עמוס
 
פוּן ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל
קאפירייט ( C ) 5102 אמנים למען ישראל. אלע רעכט רעזערווירט
 
עמוס1
 
 
1 די דברים פוּן עָמוֹסן, [זען
https://www.youtube.com/watch?v=PbE4eBFmbqw ]
וואָס איז געווען פוּן די נֹקְדִים [נֹקֵד] פוּן תקוֹעַ; וואָס ער האָט חזה אויף ישראל אין די יְמֵי עוּזִיָּה מלך יהודה, און אין די יְמֵי יָרָבעָם בּן יוֹאָשן, מלך ישראל, 2 שָנָה פאַר דער רַעַש. 2 און ער האָט אמר: ה' וועט שאג פוּן צִיוֹן, און פוּן ירושָלַיִם וועט ער נתן זײַן קוֹל, און די נְאוֹת הָרֹעִים וועט אבל, און דער שפיץ כַּרמֶל וועט יבש ווערן. 3 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן דמֶשֶק, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: פאַר זייער דּוֹש גִלעָד מיט חֲרֻצוֹת [חרוּץ] פוּן בַּרְזֶל. 4 און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֵש אויף בּית חֲזָאֵל, און עס וועט אכל די ארמנוֹת [ארמוֹן] פוּן בּן-הַדַד. 5 און איך וועל שבר דעם בְּרִיחַ פוּן דַמֶשֶק, און וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] יוֹשֵב אין בִּקְעַת-אָוֶן, און דעם וואָס תּמךְ שֵבֶט פוּן בּית-עֶדֶן; און עַם אַרָם וועט אין גלות גלה קיין קיר, אמר ה'. 6 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן עַזָּה, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: ווײַל זיי צו גלה גלוּת שְלֵמָה צו סגר צו אֶדוֹם. 7 און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֵש אויף דער חוֹמָה פוּן עַזָּה, און עס וועט אכל אירע ארמנֹת [ארמוֹן]. 8 און איך וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] יוֹשֵב אין אַשדוֹד, און דעם וואָס תמך שֵבֶט פוּן אַשקלוֹן; און איך וועל שוב מײַן יָד אויף עֶקרוֹן, און דער שְאֵרִית פוּן די פְּלִשְתִּים וועט אבד, אמר אֲדֹנָי ה'. 9 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן צוֹר, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: ווײַל זיי האָבּן סגר גָּלוּת שְלֵמָה צו אֶדוֹם, און נישט זכר בְּרִית אחים [זען "אחים" תהלים (22)32-(61)71:22, http://www.youtube.com/watch?v=6Xnhzw_A9fU , זען אויך ישעיהו 5:35; זכריה 01:21; משיח בּן דָוִד דקרוּ חי אויפן בוים, שמואל ב 41:81]. 01 און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֵש אויף דער חוֹמָה פוּן צוֹר, און עס וועט אכל אירע ארמנֹת [ארמוֹן]. 11 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן אֶדוֹם, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: ווײַל ער האָט רדף אחיו מיטן חֶרֶב, און שחת זײַן רחמים, און זײַן אף האָט לָעַד נטרף [טרף], און ער האָט נֶצַח שמר זײַן עֶבְרָה. 21 און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֵש אויף תֵימָן, און עס וועט אכל די ארמנֹת [ארמוֹן] פוּן בָצרָה. 31 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן בּני-עמּוֹן, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: ווײַל זיי צו בקע די הָרוֹת [הָרָה] פוּן גִלעָד, כדי צו הרחיב [רחב] זייער גְּבוּל. 41 און איך וועל הצּית [יצת] אֵש אויף דער חוֹמָה פוּן רַבָּה, און עס וועט אכל אירע ארמנֹת [ארמוֹן], מיט תְּרוּעָה אין יוֹם מלחמה, מיט סַעַר אין יוֹם סוּפָה. 51 און זייער מלך וועט הלך אין גלות, ער און זײַנע שׂרים יַחדּו, אמר ה'.
 
