עזרא
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אַלע רעכט רעזערווירט
 
 
עזרא1
1 [זען https://www.youtube.com/watch?v=tqxQYtQq5s8
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ ] אוּן אין 1טן שָנָה פוּן כּוֹרֶש מלך פָּרַס, אַז עס איז כלה געוואָרן דאָס דבַר-ה' דורך פֶּה יִרמיָה, האָט ה' עור דעם רוּחַ פוּן כּוֹרֶש מלך פָּרַס, אוּן ער האָט עבר אַ קוֹל אין זײַן כּל מלכות, אוּן אויך דורך אַ מכתב, אַזוי צו אמר: 2 אַזוי האָט אמר כּוֹרֶש מלך פָּרַס: כּל ממלכוֹת הָאָרֶץ האָט מיר נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] ה' אלוקי השמים; אוּן ער האָט מיר פקד אים צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אַ בּית אין ירושָלַיִם וואָס אין יהודה. 3 ווער עס איז דאָ צווישן אײַך פוּן זײַן כּל עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי], זאָל אלוקיו זײַן מיט אים, אוּן זאָל ער עלה קיין ירושָלַיִם וואָס אין יהודה, אוּן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס בּית ה' אֱלֹקֵי ישראל, דאָס איז האלוקים וואָס אין ירושָלַיִם. 4 אוּן איטלעכער וואָס איז שאר, פוּן איטלעכן מקוֹם וואָס ער גור דאָרטן, זאָלן די אנשים פוּן זײַן מקוֹם אים נשׂא מיט כֶּסֶף אוּן מיט זָהָב, אוּן מיט רכוש, אוּן מיט בהמה, אין איינעם מיט נדבה פאַר בּית האלוקים וואָס אין ירושָלַיִם. 5 זײַנען קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] די ראשי האבות פוּן יהודה אוּן בנימין, אוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, כל וואָס האלוקים האָט עור זײַן רוּחַ צו עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אוּן צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס בּית ה' וואָס אין ירושָלַיִם. 6 אוּן אַלע זייערע אַרומיקע האָבּן חזק זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] מיט כלים כסף, מיט זָהָב, מיט רכוש, אוּן מיט בהמה, אוּן מיט מגדנה, אַחוץ כּל התנדּב. 7 אוּן דער מלך כּוֹרֶש האָט יצא די כלים פוּן בּית ה' וואָס נבוּכַדנֶצַר האָט יצא פוּן ירושָלַיִם, אוּן זיי נתן אין בּית אלוקיו; 8 זיי האָט יצא כּוֹרֶש מלך פָּרַס דורך דער יָד פוּן מִתרְדָת דעם גזבר, אוּן ער האָט זיי ספר צו שֵשבּצַר דעם נשׂיא פוּן יהודה. 9 אוּן דאָס איז געווען זייער מִסְפַּר: אגרטלי זהב 03, אגרטלי כסף 0001, מחלפים 92; 01 כפורי זהב 03, כפורי כסף משנים [משנה] 014; אַנדערע כלים 0001. 11 כּל כלים פוּן זָהָב אוּן פוּן כֶּסֶף זײַנען געווען 004,5. כּל האָט שֵשבצַר עלה, ווען די גּלוּת זײַנען עלה געוואָרן פוּן בָּבֶל קיין ירושָלַיִם.
 
עזרא2
1 אוּן דאָס זײַנען בְּנֵי-ייִדישער מדינה וואָס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן די גלות-שבי, וואָס נבוּכַדנֶצַר מלך בָּבֶל האָט גלה קיין בָּבֶל, אוּן זיי האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] קיין ירושָלַיִם אוּן יהודה, איש צו זײַן עִיר; 2 די וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] מיט זרובּבלן, יֵשועַן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
http://www.afii.org/digitalibrary/093934100.pdf ], נחֶמיָהן, שרָיָהן, רְעֵלָיָהן, מָרדכַין, בלשָנען, מִספרן, בגוַין, רחומען, בעֲנָהן. די מִסְפַּר פוּן די אנשי עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] ישראל: 3 בְּנֵי-פרעוֹש, 271,2. 4 בְּנֵי-שפטיָה, 273. 5 בְּנֵי-אָרַך, 577. 6 בְּנֵי-פַחַת-מוֹאָב, פוּן בְּנֵי-יֵשועַ אוּן יוֹאָב, 218,2. 7 בְּנֵי-עֵילָם, 452,1. 8 בְּנֵי- זַתוא, 549. 9 בְּנֵי-זַכַי, 067. 01 בְּנֵי-בְּנֵי, 246. 11 בְּנֵי-בֵבָי, 326. 21 בְּנֵי-עַזגָר, 222,1. 31 בְּנֵי-אַדוֹניקָם, 666. 41 בְּנֵי-בִגוַי, 650,2. 51 בְּנֵי-עָדין, 454. 61 בְּנֵי-אָטֵר, פוּן יחִזקִיָהן, 89. 71 בְּנֵי-בֵצָי, 323. 81 בְּנֵי-יוֹרֶה, 211. 91 בְּנֵי-חָשום, 322. 02 בְּנֵי-גִבָר, 59. 12 בְּנֵי-בּית-לֶחֶם, 321. 22 די אנשים פוּן נטוֹפה, 65. 32 די אנשים פוּן עַנָתוֹת, 821. 42 בְּנֵי-עַזמָוֶת, 24. 52 בְּנֵי-קִריַת-עָרים, כפירָה, אוּן באֵרוֹת, 347. 62 בְּנֵי-רָמָה אוּן גֶבע, 126. 72 די אנשים פוּן מִכמָס, 221. 82 די אנשים פוּן בּית אֵ-ל אוּן עַי, 322. 92 בְּנֵי-נבוֹ, 25. 03 בְּנֵי-מַגבּיש, 651. 13 בְּנֵי-עֵילָם אחר, 452,1. 23 בְּנֵי-חָרִם, 023. 33 בְּנֵי-לוֹד, חָדיד, אוּן אוֹנוֹ, 527. 43 בְּנֵי-יריחוֹ, 543. 53 בְּנֵי-סנָאָה, 036,3. 63 די כֹּהנים: בְּנֵי-ידַעְיָה, פוּן דעם בּית יֵשועַ, 379. 73 בְּנֵי-אִמֵר, 250,1. 83 בְּנֵי-פַשחור, 742,1. 93 בְּנֵי-חָרִם, 710,1. 04 די לוִיִים: בְּנֵי-יֵשועַ אוּן קַדמיאֵל, פוּן בְּנֵי-הוֹדַוְיָה, 47. 14 די זינגערס: בְּנֵי-אָסָף, 821. 24 בְּנֵי-השערים: בְּנֵי-שַלום, בְּנֵי-אָטֵר, בְּנֵי-טַלמוֹן, די בְּנֵי עַקוב, בְּנֵי-חַטיטאָ, בְּנֵי-שֹׁבָי; אין כֹּל 931. 34 די נתינים: בְּנֵי-ציחאָ, בְּנֵי-חַשופאָ, בְּנֵי-טַבעוֹת; 44 בְּנֵי-קֵרוֹס, בְּנֵי-סיעַהאָ, בְּנֵי-פדוֹן; 54 בְּנֵי-לבנָה, בְּנֵי-חַגָבה, בְּנֵי-עַקוּב; 64 בְּנֵי-חָגָב, בְּנֵי-שַלמַי, בְּנֵי-חָנָן; 74 בְּנֵי-גִדֵל, בְּנֵי-גַחַר, בְּנֵי-רְאָיָה. 84 בְּנֵי-רצין, בְּנֵי-נקוֹדאָ, בְּנֵי-גַזָם; 94 בְּנֵי-עוּזאָ, בְּנֵי-פסֵח, די בְּנֵי-בסָי; 05 בְּנֵי-אַסנָה, בְּנֵי-מְעונים, בְּנֵי-נפוסים; 15 בְּנֵי-בקבוּק, בְּנֵי-חַקוּפאָ, די בְּנֵי-חַרחוּר; 25 בְּנֵי-בצלות, בְּנֵי-מחידאָ, די בְּנֵי חַרשאָ; 35 בְּנֵי-ברקוֹס, בְּנֵי-סיסראָ, בְּנֵי-תֶמַח; 45 בְּנֵי-נציחַ, בְּנֵי-חַטיפאָ. 55 בְּנֵי-עבדים פוּן שלֹמֹה: בְּנֵי-סוֹטַי, בְּנֵי-הַסוֹפרֶת, בְּנֵי-פרוּדאָ; 65 בְּנֵי-יַעֲלָה, בְּנֵי-דַרקוֹן, בְּנֵי-גִדֵל; 75 בְּנֵי-שפטיָה, בְּנֵי-חַטיל, בְּנֵי-פוֹכֶרֶת-הַצביִים, בְּנֵי-אָמי. 85 כּל נתינים אוּן בְּנֵי-עבדים פוּן שלֹמֹה: 293. 95 אוּן דאָס זײַנען די וואָס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן תֵל-מֶלַח, תֵל-חַרשאָ, כרוּב, אַדָן, אִמֵר, אוּן האָבּן נישט יכל נגד זייער בּית אב אוּן זייער זרע, אויב זיי זײַנען פוּן ישראל: 06 בְּנֵי-דלָיָה, בְּנֵי-טוֹביָה, בְּנֵי-נקוֹדאָ 256. אוּן פוּן בְּנֵי-הַכֹּהנים: בְּנֵי-חַביָה, בְּנֵי-הַקוֹץ, בְּנֵי-ברזִלַין וואָס האָט לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] אַן אִשָּה פוּן די בָּנוֹת פוּן ברזִלַי פוּן גִלעָד, אוּן איז קרא געוואָרן אויף זייער שֵם. 26 די דאָזיקע האָבּן בקש זייערע יחוס-בּריוו המתיחשים [זען יחוס בּריוו פוּן משיח, זען https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ], אוּן זיי זײַנען נישט מצא געוואָרן, אוּן זיי זײַנען געהאַלטן געוואָרן פאַר גאל פוּן דער כהונה [זען יהודים אין משיח 01:31]. 36 אוּן דער תִרשָתאָ האָט זיי אמר, אַז זיי זאָלן נישט אכל פוּן דעם קֹדש הקדשים, בּיז עס וועט עמד אַ כהן מיט אוּרים-ותומים. 46 די כּל הקהל אין איינעם איז געווען 063,24; 56 אַחוץ זייערע עבדים אוּן זייערע אמהות [אמה]; די דאָזיקע זײַנען געווען 733,7. אוּן זיי האָבּן געהאַט משֹׁררים אוּן משֹׁררות 002. 66 זייערע סוּסים זײַנען געווען 637; זייערע פרד, 542; 76 זייערע גְמַלִּים, 534; חמֹרים [זען זכריה 9:9], 027,6. 86 אוּן טייל פוּן די ראשי האבות, אַז זיי זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אין בּית ה' אין ירושָלַיִם, האָבּן נדב געווען פאַר בּית האלוקים, כדי אים צו עמד אויף זײַן מָכוֹן. 96 זיי האָבּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] לויט זייערע כוֹחות פאַר דעם אוצר פוּן דער מְלָאכָה, זָהָב 000,16 דַרכמוֹנים, אוּן כֶּסֶף 000,5 מָנֶה, אוּן כתנֹת פאַר די כֹּהנים, 001. 07 אוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, אוּן טייל פוּן הָעָם, אוּן די משֹׁררים, אוּן די שוערים, אוּן די נתינים, האָבּן זיך ישב אין זייערע ערים, אוּן כּל ישראל אין זייערע ערים.
