דברי הימים אַ
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
דברי א1
 
1 [זען https://www.youtube.com/watch?v=gE7IlZEa_6s ] אָדָם [זען לוקס 82:3
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=q2IxN0h4Ek0
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
https://www.afii.org/afii.pdf page 368
http://www.afii.org/add.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ
שמע, ישראל: אדוני אלוקינו, אדוני אחד [זען דברים 3:91; זען משכן אחד אוּן מֻרכָּב אחדות, קאמפלעקס אחדות, זען שמות 6:62 משכן אחד אוּן זען איש אוּן אשה אחד, בראשית 42:2 קאמפלעקס אחדות, זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים אוּן איז כולל זײַן אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זײַן הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האָבּ אוּן אלוקים זון פוּן דער אויבערשטער אוּן אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין אוּן בר אנשׁ אוּן רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פוּן ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו אוּן אמו, אוּן זאל דבק צו זײַן אשה, אוּן זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאָס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים אוּן איז כולל זײַן אין ראָש אחד), בר אנש אוּן עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" אוּן "יפלחון" אין דניאל 21:3 אוּן דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פוּן משיח, וואָס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ אוּן סאַנה83ב אוּן רש"י וואָס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח], שֵת, אֶנוֹש; 2 קֵינָן, מַהלַלאֵל, יָרֶד; 3 חַנוֹך, מתושֶלַח, לֶמֶך; 4 נח, שֵם, חָם, אוּן יֶפת. 5 די בני יֶפתן: גוֹמֶר, אוּן מָגוֹג [זען "מָגוֹג" https://www.youtube.com/watch?v=HtTy6L0dmqo
], אוּן מָדַי, אוּן יָוָן, אוּן תובל, אוּן מֶשֶך, אוּן תירָס. 6 אוּן די בני גוֹמֶרן: אַשכּנַז, אוּן דיפת, אוּן תוֹגַרמָה. 7 אוּן די בני יָוָנען: אֶלישָה, אוּן תַרשישָה, די כִתים, אוּן די רוֹדָנים. 8 די בני חָמען: כוש, אוּן מִצרַיִם, פוט, אוּן כּנַעַן. 9 אוּן די בני כושן: סבאָ, אוּן חוִילָה, אוּן סַבתאָ, אוּן רַעְמאָ, אוּן סַבתכאָ. אוּן די בני רַעמאָן: שבאָ, אוּן דדָן. 01 אוּן כוש האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] נִמרוֹדן. ער איז געווען חָלַל צו זײַן גִּבּוֹר אויף הָאָרֶץ. 11 אוּן מִצרַיִם האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] די לודים, אוּן די עַנָמים, אוּן די להָבים, אוּן די נַפתוּחים, 21 אוּן די פַתרוּסים, אוּן די כַסלוחים, פוּן וואַנען די פלִשתים זײַנען יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] אוּן די כַּפתוֹרים. 31 אוּן כּנַעַן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] צידוֹן זײַן בכָור, אוּן חֵתן; 41 אוּן דעם יבוסי, אוּן דעם אֶמוֹרי, אוּן דעם גִרגָשי; 51 אוּן דעם חִוי, אוּן דעם עַרקי, אוּן דעם סיני; 61 אוּן דעם אַרוָדי, אוּן דעם צמָרי, אוּן דעם חמָתי. 71 די בני שֵמען: עֵילָם, אוּן אַשוּר, אוּן אַרפּכשַד, אוּן לוּד, אוּן אַרָם, אוּן עוּץ, אוּן חול, אוּן גֶתֶר, אוּן מֶשֶך. 81 אוּן אַרפּכשַד האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] שֶלַחן, אוּן שֶלַח האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עֵברן. 91 אוּן בּײַ עֵברן זײַנען ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן 2 בָּנִים; דער שֵם פוּן אחד איז געווען פֶּלֶג, ווײַל אין זײַנע טעג איז פלג געוואָרן הָאָרֶץ; אוּן דער שֵם פוּן אחיו איז געווען יָקטָן. 02 אוּן יָקטָן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] אַלמוֹדָדן, אוּן שֶלֶפן, אוּן חצַרמָוֶתן, אוּן יֶרַחן; 12 אוּן הַדוֹרָמען, אוּן אוּזָלן, אוּן דִקלָהן; 22 אוּן עֵיבלן, אוּן אַבימָאֵלן, אוּן שבאָן; 32 אוּן אוֹפירן, אוּן חוִילָהן, אוּן יוֹבבן. די אַלע זײַנען געווען בני יקטן. 42 שֵם, אַרפּכשַד, שלח; 52 עֵבר, פֶלֶג, רְעוּ ; 62 שׂרוּג, נָחוֹר, תֶרַח; 72 אַברָם, דאָס איז אַברָהָם [זען בראשית 6:51 https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ]. 82 די בני אַברהמען: יִצחק, אוּן יִשמָעֵאל. 92 דאָס זײַנען זייערע תוֹלְדֹת [זען מתי 1:1; https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI ]: דער בכָור פוּן יִשמָעֵאלן, נביוֹת, אוּן קֵדָר, אוּן אַדבּאֵל, אוּן מִבשָׂם; 03 מִשמָע, אוּן דומָה, מַשׂאָ, חדַד, אוּן תֵימאָ; 13 יטוּר, נָפיש, אוּן קֵדמָה. דאָס זײַנען די בני יִשמָעֵאלן. 23 אוּן די בני קטוּרָה, פּילֶגֶש [זען פּילגש שיר השירים 8:6] אברהם: זי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] זִמרָנען, אוּן יָקשָנען, אוּן מדָנען, אוּן מִדיָנען, אוּן יִשבּקן, אוּן שוּחן. אוּן די בני יָקשָנען זײַנען געווען: שבאָ, אוּן דדָן. 33 אוּן די בני מִדיָנען: עֵיפה, אוּן עֵפר, אוּן חַנוֹךְ, אוּן אַבידָע, אוּן אֶלדָּעָה. די אַלע זײַנען געווען די בני קטוּרָהן. 43 אוּן אַברהם האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] יצחקן. די בני יצחקן זײַנען געווען: עֵשָו, אוּן יִשרָאֵל [זען רומ' 11:9;
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=0NNBU0TaOZE
https://www.youtube.com/watch?v=fld5qXehyGU
https://www.youtube.com/watch?v=B6ZdKVuOidg
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY ]. 53 די בני עֵשָׂון: אֶליפז, רעוּאֵל, אוּן יְעוּש, אוּן יַעְלָם, אוּן קֹרַח 9 63 די בני אֶליפזן: תֵימָן, אוּן אוֹמָר, צפי, אוּן גַעְתָם, קנַז, אוּן תִמנַע, אוּן עַמָלֵק. 73 די בני רְעוּאֵלן: נַחת, זֶרַח, שַמָה, אוּן מִזָה. 83 אוּן די בני שֵעִירן: לוֹטָן, אוּן שוֹבל, אוּן צִבעוֹן, אוּן עַנָה, אוּן דישוֹן, אוּן אֵצֶר, אוּן דישָן. 93 אוּן די בני לוֹטָנען: חוֹרי, אוּן הוֹמָם; אוּן די אֲחוֹת פוּן לוֹטָנען: תִמנַע. 04 די בני שוֹבלן: עַליָן, אוּן מָנַחת, אוּן עֵיבל, שפי, אוּן אוֹנָם. אוּן די בני צִבעוֹנען: אַיָּה, אוּן עַנָה. 14 די בני עַנָהן: דישוֹן. אוּן די בני דישוֹנען: חמרָן, אוּן אֶשבּן, אוּן יִתרָן, אוּן כרָן. 24 די בני אֵצֶרן: בּלהָן, אוּן זַעֲוָן, יַעֲקָן. די בני דישָנען: עוּץ, אוּן אַרָן. 34 אוּן דאָס זײַנען די מלכים וואָס האָבּן מלך אין אֶרֶץ אֶדוֹם איידער עס האָט מלך אַ מֶלֶךְ בּײַ די בני-ישראל: בֶּלַע בּן בּעוֹרן; אוּן דער שֵם פוּן זײַן עִיר איז געווען דִנהָבה. 44 איז בֶּלַע מות, אוּן אויף זיין תחת האָט מלך יוֹבב בּן זֶרַחן, פוּן בּצרָה. 54 איז יוֹבב מות, אוּן אויף זיין תחת האָט מלך חוּשָם פוּן אֶרֶץ פוּן דעם תֵּימָני. 64 איז חוּשָם מות, אוּן אויף זיין תחת האָט מלך הַדַד בּן בדַדן, וואָס האָט נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] מִדיָן אין שָׂדֶה פוּן מוֹאָב; אוּן דער שֵם פוּן זײַן עִיר איז געווען עַוִית. 74 איז הַדַד מות, אוּן אויף זײַן תחת [זען בראשית 31:22, תחת בנו; זען ישעיהו 8,5:35, תחת לנו] האָט מלך שַׂמלָה פוּן מַשרֵקָה. 84 איז שַׂמלָה מות, אוּן אויף זיין תחת האָט מלך שָאול פוּן רחוֹבוֹת בּײַם נָהָר. 94 איז שָאוּל מות, אוּן אויף זיין תחת האָט מלך בּעַל-חָנָן בּן עַכבּוֹרן; 05 איז בּעַל-חָנָן מות, אוּן אויף זײַן תחת האָט מלך הַדַד; אוּן דער שֵם פוּן זײַן עִיר איז געווען פָּעִי; אוּן דער שֵם פוּן זײַן אִשָּה איז געווען מהֵיטַבאֵל בַּת מַטרֵד בּת מֵי-זָהָבן. 15 אוּן הַדַד איז מות. אוּן די אלופים פוּן אֶדוֹם זײַנען געווען: דער אלוּף פוּן תִמנַע, דער אלוּף פוּן עַלוָה, דער אלוּף פוּן יתֵת; 25 דער אלוּף פוּן אָהליבמָה, דער אלוּף פוּן אֵלָה, דער אלוּף פוּן פינוֹן; 35 דער אלוּף פוּן קנַז, דער אלוּף פוּן תֵימָן, דער אלוּף פוּן מִבצָר; 45 דער אלוּף פוּן מַגדיאֵל, דער אלוּף פוּן עִירָם. דאָס זײַנען די אלופים פוּן אֶדוֹם.
 
דברי א2
1 דאָס זײַנען די בני ישראלן: ראוּבן, שמעוֹן, לֵוִי, אוּן יהודה, יִשׂשָכָר, אוּן זבולון; 2 דָן, יוֹסף, אוּן בנימין, נפתלי, גָד, אוּן אָשר. 3 די בני יהודהן: עֵר, אוּן אוֹנָן, אוּן שֵלָה; די 3 זײַנען אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן פוּן בּת-שוּעַ דער כנַעֲנית, אוּן עֵר, בכָור יהודה, איז געווען רַע אין די אויגן פוּן ה', אוּן ער האָט אים מות. 4 אוּן תָמָר זײַן שנור האָט אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] פֶּרֶצן, אוּן זֶרַחן. אַלע בני יהודהן: 5. 5 די בני פֶרֶצן: חֶצרוֹן, אוּן חָמוּל. 6 אוּן די בני זֶרַחן: זִמרי, אוּן אֵיתָן, אוּן הֵימָן, אוּן כַלכּוֹל, אוּן דָרַע; אין אַלעמען 5. 7 אוּן די בני כרמין: עָכָר, דער עוֹכַר פוּן ישראל וואָס האָט מעל אָן חרם. 8 אוּן די בני אֵיתָנען: עַזַריָה. 9 אוּן די בני חֶצרוֹנען וואָס זײַנען אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] געוואָרן: ירַחמְאֵל, אוּן רָם, אוּן כּלוּבָי. 01 אוּן רָם האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עַמּינָדָבן, אוּן עַמּינָדָב האָט ילד נַחשוֹן דעם נשׂיא פוּן בני-יהודה. 11 אוּן נַחשוֹן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] שַלמאָן, אוּן שַלמאָ האָט ילד בּוֹעַזן. 21 אוּן בּוֹעַז האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עוֹבדן, אוּן עוֹבד האָט ילד יִשַין. 31 אוּן יִשַי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] זײַן בכָור אֶליאָבן, אוּן אַבינָדָב דעם 2טן, אוּן שִמעָא דעם 3טן; 41 נתַנאֵל דעם 4טן, רַדַּי דעם 5טן; 51 אוֹצֶם דעם 6טן, דוד דעם 7טן. 61 אוּן זייערע אֲחוֹת זײַנען געווען צרוּיָה, אוּן אַביגַיִל. אוּן די בני צרוּיָהן: אַבשַי, אוּן יוֹאָב, אוּן עַשָהאֵל 3. 71 אוּן אַביגַיִל האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עַמָשׂאָן, אוּן אבי עַמָשָׂא איז געווען יֶתֶר דער יִשמעאֵלי. 81 אוּן כָלֵב בּן חֶצרוֹנען האָט ילד מיט דער אִשָּה עַזוּבהן, אוּן מיט יריעוֹתן, אוּן דאָס זײַנען אירע [עזוּבה] בָּנִים: יֵשֶר, אוּן שוֹבב, אוּן אַרדּוֹן. 91 איז עַזובה מות אוּן כָלֵב האָט זיך לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] אֶפרָתן, אוּן זי האָט אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] חוּרן. 02 אוּן חוּר האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] אוּרין, אוּן אוּרי האָט ילד בּצַלאֵלן. 12 אוּן אחר איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] חֶצרוֹן צו דער בּת מָכיר דעם אבי גִלעָד, וואָס ער האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] ווען ער איז געווען 06 שָנָה; אוּן זי האָט אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] שׂגוּבן. 22 אוּן שׂגוּב האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] יָאירן, וואָס האָט געהאַט 32 ערים אין אֶרֶץ גִלעָד. 32 אוּן גשוּר אוּן אַרַם האָבּן לקח פוּן זיי חווֹת-יָאיר, קנָת אוּן אירע בנות, 06 ערים. די אַלע זײַנען די בני מָכיר דעם אבי גִלעָד. 42 אוּן אחר מות [זען "מות" ישעיהו 9:35] חֶצְרוֹן אין כָלֵב-אֶפרָתה, האָט אַביָה, אֵשֶּה חצרוֹן, ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] פוּן אים אַשחוּר אֲבִי תקוֹעַ. 52 אוּן די בני ירַחמְאֵל, בכָור חֶצרוֹן, זײַנען געווען: דער בכָור רָם, אוּן בוּנָה, אוּן אוֹרֶן, אוּן אוֹצֶם, אַחיָּה. 62 אוּן ירַחמְאֵל האָט געהאַט נאָך אַן אַנדער אִשָּה, וואָס איר שֵם איז געווען עַטָרָה; זי איז געווען די אֵם פוּן אוֹנָמען. 72 אוּן די בני רָם, בכָור ירחמאל, זײַנען געווען: מַעַץ, אוּן יָמין, אוּן עֵקֶר. 82 אוּן די בני אוֹנָמען זײַנען געווען: שַמַּי, אוּן ידע. אוּן די בני שַמַין: נַדַב, אוּן אַבישוּר. 92 אוּן דער שֵם פוּן אֵשֶּת אַבישוּר איז געווען אַביהַיִל; אוּן זי האָט אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] אַחבָּנען אוּן מוֹלִידן. 03 אוּן די בני נָדָבן: סֶלֶד, אוּן אַפּיִם. אוּן סֶלֶד איז מות אָן בָּנִים. 13 אוּן די בני אַפּימען: יִשעִי. אוּן די בּני יִשעִין: שֵשָן. אוּן די בני שֵשָנען: אַחלָי. 23 אוּן די בני יָדָע אחי שַמַּי: יֶתֶר, אוּן יוֹנָתָן. אוּן יֶתֶר איז מות אָן בָּנִים. 33 אוּן די בני יוֹנָתָנען: פֶּלֶת, אוּן זָזאָ. דאָס זײַנען געווען די בני ירַחמְאֵלן. 43 אוּן שֵשָן האָט נישט געהאַט קיין בָּנִים נאָר בנוֹת. אוּן בּײַ שֵשָנען איז געווען אַן עֶבֶד אַ מִצרי, וואָס שמו [זען "שמו" זכריה 21-11:6] איז געווען יַרחע. 53 האָט שֵשָן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זײַן בּת צו זײַן עֶבֶד יַרחען פאַר אַן אִשָּה; אוּן זי האָט אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עַתַּין. 63 אוּן עַתַּי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] נָתָנען, אוּן נָתָן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] זָבדן. 73 אוּן זָבד האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] אֶפלָלן, אוּן אֶפלָל האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עוֹבדן. 83 אוּן עוֹבד האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] יֵהוּאן, אוּן יֵהוּא האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עַזַריָהן. 93 אוּן עַזַריָה האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] חֶלֶצן, אוּן חֶלֶץ האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] אֶלעָשָׂהן. 04 אוּן אֶלעָשָׂה האָט ילד סִסמָין, אוּן סִסמָי האָט ילד שַלּוּמען. 14 אוּן שַלּוּם האָט ילד יקַמיָהן, אוּן יקַמיָה האָט ילד אֶלישָמָען. 24 אוּן די בני כָלֵב, אחי ירַחמְאֵל: מֵישָע זײַן בכָור, וואָס איז געווען דער אָב פוּן זיפן, אוּן די בני מָרֵשָה אבי חברוֹנען. 34 אוּן די בני חברוֹנען זײַנען געווען: קֹרַח אוּן תַפּוח, אוּן רֶקֶם, אוּן שֶמַע. 44 אוּן שֶמַע האָט ילד רחם דעם אבי
יַרקעָמען, אוּן רֶקֶם האָט ילד שַמַין. 54 אוּן בּן שַמַין איז געווען מָעוֹן, אוּן מָעוֹן איז געווען אבי בית-צוּר. 64 אוּן עֵיפה, פּילֶגֶש [זען פּילגש שיר השירים 8:6] כלב, האָט ילד חָרָנען, אוּן מוֹצאָן, אוּן גָזֵזן; אוּן חָרָן האָט ילד גָזֵזן. 74 אוּן די בני יָהדָּין זײַנען געווען: רֶגֶם, אוּן יוֹתָם, אוּן גֵישָן, אוּן פֶלֶט, אוּן עֵיפה, אוּן שַעַף. 84 מַעֲכָה, פּילֶגֶש [זען פּילגש שיר השירים 8:6] כּלב, האָט ילד שֶברן, אוּן תִרחנָהן. 94 אוּן די אִשָּה פוּן שַעַף דעם אָב פוּן מַדמַנָה, האָט ילד שוָא אבי מַכבּנאָ אוּן אבי גִבעָא. אוּן בּת כָּלֵבן איז געווען עַכסָה. 05 דאָס זײַנען געווען בני-כָלֵבן. די בני חוּר, דעם בכָור פוּן אֶפרָתן: שוֹבל דער אָב פוּן קִריַת יעָרים, 15 שׂלמאָ דער אָב פוּן בּית-לֶחֶם, חָרֵף דער אָב פוּן בּית-גָדֵר. 25 אוּן די בנים פוּן שוֹבל דעם אָב פוּן קִריַת יעָרים זײַנען געווען: הָרוֹאֶה, אוּן חצי מנוחוֹת. 35 אוּן די משפחות פוּן קִריַת יעָרים זײַנען געווען: די יתֵרים, אוּן די פוּתים, אוּן די שוּמָתים, אוּן די מִשרָעִים. פוּן די דאָזיקע זײַנען יצא [זען "יצא" ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] די צָרעָתים, אוּן די אֶשתָאוּלים. 45 בני-שַלמאָן: בּית-לֶחֶם, אוּן די נטוֹפתים, עַטרוֹת-בּית-יוֹאָב, אוּן אַ חצי פוּן די מָנַחַתער, די צָרעִים. 55 אוּן די משפחות פוּן די סֹפרים, די יושבי
יַעְבּץ, זײַנען געווען: די תִרעָתים, די שִמעָתים, די שׂוּכָתים. דאָס זײַנען די קינים וואָס בוא חמַת דעם אָב פוּן דעם בּית פוּן רֵכָב.
 
דברי א3
 
1 אוּן דאָס זײַנען די בני דודן וואָס זײַנען אים ילד געוואָרן אין חֶברון: דער בכָור, אַמנוֹן [זען דּוֹר חֵטְא אוּן חֵטְא קַדְמוֹן, שמואל ב 1:31-1:21;
https://www.youtube.com/watch?v=uzcRnsVJYy4
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=WlG7McdY45k
https://www.youtube.com/watch?v=7qK5tEVNIAk
https://www.youtube.com/watch?v=6nRxuxp0RSI
https://www.youtube.com/watch?v=5YW_VKZ6b4Q
http://www.afii.org/bornagain.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1lhvA-rBRMs
https://www.youtube.com/watch?v=ugNFJk0-ub8
https://www.youtube.com/watch?v=YERHdfqtV6A
https://www.youtube.com/watch?v=r5OwDKsS7Rc ], פוּן אַחינוֹעַמען פוּן יִזרְעֶאל; דער 2טן, דניאל, פוּן אביגַיִלן, פוּן כַרמֶל; 2 דער 3טן, אַבשָלוֹם בּן מַעֲכָה דער בּת פוּן תַלמַי מלך גשוּר; דער 4טן, אַדוֹנִיָה בּן חַגיתן; 3 דער 5טן, שפטיָה, פוּן אַביטַלן; דער 6טן, יִתרְעָם, פוּן זײַן אִשָּה עֶגלָהן. 4 די 6 זײַנען אים ילד געוואָרן אין חֶברון; אוּן ער האָט דאָרטן מלך 7 שָנָה אוּן 6 חדשים; אוּן 33 שָנָה האָט ער מלך אין ירושָלַיִם. 5 אוּן די דאָזיקע זײַנען אים ילד געוואָרן אין ירושָלַיִם: שִמעָא, אוּן שוֹבב, אוּן נתן אוּן שלֹמֹה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
] 4, פוּן בת-שוּעַ בת עַמיאֵלן; 6 אוּן יבחר, אוּן אֶלישָמָע, אוּן אֶליפֶלֶט; 7 אוּן נוֹגהּ, אוּן נֶפֶג, אוּן יָפיעַ; 8 אוּן אֶלישָמָע, אוּן אֶליָדָע, אוּן אֶליפֶלֶט 9. 9 דאָס זײַנען כּל בני דודן, אַחוץ די בני פילגשים [זען שיר השירים 8:6], אוּן זייער אֲחוֹת תָמָר. 01 אוּן בּן שלֹמֹה איז געווען רחבעָם. בְּנוֹ איז געווען אַביָּה, בְּנוֹ אָסאָ, בְּנוֹ יהוֹשָפט; 11 בְּנוֹ יוֹרָם, בְּנוֹ אַחזיָהוּ, בְּנוֹ יוֹאָש; 21 בְּנוֹ אַמַציָהוּ, בְּנוֹ עַזַריָה, בְּנוֹ יוֹתָם; 31 בְּנוֹ אָחז, בְּנוֹ חזקִיָה, בְּנוֹ מנשה; 41 בְּנוֹ אָמוֹן, בְּנוֹ יאשִיָהוּ. 51 אוּן די בני יאשִיָהוּן זײַנען געווען: דער בכָור יוֹחנָן, דער 2טן יהוֹיָקים דער 3טן צִדקִיָה, דער 4טן, שַלוּם. 61 אוּן די בני יהוֹיָקימען זײַנען געווען: בְּנוֹ יכָניָה, בְּנוֹ צִדקִיָה. 71 אוּן די בני יכָניָה דעם אַסִּר: בְּנוֹ שְאַלתּיאֵל, 81 אוּן מַלכּירָם, אוּן פדָיָה, אוּן שֶנאַצַּר, יקַמיָה, הוֹשָמָע, אוּן נדַביָה. 91 אוּן די בני פדָיָהן: זרובּבל, אוּן שִמעִי. אוּן בני-זרוּבּבלן: משוּלָם, אוּן חנַניָה, אוּן זייער אֲחוֹת שלוֹמית; 02 אוּן חשוּבה, אוּן אוֹהֶל, אוּן ברֶכיָה, אוּן חסַדיָה, יוּשַב-חֶסֶד 5. 12 אוּן די בני חנַניָהן: פּלַטיָה אוּן ישַעיָה. די בני [ישַעיָהן]: רפיָה. די בני [רפיָהן]: אַרנָן. די בני [אַרנָנען]: עוֹבדיָה. די בני [עוֹבדיָהן]: שכַניָה. 22 אוּן די בני שכַניָהן: שמַעיָה. אוּן די בני שמַעיָהן: חטּוּש, אוּן יִגְאָל, אוּן בּרִיחַ, אוּן נעַריָה, אוּן שָפט 6. 32 אוּן די בני נעַריָהן: אֶליוֹעֵינַי, אוּן חזקִיָה, אוּן עַזריקָם 3. 42 אוּן די בני אֶליוֹעֵינַין: הוֹדַוְיָהו אוּן אֶליָשיב, אוּן פלָיָה, אוּן עַקוּב, אוּן יוֹחנָן, אוּן דלָיָה, אוּן עַנָני 7.
 