עמוס2
 
1 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן מוֹאָב, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: ווײַל זײַן שׂרף די עצמות [עֶצֶם] מלך אֶדוֹם צו שִיד. 2 און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֵש אויף מוֹאָב, און עס וועט אכל די ארמנוֹת [ארמוֹן] פוּן קְרִיּוֹת, און מות מיט שָאוֹן וועט מוֹאָב, מיט תְּרוּעָה און קוֹל פוּן שוֹפר [זען
https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ]
. 3 און איך וועל כרת [זען "יכרת משיח וְאֵין לוֹ" דניאל 62:9] שוֹפֵט פוּן איר מיט, און אַלע אירע שׂרים וועל איך הרגען מיט אים, אמר ה'. 4 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן יהודה, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: ווײַל זיי האָבּן מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] די תוֹרה פוּן ה', און זײַנע חוּקים נישט שוֹמר; און זייערע כזבים [כָּזָב] האָבּן זיי תעה [זען "תעה" ישעיה 6:35], די וואָס אבותם זײַנען הלך נאָך זיי. 5 און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אֵש אויף יהודה, און עס וועט אכל די ארמנוֹת [ארמוֹן] פוּן ירושָלַיִם. 6 אַזוי האָט ה' אמר: פאַר 3 פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן ישראל, יאָ, פאַר 4, וועל איך עס נישט שוב: ווײַל זייער מכר פאַר כֶּסֶף דעם צדּיק [זען משיח דער צדּיק, ישעיהו 11:35], און דעם אביון פאַר בַּעֲבוּר נַעַר. 7 זיי, וואָס ווילן שאף דעם עָפָר אֶרֶץ אויפן קאָפּ פוּן די דַּלִּים [דַּל], און דעם דֶּרֶךְ פוּן די עֲנָוִים [עָנָו] נטה זיי; און אן איש און אָבִיו הלך צו הנערה, כדי צו חלל מײַן שֵם קדש. 8 און אויף בגדים חֲבֻלִים [חבל] נטה זיי זיך אֵצֶל [זען משלי 03:8] כּל מזבח, און ווײַן עֲנוּשים [ענש, זען עֹנֶש עוֹלם מתי 64:52] שתה זיי אין בּית פוּן אלוקיהם. 9 און איך האָבּ שמד פאַר זיי דעם אֶמוֹרי, וואָס ווי די גֹּבַהּ פוּן צעדערן איז געווען זײַן גֹּבַהּ, און חָסֹן איז ער געווען ווי אייכנביימער; און איך האָבּ שמד זײַן פּרי פוּן אויבן, און זײַנע שרש [זען ישעיה 01,1:11; 2:35] פוּן אונטן. 01 און איך האָבּ אײַך עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, און אײַך הלך אין דער מדבר 04 שָנָה, צו ירש אֶרֶץ פוּן אֶמוֹרי. 11 און איך האָבּ קום [זען "קום" הושע 2:6 סנהדרין 79אַ זאגט דאָס איז אַ נבואה פון משיח] פוּן אײַערע בָּנִים פאַר נביאים, און פוּן אײַערע בּחוּרים פאַר נזירים; צי איז דאָס נישט אַזוי, בּני ישראל? אמר ה'. 21 אָבער איר האָט שקה די נזירים ווײַן, און די נביאים האָט איר צוה אַזוי צו אמר: איר זאָלט נישט נביאות זאָגן. 31 הִנֵּה, איך העיק [עוק] אײַך ווי עס עוק דער עֲגָלָה מלא מיט עָמִיר. 41 און מָנוֹס וועט אבד זײַן פוּן דעם קַל, און דער חָזָק וועט נישט אמץ זײַן כֹחַ, און דער גיבּור וועט נישט מלט זײַן נפש. 51 און דער תפשׂ קֶשֶת וועט נישט עמד [זען "עמד" זכריה 4:41], און דער קַל אויף זײַנע רגלים [זען תהלים 71:22] וועט זיך נישט מלט, און דער רֹכב הַסוּס וועט נישט מלט זײַן נפש; און דער אַמִּיץ לֵב צווישן די גיבּוֹרים וועט עָרוֹם נוס אין יום ההוא, אמר ה'.
 
עמוס3
 
1 שמע! דאָס דאָזיקע דבר וואָס ה' האָט דבר אויף אײַך, בּני ישראל אויף דער כּל המשפחה וואָס איך האָבּ עלה [זען "עלה" ישעיהו 2:35] פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, אַזוי צו אמר: 2 רַק אײַך האָבּ איך ידע פוּן כּל המשפחות פוּן הָאֲדָמָה, דעריבער וועל איך זיך פקד מיט אײַך פאַר אַלע אײַערע עֲוֹנֹת. 3 הלך 2 יחדּו, אַחוץ אַז זיי האָבּן נועד? 4 שאג אַן אַרְיֵה אין וואַלד, וווּ ער האָט נישט קיין טרף? לאָזט אַ כְּפִיר נתן זײַן קוֹל פוּן זײַן מְעֹנָה, אחוץ אַז ער האָט עפעס לכד? 5 נפל אַ צִפּוֹר אין פַּח אויף הָאָרֶץ, וווּ זי האָט נישט קיין מוֹקֵש? עלה אויף אַ פַּח פוּן הָאֲדָמָה, וווּ צו לכד זאָל זי נישט האָבּן לכד? 6 צי ווערט אַ שוֹפר תקע אין עִיר
[זען https://www.youtube.com/watch?v=Yd8JBTdUvrw ]
], און הָעָם זאָל נישט חרד? צי היה רָעָה אין עִיר, וווּ ה' האָט דאָס נישט עשׂה [זען "עשׂה" ירמיהו 6-5:32; ישעיהו 9:35]? 7 באמת, אֲדֹנָי ה' עשׂה נישט קיין זאַך, סײַדן ער האָט גלה זײַן סוֹד צו זײַנע עבדים די נביאים. 8 אַן אַרְיֵה האָט שאג! ווער זאָל נישט ירא האָבּן? אֲדֹנָי ה' האָט דבר! ווער קען נישט נביאות זאָגן? 9 השמיע [שמע] אויף די אַרְמְנוֹת [ארמוֹן] אין אַשדוֹד, און אויף די אַרְמְנוֹת [ארמוֹן] אין אֶרֶץ מִצרַיִם, און אמר: אסף אײַך אַיין אויף די הָרִים פוּן שוֹמרוֹן, און ראה די מהומות רבּוֹת דערין, און די עֲשוּקִים אין איר מיט. 01 וואָרעם זיי ידע נישט צו עשׂה נָכֹחַ, אמר ה', זיי וואָס אצר חָמָס [זען "חָמָס" ישעיה 9:35] און שֹׁד אין זייערע אַרְמְנוֹת [ארמוֹן]. 11 דעריבער האָט אֲדֹנָי ה' אַזוי אמר: אַ צַר, און רונד אַרום הָאָרֶץ! און ער וועט ירד פוּן דיר דײַן עֹז, און דײַנע אַרְמְנוֹת [ארמוֹן] וועלן בזז ווערן. 21 אַזוי האָט ה' אמר: אַזוי ווי אַ רֹעֵה נצל [זען "נצל" מיכה 01:4; 1:5] פוּן דעם פֶּה הָאֲרִי 2 כְּרָעִים [כֶּרַע], אָדער אַ בָּדָל פוּן אַן אֹזֶן, אַזוי וועלן די בּני-יִשְרָאֵל, וואָס ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6] אין שוֹמרוֹן, זיך נצל זײַן -- אויף אַ פאה פוּן אַ מִטָּה, און אויף דְמֶשֶק פוּן אַן עֶרֶשׂ. 31 שמע! און הֵעִיד [עוד] צום בּית יעקב, אמר אֲדֹנָי ה', אלוקי צְבָאוֹת. 41 וואָרעם אין דעם יוֹם וואָס איך פקד די פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] פוּן ישראל אויף אים, וועל איך פקד אויף די מזבּחות פוּן בּית אֵ-ל, און די קרנוֹת פוּן מזבח וועלן גדע ווערן, און וועלן נפל צו הָאָרֶץ. 51 און איך וועל נכה [זען "נכה" ישעיהו 01-1:11; 4:35; 6:05] דאָס בֵּית הַחֹרֶף מיט דעם בֵּית הַקָּיִץ, און די בּתּים פוּן שֵן וועלן אבד, און די בּתּים רבּים וועלן סוף ווערן, אמר ה'.
 