 
עזרא3
1 אוּן אַז דער 7טן חוֹדש איז נגע אוּן בְּנֵי-ישראל זײַנען געווען אין די ערים, האָט זיך הָעָם אסף ווי איש אחד [זען https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] קיין ירושָלַיִם. 2 אוּן יֵשועַ בֶּן יוֹצָדָקן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
http://www.afii.org/digitalibrary/093934100.pdf ], אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] די כֹּהנים, אוּן זרובבל בֶּן שְאַלתיאֵלן, אוּן זײַנע אחים, זײַנען קום, אוּן זיי האָבּן בנה דעם מזבח פוּן אֱלֹקֵי ישראל, כדי עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אויף אים עֹלוֹת, אַזוי ווי עס שטייט כתב אין דער תוֹרה פוּן משה דעם אִיש האלוקים. 3 אוּן זיי האָבּן כון דעם מזבח אויף זײַנע מכונה; וואָרעם אויף זיי איז געווען די אימה פאַר די עמי הארצוֹת. אוּן זיי האָבּן עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] אויף אים עֹלוֹת צו ה', עֹלוֹת אין דער בוקר אוּן אין עֶרֶב. 4 אוּן זיי האָבּן עשׂה דעם יָום-טוב פוּן סוּכּות, אַזוי ווי עס שטייט כתב, אוּן די עֹלַת יום ביום לויט דער מִסְפַּר, ווי דער משפט איז פאַר איטלעכן יוֹם: 5 אוּן דערנאָך דאָס עֹלַת תמיד, אוּן די קרבנות פוּן ראש-חוֹדש, אוּן פוּן כּל מועדים פוּן ה' המקדשים, אוּן פוּן כל וואָס האָט נדב געווען נדבה צו ה'. 6 פוּן 1טן טאָג אין 7טן חוֹדש האָבּן זיי חלל צו עלה עֹלות צו ה', הגם דער הֵיכַל ה' איז נאָך נישט געווען יסד. 7 אוּן זיי האָבּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] כֶּסֶף צו די חצבים, אוּן צו די חרשים, אוּן מאכל אוּן משתה, אוּן שמן, צו די צידוֹנים, אוּן צו די צוֹרים, אַז זיי זאָלן בּרענגען עֵץ אֶרֶז פוּן לבנוֹן בּיז דעם ים פוּן יָפוֹא, לויט דער רשיון פוּן כּוֹרֶש מלך פָּרַס צו זיי. 8 אוּן אין 2טן שָנָה נאָך זייער בוא צום בּית האלוקים קיין ירושָלַיִם, אין 2טן חוֹדש, האָבּן חלל זרובּבל בֶּן שְאַלתיאֵלן, אוּן יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=54YpeC3ab7k
[ https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ בֶּן יוֹצָדָקן, אוּן זייערע שאר אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, אוּן אַלע וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] פוּן דער שְבִי קיין ירושָלַיִם, אוּן זיי האָבּן עמד די לוִיִים פוּן 02 שָנָה אוּן העכער, צו נצח די מְלָאכָה פוּן בּית ה'. 9 אוּן יֵשועַ, זײַנע בָּנִים, אוּן זײַנע אחים, אוּן קַדמיאֵל מיט זײַנע בָּנִים, בְּנֵי-יהודה, זײַנען עמד אין איינעם צו נצח איבּער די בעל-מלאָכהס אין בּית האלוקים; אוּן בְּנֵי-חֵנָדָד, זייערע בָּנִים, אוּן זייערע אחים, די לוִיִים. 01 אוּן אַז די בֹּנִים האָבּן יסד דעם גרוּנטפעסט פוּן הֵיכַל ה', האָט מען עמד די כֹּהנים, לבש, מיט חצֹצרות, אוּן די לוִיִים, בְּנֵי-אסָף, מיט מצלתים, צו הלל ה' לויט דעם אײַנשטעל פוּן דוד מלך ישראל. 11 אוּן זיי האָבּן ענה הלל אוּן הודה [ידה] צו ה': וואָרעם ער איז טוֹב, כּי לְעֹלָם חסדוֹ אויף ישראל. אוּן דאָס כּל הָעָם האָט רוע אַ תרוּעה אין הלל צו ה' פארוואס דער גרוּנטפעסט פוּן בּית ה' איז יסד געוואָרן. 21 אוּן רבים פוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים אוּן די ראשי האבות הזקנים, וואָס האָבּן ראה דאָס הראשון בּית, האָבּן בכה אויף אַ קוֹל גָדוֹל ווען מע האָט יסד דעם גרוּנטפעסט פוּן דעם דאָזיקן בּית פאַר זייערע אויגן; אוּן רבים האָבּן מיט תרוּעה רום אַ קוֹל גָדוֹל פאַר שמחה. 31 אוּן הָעָם האָט נישט יכל נכר צווישן דעם קוֹל פוּן תרוּעה פאַר שמחה, אוּן דעם קוֹל פוּן דעם בכי העם; וואָרעם הָעָם האָט רוע אַ תרוּעה גדולה, אוּן דער קוֹל האָט זיך שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] בּיז אין דער רָחוֹק.