דברי א4
 
1 די בני יהוּדהן: פּרֶץ, חֶצרוֹן, אוּן כַרמי, אוּן חוּר, אוּן שוֹבל. 2 אוּן רְאָיָה בּן שוֹבלן האָט ילד יַחתן, אוּן יַחת האָט ילד אַחוּמַין, אוּן לַהַדן. דאָס זײַנען די משפחות פוּן די צָרעָתים. 3 אוּן די דאָזיקע זײַנען פוּן דעם אֲבִי עֵיטָם: יִזרְעֶאל, אוּן יִשמאָ, אוּן יִדבש; אוּן דער שֵם פוּן זייער אֲחוֹת איז געווען הַצלֶלפּוֹני; 4 אוּן פנוּאֵל אבי גדוֹר, אוּן עֵזֶר אבי חוּשָה. דאָס זײַנען בני-חוּר דעם בכָור פוּן אֶפרָתה דעם אָב פוּן בּית-לֶחֶם. 5 אוּן אַשחור דער אָב פוּן תקוֹעַ האָט געהאַט 2 נָשִים: חֶלאָה, אוּן נָעֲרָה. 6 אוּן נַעֲרָה האָט אים ילד אַחוּזָמען, אוּן חפרן, אוּן תֵימָנין, אוּן דעם אַחשתָרי. דאָס זײַנען די בני נַעֲרָהן. 7 אוּן די בני חלאָהן: צֶרֶת, אוּן צוֹחַר, אוּן אֶתנָן. 8 אוּן קוֹץ האָט ילד עָנוּבן, אוּן הַצוֹבבהן, אוּן די משפחות פוּן אַחרחל בּן הָרוּמען. 9 אוּן יַעְבּץ איז געווען דער נכבּד פוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]; אוּן אִמּוֹ האָט קרא שמו [זען זכריה 21-11:6] יַעְבּץ, אַזוי צו אמר: ווײַל איך האָבּ אים ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] מיט עצב. 01 אוּן יַעְבּץ האָט קרא צום אֱלֹקֵי ישראל, אַזוי צו אמר: אויב ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] וועסטו מיך ברך, אוּן וועסט רבה מײַן גְּבוּל, אוּן דײַן יָד וועט זײַן מיט מיר, אוּן וועסט עשׂה פוּן רָעָה, מיך נישט וויי צו עצב. אוּן אלוקים האָט אים בוא וואָס ער האָט שאל. 11 אוּן כלוּב דער אָח פוּן שוּחָהן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] מחירן, וואָס איז געווען דער אָב פוּן אֶשתּוֹנען. 21 אוּן אֶשתּוֹן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] בית-רָפאָן, אוּן פַּסֵחַן, אוּן תחִנָּה דעם אָב פוּן עִיר-נָחש. דאָס זײַנען די אנשי רֵכָה. 31 אוּן די בני קנַזן זײַנען געווען: עָתניאֵל, אוּן שׂרָיָה. אוּן די בני עָתניאֵלן: חַתַת. 41 אוּן מְעוֹנוֹתַי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] עָפרָהן; אוּן שׂרָיָה האָט ילד יוֹאָב דעם אָב פוּן גֵיא-חַרָשים; וואָרעם זיי זײַנען געווען חרשים. 51 אוּן די בני כָּלֵב בּן יפונֶהן זײַנען געווען: עִירוּ, אֵלָה, אוּן נַעַם. אוּן די בני אֵלָהן: קנַז. 61 אוּן די בני יהַלֶלאֵלן: זיף, אוּן זיפה, תיריאָ, אוּן אַשַראֵל. 71 אוּן די בני עָזרָהן: יֶתֶר, אוּן מֶרֶד, אוּן עֵפר, אוּן יָלוֹן. אוּן זי האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] מִריָמען, אוּן שַמַין, אוּן יִשבח דעם אָב פוּן אֶשתּמוֹעַ 81 אוּן זײַן אִשָּה פוּן יהודה האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] יֶרֶד דעם אָב פוּן גדוֹר, אוּן חבר דעם אָב פוּן שוֹכוֹ, אוּן יקותיאֵל דעם אָב פוּן זָנוֹח אוּן דאָס זײַנען די בני בתיָה דער בּת פוּן פַרעהן, וואָס מֶרֶד האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11]. 91 אוּן די בני אֵשֶּת הוֹדִיָה, דער אֲחוֹת פוּן נַחם דעם אָב פוּן קעִילָה, זײַנען געווען: קעילה דער גַרמי, אוּן אֶשתמוֹעַ דער מַעֲכָתי. 02 אוּן די בני שימוֹנען: אַמנוֹן, אוּן רִנָה, בּן-חָנָן, אוּן תילוֹן. אוּן די בני יִשעִין: זוֹחת, אוּן בן-זוֹחֵת. 12 בני-שֵלָה בּן יהודהן: עֵר דער אָב פוּן לֵכָה, אוּן לַעְדָה דער אָב פוּן מָרֵשָה, אוּן די משפחות פוּן דעם בית פוּן די עבֹדה בוץ פוּן בית אַשבעַ; 22 אוּן יוֹקים, אוּן די אנשי כוֹזֵבאָ, אוּן יוֹאָש, אוּן שׂרף, וואָס האָבּן בעל איבּער מוֹאָב, אוּן יָשובי-לֶחֶם. אוּן די דברים איז עתיקים. 32 דאָס זײַנען געווען די יוצרים [יוֹצֵר], אוּן די וואָס זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין נטעים אוּן גדרה; בּײַ דעם מלך אין זײַן מלאכה זײַנען זיי דאָרטן ישב. 42 די בני שמעונען: נמואֵל, אוּן יָמין, יָריב, זֶרַח, שָאוּל. 52 בְּנוֹ איז געווען שַלום, בְּנוֹ מִבשָם, בְּנוֹ מִשמָע. 62 אוּן די בני מִשמָען זײַנען געווען: בְּנוֹ חמוּאֵל, בְּנוֹ זַכּוּר, בְּנוֹ שִמעִי. 72 אוּן שִמעִי האָט געהאַט 61 בָּנִים אוּן 6 בּנוֹת; אָבּער זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] האָבּן נישט געהאַט בָּנִים רבים, אוּן זייער כּל משפחה האָט זיך נישט רבה אַזוי ווי בני-יהודה. 82 אוּן זיי זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין בּאר-שבע, אוּן מוֹלָדָה, אוּן חַצַר-שוּעָל; 92 אוּן אין בלהָה, אוּן אין עֶצֶם, אוּן אין תוֹלָד; 03 אוּן אין בתוּאֵל, אוּן אין חרמָה, אוּן אין ציקלַג; 13 אוּן אין בית-מַרכָּבוֹת, אוּן אין חַצַר-סוּסים, אוּן אין בית-בּראי, אוּן אין שַעֲרַיִם. דאָס זײַנען געווען זייערע ערים בּיז דוד איז געוואָרן מלך. 23 אוּן זייערע חצרים זײַנען געווען: עֵיטָם, אוּן עַיִן, רִמוֹן, אוּן תוֹכֶן, אוּן עָשָן 5 ערים; 33 אוּן אַלע זייערע חצרים וואָס אַרום די דאָזיקע ערים, בּיז בַעַל. דאָס זײַנען געווען זייערע מושב, אוּן זייער יחוס-בריוו [זען מתי 1:1
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] איז געווען לויט זיי. 43 אוּן משוֹבב, אוּן יַמלֵך, אוּן יוֹשָה, בּן אַמַציָהן; 53 אוּן יוֹאֵל, אוּן יֵהוּא בּן יוֹשִביָה בּן שׂרָיָה בּן עַשיאֵלן; 63 אוּן אֶליוֹעֵינַי, אוּן יַעקוֹבה, אוּן ישוֹחיָה, אוּן עַשָׂיָה, אוּן עַדיאֵל, אוּן ישימִאֵל, אוּן בנָיָה; 73 אוּן זיזאָ בּן שִפעִי בּן אַלוֹן בּן ידָיָה בּן שִמרי בּן שמַעיָהן 83 די דאָזיקע וואָס בוא דאָ מיט די שמוֹת, זײַנען געווען נשׂיאים אין זייערע משפחות; אוּן זייערע בית אבות האָבּן זיך פרץ צו רוב. 93 אוּן זיי זײַנען הלך צום מבוא פוּן גדוֹר, בּיז צום מזרח פוּן גֵּיא, צו בקש מרעה פאַר זייערע צֹאן. 04 אוּן זיי האָבּן מצא אַ שמן אוּן טוב מרעה, אוּן הָאָרֶץ איז געווען רחבה ידים, אוּן שקט, אוּן בשַלווה; וואָרעם פוּן חָם זײַנען געווען די וואָס זײַנען דאָרטן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] פריער. 14 אוּן די דאָזיקע וואָס זײַנען דאָ כתב מיט די שמוֹת, זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין די יְמֵי יחזקיה מלך יהודה, אוּן האָבּן נכה [זען ישעיה 4:35] זייערע אוהלים, אוּן די מְעונים וואָס האָבּן זיך דאָרטן מצא, אוּן זיי האָבּן זיי חרם בּיז אויף היום הזה, אוּן האָבּן זיך ישב אויף זייער תחת; וואָרעם דאָרטן איז געווען מרעה פאַר זייערע צֹאן. 24 אוּן פוּן זיי, פוּן בני-שמעון, זײַנען הלך צום הַר שֵעִיר 005 אִיש, אוּן פלַטיָה, אוּן נעַריָה, אוּן רפיָה, אוּן עוּזיאֵל, די בני יִשעִין, זיי פאַרויס. 34 אוּן זיי האָבּן נכה [זען ישעיה 4:35] דעם שְאֵרִית הפלטה פוּן עַמָלֵק, אוּן זײַנען דאָרטן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] בּיז אויף היום הזה.
 
דברי א5
1 אוּן די בני ראוּבן דעם בכָור פוּן ישראלן וואָרעם ער איז געווען דער בכָור, אָבּער אַז ער האָט חלל דאָס יצוּעַ פוּן אָבִיו, איז זײַן בכוֹרה נתן געוואָרן צו די בני יוֹסף בּן ישראלן, הגם נישט זיך צו יחש אין דעם יחוס-בריוו [זען מתי 1:1] אויף דער בכוֹרה; 2 וואָרעם יהודה האָט גבר זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], אוּן פוּן אים איז אַרויס דער נגיד; אָבּער די בכוֹרה איז געווען צו יוֹסף. 3 די בני ראובן דעם בכָור ישראלן זײַנען געווען: חַנוֹך, אוּן פלוּא, חֶצרוֹן, אוּן כַרמי. 4 די בני יוֹאֵלן זײַנען געווען: בְּנוֹ שמַעיָה, בְּנוֹ גוֹג, בְּנוֹ שִמעִי; 5 בְּנוֹ מיכָה, בְּנוֹ רְאָיָה, בְּנוֹ בַּעַל; 6 בְּנוֹ בְּאֵרָה, וואָס תִלגַת-פלנֶסֶר מלך אַשוּר האָט גלה; ער איז געווען נשׂיא פוּן די ראובנים. 7 אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] לויט זײַנע משפחות, זיך יחוסנדיק [יחשׂ] לויט זייערע תוֹלְדֹת [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ], זײַנען געווען: דער רֹאש יעִיאֵל, אוּן זכַריָהו; 8 אוּן בֶּלַע בּן עָזָז בּן שֶמַע בּן יוֹאֵלן, וואָס איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין עַרוֹעֵר, בּיז נבוֹ אוּן בעַל-מְעוֹן; 9 אוּן צו מזרח איז ער ישב בּיז מע בוא צום מדבר, פוּן נָהָר פרָת אָן; וואָרעם זייערע מִקְנֶה האָבּן זיך רבה אין אֶרֶץ גִלעָד. 01 אוּן אין די יְמֵי שָאולן האָבּן זיי עשׂה מלחמה מיט די הַגריאים, אוּן יענע זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] דורך זייער יָד; אוּן זיי האָבּן זיך ישב אין זייערע אוהלים איבּער אַלע פני מזרח פוּן גִלעָד. 11 אוּן בני-גָד זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אַקעגן זיי אין אֶרֶץ בּשָן בּיז סַלכָה; 21 יוֹאֵל דער רֹאש, אוּן שָפם דער 2טן, אוּן יַענַי, אוּן שָפט, אין בּשָן; 31 אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] לויט זייערע בית אבות: מיכָאֵל, אוּן משוּלָם, אוּן שֶבַע, אוּן יוֹרַי, אוּן יַעְכָן, אוּן זיעַ, אוּן עֵבר, 7. 41 דאָס זײַנען די בני אַביחיִל בּן חורי בּן יָרוֹח בּן גִלעָד בּן מיכָאֵל בּן ישישַי בּן יַחדּוֹ בּן בּוּזן. 51 אַחי בּן אַבדיאֵל בּן גוּנין איז געווען דער רֹאש פוּן זייערע בית אבות. 61 אוּן זיי זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין גִלעָד אין בּשָן, אוּן אין אירע בנות, אוּן אין אַלע מגרשי שרוֹן, בּײַ זייערע תוצאה. 71 זיי אַלע האָבּן זיך יחש אין די יְמֵי יוֹתָם מלך יהודה, אוּן אין די יְמֵי יָרָבעָם מלך ישראל. 81 בני-ראוּבן, אוּן די גָדים, אוּן דער חצי שבט מנשה פוּן בני חיל, אנשים וואָס נשׂא מָגֵן אוּן חֶרֶב [זען "חֶרֶב" https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ], אוּן שפאַנען אַ קשת, אוּן זײַנען למד אין מלחמה, זײַנען געווען 067,44 וואָס יצא אין צָבָא. 91 אוּן זיי האָבּן עשׂה מלחמה מיט די הַגריאים, אוּן יטור, אוּן נָפיש, אוּן נוֹדָב. 02 אוּן זיי זײַנען עזר געוואָרן אַקעגן זיי, אוּן די הַגריאים אוּן אַלע וואָס מיט זיי זײַנען נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] געוואָרן אין זייער יָד; וואָרעם זיי האָבּן זעק צו אלוקים אין דער מלחמה, אוּן ער האָט זיך נעתר [עתר] זיי, ווײַל זיי האָבּן זיך בטח אויף אים. 12 אוּן זיי האָבּן שבה זייערע מִקְנֶה: זייערע גְמַלִּים 000,05, אוּן צֹאן 000,052, אוּן חמֹרים [זען זכריה 9:9] 000,2, אוּן נפשות אנשים 000,001 [זען פילמ' 52-1:1; ירמיה 33-03:13;
https://www.youtube.com/watch?v=3xYKaO8M2b8
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
https://www.youtube.com/watch?v=S4Si147Y_es
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8 ]. 22 וואָרעם עס זײַנען נפל חללים רבים, ווײַל די מלחמה איז געווען פוּן האלוקים. אוּן זיי זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף דעם מקוֹם פוּן זיי בּיז צום גלות. 32 אוּן בני חצי שבט מנשה זײַנען ישב אין אֶרֶץ, פוּן בּשָן בּיז בעַל-חרמוֹן, אוּן שׂניר, אוּן דעם הַר חרמוֹן. זיי האָבּן זיך רבה. 42 אוּן דאָס זײַנען די ראשים פוּן זייערע בית אבות: עֵפר, אוּן יִשעִי, אוּן אֶליאֵל, אוּן עַזריאֵל, אוּן יִרמיָה, אוּן הוֹדַוְיָה, אוּן יַחדּיאֵל, אנשים גיבוֹרי חיל, אנשי שמות, ראשים פוּן זייערע בית אבות. 52 אוּן זיי האָבּן מעל אָן אלוקי אבותם, אוּן זײַנען געווען זנה נאָך די אלוקי עמי הָאָרֶץ, וואָס אלוקים האָט שמד פוּן פאַר זיי. 62 אוּן דער אֱלֹקֵי ישראל האָט עור דעם רוּחַ פּוּל מלך אַשוּר, אוּן דעם רוּחַ פוּן תִלגַת-פלנֶסֶר מלך אַשוּר, אוּן ער האָט זיי גלה די ראובנים, אוּן די גָדים, אוּן דעם חצי שבט מנשה, אוּן ער האָט זיי געבּראַכט קיין חלַח, אוּן חבוֹר, אוּן הָראָ, אוּן בּײַם נָהָר גוֹזָן, בּיז אויף היום הזה. [1:6]72 די בני לֵוִין: גֵרשוֹן, קהָת, אוּן מרָרי. [2:6]82 אוּן די בני קהָתן: עַמרָם, יצהָר, אוּן חֶברון, אוּן עוּזיאֵל. [3:6]92 אוּן בני-עַמרָמען: אַהרן, אוּן משה, אוּן מרים. אוּן די בני אַהרנען: נָדָב, אוּן אַביהוּא, אֶלעָזָר, אוּן איתמר [זען ויקרא 2-1:01 https://www.youtube.com/watch?v=zAQSMO7di-Y
https://www.youtube.com/watch?v=xxvqZZB0Exw ]. [4:6]03 אֶלעָזָר האָט ילד פינחסן; פינחס האָט ילד אַבישוּעַן. [5:6]13 אוּן אַבישוּעַ האָט ילד בוּקין, אוּן בוּקי האָט ילד עוּזין. [6:6]23 אוּן עוּזי האָט ילד זֶרַחיָהן, אוּן זֶרַחיָה האָט ילד מרָיוֹתן. [7:6]33 מרָיוֹת האָט ילד אַמַריָהן, אוּן אַמַריָה האָט ילד אַחיטוּבן. [8:6]43 אוּן אַחיטוּב האָט ילד צָדוֹקן, אוּן צָדוֹק האָט ילד אַחימַעַצן. [9:6]53 אוּן אַחימַעַץ האָט ילד עַזַריָהן, אוּן עַזַריָה האָט ילד יוֹחנָנען. [01:6]63 אוּן יוֹחנָן האָט ילד עַזַריָהן; דאָס איז דער וואָס איז געווען אַ כהן אין דעם בית וואָס שלֹמֹה האָט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אין ירושָלַיִם. [11:6]73 אוּן עַזַריָה האָט ילד אַמַריָהן, אוּן אַמַריָה האָט ילד אַחיטוּבן. [21:6]83 אוּן אַחיטוּב האָט ילד צָדוֹקן, אוּן צָדוֹק האָט ילד שַלוּמען. [31:6]93 אוּן שַלוּם האָט ילד חלקִיָהן, אוּן חלקִיָה האָט ילד עַזַריָהן. [41:6]04 אוּן עַזַריָה האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] שׂרָיָהן [זען https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=r9GPBASLFk8 ], אוּן שׂרָיָה האָט ילד יהוֹצָדקן. [51:6]14 אוּן יהוֹצָדָק איז הלך, ווען ה' האָט גלה יהודה אוּן ירושָלַיִם דורך דער יָד פוּן נבוחדנֶצַרן.
 
דברי א6
 
[61:6]1 די בני לֵוִין : גֵרשוֹם, קהָת, אוּן מרָרי. [71:6]2 דאָס זײַנען די שמות פוּן בני גֵרשוֹם : לִבני, אוּן שִמעִי. [81:6]3 אוּן די בני קהָתן זײַנען געווען: עַמרָם, אוּן יִצהָר, אוּן חֶברון, אוּן עוּזיאֵל. [91:6]4 די בני מרָרין: מַחלי, אוּן מוּשי. אוּן דאָס זײַנען די משפחות פוּן לֵוִי לויט אבותם. [02:6]5 פוּן גֵרשוֹמען: בְּנוֹ לִבני, בְּנוֹ יַחת, בְּנוֹ זִמָה; [12:6]6 בְּנוֹ יוֹאָך בְּנוֹ עִדּוֹ, בְּנוֹ זֶרַח, בְּנוֹ יאַתרַי. [22:6]7 בני-קהָתן: בְּנוֹ עַמינָדָב, בְּנוֹ קֹרַח בְּנוֹ אַסיר; [32:6]8 בְּנוֹ אֶלקָנָה, אוּן בְּנוֹ אֶביָסָף, אוּן בְּנוֹ אַסיר; [42:6]9 בְּנוֹ תַחת, בְּנוֹ אוּריאֵל, בְּנוֹ עוּזִיָה, אוּן בְּנוֹ שָאול. [52:6]01 אוּן די בני אֶלקָנָהן: עַמָשַי, אוּן אַחימוֹת, [62:6]11 [אוּן] אֶלקָנָה. בני-אֶלקָנָהן: בְּנוֹ צוֹפי, אוּן בְּנוֹ נַחת; [72:6]21 בְּנוֹ אֶליאָב, בְּנוֹ ירוֹחם, בְּנוֹ אֶלקָנָה. [82:6]31 אוּן די בני שמוּאֵלן: דער בכָור וַשני, אוּן אַביָה. [92:6]41 בני-מרָרין: מַחלי; בְּנוֹ לִבני, בְּנוֹ שִמעִי, בְּנוֹ עוּזָה; [03:6]51 בְּנוֹ שִמעָא, בְּנוֹ חגִּיָּה, בְּנוֹ עַשָׂיָה. [13:6]61 אוּן דאָס זײַנען די וואָס דוד האָט עמד בּײַם שיר אין בּית ה', נאָך דעם מָנוֹחַ אָרון. [23:6]71 אוּן זיי האָבּן שרת פאַר דעם מִשכן אוֹהל-מוֹעד מיט שיר [זען https://www.youtube.com/watch?v=rgdehAR7j9g
https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=pKtEjsq37CU
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ], בּיז שלֹמֹה האָט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס בּית ה' אין ירושָלַיִם, אוּן זיי האָבּן זיך עמד לויט זייער משפט בּײַ זייער עבֹדה. [33:6]81 אוּן דאָס זײַנען די וואָס זײַנען דאָרטן עמד, מיט זייערע בָּנִים: פוּן די בני קהָתים: הֵימָן דער משורר, בּן יוֹאֵל בּן שמואל, [43:6]91 בּן אֶלקָנָה בּן ירוֹחם בּן אֶליאֵל בּן תוֹח, [53:6]02 בּן צוף בּן אֶלקָנָה בּן מַחת בּן עַמָשַׂי, [63:6]12 בּן אֶלקָנָה בּן יוֹאֵל בּן עַזַריָה בּן צפניָה [73:6]22 בּן תַחת בּן אַסיר בּן אֶביָסָף בּן קרַח [83:6]32 בּן יצהָר בּן קהָת בּן לֵוִי בּן ישראלן. [93:6]42 אוּן אחיו אָסָף איז געווען דער וואָס איז עמד צו זײַן ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011]: אָסָף בּן בּרֶחיָהוּ בּן שִמעָא [04:6]52 בּן מיכָאֵל בּן בעֲשֵׂיָה בּן מַלכִּיָה [14:6]62 בּן אֶתני בּן זֶרַח בּן עַדָיָה [24:6]72 בּן אֵיתָן בּן זִמָה בּן שִמעִי [34:6]82 בּן יַחת בּן גֵרשוֹם בּן לֵוִין. [44:6]92 אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] בני-מרָרי, אויף דער לינקער זײַט: אֵיתָן בּן קישי בּן עַבדי בּן מַלוּךְ [54:6]03 בּן חשַביָה בּן אַמַציָה בּן חלקִיָה [64:6]13 בּן אַמצי בּן בְּנֵי בּן שֶמֶר [74:6]23 בּן מַחלי בּן מוּשי בּן מרָרי בּן לֵוִין. [84:6]33 אוּן זייערע אחים די לוִיִים זײַנען געווען נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו דעם כּל עבֹדת מִשכן בּית אלוקים. [94:6]43 אוּן אַהרן אוּן זײַנע בָּנִים האָבּן קטר אויף דעם מזבח פאַר עוֹלָה אוּן אויף דעם מזבח פאַר קטֹרֶת; זיי זײַנען געווען פאַר כּל מְלָאכָה פוּן דעם קָדשֵי-קָדשים, אוּן צו מאכן כַּפָּרָה פאר ישראל [זען https://www.youtube.com/watch?v=zAQSMO7di-Y ], לויט אַלע וואָס משה עֶבֶד האלוקים האָט צוה. [05:6]53 אוּן דאָס זײַנען בני-אַהרן: בְּנוֹ אֶלעָזָר, בְּנוֹ פינחס, בְּנוֹ אַבישוּעַ; [15:6]63 בְּנוֹ בּוּקי, בְּנוֹ עוּזי, בְּנוֹ זֶרַחיָה; [25:6]73 בְּנוֹ מרָיוֹת בְּנוֹ אַמַריָה בְּנוֹ אַחיטוּב; [35:6]83 בְּנוֹ צָדוֹק, בְּנוֹ אַחימַעַץ. [45:6]93 אוּן דאָס זײַנען געווען זייערע מושבות לויט זייערע טירה אין זייער גְּבוּל: צו בני-אַהרן פוּן דער משפחה פוּן די קהָתים ווײַל זייערס איז געווען [דער ערשטער] גוֹרל, [55:6]04 זיי האָט מען נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] חֶברון אין אֶרֶץ יהודה מיט אירע מִגְרָש רונד אַרום איר. [65:6]14 אָבּער דאָס שָׂדֶה פוּן דער עִיר אוּן אירע חצרים האָט מען נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו כָלֵב בּן יפונֶהן. [75:6]24 אוּן צו בני-אַהרן האָט מען נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די ערי מקלט, חֶברון, אוּן לִבנָה מיט אירע מִגְרָש, אוּן יַתיר, אוּן אֶשתמוֹעַ מיט אירע מִגְרָש; [85:6]34 אוּן חילֵן מיט אירע מִגְרָש, דביר מיט אירע מִגְרָש; [95:6]44 אוּן עָשָן מיט אירע מִגְרָש, אוּן בית-שֶמֶש מיט אירע מִגְרָש. [06:6]54 אוּן פוּן שבט בנימין: גֶבע מיט אירע מִגְרָש, אוּן עָלֶמֶת מיט אירע מִגְרָש, אוּן עַנָתוֹת מיט אירע מִגְרָש. אַלע זייערע ערים, 31 ערים, לויט זייערע משפחות. [16:6]64 אוּן פאַר די יתר בני קהָת, פוּן דער משפחה פוּן דעם שבט, פוּן דעם חצי מטה, פוּן חצי מנשה, לויט גוֹרל, 01 ערים. [26:6]74 אוּן פאַר בני-גֵרשוֹם לוט זייערע משפחות, פוּן שבט יִשׂשָכָר, אוּן פוּן שבט אָשר, אוּן פוּן שבט נפתלי, אוּן פוּן שבט מנשה אין בּשָן, 31 ערים. [36:6]84 פאַר בני-מרָרי לויט זייערע משפחות, פוּן שבט ראוּבן, אוּן פוּן שבט גָד, אוּן פוּן שבט זבולון, לויט גוֹרל, 21 ערים. [46:6]94 אוּן די בני-יִשְראל האָבּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו די לוִיִים די ערים מיט זייערע מִגְרָש. [56:6]05 אוּן זיי האָבּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לויט גוֹרל, פוּן דעם שבט פוּן בני-יהודה, אוּן פוּן דעם שבט פוּן די בני שמעון, אוּן פוּן דעם שבט פוּן בני-בנימין, די דאָזיקע ערים וואָס מע קרא דאָ מיט די שמוֹת. [66:6]15 אוּן טייל פוּן די משפחות פוּן בני-קהָת האָבּן געהאַט די ערים פוּן זייער גְּבוּל פוּן שבט אפרים. [76:6]25 אוּן מע האָט זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] די ערי המקלט, שכֶם מיט אירע מִגְרָש אויפן הַר אפרים, אוּן גֶזֶר מיט אירע מִגְרָש; [86:6]35 אוּן יָקמְעָם מיט אירע מִגְרָש, אוּן בּית-חוֹרוֹן מיט אירע מִגְרָש. [96:6]45 אוּן איָלוֹן מיט אירע מִגְרָש, אוּן גַת-רִמּוֹן, מיט אירע מִגְרָש. [07:6]55 אוּן פוּן דעם מחצית מטה מנשה: עָנֵר מיט אירע מִגְרָש, אוּן בִּלעָם מיט אירע מִגְרָש, פאַר דער משפחה פוּן די יתר בני קהָת. [17:6]65 פאַר בני-גֵרשוֹם, פוּן דער משפחה פוּן דעם חצי מטה מנשה: גוֹלָן אין בּשָן מיט אירע מִגְרָש, אוּן עַשתָרוֹת מיט אירע מִגְרָש. [27:6]75 אוּן פוּן שבט יִשׂשָכָר: קֶדֶש מיט אירע מִגְרָש, דָברַת מיט אירע מִגְרָש. [37:6]85 אוּן ראמוֹת מיט אירע מִגְרָש, אוּן עָנֵם מיט אירע מִגְרָש. [47:6]95 אוּן פוּן שבט אָשר: מָשָל מיט אירע מִגְרָש, אוּן עַבדּוֹן מיט אירע מִגְרָש. [57:6]06 אוּן חוּקוֹק מיט אירע מִגְרָש, אוּן רחוֹב מיט אירע מִגְרָש. [67:6]16 אוּן פוּן שבט נפתּלי: קֶדֶש אין גָליל [זען ישעיה 2-1:9; מתי 32-22:2; 61-31:4; יוחנן 64-34:1] מיט אירע מִגְרָש, אוּן חמוֹן מיט אירע מִגְרָש, אוּן קִריָתַיִם מיט אירע מִגְרָש. [77:6]26 פאַר די יתר, בני-מרָרי, פוּן שבט זבולון: רִמוֹנוֹ מיט אירע מִגְרָש, תָבוֹר מיט אירע מִגְרָש. [87:6]36 אוּן פוּן יענער זײַט יַרדן בּײַ יריחוֹ, צו מזרח פוּן יַרדן, פוּן שבט ראוּבן: בּצֶר אין מדבר מיט אירע מִגְרָש, אוּן יהצה מיט אירע מִגְרָש; [97:6]46 אוּן קדֵמוֹת מיט אירע מִגְרָש, אוּן מֵיפעַת מיט אירע מִגְרָש. [08:6]56 אוּן פוּן שבט גָד: ראָמוֹת אין גִלעָד מיט אירע מִגְרָש, אוּן מַחנַיִם מיט אירע מִגְרָש; [18:6]66 אוּן חשבוֹן מיט אירע מִגְרָש, אוּן יַעְזֵיר מיט אירע מִגְרָש.
 