עמוס4
1 שמע! דאָס דאָזיקע דבר, איר פָּרוֹת הַבָּשָן וואָס אויפן הַר שוֹמרוֹן, די וואָס עשק די דלים [דל], וואָס רצץ די אביוֹנים, וואָס אמר צו זייערע אדֹנים: ברענג אַז מיר זאָלן שתה. 2 אֲדֹנָי ה' האָט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] בּײַ זײַן קָדוֹש, אַז, הנה, ימים בוא אויף אײַך, און מע וועט אײַך נשׂא מיט צֵן, און אײַער אחרית מיט סִיר דּוּגָה. 3 און דורך מויערבראָכן וועט איר יצא, איטלעכע אַקעגן זיך, און איר וועט שלך צו די הַרְמוֹנָה, אמר ה'. 4 בוא קיין בּית אֵ-ל און פשע, קיין גִלגָל, און רבה צו פשע [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ], און בּרענגט צום בֹקֶר אײַערע זבחים, אויפן 3טן טאָג [זען קור"א 4:51] אײַערע מַעֲשֶׂרס; 5 און קטר פוּן חָמֵץ פון תוֹדָה, און קרא נְדָבוֹת [נדבה], השמיע [שמע], וואָרעם אַזוי האָט איר אהב, איר בּני ישראל, אמר אֲדֹנָי ה'. 6 און איך אויך האָבּ אײַך נתן [זען "נתן" ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] נִקְיוֹן שִנַּיִם אין אַלע אײַערע ערים, און איר האָט זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו מיר, אמר ה'. 7 און איך האָבּ אויך מנע פוּן אײַך דעם גֶשֶם, ווען נאָך 3 חדשים צום קציר, און איך האָבּ מטר אויף עִיר אחת, און אויף עִיר אחת פלעג איך נישט לאָזן מטר; חלקה אחת פלעגט מטר, און דאָס חלקה וואָס דערויף פלעגט נישט מטר, פלעגט יבש ווערן. 8 און 2 אָדער 3 ערים האָבּן נוע צו עִיר אחת, צו שתה מַיִם, און פלעגן נישט שׂבע [זען "שׂבע" ישעיה 11:35], און איר האָט זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו מיר, אמר ה'. 9 איך האָבּ אײַך נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] מיט שִדָּפוֹן און מיט יֵרָקוֹן; די רבּוֹת פוּן אײַערע גַנּוֹת [גנה] און אײַערע כּרמים און אײַערע פײַגנביימער און אײַערע זיתים [זַיִת] אכל [זען "אכל" בראשית 71:2; מתי 64:52; יחונן 3:3] דער גָזָם, און איר האָט זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו מיר, אמר ה'. 01 איך האָבּ שלח אויף אײַך דֶּבֶר, אויפן שטייגער פוּן מִצרַיִם; איך האָבּ הרג מיטן חֶרֶב אײַערע בּחוּרים, דערצו שְבִי פוּן אײַערע סוּסים. און איך האָבּ געלאָזט עלה דעם בְּאֹשׁ פוּן אײַערע מחנות אין אײַער אף, און איר האָט זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו מיר, אמר ה'. 11 איך האָבּ הפך צווישן אײַך, אַזוי ווי מַהְפֵּכָה פוּן אלוקים פוּן סדוֹם און עַמוֹרָה, און איר היה ווי אַן אוּד נצל פוּן די שְׂרֵפָה [זען תסל"א 71:4], און איר האָט זיך נישט שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; יכריה 7:31] צו מיר, אמר ה'. 21 דעריבער וועל איך אַזוי עשׂה צו דיר, ישראל: ווײַל איך וועל דאָס דאָזיקע עשׂה צו דיר, כון זיך צו קרא אֱלֹקֶיךָ, ישראל. 31 וואָרעם הנה, ער יצר די הָרִים, און ברא דעם רוּחַ, און ער נגד צו אָדָם וואָס זײַן שֵׂחַ איז; ער עשׂה פוּן שַחַר עֵיפָה, און ער דרך אויף די בּמה פוּן אֶרֶץ; ה' אלוקי צבאות איז שְמוֹ [זען "שְמוֹ" צמח משיח ישוע זכריה 21-11:6].
 