 
עזרא4
1 ווען די צרים פוּן יהודה אוּן בנימין האָבּן שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] אַז די בְּנֵי גלות בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] הֵיכַל צו ה' אֱלֹקֵי ישראל, 2 זיי האָבּן נגש צו זרובּבלן, אוּן צו די ראשי האבות, אוּן האָבּן צו זיי אמר: לאָמיר בנה מיט אײַך, וואָרעם מיר דרש אֱלֹקֵיכֶם אַזוי ווי איר, אוּן צו אים זבח מיר פוּן די יְמֵי אֵסַר-חַדוֹן מלך אַשור, וואָס האָט אונדז עלה אַהער. 3 האָט צו זיי אמר זרובבל, אוּן יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ], אוּן די שאר ראשי האבות פוּן ישראל: איר האבן קיין טיילן מיט אונדז, צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] בּית צו אלוקינו; נײַערט מיר אַליין וועלן בנה צו ה' אֱלֹקֵי ישראל, אַזוי ווי כּוֹרֶש מלך פָּרַס האָט אונדז צוה. 4 אוּן עַם הַאָרֶץ האָט רפה די ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] פוּן דעם עַם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] יהודה, אוּן זיי בהל פוּן בנה. 5 אוּן זיי האָבּן סכר אויף זיי יוֹעצים, צו פרר זייער עצה, כּל ימי כּוֹרֶש מלך פָּרַס, אוּן בּיז דער מלכות פוּן דָריָוֶש מלך פָּרַס. 6 אוּן אין דער מלכות פוּן אַחשוֵרוֹשן, אין תחלה פוּן זײַן מלכות, האָבּן זיי כתב אַן שׂטנה אויף די יושבי יהודה אוּן ירושָלַיִם. 7 אוּן אין די יְמֵי אַרתַחשַשתאָ, האָט בשלָם, מִתרְדָת, טָבאֵל, אוּן זײַנע שאר כנת, כתב צו אַרתַחשַשתאָ מלך פָּרַס; אוּן דאָס כתב פוּן דעם נשתון איז געווען אין אַראַמישן כתב אוּן אַרמאַישן תרגם. 8 רחום דער בעל טעם אוּן שִמשַי דער סֹפֵר האָבּן כתב אַן אִגְרָה אויף ירושָלַיִם צו אַרתַחשַשטאָ דעם מלך אַזוי ארום: 9 דעמאָלט האָט כתב רחום דער בעל טעם, אוּן שִמשַי דער סֹפֵר, אוּן זייערע שאר כְּנָת, דינאָער, אוּן אַפרסַתכאָער, טַרפלאָער, אַפרסאָער, אַרכוָאער, בבלער, שושַנכאָער, דהיֵאָער, עֵילָמער, 01 אוּן די שאר אומות וואָס דער רב אוּן יקר אָסנַפר האָט גלה, אוּן זיי ישב אין דער קריה שוֹמרוֹן, אוּן די שאר פוּן עבר-נהרה: אוּן אַצונד 11 דאָס איז דער פרשגן פוּן דעם אגרה וואָס זיי האָבּן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו אים: צו אַרתַחשַשטאָ דעם מלך: פון דײַנע עבדים די אנשים פוּן עבר נהרה: אוּן אַצונד 21 זאָל דעם מלך ידע, אַז די ייִדן וואָס זײַנען סלק פוּן דיר, זײַנען אתה צו אונדז קיין ירושָלַיִם; זיי בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] די מרד אוּן בִּאוּש קריה, אוּן זיי כלל שור, אוּן חוט אש. 31 אַצונד זאָל דעם מלך ידע, אַז אויב די דאָזיקע קריה וועט בנה ווערן, אוּן די שור וועלן כלל ווערן, וועלן זיי קיין מנדה, בלו, אוּן הלך נישט נתן, אוּן דאָס וועט בּרענגען נזק דער אפתם מלכים. 41 אַצונד, אַזוי ווי מיר אכל דאָס מֶלַח פוּן דעם היכל, אוּן עס איז נישט אריך פאַר אונדז חזה דעם ערוה פוּן מלך, דערפאַר שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] מיר אוּן מאכן ידע צו דעם מלך, 51 כדי מע זאָל בקר אין דעם ספר-דכרן פוּן דײַנע אבות; אוּן וועסט שכח אין דעם ספר-דכרן, אוּן ידע, אַז די דאָזיקע קריה איז אַ מרד קריה, אוּן נזק די מלכים אוּן די מדינות, אוּן מע האָט געמאכט אשתדור אין איר פוּן יומת עלמא אָן; איבּער דעם איז די דאָזיקע קריה חָרב געוואָרן. 61 מיר מאכן ידע צו דעם מלך, אַז אויב די דאָזיקע קריה וועט בנה ווערן, אוּן די שור וועלן כלל ווערן, וועסטו דורך דעם מער נישט האָבּן קיין חלק אויף עבר נהרא. 71 האָט דער מלך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אַן פתגם צו רחום דעם בעל טעם, אוּן שִמשַי דעם סֹפֵר, אוּן זייערע שאר כְּנָת וואָס זײַנען יתב אין שוֹמרוֹן, אוּן די שאר פוּן עבר נהרה: שלוֹם! אוּן אַצונד, 81 דער נִשְתְּוָן וואָס איר האָט אונדז שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], איז פרש געלייענט געוואָרן פאַר מיר. 91 אוּן פוּן מיר איז שׂים געוואָרן אַ טעם, אוּן מע האָט בקר אוּן שכח, אַז די דאָזיקע קריה האָט פוּן יומת עלמא זיך נשׂא אַקעגן מלכים, אוּן אַז אין איר האבן שוין געמאכט מרד אוּן אשתדור; 02 אוּן ירושָלַיִם האט געהאט מלכים תקיפין, אוּן זיי האָבּן געוועלטיקט איבּער כּל עבר נהרה; אוּן מנדה, בלו, אוּן הלך איז זיי יהב געוואָרן. 12 אַצונד שׂים אַ טעם צו בטל די דאָזיקע לײַט, אוּן די דאָזיקע קריה זאָל נישט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] ווערן בּיז פוּן מיר וועט שׂים ווערן טעם. 22 אוּן זײַט זהר נישט צו זיין שלו וועגן דעם, כדי דער חבל זאָל נישט שׂגא צום נזק פוּן די מלכים. 32 דעמאָלט ווי דער פרשגן פוּן דעם מלך אַרתַחשַשתאָס נשתון איז פאָרגעלייענט געוואָרן פאַר רחומען, אוּן שִמשַי דעם סֹפֵר, אוּן זייערע כנת, אַזוי זײַנען זיי אזל אויף גיך קיין ירושָלַיִם צו די ייִדן, אוּן האָבּן זיי בטל מיט אדרע אוּן חיל. 42 דעמאָלט האָט בטל די עבידה פוּן בּית א-לה וואָס אין ירושָלַיִם, אוּן זי איז געווען בטל בּיז דעם 2טן שָנָה פוּן דער מלכות פוּן דָריָוֶש מלך פָּרַס.
 
עזרא5
1 אוּן די נביאים, חַגַי דער נביא, אוּן זכַריָה בר [זען "בר" תהלים 21:2] עִדוֹאן, האָבּן נביאות זאָגן צו די ייִדן וואָס אין יהודה אוּן אין ירושָלַיִם אין שֵם אֱלֹקֵי ישראל ווער איז געווען איבער זיי. 2 דעמאָלט זײַנען קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] זרובבל בר [זען "בר" תהלים 21:2] שְאַלתיאֵלן, אוּן יֵשועַ [זען זכריה 21-11:6; זען https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] בר יוֹצָדָקן, אוּן האָבּן שׂרא בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס בּית א-להא וואָס אין ירושָלַיִם, אוּן מיט זיי זײַנען געווען די נביאים פוּן א-להא וואָס האָבּן זיי סעד. 3 אין דער אייגענער זמן איז צו זיי אתה תַתנַי דער פחת פוּן עבר נהרה, אוּן שתַר-בוֹזנַי, אוּן זייערע כנת, אוּן זיי האָבּן צו זיי אַזוי אמר: ווער האָט אײַך שׂוּם טעם צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס דאָזיקע בּית, אוּן צו כלל די דאָזיקע אֻשַּרְנָא? 4 דעמאָלט האָבּן מיר צו זיי געבעטן: וואָס זענען די נעמען פוּן די מענטשן וואָס בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דעם דאָזיקן בנין? 5 אָבּער דאָס אויג פוּן אלוקיהם איז געווען אויף די זקנים פוּן די ייִדן, אוּן זיי האָבּן זיי נישט בטל, בּיז די טעמא וועט הלך פאַר דָריָוֶשן, אוּן מע וועט דעמאָלט תוב אַ נשתון וועגן דעם. 6 דער פרשגן פוּן דעם אגרה וואָס תַתנַי דער פחת פוּן עבר נהרה, אוּן שתַר-בוֹזנַי, אוּן זײַנע כנת, די אַפרסכאָער וואָס פוּן עבר נהרה, האָבּן שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צום מלך דָריָוֶש; 7 זיי האָבּן צו אים שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אַ פתגם, אוּן אַזוי איז געווען כתב אין אים: צום מלך דָריָוֶש שלמא כֹלא! 8 זאָל דעם מלך ידע, אַז מיר זײַנען אזל צו דער מדינה יהודה, צום בּית א-להא רבא, אוּן עס ווערט בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] פוּן אבן גלל, אוּן אע ווערט שׂום אין די כתל, אוּן די דאָזיקע עבידה ווערט עבד אספּרנא, אוּן זי צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35] אין זייער ידים. 9 האָבּן מיר דעמאָלט שאל [זען תהלים 21-7:2] די דאָזיקע זקנים; מיר האָבּן צו זיי אַזוי אמר: ווער האָט אײַך געגעבּן טעם צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס דאָזיקע בּית, אוּן צו כלל די דאָזיקע אשרנא? 01 אוּן אויך זייערע נעמען האָבּן מיר שאל [זען תהלים 21-7:2] בּײַ זיי, כדי דיך צו לאָזן ידע, אַז מיר וועלן כתב די נעמען פוּן די מענטשן וואָס זײַנען זייערע ראשין. 11 אוּן אַזוי האָבּן זיי אונדז תוב פתגם, אַזוי צו אמר: מיר זײַנען די עבדים פוּן א-לה שמיּא שָמַיִם אוּן ארע, אוּן מיר בנה דאָס בּית וואָס איז מיט פיל יארן פאַר דעם שוין געווען בנה; אוּן אַ מלך ישראל רב האָט עס בנה אוּן כלל [זען יוחנן 91:2;
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E ]. 21 אָבּער ווײַל אבוֹתֵינוּ האָבּן רגז אלוקי שָמַיִם, האָט ער זיי יהב אין דער יָד פוּן נבוּכַדנֶצַר דעם כַשדי, מלך בָּבֶל; אוּן ער האָט סתר דאָס דאָזיקע בּית, אוּן האָט גלה הָעָם קיין בָּבֶל. 31 אָבּער אין 1טן שָנָה פוּן כּוֹרֶש מלך בָּבֶל, האָט דער מלך כּוֹרֶש שׂוּם אַ טעם צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס דאָזיקע בּית א-לה. 41 אוּן אויך די זהב אוּן כסף מאניא [מאן] פוּן בּית א-לה וואָס נבוּכַדנֶצַר האָט נפק פוּן דעם הֵיכַל וואָס אין ירושָלַיִם, אוּן זיי יבל אין דעם הֵיכַל פוּן בָּבֶל, זיי האָט דער מלך כּוֹרֶש נפק פוּן דעם הֵיכַל וואָס אין בָּבֶל, אוּן זיי זײַנען יהב געוואָרן צו איינעם מיטן שֵם שֵשבצַר, וואָס ער האָט אים שׂוּם פאַרן פחה. 51 אוּן ער האָט צו אים אמר: נשׂא די דאָזיקע מאניא [מאן]; אזל נחת זיי אין דעם הֵיכַל וואָס אין ירושָלַיִם, אוּן זאָל דאָס בּית א-לה בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] ווערן אויף זײַן אתר. 61 דעמאָלט איז דער דאָזיקער שֵשבצַר אתה; ער האָט יהב די מוֹסְדוֹת פוּן בּית א-לה וואָס אין ירושָלַיִם, אוּן פוּן דעמאָלט אָן אוּן בּיז אַצונד ווערט עס בנה, אוּן איז נאָך נישט שלם. 71 אוּן אַצונד, אויב דעם מלך איז טָב, זאָל בקר ווערן דאָרטן אין דער גנז פוּן דעם מלך וואָס אין בָּבֶל, אויב דאָס איז אַזוי, אַז פוּן מלך כּוֹרֶש איז שׂוּם געוואָרן אַ טעם צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס דאָזיקע בּית א-לה אין ירושָלַיִם; אוּן זאָל ער אונדז שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] דעם רְעוּת פוּן דעם מלך וועגן דעם.