דברי א7
 
1 אוּן פוּן די בני יִשׂשָכָר זײַנען געווען: תוֹלָע, אוּן פוּאָה, יָשוב, אוּן שִמרוֹן 4. 2 אוּן די בני תוֹלָען: עוּזי, אוּן רפיָה, אוּן יריאֵל, אוּן יַחמַי, אוּן יִבשָׂם, אוּן שמוּאל, ראשים פוּן זייערע בית אבות פוּן תוֹלָע לויט זייערע תוֹלְדֹת [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ], גיבוֹרי חיל. זייער מִסְפַּר אין די יְמֵי דודן איז געווען 006,22. 3 אוּן די בני עוּזין זײַנען געווען: יִזֶרַחיָה; אוּן די בני יִזֶרַחיָהן: מיכָאֵל, אוּן עוֹבדיָה, אוּן יוֹאֵל, יִשִיָה 5 ; אַלע ראשים [זען "ראשים" זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח, https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ ] . 4 אוּן צו זיי האָבּן געהערט לויט זייערע תוֹלְדֹת [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ], לויט זייערע בית אבות, גדוּדי צָבָא מלחמה, 000,63; וואָרעם זיי האָבּן געהאַט רבה נָשִים אוּן בָּנִים. 5 אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] פוּן כּל משפחות פוּן יִשׂשָכָר, גיבוֹרי חילים זייער פאַרצייכעניש [יחשׂ], אין אַלעמען: 000,78. 6 פוּן בנימינען: בֶּלַע, אוּן בֶכֶר, אוּן ידיעֲאֵל 3. 7 אוּן די בני בֶלַען: אֶצבּוֹן, אוּן עוּזי, אוּן עוּזיאֵל, אוּן ירימוֹת, אוּן עִירי 5, ראשי בית אבות, גבּוֹרי חילים; אוּן זייער פאַרצייכעניש [יחשׂ] : 430,22. 8 אוּן די בני בֶכֶרן: זמירָה, אוּן יוֹעָש, אוּן אֶליעֶזֶר, אוּן אֶליוֹעֵינַי, אוּן עָמרי, אוּן ירֵמוֹת, אוּן אַביָה, אוּן עַנָתוֹת, אוּן עָלֶמֶת; אַלע זײַנען געווען די בני בֶכֶרן. 9 אוּן זייער פאַרצייכעניש [יחשׂ] לויט זייערע תוֹלְדֹת [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ], לויט זייערע ראשי בית אבות, גיבוֹרי חיל : 002,02. 01 אוּן די בני ידיעֲאֵלן: בִלהָן; אוּן די בני בִלהָנען: יְעוש אוּן בנימין, אוּן אֵהוד, אוּן כנַעֲנָה, אוּן זֵיתָן, אוּן תַרשיש אוּן אַחישַחַר. 11 אַלע זײַנען געווען בני-ידיעֲאֵל לויט די ראשי האבות, גיבוֹרי חילים, 002,71 וואָס יצא אין צָבָא אויף מלחמה. 21 שופּים, אוּן חופּים, די בני עִירן; חוּשִם, בני אַחרן. 31 די בני נפתלין: יַחציאֵל, אוּן גוּני, אוּן יֵצֶר, אוּן שַלּוּם, די בני בִלהָהן. 41 די בני מנשהן: אַשריאֵל וואָס זײַן פילגש [זען שיר השירים 8:6] האָט ילד, האַרַמיה פילֶגֶש [זען פילגש שיר השירים 8:6] האָט ילד מָכיר אָבי גִלעָד; 51 אוּן מָכיר האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] אַן אִשָּה פוּן חוּפּים אוּן שוּפּים, אוּן דער שֵם פוּן זייער אֲחוֹת איז געווען מַעֲכָה, אוּן דער שֵם פוּן שֵני איז געווען צלָפחד; אוּן צלָפחד האָט געהאַט בָּנוֹת. 61 אוּן מַעֲכָה די אִשָּה פוּן מָכירן האָט ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] בּן, אוּן זי האָט קרא שמו [זען זכריה 21-11:6; https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] פֶרֶש; אוּן דער שֵם פוּן אחיו איז געווען שֶרֶש, אוּן זײַנע בָּנִים זײַנען געווען אוּלָם, אוּן רֶקֶם. 71 אוּן די בני אוּלָמען: בּדָן, דאָס זײַנען בני-גִלעָד בּן מָכיר בּן מנשהן. 81 אוּן זײַן אֲחוֹת הַמוֹלֶכֶת האָט ילד ישהוֹדן, אוּן אַביעֶזֶרן, אוּן מַחלָהן. 91 אוּן די בני שמידָען זײַנען געווען: אַחיָן, אוּן שֶכֶם, אוּן לִקחי, אוּן אַניעָם. 02 אוּן די בני אפרימען: שוּתֶלַח. אוּן בְּנוֹ איז געווען בֶּרֶד, אוּן בְּנוֹ תַחת, אוּן בְּנוֹ אֶלעָדָה, אוּן בְּנוֹ תַחת; 12 אוּן בְּנוֹ זָבד, אוּן בְּנוֹ שוּתֶלַח אוּן עֶזֶר, אוּן אֶלעָד. אוּן די אנשי גַת, די נולדים [ילד] אין הארץ האָבּן זיי הרג, ווײַל זיי האָבּן ירד צו לקח זייערע מִקְנֶה. 22 אוּן אֲבִיהֶם אפרים האָט אבל ימים רבים, אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אים צו נחם. 32 אוּן ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו זײַן אִשָּה, אוּן זי איז הרה [זען "הרה" ישעיהו 41:7] געוואָרן, אוּן האָט ילד בּן, אוּן ער האָט קרא שמו [זען זכריה 21-11:6; https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] בריעָה, ווײַל רָעָה איז געשען אין זײַן בית. 42 אוּן זײַן בּת איז געווען שֶאֱרָה, אוּן זי האָט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] בית-חוֹרוֹן, די תחתון אוּן די עליון, אוּן אוּזֵן-שֶאֶרָה. 52 אוּן בְּנוֹ איז געווען רפח, אוּן רֶשֶף, אוּן בְּנוֹ תֶלַח, אוּן בְּנוֹ תַחן; 62 בְּנוֹ לַעְדָן, בְּנוֹ עַמּיהוד, בְּנוֹ אֶלישָמָע; 72 בְּנוֹ נוֹן, בְּנוֹ יהוֹשעַ [זען נחמיה 71:8, ישוע; זען עזרא 8:3; זכריה 21-11:6, יהוֹשֻעַ/יֵשוּעַ עַבדי צֶמַח מָשִיחַ שְמוֹ, ישעיהו 31:25-21:35; התג' 61:22]. 82 אוּן זייער אחֻזָּה אוּן זייערע מֹשׁבות איז געווען בּית אֵ-ל מיט אירע בנות, אוּן צו מזרח, נַעֲרָן, אוּן צו מערב גֶזֶר מיט אירע בנות, אוּן שכֶם מיט אירע בנות, בּיז עַיָה מיט אירע בנות. 92 אוּן לעבן בני-מנשה, בית-שְאָן מיט אירע בנות, תַעֲנָך מיט אירע בנות, מגִדּוֹ [התג' 61:61; 91:91] מיט אירע בנות, דוֹר מיט אירע בנות. אין די דאָזיקע זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] בני-יוֹסף בּן ישראלן. 03 בני-אָשרן: יִמנָה, אוּן יִשוָה, אוּן יִשוִי, אוּן בריעָה, אוּן זייער אֲחוֹת שֶׂרַח. 13 אוּן די בני בריעָהן: חבר, אוּן מַלכיאֵל, דאָס איז דער אבי ברזָיִת. 23 אוּן חבר האָט ילד יַפלֵטן, אוּן שוֹמֵרן, אוּן חוֹתָמען, אוּן זייער אֲחוֹת שוּעָאן. 33 אוּן די בני
יַפלֵטן זײַנען געווען: פסַך, אוּן במהָל, אוּן עַשוָת.
דאָס זײַנען די בני יַפלֵטן. 43 אוּן די בני שֶמֶרן: אַחי, אוּן רָהגָה, אוּן חובּה, אוּן אַרָם. 53 אוּן די בני אחיו הֵלֶמען: צוֹפח אוּן יִמנָע, אוּן שלש, אוּן עמל. 63 די בני צוֹפחן: סוח, אוּן חרנֶפר, אוּן שוּעָל, אוּן ברי, אוּן יִמרָה; 73 בּצֶר, אוּן הוֹד, אוּן שַמאָ, אוּן שִלשָה, אוּן יִתרָן, אוּן באֵראָ. 83 אוּן די בני יֶתֶרן: יפונֶה, אוּן פספָּה, אוּן אַראָ. 93 אוּן די בני עוּלאָן: אָרַח, אוּן חניאֵל, אוּן רִצְיאָ. 04 די אַלע זײַנען געווען בני-אָשר, ראשי בית אבות, ברר גיבוֹרי חילים, ראשי הנשׂיאים; אוּן זייער פאַרצייכעניש [יחשׂ] אין צָבָא פאַר מלחמה, זייער מִסְפַּר: 000,62 אנשים.
 
דברי א8
 
1 אוּן בנימין האָט ילד בֶּלַע זײַן בכָור, אַשבּל דעם שֵנִי, אוּן אַחרחַ דעם שְלִיש; 2 נוֹחה דעם פירטן, אוּן רָפאָ דעם פינפטן. 3 אוּן בֶּלַע האָט געהאַט בָּנִים: אַדָּר, אוּן גֵראָ, אוּן אַביהוּד; 4 אוּן אַבישוּעַ, אוּן נַעֲמָן, אוּן אַחוֹח; 5 אוּן גֵראָ, אוּן שפוּפן, אוּן חוּרָם. 6 אוּן דאָס זײַנען די בני אֵחוּדן: די דאָזיקע זײַנען געווען ראשי אבות פוּן די יושבי גֶבע, אוּן מע האָט זיי גלה קיין מָנַחת; 7 אוּן נַעֲמָן, אוּן אַחיָה, אוּן גֵראָ, זיי האָבּן ער גלה; ער האָט ילד עוּזאָן, אוּן אַחיחוּדן. 8 אוּן שַחרַיִם האָט ילד אין שָׂדֶה מוֹאָב, נאָך דעם ווי ער האָט זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] זײַנע נָשִים, חוּשים, אוּן בּעֲראָ. 9 אוּן ער האָט ילד מיט זײַן אִשָּה חוֹדֶשן: יוֹבבן, אוּן צִביאָן, אוּן מֵישאָן, אוּן מַלכָמען; 01 אוּן יְעוצן, אוּן שָכיָהן, אוּן מִרמָהן. דאָס זײַנען געווען זײַנע בָּנִים, ראשי אבות. 11 אוּן מיט חוּשימען האָט ער ילד אַביטוּבן, אוּן אֶלפּעַלן. 21 אוּן די בני אֶלפעַלן: עֵבר, אוּן מִשעָם, אוּן שֶמֶר, וואָס האָט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אוֹנוֹ, אוּן לוֹד מיט אירע בנות; 31 אוּן בריעָה, אוּן שֶמַע וואָס זײַנען געווען ראשי האבות פוּן די יושבי אַיָלוֹן, די וואָס האָבּן ברח די יושבי גַת. 41 אוּן אַחיוֹ, שָשַק, אוּן ירֵמוֹת, 51 אוּן זבדיָה, אוּן עֲרָד, אוּן עֶדֶר, 61 אוּן מיכָאֵל, אוּן יִשפה, אוּן יוֹחאָ, זײַנען געווען די בני בּריעָהן. 71 אוּן זבדיָה, אוּן משוּלָם, אוּן חזקי, אוּן חבר, 81 אוּן יִשמרַי, אוּן יִזליאָה, אוּן יוֹבב, זײַנען געווען די בני אֶלפּעַלן. 91 אוּן יָקים, אוּן זִכרי, אוּן זַבדּי, 02 אוּן אֶליעֵינַי, אוּן צִלתַי, אוּן אֶליאֵל, 12 אוּן עַדָיָה, אוּן בראָיָה, אוּן שִמרָת, זײַנען געווען די בני שִמעִין. 22 אוּן יִשפּן, אוּן עֵבּר, אוּן אֶליאֵל, 32 אוּן עַבדוֹן, אוּן זִכרי, אוּן חנָן, 42 אוּן חנַניָה, אוּן עֵילָם, אוּן עַנתוֹתִיָה, 52 אוּן יִפדְיָה, אוּן פנואֵל, זײַנען געווען די בני שָשַקן. 62 אוּן שַמשְרַי, אוּן שחריָה, אוּן עַתַליָה, 72 אוּן יַעֲרֶשיָה, אוּן אֵלִיָה, אוּן זִכרי, זײַנען געווען די בני ירוֹחמען. 82 די דאָזיקע זײַנען געווען ראשי אבות לויט זייערע תוֹלְדֹת [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ], ראשים [זען "ראשים" זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח, https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ ]. די דאָזיקע זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם. 92 אוּן אין גִבעוֹן זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] : דער אבי גִבעוֹן, וואָס דער שֵם פוּן זײַן אִשָּה איז געווען מַעֲכָה; 03 אוּן בנוֹ הבּכוֹר עַבדּוֹן, אוּן צוּר, אוּן קיש, אוּן בעַל, אוּן נָדָב; 13 אוּן גדוֹר, אוּן אַחיוֹ, אוּן זֶכֶר. 23 אוּן מִקלוֹת האָט ילד שִמאָהן. אוּן זיי אויך נגד זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם, מיט זייערע אחים. 33 אוּן נֵר האָט ילד קישן, אוּן קיש האָט ילד שָאולן, אוּן שָאול האָט ילד יוֹנָתָנען, אוּן מַלכּי-שוּעַן, אוּן אַבינָדָבן, אוּן אֶשבּעַלן. 43 אוּן די בּן יוֹנָתָן איז געווען מריב-בּעַל; אוּן מריב-בּעַל האָט ילד מיכָהן. 53 אוּן די בני מיכָהן זײַנען געווען: פּיתוֹן, אוּן מֶלֶך, אוּן תַארֵעַ, אוּן אָחז. 63 אוּן אָחז האָט ילד יהוֹעַדָּהן; אוּן יהוֹעַדָּה האָט ילד עָלֶמֶתן, אוּן עַזמָוֶתן, אוּן זִמרין; אוּן זִמרי האָט ילד מוֹצאָן. 73 אוּן מוֹצאָ האָט ילד בּנעָאן; בְּנוֹ איז געווען רָפה, בְּנוֹ אֶלעָשָׂה, בְּנוֹ אָצֵל. 83 אוּן אָצֵל האָט געהאַט 6 בָּנִים, אוּן דאָס זײַנען זייערע שמות: עַזריקָם, בּוֹכרוּ, אוּן יִשמָעֵאל, אוּן שעַריָה, אוּן עוֹבדיָה, אוּן חנָן. די אַלע זײַנען געווען די בני אָצֵלן. 93 אוּן די בני אחיו עֵשֶקן: אוּלָם זײַן בכָור, יְעוּש דער 2טן, אוּן אֶליפֶלֶט דער 3טן. 04 אוּן די בני אוּלָמען זײַנען געווען אנשים גיבוֹרי חיל, דרך קשת; אוּן זיי האָבּן געהאַט בָּנִים רבים אוּן בני בנים 051. די אַלע זײַנען געווען פוּן בני-בנימין.
 
דברי א9
1 אוּן כּל ישראל האָבּן זיך פאַרצייכנט [יחשׂ], אוּן הנה! זיי זײַנען כתב אין סֶפֶר מלכי ישראל. אוּן יהודה איז גלה געוואָרן קיין בבל פאַר זייער מעל. 2 אוּן די וואָס האָבּן זיך די ישב הראשנים אויף זייער אחֻזָּה אין זייערע ערים, זײַנען געווען, ישראל, די כֹּהנים, די לוִיִים, אוּן די נתינים. 3 אוּן אין ירושָלַיִם זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] פוּן בני-יהודה, אוּן פוּן די בני בנימין, אוּן פוּן בני-אפרים אוּן מנשה: 4 עוּתַי בּן עַמּיהוּד בּן עָמרי בּן אִמרין בּן בּנִין, פוּן די בני פרֶץ בּן יהודהן. 5 אוּן פוּן די שילוֹנים: עַשָׂיָה דער בכָור, אוּן זײַנע בָּנִים. 6 אוּן פוּן בני-זֶרַח: יְעוּאֵל, אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], 096. 7 אוּן פוּן בני-בנימין: סַלּוּא בּן משוּלָם בּן הוֹדוְיָה בּן הַסּנוּאָהן; 8 אוּן יִבניָה בּן ירוחמען, אוּן אֵלָה בּן עוּזי בּן מִכרין, אוּן משוּלָּם בּן שפטיָה בּן רְעוּאֵל בּן יִבנִיָהן; 9 אוּן זייערע אחים לויט זייערע תוֹלְדֹת [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ], 659. די כּל אנשים זײַנען געווען ראשי אבות לויט זייערע בית אבות. 01 אוּן פוּן די כֹּהנים: ידַעְיָה, אוּן יהוֹיָריב, אוּן יָכין; 11 אוּן עַזַריָה בּן חלקִיָה בּן משוּלָם בּן צָדוֹק בּן מרָיוֹת בּן אַחיטוּב דער נגיד פוּן בית האלוקים; 21 אוּן עַדָיָה בּן ירוֹחם בּן פשחוּר בּן מַלכִּיָּהן, אוּן מַעְשַׂי בּן עַדיאֵל בּן יַחזֵרָה בּן משוּלָם בּן משִלֵמית בּן אִמֵּרן; 31 אוּן זייערע אחים, ראשים [זען "ראשים" זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח, https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ ] פוּן זייערע בית אבות, 007,1 גבורי חיל פאַר דער עבודה פוּן בית האלוקים. 41 אוּן פוּן די לוִיִים: שמַעיָה בּן חשוּב בּן עַזריקָם בּן חשַביָהן פוּן בני-מרָרי; 51 אוּן בקבקַר, חרֶש, אוּן גָלָל, אוּן מַתַניָה בּן מיכאָ בּן זִכרי בּן אָסָף; 61 אוּן עוֹבדיָה בּן שמַעיָה בּן גָלָל בּן ידוּתוּנען, אוּן ברֶכיָה בּן אָסאָ בּן אֶלקָנָהן, וואָס איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין די חצרים פוּן די נטוֹפתים. 71 אוּן די טויערלײַט זײַנען געווען: שַלוּם, אוּן עַקוּב, אוּן טַלמוֹן, אוּן אַחימָן; אוּן זייער אָח שַלום איז געווען דער רֹאש. 81 אוּן נאָך בּיז אַהער זײַנען זיי אין דעם שער המלך צו מזרח; זיי זײַנען די טויערלײַט פאַר די מחנות פוּן בני-לֵוִי. 91 אוּן שַלום בּן קוֹרֵא בּן אֶביָסָף בּן קֹרַחן, אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] פוּן זײַן בית אב, די קָרחים, זײַנען געווען איבּער דער מלאכה פון עבודה שֹׁמרי הספּים פוּן דעם אֹהֶל, אַזוי ווי אבותם זײַנען געווען איבּער דעם מַחֲנֶה פוּן ה', די שֹׁמרי המבוא. 02 אוּן פינחס בּן אֶלעָזָרן איז געווען דער נגיד איבּער זיי פריער; ה' עִמֹּו [זען ישעיה 41:7; תהלים 4:011]. 12 זכַריָה בּן משֶלֶמיָהן איז געווען דער טויערמאַן בּײַם פּתח פוּן אוֹהל-מוֹעד. 22 זיי אַלע, די ברר פאַר טויערלײַט בּײַ די ספים [סף], 212. זיי זײַנען געווען פאַרצייכנט [יחשׂ] לויט זייערע חצרים; זיי האָט דוד אוּן שמואל דער רֹאֶה יסד אויף זייער אמונה. 32 אוּן זיי אוּן זייערע בָּנִים זײַנען געווען איבּער די שְעָרים פוּן דעם בית ה', פוּן דעם בית הָאֹהֶל, פאַר משמרות. 42 אין 4 זײַטן זײַנען געווען די טויערלײַט: אין מזרח, אין ימה, אין צפון, אוּן אין נגב. 52 אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] אין זייערע חצרים האָבּן געדאַרפט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף 7 טעג, פוּן עת צו עת, צו זײַן מיט די דאָזיקע; 62 וואָרעם זיי זײַנען געווען אֱמוּנה, די 4 גבֹּרי השֹׁערים. דאָס זײַנען געווען די לוִיִים. אויך זײַנען זיי געווען איבּער די לשכות [לשכה], אוּן איבּער די אוֹצרות פוּן בית האלוקים. 72 אוּן זיי האָבּן לון אַרום דעם בית האלוקים, ווײַל אויף זיי איז געווען די משמרת, אוּן זיי זײַנען געווען איבּער דעם מַפְתֵּחַ [זען ישעיה 22:22; התג' 81:1], לבֹקר לבֹקר. 82 אוּן טייל פוּן זיי זײַנען געווען איבּער די כלים פוּן עבֹדה, וואָרעם מיט אַ מִסְפַּר האָט מען זיי אַרײַנגעבּראַכט, אוּן מיט אַ מִסְפַּר האָט מען זיי יצא. 92 אוּן טייל פוּן זיי זײַנען געווען מנה איבּער די כלים, אוּן איבּער כּל כלי הקֹדֶש, אוּן איבּער דעם סלת, אוּן דעם ווײַן, אוּן דעם שמן, אוּן דעם לְבוֹנָה, אוּן די בשם. 03 אן טייל פוּן די בני הכֹּהנים האָבּן רקח די מרקחת פוּן די בשם. 13 אוּן מַתִתיָה פוּן די לוִיִים, וואָס איז געווען דער בכָור פוּן שַלום דעם קָרחי, האָט געהאַט דעם אמוּנה איבּער די מעשׂה החבתים. 23 אוּן טייל פוּן בני-הקהָתים, פוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], זײַנען געווען איבּערן לֶחֶם המערכת, דאָס צו כון שבת שבת. 33 אוּן דאָס זײַנען געווען די משֹׁררים, ראשי אבות פוּן די לוִיִים, אין די לשכֹת, פטור [זען יוחנן 22:51] ווײַל יוֹמָם וָלַיְלָה איז אויף זיי געווען די מְלָאכָה. 43 די דאָזיקע זײַנען געווען ראשי האבות פוּן די לוִיִים, לויט זייערע תוֹלְדֹת, [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ]
ראשים. די דאָזיקע זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם. 53 אוּן אין גִבעוֹן זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]: דער אָב פוּן גִבעוֹן, יעִיאֵל, וואָס דער שֵם פוּן זײַן אִשָּה איז געווען מַעֲכָה; 63 אוּן בְּנוֹ דער בכָור, עַבדוֹן, אוּן צור, אוּן קיש, אוּן בַעַל, אוּן נֵר, אוּן נָדָב; 73 אוּן גדוֹר, אוּן אַחיוֹ, אוּן זכַריָה, אוּן מִקלוֹת. 83 אוּן מִקלוֹת האָט ילד שִמאָמען. אוּן זיי אויך זײַנען ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] נגד זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] אין ירושָלַיִם, אַקעגן זייערע אחים. 93 אוּן נֵר האָט ילד קישן; אוּן קיש האָט ילד שָאולן; אוּן שָאול האָט ילד יוֹנָתָנען, אוּן מַלכי-שועַן, אוּן אַבינָדָבן, אוּן אֶשבּעַלן. 04 אוּן בֶן יהונתן איז געווען מריב-בַּעַל, אוּן מריב-בַּעַל האָט ילד מיכָהן. 14 אוּן די בני מיכָהן זײַנען געווען: פיתוֹן, אוּן מֶלֶך, אוּן תַחרֵעַ. 24 אוּן אָחז האָט ילד יַערָהן; אוּן יַערָה האָט ילד עָלֶמֶתן, אוּן עַזמָוֶתן, אוּן זִמרין; אוּן זִמרי האָט ילד מוֹצאָן. 34 אוּן מוֹצאָ האָט ילד בנעָאן; אוּן בְּנוֹ איז געווען רפים, בְּנוֹ אֶלעָשָה, בְּנוֹ אָצֵל. 44 אוּן אָצֵל האָט געהאַט 6 בָּנִים, אוּן דאָס זײַנען זייערע שמות : עַזריקָם, בּוֹכרוּ, אוּן יִשמָעֵאל, אוּן שעַריָה, אוּן עוֹבדיָה, אוּן חנָן. דאָס זײַנען די בני אָצֵלן.
 