עמוס5
1 שמע! דאָס דאָזיקע דבר וואָס איך נשׂא פאַר אַ קִינָה אויף אײַך, איר בּית ישראל: 2 נפל [זען "נפל" ישעיהו 91:62; און זען תהלים 01:61 און ישעיהו 01-9:35 און דניאל 2:21, תחִיַּת הַמֵּתים אין מָשִיחַ] נישט מער קום [זען "קום" הושע 2:6] איז די בְּתוּלָה ישראל. זי ליגט נטש אויף איר אֲדָמָה; אֵין [זען "אֵין" דניאל 62:9] איר קום. 3 וואָרעם אַזוי האָט אמר אֲדֹנָי ה': די עִיר וואָס פלעגט יצא מיט 0001, וועט שאר בּײַ 001, און די וואָס פלעגט יצא מיט 001, וועט שאר בּײַ 01, פוּן דעם בּית ישראל. 4 וואָרעם אַזוי האָט ה' אמר צום בּית ישראל: דרש [זען "דרש" דברים 91:81] מיך, און חיה; 5 און איר זאָלט נישט דרש בּית אֵ-ל, און קיין גִלגָל זאָלט איר נישט בוא, און קיין בְּאֵר שֶבֵע זאָלט איר נישט עבר; וואָרעם גִלגָל וועט אין גלות גלה, און בּית אֵ-ל וועט היה צו אָוֶן [זען הושע 51:4]. 6 דרש [זען "דרש" דברים 91:81] ה', און חיה; כדי ער זאָל נישט צלח ווי אַן אֵש אין בּית יוֹסף, און עס וועט אכל, אַז קיין כּבה וועט נישט זײַן פאַר בּית אֵ-ל; 7 די וואָס הפך מִשְפָּט צו לַעֲנָה, און צדקה נוח זיי צו הָאָרֶץ. 8 דעם וואָס עשׂה דעם כִּימָה און דעם כְּסִיל, און הפך צַלְמָוֶת אין בֹקֶר, און הֶחְשִיך יוֹם אין לָיְלָה; דעם וואָס קרא הַמָּיִם פוּן ים, און שפך זיי אויפן פּני הָאָרֶץ, ה' איז שמוֹ [זען זכריה 21-11:6]; 9 דעם וואָס הבליג [בלג] שֹׁד אויפן עַז, און שֹׁד בוא אויף דער מִבְצָר. 01 זיי האָבּן שׂנא דעם וואָס יכח אין שער, און דעם וואָס דבר תָּמִים תּעב זיי. 11 דעריבער, ווײַל איר בּושׁס [בשׁס] אויפן דַּל, און מַשָׂאָה פוּן בַּר לקח איר פוּן אים, האָט איר בּתּים פוּן גָּזִית בנה [זען "בנה" דניאל 52:9], און וועט אין זיי נישט ישב [זען "ישב" הושע 5-4:3; זכריה 31-11:6]; האָט איר כּרמים חֶמֶד נטע [זען "נטע" יחזקאל 63-42:63], און וועט נישט שתה זייער ווײַן. 21 וואָרעם איך ידע [זען "ידע" דניאל 52:9; ישעיהו 3:35] אײַערע פְּשָעִים [זען ישעיהו 5:35 עבד ה' משיח בּן דָוִד און פּשָעֵנוּ] זײַנען רבּים, און עָצוּם אײַערע חַטָּאת, איר, וואָס צרר דעם צדּיק [זען משיח דער צדּיק, ישעיהו 11:35], וואָס לקח כֹפֶר [זען מרק' 54:01], און נטה די אביוֹנים אין שער. 31 דעריבער דמם דער מַשְׂכִּיל [שׂכל] אין אַזאַ צײַט, וואָרעם עֵת רָעָה איז דאָס. 41 דרש טוֹב און נישט רָע, כדי איר זאָלט חיה, און ה' אלוקי צבאות, וועט זײַן מיט אײַך, אַזוי ווי איר אמר. 51 שׂנא רָע, און אהב טוֹב, און הצּיג [יצג] אין שער מִשְפָּט; אפשר וועט ה' אלוקי צבאות, חנן דעם שְאֵרִית יוֹסף. 61 דעריבער, אַזוי האָט אמר ה' אלוקי צבאות, אֲדֹנָי : אין כּל רְחֹבוֹת וועט זײַן אַ מִסְפֵּד, און אין כּל חוּצוֹת [חוץ] וועט מען אמר: אָי! אָי! און מע וועט קרא דעם אִכָּר צו אֵבֶל; און צו מִסְפֵּד די יוֹדְעֵי נְהִי. 71 און אין כּל כּרמים וועט זײַן מִסְפֵּד, אַז איך וועל עבר צווישן דיר, אמר ה'. 81 וויי, די וואָס הִתְאַוָּה [אוה] דעם יוֹם ה'! לָמָּה זֶה צו אײַך יוֹם ה'? ער איז חֹשֶׁךְ און נישט אוֹר. 91 אַזוי ווי ווען אַן אִש נוס פוּן אַן אֲרִי, און אים פגע אַ דֹּב, און ער בוא אין הַבַּיִת, און סמך [זען מַה"ש 32:41] זײַן יָד אָן דער קִיר, און אַ נָחָש נָשַך אים. 02 באמת, חוֹשך איז דער יוֹם ה', און נישט אוֹר, און אָפֵל און אָן נֹגַהּ אין אים. 12 איך שׂנא, איך מאס [זען "מאס" תהלים 22:811] אײַערע יום-טוֹבים, און איך קען נישט הריח אײַערע עצרות [עצרה]. 22 אַפילו אַז איר עלה מיר אויף עוֹלָה און אײַערע מנחה, רצה איך נישט, און אײַערע זבחי שלמים מריא נבט איך נישט. 32 סור פוּן מיר די הֲמוֹן פוּן דײַנע שרים, און דאָס זִמְרָה פוּן דײַנע נֵבֶל לאָמיך נישט שמע. 42 אָבער לאָז נגול [גלל] ווי מַיִם מִשְפָּט, און צדקה [זען ישעיהו 11:35 יַצְדִּיק צַדִּיק עַבְדִּי לָרַבִּים עַבְדִּי צמח יהושע/ישוע שמו זכריה 8:3; 21-11:6; עזרא 8:3] ווי אַ נחל אֵיתָן. 52 האָט איר מיר זבחים [זבח] און מנחה געבראַכט אין דער מדבר, פאַר די 04 שָנָה, איר בּית ישראל? 62 דעריבער וועט איר נשׂא סִכּוּת פון אײַער מֶלֶךְ, און כִּיּוּן, אײַערע צֶלֶם, אײַער כּוֹכַב אלוקים וואָס איר האָט אײַך עשׂה. 72 און איך וועל אײַך גלה פוּן יענער זײַט דַמֶשֶׂק, אמר ה'; אלוקי צבאות איז שמוֹ [זען "שמוֹ" זכריה 21-11:6].
 