 
עזרא6
1 דעמאָלט האָט דער מלך דָריָוֶש שׂוּם אַ טעם, אוּן מע האָט בקר אין דער בית ספרים וואָס מע נחת דאָרטן די גנזיא [גנז] אין בָּבֶל. 2 אוּן עס איז שכח געוואָרן אין אַחמתאָ, אין דער בירתא וואָס אין דער מדינה מָדַי, אַ מגילה, אוּן אַזוי איז געווען כתב אין איר: דכרון: 3 אין 1טן שָנָה פוּן מלך כּוֹרֶש, האָט דער מלך כּוֹרֶש שׂוּם אַ טעם: וועגן דעם בּית א-לה אין ירושָלַיִם זאָל דאָס בּית בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] ווערן פאַר אַן אתר וווּ מע דבח דבחין, אוּן זײַנע אשיא זאָלן יבל ווערן; זײַן רום זאָל זײַן 06 אמין, זײַן פתי 06 אמין; 4 מיט תְּלָת [זען "תְּלָת"; זען ספר הזהר ג ב882, האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא (דאס עתיקא איז געפונען מיט שלושה ראָשים און איז כולל זיין אין ראָש אחד), יוח' 62:41; ה' אחד אין זיין הֲוָיָה אָבער מיט קדושה משולשת, אלוקים האָבּ און אלוקים זון פון דער אויבערשטער און אלוקים הרוח הקודש, זען עתיק יומין און בר אנשׁ און רוח אלוקים, ה' אחד, זען קדושה משולשת פון ה' איז אשכול אחד אָבער מער ווי איין ענבים; אשכול ענבים אחד; זען החוט המשולש, איין שטריק, אָבער דריי שנורן, קהלת 21:4, זען ישעיה 61:84; 1:24; זען ווידער בראשית 42:2, דעריבער עזב אן איש אביו און אמו, און זאל דבק צו זיין אשה, און זיי (2) ווערן בשר אחד (1), איין בשר, זע אחד דאָ, דברים 4:6; זען
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9Wl80wawQ
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=54YpeC3ab7k ] נדבך פוּן אבן גלל, אוּן אַ נדבך פוּן חדת אע; אוּן די נפקה זאָלן יהב ווערן פוּן בּית מלך. 5 אוּן אויך די גילדערנע אוּן זילבערנע מאן פוּן בּית א-לה וואָס נבוּכַדנֶצַר האָט נפק פוּן דעם הֵיכַל וואָס אין ירושָלַיִם, אוּן יבל קיין בָּבֶל, זאָל מען תוב, אוּן דאָס זאָל הלך צו דעם הֵיכַל וואָס אין ירושָלַיִם אויף זײַן אתר, אוּן זאָלסט עס נחת אין בּית א-לה. 6 אַצונד, תַתנַי דער פחת פוּן עבר נהרה, שתַר-בוֹזנַי, אוּן זייער כנת די אַפרסכאָער וואָס אויף עבר נהרה, רחיק זיך הוה פוּן דאָרטן. 7 לאָזט אַליין די עבידה פוּן דעם דאָזיקן בּית א-לה; זאָלן דער פחת [שֵשבצר, זרובּבל] פוּן די ייִדן, אוּן די זקנים פוּן די ייִדן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס דאָזיקע בּית א-לה אויף זײַן אתר. 8 אוּן פוּן מיר ווערט שׂוּם אַ טעם וועגן וואָס איר זאָלט עבד פאַר די דאָזיקע זקנים פוּן די ייִדן, כדי צו בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] דאָס דאָזיקע בּית א-לה: אַז פוּן דעם נכס מלך, פוּן דעם מנדה אויף עבר נהרה, זאָלן אספרנא יהב ווערן די נפקה צו די דאָזיקע מענטשן, כדי נישט צו בטל. 9 אוּן וואָס זיי האָבּן חשחה, סײַ יונגע תור, סײַ דכר אוּן אמר, אויף עלת צו א-לה פוּן שָמַיִם, חִטִּים, מֶלַח, ווײַן אוּן משח, לויט דעם מאמר [זען יוחנן 1:1] פוּן די כֹּהנים וואָס אין ירושָלַיִם, זאָל זיי יהב ווערן יוֹם ביוֹם לא שָלוּ ; 01 כדי זיי זאָלן קרב ניחוח צו א-לה פוּן שָמַיִם, אוּן צלא פאַר דעם חיי מלך אוּן זײַנע בָּנִים. 11 אוּן פוּן מיר ווערט שׂוּם אַ טעם, אַז כל אנש וואָס וועט שנא דאָס דאָזיקע פתגם, זאָל אַן אע נסח ווערן פוּן זײַן בּית, אוּן ער זאָל זקף ווערן דערויף מחא; אוּן זײַן בּית זאָל עבד ווערן פאַר אַ נולו דערפאַר. 21 אוּן א-לה וואָס האָט געפירט צו שכן [זען "שכן," זען יוחנן 41:1] שמו דאָרטן, זאָל מגר כּל מלך אוּן עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס וועט שלח זײַן יָד דאָס צו שנא, כדי צו חבל דאָס דאָזיקע בּית א-לה וואָס אין ירושָלַיִם. איך דָריָוֶש האָבּ שׂוּם דעם טעם; זאָל ער עבד ווערן אספרנא. 31 דעמאָלט, ווײַל דער מלך דָריָוֶש האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3], האָבּן תַתנַי דער פחת פוּן עבר נהרה, שתַר-בוֹזנַי, אוּן זײַנע כנת, אויף אספרנא אַזוי עבד. 41 אוּן די זקנים פוּן די ייִדן האָבּן בנה [זען "בנה" דניאל 52:9] אוּן האָבּן צלח [זען "צלח" ישעיה 01:35], אין דער נבואה פוּן חַגַי דעם נביא, אוּן זכַריָה בר [זען "בר" תהלים 21:2] עִדוֹאן. אוּן זיי האָבּן בנה אוּן כלל לויט דעם טעם פוּן דעם א-לה ישראל, אוּן לויט דעם טעם פוּן כוֹרֶשן, אוּן דָריָוֶשן, אוּן אַרתַחשַשתאָ מלך פָּרַס. 51 אוּן מע האָט שיציא דאָס דאָזיקע בּית ביזן 3טן טאָג חוֹדש אָדֶר, וואָס איז געווען אין 6טן שָנָה פוּן מלכות מלך דָריָוֶש. 61 אוּן די בְּנֵי-יִשְראל, די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, אוּן די שאר בְּנֵי גלות, האָבּן געמאכט די חֲנֻכָא פוּן דעם דאָזיקן בּית א-לה מיט שמחה. 71 אוּן זיי האָבּן קרב געווען צו דער חֲנֻכָא פוּן דעם דאָזיקן בּית א-לה 001 תור, 002 דכר, 004 אמר, אוּן 21 צפיר עז פאַר חטיא פאַר כּל ישראל, לויט דער מִסְפַּר פוּן די שבטים פוּן ישראל. 81 אוּן זיי האָבּן קום די כֹּהנים לויט זייערע פלגה, אוּן די לוִיִים לויט זייערע מחלקה, על עבֹדה פוּן א-לה וואָס אין ירושָלַיִם, אַזוי ווי עס שטייט כתב אין דעם סֶפֶר משהן. 91 אוּן בְּנֵי-גלות האָבּן עשׂה דעם פסח [זען https://www.youtube.com/watch?v=KYDobFNgevs
https://www.youtube.com/watch?v=KYDobFNgevs
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
http://www.afii.org/hasidicSeudasMoshiach.mp4 ] אין 41טן טאָג פון 1טן חוֹדש. 02 וואָרעם די כֹּהנים אוּן די לוִיִים האָבּן זיך כאחד טהר; זיי זײַנען אַלע געווען טהורים [טהר]. אוּן זיי האָבּן שחט דעם קרבן פסח פאַר כּל בְּנֵי גלות, אוּן פאַר זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] די כֹּהנים, אוּן פאַר זיך אַליין. 12 אוּן עס האָבּן אכל די בְּנֵי-יִשְראל וואָס האָבּן זיך שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] פוּן גלות, אוּן כל וואָס האָט זיך בדל צו זיי פוּן דער טֻמְאַה פוּן די גּוֹיִם פוּן הָאָרֶץ, כדי צו דרש ה' אלוקי ישראל. 22 אוּן זיי האָבּן עשׂה דעם יָום-טוב פוּן מַצּוֹת 7 טעג מיט שׂמחה, וואָרעם ה' האָט זיי דערפרייט, אוּן האָט סבב צו זיי דאָס לב מלך אַשור, צו חזק זייערע ידים [זען "יד" תהלים 71:22; http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אין דער מְלָאכָה פוּן דעם בּית האלוקים, דעם אֱלֹקֵי ישראל.
