לוּחוֹת, כדי מע זאָל עס רוץ קוֹרֵא. 3 וואָרעם די חֲזוֹן איז נאָך אויף אַ מוֹעֵד, און זי פוח פוּן דעם קֶץ, און נישט כזב; אויב ער וועט זיך מהה, חכה אויף אים, וואָרעם בוא וועט ער בוא, ער וועט נישט אחר. 4 הִנֵּה, עפל, נישט יָשָר, איז זײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] אין אים, אָבער דער צַדִּיק חיה מיט זײַן אמונה
[ https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=64hrIEBk4Lo זען בראשית 6:51; רוֹמ' 41-31:01; 3:4; 71:1; גלט' 11,6:3; יוחנן 63:3; אפס' 8:2; יעקב 32:2; יהודים אין משיח 83:01]. 5 און באמת, ווי דער ווײַן בגד, אַזוי וועט דער גֶּבֶר יָהִיר נישט נוה; דער וואָס מאַכט רחב ווי די שְאוֹל זײַן בּאַגער, און ער וועט ווי דער מָוֶת [זען "מות" ישעיהו 9:35] נישט שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35], און אסף צו זיך כּל הַגּוֹיִם, און קבץ צו זיך כּל הָעַמִּים. 6 באמת, אַלע וועלן נשׂא אַ משל אויף אים, און מְלִיצָה חִידָה איבער אים, און מע וועט אמר: וויי, דער וואָס מערט נישט-זײַנס -- עַד מָתַי? און מַכְבִּיד אויף זיך עבטִיט! 7 באמת, פֶתַע וועלן קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] דײַנע נֹשכים, און וועלן יקץ זיך דײַנע מזעזעים [זוע], און וועסט ווערן צו מְשִסָּה פאַר זיי. 8 ווײַל דו האָסט שלל [זען "שלל" ישעיה 21:35] גוים רבּים, וועלן דיך שלל כּל יתר עמּים; פוּן וועגן [שָפָךְ] דָּם, און דעם חמס [זען ישעיה 9:35] צו אֶרֶץ, צו דער קִרְיָה און כּל יוֹשבים אין איר. 9 וויי, דער וואָס בצע נאָך בֶּצַע רַע פאַר זײַן בּית, צו שׂים אין דער מרוֹם זײַן קֵן, צו נצל פוּן דער כַף פוּן רָע! 01 האָסט יעץ בּשֶת פאַר דײַן בּית; קצה עַמּים רבּים, און חטא דײַן נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35]. 11 וואָרעם אַן אֶבֶן פוּן דער קִיר וועט זעק, און אַ כָּפִיס פוּן דעם האָלץ וועט אים ענה. 21 וויי, דער וואָס בנה אַן עִיר מיט דָמִים, און כון אויף אַ קִרְיָה אויף עַוְלָה! 31 באמת, הִנֵּה, עס איז פוּן ה' צבָאות, אַז עַמִּים זאָלן זיך יגע פאַרן אֵש, און אומות זאָלן זיך ריק יעף. 41 וואָרעם הָאָרֶץ וועט מלא ווערן מיט דַּעַת פוּן כּבוֹד ה', אַזוי ווי הַמָּיִם כסה דעם ים. 51 וויי, דער וואָס שקה אָן זײַן רֵעַ! סִפֵחַ דײַן חֵמָה, און מאַכסט אויך שיכור, כדי צו נבט אויף זייער נאַקעטקייט! 61 האָסט זיך שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35] מיט קָלוֹן אָנשטאָט כבוד. שתה דו אויך און ווער נערל [ערל]. סבב וועט זיך צו דיר דער כּוֹס פוּן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011] ה', און קִיקָלוֹן וועט זײַן אויף דײַן כבוד. 71 וואָרעם דאָס חמס [זען "חמס" ישעיה 9:35] צום לבָנוֹן וועט דיך כסה, און די שֹׁד פוּן די המוֹת וואָס האָט זיי חתת; פוּן וועגן דמים פון אָדָם, און דעם חמס [זען "חמס" ישעיה 9:35] צו אֶרֶץ, צו דער קִרְיָה און כּל יוֹשבים אין איר. 81 וואָס הוֹעִיל [יעל] דער פֶּסֶל, אַז זײַן יֹצֶר האָט אים פסל? וואָס דער מַסֵּכָה, און דער מוֹרֶה שֶקֶר, אַז דער יֹצֶר פוּן זײַן יֵצֶר האָט זיך בטח דערויף, צו עשׂה אֱלִילִים אִלְּמִים [אִלֵּם]? 91 וויי, דער וואָס אמר צו אַ האָלץ: הֵקִיץ [קיץ] זיך! עור דיך! צו אַן אֶבֶן דּוּמָם. ער זאָל ירה? הִנֵּה, ער איז תפשׂ אין זָהָב און כֶּסֶף, און כל רוּח איז אין אים נישטא. 02 אָבער ה' איז אין זײַן הֵיכַל קדש; הַס פאַר אים, כּל הָאָרֶץ!