עמוס6
 
1 וויי, די השאננים [שַאֲנָן] אין צִיוֹן, און די בֹּטְחִים [בטח] אויפן הַר שוֹמרוֹן, די נָקוּב רֵאשִית פוּן די גּוֹיִם, וואָס צו זיי בוא דאָס בּית ישראל! 2 עבר קיין כַלנֵה, און ראה, און הלך פוּן דאָרט קיין חמָת רַבָּה, און ירד אין גַת פוּן די פלִשתים; איז זיי בעסער פוּן די דאָזיקע ממלכוֹת? צי איז זייער גְּבוּל גרעסער פוּן אײַער גְּבוּל? 3 איר וואָס נדּה דעם יוֹם רַע, און נגש דעם שֶבֶת פוּן חָמָס [זען "חָמָס" ישעיה 9:35]! 4 די וואָס שכב אויף מִטּוֹת שֵן, און סרח אויף זייערע עֵרֶשׂ, און אכל כַּר פוּן די צֹאן, און עֲגָלִים פוּן מַרְבֵּק; 5 די וואָס פּרט אויף דער נֵבֶל אַזוי ווי דָוִד האָבּן זיי זיך חשב כְּלֵי-שִיר; 6 די וואָס שתה אין מזרקים [מזרק] ווײַן, און מיט די בעסטע שמנים [שמן] משח זיי זיך, און נחלה [חלה] זיך נישט אום דעם שֵבֶר יוֹסף. 7 דעריבער וועלן זיי אַצונד גלה ווערן פאַרויס פוּן אַלע גֹּלִים, און סור וועט ווערן דער מִרְזֵחַ פוּן די סרוּחים [סרח]. 8 אֲדֹנָי ה' האָט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] בּײַ זיך אַליין, אמר ה' אלוקי צבאות: איך תּאב דעם גְּאוֹן פוּן יעקב, און זײַנע ארמֹנֹת [ארמוֹן] האָבּ איך שׂנא. און איך וועל סגר די עִיר שֹׁמְרוֹן מיט איר מְלֹא! 9 און עס וועט זײַן, אויב עס וועלן יתר 01 אנשים אין בּית אֶחָד, וועלן זיי מות. 01 און אַז עמיצנס דוד, און דער וואָס דאַרף אים סרף, וועט אים נשׂא כדי יצא דאָס עצמים [עצם] פוּן בּית, וועט ער אמר צו דעם וואָס אין יַרְכָה פוּן בּית: איז נאָך ווער דאָ מיט דיר? און אַז יענער וועט אמר: "אֶפֶס"; און ער וועט אמר: "שאַ! וואָרעם מע טאָר נישט צו הזכיר [זכר], בּײַם שֵם ה' ". 11 וואָרעם הנה, ה' צוה, און מע וועט נכה [זען "נכה" ישעיה 4:35] דאָס בַּיִת הגדוֹל אין רסיסים [רסיס], און דאָס בַּיִת הַקָּטֹן אויף בקעים [בקיע]. 21 רוץ דען סוּסים איבער אַ סלע? צי חרש מען אים מיט בּקרים [בָּקָר]? וואָס איר האָט הפך מִשְפָּט אין ביטערקרויט, און פרי פוּן צדקה אין לַעֲנָה; 31 איר וואָס שׂמח זיך אום לֹא דבר, וואָס אמר: באמת, מיט אונדזער חֹזֶק האָבּן מיר זיך לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] קרנים. 41 פארוואר, הנה, איך קום אויף אײַך אַ גּוֹי, איר בּית ישראל, אמר ה' אלוקי צבאות, און זיי וועלן אײַך לחץ פוּן לבוֹא חֲמָת בּיז דעם נַחַל הָעַרָבָה.
 