 
עזרא7
1 אוּן אחר די דאָזיקע געשעענישן, אין דער מלכות פוּן אַרתַחשַסטאָ מלך פָּרַס, איז עזרא בֶּן שרָיָה [זען https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] בֶּן עַזַריָה בֶּן חלקִיָה 2 בֶּן שַלום בֶּן צָדוֹק בֶּן אַחיטוב 3 בֶּן אַמַריָה בֶּן עַזַריָה בֶּן מרָיוֹת 4 בֶּן זֶרַחיָה בֶּן עוּזי בֶּן בּוּקי 5 בֶּן אַבישוּעַ בֶּן פינחס בֶּן אֶלעָזָר בֶּן אַהרן דעם כהן-גּדוֹל 6 איז דער דאָזיקער עזרא עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פון בָּבֶל; אוּן ער איז געווען אַ סֹפֵר, מהיר אין תוֹרת-משה וואָס ה' אֱלֹקֵי ישראל האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2]. אוּן דער מלך האָט אים נתן זײַן כל בקשה, כִּי יָד ה' אלוקיו אויף אים
https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ] ]. 7 אוּן עס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן די בְּנֵי-יִשְראל, אוּן פוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, אוּן די משוררים [שיר], אוּן די טויערלײַט, אוּן די נתינים, קיין ירושָלַיִם, אין 7טן שָנָה פוּן מלך אַרתַחשַסטאָ. 8 אוּן ער איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין ירושָלַיִם אין 5טן חוֹדש, וואָס איז געווען אין 7טן שָנָה פוּן מלך. 9 וואָרעם אין 1טן טאָג 1טן חוֹדש איז געווען דער אָנהייבּ פוּן דעם מעלה פוּן בָּבֶל, אוּן אין 1טן טאָג פוּן 5טן חוֹדש איז ער בוא קיין ירושָלַיִם, כִּי יָד אלוקיו הטובה אויף אים. 01 וואָרעם עזרא האָט כון זײַן לב צו דרש תוֹרה ה', אוּן צו עשׂה אוּן צו למד אין ישראל חוק אוּן משפט. 11 אוּן דאָס איז דער פרשגן פוּן דעם נשתון [בּריוו] וואָס דער מלך אַרתַחשַסטאָ האָט נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] עזרא דעם כֹּהן, דעם סֹפֵר, דעם סֹפֵר פוּן די דברים פוּן מצות ה' אוּן זײַנע חֻקּוֹת צו ישראל
https://www.youtube.com/watch?v=4mByoISu0w8 ] ]: 21 אַרתַחשַסטאָ מלך מלכים צו עזרא הכֹּהן
[זען https://www.afii.org/afii.pdf p.542
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=UfAI5dj0p3g
http://www.afii.org/CALENDAR.OF.YOUR.SALVATION.pdf ], דעם סֹפֵר פוּן דעם דת פוּן א-לה שָמַיִם, אוּן אַזוי שלום. אוּן אַצונד 31 ווערט פוּן מיר שׂוּם אַ טעם, אַז איטלעכער וואָס נדב זיך אין מײַן מלכות, פוּן הָעָם ישראל, אוּן זייערע כֹּהנים, אוּן די לוִיִים, צו הלך מיט דיר קיין ירושָלַיִם, מעג הלך. 41 ווארים דו ווערסט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] פוּן דעם מלך אוּן זײַנע 7 יְעַט צו בקר וועגן יהודה אוּן ירושָלַיִם, לויט דעם דת פוּן א-להךְ וואָס אין דײַן יָד, 51 אוּן יבל דאָס כֶּסֶף אוּן דאָס זָהָב וואָס דער מלך אוּן זײַנע יְעַט האָבּן נדב געווען צו דעם א-לה ישראל, וואָס זײַן משכן איז אין ירושָלַיִם, 61 אוּן אַלע דאָס כֶּסֶף אוּן זָהָב וואָס דו וועסט שכח אין דער כּל מדינה בָּבֶל, אין איינעם מיט די נדבות פוּן הָעָם אוּן די כֹּהנים וואָס וועלן נדב פאַר דעם בּית א-לההם וואָס אין ירושָלַיִם 71 מיט דעם געלט, דעמאלט, איר וועט מיט אלע פלייס קנה [זען "קנה"
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc ] תור, דכר, אִמַּר, מיט זייערע מנחה אוּן זייערע נֶסֶךְ, אוּן זאָלסט זיי קרב אויף דעם מזבח פוּן בּית א-להכם וואָס אין ירושָלַיִם [זען https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=El99VxssYQU
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI
https://www.youtube.com/watch?v=hb3PLE1n7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
]. 81 אוּן וואָס דיר אוּן דײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] וועט יטב צו עבד מיט דעם שאר פוּן דעם כֶּסֶף אוּן זָהָב, מעגט איר עבד לויט דעם רְעוּת פוּן א-להכם. 91 אוּן די מאניא [מאן] וואָס ווערן דיר יהב פאַר דעם פלחן [זען "פלח" דניאל 21:3; 41-31:7
https://www.youtube.com/watch?v=54YpeC3ab7k
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
] פוּן בּית א-להךְ, שלם קדם א-לה פון ירושָלַיִם. 02 אוּן דאָס שאר וואָס איז נייטיק פאַר דעם בּית א-להךְ וואָס דיר וועט נפל צו נתן, זאָלסטו נתן פוּן דעם בית גנז מלך. 12 אוּן פוּן מיר, מלך אַרתַחשַסטאָ, ווערט שׂוּם טעם צו כּל גזבר וואָס אויף עבר נהרה, אַז אַלע וואָס עזרא הכֹהן, דער סֹפֵר דת פוּן א-לה שָמַיִם, וועט פוּן אײַך שאל, זאָל אספרנא עבד, 22 בּיז 001 ככר כֶּסֶף, אוּן בּיז 001 כֹּר חִטִּים, אוּן בּיז 001 בת ווײַן, אוּן בּיז 001 בת משח, אוּן מֶלַח אָן כתב. 32 אַלע וואָס איז אויף דעם טעם פוּן א-לה שמיא, זאָל אדרזדא עבד פאַר דעם בּית א-לה שמיא, כדי עס זאָל נישט זײַן קצף אויף דער מלכות פוּן דעם מלך אוּן זײַנע בָּנִים. 42 אויך זײַנען מיר אײַך מאכן ידע, אַז כּל כֹּהנים אוּן לוִיִים, זמריא [זמר], טויערלײַט, נתינים, אוּן פלחי [זען "פלח" דניאל 21:3; 41-31:7
https://www.youtube.com/watch?v=54YpeC3ab7k
https://www.youtube.com/watch?v=pO-RK4B0tjM
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=5kU_TRTYr_s
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=CP7Z9poC4kc
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA ] בּית א-להא, זאָל מען מִנדָּה [מִדָּה], בְּלוֹ, אוּן הלך, נישט טאָרן רמא אויף זיי. 52 אוּן דו עזרא, לויט דער חכמה פוּן א-להךְ וואָס אין דײַן יָד, מנה שֹׁפטים אוּן דייָנים וואָס זאָלן דין [זען https://www.youtube.com/watch?v=-xLdH3YIECE ] דאָס כּל עם [זען "עמי" ישעיהו 8:35, כּי נגזר מארץ חיים מפשע עמי] וואָס אויף עבר נהרה, אַלע וואָס ידע די דתי א-להךְ ; אוּן דעם וואָס ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] נישט, זאָלט איר מאכן ידע. 62 אוּן דער וואָס וועט נישט עבר דאָס דת פוּן א-להךְ, אוּן דאָס דת פוּן דעם מלך, זאָל אספרנא עבד ווערן אויף אים דין, הן דורך מות [זען "מות" ישעיהו 9:35], אָדער דורך שׂרשׂו, אָדער דורך ענש נכס, אָדער דורך אסור. 72 ברך ה' אלוקֵי אבוֹתֵינוּ וואָס ער האָט נתן כָּזֹאת אין לֵב המלך, צו פאַר דאָס בּית ה' וואָס אין ירושָלַיִם, 82 אוּן ער האָט מיר נטה חֶסֶד פאַר דעם מלך אוּן זײַנע יוֹעצים, אוּן בּײַ כּל מאַכטיקע שׂרים פוּן דעם מלך. אוּן איך האָבּ מיך חזק לויט דער יָד ה' אלוקי אויף מיר, אוּן איך האָבּ קבץ פוּן ישראל ראשים צו עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] מיט מיר.