דברי א01
1 אוּן די פלִשתים האָבּן לחם מיט ישראל, אוּן די אנשי ישראל זײַנען נוס פאַר די פלִשתים, אוּן זיי זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] חללים אויפן הַר גִלבּוֹעַ. 2 אוּן די פלִשתים האָבּן דבק שָאולן אוּן זײַנע בָּנִים, אוּן די פלִשתים האָבּן נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] יוֹנָתָן, אוּן אַבינָדָב, אוּן מַלכּי-שוּעַ, די בני שָאולן. 3 אוּן די מלחמה איז געווען כבד אַקעגן שָאולן, אוּן די מורים בקשת האָבּן אים מצא, אוּן ער האָט חול [זען תהלים 7:15] פאַר די יורים. 4 אוּן שָאול האָט אמר צו זײַן נֹשֵׂא כלי : שלף דײַן חֶרֶב, אוּן דקר [זען זכריה 01:21; זען
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] מיך מיט איר, אַז די דאָזיקע ערלים [זען רומ' 52:2] זאָלן נישט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9], אוּן עלל מיר. אָבּער זײַן נֹשֵׂא כלי האָט נישט אבה, וואָרעם ער האָט זייער ירא מְאֹד געהאַט. האָט שָאול לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] די חֶרֶב, אוּן איז נפל אויף איר. 5 אוּן ווי זײַן נֹשֵׂא כלי האָט ראה, אַז שָאול איז מות, איז ער אויך נפל אויף זײַן חֶרֶב, אוּן איז מות. 6 אַזוי איז מות שָאול; אוּן זײַנע 3 בָּנִים אוּן זײַן כּל בּית [זען "בית" ירמיהו (43)33-(13)03:13] יחדו זײַנען מות. 7 אוּן ווי כּל איש ישראל וואָס אין עמק האָבּן ראה, אַז יענע זײַנען נוס, אוּן אַז שָאול אוּן זײַנע בָּנִים זײַנען מות [זען "מות" ישעיהו 9:35], אַזוי האָבּן זיי עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22] זייערע ערים, אוּן זײַנען נוס. אוּן די פלִשתים זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָבּן זיך אין זיי ישב. 8 אוּן עס איז געווען אויף מחרת, זײַנען די פלִשתים בוא צו פשט די חללים, אוּן זיי האָבּן מצא שָאולן אוּן זײַנע 3 בָּנִים, נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] אויפן הַר גִלבּוֹעַ. 9 האָבּן זיי אים פשט, אוּן האָבּן נשׂא זײַן קאָפּ, אוּן זײַנע כלי, אוּן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אין אֶרֶץ פלִשתים רונד אַרום, צו בּרענגען די בשׂורה [זען בשׂורה טוֹבה, שמואל ב 72:81, פוּן בּן דוד תלוּי עַל עֵץ, שמואל ב 01:81; יוחנן 13:91; גלט' 31:3
https://www.youtube.com/watch?v=qy26nilVSro
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E ] צו זייערע עצבים [עצב] אוּן צו הָעָם. 01 אוּן זיי האָבּן שים זײַנע כלי אין בית פוּן זייערע אלוקים, אוּן זײַן גלגֹלת [זען מתי 33:72] האָבּן זיי תקע אין בית דָגוֹן. 11 אוּן כּל יָביש-גִלעָד האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַלע וואָס די פלִשתים האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] צו שָאולן, 21 אוּן כּל איש חיל זײַנען קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], אוּן זיי האָבּן נשׂא דעם גוּפה פוּן שָאולן, אוּן די גוֹפה פוּן זײַנע בָּנִים, אוּן זיי געבּראַכט קיין יָביש; אוּן זיי האָבּן קבר [זען משיח קבר, ישעיהו 9:35] זייערע עצמות אונטער דעם אלה אין יָביש; אוּן זיי האָבּן צום 7 טעג. 31 אוּן שָאול איז מות פאַר זײַן מעל וואָס ער האָט מעל אָן ה' פוּן וועגן דעם דבר-ה' וואָס ער האָט נישט שוֹמר, אוּן אויך שָאול האָט שאל [זען תהלים 21-7:2] בּײַ אַן אוֹב צו דרש בּײַ אים, 41 אוּן נישט דרש בּײַ ה'; דעריבער האָט ער אים מות [זען https://www.youtube.com/watch?v=GTVKbgIc9oA
https://www.youtube.com/watch?v=morcukVNrHM ], אוּן האָט סבב די מלוכה צו דוד בּן יִשַין [זען
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE
https://www.youtube.com/watch?v=-BMxhCc50Hc
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=YXQEDiEhRb4
https://www.youtube.com/watch?v=SHkHBbdSxp4
https://www.youtube.com/watch?v=XDA-_oRKQbA
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM ].
 
דברי א11
 
1 אוּן כּל ישראל האָבּן זיך קבץ צו דודן קיין חֶברון, אַזוי צו אמר: הנה דײַן עצם אוּן דײַן בשׂר [זען תהלים 9:61] זײַנען מיר. 2 נאָך פוּן תמוֹל שִלְשוֹם, נאָך ווען שָאול איז געווען מלך, ביסטו געווען דער וואָס האָט המוציא [יצא] אוּן המביא [בוא] ישראל. אוּן ה' אֱלֹקֶיךָ האָט צו דיר אמר: דו זאָלסט רעה מײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] ישראל, אוּן דו זאָלסט זײַן נגיד [זען משיח נגיד דניאל 52:9; ישעיה 4:55] איבּער עַמִּי ישראל. 3 אוּן כּל זקני ישראל זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צום מלך קיין חֶברון, אוּן דוד האָט זיי כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] בְּרִית אין חֶברון פאַר ה', אוּן זיי האָבּן משח דודן פאַר אַ מלך איבּער ישראל, אַזוי ווי דבר ה' דורך שמואלן. 4 אוּן דוד אוּן כּל ישראל זײַנען הלך קיין ירושָלַיִם, דאָס איז יבוּס; אוּן דאָרטן זײַנען געווען די יבוסים, די יושבי הָאָרֶץ. 5 האָבּן די יושבי יבוּס אמר צו דודן: וועסט אַהער נישט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. אָבּער דוד האָט לכד די מצודה פוּן צִיוֹן, דאָס איז עִיר דוד. 6 אוּן דוד האָט אמר: ווער נאר עס וועט צוערשט נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] דעם יבוסי זאָל ווערן פאַר אַ רֹאש אוּן פאַר אַ שׂר. איז יוֹאָב בּן צרויָהן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צום ערשטן, אוּן ער איז געוואָרן פאַר אַ רֹאש. 7 אוּן דוד האָט זיך ישב אין דער מצד, דעריבער האָט מען זי קרא עִיר דוד. 8 אוּן ער האָט בנה די עִיר רונד אַרום, פוּן מִלוֹא בּיז רונד אַרום. אוּן יוֹאָב האָט חיה דעם שאר פוּן דער עִיר. 9 אוּן דוד איז געוואָרן אלץ גדול, אוּן ה' צבָאות איז געווען עמו. 01 אוּן דאָס זײַנען די ראשי הגיבּוֹרים וואָס דוד האָט געהאַט, די וואָס האָבּן חזק מיט אים אין זײַן מלכות, אין איינעם מיט כּל ישראל, אים צו מאַכן פאַר אַ מלך, אַזוי ווי דאָס דבר-ה' צו ישראל. 11 אוּן דאָס איז די מִסְפַּר פוּן די גיבוֹרים וואָס דוד האָט געהאַט: יָשָבעָם בּן חכמוֹנין, דער רֹאש פוּן די שלושים; ער האָט עור זײַן חֲנִית אויף 003, אוּן זיי חלל אויף פעם אחת. 21 אוּן נאָך אים, אֶלעָזָר בּן דוֹדוֹן, פוּן אַחוֹח; ער איז געווען פוּן די 3 גיבוֹרים. 31 ער איז געווען מיט דודן אין פס-דַמּים, ווען די פלִשתים האָבּן זיך דאָרטן אסף אויף מלחמה; אוּן דאָרטן איז געווען אַ חלקה שָׂדֶה מלא מיט שׂעֹרִים; אוּן הָעָם איז נוס פאַר די פלִשתים. 41 האָבּן זיי זיך יצב אין מיטן פוּן דעם חלקה, אוּן האָבּן עס נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] געווען; אוּן זיי האָבּן נכה די פלִשתים, אוּן ה' האָט זיי יושע [ישע] אַ תשוּעה גדולה. 51 אוּן 3 פוּן די 03 ראשים האָבּן ירד צום צור צו דודן אין דער מערה עַדולָם; אוּן די מַחֲנֶה פוּן די פלִשתים האָט חנה אין עמק רפאים. 61 אוּן דוד איז דעמאָלט געווען אין דער מצודה, אוּן די נציב פוּן די פלִשתים איז דעמאָלט געווען אין בּית-לֶחֶם. 71 האָט דוד אוה, אוּן ער האָט אמר: ווען עמיצער שקה מיר מַיִם פוּן דעם בּוֹר פוּן בּית-לֶחֶם וואָס אין שער! 81 האָבּן די 3 בקע אין מַחֲנֶה פלִשתים, אוּן האָבּן שאב מַיִם פוּן דעם בּוֹר פוּן בּית-לֶחֶם וואָס אין שער, אוּן נשׂא אוּן געבּראַכט צו דודן. אָבּער דוד האָט עס נישט געוואָלט שתה, אוּן האָט עס נסך פאַר ה'. 91 אוּן ער האָט אמר: חלילה מיך פון אֱלֹקַי פוּן דאָס צו עשׂה! דאָס דָּם פוּן די דאָזיקע אנשים מיט זייער נפש [זען נפש פוּן משיח אן אשם ישעיהו 01:35] זאָל איך שתה? וואָרעם מיט דער סכנה [זען קור"ב 62:11] פוּן זייער נפש האָבּן זיי עס געבּראַכט. אוּן ער האָט עס נישט געוואָלט שתה. דאָס האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די 3 גיבוֹרים. 02 אוּן אַבשַי אחי יוֹאָבן, ער איז געווען דער רֹאש השלושה; אוּן ער האָט עור זײַן חֲנִית אויף 003, אוּן זיי חלל; אוּן ער האָט געהאַט אַ שם צווישן די 3. 12 פוּן די 2טן פון די 3 איז ער געווען דער נכבד, אוּן ער איז געווען זייער שׂר, אָבּער צו די ערשטע 3 איז ער נישט בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. 22 בּנָיָה בּן יהוֹיָדָען, איז געווען אַ בּן איש חיל פון רב פעלים, פוּן קַבצְאֵל; ער האָט נכה די 2 פוּן אריאל פון מוֹאָב, אוּן ער האָט ירד, אוּן האָט נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] הארי אין אַ בּוֹר אין אַ יוֹם השלג. 32 אוּן ער האָט נכה אַן איש המצרי, אַן איש פוּן מדה, 5 אַמָּה; אוּן אין דעם יָד מִצרי איז געווען אַ חֲנִית אַזוי ווי דער מנור פוּן אֹרגים, אוּן ער האָט ירד צו אים מיט אַ שבט; האָט ער גזל דעם חֲנִית פוּן דעם יָד מִצרי, אוּן האָט אים הרג מיט זײַן אייגענעם חֲנִית. 42 דאָס האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] בּנָיָהוּ בּן יהוֹיָדָען, אוּן ער האָט געהאַט אַ שם צווישן די 3 גיבוֹרים. 52 ער איז געווען מער נכבד פוּן די 03, אָבּער צו די 3 איז ער נישט בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9]. אוּן דוד האָט אים שׂוּם איבּער זײַן משמעת. 62 אוּן די גיבוֹרי החילים זײַנען געווען: עַשָׂהאֵל אַחי יוֹאָבן; אֶלחנָן בּן דוֹדוֹן פוּן בּית-לֶחֶם; 72 שמות פוּן הַרוֹר; חֵלֶץ פוּן פלוֹן; 82 עִיראָ בּן עִקֵשן פוּן תקוֹעַ; אַביעֶזֶר פוּן עַנָתוֹת; 92 סִבכַי פוּן חושָה; עִילַי פוּן אַחוֹח; 03 מַהרַי פוּן נטוֹפה; חֵלֶד בּן בעֲנָהן פוּן נטוֹפה; 13 איתי בּן ריבין פוּן גִבעָה פוּן בני-בנימין; בּנָיָה פוּן פרעָתוֹן; 23 חוּרַי פוּן נַחלֵי-גַעַש; אַביאֵל פוּן עַרבה; 33 עַזמָוֶת פוּן בַּחרום; אֶליַחבּאָ פוּן שַעַלבוֹן; 43 די בני השם פוּן גִזוֹן; יוֹנָתָן בּן שָגֵהן פוּן הָרָר; 53 אַחיאָם בּן שָׂכָרן פוּן הָרָר; אֶליפל בּן אוּרן; 63 חפר פוּן מכֵרָה; אַחיָּה פוּן פּלוֹן; 73 חצרוֹ פוּן כַרמֶל; נַעֲרַי בּן אֶזבּין; 83 יוֹאֵל אחי נָתָנען; מִבחר בּן הַגרין; 93 צֶלֶק דער עַמוֹני; נַחרַי פוּן ברוֹת, דער נֹשֵׂא כלי פוּן יוֹאָב בּן צרוּיָהן; 04 עִיראָ פוּן יֶתֶר; גָרֵב פוּן יֶתֶר; 14 אוּרִיָה דער חִתי [זען https://www.youtube.com/watch?v=uzcRnsVJYy4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ]; זָבד בּן אַחלָין; 24 עַדינאָ בּן שִיזאָ דעם ראוּבני, אַ רֹאש פוּן די ראוּבנים, אוּן 03 מיט אים; 34 חנָן בּן מַעֲכָהן, אוּן יוֹשָפט פוּן מֶתֶן; 44 עוּזִיאָ פוּן עַשתָרוֹת; שמע אוּן יעִיאֵל, די בני חוֹתָמען פוּן עַרוֹעֵר; 54 ידיעֲאֵל בּן שִמרין, אוּן יוֹחאָ אחיו פוּן תיץ; 64 אֶליאֵל פוּן מַחוִים; אוּן יריבי, אוּן יוֹשַוְיָה, די בני אֶלנַעַמען; אוּן יִתמָה דער מוֹאָבי; 74 אֶליאֵל, אוּן עוֹבד, אוּן יַעֲשׂיאֵל פוּן מצוֹביָה.
 
דברי א21
 
1 אוּן דאָס זײַנען די וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דודן קיין ציקלַג, בעת ער איז נאָך געווען עָצַר מפני שָאול בּן קישן; אוּן זיי זײַנען געווען צווישן די גיבוֹרים וואָס האָבּן עזר אין דער מלחמה; 2 נשקי קשת, וואָס האָבּן אי מיט דער ימין [זעו ימין האדוֹן משיח תהלים 1:011] אי מיט דער שׂמאל מיט שטיינער אוּן חצּים [חץ] פוּן קשת; פוּן שָאולס אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], פוּן בּנימין. 3 דער רֹאש אַחיעֶזֶר, אוּן יוֹאָש, די בני הַשמָעָהן פוּן גִבעָה; אוּן יזיאֵל, אוּן פֶלֶט, די בני עַזמָוֶתן; אוּן ברָכָה, אוּן יֵהוּא פוּן עַנָתוֹת; 4 אוּן יִשמַעיָה פוּן גִבעוֹן, אַ גיבור פוּן די 03, אוּן איבּער די 03, אוּן [5] יִרמיָה, אוּן יַחזיאֵל, אוּן יוֹחנָן, אוּן יוֹזָבד פוּן גדֵרָה; [6]5 אֶלעוזַי, אוּן ירימוֹת, אוּן בּעַליָה, אוּן שמַריָהו, אוּן שפטיָהוּ פוּן חריף; [7]6 אֶלקָנָה, אוּן יִשִיָהו, אוּן עַזַראֵל, אוּן יוֹעֶזֶר, אוּן יָשָבעָם, די קָרחים; [8]7 אוּן יוֹעֵאלָה, אוּן זבדיָה, די בני ירוחמען פוּן גדוֹר. [9]8 אוּן פוּן די גָדים האָבּן זיך בדל צו דודן, צו דער מְצָד אין דער מדבר, גיבוֹרי חיל, אנשי צבא, וואָס האָבּן געקענט ערך אַ צנה אוּן אַ רֹמח, מיט פנימער ווי פנימער פוּן אריה, אוּן אַזוי ווי צבי אויף די הָרִים מהר. [01]9 עֵזֶר דער רֹאש, עוֹבדיָה דער 2טן, אֶליאָב דער 3טן; [11]01 מִשמַנָה דער 4טן, יִרמיָה דער 5טן; [21]11 עַתַּי דער 6טן, אֶליאֵל דער 7טן; [31]21 יוֹחנָן דער 8טן, אֶלזָבד דער 9טן; [41]31 יִרמיָהו דער 01טן, מַכבנַי דער 11טן. [51]41 די דאָזיקע פוּן בני-גָד זײַנען געווען ראשי צָבָא; דער קטן איבּער 001, אוּן דער גדול איבּער 0001. [61]51 דאָס זײַנען די וואָס זײַנען עבר דעם יַרדן אין 1טן חוֹדש ווען ער איז געווען מלא איבּער אַלע זײַנע גדיה, אוּן האָבּן ברח כּל עמקים [עמק] צו מזרח אוּן צו מערב. [71]61 אוּן פוּן בני-בנימין אוּן יהודה זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דער מצד צו דודן. [81]71 אוּן דוד איז זיי יצא אַנטקעגן, אוּן ער האָט זיך ענה אוּן האָט צו זיי אמר: אויב איר זײַט בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף שלום צו מיר, מיך צו עזר, וועט מײַן לֵב זײַן יחד מיט אײַך; אויב אָבּער מיך צו רמה צו מײַנע צרים, אָן אַ חמס [זען ישעיה 9:35] אין מײַנע כף, זאָל אלוקי אבוֹתֵינוּ ראה אוּן יכח [זען ישעיה 12:92 אין פארגלייך מיט איוב 33:9 און מוֹכִיחַ, זען https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
וויאַזוי קעָן פאַראַן זיין איין אלוקים און איין מֵליץ (הַמְתַוֵּךְ) צווישן ה' און בְּנֵי אָדָם סײַדן ער איז בּיידן אֱלוֹהוּת און זֶרַע הָעַלְמָה שְמוֹ עִמָּנוּ אֵ-ל יהושע/ישוע? זען זרע זה מלך המשיח מדרש רבה כג ה, זען זכריה 21-11:6; ישעיה 41:7? קיינער קוּמט נישט צוּ אלוקים הָאָב סיידן דוּרך די זוּן פוּן דער אויבערשטער, זען יוחנן 6:41; טימ"א 5:2; זען
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ]. [91]81 האָט רוּחַ לבש עַמָשַׂי דעם רֹאש פוּן די 03 : פאַר דיר, דוד, אוּן מיט דיר, בּן יִשַין! שלום, שלום צו דיר, אוּן שלום צו דײַנע עֹזֵר; וואָרעם אֱלֹקֶיךָ וועט דיך עזר. האָט זיי דוד קבל [זען יוחנן 21:1; https://www.youtube.com/watch?v=VzOtRDFPTh8
http://www.afii.org/ojbible/0700.pdf ], אוּן האָט זיי נתן פאַר ראשים [זען "ראשים" זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח, https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ ] פוּן דער גדוּד. [02]91 אויך פוּן מנשה זײַנען נפל צו דודן ווען ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] מיט די פלִשתים אַקעגן שָאולן אויף מלחמה, אָבּער זיי האָבּן זיי נישט עזר, וואָרעם נאָך אַן עצה האָבּן די סרנים [סרן] פוּן די פלִשתים אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], אַזוי צו אמר: מיט רָאשֵינוּ וועט ער נפל צו אֲדֹנָיו שָאולן. [12]02 אַז ער איז הלך קיין ציקלַג זײַנען נפל צו אים פוּן מנשה: עַדנַח, אוּן יוֹזָבד, אוּן ידיעֲאֵל, אוּן מיכָאֵל, אוּן יוֹזָבד, אוּן אֶליהוּא, אוּן צִלתַי, ראשי האלפים וואָס פוּן מנשה. [22]12 אוּן זיי האָבּן עזר דודן אַקעגן דער גדוּד, וואָרעם זיי זײַנען אַלע געווען גיבוֹרי חיל, אוּן זיי זײַנען געוואָרן שׂרים אין צָבָא. [32]22 יאָ, פוּן יוֹם ביוֹם איז מען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דודן אים צו עזר, בּיז די מַחֲנֶה איז געווען גּדוֹל, אַזוי ווי מַחֲנֶה פוּן אלוקים. [42]32 אוּן דאָס זײַנען די מספר פוּן די ראשי החלוּץ לצבא, וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דודן קיין חֶברון, צו סבב די מלכות פוּן שָאולן צו אים, לויט דעם פֶּה ה': [52]42 די בני יהודה וואָס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] צנה אוּן אַ רֹמח, 008,6 חלץ צבא. [62]52 פוּן בני-שמעון, גבורי חיל לצבא, 001,7. [72]62 פוּן בני-לֵוִי, 006,4. [82]72 אוּן יהוֹיָדָע דער נגיד פוּן אַהרֹן, אוּן מיט אים 007,3. [92]82 אוּן צָדוֹק, אַ נער גבור חיל, אוּן זײַן בית אָב, 22 שׂרים. [03]92 אוּן פוּן בני-בנימין, די אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] פוּן שָאולן, 000,3, וואָרעם בּיז דעמאָלט האָט דאָס מרבּית פוּן זיי שֹׁמְרִים די משמרת צו בּית שָאול. [13]03 אוּן פוּן בני-אפרים, 008,02 גבורי חיל, אנשים מיט שמות אין זייערע בית אבות. [23]13 אוּן פוּן דעם חצי מטה מנשה, 000,81 וואָס זײַנען געווען נקב מיט שמות צו בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] מאכן דודן פאַר אַ מלך. [33]23 אוּן פוּן בני-יִשׂשָכָר, די וואָס האָבּן זיך ידע בִינָה אויף די עתים, צו ידע וואָס ישראל דאַרף עשׂה ; זייערע ראשים זײַנען געווען 002, אוּן אַלע זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] זײַנען געווען אונטער זייער פּה. [43]33 פוּן זבולון, 000,05 וואָס קענען יצא אין צָבָא, וואָס קענען ערך מלחמה מיט כּל כלֵי-מלחמה, אוּן זיך עדר נישט מיט לב ולב. [53]43 אוּן פוּן נפתלי, 0001 שׂרים, אוּן מיט זיי 000,73 מיט צנה אוּן חנית. [63]53 אוּן פוּן די דָנים, 006,82 וואָס קענען ערך מלחמה. [73]63 אוּן פוּן אָשר, 000,04 וואָס קענען יצא אין צָבָא צו ערך מלחמה. [83]73 אוּן פוּן יענער זײַט יַרדן, פוּן די ראובנים, אוּן די גָדים, אוּן דעם חצי שבט מנשה, מיט כּל כלי צבא מלחמה, 000,021. [93]83 די אַלע, אנשי מלחמה וואָס עדר מערכה מיט לב שלם, זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין חֶברון, צו מאַכן דודן פאַר אַ מלך איבּער כּל ישראל. אוּן אויך כּל שְאֵרִית ישראל זײַנען געווען מיט לב אחד צו מאַכן דודן פאַר אַ מלך. [04]93 אוּן זיי זײַנען דאָרטן געווען מיט דודן ימים שלושה [זען https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY ], אוּן זיי האָבּן אכל אוּן שתה, וואָרעם זייערע אחים האָבּן כון פאַר זיי. [14]04 אוּן אויך האָבּן די וואָס זײַנען געווען קָרוֹב צו זיי, בּיז צו יִשׂשָכָר אוּן זבולון אוּן נפתלי, געבּראַכט לֶחֶם אויף חמֹרים [זען זכריה 9:9], אוּן אויף גְמַלִּים, אוּן אויף פרדים, אוּן אויף בָּקָר, מאכל קמח, דבלים [דבלה], אוּן צמוק, אוּן ווײַן, אוּן שמן, אוּן בָּקָר אוּן צֹאן לרָוב, וואָרעם עס איז געווען אַ שמחה אין ישראל.
 
דברי א31
 
1 אוּן דוד האָט יעץ מיט די שׂרי האלפים אוּן פוּן די מאות, מיט כל נגיד. 2 אוּן דוד האָט אמר צו דער כל קהל ישראל: אויב אײַך איז טוב, אוּן עס איז פוּן ה' אֱלֹקֵינוּ, לאָמיר פרץ שלח צו אונדזערע שאר אחים אין כּל ארצוֹת ישראל, אוּן מיט זיי צו די כֹּהנים אוּן צו די לוִיִים וואָס זײַנען אין זייערע ערים מיט די מִגְרָש, אַז זיי זאָלן זיך קבץ צו אונדז. 3 אוּן לאָמיר סבב דעם אָרון אלוקינו צו אונדז, וואָרעם מיר האָבּן אים נישט דרש אין די יְמֵי שָאולן. 4 האָט כּל הקהל אמר, מע זאָל אַזוי עשׂה וואָרעם די דבר איז געווען ישר אין די אויגן פוּן כּל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 5 אוּן דוד האָט קהל כּל ישראל פוּן דעם נהָר שיחוֹר פוּן מִצרַיִם אוּן בּיז לבוא חַמָת, כדי צו בּרענגען דעם אָרון האלוקים פוּן קִריַת-יעָרים. 6 אוּן דוד אוּן כּל ישראל זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] קיין בעֲלָה, קיין קִריַת-יעָרים וואָס געהערט צו יהודה, כדי צו עלה פוּן דאָרטן דעם אָרון האלוקים ה' וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] איבּער די כרובים [זען כרובים https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ], וואָס זײַן שֵם ווערט קרא דערויף. 7 אוּן זיי האָבּן רכב דעם אָרון האלוקים אויף אַן עגלה חדשה פוּן בית אבינדב, אוּן עוּזאָ אוּן אַחיוֹ האָבּן נהג דעם עגלה. 8 אוּן דוד אוּן כּל ישראל, האָבּן זיך שׂחק פאַר האלוקים מיטן כּל עֹז, מיט שירים, אוּן מיט כנורות, אוּן מיט נבלים, אוּן מיט תֹּף, אוּן מיט מצלתים, אוּן מיט חצצרה. 9 אוּן ווי זיי זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] בּיז צום גֹּרֶן פוּן כּידוֹן, האָט עוּזא שלח זײַן יָד צו אחז דעם אָרון, וואָרעם די בָּקָר האָבּן אים שמט. 01 האָט דער אף ה' חרה אויף עוּזאָן, אוּן ער האָט אים נכה ווייל ער האָט שלח זײַן יָד צום אָרון; אוּן ער איז דאָרטן מות פאַר אלוקים. 11 אוּן דודן האָט חרה ווייל ה' האָט פרץ אַ פרץ אויף עוּזאָן. אוּן מע קרא יענעם מקוֹם פרֶץ-עוּזאָ בּיז אויף היום הזה. 21 אוּן דוד האָט ירא געהאַט פאַר האלוקים אין יום ההוא, אַזוי צו אמר: ווי אַזוי זאָל איך בּרענגען צו מיר דעם אָרון האלוקים? 31 אוּן דוד האָט נישט סור דעם אָרון צו זיך אין עִיר דוד, אָבּער ער האָט אים נטה צו בית עוֹבד-אֶדוֹמען פוּן גַת. 41 אוּן דער אָרון האלוקים איז ישב בּײַ דעם בית עוֹבד-אֶדוֹמען אין זײַן בית 3 חדשים. אוּן ה' האָט ברך דאָס בית עוֹבד-אֶדוֹמען, אוּן אַלע וואָס ער האָט געהאַט.
 