עמוס7
1 אַזוי האָט מיר אֲדֹנָי ה' געוויזן: און הנה ער האָט יוֹצֵר [יצר] אַ גֹבַי אין אָנהייבּ עלה פוּן דער לֶקֶש, און הנה, דאָס איז געווען די לֶקֶש נאָך דעם מלכס גֵּז. 2 און עס איז געווען, אַז ער האָט כלה צו אכל דאָס עֵשֶׂב הָאָרֶץ, האָבּ איך אמר: אֲדֹנָי ה', סלח, נא; ווי קען קום [זען "קום" הושע 2:6] יעקב, אַז ער איז אַזוי קָטֹן? 3 האָט ה' נחם געהאַט דערויף: דאָס וועט נישט געשען, האָט ה' אמר. 4 אַזוי האָט מיר אֲדֹנָי ה' געוויזן: און הנה אֲדֹנָי ה' האָט קרא אַ ריב דורך אֵש, און עס האָט אכל דעם תְהוֹם רַבָּה, און וואָלט אכל הַחֵלֶק. 5 האָבּ איך אמר: אֲדֹנָי ה', חדל, נא; ווי קען קום [זען "קום" הושע 2:6] יעקב, אַז ער איז אַזוי קָטֹן? 6 האָט ה' נחם געהאַט דערויף: דאָס אויך וועט נישט געשען, האָט אֲדֹנָי ה' אמר. 7 אַזוי האָט ער מיר געוויזן: און, הנה, אֲדֹנָי נצב על חוֹמה פון אֲנָךְ, און אין זײַן יָד איז אַן אֲנָךְ. 8 און ה' האָט צו מיר אמר: וואָס זעסטו, עָמוֹס? האָבּ איך אמר: אַן אֲנָךְ. האָט אֲדֹנָי אמר: הנה, איך שׂים אַן אֲנָךְ צווישן עַמִּי ישראל, איך וועל אים מער ווידער נישט עֲבוֹר [עבר]. 9 און די בָּמוֹת פוּן יִשחק וועלן נשמוּ [שמם] ווערן, און די מקדשים פוּן ישראל וועלן חרב ווערן, און איך וועל קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6] אויפן בּית יָרָבעָם מיטן חֶרֶב. 01 און אַמַציָה דער כֹהן פוּן בּית אֵ-ל האָט שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] צו יָרָבעָם מלך ישראל, אַזוי צו אמר: עָמוֹס האָט קשר אויף דיר צווישן די בּני-יִשְראל; הָאָרֶץ קען נישט הכיל [כול] אַלע זײַנע דברים. 11 וואָרעם עָמוֹס האָט אַזוי אמר: דורכן חֶרֶב וועט מות יָרָבעָם, און ישראל וועט אין גלות גלה פוּן זײַן אֲדָמָה. 21 און אַמַציָה האָט אמר צו עָמוֹסן: חֹזֶר, הלך! ברח! דיר קיין אֶרֶץ יהודה, און אכל דאָרטן לֶחֶם, און דאָרטן זאָלסטו נביאות זאָגן. 31 אָבער אין בּית אֵ-ל זאָלסטו מער ווידער נביאות נישט זאָגן וואָרעם עס איז מִקְדָּש מלך, און עס איז בּית פוּן מַמְלָכָה. 41 האָט ענה עָמוֹס און האָט אמר צו אַמַציָהן; נישט קיין נביא בין איך, און נישט קיין בֵּן נביא בין איך; נײַערט אַ בוֹקֵר בין איך, און אַ בּוֹלֵס [בּלס] פוּן שִקְמִים. 51 און ה' האָט מיך לקח [זען "לקח" ישעיהו 8:35; זכריה 31-11:6; 31:11] פוּן הינטער די צֹאן, און ה' האָט צו מיר אמר: הלך! זאָג נביאות צו עַמִּי [זען ישעיה 8:35] ישראל. 61 און אַצונד שמע! דאָס דבר ה': דו זאָגסט: זאָלסט נישט נביאות זאָגן אויף ישראל, און נישט דַרשען [נטף] אויף דעם בּית יִשחק. 71 דעריבער האָט ה' אַזוי אמר: דײַן אִשָּה וועט אין עִיר אַ זוֹנה זײַן, און דײַנע בָּנִים און דײַנע בָּנוֹת וועלן נפל דורכן חֶרֶב, און דײַן אֲדָמָה וועט מיט אַ חֶבֶל חלק ווערן, און דו וועסט מות אויף אֲדָמָה טְמֵאָה, און ישראל וועט אין גלות גלה פוּן זײַן אֲדָמָה.
 