 
עזרא8
1 אוּן דאָס זײַנען די ראשי אבותיהם, אוּן דער יחוס-בּריוו [זען יחוס בּריוו פוּן משיח, זען https://www.youtube.com/watch?v=C9y4e6uaPvI
https://www.youtube.com/watch?v=msIXCXN3BpQ
https://www.youtube.com/watch?v=GWEU9s-1Yio
https://www.youtube.com/watch?v=dY8GZ0b-dZA
https://www.youtube.com/watch?v=fNTGSQ3DcSc
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE
https://www.youtube.com/watch?v=7JvfPdUaSQE https://www.youtube.com/watch?v=sKJfXIyq77g
https://www.youtube.com/watch?v=BuNxczEq8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=K3mT40GWHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=1OADIcWjU2E
https://www.youtube.com/watch?v=VdUMqFZbn_0
https://www.youtube.com/watch?v=IyycWyLtcbE
https://www.youtube.com/watch?v=fayI4q3H7yU
https://www.youtube.com/watch?v=nO_z38wVDx8
https://www.youtube.com/watch?v=kxmXzUvlJWE
https://www.youtube.com/watch?v=JZf1v3XeCDo
https://www.youtube.com/watch?v=qr8NI2SULDc
https://www.youtube.com/watch?v=I668QfGRfzg
https://www.youtube.com/watch?v=0mFjR_8vWPk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=7VuHJA9hGXI ] פוּן די וואָס זײַנען עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] מיט מיר פוּן בָּבֶל, אין דער מלכות פוּן דעם מלך אַרתַחשַסטאָ. 2 פוּן בְּנֵי-פינחס: גֵרשוֹם. פוּן בְּנֵי-איתָמָר: דָניאֵל. פוּן בְּנֵי-דָוִד: חטוּש. 3 פוּן בְּנֵי-שכַניָה: פוּן בְּנֵי-פרעוֹש, זכַריָה; אוּן צו אים האָבּן זיך התיחש געווען 051 זכרים. 4 פוּן בְּנֵי-פחת-מוֹאָב: אֶליְהוֹעֵינַי בֶּן זֶרַחיָהן, אוּן מיט אים 002 זכרים. 5 פוּן בְּנֵי-שכַניָה: בֶּן יַחזיאלן, אוּן מיט אים 003 זכרים. 6 אוּן פוּן בְּנֵי-עָדין: עֶבד בֶּן יוֹנָתָנען, אוּן מיט אים 05 זכרים. 7 אוּן פוּן בְּנֵי-עֵילָם: ישַעיָהו בֶּן עַתַליָהן, אוּן מיט אים 07 זכרים. 8 אוּן פוּן בְּנֵי-שפטיָה: זבדיָה בֶּן מיכָאֵלן, אוּן מיט אים 08 זכרים. 9 פוּן בְּנֵי-יוֹאָב: עוֹבדיָה בֶּן יחיאֵלן, אוּן מיט אים 812 זכרים. 01 אוּן פוּן בְּנֵי-שלוֹמית: בֶּן יוֹסִפיָהן, אוּן מיט אים 061 זכרים. 11 אוּן פוּן בְּנֵי-בבי: זכַריָה בֶּן בבין, אוּן מיט אים 82 זכרים. 21 אוּן פוּן בְּנֵי-עַזגָד: יוֹחָנָן בֶּן הַקָטָנען, אוּן מיט אים 011 זכרים. 31 אוּן פוּן בְּנֵי-אַדוֹניקָם: די אחרונים; אוּן דאָס זײַנען זייערע שמות: אֶליפלֶט, יעִיאֵל, אוּן שמַעיָה, אוּן מיט זיי 06 זכרים. 41 אוּן פוּן בְּנֵי-בגוַי: עותַי, אוּן זַכור, אוּן מיט זיי 07 זכרים. 51 אוּן איך האָבּ זיי קבץ בּײַם נָהָר וואָס בוא אין אַהוָא, אוּן מיר האָבּן דאָרטן חנה 3 טעג [זען https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=nWepUEbPCb4
https://www.youtube.com/watch?v=gYhALd-wPNI
https://www.youtube.com/watch?v=dumTvRdNbEc ], אוּן איך האָבּ בין צווישן הָעָם אוּן צווישן די כֹּהנים, אוּן האָבּ דאָרטן נישט מצא פוּן בְּנֵי-לֵוִי. 61 האָבּ איך שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] נאָך אֶליעֶזֶר, נאָך אַריאֵל, נאָך שמַעיָה, אוּן נאָך אֶלנָתָן, אוּן נאָך יָריב, אוּן נאָך אֶלנָתָן, אוּן נאָך נתן אוּן נאָך זכַריָה, אוּן נאָך משולָם, די ראשים, אוּן נאָך יוֹיָריב, אוּן נאָך אֶלנָתָן, ביידע מבין. 71 אוּן איך האָבּ זיי צוה צו אִדוֹ דעם ראש אין דעם מקוֹם כָסִפיאָ, אוּן איך האָבּ שׂוּם אין זייער פֶּה דברים צו דבַר [זען "דבַר" ישעיהו 41-01:7] צו אִדוֹן [און] אחיו הנתינים מקוֹם כָסִפיאָ, אונדז צו בּרענגען משרתים פאַר דעם בּית אלוקינו. 81 אוּן זיי האָבּן אונדז געבראַכט, לויט דער יָד אלוקינו אויף אונדז, אַן אִיש שׂכל פוּן בְּנֵי-מַחלי בֶּן לֵוִי, בֶּן ישראלן; אוּן שֵרֵביָהן מיט זײַנע בָּנִים אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81] 81; 91 אוּן חַשַביָהן, אוּן מיט אים ישַעיָהן פוּן בְּנֵי-מרָרי, זײַנע אחים, אוּן זייערע בָּנִים 02; 02 אוּן פוּן די נתינים וואָס דוד אוּן די שׂרים האָבּן נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פאַר דעם עבֹדה פוּן די לוִיִים, 022 נתינים; אַלע זײַנען געווען נקב מיט די שמות. 12 אוּן איך האָבּ דאָרטן קרא אַ צום [זען https://www.youtube.com/watch?v=m96sW3CKIQE ] בּײַם נָהָר אַהוָא, זיך צו ענה פאַר אלוקינו, כדי צו בקש בּײַ אים אַ דֶּרֶךְ ישרה [זען
https://www.youtube.com/watch?v=JMhqF92VMcs
https://www.youtube.com/watch?v=hSWdBv-ryqM
https://www.youtube.com/watch?v=mYZy4uwweu0
https://www.youtube.com/watch?v=0Je7l2IwOCU ] פאַר אונדז אוּן פאַר אונדזערע טַף, אוּן פאַר כּל רכוּשֵנוּ. 22 וואָרעם איך האָבּ זיך בוש צו שאל פוּן דעם מלך חיל אוּן פּרשים אונדז צו עזר פוּן אויב אויפן דֶּרֶךְ, ווײַל מיר האָבּן אמר צום מלך, אַזוי צו אמר: די יָד אלוקינו איז צום טובה אויף אַלע וואָס בקש אים, אוּן זײַן עוז אוּן זײַן אף אַקעגן אַלע וואָס עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22, זען https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] אים. 32 אוּן מיר האָבּן צום, אוּן בקש בּײַ אלוקינו וועגן דעם , אוּן ער האָט זיך עתר פוּן אונדז. 42 אוּן איך האָבּ בדל פוּן די שׂרים פוּן די כֹּהנים 21; שֵרֵביָהן, חַשַביָהן, אוּן מיט זיי 01 פוּן זייערע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. 52 אוּן איך האָבּ זיי שקל דאָס כֶּסֶף, אוּן דאָס זָהָב, אוּן די כלים, די תרוּמה פאַר בּית אלוקינו וואָס דער מלך אוּן זײַנע יוֹעצים אוּן זײַנע שׂרים אוּן כּל ישראל וואָס האָבּן זיך דאָרטן מצא, האָבּן רום געווען. 62 אוּן איך האָבּ שקל אויף זייערע יָד כֶּסֶף 056 כּכּרים, אוּן כלי כסף 001 כּכּרים; זָהָב 001 כּכּרים; 72 אוּן כפורי זהב 02, צו 0001 אַדַרכוֹנים; אוּן 2 כלים פוּן פײַנעם געלן נחשת, אַזוי חמודה ווי זָהָב. 82 אוּן איך האָבּ צו זיי אמר: איר זײַט קֹדֶש צו ה', אוּן די כלים זײַנען קֹדֶש; אוּן דאָס כֶּסֶף אוּן דאָס זָהָב איז אַ נדבה צו ה' אלוקי אבוֹתֵיכם. 92 שקד אוּן זײַן שומר איבּער, בּיז איר וועט עס שקל פאַר די שׂרים פוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, אוּן די שׂרי האבות פוּן ישראל אין ירושָלַיִם, אין די לשכות [לשכה] פוּן בּית ה'. 03 אוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים האָבּן קבל די שקל פוּן דעם כֶּסֶף אוּן דעם זָהָב, אוּן די כלים, אויף צו בּרענגען קיין ירושָלַיִם אין בּית אלוקינו. 13 אוּן מיר האָבּן נסע פוּן דעם נָהָר אַהוָא אין 21טן טאָג 1טן חוֹדש, צו הלך קיין ירושָלַיִם, אוּן די יָד אלוקינו איז געווען אויף אונדז [זען https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=sbXDnjghGes ], אוּן ער האָט אונדז נצל פוּן דער כף פוּן אויב אוּן אורב [ארב] אויפן דֶּרֶךְ. 23 אוּן מיר זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] קיין ירושָלַיִם, אוּן זײַנען דאָרטן ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] 3 טעג [זען https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY ]. 33 אוּן אויפן 4טן טאָג איז דאָס כֶּסֶף אוּן דאָס זָהָב אוּן די כלים שקל געוואָרן אין בּית אלוקינו, אויף דער יָד פוּן מרַמוֹת בֶּן אורִיָהן, דעם כֹהן, אוּן מיט אים איז געווען אֶלעָזָר בֶּן פינחסן, אוּן מיט זיי, יוֹזָבד בֶּן יֵשועַן, אוּן נוֹעַדיָה בֶּן בּנוין, די לוִיִים [זען http://www.afii.org/messianicbylaws.pdf ]; 43 אַלע מיט אַ מִסְפַּר אוּן מיט אַ משקל; אוּן די כּל משקל איז כתב געוואָרן אין יענער עת. 53 האָבּן בְּנֵי-גלות וואָס זײַנען בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] פוּן שְבִי, קרב געווען עֹלוֹת צום אֱלֹקֵי ישראל, 21 פרים פאַר כּל ישראל, 69 אֵילִים, 77 כבשים, 21 צפיר פאַר חטאת; כּל עוֹלָה צו ה'. 63 אוּן זיי האָבּן נתן די דת פוּן מלך צו די סאַטראַפן פוּן מלך, אוּן די פחווֹת [פּחָה] פוּן עבר הנהר; אוּן זיי האָבּן נשׂא הָעָם אוּן דעם בּית האלוקים.