 
חבק3
1 א תפילה פוּן חבקוק דעם נביא אויף שִגיוֹנות. 2 ה', איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] דײַן שֵמַע; איך ירא מיך; ה', אויף דײַן פֹעַל אין די מיטן שָנִים, חיה אים אין די מיטן שָנִים; עס תוֹדִיעַ [ידע]; אין רֹגֶז זכר רחם. 3 בוא פוּן תֵימָן א-לוֹהַ, און דער קָדוֹש פוּן הַר פאָרָן. סֶלָה. זײַן הוֹד כסה די שמים, און מיט זײַן תְהִלָּה איז מלא הָאָרֶץ. 4 און דער נֹגָהּ איז ווי זוּנליכט, קַרְנַיִם האָט ער פוּן זײַן יד; און דאָרטן איז די חֶבְיוֹן פוּן זײַן עֹז. 5 אים פאַרויס הלך די דֶבֶר, און דער רֹשֶף יצא נאָך זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22]. 6 ער עמד, און מדד אֶרֶץ, ער ראה, און מאכט נתר די גּוֹיִם, און די הררי עד ווערן פצץ, די גבעה עוֹלָם שחח; דאָס זײַנען זײַנע הֲלִיכָה עוֹלָם. 7 אונטער אָוֶן ראה איך די אוהלים פוּן כושַן, די יריעֹת [יריעה] פוּן אֶרֶץ מִדיָן רגז. 8 האָט אויף די נהרים [נָהָר], ה', האָט אויף די נהרים [נָהָר] חרה דײַן אף? צי איז אויף דעם ים דײַן עֶבְרָה? וואָס דו רכב אויף דײַנע סוּסים, אויף דײַנע מרכּבות פוּן ישוּעָה? 9 דײַן קשת איז געמאכט נעור [עור] עֶרְיָה; מטוֹת זענען שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנָּה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] דורך דעם אֹמֶר [זען דברים 24-04:23]. סֶלָה. אין נהרות [נָהָר] תבקע [בקע] אֶרֶץ. 01 זיי ראה דיך; חול די הָרִים; אַ זֶרֶם מַיִם איז עבר, דער תהָום האָט נתן זײַן קוֹל, ער האָט נשׂה אין דער רוֹם זײַנע יד [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ]. 11 די שֶמֶש, די יָרֵחַ, האָט זיך עמד אין זְבֻל, פאַר דעם אוֹר פוּן דײַנע חצּים [חץ] וואָס הלך, פאַר דעם נֹגַהּ פוּן דײַן בְּרַק חֲנִית. 21 מיט זַעַם צעד איבער אֶרֶץ, מיט אַף דוש די גּוֹיִם. 31 ביסט יצא צו יֵשַע דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], צו יֵשַע דײַן משיח [זען זכריה 9:9]; האָסט מחץ דעם קאָפּ, פוּן דעם בּית רָשָע, האָסט ערה דעם יְסוֹד ביזן צַוָּאר. סֶלָה. 41 האָסט נקב מיט זײַנע מטה דעם קאָפּ פוּן זײַנע פֶּרֶז, וואָס סער מיך צו פוץ; וואָס זייער עליצוּת איז צו אכל דעם עָנִי אין מִסְתָּר. 51 האָסט דרך דעם ים מיט דײַנע סוּסים, דעם חֹמֵר פוּן די מַיִם רבּים. 61 איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] און מײַן בּטן האָט רגז, פוּן דעם קוֹל האָבּן מײַנע ליפן צלל; אַ רָקָב איז בוא אין מײַנע עצמים, און איך רגז אויף מײַן תַחַת: אַז איך זאָל זײַן נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] אין יוֹם צָרָה, ווען מע עלה אויפן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אים צו גּור. 71 כאָטש דער תְּאֵנָה פרח נישט, און נישטא קיין יבוּל אויף די גֶּפן, כחֹש האָט דער מעשׂה פוּן איילבּערטבּוים, און די שדמוֹת [שְדֵמָה] עשׂה נישט קיין אֹכֶל, גזר [זען גזר ישעיה 8:35] פוּן מִכְלָה איז די צֹאן, און נישטא קיין בָּקָר אין די רֶפֶת. 81 פונדעסטוועגן איך וועל מיך עלז מיט ה', און גיל זײַן מיט אלוקי מײַן ישע. 91 ה' אֲדֹנָי איז מײַן חיל, און ער שׂים מײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] ווי די אַיָּלָה, און אויף מײַנע בּמוֹת מאכט ער מיך דרך. פאַר דעם מנצח. מיט מײַן נְגִינָה.