עמוס8
 
1 אַזוי האָט מיר אֲדֹנָי ה' געוויזן: און הנה אַ כְּלוּב קַיִץ. 2 און ער האָט צו מיר אמר: וואָס זעסטו, עָמוֹס? האָבּ איך אמר: אַ כְּלוּב קַיִץ. האָט ה' צו מיר אמר: בוא [זען "בוא," בראשית 01:94; ירמיהו 6-5:32; חגי 9-7:2; זכריה 9:9] איז דער קֵּץ אויף עַמִּי ישראל, איך וועל אים מער ווידער נישט עבר. 3 און ילל וועלן די שִירוֹת פוּן הֵיכָל אין יום ההוא, אמר אֲדֹנָי ה'; פּגרים [פּגר] וועלן זײַן רַב, אין כּל מקוֹם וועט זײַן שלך אַ הָס. 4 שמע! דאָס צו, איר וואָס ווילט שאף דעם אֶביוֹן, און שבת די עֲנִיֵּי [עני] הָאָרֶץ, 5 אַזוי צו אמר: ווען וועט עבר רֹאש-חוֹדש, אַז מיר זאָלן השבּיר [שבר] שֶבֶר, און שַבַּת, אַז מיר זאָלן פתח בַּר, צו הקטין די אֵיפָה, און צו גדל דעם שֶקֶל, און צו עָוָה מיט מאזן מִרְמָה [זען "מִרְמָה" ישעיה 9:35]; 6 כדי צו קנה [זען משלי 22:8] פאַר כֶּסֶף די דַּלִּים [דַּל], און דעם אֶביוֹן פאַר בּעֶבוּר נעלים [נעל], און דעם מַפָּל פוּן בַּר זאָלן מיר השבּיר. 7 ה' האָט שבע [זען שבע, תהלים 4:011, זען דברי הימים א 71:12] בּײַ דעם גְּאוֹן יעקב: אויב איך וועל שכח לָנֶצַח כּל זייערע מעשים! 8 זאָל איבער דעם נישט רגז הָאָרֶץ, און אָבַל כָּל יוֹשֵב אויף איר? יאָ, זי וועט זיך עלה [זען "עלה" ישעיה 2:35] אין גאַנצן ווי דער יאוֹר, און נגרש [גרש] ווערן און זיך שקע ווי דער יאוֹר פוּן מִצרַיִם. 9 און עס וועט זײַן אין יום ההוא, אמר אֲדֹנָי ה', וועל איך מאַכן בוא די שֶמֶש אין צהרים, און חשך מאַכן הָאָרֶץ אין יוֹם אוֹר. 01 און איך וועל הפך אײַערע יָום-טוֹבים צו אֵבֶל, און אַלע אײַערע שירים צו קִינָה, און איך וועל אַרויפבּרענגען אויף כּל מָתְנַיִם זאַק, און אויף כָּל רֹאש קָרְחָה, און איך וועל עס שׂים ווי דער אֵבֶל נאָך אַ יָחִיד [זען "(בּן) יָחִיד" יוחנן 61:3], און איר אחרית, ווי אַ יוֹם מָר. 11 הנה, טעג בוא, אמר אֲדֹנָי ה', און איך וועל שלח [זען "שלח" מלאכי 1:3] אַ רָעָב אין הָאָרֶץ, נישט אַ רָעָב נאָך לֶחֶם, און נישט אַ צמא נאָך מַיִם; נײַערט צו שמע די דברים פוּן ה'. 21 און זיי וועלן נוע פוּן ים צו ים, און פוּן צפון בּיז מזרח; זיי וועלן שוט צו בקש דבר ה', און זיי וועלן נישט מצא. 31 אין יום ההוא וועלן עלף די בתוּלֹת הַיָּפוֹת און די בחוּרים פוּן צמא. 41 די וואָס שבע בּײַ דער אַשְמָה פוּן שוֹמרוֹן, און אמר: אַזוי ווי עס חיה אֱלֹקֶיךָ, דָּן! און: אַזוי ווי עס חיה דער דֶּרֶךְ בְּאֵר-שֶבַע! און זיי וועלן נפל, און וועלן מער נישט קום [זען "קום" במדבר 71:42; הושע 2:6].
 