 
עזרא9
 
1 אוּן אַז מע האָט דאָס כלה, האָבּן נגש צו מיר די שׂרים, אַזוי צו אמר: הָעָם ישראל, אוּן די כֹּהנים אוּן די לוִיִים, האָבּן זיך נישט בדל פוּן די עמי הארצוֹת, לויט זייערע תוֹעֲבֹת פוּן דעם כנַעֲני, דעם חִתי, דעם פרִזי, דעם יבוסי, דעם עַמוֹני, דעם מוֹאָבי, דעם מִצרי, אוּן דעם אֶמוֹרי [זען
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ ]. 2 וואָרעם זיי האָבּן נשׂא פוּן זייערע בָּנוֹת פאַר זיך אוּן פאַר זייערע בָּנִים, אוּן דער זֶרַע הקֹדֶש האָט זיך ערב מיט די עמי הארצוֹת, אוּן די יָד השׂרים אוּן די סגנים [סגן] איז געווען די ראשונה אין דער דאָזיקער מעל. 3 אוּן ווי איך האָבּ שמע [זען "שמע" ישעיהו 21:35-51:25] די דאָזיקע דבר, האָבּ איך קרע מײַן בגד אוּן מײַן מעיל, אוּן איך האָבּ זיך מרט די שׂער פוּן קאָפּ אוּן פוּן באָרד, אוּן איך בין ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] שמם. 4 האָבּן זיך אסף צו מיר אַלע וואָס האָבּן חרד איבּער די דברי אֱלֹקֵי ישראל, פוּן וועגן דער מעל פוּן די גלות-לײַט; אוּן איך בין ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] שמם בּיז דעם עֶרֶב-מִנְחָה. 5 אוּן בּײַם עֶרֶב-מִנְחָה בין איך קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] פוּן מײַן תָענית, מיט מײַן בגד אוּן מײַן מעיל קרע, אוּן איך בין כרע אויף מײַנע בֶּרֶךְ, אוּן האָבּ פרשׂ מײַנע כף צו ה' אֱלֹקָי. 6 אוּן איך האָבּ אמר: אֱלֹקָי, איך בין אין בושה אוּן כלם זיך צו רום מײַן פנים צו דיר, אֱלֹקָי, וואָרעם עוֹנֹתֵינוּ [זען ישעיה 5:35] זײַנען רבה איבּערן קאָפּ, אוּן אשמתנו [זען https://www.youtube.com/watch?v=dumTvRdNbEc ] איז גדלה בּיז צום שָמַיִם. 7 פוּן די יְמֵי אבוֹתֵינוּ אָן זײַנען מיר אין אשמה גדלה בּיז אויף היום הזה, אוּן פאַר עוֹנֹתֵינוּ [זען ישעיה 5:35] זײַנען מיר, אונדזערע מלכים, אונדזערע כֹּהנים, נתן געוואָרן אין דער יָד פוּן די מלכי הארצוֹת צום חֶרֶב, צו שְבִי, אוּן צו בזה, אוּן צו בשת פוּן פנים, אַזוי ווי היום הזה. 8 אוּן אַצונד, אויף אַ מעט רגע איז אונדז געשען אַ תחנה פוּן ה' אֱלֹקֵינוּ, אונדז שאר אַן פְּלֵיטָה, אוּן אונדז צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אַ יתר אין זײַן מקוֹם קדש, כדי אלוקינו זאָל דערלײַכטן אונדזערע אויגן, אוּן אונדז נתן אַ ביסל מחיה אין עבדותנו. 9 וואָרעם עבדים זײַנען מיר, אָבּער אין עבדותנו האָט אונדז אלוקינו נישט עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ], אוּן ער האָט אונדז נטה חֶסֶד פאַר די מלכים פוּן פָּרַס, אונדז צו נתן מחיה, צו רום דאָס בּית אלוקינו, אוּן צו עמד זײַנע חורבות, אוּן אונדז צו נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] גדר אין יהודה אוּן אין ירושָלַיִם. 01 אוּן אַצונד, אֱלֹקֵינוּ, וואָס זאָלן מיר אמר נאָך דעם? אַז מיר האָבּן עזב [זען תהלים (61)71-(1)2:22
https://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU ] דײַנע מצוה 11 וואָס דו האסט צוה דורך דײַנע עבדים די נביאים, אַזוי צו אמר: הָאָרֶץ וואָס איר בוא עס צו ירש, איז אַן ארץ נִדָּה, דורך דער נדה פוּן די עמי הארצוֹת, דורך זייערע תוֹעֲבֹת מיט וואָס זיי האָבּן עס מלא פוּן עק צו עק אין זייער טומאה. 21 דעריבער זאָלט איר אַצונד נישט נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אײַערע בָּנוֹת צו זייערע בָּנִים, אוּן זייערע בָּנוֹת זאָלט איר נישט נשׂא פאַר אײַערע בָּנִים, אוּן איר זאָלט עַד עוֹלָם נישט דרש זייער שלוֹם אוּן זייער טובה, כדי איר זאָלט חזק זײַן, אוּן אכל דאָס טוֹב הָאָרֶץ אוּן עס ירש צו אײַערע בָּנִים עַד עוֹלָם. 31 אוּן נאָך אַלע וואָס איז בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] אויף אונדז פאַר אונדזערע מעשים הרעים אוּן פאַר אשמתנו הגדֹלה, אַז דו אלוקינו האָסט אונדז חשך מער ווי נאָך עוֹנֵנוּ, אוּן אונדז נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] פְּלֵיטָה כזֹאת, 41 זאָלן מיר ווידער פרר דײַנע מצוה, אוּן זיך מתחתן זײַן [זען
https://www.youtube.com/watch?v=XPaiPWTzr3Y https://www.youtube.com/watch?v=7uCp3BvS2MQ ] מיט די עמים פוּן די דאָזיקע תוֹעֲבֹת? וועסטו נישט אנף אויף אונדז בּיז צום כלה, אַז קיין שְאֵרִית אוּן קיין פְּלֵיטָה זאָל נישט זײַן? 51 ה' אֱלֹקֵי ישראל, דו ביסט צַדִּיק; וואָרעם מיר זײַנען שאר פליטה אַזוי ווי היום הזה. הנה זײַנען מיר פאַר דיר אין אשמתינו [זען https://www.youtube.com/watch?v=dumTvRdNbEc ]; וואָרעם מע קען נישט עמד פאַר דיר וועגן דעם.