דברי א41
 
1 אוּן חורָם מלך צוֹר האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מלאכים צו דודן מיט עֵץ אֶרֶז אוּן חרשי קיר אוּן חרשי עצים, אים צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בית. 2 אוּן דוד האָט ידע אַז ה' האָט אים כון פאַר אַ מלך איבּער ישראל, וואָרעם זײַן מלכות איז געווען נשׂא למעלה, פוּן וועגן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] ישראל. 3 אוּן דוד האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] עוֹד נָשִים אין ירושָלַיִם, אוּן דוד האָט ילד עוֹד בָּנִים אוּן בָּנוֹת. 4 אוּן דאָס זײַנען די שמות פוּן די ילדים וואָס ער האָט געהאַט אין ירושָלַיִם: שַמוּעַ, אוּן שוֹבב, נתן אוּן שלֹמֹה [זען https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0 ]; 5 אוּן יבחר, אוּן אֶלישוּעַ, אוּן אֶלפּלֶט; 6 אוּן נוֹגַהּ, אוּן נפג, אוּן יָפיעַ; 7 אוּן אֶלישָמָע, אוּן בעֶליָדָע, אוּן אליפלט. 8 אוּן די פלִשתים האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז דוד איז משח געוואָרן פאַר אַ מלך איבּער כּל ישראל, אוּן כּל פלִשתים זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] צו בקש דודן. האָט דוד שמע אוּן ער איז יצא זיי אַנטקעגן. 9 אוּן די פלישתים זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָבּן זיך פשט אין עמק רפאים. 01 האָט דוד שאל [זען תהלים 21-7:2] בּײַ אלוקים, אַזוי צו אמר: זאָל איך עלה אויף די פלִשתים? אוּן וועסטו זיי נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין מײַן יָד? האָט ה' צו אים אמר: עלה, אוּן איך וועל זיי נתן אין דײַן יָד. 11 אוּן זיי זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] קיין בעַל-פרָצים, אוּן דוד האָט זיי דאָרטן נכה; אוּן דוד האָט אמר: האלוקים האָט פרץ מײַנע אויבים מיט מײַן יָד, אַזוי ווי אַ פרץ פוּן מַיִם. דעריבער האָט מען קרא דעם שֵם פוּן יענעם מקוֹם בעַל-פרָצים. 21 אוּן זיי האָבּן דאָרטן עזב זייערע אלוקים; און האָט דוד אמר, אוּן זיי זײַנען שׂרף געוואָרן אין אֵש. 31 אוּן די פלִשתים האָבּן זיך יסף עוד פשט עמק. 41 האָט דוד ווידער שאל [זען תהלים 21-7:2] בּײַ אלוקים, אוּן אלוקים האָט צו אים אמר: זאָלסט נישט עלה נאָך זיי; סבב זיך פוּן זיי, אוּן זאָלסט בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף זיי פוּן אַקעגן די בכאים [בכא]. 51 אוּן עס וועט זײַן, ווי דו וועסט שמע אַ קול פוּן צעדה אין די שפיצן פוּן די בכאים [בכא], דעמאָלט זאָלסטו יצא אין מלחמה, וואָרעם דאָס איז האלוקים יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] דיר פאַרויס צו נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] דעם מחנה פוּן די פלִשתים. 61 אוּן דוד האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אַזוי ווי האלוקים האָט אים צוה, אוּן זיי האָבּן נכה דעם מחנה פוּן די פלִשתים פוּן גִבעוֹן אוּן בּיז גָזרָה. 71 אוּן שם דוד איז יצא אין כּל ארצוֹת, אוּן ה' האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זײַן פחד אויף כּל הגּוֹיִם.
 
דברי א51
 
1 אוּן ער האָט זיך עשׂה בּתּים אין עִיר דוד, אוּן ער האָט כון אַ מקוֹם פאַר דעם אָרון האלוקים, אוּן נטה פאַר אים אַן אֹהֶל. 2 דעמאָלט האָט דוד אמר, אַז קיינער זאָל נישט נשׂא דעם אָרון האלוקים, נאָר די לוִיִים, ווײַל זיי האָט ה' בחר [זען https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ] צו נשׂא דעם אָרון ה', אוּן אים צו שרת עַד עוֹלָם. 3 אוּן דוד האָט קהל כּל ישראל קיין ירושָלַיִם, כדי צו עלה דעם אָרון ה' אויף זײַן מקום, וואָס ער האָט כון פאַר אים. 4 אוּן דוד האָט אסף בני-אַהרן, אוּן די לוִיִים. 5 פוּן די בני קהָת: אוּריאֵל דעם שַׂר, אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], 021. 6 פוּן בני-מרָרי: עַשָׂיָה דעם שַׂר, אוּן זײַנע אחים, 022. 7 פוּן בני-גֵרשוֹם: יוֹאֵל דעם שַׂר, אוּן זײַנע אחים, 031. 8 פוּן בני-אֶליצָפן: שמַעיָה דעם שׂר, אוּן זײַנע אחים, 002. 9 פוּן בני-חֶברון: אֶליאֵל דעם שַׂר, אוּן זײַנע אחים, 08. 01 פוּן בני-עוּזיאֵל: עַמינָדָב דעם שַׂר, אוּן זײַנע אחים, 211. 11 אוּן דוד האָט קרא צָדוֹק אוּן אֶביָתָר די כֹּהנים, אוּן די לוִיִים, אוּריאֵלן, עַשָׂיָהן, אוּן יוֹאֵלן, שמַעיָהן, אוּן אֶליאֵלן, אוּן עַמּינָדָבן. 21 אוּן ער האָט צו זיי אמר: איר זײַט די ראשי האבות פוּן די לוִיִים; קדש אײַך, איר אוּן אײַערע אחים, אוּן איר וועט עלה דעם אָרון ה' אֱלֹקֵי ישראל אַהין וווּ איך האָבּ כון פאַר אים. 31 וואָרעם ווײַל איר זײַט נישט געווען למבּראשונה, האָט ה' אֱלֹקֵינוּ פרץ צווישן אונדז; וואָרעם מיר האָבּן אים נישט דרש ווי משפט. 41 האָבּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים זיך הקדש [קדש, זען הדרך המשיחיסטים 01:01], כדי צו עלה דעם אָרון ה' אלוקי ישראל. 51 אוּן בני-לוִיִים האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון האלוקים, אַזוי ווי משה האָט צוה לויט דעם דבר-ה', אויף זייער כתף מיט מוטות [מוטה] אויף זיך. 61 אוּן דוד האָט אמר די שׂרי הלוִיִים צו עמד [זען "עמד" ישעיהו 01-1:11] זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] די משֹׁררים מיט כלי-שיר, נבלים, אוּן כנורות, אוּן מצלתים, צו משמיעים אַ קוֹל רום מיט שמחה. 71 אוּן די לוִיִים האָבּן עמד הֵימָן בּן יוֹאֵלן; אוּן פוּן זײַנע אחים, אָסָף בּן בּרֶכיָהון; אוּן פוּן בני-מרָרי, זייערע אחים, אֵיתָן בּן קוּשָיָהון. 81 אוּן מיט זיי זײַנען געווען זייערע אחים פוּן משנים: זכַריָהו, בּן, אוּן יַעֲזיאֵל, אוּן שמירָמוֹת, אוּן יחיאֵל, אוּן עוּני, אֶליאָב, אוּן בּנָיָהו, אוּן מַעֲשֵיָהו, אוּן מַתתיָהו, אוּן אֶליפלֵהו, אוּן מִקנֵיָהו, אוּן עוֹבד-אֶדוֹם, אוּן יעִיאֵל, די שֹׁעֲרִים. 91 אוּן די משֹׁררים, הֵימָן, אָסָף, אוּן אֵיתָן, אויף צו השמיע מיט נחֹשֶת מצלתים. 02 אוּן זכַריָה, אוּן עַזיאֵל, אוּן שמירָמוֹת, אוּן יחיאֵל, אוּן עוּני, אוּן אֶליאָב, אוּן מַעֲשֵׂיָהו, אוּן בנָיָהו, מיט נבלים על עַלָמוֹת [זען
https://www.youtube.com/watch?v=2Ywoic2QO68
https://www.youtube.com/watch?v=53YA1b05Dm8
https://www.youtube.com/watch?v=K9oyG0AtVvo
https://www.youtube.com/watch?v=UA0RiTZvHJw
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
די נישט-חתונה-געהאַט יונגע בתולה מיידל]. 12 אוּן מַתִתיָהו, אֶליפלֵהו, אוּן מִקנֵיָהו, אוּן עוֹבד-אֶדוֹם, אוּן יעִיאֵל, אוּן עַזַזיָהו, מיט כִנֹּרוֹת על השמינית לנצח. 22 אוּן כנַניָהוּ דער שַׂר פוּן די לוִיִים איז געווען אין משׂא יסר, בּײַם משׂא, וואָרעם ער איז געווען מֵבין. 32 אוּן ברֶכיָה אוּן אֶלקָנָה זײַנען געווען שֹׁערים בּײַם אָרון. 42 אוּן שבניָהו, אוּן יוֹשָפט, אוּן נתַנאֵל, אוּן עַמָשַׂי, אוּן זכַריָהו, אוּן בנָיָהו, אוּן אֶליעֶזֶר, די כֹּהנים, האָבּן חצצר אויף חצֹצרות פאַר דעם אָרון האלוקים; אוּן עוֹבד-אֶדוֹם אוּן יחיָה, זײַנען געווען שֹׁערים בּײַם אָרון. 52 אוּן דוד, אוּן די זקנים פוּן ישראל, אוּן די שׂרי האלפים, זײַנען הלך צו עלה דעם אָרון בְּרִית ה', פוּן בּית עוֹבד-אֶדוֹם, מיט שׂמחה. 62 אוּן עס איז געווען, אַז האלוקים האָט עזר די לוִיִים וואָס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון בְּרִית ה', האָבּן זיי זבח 7 פרים אוּן 7 אֵילִים. 72 אוּן דוד איז געווען כִּרְבֵּל אין אַ מעיל פוּן בוץ, און כּל לוִיִים וואָס האָבּן נשׂא [זען "נשׂא" ישעיהו 31:25; 21,4:35] דעם אָרון, אוּן די משֹׁררים, אוּן כנַניָה דער שׂר המשׂא איבּער די משֹׁררים; אוּן דוד האָט אויף זיך געהאַט אַן אֵפוֹד בּד. 82 אוּן כּל ישראל האָבּן עלה דעם אָרון בְּרִית ה' מיט תרוּעה, אוּן מיט קוֹל שוֹפר [זען https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ], אוּן מיט הצֹצרות, אוּן מיט מצלתים, משמעים אויף נבלים אוּן כנֹּרות. 92 אוּן עס איז געווען, ווי דער אָרון בְּרִית ה' איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] בּיז עִיר דוד, האָט מיכל בּת שָאוּלן שקף דורכן חַלּוֹן, אוּן זי האָט ראה דעם מלך דוד רקד אוּן זיך שׂחק, אוּן זי האָט אים בזה [זען "בזה" ישעיהו 3:35] אין איר לֵב.
 
דברי א61
1 אוּן זיי האָבּן געבּראַכט דעם אָרון האלוקים, אוּן האָבּן אים יצג אין דעם אֹהֶל וואָס דוד האָט פאַר אים נטה, אוּן זיי האָבּן מקריב געווען עוֹלוֹת [עוֹלָה] אוּן זבחי שלמים פאַר האלוקים. 2 אוּן אַז דוד האָט כלה עלה די עוֹלָה אוּן די זבחי שלמים, האָט ער ברך הָעָם אין שֵם פוּן ה'. 3 אוּן ער האָט חלק צו כּל איש ישראל פוּן אַן איש בּיז אַן אִשָּה, איטלעכן אַ ככר לֶחֶם, אוּן אַן אשפר, אוּן אַן אשישה. 4 אוּן ער האָט נתן פאַר דעם אָרון ה', פוּן די לוִיִים פאַר משרתים אוּן צו זכר אוּן ידה [זען רומ' 92:2] אוּן הלל ה' אֱלֹקֵי ישראל: 5 אָסָף דעם רֹאש, אוּן דעם משנה צו אים, זכַריָהן, יעִיאֵלן, אוּן שמירָמוֹתן, אוּן יחיאֵלן, אוּן מַתִתיָהן, אוּן אֶליאָבן, אוּן בנָיָהון, אוּן עוֹבד-אֶדוֹמען, אוּן יעִיאֵלן, מיט נבלים אוּן מיט כִנֹּרוֹת; אוּן אָסָף האָט משמיע אויף מצלתים; 6 אוּן בנָיָהו אוּן יַחזיאֵל די כֹּהנים, מיט חצצרות תמיד פאַר דעם אָרון בְּרִית האלוקים. 7 דעמאָלט אין יום ההוא האָט דוד צוערשט געלאָזט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] צו ידה צו ה', דורך אָסָפן אוּן זײַנע אחים. 8 נתן ידה צו ה', קרא שמו, לאָזט ידע צווישן די עמים זײַנע עלילות [עלילה]. 9 שיר צו אים, זמר צו אים, שׂיח פוּן אַלע זײַנע נפלאֹת. 01 הלל זיך מיט זײַן שֵם קדש; זאָל זיך שׂמח דאָס לֵב פוּן די וואָס בקש ה'. 11 דרש ה' אוּן זײַן עֹז, בקש זײַן פנים תמיד. 21 זכר זײַנע נפלאֹת וואָס ער האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] זײַנע מופת [זען זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3], אוּן די משפטים פוּן זײַן פֶּה, 31 איר זֶרַע פוּן ישראל זײַן עֶבֶד, איר בני יעקב, זײַנע אויסדערוויילטע [בחירים, מתי 22:42]. 41 ער איז ה' אלוקינו, איבּער דער כּל הָאָרֶץ זײַנען זײַנע משפטים. 51 זכר לְעֹלָם זײַן בְּרִית, דאָס דבר וואָס ער האָט צוה אויף 0001 דוֹרות. 61 וואָס ער האָט כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] מיט אַברהמען, אוּן זײַן שבועה צו יצחקן. 71 אוּן ער האָט עס עמד פאַר אַ חָק צו יעקב, פאַר אַ בְּרִית עוֹלָם צו ישראל [זען מַה"ש 02:12], 81 אַזוי צו אמר: דיר וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אֶרֶץ כּנַעַן, דעם חֶבֶל פוּן אײַער נחלה. 91 אַז איר זײַט געווען מתי מספר, מעט אוּן גרים דערין; 02 אוּן זיי זײַנען הלך פוּן גוֹי צו גוֹי, אוּן פוּן מַמְלָכָה צו עַם אַחֵר, 12 האָט ער נישט געלאָזן אַן איש זיי עשק, אוּן האָט יכח [זען ישעיה 12:92 אין פארגלייך מיט איוב 33:9 און מוֹכִיחַ, זען https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
וויאַזוי קעָן פאַראַן זיין איין אלוקים און איין מֵליץ (הַמְתַוֵּךְ) צווישן ה' און בְּנֵי אָדָם סײַדן ער איז בּיידן אֱלוֹהוּת און זֶרַע הָעַלְמָה שְמוֹ עִמָּנוּ אֵ-ל יהושע/ישוע? זען זרע זה מלך המשיח מדרש רבה כג ה, זען זכריה 21-11:6; ישעיה 41:7? קיינער קוּמט נישט צוּ אלוקים הָאָב סיידן דוּרך די זוּן פוּן דער אויבערשטער, זען יוחנן 6:41; טימ"א 5:2; זען
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI ] מלכים וועגן זיי: 22 איר זאָלט נישט נגע [זען ישעיה 4:35] מײַנע משיחים, אוּן מײַנע נביאים נישט רעע. 32 שיר צו ה', די כּל הָאָרֶץ, בשׂר פוּן יוֹם צו יוֹם זײַן ישועה. 42 ספר צווישן די גּוֹיִם זײַן כבוד, צווישן כּל עמים זײַנע נפלאֹת. 52 וואָרעם גָדוֹל איז ה' אוּן הלל מאֹד, אוּן ער איז ירא איבּער כּל אלוקים. 62 וואָרעם די אלוקים פוּן כּל עמים זײַנען אלילים, אוּן ה' האָט די שמים עשׂה. 72 הוֹד אוּן הדר זײַנען פאַר זײַן פנים, עֹז אוּן חֶדְוָה זײַנען אין זײַן מקוֹם. 82 יהב צו ה', איר משפחות פוּן די עמים, יהב צו ה' כבוד אוּן עֹז. 92 יהב צו ה' דעם כבוד פוּן שמו, נשׂא אַ מנחה, אוּן בוא פאַר אים, שחה זיך צו ה' מיט הדרה פון קֹדֶש. 03 חול פאַר אים, די כּל הָאָרֶץ; אויך איז כון די תֵּבֵל, זי זאָל זיך נישט מוט, 13 זאָלן זיך שׂמח די שמים, אוּן גיל זײַן הָאָרֶץ, אוּן זאָל מען אמר צווישן די גּוֹיִם: ה' מלך. 23 זאָל רעם דער ים מיט זײַן מלֹוא, זאָל עלץ זײַן דאָס שָׂדֶה אוּן אַלע וואָס דערין. 33 דעמאָלט זאָלן רנן די עֵץ פוּן יער פאַר ה', וואָרעם ער בוא צו שפט הָאָרֶץ. 43 ידה צו ה', וואָרעם ער איז טוֹב, וואָרעם לעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 53 אוּן אמר: ישע אונדז, אלוקי ישענו, אוּן קבץ אונדז, אוּן זײַ אונדז נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן די גּוֹיִם, צו ידה צו דײַן שֵם קדש, זיך צו שבח מיט דײַן תהלה. 63 ברך ה' אֱלֹקֵי ישראל פוּן עוֹלם אוּן עד העולם. אוּן דאָס כּל הָעָם האָט אמר: אָמֵן! אוּן הלל צו ה'. 73 אוּן ער האָט דאָרטן עזב פאַר דעם אָרון בְּרִית ה' אָסָפן אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] צו שרת פאַרן הָאָרון תמיד ווי עס איז נייטיק טאָגטעגלעך. 83 אוּן עוֹבד-אֶדוֹמען, אוּן זייערע אחים, 86, אוּן עוֹבד-אֶדוֹם בּן ידיתונען, אוּן חוֹסָהן, פאַר שֹׁערים. 93 אוּן צָדוֹק דעם כהן, אוּן זײַנע אחים די כֹּהנים, פאַר דעם מִשכן פוּן ה' אויף דער בָמה וואָס אין גִבעוֹן, 04 צו עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] עוֹלָה צו ה' אויף דעם מזבח העוֹלָה תמיד, אין דער בוקר אוּן אין עֶרֶב, אַזוי ווי עס שטייט כתב אין דער תוֹרה פוּן ה' וואָס ער האָט צוה ישראל. 14 אוּן מיט זיי זײַנען געווען הֵימָן, אוּן ידותון, אוּן די שאר ברוּרים [ברר] וואָס זײַנען געווען נקב מיט שמות, צו ידה ה', ווײַל לְעוֹלָם איז זײַן חֶסֶד. 24 אוּן מיט זיי, מיט הֵימָנען אוּן ידותונען, זײַנען געווען חצצרות אוּן מצלתים צום שפילן, אוּן כלֵי-שיר האלוקים; אוּן די בני ידותונען זײַנען געווען בּײַם שער. 34 אוּן דאָס כּל הָעָם איז הלך איטלעכער צו זײַן בּית, אוּן דוד האָט זיך סבב צו ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] זײַן בּית.
 
דברי א71
 
1 אוּן עס איז געווען, אַז דוד האָט זיך ישב אין זײַן בּית, האָט דוד אמר צו נתן דעם נביא: הנה, איך ישב אין אַ בּית פוּן ארז, אוּן דער אָרון בְּרִית ה' איז אוּנטער יריעֹת [יריעה]. 2 האָט נתן אמר צו דודן: אַלע וואָס אין דײַן לֵב, עשׂה, וואָרעם האלוקים איז מיט דיר. 3 אוּן עס איז געווען אין יענער לָיְלָה, איז דאָס דבר-אלוקים געווען צו נָתָנען, אַזוי צו אמר: 4 הלך אוּן זאָלסט אמר צו עבדי דודן [זען ישעיה 31:25; 11:35;
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=SRMoLfQaSdg
https://www.youtube.com/watch?v=ICp_g4tIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4qipU6DA
https://www.youtube.com/watch?v=XCITnz5kxVo
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ]: אַזוי האָט ה' אמר: נישט דו וועסט מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית צום ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]; 5 וואָרעם איך האָבּ נישט ישב אין אַ בּית פוּן דעם יוֹם וואָס איך האָבּ עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] ישראל בּיז אויף היום הזה; נייערט איך בין פוּן אֹהֶל צו אֹהֶל, אוּן פוּן מִשכן. 6 אוּמעטוּם וווּ איך בין הלך צווישן כּל ישראל, האָבּ איך הדבר דבר מיט אחד פוּן די שֹׁפטים פוּן ישראל, וואָס איך האָבּ צוה צו רעה עַמִּי, אַזוי צו אמר: לָמָּה האָט איר מיר נישט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית פוּן ארז? 7 אוּן אַצונד, זאָלסטו אַזוי אמר צו עבדי [זען ישעיה 31:25; 11:35;
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=SRMoLfQaSdg
https://www.youtube.com/watch?v=ICp_g4tIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4qipU6DA
https://www.youtube.com/watch?v=XCITnz5kxVo
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ], צו דודן: אַזוי האָט אמר ה' צבָאות: איך האָבּ דיך לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] פוּן דעם נָוֶה, פוּן הינטער די צֹאן, צו זײַן אַ נגיד [זען דניאל 62-52:9; https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g ] איבּער עַמִּי [זען "עמי" ישעיה 8:35] ישראל. 8 אוּן איך בין געווען מיט דיר אוּמעטוּם וווּ דו ביסט הלך, אוּן איך האָבּ כרת [זען "כרת" דניאל 62:9] אַלע דײַנע אויבים פוּן פאַר דיר; אוּן איך וועל דיר עשׂה אַ שֵם, אַזוי ווי דער שֵם פוּן די גדולים וואָס אויף הָאָרֶץ. 9 אוּן איך וועל שׂום אַן מקוֹם פאַר עַמִּי ישראל, אוּן וועל אים נטע ער זאָל שכן אויף זײַן תחת, אוּן מער נישט רגז, אוּן ווידער בני עולה זאָלן אים מער נישט בלה אַזוי ווי פריער, 01 פוּן די טעג וואָס איך האָבּ צוה שֹׁפטים איבּער עַמִּי [זען "עמי" ישעיה 8:35] ישראל. אוּן איך וועל כנע אַלע דײַנע פײַנט. אוּן איך נגד דיר, אַז ה' וועט דיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית. 11 אוּן עס וועט זײַן, אַז דײַנע טעג וועלן מלא ווערן צו הלך צו דײַנע אבות, וועל איך קום [זען קור"א 4:51] דײַן זֶרַע נאָך דיר, וואָס וועט זײַן פוּן דײַנע בָּנִים [זען מתי 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ ], אוּן איך וועל כון זײַן מלכות. 21 ער וועט מיר בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית [זען יוחנן 91:2], אוּן איך וועל כון זײַן כִּסֵּא עַד עוֹלָם. 31 איך וועל אים זײַן פאַר אַן אָב, אוּן ער וועט מיר זײַן פאַר אַ בּן [זען משלי 22:8; 4:03; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ], אוּן איך וועל נישט סור מײַן חֶסֶד פוּן אים, אַזוי ווי איך האָבּ סור פוּן דעם וואָס איז געווען פאַר דיר. 41 אוּן איך וועל אים עמד איבּער מײַן בּית אוּן איבּער מײַן מלכות בּיז עַד העוֹלָם, אוּן זײַן כִּסֵּא וועט זײַן כון עד עולם. 51 אַזוי ווי אַלע די דאָזיקע דברים, אוּן אַזוי ווי די דאָזיקע כּל חֲזוֹן, אַזוי האָט נתן דבר צו דודן. 61 אוּן דער מלך דוד איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָט זיך ישב פאַר ה', אוּן האָט אמר: ווער בין איך, ה' אלוקים, אוּן ווער איז מײַן בּית, וואָס דו האָסט מיך געבּראַכט בּיז אַהער? 71 אוּן דאָס, אלוקים, איז נאָך געווען קָטֹן אין דײַנע אויגן, אוּן דו האָסט דבר וועגן דעם בּית פוּן עבדךָ [זען ישעיה 31:25; 11:35;
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=SRMoLfQaSdg
https://www.youtube.com/watch?v=ICp_g4tIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4qipU6DA
https://www.youtube.com/watch?v=XCITnz5kxVo
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ] אויף ווײַטער אַהין, אוּן האָסט מיך ראה ווי תוֹר האדם המעלה, ה' אלוקים. 81 וואָס יסף נאָך קען דוד דיר אמר וועגן דעם כבוד צו דײַן עֶבֶד? דו ידע דײַן עֶבֶד. 91 ה', פוּן וועגן דײַן עֶבֶד, אוּן לויט דײַן לֵב האָסטו עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] אלע דאָזיקע גדולה, צו לאָזן ידע די כּל הגדולות. 02 ה', עס איז נישטא אַזאַ ווי דו, אוּן נישטא קיין אלוקים זוּלה דיר, לויט אַלע וואָס מיר האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] מיט אונדזערע אוזנים. 12 אוּן וואָסער אחד אוּמה אויף הָאָרֶץ איז אַזוי ווי דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] ישראל, וואָס האלוקים איז הלך צו פדה פאַר זיך הָעָם, דיר צו שׂוּם אַ שֵם דורך גדלות אוּן נֹראוֹת [ירא] צו גרש גוים פוּן פאַר דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס דו האָסט פדה פוּן מִצרַיִם? 22 וואָרעם דו האָסט עשׂה דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] ישראל דיר צו הָעָם עַד עוֹלָם, אוּן דו, ה', ביסט געוואָרן זיי צום אלוקים. 32 אוּן אַצונד, ה', זאָל דאָס דבר וואָס דו האָסט דבר וועגן דײַן עֶבֶד [זען ישעיה 31:25; 11:35;
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=SRMoLfQaSdg
https://www.youtube.com/watch?v=ICp_g4tIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4qipU6DA
https://www.youtube.com/watch?v=XCITnz5kxVo
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ] אוּן וועגן זײַן בּית אמן ווערן עַד עוֹלָם, אוּן עשׂה אַזוי ווי דו האָסט דבר. 42 יאָ, זאָל עס אמן ווערן, אוּן זאָל דײַן שֵם גדל ווערן עַד עוֹלָם, אַזוי צו אמר: ה' צבָאות איז אֱלֹקֵי ישראל, אלוקים פאַר ישראל, אוּן דאָס בּית דוד דײַן עֶבֶד זאָל זײַן כון פאַר דיר. 52 וואָרעם דו, אֱלֹקָי, האָסט גלה דעם אֹזֶן פוּן דײַן עֶבֶד, אים צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית, דעריבער האָט דײַן עֶבֶד זיך מצא צו פלל פאַר דיר. 62 אוּן אַצונד, ה', דו ביסט האלוקים, אוּן דו האָסט דבר דײַן עֶבֶד דאָס דאָזיקע טובה, 72 אוּן האָסט אַצונד יאל צו ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] דאָס בּית פוּן דײַן עֶבֶד, צו זײַן לעוֹלָם פאַר דיר; אַז דו, ה', האָסט ברך, זאָל עס זײַן ברך לעוֹלָם.
 