עמוס9
1 איך האָבּ ראה אֲדֹנָי נצב על מזבח, און ער האָט אמר: נכה! די כַּפְּתּוֹר, אַז די ספים [סף] זאָלן רעש, און זיי בצצ זייערע אַלעמענס רֹאש; און זייער אחרית וועל איך הרגען מיטן חֶרֶב; נישט נוס וועט פוּן זיי אַ נָס, און נישט מלט וועט זיך פוּן זיי אַ פָּלִיט. 2 אַז זיי וועלן זיך חתר אין שְאוֹל, וועט זיי פוּן דאָרטן לקח מײַן יָד, און אַז זיי וועלן עלה אין שָמַיִם, וועל איך זיי פוּן דאָרטן ירד. 3 און אַז זיי וועלן זיך חבאן אויפן שפיץ כַּרמֶל, וועל איך פוּן דאָרטן חפשׂ און זיי לקח, און אַז זיי וועלן זיך סתר פוּן פאַר מײַנע אויגן אויפן קַרְקַע פוּן ים, וועל איך דאָרטן צוה דער נָחָש, און זי וועט זיי נָשַךְ. 4 און אַז זיי וועלן הלך אין שְבִי פאַר זייערע פײַנט, וועל איך דאָרטן צוה דער חֶרֶב, און זי וועט זיי הרגען, און איך וועל שׂים אויף זיי מײַן אויג צום הָרָע און נישט צום טוֹבָה. 5 וואָרעם אֲדֹנָי ה' צבאות איז דער וואָס נגע [זען "נגע" ישעיה 4:35] אָן הָאָרֶץ און זי מוג זיך, און כּל יוֹשבים אויף איר אבל; און זי עלה זיך אין גאַנצן ווי דער יאֹר, און שקע זיך ווי דער יאֹר פוּן מִצרַיִם. 6 דער וואָס בנה אין שָמַיִם זײַנע מעלות [מַעֲלָה], און יסד זײַן אֲגֻדָּה אויף אֶרֶץ; וואָס קרא הַמָּיִם פוּן ים, און שפך זיי אויפן פּני הָאָרֶץ; ה' איז שְמוֹ [זען זכריה 21-11:6]. 7 באמת, אַזוי ווי בּני-כושים זײַט איר מיר, בּני ישראל, אמר ה'. באמת, איך האָבּ אויפגעבּראכט [עלה, זען "עלה" ישעיהו 2:35] ישראל פוּן אֶרֶץ מִצרַיִם, און די פלִשתים פוּן כַפתוֹר, און אַרָם פוּן קיר. 8 הנה, די אויגן פוּן אֲדֹנָי ה' זײַנען אויף דעם ממלכה החטאה, און איך שמד עס פוּן פּני הָאֲדָמָה, אָבער שמד וועל איך נישט שמד דאָס בּית יעקב, אמר ה'. 9 וואָרעם הנה, איך צוה און וועל לאָזן נוע דאָס בּית ישראל צווישן כּל הַגּוֹיִם, אַזוי ווי עס ווערט נוע אין אַ כְּבָרָה; אָבער נישט אַ צְרוֹר וועט נפל צו אֶרֶץ. 01 דורכן חֶרֶב וועלן מות כּל חַטָּאִים פוּן עַמִּי [זען ישעיה 8:35], וואָס אמר: נישט נגש און זיך קדם אויף אונדז וועט דאָס רָעָה. 11 אין יום ההוא וועל איך קום [זען הושע 2:6] דאָס סֻכַּת דָּוִד
[זען https://www.youtube.com/watch?v=1crRDvVL5eY
https://www.youtube.com/watch?v=7b6Pz85P3-M
] הַנֹפֶלֶת [נפל], און איך וועל גדר אירע פֶּרֶץ, און זײַנע הֲרִיסָה וועל איך קום, און וועל עס בנה ווי אין יְמֵי עוֹלָם; 21 כדי עס זאָלן ירש דעם שְאֵרִית פוּן אֶדוֹם און כּל גּוֹיִם די וואָס מײַן שֵם ווערט קרא אויף זיי [זען מַה"ש 81-61:51
https://www.youtube.com/watch?v=vVV6Dli63B4
https://www.youtube.com/watch?v=J6WmN4tvsSY
], אמר ה', דער וואָס עשׂה דאָס דאָזיקע. 31 הנה, ימים בוא, אמר ה', און דער חוֹרֵש וועט זיך נגש דעם קֹצֵר, און דער דֹרך ענבים אָן דעם מֹשך הזרע; און די הָרִים וועלן נטף עסיס, און כּל גבעות [גבעה] וועלן מוג. 41 און איך וועל שוב [זען "שוב" הושע 5-4:3; זכריה 7:31] די שבוּת פוּן עַמִּי ישראל, און זיי וועלן בנה ערים נשמוֹת און זיך ישב, און נטע כּרמים און שתה זייער ווײַן, און עשׂה גַנּוֹת און אכל זייער פרי. 51 און איך וועל זיי נטע אויף זייער אֲדָמָה, און זיי וועלן מער נישט נתש ווערן פוּן אֲדָמָה וואָס איך האָבּ זיי נתן [זען ישעיהו 41:7; 9:35; 5:9; חגי 9-7:2] אמר ה' אֱלֹקֶיךָ.