 
עזרא01
1 אוּן ווי עזרא האָט פלל געווען אוּן ווי ער האָט זיך מתוודה געווען, בכה אוּן זיך נפל פאַר בּית האלוקים, האָט זיך קבץ צו אים פוּן ישראל זייער אַ קהל רב מאֹד, אנשים אוּן נָשִים אוּן ילדים; וואָרעם הָעָם האָט בכה אַ רבה בכה. 2 אוּן שכַניָה בֶּן יחיאֵלן, פוּן בְּנֵי-עֵילָם, האָט זיך ענה אוּן האָט אמר צו עזראן: מיר האָבּן מעל אָן אלוקינו, אוּן האָבּן ישב נָשִים נָכְרִיּות פוּן די עמי הָאָרֶץ, אָבּער אַצונד איז דאָ אַ מקוה פאַר ישראל וועגן דעם. 3 אוּן לאָמיר אַצונד כרת אַ בְּרִית [זען דניאל 62:9; ירמיה 03:13
https://www.youtube.com/watch?v=bRqI_m2NWD8
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY ] מיט אלוקינו, צו יצא כּל נָשִים, אוּן די וואָס זײַנען ילד [זען "ילד" ישעיהו 41:7] פוּן זיי, לויט דער עצה פוּן אֲדֹנָי, אוּן די וואָס חרד איבּער דעם מצוה פוּן אלוקינו, אוּן זאָל עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35] ווערן לויט דער תוֹרה. 4 קוּם! [זען במדבר 71:42; הושע 2:6] וואָרעם אויף דיר איז די דבר, אוּן מיר זײַנען מיט דיר; זײַ חזק אוּן עשׂה. 5 איז עזרא קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אוּן האָט שבע [זען "שבע" תהלים 4,1:011 כְּהֻנה פוּן משיח האדוֹן; מלאכי 1:3; ישעיהו 01:35] די שׂרים פוּן די כֹּהנים, די לוִיִים, אוּן כּל ישראל, צו עשׂה אַזוי ווי דאָס דאָזיקע דבַר; אוּן זיי האָבּן שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים אַ 71:12]. 6 אוּן עזרא איז קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] פוּן פאַר דעם בּית האלוקים, אוּן ער איז הלך אין דער לשכה פוּן יהוֹחנָן בֶּן אֶליָשיבן; אוּן אַז ער איז הלך אַהין, האָט ער נישט אכל קיין לֶחֶם, אוּן נישט שתה קיין מַיִם, וואָרעם ער האָט אבל אויף דער מעל פוּן די גלות-לײַט. 7 אוּן מע האָט עבר אַ קול אין יהודה אוּן ירושָלַיִם צו כּל בְּנֵי גלות, זיך קבץ קיין ירושָלַיִם; 8 אוּן כל וואָס וועט נישט בוא אין 3 טעג [זען
https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY ], לויט דער עצה פוּן די שׂרים אוּן די זקנים, זאָל זײַן כּל רכוּש זײַן חרם, אוּן ער זאָל בדל ווערן פוּן דער קהל פוּן גלות [זען https://www.youtube.com/watch?v=8P4q_fTgAws
https://www.youtube.com/watch?v=hDtu1kqeb1o
https://www.youtube.com/watch?v=2IUhSZ0CcsM ]. 9 האָבּן זיך קבץ כּל אנשי יהודה אוּן בנימין קיין ירושָלַיִם צום 3 טאָג; דאָס איז געווען אין 9טן חוֹדש, אין 02טן טאָג אין חוֹדש. אוּן דאָס כּל הָעָם איז ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אויפן רחוב פוּן בּית האלוקים, רעד איבּער דער זאַך, אוּן איבּער די גשמים. 01 אוּן עזרא דער כֹהן איז קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6], אוּן האָט צו זיי אמר: איר האָט מעל אוּן האָט ישב נָשִים נכריּות נאָך צו יסף צו דער אשמה פוּן ישראל. 11 אוּן אַצונד נתן אַ ווידוי צו ה' אלוקי אבוֹתֵיכם, אוּן עשׂה זײַן רצון, אוּן בדל אײַך פוּן די עמי הָאָרֶץ, אוּן פוּן די נָשִים הנכרִיּוֹת. 21 האָט זיך ענה די כּל קהל אוּן האָט אמר קוֹל גָדוֹל: יאָ, אַזוי ווי דײַן דבַר איז פאַר אונדז צו עשׂה. 31 אָבּער הָעָם איז רב, אוּן עס איז די עת פוּן גשמים, אוּן נישטא קיין כוֹח צו עמד מחוּץ, אוּן די מְלָאכָה איז נישט אויף יוֹם אחד, אוּן נישט אויף 2; וואָרעם מיר האָבּן רבה צו פשע אין דער דאָזיקער זאַך. 41 זאָלן אונדזערע שׂרים זיך עמד פאַר דער כּל הקהל, אוּן אַלע וואָס אין אונדזערע ערים וואָס האָבּן ישב נָשִים נָכְרִיּוֹת, זאָלן בוא אין עתים מזמנים, אוּן מיט זיי די זקני עִיר אוּן אירע שֹׁפטים, בּיז מע וועט שוב פוּן אונדז דעם חרון אף [זען רומ' 81:1;
זען https://www.youtube.com/watch?v=ZaHi0zuNX1U
https://www.youtube.com/watch?v=TTp_fEgDEvE ] פוּן אלוקינו וועגן דער דאָזיקער זאַך. 51 אָבּער יוֹנָתָן בֶּן עַשָהאֵלן, אוּן יַחזְיָה בֶּן תִקוָהן, האָבּן זיך עמד אַקעגן דעם, אוּן משולָם, אוּן שַבתַי דער לֵוִי, האָבּן זיי עזר. 61 אוּן די בְּנֵי הגלות האָבּן אַזוי עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]; אוּן עזרא דער כֹהן, אנשים ראשי האבות, לויט זייערע בית אבות, אוּן אַלע מיט שמות, זײַנען בדל געוואָרן, אוּן זיי האָבּן זיך ישב אין 1טן טאָג 01טן חוֹדש דרש די זאַך. 71 אוּן זיי זײַנען כלה געוואָרן מיט כּל אנשים וואָס האָבּן ישב זָרים נָשִים נכריּות, בּיז דעם 1טן טאָג 1טן חוֹדש. 81 אוּן עס זײַנען מצא געוואָרן צווישן בְּנֵי-הכֹּהנים אזעלכע וואָס האָבּן ישב נָשִים נכריּות פוּן בְּנֵי-יֵשועַ [זען https://www.youtube.com/watch?v=rNdrW7tjhcU ] בֶּן יוֹצָדקן אוּן זײַנע אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בֶּן דוד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]: מַעֲשֵיָה, אוּן אֶליעֶזֶר, אוּן יָריב, אוּן גדַליָה. 91 אוּן זיי האָבּן נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] זייער יָד צו יצא זייערע נָשִים, אוּן, ווי אשמים [אשם, זען ישעיה 01:35], צו בּרענגען אֵיל צֹאן פאַר זייער אשמה. 02 אוּן פוּן בְּנֵי-אִמֵר: חַנָני, אוּן זבדיָה. 12 אוּן פוּן בְּנֵי-חָרִם: מַעֲשֵיָה, אוּן אֵלִיָה, אוּן שמַעיָה, אוּן יחיאֵל, אוּן עוזִיָה. 22 אוּן פוּן בְּנֵי-פשחור: אֶליוֹעֵינַי, מַעֲשֵיָה, יִשמָעֵאל, נתַנאֵל, יוֹזָבד, אוּן אֶלעָשָה. 32 אוּן פוּן די לוִיִים: יוֹזָבד, אוּן שִמעִי, אוּן קֵליָה דאָס איז קליטאָ פתַחיָה, יהודה, אוּן אֶליעֶזֶר. 42 אוּן פוּן די משֹׁררים: אֶליָשיב. אוּן פוּן די טויערלײַט: שַלום, אוּן טֶלֶם, אוּן אוּרי. 52 אוּן פוּן ישראל: פוּן בְּנֵי-פרעוֹש: רַמיָה, אוּן יִזִיָה, אוּן מַלכִיָה, אוּן מִיָמִן, אוּן אֶלעָזָר, אוּן מַלכִיָה, אוּן בנָיָה. 62 אוּן פוּן די בְּנֵי עֵילָם: מַתַניָה, זכַריָה, אוּן יחיאֵל, אן עַבדי, אוּן ירֵמוֹת, אוּן אֵלִיָה. 72 אוּן פוּן בְּנֵי-זַתּוּא: אֶליוֹעֵנַי, אֶליָשיב, מַתַניָה, אוּן ירֵמוֹת, אוּן זָבד, אוּן עַזיזאָ. 82 אוּן פוּן בְּנֵי-בּבי: יהוֹחנָן, חַנַניָה, זַבּי, עַתלַי. 92 אוּן פוּן בְּנֵי-בָּנֵי: משולָם, מַלוּך, אוּן עַדָיָה, יָשוב, אוּן שְאָל, אוּן רָמוֹת. 03 אוּן פוּן די בְּנֵי פחַת-מוֹאָב: עַדנאָ, אוּן כלָל, בּנָיָה, מַעֲשֵיָה, מַתַּניָה, בצַלאֵל, אוּן בנּוּי, אוּן מנשה. 13 אוּן בְּנֵי-חָרִם: אֶליעֶזֶר, יִשִיָה, מַלכִּיָה, שמַעיָה ,שמעון; 23 בנימין, מַלּוּךְ, שמַריָה. 33 פוּן בְּנֵי-חָשום: מַתנַי, מַתַּתָּה, זָבד, אֶליפֶלֶט, ירֵמַי, מנשה, שִמעִי. 43 פוּן די בְּנֵי בָּנֵי: מַעֲדַי, עַמרָם, אוּן אוּאֵל; 53 בנָיָה, בדיָה, כּלוהו; 63 וַניָה, מרֵמוֹת, אֶליָשיב; 73 מַתַניָה, מַתנַי, אוּן יַעֲשָי; 83 אוּן בְּנֵי, אוּן בנּוּי, שִמעִי, 93 אוּן שֶלֶמיָה, אוּן נתן אוּן עַדָיָה; 04 מַכנַדבי, שָשַי, שָרַי; 14 עַזַראֵל, אוּן שֶלֶמיָהו, שמַריָה, 24 שַלוּם, אַמַריָה, יוֹסף. 34 פוּן בְּנֵי-נבוֹ: יעִיאֵל, מַתִתיָה, זָבד, זבינאָ, יַדַי, אוּן יוֹאֵל, [אוּן] בּנָיָה. 44 אַלע האָבּן נשׂא נָשִים נכריּות, אוּן טייל פוּן זיי נָשִים מיט וועמען זיי האָבּן געהאַט בָּנִים [זען יעקב 02:5
http://haktuvim.co.il/en/study/Jas.5
https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw
http://www.metrojewishag.org
http://www.njfag.org
http://www.nyministrynetwork.org
http://www.afii.org/messianicbylaws.pdf ].