דברי א81
 
1 אוּן עס איז געווען נאָך דעם, האָט דוד נכה [זען ישעיה 4:35] די פלִשתים, אוּן האָט זיי כנע, אוּן האָט לקח גַת מיט אירע בנות פוּן דער יָד פוּן די פלִשתים. 2 אוּן ער האָט נכה [זען ישעיה 4:35] מוֹאָב, אוּן מוֹאָב איז געוואָרן צו דודן עבדים וואָס נשׂא מנחה. 3 אוּן דוד האָט נכה [זען ישעיה 4:35] הַדַדעֶזֶר מלך צוֹבה אין חַמָת, בעת ער איז הלך צו נצב זײַן יד בּײַם נָהָר פרָת. 4 אוּן דוד האָט לכד פוּן אים 0001 מרכּבות, אוּן 000,7 פּרשים, אוּן 000,02 איש רגלי; אוּן דוד האָט עקר כּל הרכב, אָבּער 001 רכב האָט ער יתר פוּן אים. 5 איז אַרַם פוּן דרמֶשֶק בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו עזר הַדַדעֶזֶר מלך צוֹבה, אוּן דוד האָט נכה [זען ישעיה 4:35] פוּן די אַרַמים 000,22 אִיש. 6 אוּן דוד האָט שׂום [נציב] אין אַרַם-דַרמֶשֶק, אוּן אַרָם איז געוואָרן צו דודן עבדים וואָס נשׂא מנחה. אוּן ה' האָט נוֹשַע [ישע] דודן אוּמעטוּם וווּ ער איז הלך. 7 אוּן דוד האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] די שלטי הזהב וואָס זײַנען געווען אויף עבדי הַדַדעֶזֶר, אוּן האָט זיי געבּראַכט קיין ירושָלַיִם. 8 אוּן פוּן טִבחת, אוּן פוּן כון, ערים פון הַדַדעֶזֶר, האָט דוד לקח נחשת רבה מאֹד. דערפון האָט שלֹמֹה עשׂה דעם ים הנחשת, אוּן די עמוּדים, אוּן די כלי הנחֹשת. 9 אוּן תוֹעוּ מלך חַמָת האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז דוד האָט נכה דעם כּל חיל הַדַדְעֶזֶר פוּן מלך צוֹבה, 01 אוּן ער האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] בְּנוֹ הדוֹרָמען צום מלך דוד אים צו דרישת שלוֹם אוּן אים ברך, ווייל ער האָט לחם מיט הַדַדעֶזֶרן, אוּן אים נכה [זען ישעיה 4:35] וואָרעם הַדַדעֶזֶר האָט געהאַט מלחמות מיט תוֹעוּן; כּל כלי זהב אוּן כסף אוּן נחֹשֶת [ער געבּראכט]. 11 זיי אויך האָט דער מלך דוד הקדש [קדש, זען הדרך המשיחיסטים 01:01] צו ה', מיט דעם כֶּסֶף אוּן דעם זָהָב וואָס ער האָט נשׂא פוּן כּל הגּוֹיִם: פוּן אֶדוֹם, אוּן פוּן מוֹאָב, אוּן פוּן בני-עמון, אוּן פוּן די פלִשתים, אוּן פוּן עַמָלֵק. 21 אוּן אַבשַי בּן צרויָהן האָט נכה [זען ישעיה 4:35] פוּן אֶדוֹם אין דעם גֵּיא הַמֶלַח 000,81. 31 אוּן ער האָט שׂום נציבים אין אֱדוֹם, אוּן כּל אֱדוֹם איז געוואָרן עבדים צו דודן. אוּן ה' האָט נוֹשַע [ישע] דודן אוּמעטוּם וווּ ער איז הלך. 41 אוּן דוד האָט מלך איבּער כּל ישראל, אוּן ער האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] משפט אוּן צדקה צו זײַן כּל עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 51 אוּן יוֹאָב בּן צרויָהן איז געווען איבּערן צָבָא; אוּן יהוֹשָפט בּן אַחילודן, דער מַזְכִּיר. 61 אוּן צָדוֹק בּן אַחיטובן, אוּן אַבימֶלֶך בּן אֶביָתָרן, כֹּהנים; אוּן שַוְשאָ, דער סֹפֵר. 71 אוּן בנָיָהוּ בּן יהוֹיָדָען, איבּער די כרֵתים אוּן די פלֵתים; אוּן די בני דודן, די ראשֹׁנים בּײַ יָד המלך.
 
דברי א91
1 אוּן עס איז געווען נאָך דעם, איז מות נָחש מלך בני-עמון, אוּן בְּנוֹ איז געוואָרן מלך אויף זײַן תחת [זען בראשית 31:22; https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U ]. 2 האָט דוד אמר: לאָמיך עשׂה חֶסֶד מיט חנוּן בּן נָחשן, וואָרעם אָבִיו האָט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] חֶסֶד מיט מיר. אוּן דוד האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מלאכים אים צו נחם נאָך אָבִיו, אוּן עבדים פון דוד זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין אֶרֶץ בני-עמון צו חנוּנען, אים צו נחם. 3 האָבּן די שׂרים פוּן בני-עמון אמר צו חנוּנען: מיינסטו אַז דוד וויל כבוד אָבִיךָ, וואָס ער האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו דיר מנחמים? דאָך נאר חקר אוּן הפך [זען מתי 3:81;
https://www.youtube.com/watch?v=3XB5i6947I0
https://www.youtube.com/watch?v=0IJf_XzsAf0 ] אוּן רגל הָאָרֶץ זײַנען זײַנע עבדים בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דיר. 4 האָט חנוּן לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] עברים פון דוד, אוּן האָט זיי גלח, אוּן כרת זייערע מדו אין חצי, ביזן מפשׂעה, אוּן האָט זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3]. 5 איז מען הלך אוּן מע האָט נגד דודן וועגן די אנשים, אוּן ער האָט זיי שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אַנטקעגן, וואָרעם די אנשים האָבּן זיך כלם מְאֹד. אוּן דער מלך האָט אמר: ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין יריחוֹ בּיז אײַערע בערד וועלן צמח [זען זכריה 21-11:6; https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ], אוּן איר וועט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31]. 6 האָבּן בני-עמון ראה אַז זיי האָבּן זיך בעש בּײַ דודן, אוּן חנוּן אוּן בני-עמון האָבּן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] 0001 כּכּרים כֶּסֶף, כדי זיך שׂכר פוּן אַרַם-נַהרַיִם, אוּן פוּן אַרַם-מַעֲכָה, אוּן פוּן צוֹבה, מרכּבות אוּן פּרשים. 7 אוּן זיי האָבּן זיך שׂכר 000,23 מרכּבות, אוּן מלך מַעֲכָה, אוּן זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן זיי זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָבּן חנה פאַר מֵידבאָ. אוּן בני-עמון האָבּן זיך אסף פוּן זייערע ערים, אוּן זײַנען בוא פאר מלחמה. 8 אוּן דוד האָט שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אוּן ער האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] יוֹאָבן, אוּן דעם כּל צָבָא פוּן די גיבוֹרים. 9 אוּן בני-עמון זײַנען יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5], אוּן האָבּן ערך מלחמה בּײַם פתח פוּן עִיר; אוּן די מלכים וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] זײַנען געווען באַזונדער אין שָׂדֶה. 01 אוּן יוֹאָב האָט ראה אַז דער פני המלחמה איז קעגן אים פוּן פאָרנט אוּן פוּן הינטן; האָט ער בחר פוּן כּל בּחוּר פוּן ישראל, אוּן ערך אַקעגן אַרָם. 11 אוּן דאָס יתר עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] האָט ער נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף דער יָד פוּן אחיו אַבשַין, אוּן זיי האָבּן זיך ערך אַקעגן בני-עמון. 21 אוּן ער האָט אמר: אויב אַרָם וועט זײַן חזק פוּן מיר, וועסטו מיר זײַן צו תשוּעה, אוּן אויב בני-עמון וועלן זײַן חזק פוּן דיר, וועל איך דיך ישע. 31 חזק! אוּן לאָמיר זיך חזק, פאַר אונדזער עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] אוּן פאַר די ערים פוּן אלוקינו; אוּן זאָל ה' עשׂה וואָס איז טוֹב אין זײַנע אויגן. 41 אוּן יוֹאָב אוּן הָעָם וואָס מיט אים האָבּן נגש אַנטקעגן אַרָם צו מלחמה, אוּן זיי זײַנען נוס פאַר אים. 51 אוּן ווי די בני-עַמוֹן האָבּן ראה אַז אַרָם איז נוס, אַזוי זײַנען זיי אויך נוס פאַר אחיו אַבשַין, אוּן זײַנען בוא אין עִיר. אוּן יוֹאָב איז בוא קיין ירושָלַיִם. 61 אוּן אַרָם האָט ראה אַז זיי זײַנען נגף פאַר ישראל, אוּן זיי האָבּן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מלאכים, אוּן האָבּן יצא אַרָם וואָס פוּן עבר הנהר, מיט שוֹפך דעם שׂר-צבא פוּן הַדַדעֶזֶרן זיי פאַרויס. 71 איז נגד געוואָרן דודן, אוּן ער האָט אסף כּל ישראל, אוּן איז עבר דעם יַרדן; אוּן ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו זיי, אוּן האָט זיך ערך אַקעגן זיי; אוּן דוד האָט ערך אַקעגן אַרָם מלחמה, אוּן זיי האָבּן לחם מיט אים. 81 אוּן אַרָם איז נוס פאַר ישראל, אוּן דוד האָט הרג פוּן אַרָם 000,7 רֶכֶב, אוּן 000,04 איש רגלי; אויך שוֹפך דעם שׂר-הצבא האָט ער מות. 91 אוּן די עבדים פוּן הַדַדעֶזֶרן האָבּן ראה אַז זיי זײַנען נגף פאַר ישראל, אוּן זיי האָבּן געמאכט שלום מיט דודן, אוּן האָבּן אים ווערן עבד. אוּן אַרָם האָט מער נישט אבה צו ישע בני-עמון.
 
דברי א02
 
1 אוּן עס איז געווען אין דער עת פוּן דעם תשוּבה פוּן שָנָה, אין דער עת וואָס די מלכים יצא המלחמה, האָט יוֹאָב נהג דעם חיל הַצָבָא, אוּן האָט שחת [זען "שחת" תהלים 01:61] הָאָרֶץ פוּן בני-עמון; אוּן ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אוּן האָט צור רַבָּה; אוּן דוד איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין ירושָלַיִם; אוּן יוֹאָב האָט נכה [זען ישעיה 4:35] רַבָּה, אוּן האָט זי הרס. 2 אוּן דוד האָט לקח עֲטֶרֶת פון זייער מלך פוּן זײַן קאָפּ; אוּן ער האָט זי מצא אַ כּכּר זָהָב אויפן וואָג, מיט אבן יקרה אין איר. אוּן זי איז געוואָרן אויף רֹאש דוד. אוּן שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] פוּן דער עִיר האָט ער יצא רבה מאֹד. 3 אוּן הָעָם וואָס אין איר האָט ער יצא, אוּן האָט זיי שׂור מיט מגרה אוּן מיט חריץ ברזל, אוּן מיט מגרות. אוּן אַזוי פלעגט דוד עשׂה צו כּל ערי בני-עמון. אוּן דוד אוּן דאָס כּל הָעָם האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] קיין ירושָלַיִם. 4 אוּן עס איז געווען נאָך דעם, האָט זיך עמד אַ מלחמה אין גֶזֶר מיט די פלִשתים. דעמאָלט האָט סִבכַי פוּן חושָה נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] סִפין פוּן ילדים פון די רפאים, אוּן זיי זײַנען געוואָרן כנע. 5 אוּן עס איז ווידער געווען אַ מלחמה מיט די פלִשתים, אוּן אֶלחנָן בּן יָעִירן האָט נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] לַחמי דעם אחי גָליַתן פוּן גַת, וואָס דער עץ פוּן זײַן חֲנִית איז געווען אַזוי ווי דער מנור פוּן אֹרגים. 6 אוּן עס איז ווידער געווען אַ מלחמה אין גַת. איז דאָרטן געווען אַן איש מִדָּה, וואָס זײַנע אצְבּעֹת זײַנען געווען צו 6 אוּן 6, 42; אוּן ער אויך איז געווען ילד פוּן דעם רָפאָ. 7 אוּן ער האָט חרף ישראל; האָט אים יהוֹנָתָן בּן שָמעָא, אחי דוד, נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05]. 8 די דאָזיקע זײַנען געווען ילד פוּן דעם רָפאָ אין גַת; אוּן זיי זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] דורך דער יָד פוּן דודן, אוּן דורך דער יָד פוּן זײַנע עבדים.
 
דברי א12
 
1 אוּן שׂטן [זען https://www.youtube.com/watch?v=mgHanyveQ0I ] איז עמד אויף ישראל, אוּן ער האָט סות דודן צו מנה ישראל. 2 אוּן דוד האָט אמר צו יוֹאָבן, אוּן צו די שׂרים העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]: הלך ספר ישראל פוּן בּאר-שבע אוּן בּיז דָן, אוּן הביא [בוא] עס מיר, כדי איך זאָל ידע זייער מִסְפַּר. 3 האָט יוֹאָב אמר: זאָל ה' יסף זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] 001 מאָל אַזוי פיל ווי זיי זײַנען! זײַנען זיי נישט אַלע, אֲדֹנִי המלך, עבדים צו אֲדֹנִי? צו וואָס בקש דאָס אֲדֹנִי? לָמָּה זאָל עס זײַן פאַר אשמה אויף ישראל? 4 אָבּער דאָס דבר המלך איז געווען חזק צו יוֹאָבן, אוּן יוֹאָב איז יצא, אוּן איז הלך אין כּל ישראל, אוּן איז בוא קיין ירושָלַיִם. 5 אוּן יוֹאָב האָט נתן דעם מִסְפַּר פוּן דער מפקד פוּן הָעָם צו דודן. אוּן כּל ישראל איז געווען 000,001,1 איש וואָס שלף חֶרֶב [זען "חֶרֶב" https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ]; אוּן יהודה, 000,074 וואָס שלף חֶרֶב. 6 אוּן לֵוִי אוּן בנימין האָט ער נישט פקד צווישן זיי; וואָרעם דער דבר פוּן דעם מלך איז געווען יוֹאָבן תעב. 7 אוּן עס איז געווען רעע אין די אויגן פוּן האלוקים וועגן דער דאָזיקער דבר, אוּן ער האָט נכה ישראל. 8 האָט דוד אמר צו האלוקים: איך האָבּ חטא מאֹד וואָס איך האָבּ עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די דאָזיקע דבר, אוּן אַצונד, עבר, נא, דעם עווֹן [זען https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI ] פוּן דײַן עֶבֶד, וואָרעם איך בין געווען סכל מאֹד. 9 האָט ה' דבר צו גָד, חֹזֶר דוד, אַזוי צו אמר: 01 הלך אוּן זאָלסט דבר [זען "דבר" ישעיהו 41-01:7] צו דודן, אַזוי צו אמר: אַזוי האָט ה' אמר: שלוש [זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח;
זען רֹאש הַשָּנָה https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw
http://www.afii.org/ojbible/1227.pdf
http://www.afii.org/ojmahzor.html
http://orthodoxjewishbible.blogspot.com/p/mevaser-tov.html
http://www.afii.org/mahzor/mahzorA.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorB.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorC.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorD.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorE.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorF.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorG.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorH.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzori.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorJ.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorK.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorL.pdf
http://www.afii.org/mahzor/mahzorM.pdf
זען http://www.afii.org/digitalibrary/0878084215.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UUxERaScips
https://www.youtube.com/watch?v=qCVGaoEjLOs
https://www.youtube.com/watch?v=24p95vn8gJI ] נטה איך אויף דיר; בחר [זען יוחנן 61:51
https://www.youtube.com/watch?v=67D63nSVGyI
https://www.youtube.com/watch?v=PxQnTcDJQGE ] דיר אחת פוּן זיי, וואָס איך זאָל דיר עשׂה. 11 איז גָד בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו דודן, אוּן האָט צו אים אמר: אַזוי האָט ה' אמר: קבל אויף דיר, 21 אִם 3 שָנָה רָעָב, אָדער 3 חדשים ספה ווערן פאַר דײַנע פײַנט, אוּן די חֶרֶב [זען "חֶרֶב" https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ] פוּן דײַנע אויבים זאָל דיך נשׂג, אָדער 3 ימים די חֶרֶב פוּן ה' אוּן אַ דֶבֶר אין הָאָרֶץ, אוּן דער מלאך ה' זאָל שחת אין כּל גְּבוּל ישראל. אוּן אַצונד ראה וואָס דבר איך זאָל שוב צו דעם וואָס שלח [זען שלח https://www.youtube.com/watch?v=uzcRnsVJYy4 ] מיך. 31 האָט דוד אמר צו גָדן: מיר איז צרר מאֹד. לאָמיך, נא, נפל אין דער יָד ה', וואָרעם זײַן רחמים איז רבּים מאֹד [זען https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ], אוּן לאָמיך נישט נפל אין דער יָד אדם. 41 האָט ה' נתן אַ דֶבֶר אויף ישראל, אוּן עס זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] פוּן ישראל 000,07 איש. 51 אוּן האלוקים האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מלאך קיין ירושָלַיִם, זי שחת; אָבּער ווי ער האָט געהאַלטן בּײַם שחת, האָט ה' ראה, אוּן ער האָט נחם געהאַט אויף דעם רָעָה, אוּן ער האָט אמר צו דעם מלאך המשחית: גענוג! אַצונד רפד דײַן יָד. אוּן דער מלאך ה' איז עמד בּײַ דעם גֶּרֶן פוּן אָרנָן דעם יבוּסי. 61 האָט דוד נשׂא זײַנע אויגן, אוּן האָט ראה דעם מלאך ה' ווי ער עמד צווישן הָאָרֶץ אוּן שָמַיִם [זען בן דוד תָּלוּי אויף די עץ צווישן הימל און ערד, שמואל ב 01-9:81
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ] מיט זײַן חֶרֶב [זען "חֶרֶב" https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ] שלף אין זײַן יָד, נטה אַקעגן ירושָלַיִם; אוּן דוד אוּן די זקנים [זען יעקֹב בן דוד מיט זקנים, מַה"ש 81:12; זען https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
זען יהודה בן דוד מיט זקנים, איר זאָלט נֶאֱבַק פאַר דער (ארטאדאקסיש יידיש) אֶמוּנה, וואָס איז איין מאָל פאַר אַלעמאָל איבּערגעענטפערט געוואָרן צוּ די קדוֹשִים (מסֹרֶת הזקנים פון עדת בני ישראל פון דֶרֶך ה' פון ארטאדאקסיש יידיש אֶמוּנָה, זען יהודה 3:1; מה"ש 52-02:12; https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_ugyy1504
https://www.youtube.com/watch?v=VPo-cgGftWI
https://www.youtube.com/watch?v=SRMoLfQaSdg
https://www.youtube.com/watch?v=ICp_g4tIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4qipU6DA
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=7bddGN6ozGA
https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE
https://www.youtube.com/watch?v=Ic3-6ZBSYow
[זען https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=kt2KKK-0MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=HVyCvTdk6JU
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=oclS5Be7HH0
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=FrHr7XuDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=VBZZ3tSsaJs
http://www.afii.org/add.htm
https://www.afii.org/afii.pdf
זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האב און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6, זען ווידער ספר הזוהר ג, ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), בר אנש און עתיק יומיא, 2 ווערן 1, דניאל 41-31:7, זען "פלחין" און "יפלחון" אין דניאל 21:3 און דניאל 41-31:7, לויט צו אזעלכער פסוקים עס איז אמת אַז מיר זען די אלוהוּת פון משיח, וואס איז נישט קיין אליל, ווײַל אידן טאָן נישט יפלחון אלילים אָבער אַלע פֿעלקער כולל אידן וועלן יפלחון (טאָן שֵרות דתי ווי צו אלוהוּת) צו די בר אנש משיח, זען סאַנה 89אַ און סאַנה83ב און רש"י וואס אַלע זאָגן אַז דעם בר אנש איז משיח, רש"י זאגט "הוא מלך המשיח", רבי מלך המשיח ], כסה מיט שׂקים, זײַנען נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; אוּן זען תהלים 01:61 אוּן ישעיהו 01-9:35 אוּן דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] אויף זייער פנים. 71 אוּן דוד האָט אמר צו האלוקים: אמנם, איך האָבּ אמר צו מָנָה הָעָם, אוּן איך בין דער וואָס האָבּ חטא, אוּן האָבּ רעע אָבּער די דאָזיקע צֹאן, וואָס האָבּן זיי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]? ה' אֱלֹקָי, זאָל, נא, דײַן יָד זײַן אויף מיר אוּן אויף מײַן בּית אָבי [זען ישעיה 31:25; 21:35
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg ], אָבּער נישט אויף דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] מיט אַ מגפה. 81 האָט דער מלאך ה' אמר גָדן צו אמר דודן, אַז דוד זאָל עלהצו קום מזבח צו ה' אין דעם גֶּרֶן פוּן אָרנָן דעם יבוּסי. 91 איז דוד עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] לויט דעם דבר פוּן גָדן וואָס ער האָט דבר אין שֵם פוּן ה'. 02 אוּן אָרנָן האָט זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] אוּן האָט ראה דעם מלאך; אוּן זײַנע 4 בָּנִים וואָס מיט אים האָבּן זיך חבאן. אוּן אָרנָן האָט דוש חִטִּים. 12 אוּן ווי דוד איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] צו אָרנָנען, האָט אָרנָן נבט אוּן האָט ראה דודן, אוּן ער איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] פוּן גֶּרֶן, אוּן האָט זיך שחה צו דודן מיטן פנים צו ארצה. 22 האָט דוד אמר צו אָרנָנען: נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] מיר דעם מקוֹם פוּן דעם גֹּרֶן, אוּן איך וועל בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דערויף אַ מזבח צו ה'; אין כֶּסֶף מלא נתן עס מיר; כדי די מגפה [זען "נגע למו" ישעיה 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זאָל עָצַר ווערן פוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 32 האָט אָרנָן אמר צו דודן: לקח דיר, אוּן זאָל אֲדֹנִי המלך עשׂה וואָס איז טוֹב אין זײַנע אויגן. ראה! איך נתן די בָּקָר פאַר עוֹלָה, אוּן די מורג פאַר האָלץ, אוּן די חִטִּים פאַר מנחה; כּל נתן איך. 42 האָט דער מלך דוד אמר צו אָרנָנען: לֹא, נײַערט קנה וועל איך קנה [זען משלי 22:8; https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ], פאַר כֶּסֶף מלא, וואָרעם איך וועל נישט נשׂא וואָס איז דײַנס פאַר ה', אוּן עלה אַן עוֹלָה חִנָּם. 52 אוּן דוד האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אָרנָענן פאַר דעם מקוֹם 006 שֶקל זָהָב אויפן שקל. 62 אוּן דוד האָט דאָרטן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ מזבח צו ה', אוּן האָט דאָרטן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] עוֹלָה אוּן זבחי שלמים, אוּן ער האָט קרא צו ה', אוּן ער האָט אים ענה מיט אֵש פוּן שָמַיִם אויף דעם מזבח פאַר עוֹלָה. 72 אוּן ה' האָט אמר דעם מלאך, אוּן ער האָט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] די חֶרֶב [זען "חֶרֶב" https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ] אין איר נָדָן. 82 אין יענער צײַט, ווי דוד האָט ראה אַז ה' האָט אים ענה אין דעם גֹּרֶן פוּן אָרנָן דעם יבוּסי, אַזוי האָט ער דאָרטן זבח קרבנות. 92 אוּן דער מִשכן פוּן ה' וואָס משה האָט עשׂה אין דער מדבר, אוּן דער מזבח העוֹלָה, איז אין יענער צײַט געווען אויף דער בָמה אין גִבעוֹן. 03 אָבּער דוד האָט נישט יכל הלך צו אים צו דרש בּײַ ה', וואָרעם ער איז געווען בעת פאַר דער חֶרֶב [זען "חֶרֶב" https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ] פוּן מלאך ה'.
 
דברי א22
 
1 אוּן דוד האָט אמר: דאָס איז דאָס בּית ה' האלוקים, אוּן דאָס איז דער מזבח לְעֹלָה לישראל. 2 אוּן דוד האָט אמר כנס כּל הגרים וואָס אין אֶרֶץ ישראל, אוּן ער האָט עמד חֹצבים צו חצב אבני גזית אויף צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס בּית האלוקים. 3 אוּן בּרזל לרָוב אויף מסמר פאַר די דְּלָתות פוּן די שְעָרים, אוּן אויף מחברה, האָט דוד כון; אוּן נחשת לרָוב אֵין משקל; 4 אוּן עֵץ אֶרֶז אָן מִסְפַּר; וואָרעם די צידוֹנים אוּן די צוֹרים האָבּן געבּראַכט דודן עֵץ אֶרֶז לרָוב. 5 אוּן דוד האָט אמר: בְּנִי שלֹמֹה איז נער אוּן רך, אוּן דאָס בּית וואָס מע דאַרף בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] צו ה', דאַרף מען גדל בּיז מעל, פאַר אַ שם, אוּן פאַר תפארה, לכל הארצוֹת; לאָמיך נָא כון פאַר אים. אוּן דוד האָט כון לרֹב פאַר זײַן מות [זען "מות" ישעיהו 9:35]. 6 אוּן ער האָט קרא בְּנוֹ שלמהן, אוּן ער האָט אים צוה צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית צו ה' אֱלֹקֵי ישראל [זען בן דוד און הֵיכל ה', "צעשטערט מיט חֻרְבָּן דעם דאָזיקן הֵיכל, און אין 3 ימים וועל איך אים אויפשטעלן", יוחנן 91:2]. 7 אוּן דוד האָט אמר צו שלמהן: בְּנִי, בּײַ מיר אַליין איז געווען אין לֵב צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית צו דעם שֵם ה' אלוקי. 8 אָבּער דאָס דבר-ה' איז געווען צו מיר, אַזוי צו אמר: לרֹב דָּם האָסטו שפך, אוּן מלחמות גדֹלות האָסטוּ עשׂה; קענסט נישט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית צו מײַן שֵם, ווײַל דוּ האָסט דמים רבים שפך צו ארצה פאַר מײַן פּני. 9 הנה ווערט דיר ילד בּן; ער וועט זײַן אַן איש מנוּחה, אוּן איך וועל אים נוח פוּן אַלע זײַנע פײַנט פוּן אַרום; וואָרעם שלֹמֹה וועט זײַן שמו [זען שמו פון משיח, זכריה 21-11:6; https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ], אוּן שלום אוּן שקט וועל איך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ישראל אין זײַנע טעג. 01 ער וועט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית צו מײַן שֵם [זען בן דוד און הֵיכל ה', "צעשטערט מיט חֻרְבָּן דעם דאָזיקן הֵיכל, און אין 3 ימים וועל איך אים אויפשטעלן", יוחנן 91:2; זען שמו פון משיח, זכריה 21-11:6; https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ], אוּן ער וועט מיר זײַן פאַר אַ בּן, אוּן איך אים פאַר אַן אָב [זען משלי 4:03; 22:8; יוחנן 1:1 אין אָנהייבּ איז געווען דאָס מאמר מֵימרָא (דה', זען ישעיהו 11:55; בראשית 3:1; תהלים 6:33), און דאָס מאמר מימרא (דָּבָר) איז געווען בּיי (אֵצֶל, זען משלי 03:8; 4:03; ישעיהו 41:7; 6-5:9; תהלים 21-6:2) ה' (ירושלים תרגום בראשית 3:1), און דאָס מאמר מימרא (דָּבָר) איז געווען אלֹקים (משלי 03:8; 4:03). דאָס דאָזיקע איז געווען אין אָנהייבּ בּיי (אֵצֶל) ה'
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] אוּן איך וועל כון דעם כִּסֵּא פוּן זײַן מלכות איבּער ישראל עַד עוֹלָם [זען https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=HFpJiDqDL2M
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4 ]. 11 אַצונד, בְּנִי, זאָל ה' זײַן מיט דיר, אוּן זאָלסט צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35], אוּן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס בּית ה' אֱלֹקֶיךָ, אַזוי ווי ער האָט דבר וועגן דיר. 21 זאָל אָבּער ה' דיר נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] שׂכל אוּן בינה, אוּן דיך צוה איבּער ישראל; אוּן אַז דו זאָלסט זײַן שומר איבּער די תוֹרה פוּן ה' אֱלֹקֶיךָ. 31 דעמאָלט וועסטו צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35], אַז דו וועסט זײַן שומר איבּער צו עשׂה די חוקים אוּן די משפטים וואָס ה' האָט צוה משהן פאַר ישראל. חזק! אוּן אמץ! זאָלסט נישט ירא האָבּן אוּן נישט חתת. 41 אוּן הנה אין מײַן עני האָבּ איך כון פאַר דעם בּית ה' 000,001 כּכּרים זָהָב, אוּן 000,000,1 כּכּרים כֶּסֶף, אוּן נחשת אוּן בּרזל אֵין משקל, וואָרעם עס איז דאָ לרָוב; אויך האָלץ אוּן אבנים האָבּ איך כון, אוּן דו קענסט נאָך יסף דערצו. 51 אוּן בּײַ דיר זײַנען דאָ רב עֹשֵׂי-מלאָכה, חֹצבים, אוּן חרשים אין אֶבֶן אוּן אין האָלץ, אוּן כל חכם אין כל מלאָכה. 61 צום זָהָב, צום כֶּסֶף, אוּן צום נחשת, אוּן צום בּרזל, איז אֵין מספר; קוּם! [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן עשׂה! אוּן זאָל ה' זײַן מיט דיר. 71 אוּן דוד האָט צוה כּל שׂרי ישראל צו עזר בְּנוֹ שלמהן: 81 אמנם, ה' אֱלֹקֵיכֶם איז מיט אײַך, אוּן ער האָט אײַך נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] פוּן רונד אַרום, וואָרעם ער האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אין מײַן יָד די יושבי הָאָרֶץ, אוּן הָאָרֶץ נכבש [כבש] פאַר ה' אוּן פאַר זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי]. 91 אַצונד, נתן לבבכם אוּן אײַער נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] צו דרש ה' אֱלֹקֵיכֶם, אוּן קום! אוּן בנה דאָס מִקְדָּש ה' האלוקים, כדי צו בּרענגען דעם אָרון בְּרִית ה', אוּן די כלי קֹדֶש פוּן האלוקים, אין דעם בּית וואָס ווערט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] צו דעם שֵם פוּן ה'.
 
דברי א32
 
1 אוּן דוד איז געוואָרן זקן אוּן שׂבע [זען ישעיה 11:35] מיט טעג, אוּן ער האָט געמאַכט בְּנוֹ שלמהן פאַר מלך איבּער ישראל. 2 אוּן ער האָט אסף כּל שׂרי ישראל, אוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים. 3 אוּן די לוִיִים זײַנען ספר געוואָרן פוּן 03 שָנָה אוּן העכער, אוּן זייער מִסְפַּר לויט זייערע גולגולות [זען מתי 33:72], פוּן די גברים, איז געווען 000,83. 4 פוּן די דאָזיקע, צו נצח אויף דער מְלָאכָה פוּן בּית ה' 000,42, אוּן שֹׁטרים אוּן שֹׁפטים, 000,6. 5 אוּן 000,4 שֹׁערים; אוּן 000,4 וואָס זאָלן הלל ה' מיט די כלים וואָס איך האָבּ עשׂה אויף צו הלל. 6 אוּן דוד האָט זיי חלק אין מחלקות לויט די בני לֵוִין: גֵרשוֹן, קהָת, אוּן מרָרי. 7 פוּן די גֵרשונים: לַעְדָּן, אוּן שִמעִי. 8 די בני לַעְדָּנען: דער רֹאש יחיאֵל, אוּן זֵתָם, אוּן יוֹאֵל: 3. 9 די בני שִמעִין: שלוֹמית, אוּן חזיאֵל, אוּן הָרָן: 3. די דאָזיקע זײַנען געווען ראשי האבות פוּן לַעְדָּן. 01 אוּן די בני שִמעִין זײַנען געווען: יַחת, זינאָ, אוּן יְעוּש אוּן בריעָה. דאָס זײַנען געווען די בני שִמעִין: 4. 11 אוּן יַחת איז געווען דער רֹאש, אוּן זיזָה דער 2טן; אוּן יְעוּש אוּן בריעָה האָבּן נישט געהאַט רבה בָּנִים, דעריבער זײַנען זיי אין דער פְּקֻדּה געווען 1 בּית אָב. 21 די בני קהָת; עַמרָם, יצהָר, חֶברון, אוּן עוּזיאֵל: 4. 31 די בני עַמרָמען: אַהרן, אוּן משה. אוּן אַהרן איז בדל געוואָרן, כדי אים צו קדש פאַר קדש קדשים, אים אוּן זײַנע בָּנִים עד עולם, צו קטר פאַר ה', אים צו שרת, אוּן צו ברך [זען "ברך" בראשית 81:22] אין זײַן שֵם עד עולם. 41 אוּן משה דער איש האלוקים, זײַנע בָּנִים ווערן קרא על שבט לֵוִי. 51 די בני משהן זײַנען געווען: גֵרשוֹם, אוּן אֶליעֶזֶר. 61 די בני גֵרשוֹמען: שבוּאֵל דער רֹאש. 71 אוּן די בני אֶליעֶזֶרן זײַנען געווען: רחביָה דער רֹאש. אוּן אֶליעֶזֶר האָט נישט געהאַט קיין בָּנִים אחרים; אָבּער די בני רחביָהן זײַנען געווען רבה למעלה. 81 די בני יצהָרן זײַנען געווען: שלוֹמית דער רֹאש. 91 די בני חברוֹנען: ירִיָהו, דער רֹאש, אַמַריָה דער 2טן, יַחזיאֵל דער 3טן, אוּן יקַמעָם דער 4טן. 02 די בני עוּזיאֵלן: מיכָה דער רֹאש, אוּן יִשִיָה דער 2טן. 12 די בני מרָרין: מַחלי, אוּן מוּשי. די בני מַחלין: אֶלעָזָר, אוּן קיש. 22 אוּן אֶלעָזָר איז מות, אוּן האָט נישט געהאַט קיין בָּנִים, נאָר בָּנוֹת; אוּן זייערע אחים, די בני קישן, האָבּן זיי נשׂא. 32 די בני מוּשין זײַנען געווען: מַחלי, אוּן עֵדֶר, אוּן ירֵמוֹת: 3. 42 די דאָזיקע זײַנען געווען די בני לֵוִין לויט זייערע בּית אבות, ראשי אבות לויט זייערע פקד, נאָך דער מִסְפַּר פוּן שמות לויט זייערע גולגולות [זען מתי 33:72], די וואָס האָבּן עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] די מְלָאכָה פאַר דעם עבדה פוּן בּית ה', פוּן 02 שָנָה אוּן העכער. 52 וואָרעם דוד האָט אמר: ה' אֱלֹקֵי ישראל האָט נוח [זען "נוח" ישעיהו 01-1:11] זײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אוּן ער שכן [זען יוחנן 41:1] אין ירושָלַיִם עד עולם; 62 אוּן אויך די לוִיִים דאַרפן מער נישט נשׂא דעם מִשכן, אוּן אַלע זײַנע כלים פאַר זײַן עבֹדה. 72 יאָ, לויט די דברים אחרונים פוּן דודן איז די מספר פוּן בני-לֵוִי געווען פוּן 02 שָנָה אוּן העכער. 82 וואָרעם זיי האָבּן זייער מעמד בּײַ דער יָד פוּן די בְּנֵי אַהרן פאַר דעם עבֹדה פוּן בּית ה', אויף די חצרוֹת [חָצֵר], אוּן אויף די לשכות [לשכה], אוּן אויף דער טהרה פוּן כּל קֹדֶש, אוּן דער מעשׂה פוּן דעם עבֹדה פוּן בּית האלוקים; 92 אוּן פאַר דעם לֶחֶם מערכת, אוּן פאַר דעם סלת פאַר מנחה, סײַ פוּן רקיק מצות, סײַ אין אַ מחבת, סײַ אין אַ רבך; אוּן פאַר כל משוּרה מדה; 03 אוּן אויף צו עמד בבֹקר בבֹקר צו ידה אוּן צו הלל ה', אוּן דעסגלײַכן אין עֶרֶב; 13 אוּן פאַר אַלע צו עלה עוֹלָה צו ה' אין די שבתות, אום ראש-חוֹדש, אוּן אין די מועדים, לויט דער מִסְפַּר, אַזוי ווי דער משפט וועגן זיי, תמיד, פאַר ה'; 23 אוּן אַז זיי זאָלן זײַן שומר איבּער די משמרת פוּן דעם אוֹהל-מוֹעד, אוּן די משמרת פוּן דעם מִקְדָּש, אוּן די משמרת פוּן בני-אַהרן, זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], פאַר דעם עבֹדה פוּן בּית ה'.
 
דברי א42
1 אוּן די מחלקות פוּן בני-אַהרן זײַנען געווען: די בני אַהרנען: נָדָב, אוּן אַביהוא, אֶלעָזָר, אוּן איתמר. 2 אוּן נָדָב אוּן אַביהוא זײַנען מות לפני זייער אב, אוּן קיין בָּנִים האָבּן זיי נישט געהאַט, זײַנען אֶלעָזָר אוּן איתמר געווען כֹּהנים. 3 אוּן דוד, אוּן צָדוֹק פוּן בני-אֶלעָזָר, אוּן אַחימֶלֶך פוּן בני-איתמר, האָבּן זיי חלק לויט זייער פקוּדּה אין זייער עבֹדה. 4 אוּן פוּן בני-אֶלעָזָר האָבּן זיך מצא מער ראשי הגברים ווי פוּן בני-איתמר; אוּן מע האָט זיי אַזוי חלק: פוּן בני-אֶלעָזָר 61 ראשים פוּן בּית אבות, אוּן פוּן בני-יתָמָר, לויט זייערע בּית אבות, 8. 5 אוּן מע האָט זיי חלק לויט גוֹרל, די אַזוי ווי יענע, וואָרעם עס זײַנען געווען שׂרים פוּן מִקְדָּש, אוּן שׂרים פוּן האלוקים, אי פוּן בני-אֶלעָזָר, אי פוּן בני-איתמר. 6 אוּן שמַעיָה בּן נתַנאֵלן, דער סֹפֵר, פוּן לֵוִי, האָט זיי כתב פאַר דעם מלך, אוּן די שׂרים, אוּן צָדוֹק דעם כהן, אוּן אַחימֶלֶך בּן אֶביָתָרן, אוּן די ראשים פוּן די אבות פוּן די כֹּהנים אוּן פוּן די לוִיִים: בּית אָב אחד אחז פוּן אֶלעָזָר, אוּן אחז פוּן יתָמָר. 7 אוּן דער גוֹרל רִאשוֹן איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] אויף יהוֹיָריבן, דער 2טן אויף ידַעְיָהן; 8 דער 3טן אויף חרימען, דער 4טן אויף שעוֹרימען; 9 דער 5טן אויף מַלכִּיָהן, דער 6טן אויף מִיָמִנען; 01 דער 7טן אויף הַקוֹצן, דער 8טן אויף אַביָהן; 11 דער 9טן אויף יֵשועַן [זען זכריה 21-11:6; https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ], דער 01טן אויף שכַניָהון; 21 דער 11טן אויף אֶליָשיבן, דער 21טן אויף יָקימען; 31 דער 31טן אויף חופּהן, דער 41טן אויף יֶשֶבאָבן; 41 דער 51טן אויף בלגָהן, דער 61טן אויף אִמֵרן; 51 דער 71טן אויף חזירן, דער 81טן אויף הַפצֵצן; 61 דער 91טן אויף פתַחיָהן, דער 02טן אויף יחזקאלן; 71 דער 12טן אויף יָכינען, דער 22טן אויף גַמוּלן; 81 דער 32טן אויף דלָיָהון, דער 42טן אויף מַעַזיָהון. 91 דאָס איז געווען זייער פקודה אין זייער עבֹדה, צו בוא [זען "בוא" בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; מלאכי 1:3; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין בּית ה' לויט דעם משפט צו זיי דורך דער יָד פוּן אהרן אֲבִיהֶם, אַזוי ווי ה' אלוקי ישראל האָט אים צוה. 02 אוּן פוּן די יתר בני לֵוִי: פוּן די בני עַמרָמען, שובאֵל; פוּן די בני שובאֵלן, יֶחדְּיָהו. 12 פוּן רחביָהוּן: פוּן די בני רחביָהון, דער רֹאש יִשִיָה. 22 פוּן די יצהָרים, שלוֹמוֹת; פוּן די בני שלוֹמוֹת, יַחת. 32 אוּן די בָּנִים [פוּן חברוֹנען] ירִיָהו, אַמַריָהו דער 2טן, יַחזיאֵל דער 3טן, יקַמעָם דער 4טן. 42 די בני עוּזיאֵלן, מיכָה; פוּן די בני מיכָהן, שָמיר. 52 אחי מיכָה, יִשִיָה; פוּן די בני יִשִיָהן, זכַריָהו. 62 די בני מרָרין, מַחלי, אוּן מוּשי; די בנײַעֲזִיָהון בְּנוֹ 72 בני-מרָרין פוּן בְּנוֹ יַעֲזִיָהון, בְנוֹ שוֹהַם, אוּן זַכּוּר, אוּן עִברי. 82 פוּן מַחלין, אֶלעָזָר; אוּן ער האָט נישט געהאַט קיין בָּנִים. 92 פוּן קישן, די בני קישן, ירַחמְאֵל. 03 אוּן די בני מוּשין, מַחלי, אוּן עֵדֶר, אוּן ירימוֹת. דאָס זײַנען געווען בני-הלוִיִים לויט זייערע בּית אבות. 13 אוּן זיי אויך האָבּן נפל גוֹרל אַזוי ווי זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], בני-אַהרן, פאַר דעם מלך דוד, אוּן צָדוֹקן, אוּן אַחימֶלֶכן, אוּן די ראשי האבות פוּן די כֹּהנים אוּן פוּן די לוִיִים; די אבות פוּן דעם רֹאש אַזוי ווי אחיו הקטן.
 
דברי א52
1 אוּן דוד אוּן די שׂרים פוּן צָבָא האָבּן בדל פאַר דעם עבֹדה פוּן די בני אָסָפן אוּן הֵימָנען אוּן ידותונען, די וואָס האָבּן נבא געשפילט אויף כנֹרות, אויף נבלים, אוּן אויף מצלתים; אוּן זייער מִסְפַּר, פוּן די אנשי מְלָאכָה לויט זייער עבֹדה, איז געווען: 2 פוּן די בני אָסָפן, זַכור, אוּן יוֹסף, אוּן נתַניָה, אוּן אַשַראֵלָה, די בני אָסָפן; אונטער דער יָד פוּן אָסָפן, וואָס האָט נבא געשפיטל על ידי המלך. 3 פוּן ידותונען, די בני ידותונען: גדַליָהו, אוּן צרי, אוּן ישַעיָהו, חשַביָהו, אוּן מַתִתיָהו 6, אונטער דער יָד פוּן אֲבִיהֶם ידותונען, וואָס האָט נבא געשפילט אויף אַ כִּנוֹר בּײַם ידה אוּן הלל ה'. 4 פוּן הֵימָנען, די בני הֵימָנען: בוקִיָהו, מַתַניָהו, עוזיאֵל, שבואֵל, אוּן ירימוֹת, חנַניָה, חנָני, אֶליאָתָה, גִדַלתי, אוּן רוֹמַמתי-עֶזֶר, יָשבקָשָה, מַלוֹתי, הוֹתיר, מַחזיאוֹת. 5 אַלע זײַנען געווען בני הֵימָן דעם חֹזֶר המלך אין דברי האלוקים צו רום קֶרן, וואָרעם האלוקים האָט נתן הֵימָנען 41 בָּנִים אוּן 3 בנוֹת. 6 אַלע זײַנען געווען אונטער דער יָד פוּן אֲבִיהֶם, בּײַם שיר אין בּית ה', מיט מצלתים, נבלים, אוּן כנֹרות, פאַר דעם עבֹדה פוּן בּית האלוקים, על ידי המלך: אָסָף, ידותון, אוּן הֵימָן. 7 אוּן זייער מִסְפַּר מיט זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], געלערנטע אין שיר צו ה', כּל מֵבין, איז געווען 882. 8 אוּן זיי האָבּן נפל גוֹרל, אַ משמרת קעגן אַזוי דער קטֹן אַזוי דער גדול, דער מֵבין אַזוי ווי דער תלמיד. 9 אוּן דער גוֹרל רִאשוֹן איז יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] אויף אָסָפן אויף יוֹספן. דער 2טן גדַליָהו; ער אוּן זײַנע אחים אוּן זײַנע בָּנִים, 21. 01 דער 3טן זַכּוּר, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 11 דער 4טן אויף יִצרין, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 21 דער 5טן נתַניָהו, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 31 דער 6טן בוקִּיָהו, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 41 דער 7טן ישַׂראֵלָה, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 51 דער 8טן ישַעיָהו, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 61 דער 9טן מַתַניָהו, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 71 דער 01טן שִמעִי, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 81 דער 11טן עַזַראֵל, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 91 דער 21טן חשַביָה, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 02 צום 31טן שוּבאֵל, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 12 צום 41טן מַתִתיָהו, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 22 צום 51טן אויף ירֵמוֹתן, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 32 צום 61טן אויף חנַניָהון, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 42 צום 71טן אויף יָשבּקָשָהן, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 52 צום 81טן אויף חנָנין, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 62 צום 91טן אויף מַלוֹתן, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 72 צום 02טן אויף אֶלִיָתָהן, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 82 צום 12טן אויף הוֹתירן, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 92 צום 22טן אויף גִדַּלתּין, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 03 צום 32טן אויף מַחזיאוֹתן, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21. 13 צום 42טן אויף רוֹמַמתּי-עֶזֶרן, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, 21.
 
דברי א62
1 פאַר די מחלקות פוּן די שֹׁערים: פוּן די קָרחים: משֶלֶמיָהו בּן קוֹרֵאן, פוּן די בני אָסָפן. 2 אוּן משֶלֶמיָהו האָט געהאַט בָּנִים: זכַריָהו דער בכָור, ידיעֲאֵל דער 2טן, זבדיָהו דער 3טן, יַתניאֵל דער 4טן; 3 עֵילָם דער 5טן, יהוֹחנָן דער 6טן, אֶליְהוֹעֵינַי דער 7טן. 4 אוּן עוֹבד-אֶדוֹם האָט געהאַט בָּנִים: שמַעיָה דער בכָור, יהוֹזָבד דער 2טן, יוֹאָח דער 3טן, אוּן שָׂכָר דער 4טן, אוּן נתַנאֵל דער 5טן; 5 עַמיאֵל דער 6טן, יִשׂשָכָר דער 7טן, פעולתַי דער 8טן; וואָרעם אלוקים האָט אים ברך. 6 אוּן בּײַ בְּנוֹ שמַעיָהן זײַנען ילד געוואָרן בָּנִים וואָס האָבּן משל איבּער דעם בּית אֲבִיהֶם, וואָרעם זיי זײַנען געווען גבּוֹרֵי חַיִל. 7 די בני שמַעיָהן זײַנען געווען: עָתני, אוּן רפאֵל, אוּן עוֹבד, אֶלזָבד, זײַנע אחים, בני חיל, אוּן אֶליהו, אוּן סמַכיָהו. 8 אַלע פוּן די בני עוֹבד-אֶדוֹמען, זיי אוּן זייערע בָּנִים אוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81], איש חיל מיט כוֹח צום עבֹדה; 26 פוּן עוֹבד-אֶדוֹמען. 9 אוּן משֶלֶמיָהו האָט געהאַט בָּנִים אוּן אחים, בני חיל, 81. 01 אוּן חוֹסָה פוּן די בני מרָרין האָט געהאַט בָּנִים: שִמרי איז געווען דער רֹאש; הגם ער איז נישט געווען דער בכָור, אָבּער אבִיו האָט אים שׂוּם פאַרן רֹאש; 11 חלקִיָהו דער 2טן, טבליָהו דער 3טן, זכַריָהו דער 4טן; כּל בָּנִים אוּן אחים פוּן חוֹסָהן, 31. 21 די דאָזיקע מחלקות פוּן די שֹׁערים, די ראשי הגברים, האָבּן געהאַט משמרות אַזוי ווי זייערע אחים, צו שרת אין בּית ה'. 31 אוּן זיי האָבּן נפל גוֹרל, אַזוי דער קטֹן אַזוי דער גדוֹל, לויט זייערע בּית אבות, שער פאַר שער. 41 אוּן דער גוֹרל אויף מזרח איז נפל שֶלֶמיָהון. אוּן פאַר בְּנוֹ זכַריָהון, אַ בעל-יוֹעץ מיט שׂכל, האָבּן זיי נפל גוֹרל, אוּן זײַן גוֹרל איז יצא אויף צפון. 51 עוֹבד-אֶדוֹמען צו נגבה, אוּן זײַנע בָּנִים דאָס בּית האספים. 61 אוּן שופימען אוּן חוֹסָהן, צו מערב, בּײַם שער שַלֶכֶת, אויף דעם מסלה וואָס עלה צו, אַ משמר קעגן משמר. 71 צו מזרח 6 לוִיִים, צו צפון 4 אַ טאָג, צו נגבה 4 אַ טאָג, אוּן בּײַ דעם אסופים שנים שנים. 81 פאַר דעם פּרבּר צו מערב, 4 בּײַם מסלה, 2 בּײַם פּרבּר. 91 דאָס זײַנען געווען די מחלקות פוּן די שֹׁערים פוּן בני-הקרחים אוּן פוּן בני-מרָרי. 02 אוּן פוּן די לוִיִים, איז אַחִיָה געווען איבּער די אוצרות פוּן בּית האלוקים, אוּן איבּער די אוצרות פוּן די קדשים. 12 בני-לַעְדָּן, בני-גֵרשונים פוּן לַעְדָּן, די ראשי האבות פוּן לַעְדָּן דעם גֵרשוני, זײַנען געווען יחיאֵלי. 22 די בני יחיאֵלי, זֵתָם, אוּן אחיו יוֹאֵל, זײַנען געווען איבּער די אוצרות פוּן בּית ה'. 32 פוּן די עַמרָמי, פוּן די יצהָרי, פוּן די חברוֹני, פוּן די עוזיאֵלי, 42 איז שבואֵל בּן גֵרשוֹם בּן משהן, געווען דער נגיד איבּער די אוצרות. 52 אוּן זײַנע אחים, פוּן אֶליעֶזֶרן, זײַנען געווען: בְּנוֹ רחביָהו, אוּן בְּנוֹ ישַעיָהו, אוּן בְּנוֹ יוֹרָם, אוּן בְּנוֹ זִכרי, אוּן בְּנוֹ שלוֹמית. 62 דערדאָזיקער שלוֹמוֹת אוּן זײַנע אחים זײַנען געווען איבּער כּל אוצרות פוּן די קדשים וואָס דוד המלך, אוּן די ראשי האבות, די שׂרי האלפים אוּן די מאות, אוּן די שׂרי הצבא, האָבּן הקדיש [קדש, זען הדרך המשיחיסטים 01:01]. 72 פוּן די מלחמות אוּן פוּן דעם שלל [זען "שלל" ישעיהו 21:35] האָבּן זיי עס הקדיש אויף צו חזק דאָס בּית ה'. 82 אוּן אַלע וואָס שמואל דער רֹאֶה, אוּן שָאול בּן קישן, אוּן אבנֵר בּן נֵרן, אוּן יוֹאָב בּן צרוּיָהן, האָבּן הקדיש [קדש, זען הדרך המשיחיסטים 01:01], ווער אָבּער עס האָט קדש, איז דאָס געווען אונטער דער יָד פוּן שלוֹמיתן אוּן זײַנע אחים. 92 פוּן די יִצהָרי, זײַנען כנַניָהו אוּן זײַנע בָּנִים געווען פאַרן מלאכה החיצונה איבּער ישראל, פאַר שֹׁטרים אוּן פאַר שֹׁפטים. 03 פוּן די חברוֹני זײַנען חשַביָהו אוּן זײַנע אחים, בני חיל, 007,1, געווען פאַר דער פקדה איבּער ישראל פוּן יענער זײַט יַרדן צו מערב, פאַר כּל מְלָאכָה פוּן ה', אוּן פאַר דעם עבֹדה פוּן המלך. 13 פוּן די חברוֹני, איז ירִיָה געווען דער רֹאש פוּן די חברוֹני לויט זייערע תוֹלְדת [זען מתי 1:1;
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=VUfUangOdC0 ] נאָך די אבות. אין 04טן שָנָה פוּן מלכות דוד זײַנען זיי דרש געוואָרן, אוּן עס זײַנען מצא געוואָרן צווישן זיי גבורי חיל אין יַעְזֵיר-גִלעָד. 23 אוּן זײַנע אחים, בני חיל, זײַנען געווען 007,2, ראשי האבות; אוּן דוד המלך האָט זיי פקד איבּער די ראובני, אוּן די גָדי, אוּן דעם חצי שבט מנשה, פאַר כּל דבר פוּן האלוקים אוּן דבר פוּן המלך.
 
דברי א72
1 אוּן די בני-יִשְרָאֵל לויט זייער מִסְפַּר, די ראשי האבות אוּן די שׂרי האלפים אוּן מאות, אוּן זייערע שֹׁטרים, וואָס האָבּן שרת דעם מלך אין כּל דבר פוּן די מחלקות וואָס זײַנען בוא אוּן יצא [זען ישעיהו 01-1:11; מיכה 1:5] חוֹדש פאַר חוֹדש דורך כּל חדשים פוּן שָנָה, זײַנען געווען צו 000,42 אין איטלעכער מחלוקת. 2 איבּער דער מחלוקת רִאשוֹן פארן 1טן חוֹדש איז געווען יָשָבעָם בּן זַבדיאֵלן; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 3 פוּן בני-פרץ איז ער געווען; דער רֹאש פוּן כּל שׂרי צבאות פאַרן 1טן חוֹדש. 4 אוּן איבּער דער מחלוקת פוּן 2טן חוֹדש איז געווען דוֹדַי פוּן אַחוֹח, אוּן מיט זײַן מחלוקת איז געווען מִקלוֹת דער נגיד; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 5 דער 3טן שׂר הצבא פאַרן 3טן חוֹדש איז געווען בנָיָהו בּן יהוֹיָדע דעם כהן, דער רֹאש; 6 אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. דאָס איז בנָיָהו דער גיבור פוּן די 03 אוּן איבּער די 03; מיט זײַן מחלוקת איז געווען בְּנוֹ עַמיזָבד. 7 דער 4טן פאַרן 4טן חוֹדש איז געווען עַשָׂהאֵל, דער אחי יוֹאָבן, אוּן זבדיָה בְּנוֹ נאָך אים; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 8 דער 5טן פאַרן 5טן חוֹדש איז געווען דער שַׂר שַמהות דער יִזרָח; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 9 דער 6טן פאַרן 6טן חוֹדש איז געווען עִיראָ בּן עִקֵשן פוּן תקוֹעַ; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 01 דער 7טן פאַרן 7טן חוֹדש איז געווען חלֶץ פוּן פלוֹן, פוּן די בני אפרים; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 11 דער 8טן פאַרן 8טן חוֹדש איז געווען סִבּכַי פוּן חושָה, פוּן די זַרחי; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 21 דער 9טן פאַרן 9טן חוֹדש איז געווען אַביעֶזֶר פוּן עַנָתוֹת, פוּן די בנימינער; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 31 דער 01טן פאַרן 01טן חוֹדש איז געווען מַהרַי פוּן נטוֹפה, פוּן די זַרחי; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 41 דער 11טן פאַרן 11טן חוֹדש איז געווען בנָיָה פוּן פרעָתוֹן, פוּן בני-אפרים; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 51 דער 21טן פאַרן 21טן חוֹדש איז געווען חלדַי פוּן נטוֹפה, פוּן עָתניאֵל; אוּן אין זײַן מחלוקת זײַנען געווען 000,42. 61 אוּן איבּער די שבטים פוּן ישראל; פוּן די ראובנים איז געווען דער נגיד, אֶליעֶזֶר בּן זִכרין; פוּן די שמעוֹנים, שפטיָהו בּן מַעֲכָהן; 71 פוּן לֵוִי, חַשַביָה בּן קמוּאֵלן; פוּן אַהרן צָדוֹק; 81 פוּן יהודה, אֶליהוּ פוּן אחי דוד; פוּן יִשׂשָכָר, עָמרי בּן מיכָאֵלן; 91 פוּן זבולון, יִשמַעיָהו בּן עוֹבדיָהון; פוּן נפתלי, ירימוֹת בּן עַזריאֵלן; 02 פוּן בני-אפרים, הוֹשֵעַ בּן עַזַזיָהון; פוּן דעם חצי שבט מנשה, יוֹאֵל בּן פּדָיָהון; 12 פוּן דעם חצי שבט מנשה אין גִלעָד, יִדוֹ בּן זכַריָהון; פוּן בנימין, יַעֲשיאֵל בּן אַבנֵרן; 22 פוּן דָן, עַזַראֵל בּן ירוחמען. דאָס זײַנען געווען די שׂרים פוּן די שבטים פוּן ישראל. 32 אוּן דוד האָט נישט נשׂא זייער מִסְפַּר פוּן 02 שָנָה אוּן מטה; וואָרעם ה' האָט אמר צו רבה ישראל אַזוי ווי די כּוֹכָבִים פוּן שָמַיִם. 42 יוֹאָב בּן צרוּיָהן האָט חלל צו מנה אוּן צו נישט כלה, פוּנדעסטוועגן איז געווען איבּער דעם קצף אויף ישראל; אוּן די מִסְפַּר איז נישט עלה אין דער דברי הימים פוּן מלך דוד. 52 אוּן איבּער די אֹצרות פוּן דעם מלך איז געווען עַזמָוֶת בּן עַדיאֵלן, אוּן איבּער די אֹצְרֹת אין די שׂדה, אין די ערים, אוּן אין די כפרים, אוּן אין די מגדלות, יהוֹנָתָן בּן עוזִיָהון. 62 אוּן איבּער די וואָס עשׂה מלאכה פון שׂדה צו עבדה אדמה, עֶזרי בּן כּלוּבן. 72 אוּן איבּער די כּרמים, שִמעִי פוּן רָמָה; אוּן איבּער וואָס אין די כּרמים פאַר די אֹצרות יַיִן, זַבדי פוּן שפם. 82 אוּן איבּער די זיתים אוּן די שקמים וואָס אין דער שְפֵלָה, בעַל-חנָן פוּן גֶדֶר; אוּן איבּער די אֹצרות הַשֶמֶן, יוֹעָש. 92 אוּן איבּער די בָּקָר וואָס האָבּן זיך רעה אין שָרוֹן, שִרטַי פוּן שָרוֹן; אוּן איבּער די בָּקָר אין די עמקים, שָפט בּן עַדלָין. 03 אוּן איבּער די גְמַלִּים, אוֹביל דער יִשמעאֵלי; אוּן איבּער די אתֹנות, יֶחדְּיָהוּ פוּן מֵרוֹנוֹת. 13 אוּן איבּער די צֹאן, יָזיז דער הַגרי. די אַלע זײַנען געווען די שׂרים איבּער דעם רְכוּש וואָס דער מלך דוד האָט געהאַט. 23 אוּן יהוֹנָתָן, דוֹד דּויד איז געווען בעל-יוֹעץ, אַן איש מֵבִין אוּן אַ סֹפֵר. אוּן יחיאֵל בּן חכמוֹנין איז געווען מיט דעם בָּנִי המלך. 33 אוּן אַחיתוֹפל איז געווען דעם בעל-יוֹעץ צו המלך, אוּן חוּשַי דער אַרכי איז געווען דעם רֵעַ המלך. 43 אוּן נאָך אַחיתוֹפלן איז געווען יהוֹיָדָע בּן בנָיָהון, אוּן אֶביָתָר; אוּן דער שׂר צבא פוּן דעם מלך איז געווען יוֹאָב.
 
דברי א82
1 אוּן דוד האָט קהל כּל שׂרי ישראל, די שׂרי השבטים, אוּן די שׂרי המחלקות וואָס האָבּן שרת דעם מלך, אוּן די שׂרי האלפים אוּן די שׂרי המאות, אוּן די שׂרי כּל רְכוּש אוּן מִקְנֶה פוּן מלך אוּן פוּן זײַנע בָּנִים, מיט די סריסים אוּן די גיבוֹרים און כל גבור חיל קיין ירושָלַיִם. 2 אוּן דוד המלך האָט זיך קום צו זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22; https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אוּן האָט אמר: שמע! מיך צו, מײַנע אחים אוּן עַמִּי; בּײַ מיר אין מײַן לֵב איז געווען צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית מנוּחה פאַר דעם אָרון בְּרִית ה', אוּן פאַר אַ הֲדֹם [זען האדוֹן משיח'ס הֲדֹם, תהלים 1:011] פאַר רגלי אלוקינו, אוּן איך האָבּ זיך כון צו בנה. 3 אָבּער האלוקים האָט צו מיר אמר: קענסט נישט בנה אַ בּית צו מײַן שֵם, וואָרעם אַן איש מלחמות ביסטו, אוּן דמים האָסטו שפך. 4 אָבּער ה' אֱלֹקֵי ישראל האָט מיך בחר פוּן דעם כּל בּית אָבִי צו זײַן אַ מלך איבּער ישראל לְעוֹלָם; וואָרעם יהודהן האָט ער בחר פאַר אַ נגיד, אוּן אין דעם בּית יהודה, דעם בּית אָבִי, אוּן צווישן די בני אָבִי, האָט ער מיך רצה, אויף צו מאכן פאַר אַ מלך איבּער כּל ישראל. 5 אוּן פוּן אַלע מײַנע בָּנִים, וואָרעם רבּים בָּנִים האָט מיר ה' נתן האָט ער בחר בני שלמהן צו ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויף דעם כִּסֵּא מלכות ה' איבּער ישראל. 6 אוּן ער האָט צו מיר אמר: בְּנֶךָ שלֹמֹה, ער וועט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] מײַן בּית אוּן מײַנע חצרוֹת [חָצֵר], וואָרעם איך האָבּ אים בחר פאַר אַ בּן צו מיר, אוּן איך וועל אים זײַן פאַר אַן אָב. 7 אוּן איך וועל כון זײַן מלכות לְעוֹלָם, אויב ער וועט זײַן חזק, צו עשׂה מײַנע מצוה אוּן מײַנע משפטים אַזוי ווי היום הזה. 8 אוּן אַצונד, פאַר די אויגן פוּן כּל ישראל, דער קהל ה', אוּן אין די אוזנַיִם פוּן אלוקינו; זײַן שומר איבּער אוּן דרש כּל מצוה פוּן ה' אֱלֹקֵיכֶם, כדי איר זאָלט ירש דאָס הארץ הטובה, אוּן לאָזן נחל צו אײַערע בָּנִים נאָך אײַך עד עולם. 9 אוּן דו שלֹמֹה בְּנִי, ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אלוקי אָבִיךָ, אוּן עבד אים מיט לב שלם, אוּן מיט אַ נפש [זען "נפש" פוּן משיח ישעיהו 01:35] חפצה, וואָרעם כּל לבבות דרש ה', אוּן כּל יֵצֶר פוּן די מחשבות ער איז מֵבִין; אַז דו וועסט אים דרש, וועט ער זיך לאָזן מצא פוּן דיר, אָבּער אַז דו וועסט אים עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], וועט ער דיך זנח לעד. 01 ראה זיך אַצונד, וואָרעם ה' האָט דיך בחר צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית פאַר אַ מִקְדָּש; זיי חזק, אוּן עשׂה. 11 אוּן דוד האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] בְּנוֹ שלמהן דאָס תבנית פוּן דעם אוּלם, אוּן זײַנע בניָנים, אוּן זײַנע גנזכּים [גנזך], אוּן זײַנע עליה, אוּן זײַנע חדרים הפנימים, אוּן דאָס בּית הַכַּפֹּרֶת; 21 אוּן דאָס תבנית פוּן אַלע וואָס איז געווען בּײַ אים אין רוּחַ, פאַר די חצרוֹת [חָצֵר] פוּן בּית ה', אוּן פאַר כּל לשכות רונד אַרום, פאַר די אֹצרות פוּן בּית האלוקים, אוּן פאַר די אֹצרות פוּן די קדשים, 31 אוּן פאַר די מחלקות פוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, אוּן פאַר כּל מְלָאכָה פוּן דעם עבֹדה אין בּית ה', אוּן פאַר די כלי עבֹדה אין בּית ה'. 41 זָהָב אויפן משקל, פאַר דעם זָהָב פוּן כּל כלי עבֹדה; פאַר עבודה פאר כלי כסף, אויפן משקל, פאַר כּל כלי עבודה און עבודה. 51 אוּן אויפן משקל פאַר די מנוֹרות הזהב מיט זייערע נֵרֹת זהב, לויט דער משקל פוּן איטלעכער מנוֹרה מיט אירע נֵרֹת; אוּן פאַר די מנוֹרות הכּסף לויט דער משקל פוּן אַ מנוֹרה מיט אירע נֵרֹת, ווי נאָך דער עבודה פוּן מנוֹרה און מנוֹרה. 61 אוּן זָהָב אויפן משקל פאַר די שלחנות פוּן דער מערכת פאַר שלחן און שלחן; אוּן כֶּסֶף פאַר די שלחנות הכסף. 71 אוּן פאַר די מזלגות [מזלגה], אוּן די מזרקות, אוּן די קשׂות [קשׂה], זָהָב טהור; אוּן פאַר די כפור הזהב, אויפן משקל פאַר איטלעכן כפור; אוּן פאַר די כפור און כפור, אויפן משקל פאַר כפור און כפור. 81 אוּן פאַר דעם מזבח הקטֹרת זָהָב מזקק [זקק] אין משקל; אוּן פאַר דער תבנית פוּן דעם מרכּבה, די כרובים זהב וואָס פרשׂ אוּן סכך איבּער דעם אָרון בְּרִית ה'. 91 דאָס אלע איך דיר אין כתב, פוּן דער יָד ה' וואָס האָט מיך שׂכל; כּל מלאכות פוּן דעם תבנית. 02 אוּן דוד האָט אמר צו בְּנוֹ שלמהן: חזק! אוּן אמץ, אוּן עשׂה; זאָלסט נישט ירא האָבּן אוּן נישט חתת, וואָרעם ה' אלוקים, אֱלֹקָי, איז מיט דיר; ער וועט דיך נישט רפה אוּן נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22], בּיז די כּל מְלָאכָה פאַר דעם עבֹדה פוּן בּית ה' וועט זײַן כלה. 12 אוּן הנה זײַנען די מחלקות פוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים פאַר כּל עבֹדה פוּן בּית האלוקים; אוּן דו האָסט מיט זיך פאַר כּל מְלָאכָה איטלעכן וואָס איז נדיב, מיט חכמה פאַר כּל עבודה; אוּן די שׂרים אוּן דאָס כּל העם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] זײַנען צו אַלע דײַנע דברים.
 
דברי א92
 
1 אוּן דוד המלך האָט אמר צו כּל הקהל: שלֹמֹה בְּנִי, וואָס אים אחד האָט אלוקים בחר, איז נער אוּן רך, אוּן די מְלָאכָה איז גדולה, וואָרעם נישט פאַר אָדָם איז דער בִּירָה, אָבּער פאַר ה' אלוקים. 2 אוּן מיט אַלע מײַנע כוֹח האָבּ איך כון פאַר דעם בּית פוּן אֱלֹקַי, זָהָב פאַר די זהב, אוּן כֶּסֶף פאַר די כסף, אוּן נחשת פאַר די נחֹשֶת, בּרזל פאַר די בַּרְזֶל, אוּן עצים פאַר די עצים; אבני שֹׁהם און מִלֻּא, אבני פוך און רקמה, אוּן כל אבן יקרה, אוּן אבני שיש לרָוב. 3 אוּן מער נאָך: ווײַל איך רצה דאָס בּית אֱלֹקַי, האָבּ איך אַן סגולה זָהָב אוּן כֶּסֶף וואָס איך נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר דעם בּית אֱלֹקַי, למעלה אַלע וואָס איך האָבּ כון פאַר דעם בּית קֹדֶש: 4 000,3 כּכּרים זָהָב, פוּן זָהָב פוּן אוֹפיר, אוּן 000,7 כּכּרים כֶּסֶף מזקק [זקק], אויף צו טוח די קירות פוּן די בּתּים; 5 זָהָב וווּ מע דאַרף זָהָב, אוּן כֶּסֶף וווּ כֶּסֶף; אוּן פאַר כּל מְלָאכָה דורך דער יָד פוּן חרשים. אוּן ווער וויל הַיּוֹם מתנדב [נדב] זײַן מיט זײַן מלא יָד צו ה'? 6 אוּן די שׂרי האבות, אוּן די שׂרי שבטי ישראל, אוּן די שׂרי האלפים אוּן די מאות, אוּן די שׂרי מלאכת המלך, האָבּן מנדב געווען. 7 אוּן זיי האָבּן נתן פאַר דער עבודה פוּן בּית האלוקים, זָהָב 000,5 כּכּרים, אוּן אַדַרכוֹנים 000,01, אוּן כֶּסֶף 000,01 כּכּרים, אוּן נחשת 000,81 כּכּרים, אוּן בּרזל 000,001 כּכּרים. 8 אוּן די וואָס בּײַ זיי האָבּן זיך מצא אבנים, האָבּן עס נתן צו דעם אוצר פוּן בּית ה', אונטער דער יָד פוּן יחיאֵל דעם גֵרשוני. 9 אוּן הָעָם האָט זיך שׂמח וואָס זיי האָבּן מנדב געווען, וואָרעם מיטן לב שלם האָבּן זיי מנדב געווען צו ה', אוּן אויך דוד המלך האָט זיך שׂמח אַ שׂמחה גדולה. 01 אוּן דוד האָט ברך ה' פאַר די אויגן פוּן כּל הקהל, אוּן דוד האָט אמר: ברך ביסטו ה' אֱלֹקֵי ישראל, אָבִינוּ [זען https://www.youtube.com/watch?v=7BuR_eRp-zQ https://www.youtube.com/watch?v=m8lg-vE_5oY
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-FmFDWKohU
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=SRMoLfQaSdg
https://www.youtube.com/watch?v=ICp_g4tIBZk ], פוּן עולם אוּן עד עולם. 11 דײַן, ה', איז די גְּדֻלָּה, אוּן די גבורה, אוּן די תפארת, אוּן די נצח, אוּן דער הוד, וואָרעם אַלע וואָס אויפן שָמַיִם אוּן אויף הָאָרֶץ איז דײַן; דײַן, ה', איז די ממלכה [זען https://www.youtube.com/watch?v=mOGHGcaI6Y0 ], אוּן דו ביסט נשׂא לכֹל לרֹאש. 21 אוּן עוֹשר אוּן כבוד זײַנען פוּן דיר, אוּן דו משל איבּער כֹל, אוּן אין דײַן יָד איז כוֹח אוּן גבורה, אוּן אין דײַן יָד איז צו גדל אוּן צו חזק אַלעמען. 31 אוּן אַצונד, אֱלֹקֵינוּ, מודים מיר דיר, אוּן הלל דײַן שֵם תפארת. 41 וואָרעם ווער בין איך, אוּן ווער איז מײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], אַז מיר זאָלן האָבּן כוֹח צו מנדב כזאת? אָבּער פוּן דיר איז כֹל, אוּן פוּן דײַן יָד האָבּן מיר דיר נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. 51 וואָרעם גרים זײַנען מיר פאַר דיר, אוּן תושבים, אַזוי ווי כּל אבוֹתֵינוּ; אַזוי ווי אַ צל זײַנען יָמֵינוּ אויף הָאָרֶץ, אוּן אֵין מקוה. 61 ה' אֱלֹקֵינוּ, דאָס דאָזיקע כֹל ההמוֹן וואָס מיר האָבּן כון דיר צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית פאַר דײַן שֵם קדש, איז פוּן דײַן יָד, אוּן כֹל איז דײַן. 71 אוּן איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אֱלֹקַי, אַז דו בּחן דאָס לב, אוּן דו רצה מישרים. איך האָבּ מיט יֹשֶׁר פוּן מײַן לֵב מנדב געווען דאָס אלץ; אוּן אַצונד האָבּ איך ראה מיט שִׂמְחַה ווי דײַן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס מצא זיך דאָ האָט מנדב געווען צו דיר. 81 ה' אלוקי אברהם, יצחק, אוּן ישראל [זען https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
], אבוֹתֵינוּ, שמר דאָס אָן לעוֹלָם, די יצר פוּן די מחשבות פוּן דײַן לבב עמך, אוּן כון זייער לב צו דיר. 91 אוּן שלמהן בְּנִי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לבב שלם לִשמֹר דײַנע מצוה, דײַנע עדות, אוּן דײַנע חקים, אוּן צו עשׂה דאָס כֹל, אוּן צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דעם הַבַּיִת וואָס איך האָבּ כון. 02 אוּן דוד האָט אמר צו דער כל הקהל: ברך ה' אֱלֹקֵיכֶם. אוּן די כל הקהל האָט ברך ה' אלוקי אבותיהם, אוּן זיי האָבּן זיך קדד אוּן זיך שחה צו ה' אוּן צום מלך. 12 אוּן זיי האָבּן זבח זבחים צו ה', אוּן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] עוֹלָה צו ה', אויף מָחֳרָת פוּן יום ההוא, 0001 פרים, 0001 אֵילִים, 0001 כבשׂים, מיט זייערע נֶסֶךְ, אוּן זבחים לרָוב פאַר כל ישראל. 22 אוּן זיי האָבּן אכל אוּן שתה פאַר ה' אין יום ההוא מיט שמחה גדולה, אוּן זיי האָבּן אַ 2טן מאָל געמאכט שלֹמֹה בּן דודן פאַר אַ מלך, אוּן מָשַח פאַר אַ נגיד [זען "נגיד" דניאל 52:9
http://www.afii.org/afii.pdf p.542-543
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g ] פוּן ה', אוּן צָדוֹקן פאַר אַ כהן. 32 אוּן שלֹמֹה האָט זיך ישב אויף דעם כִּסֵּא פוּן ה' פאַר אַ מלך אויף דעם תחת פוּן אָבִיו דודן, אוּן ער האָט צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35]. אוּן כּל ישראל האָבּן זיך שמע [זען "שמע" בראשית 81:22; ישעיהו 51:25; דברים 51:81] צו אים. 42 אוּן כּל שׂרים, אוּן די גיבוֹרים, אוּן אויך כּל בני המלך דוד, האָבּן זיך נתן אונטער שלֹמֹה המלך. 52 אוּן ה' האָט שלמהן גדל למעלה פאַר די אויגן פוּן כל ישראל, אוּן ער האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אויף אים אַ הוד מלכות וואָס איז נישט געווען אויף קיין מלך איבּער ישראל פאַר אים. 62 אוּן דוד בּן יִשַין [זען ישעיה 1:11
https://www.youtube.com/watch?v=7pZLI4aO784
https://www.youtube.com/watch?v=tVJrj-9h57g ] האָט מלך איבּער כל ישראל. 72 אוּן די טעג וואָס ער האָט מלך איבּער ישראל, זײַנען געווען 04 שָנָה: אין חֶברון האָט ער מלך 7 שָנָה, אוּן אין ירושָלַיִם האָט ער מלך 33. 82 אוּן ער איז מות אין אַ שיבה טובה, שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה ישעיה 11:35] מיט טעג, עוֹשר, אוּן כבוד; אוּן בְּנוֹ שלֹמֹה איז געוואָרן מלך אויף זײַן תחת. 92 אוּן די דברי דודן, די ערשטע אַזוי ווי לעצטע, זיי זײַנען כתב אין די דברי שמואל דעם רֹאֶה, אוּן אין די דברי נתן דעם נביא, אוּן אין די דברי גָד דעם חֹזֶר, 03 מיט זײַן כּל מלכות, אוּן זײַנע גבורות, אוּן די עתים וואָס זײַנען עבר איבּער אים אוּן איבּער ישראל, אוּן איבּער כּל ממלכוֹת פוּן די ארצוֹת [זען
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=2IUhSZ0CcsM
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3hTLWtW4
https://www.youtube.com/watch?v=SRMoLfQaSdg
https://www.youtube.com/watch?v=ICp_g4tIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4qipU6DA
https://www.youtube.com/watch?v=UUxERaScips
https://www.youtube.com/watch?v=qCVGaoEjLOs ].